NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken"

Transkript

1 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Processindustri Plastskorsten bäst i det långa loppet Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken

2 Processindustri Processindustrin som inkluderar såväl kemisk industri, pappers- och cellulosa som stålindustrin, utsätter materialen för stora påfrestningar. Materialval och kunskap om korrosionsrisker och bedömning av livslängder är av stor betydelse då även korta produktionsstopp får stora ekonomiska konsekvenser. Utvecklingen mot mer slutna och energieffektivare processer gör också att kraven på materialen ökar ännu mer och driver på utvecklingen av nya material. Inom Swerea KIMAB arbetar vi med projekt och uppdrag för såväl metalliska som polymera material för processindustrin. Medlemprogrammen, MRC Cellulosaindustri och MRC Korrosionsegenskaper hos polymera material, är viktiga forum där vi fokuserar på materialfrågor utifrån industrins behov. I detta nyhetsbrev ger vi några exempel på vad vi kan erbjuda när det gäller material inom processindustrin. Eva Johansson, Avdelningschef, Korrosion i krävande miljöer. Swerea KIMAB satsar på pappersbruken Under 2011 påbörjades arbetet med att förnya medlemsprogrammet MRC Cellulosaindustri, vilket bland annat innebär en satsning på ökade experimentella resurser i form av specialbyggda autoklaver för exponering i svartlut med höga torrhalter. I dessa autoklaver har Swerea KIMAB möjlighet att exponera materialprover för undersökning av korrosion i morgondagens indunstaranläggningar. Utöver detta har vi möjlighet att genomföra exponeringar i autoklaver både för vitlutar och organiska syror. Genom en fokuserad satsning på experimentella resurser och kompetensutveckling kommer vi att kunna fortsätta vara en unik leverantör av korrosionsdata och kunskap kring korrosionsfrågor i pappersbruk. Laborativa studier och fältexponeringar Medlemsprogrammet fokuserar på frågeställningar som rör korrosion i cellulosaprocessen. Swerea KIMAB bedriver både laborativa studier och fältexponeringar på utvalda pappersbruk. Projekt som bedrivs i dagsläget är korrosionsundersökningar av austenitiska, duplexa rostfria stål för kokarmiljöer, där svetsade prover undersöks med avseende på korrosion och sprickbeteende i vitlut. Ett annat exempel på projekt som bedrivs är korrosionsundersökning av austenitiska och duplexa rostfria material som exponeras i sulfaminsyra. För att öka vår närvaro ute på pappersbruken har en rad besök hos medlemsföretag gjorts under En lansering av en ny hemsida för medlemsprogrammet har också genomförts och under 2012 kommer ytterligare satsningar att göras. Tobias Olli, ,

3 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Underhåll och driftsäkerhet vid stålverkens betningslinjer Distributionsledningar för råsyra till rörbetningen i Sandvik. Vid betning av stål används syror som fl uorväte-, salpeteroch saltsyra vilket ställer höga krav på processutrustningen. För att klara dessa extremt korrosiva miljöer använder sig stålverken i princip uteslutande av processutrustning i plast. Swerea KIMAB har under drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om plastmaterialens korrosionsegenskaper i betsyramiljöer för att åstadkomma ökad drift och personsäkerhet. Projektet fi nansierades av Jernkontoret/VINNOVA samt ett 20-tal deltagande företag. Både stålverk, leverantörer och tillverkare av processutrustning deltog i detta projekt. Intresset för projektet har varit stort och det fanns en vilja hos deltagande företag att fortsätta aktiviteterna efter projektets slut. Under 2011 lanserades därför Plastics for Pickling Committe (PPC) som ett forum för fortsatta aktiviteter som rör processutrustning i plast i stålbrukens betningslinjer. Besök webbplatsen www. picklingcommittee.com för mer information om PPC. Koordinator i RFCS-projekt Swerea KIMAB är även koordinator i det treåriga RFCS-projektet Cost Effective Reliable and Safe Acid Management at European Pickling lines. Genom detta projekt involverar vi även utländska stålverk i de fortsatta aktiviteterna. Seminarium i Düsseldorf Inom ramen för RFCS-projektet anordnade Swerea KIMAB tillsammans med Stahl Zentrum seminariet: 1st Seminar on Safe and Reliable Use of Plastic Materials in Pickling Plants i Düsseldorf den 28 november. Seminariet var välbesökt med drygt 60 deltagare, vilket visar att intresset för dessa frågor är stort även utanför Sverige. För mer information om PPC eller satsningen mot stålbruken: Petter Bergsjö, , Relining eller stambyte? Relining kan vara en lämplig åtgärd för att täta läckande avloppsrör och skjuta ett stort och kostsamt stambytesprojekt på framtiden. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH. Tester och analyser har gjorts av Swerea KIMAB. Relining är en metod där nya rör dras in eller byggs upp i befintliga rör som nått sin livslängd. Denna metod har på senare år även använts på avloppsledningar i bostadshus och fastigheter istället för att utföra ett kostsamt och tidskrävande stambyte. Eftersom det fi nns en stor osäkerhet inför valet av relining eller stambyte initierade Fastighetsägarna Stockholm och SABO en studie med syfte att samla erfarenheter kring relining ur ett beställarperspektiv. Projektledare för studien var Tord av Klintberg, KTH Byggnadsteknik. Swerea KIMAB anlitades i ett senare skede för att göra en första undersökning av den tekniska statusen hos reliningar. Rapporten visar att en stor majoritet av beställarna är nöjda och kan tänka sig att använda relining igen samt att relining kan vara en metod att förlänga livslängden på befi ntliga rör förutsatt att den utförts på ett bra sätt. Det uppkom dock även frågeställningar som inte kunde lösas i denna studie. Därför ansökte KTH tillsammans med Swerea KIMAB om forskningsmedel från FORMAS vilket har beviljats för ett 3-årigt doktorandprojekt med start Doktoranden kommer att vara placerad på Swerea KIMAB. Under projektets gång ska relining utvärderas mer noggrant med avseende på den tekniska prestandan, ekonomiska aspekter samt miljöaspekter. Målet är att skapa underlag för välgrundade råd och rekommendationer, allmänna testmetoder samt att öppna för möjligheten att förbättra framtidens reliningmaterial. Även de ekonomiska aspekterna kommer att utredas för att undersöka hur relining kan bidra till företagens övergripande underhållspolicy i olika situationer. Projektet ska utföras i ett direkt samarbete med olika fastighetsägare och branschorganisationer samt med reliningföretag vilka just nu inbjuds till projektet. Det är glädjande att rapporten visar på ett sådant positivt resultat. Men vi behöver ändå göra ytterligare undersökningar och vi behöver göra dem tillsammans med fl er aktörer, säger Kurt Eliasson, VD för SABO. Vill du veta mer kan du läsa den första reliningrapporten på Fasti hetsägarnas webbplats där den fi nns för nedlad ning utan kostnad. Stefanie Römhild, , Styrgrupp Brandkontoret, Familjebostäder, HBV, HSB Länsförsäkringar, Riksbyggen, Stockholmshem, Svenska Bostäder är andra organisationer som har ingått i Styrgruppen för utredningen. Referensgrupp BRiF och VVS-företagen har medverkat i referensgruppen.

4 Plastskorsten bäst i det långa loppet En fabriksskorsten i plast som hållit i över 30 år kan det vara möjligt? Ja, och tack vare att man regelbundet följt skorstenens korrosionsstatus, har Nymölla pappersbruk kunnat utnyttja skorstenens livslängd maximalt samtidigt som man har kunnat garantera driftsäkerheten under dessa 30 år. Fotograf Hans Cronert. Vid Stora Ensos pappersbruk Nymölla, som ligger strax intill Sölvesborg, produceras pappersmassa och obestruket fi npapper. Uppemot ton massa och ton finpapper kan bruket producera per år. Alla som någon gång sett ett pappersbruk är också bekanta med att där fi nns rykande skorstenar. Idag är dock rökgaserna renade och utsläppen till luften minimala jämfört med förr. Dessutom är även luktande ämnen numera ofta borttagna genom förbränning. Men likväl står där höga skorstenar. Nymöllabruket är inget undantag. Här finns en 90 meter hög skorsten som svarar för att leda bort rökgaserna från brukets barkeldade pannor och så kallade skrubbar, en sorts tvättmaskin som renar röken från stoft och kväveoxider. Skorstenspipa av GAP Den synliga delen av skorstenen är en betongkonstruktion. Inuti fi nns själva skorstenspipan som leder ut rökgaserna. Nymöllas skorstenspipa är en av de första skorstenar som tillverkades av glasfi berarmerad plast, GAP. Numera har GAP i princip ersatt stål i dessa applikationer på grund av överlägsna korrosionsegenskaper. Från början satt där en skorstenspipa av SS 2343?. Men efter bara 5 år i drift var stålet lövtunt. Det hade helt enkelt korroderat på grund av rökgaserna. Så redan 1978 ersattes den utslitna stålpipan av en ny i glasfi berarmerad plast. Och den har fungerat så gott som prickfritt i 33 år. Rökgaserna från brukets processer höll initialt en temperatur på grader C, men har successivt höjts till cirka 70 grader C. Kondensatet från rökgaserna har ett ph-värde på 2 3. Återkommande inspektioner Genom åren har bruket haft noggrann koll på skorstenspipans korrosionsstatus. Detta tack vare ett långvarigt samarbete mellan bruket, Swerea KIMAB och Hetech, ett tekniskt konsultföretag som har svarat för återkommande inspektioner och provtagningar i form av rondelluttag under skorstenens livslängd, medan Swerea KI- MAB har stått för analyserna av materialets åldringsstatus. Vi har varit med redan från starten 1978, berättar Håkan Hedberg på Hetech, som då jobbade i leverantörsledet och faktiskt var med och sålde in den nya skorstenspipan av plast till bruket. Lätt att reparera 1985 skedde ett mindre haveri på skorstenen. En stor fördel med en skorstenspipa i plastmaterial är att det går förhållandevis lätt att reparera. Det går att skära bort skadade delar och lägga in nytt plastlaminat. Den som någon gång har lagat till exempel en plastbåt förstår tekniken, förklarar Håkan Hedberg. I samband med reparationen 1985 passade Nymölla också på att ta ut en provbit för att se hur materialet i skorstenspipan hade påverkats under de första 7 åren. Och det var dåvarande Korrosionsinstitutet, numera Swerea KIMAB, som stod för analyserna av

5 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Fotograf Hans Cronert. materialet. Självklart hade det skett förändringar, men provet visade ändå att materialet höll bra, säger Håkan Hedberg. 30 års forskning Det blev starten på en serie återkommande provtagningar med ungefär 3 5 års intervaller. Vid varje gång har Hetech stått för det praktiska, medan Swerea KIMAB utvärderat korrosionsstatusen. Ett bra exempel på hur man använder kunskap från 30 års forskning för att skapa driftsäkerhet i ett pappersbruk, säger Petter Bergsjö, forskningsledare inom polymera material vid Swerea KIMAB. Håkan Hedberg håller med: Vi pratar samma språk, men från olika utgångspunkter, det är lite som atomer möter tegelstenar! Med det gemensamma syftet att förstå vad som händer och dra lärdomar av det. 2009, efter 31 års drift, gjordes en extra noggrann undersökning i Hetechs och Swerea KIMAB:s regi. Undersökningen gjordes både med mikroskop och med hjälp av mekanisk analys. Under åren hade det självklart skett en påtaglig påverkan av skorstenspipans laminat och delar. Bland annat hade laminatets spärrskikt brunfärgats och platsmaterialets mekaniska egenskaper förändrats. Där fanns även viss begynnande sprickbildning. Men skorstenspipan visade inga tecken på överbelastning eller utmattning, så slutsatsen var att den nog kunde användas några år till. Men vår rekommendation blev att göra fortsatta riskanalyser för att följa utvecklingen, eftersom tiden ändå hade börjat ta ut sin rätt, säger Petter Bergsjö. En utmaning har också varit att bedöma provens tillförlitlighet. I samband med att man skär ut ett prov ur plastmaterialet fi nns alltid risken att det uppstår skador och sprickor vid själva provtagningen, säger Håkan Hedberg. Något som kan försvåra analys och bedömning av provet, det kan vara svårt att exakt avgöra om till exempel en spricka uppstått vid provtillfället eller om den är ett resultat av den dagliga driften. Men jag vill absolut framhålla att proven gett värdefull information om hur skorstenen påverkats. Ny skorstenspipa på plats I maj i år har Nymöllabruket bytt ut skorstenspipan mot en ny. Även den i plastmaterial. Den nya pipan är byggd delvis på ett annorlunda sätt, berättar Håkan Hedberg. Bland annat har den ett tjockare korrosionsskikt och ett mekaniskt starkare styrkelaminat. Tack vare de återkommande undersökningarna har materialet kunnat anpassas för ännu bättre hållbarhet. Förhoppningsvis ska den nya skorstenspipan hålla betydligt längre än 31 år. Petter Bergsjö, , Fakta rondelluttag Polymera material i rökgassystem I dagens system med avancerade energiåtervinningssystem och bättre rökgasrening används i allt större utsträckning polymera material i de fall där miljön är alltför korrosiv för metalliska material. Swerea KIMAB har lång erfarenhet av GAP i rökgasreningsanläggningar och har skrivit rapporten Handbok Statusbedömning av polymera material i rökgassystem Rapportnummer Rapporten kan laddas ner gratis från Värmeforsks hemsida I artikeln bredvid beskrivs hur Nymöllaskorstenens korrosionsstatus bestäms genom att borra ut en rondell för vidare analys av korrosions- och diffusionsdjup på lab. Metoden med rondelluttag lämpar sig för all typ av utrustning så som skrubbrar, lagertankar, betkar och rörledningar i GAP. Swerea KIMAB har specialutvecklade metoder för att bestämma status, driftsäkerhet och kvarvarande livslängd på processutrustning i GAP baserat på rondellanalyser. Petter Bergsjö, ,

6 Korrosion på rostfritt stål i avsaltningsanläggningar för omvänd osmos Infrastruktur för avsaltning av havsvatten kräver noggrant utvalda material med högt korrosionsmotstånd. Många avsaltningsanläggningar utvecklas i varma regioner där havsvattentemperaturen är en viktig faktor som måste beaktas vid bedömning av risken för materialkorrosion. Driftkraven på processer för omvänd osmos innebär höga tryck, hög kloridhalt och upplöst syre på mättade nivåer, något som innebär att det konventionella materialet i regel har varit rostfritt stål med tillräckligt högt gropfrätningsmotstånd. Materialvalet viktigt Tyvärr har många korrosionsproblem rapporterats efter användning av rostfritt stål i avsaltningsanläggningar för omvänd osmos, och dessa problem har ofta berott på att en felaktig rostfri stålkvalitet har valts. Risken för korrosion av höglegerade rostfria stål under drift beror till stor del på materialsammansättningen, på produktens metallurgi (d.v.s. om materialet är gjutet eller smitt), på driftförhållandena och på geometrin hos de aktuella enheter som kommer i kontakt med havsvatten. Swerea KIMAB:s dotterbolag i Frankrike, Institut de la Corrosion har utsetts till att utreda flera korrosionsrelaterade fel på avsaltningsanläggningar och att föreslå lämpliga lösningar som begränsar problemen (se fi gur 1 för ett exempel på fel). Katodiskt skydd I de fall då en olämplig rostfri stålkvalitet har valts och använts under drift kan katodiskt skydd vara en effektiv lösning för att stoppa eller kontrollera nedbrytningens spridning. Katodiskt skydd för material som används i avsaltningsanläggningar för omvänd osmos där specifi ka driftförhållanden förekommer (höga tryck, höga hastigheter och inneslutna rum) har inte dokumenterats särskilt väl. Därför är det inte alltid möjligt att ta fram ett anpassat katodiskt skydd baserat på en befi ntlig databas. Syftet med det aktuella forskningsprogrammet hos Institut de la Corrosion (som även stöds av Veolia Water, KSB och Ifremer) har samband med studierna av ett visst katodskyddssystem för olika avsaltningsanläggningar där man använder omvänd osmos, och undersöka gränsvärdena för användningen. Figur 1. Korrosion har orsakat håligheter i gjutet rostfritt superduplexstål som har använts i en avsaltningsanläggning för omvänd osmos i en varm region. Fältstationer i Frankrike och Mellanöstern Laboratoriemätningar utförs på vår marina fältstation tillsammans med modeller som tas fram med PROCOR (fi gur 2). En befi ntlig anläggning för omvänd osmos i Mellanöstern används som fullskalig pilotanläggning för att bedöma och validera resultaten. Nicolas Larché +33 (0) Figur 2. Intern potentialfördelning längs längs en enhet där resultaten från PROCOR-modellen visar specifi ka data från katodskyddssystemet.

7 The European Corrosion Congress Swerea KIMAB stod som värd när EFC:s (European Federation of Corrosion) årliga korrosionskonferens Eurocorr gick av stapeln den 4 8 september på Stockholmsmässan i Älvsjö. Konferensen var en stor framgång. Antalet deltagare var all time high med drygt 900 personer från 56 länder! Under fyra dagar genomfördes totalt ca 400 vetenskapliga presentationer inom olja & gas, infrastruktur, korrosion i kärnkraftsindustrin, fordonskorrosion, n, postrar och 55 arbetsmöten genomfördes. Förutom detta fanns en mindre Ingegerd Annergren från Swerea KIMAB, höll i ordförandeskapet och Swerea KIMAB:s medarbetare bidrog med 11 presentationer och 6 postrar. Konferensen var ett samarbete mellan Dechema, EFC, Nace International och Swerea KIMAB. EUROCORR 2011 The European Corrosion Congress 4 8 September 2011, Stockholm, Sweden for the Global Challenge PROGRAMME Ett av de många föredrag som hölls under Eurocorr Måndagens bankett, i Blå hallen i Stockholms tadshus, sponsrades av Sandvik. Ingegerd Annergren, Swerea KIMAB utbringar en skål och tackar för en utsökt middag. Onsdagens traditionella konferensmiddag avnjöts under trevliga former i Östermalms Saluhall. Posterpartyt på tisdagskvällen inbjöd till många intressanta diskussioner. Avslutningsceremoni med EFC:s vise ordförande Rolf Gubner och Ingegerd Annergren, Swerea KIMAB.

8 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Forskningsanslag från Formas Jonas Gurell, Swerea KIMAB har tilldelats ett forskningsanslag, bland 400 sökande för unga disputerade forskare ifrån forskningsrådet Formas på 4,7 miljoner kr. Det beviljade projektet går under titeln Laserspektroskopi och automatisk bildanalys som ett verktyg för snabb sortering av blandade metalliska skrotfl öden. : Jonas Gurell, Swerea KIMAB och KTH har tillsammans fått vara med och dela på 3,2 Mkr från Formnas. Pengarna ska fi nansiera en doktorand inom projektet Rening av avloppsledningar i flerbostadshus möjligheter och begränsningar. Doktoranden kommer att vara placerad på Swerea KIMAB. : Stefanie Römhild, Lyckad medlemsdag och 90 års jubileum Swerea KIMAB är Sveriges äldsta forskningsinstitut. Vi grundades Detta fi rade vi vid vår årliga medlemsdag i oktober. Dagen innehöll en mix av föreläsningar från industrin och av våra medarbetare. Deltagarna fi ck under förmiddagen lyssna på företrädare från OVAKO, Erastel Kloster, KTH och ESAB. Under eftermiddagen presenterade Swerea KIMAB:s forskare olika projekt, metoder, nya investeringar etc. Totalt deltog ett 70-tal personer. Dagen avslutades med en middag på Fotografi ska Museet. Swerea KIMAB anställer forskare! Affärsmodellen att utveckla spetskompetens för att erbjuda ett kvalifi cerat stöd till våra nära kunder och medlemsföretag har varit framgångsrik. Vi kan se tillbaka på en tillväxt med 50 procent de senaste fyra åren. För att klara denna expansion har vi under året expanderat våra laboratorier i Frankrike samt planerar en fl ytt till nya lokaler i Kista utanför Stockholm inför Dessutom gör vi stora satsningar inom fl era forskningsområden som olja & gas, mekanisk provning, rostfria stål, högtemperaturmaterial, det virtuella laboratoriet, polymera material och ämnesgjutning. Detta innebär också att vi under året har rekryterat 14 personer i Stockholm och xx personer i Frankrike. Och det räcker inte! Vår förhoppning är att ytterligare 6 personer kommer att anställas innan året är slut. : Personalchef Margareta Nylén Civilingenjörer med industrierfarenhet efterlyses! ETT NYTT JOBB på Swerea KIMAB tar dig till nya höjder. Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter, högt i tak, trevliga kollegor samt möjlighet att skapa egna kontaktnät inom industri och högskola både på nationell och internationell nivå. För tillfället söker vi forskare och projektledare inom Rostfria stål Högtemperaturmaterial Ämnesgjutning Mekanisk provning Läs mer på: www. swereakimab.se Annons publicerad i Bergsmannen, november 2011 Kalendarium 6 december 2011 Lättviktsseminarie Eskilstuna Info: 14 december 2011 Vindkraftsseminarium Mölndal Info: januari 2012 Inspektör av rostskyddsmålning Stockholm Få platser kvar! januari 2012 Certification in cathodic protection for the seawater application sector Brest Info: mars 2012 Certification in cathodic protection for the seawater application sector Brest Info: Box 55970, Stockholm, , Redaktör: Margaretha Sönnergaard, , Vi skriver våra e-postadresser så här:

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013

Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013 Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013 Energieffektivt - lönsamt säkert i skogsindustrin Få ut mer av din panna Nya bränslen - nya möjligheter Under tre intressanta dagar sammanfattar vi resultaten av fyra

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Disposition Inledning Genomförda uppdrag inom VA området 2013-14 Haverier SVU - Att säkerställa täthet och kvalitet

Läs mer

Skorstensslang information och installationsanvisningar

Skorstensslang information och installationsanvisningar Skorstensslang information och installationsanvisningar Innehåll När använder man insatsslang?... 2 Typer av slang... 2 Stålkvalitet... 3 Isolering av insatsslang... 3 Hur sker installationen av insatsslang?...

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Handbok i varmförzinkning Den uppdaterade versionen av Handbok i varmförzinkning har tryckts på danska i april 2006. Upplaga: 5000 ex Förbeställt: 2300

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Therese Camaj Ericson och Elin Lindblad Dag 1, söndag den 22 april Tidigt på söndagsmorgonen avgick X2000 från Stockholms central med destination

Läs mer

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV SOFTFLO Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV Miljoner färre sjukdagar & miljoner färre dagar för vård av sjukt barn. En enkel åtgärd är allt som behövs Mekanisk ventilation

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på ForetagsCity.se idealguiden.se En community En med community fokus på skönhet med fokus och hälsa! på Sveriges företag Byt erfarenhet med andra företagare Välkommen till ForetagCity.se! Foretagscity.se

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Den ledande svenska korrosionsbekämparen

Den ledande svenska korrosionsbekämparen Innehåll Företagsinformation Från konstruktion till installation Service Montage Beläggningar Cisterner Tryckkärl Vakuumkärl Betkar Filterkåpor och torntak Rörsystem Termoplast linade produkter Rörsystem

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

ALLMÄN KURSINFORMATION

ALLMÄN KURSINFORMATION KURSER & SEMINARIER 2015 2016 ALLMÄN KURSINFORMATION Vi erbjuder kurser och seminarier inom material- och korrosionsområdet. Allt från kortare specialkurser till längre behörighetsgivande kurser. Vi erbjuder

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Presentation av Fiberlinjekommittén

Presentation av Fiberlinjekommittén Presentation av Fiberlinjekommittén Bo Johansson Kappa Kraftliner Piteå En presentation av Fiberlinjekommittén 1 Syfte Att inom fiberlinjen (inkl indunstning): Fungera som en samlande intresseorganisation

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Effektivitet & tillförlitlighet

Effektivitet & tillförlitlighet Tigex Dragluckor Effektivitet & tillförlitlighet Tigex viktig för brännarens stabilitet och verkningsgrad Värmeinstallationens uppbyggnad har stor betydelse för dess tillförlitlighet, effekt och miljöpåverkan.

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M. Om konsten att delegera fram tid.

C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M. Om konsten att delegera fram tid. C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M Om konsten att delegera fram tid. Att plocka russinen ur kakan är ganska trevligt. Speciellt när du kan visa att det är ekonomiskt försvarbart. För när det

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Betongtekniskt program Kärnkraft

Betongtekniskt program Kärnkraft Betongtekniskt program Kärnkraft Monika Adsten Elforsk AB Programområdesansvarig Kärnkraft Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall Research and Development Teknisk expert i Betongprogrammet Ägs av Svensk Energi

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Kan man förlita sig på koppar som korrosionsbarriär?

Kan man förlita sig på koppar som korrosionsbarriär? Kärnkraft 2008 Kan man förlita sig på koppar som korrosionsbarriär? Tekn. Dr. Peter Szakálos, KTH Docent Gunnar Hultquist, KTH Docent Gunnar Wikmark, UU Den svenska slutförvarsmodellen: KBS-3 Konceptet

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Minican Brytning av försök 3

Minican Brytning av försök 3 Sidan 1 av 5 Minican Brytning av försök 3 Sammanfattning från: Plan for the Proposed Removal of MiniCan Experiment 3 from Borehole KA3386A04, Dokument ID 1275538 1 Hela minkapseln och insatsen tas ut och

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar eller spacklar du bilar eller andra fordon? Händer det att du svetsar, slipar eller skär

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Modulsystem 1100 Sverige 2008

Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulrännor en lösning längs med väggen Unidrain är ett koncentrat av fl exibelt nytänkande och snygg design. Unidrain var först med att fl ytta golvavloppet ända intill väggen

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer