NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken"

Transkript

1 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Processindustri Plastskorsten bäst i det långa loppet Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken

2 Processindustri Processindustrin som inkluderar såväl kemisk industri, pappers- och cellulosa som stålindustrin, utsätter materialen för stora påfrestningar. Materialval och kunskap om korrosionsrisker och bedömning av livslängder är av stor betydelse då även korta produktionsstopp får stora ekonomiska konsekvenser. Utvecklingen mot mer slutna och energieffektivare processer gör också att kraven på materialen ökar ännu mer och driver på utvecklingen av nya material. Inom Swerea KIMAB arbetar vi med projekt och uppdrag för såväl metalliska som polymera material för processindustrin. Medlemprogrammen, MRC Cellulosaindustri och MRC Korrosionsegenskaper hos polymera material, är viktiga forum där vi fokuserar på materialfrågor utifrån industrins behov. I detta nyhetsbrev ger vi några exempel på vad vi kan erbjuda när det gäller material inom processindustrin. Eva Johansson, Avdelningschef, Korrosion i krävande miljöer. Swerea KIMAB satsar på pappersbruken Under 2011 påbörjades arbetet med att förnya medlemsprogrammet MRC Cellulosaindustri, vilket bland annat innebär en satsning på ökade experimentella resurser i form av specialbyggda autoklaver för exponering i svartlut med höga torrhalter. I dessa autoklaver har Swerea KIMAB möjlighet att exponera materialprover för undersökning av korrosion i morgondagens indunstaranläggningar. Utöver detta har vi möjlighet att genomföra exponeringar i autoklaver både för vitlutar och organiska syror. Genom en fokuserad satsning på experimentella resurser och kompetensutveckling kommer vi att kunna fortsätta vara en unik leverantör av korrosionsdata och kunskap kring korrosionsfrågor i pappersbruk. Laborativa studier och fältexponeringar Medlemsprogrammet fokuserar på frågeställningar som rör korrosion i cellulosaprocessen. Swerea KIMAB bedriver både laborativa studier och fältexponeringar på utvalda pappersbruk. Projekt som bedrivs i dagsläget är korrosionsundersökningar av austenitiska, duplexa rostfria stål för kokarmiljöer, där svetsade prover undersöks med avseende på korrosion och sprickbeteende i vitlut. Ett annat exempel på projekt som bedrivs är korrosionsundersökning av austenitiska och duplexa rostfria material som exponeras i sulfaminsyra. För att öka vår närvaro ute på pappersbruken har en rad besök hos medlemsföretag gjorts under En lansering av en ny hemsida för medlemsprogrammet har också genomförts och under 2012 kommer ytterligare satsningar att göras. Tobias Olli, ,

3 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Underhåll och driftsäkerhet vid stålverkens betningslinjer Distributionsledningar för råsyra till rörbetningen i Sandvik. Vid betning av stål används syror som fl uorväte-, salpeteroch saltsyra vilket ställer höga krav på processutrustningen. För att klara dessa extremt korrosiva miljöer använder sig stålverken i princip uteslutande av processutrustning i plast. Swerea KIMAB har under drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om plastmaterialens korrosionsegenskaper i betsyramiljöer för att åstadkomma ökad drift och personsäkerhet. Projektet fi nansierades av Jernkontoret/VINNOVA samt ett 20-tal deltagande företag. Både stålverk, leverantörer och tillverkare av processutrustning deltog i detta projekt. Intresset för projektet har varit stort och det fanns en vilja hos deltagande företag att fortsätta aktiviteterna efter projektets slut. Under 2011 lanserades därför Plastics for Pickling Committe (PPC) som ett forum för fortsatta aktiviteter som rör processutrustning i plast i stålbrukens betningslinjer. Besök webbplatsen www. picklingcommittee.com för mer information om PPC. Koordinator i RFCS-projekt Swerea KIMAB är även koordinator i det treåriga RFCS-projektet Cost Effective Reliable and Safe Acid Management at European Pickling lines. Genom detta projekt involverar vi även utländska stålverk i de fortsatta aktiviteterna. Seminarium i Düsseldorf Inom ramen för RFCS-projektet anordnade Swerea KIMAB tillsammans med Stahl Zentrum seminariet: 1st Seminar on Safe and Reliable Use of Plastic Materials in Pickling Plants i Düsseldorf den 28 november. Seminariet var välbesökt med drygt 60 deltagare, vilket visar att intresset för dessa frågor är stort även utanför Sverige. För mer information om PPC eller satsningen mot stålbruken: Petter Bergsjö, , Relining eller stambyte? Relining kan vara en lämplig åtgärd för att täta läckande avloppsrör och skjuta ett stort och kostsamt stambytesprojekt på framtiden. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH. Tester och analyser har gjorts av Swerea KIMAB. Relining är en metod där nya rör dras in eller byggs upp i befintliga rör som nått sin livslängd. Denna metod har på senare år även använts på avloppsledningar i bostadshus och fastigheter istället för att utföra ett kostsamt och tidskrävande stambyte. Eftersom det fi nns en stor osäkerhet inför valet av relining eller stambyte initierade Fastighetsägarna Stockholm och SABO en studie med syfte att samla erfarenheter kring relining ur ett beställarperspektiv. Projektledare för studien var Tord av Klintberg, KTH Byggnadsteknik. Swerea KIMAB anlitades i ett senare skede för att göra en första undersökning av den tekniska statusen hos reliningar. Rapporten visar att en stor majoritet av beställarna är nöjda och kan tänka sig att använda relining igen samt att relining kan vara en metod att förlänga livslängden på befi ntliga rör förutsatt att den utförts på ett bra sätt. Det uppkom dock även frågeställningar som inte kunde lösas i denna studie. Därför ansökte KTH tillsammans med Swerea KIMAB om forskningsmedel från FORMAS vilket har beviljats för ett 3-årigt doktorandprojekt med start Doktoranden kommer att vara placerad på Swerea KIMAB. Under projektets gång ska relining utvärderas mer noggrant med avseende på den tekniska prestandan, ekonomiska aspekter samt miljöaspekter. Målet är att skapa underlag för välgrundade råd och rekommendationer, allmänna testmetoder samt att öppna för möjligheten att förbättra framtidens reliningmaterial. Även de ekonomiska aspekterna kommer att utredas för att undersöka hur relining kan bidra till företagens övergripande underhållspolicy i olika situationer. Projektet ska utföras i ett direkt samarbete med olika fastighetsägare och branschorganisationer samt med reliningföretag vilka just nu inbjuds till projektet. Det är glädjande att rapporten visar på ett sådant positivt resultat. Men vi behöver ändå göra ytterligare undersökningar och vi behöver göra dem tillsammans med fl er aktörer, säger Kurt Eliasson, VD för SABO. Vill du veta mer kan du läsa den första reliningrapporten på Fasti hetsägarnas webbplats där den fi nns för nedlad ning utan kostnad. Stefanie Römhild, , Styrgrupp Brandkontoret, Familjebostäder, HBV, HSB Länsförsäkringar, Riksbyggen, Stockholmshem, Svenska Bostäder är andra organisationer som har ingått i Styrgruppen för utredningen. Referensgrupp BRiF och VVS-företagen har medverkat i referensgruppen.

4 Plastskorsten bäst i det långa loppet En fabriksskorsten i plast som hållit i över 30 år kan det vara möjligt? Ja, och tack vare att man regelbundet följt skorstenens korrosionsstatus, har Nymölla pappersbruk kunnat utnyttja skorstenens livslängd maximalt samtidigt som man har kunnat garantera driftsäkerheten under dessa 30 år. Fotograf Hans Cronert. Vid Stora Ensos pappersbruk Nymölla, som ligger strax intill Sölvesborg, produceras pappersmassa och obestruket fi npapper. Uppemot ton massa och ton finpapper kan bruket producera per år. Alla som någon gång sett ett pappersbruk är också bekanta med att där fi nns rykande skorstenar. Idag är dock rökgaserna renade och utsläppen till luften minimala jämfört med förr. Dessutom är även luktande ämnen numera ofta borttagna genom förbränning. Men likväl står där höga skorstenar. Nymöllabruket är inget undantag. Här finns en 90 meter hög skorsten som svarar för att leda bort rökgaserna från brukets barkeldade pannor och så kallade skrubbar, en sorts tvättmaskin som renar röken från stoft och kväveoxider. Skorstenspipa av GAP Den synliga delen av skorstenen är en betongkonstruktion. Inuti fi nns själva skorstenspipan som leder ut rökgaserna. Nymöllas skorstenspipa är en av de första skorstenar som tillverkades av glasfi berarmerad plast, GAP. Numera har GAP i princip ersatt stål i dessa applikationer på grund av överlägsna korrosionsegenskaper. Från början satt där en skorstenspipa av SS 2343?. Men efter bara 5 år i drift var stålet lövtunt. Det hade helt enkelt korroderat på grund av rökgaserna. Så redan 1978 ersattes den utslitna stålpipan av en ny i glasfi berarmerad plast. Och den har fungerat så gott som prickfritt i 33 år. Rökgaserna från brukets processer höll initialt en temperatur på grader C, men har successivt höjts till cirka 70 grader C. Kondensatet från rökgaserna har ett ph-värde på 2 3. Återkommande inspektioner Genom åren har bruket haft noggrann koll på skorstenspipans korrosionsstatus. Detta tack vare ett långvarigt samarbete mellan bruket, Swerea KIMAB och Hetech, ett tekniskt konsultföretag som har svarat för återkommande inspektioner och provtagningar i form av rondelluttag under skorstenens livslängd, medan Swerea KI- MAB har stått för analyserna av materialets åldringsstatus. Vi har varit med redan från starten 1978, berättar Håkan Hedberg på Hetech, som då jobbade i leverantörsledet och faktiskt var med och sålde in den nya skorstenspipan av plast till bruket. Lätt att reparera 1985 skedde ett mindre haveri på skorstenen. En stor fördel med en skorstenspipa i plastmaterial är att det går förhållandevis lätt att reparera. Det går att skära bort skadade delar och lägga in nytt plastlaminat. Den som någon gång har lagat till exempel en plastbåt förstår tekniken, förklarar Håkan Hedberg. I samband med reparationen 1985 passade Nymölla också på att ta ut en provbit för att se hur materialet i skorstenspipan hade påverkats under de första 7 åren. Och det var dåvarande Korrosionsinstitutet, numera Swerea KIMAB, som stod för analyserna av

5 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Fotograf Hans Cronert. materialet. Självklart hade det skett förändringar, men provet visade ändå att materialet höll bra, säger Håkan Hedberg. 30 års forskning Det blev starten på en serie återkommande provtagningar med ungefär 3 5 års intervaller. Vid varje gång har Hetech stått för det praktiska, medan Swerea KIMAB utvärderat korrosionsstatusen. Ett bra exempel på hur man använder kunskap från 30 års forskning för att skapa driftsäkerhet i ett pappersbruk, säger Petter Bergsjö, forskningsledare inom polymera material vid Swerea KIMAB. Håkan Hedberg håller med: Vi pratar samma språk, men från olika utgångspunkter, det är lite som atomer möter tegelstenar! Med det gemensamma syftet att förstå vad som händer och dra lärdomar av det. 2009, efter 31 års drift, gjordes en extra noggrann undersökning i Hetechs och Swerea KIMAB:s regi. Undersökningen gjordes både med mikroskop och med hjälp av mekanisk analys. Under åren hade det självklart skett en påtaglig påverkan av skorstenspipans laminat och delar. Bland annat hade laminatets spärrskikt brunfärgats och platsmaterialets mekaniska egenskaper förändrats. Där fanns även viss begynnande sprickbildning. Men skorstenspipan visade inga tecken på överbelastning eller utmattning, så slutsatsen var att den nog kunde användas några år till. Men vår rekommendation blev att göra fortsatta riskanalyser för att följa utvecklingen, eftersom tiden ändå hade börjat ta ut sin rätt, säger Petter Bergsjö. En utmaning har också varit att bedöma provens tillförlitlighet. I samband med att man skär ut ett prov ur plastmaterialet fi nns alltid risken att det uppstår skador och sprickor vid själva provtagningen, säger Håkan Hedberg. Något som kan försvåra analys och bedömning av provet, det kan vara svårt att exakt avgöra om till exempel en spricka uppstått vid provtillfället eller om den är ett resultat av den dagliga driften. Men jag vill absolut framhålla att proven gett värdefull information om hur skorstenen påverkats. Ny skorstenspipa på plats I maj i år har Nymöllabruket bytt ut skorstenspipan mot en ny. Även den i plastmaterial. Den nya pipan är byggd delvis på ett annorlunda sätt, berättar Håkan Hedberg. Bland annat har den ett tjockare korrosionsskikt och ett mekaniskt starkare styrkelaminat. Tack vare de återkommande undersökningarna har materialet kunnat anpassas för ännu bättre hållbarhet. Förhoppningsvis ska den nya skorstenspipan hålla betydligt längre än 31 år. Petter Bergsjö, , Fakta rondelluttag Polymera material i rökgassystem I dagens system med avancerade energiåtervinningssystem och bättre rökgasrening används i allt större utsträckning polymera material i de fall där miljön är alltför korrosiv för metalliska material. Swerea KIMAB har lång erfarenhet av GAP i rökgasreningsanläggningar och har skrivit rapporten Handbok Statusbedömning av polymera material i rökgassystem Rapportnummer Rapporten kan laddas ner gratis från Värmeforsks hemsida I artikeln bredvid beskrivs hur Nymöllaskorstenens korrosionsstatus bestäms genom att borra ut en rondell för vidare analys av korrosions- och diffusionsdjup på lab. Metoden med rondelluttag lämpar sig för all typ av utrustning så som skrubbrar, lagertankar, betkar och rörledningar i GAP. Swerea KIMAB har specialutvecklade metoder för att bestämma status, driftsäkerhet och kvarvarande livslängd på processutrustning i GAP baserat på rondellanalyser. Petter Bergsjö, ,

6 Korrosion på rostfritt stål i avsaltningsanläggningar för omvänd osmos Infrastruktur för avsaltning av havsvatten kräver noggrant utvalda material med högt korrosionsmotstånd. Många avsaltningsanläggningar utvecklas i varma regioner där havsvattentemperaturen är en viktig faktor som måste beaktas vid bedömning av risken för materialkorrosion. Driftkraven på processer för omvänd osmos innebär höga tryck, hög kloridhalt och upplöst syre på mättade nivåer, något som innebär att det konventionella materialet i regel har varit rostfritt stål med tillräckligt högt gropfrätningsmotstånd. Materialvalet viktigt Tyvärr har många korrosionsproblem rapporterats efter användning av rostfritt stål i avsaltningsanläggningar för omvänd osmos, och dessa problem har ofta berott på att en felaktig rostfri stålkvalitet har valts. Risken för korrosion av höglegerade rostfria stål under drift beror till stor del på materialsammansättningen, på produktens metallurgi (d.v.s. om materialet är gjutet eller smitt), på driftförhållandena och på geometrin hos de aktuella enheter som kommer i kontakt med havsvatten. Swerea KIMAB:s dotterbolag i Frankrike, Institut de la Corrosion har utsetts till att utreda flera korrosionsrelaterade fel på avsaltningsanläggningar och att föreslå lämpliga lösningar som begränsar problemen (se fi gur 1 för ett exempel på fel). Katodiskt skydd I de fall då en olämplig rostfri stålkvalitet har valts och använts under drift kan katodiskt skydd vara en effektiv lösning för att stoppa eller kontrollera nedbrytningens spridning. Katodiskt skydd för material som används i avsaltningsanläggningar för omvänd osmos där specifi ka driftförhållanden förekommer (höga tryck, höga hastigheter och inneslutna rum) har inte dokumenterats särskilt väl. Därför är det inte alltid möjligt att ta fram ett anpassat katodiskt skydd baserat på en befi ntlig databas. Syftet med det aktuella forskningsprogrammet hos Institut de la Corrosion (som även stöds av Veolia Water, KSB och Ifremer) har samband med studierna av ett visst katodskyddssystem för olika avsaltningsanläggningar där man använder omvänd osmos, och undersöka gränsvärdena för användningen. Figur 1. Korrosion har orsakat håligheter i gjutet rostfritt superduplexstål som har använts i en avsaltningsanläggning för omvänd osmos i en varm region. Fältstationer i Frankrike och Mellanöstern Laboratoriemätningar utförs på vår marina fältstation tillsammans med modeller som tas fram med PROCOR (fi gur 2). En befi ntlig anläggning för omvänd osmos i Mellanöstern används som fullskalig pilotanläggning för att bedöma och validera resultaten. Nicolas Larché +33 (0) Figur 2. Intern potentialfördelning längs längs en enhet där resultaten från PROCOR-modellen visar specifi ka data från katodskyddssystemet.

7 The European Corrosion Congress Swerea KIMAB stod som värd när EFC:s (European Federation of Corrosion) årliga korrosionskonferens Eurocorr gick av stapeln den 4 8 september på Stockholmsmässan i Älvsjö. Konferensen var en stor framgång. Antalet deltagare var all time high med drygt 900 personer från 56 länder! Under fyra dagar genomfördes totalt ca 400 vetenskapliga presentationer inom olja & gas, infrastruktur, korrosion i kärnkraftsindustrin, fordonskorrosion, n, postrar och 55 arbetsmöten genomfördes. Förutom detta fanns en mindre Ingegerd Annergren från Swerea KIMAB, höll i ordförandeskapet och Swerea KIMAB:s medarbetare bidrog med 11 presentationer och 6 postrar. Konferensen var ett samarbete mellan Dechema, EFC, Nace International och Swerea KIMAB. EUROCORR 2011 The European Corrosion Congress 4 8 September 2011, Stockholm, Sweden for the Global Challenge PROGRAMME Ett av de många föredrag som hölls under Eurocorr Måndagens bankett, i Blå hallen i Stockholms tadshus, sponsrades av Sandvik. Ingegerd Annergren, Swerea KIMAB utbringar en skål och tackar för en utsökt middag. Onsdagens traditionella konferensmiddag avnjöts under trevliga former i Östermalms Saluhall. Posterpartyt på tisdagskvällen inbjöd till många intressanta diskussioner. Avslutningsceremoni med EFC:s vise ordförande Rolf Gubner och Ingegerd Annergren, Swerea KIMAB.

8 NYHETSBREV NUMMER FRÅN SWEREA KIMAB Forskningsanslag från Formas Jonas Gurell, Swerea KIMAB har tilldelats ett forskningsanslag, bland 400 sökande för unga disputerade forskare ifrån forskningsrådet Formas på 4,7 miljoner kr. Det beviljade projektet går under titeln Laserspektroskopi och automatisk bildanalys som ett verktyg för snabb sortering av blandade metalliska skrotfl öden. : Jonas Gurell, Swerea KIMAB och KTH har tillsammans fått vara med och dela på 3,2 Mkr från Formnas. Pengarna ska fi nansiera en doktorand inom projektet Rening av avloppsledningar i flerbostadshus möjligheter och begränsningar. Doktoranden kommer att vara placerad på Swerea KIMAB. : Stefanie Römhild, Lyckad medlemsdag och 90 års jubileum Swerea KIMAB är Sveriges äldsta forskningsinstitut. Vi grundades Detta fi rade vi vid vår årliga medlemsdag i oktober. Dagen innehöll en mix av föreläsningar från industrin och av våra medarbetare. Deltagarna fi ck under förmiddagen lyssna på företrädare från OVAKO, Erastel Kloster, KTH och ESAB. Under eftermiddagen presenterade Swerea KIMAB:s forskare olika projekt, metoder, nya investeringar etc. Totalt deltog ett 70-tal personer. Dagen avslutades med en middag på Fotografi ska Museet. Swerea KIMAB anställer forskare! Affärsmodellen att utveckla spetskompetens för att erbjuda ett kvalifi cerat stöd till våra nära kunder och medlemsföretag har varit framgångsrik. Vi kan se tillbaka på en tillväxt med 50 procent de senaste fyra åren. För att klara denna expansion har vi under året expanderat våra laboratorier i Frankrike samt planerar en fl ytt till nya lokaler i Kista utanför Stockholm inför Dessutom gör vi stora satsningar inom fl era forskningsområden som olja & gas, mekanisk provning, rostfria stål, högtemperaturmaterial, det virtuella laboratoriet, polymera material och ämnesgjutning. Detta innebär också att vi under året har rekryterat 14 personer i Stockholm och xx personer i Frankrike. Och det räcker inte! Vår förhoppning är att ytterligare 6 personer kommer att anställas innan året är slut. : Personalchef Margareta Nylén Civilingenjörer med industrierfarenhet efterlyses! ETT NYTT JOBB på Swerea KIMAB tar dig till nya höjder. Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter, högt i tak, trevliga kollegor samt möjlighet att skapa egna kontaktnät inom industri och högskola både på nationell och internationell nivå. För tillfället söker vi forskare och projektledare inom Rostfria stål Högtemperaturmaterial Ämnesgjutning Mekanisk provning Läs mer på: www. swereakimab.se Annons publicerad i Bergsmannen, november 2011 Kalendarium 6 december 2011 Lättviktsseminarie Eskilstuna Info: 14 december 2011 Vindkraftsseminarium Mölndal Info: januari 2012 Inspektör av rostskyddsmålning Stockholm Få platser kvar! januari 2012 Certification in cathodic protection for the seawater application sector Brest Info: mars 2012 Certification in cathodic protection for the seawater application sector Brest Info: Box 55970, Stockholm, , Redaktör: Margaretha Sönnergaard, , Vi skriver våra e-postadresser så här:

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser,

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser, Stålskorstenar 1 enkel och solid En skorsten i superligan skorstenen är den absolut viktigaste delen i ett eldningssystem. Det är här som rökgaserna leds bort från förbränningen och här ska man definitivt

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

Inspektion och OFP av GAP ny handbok och skadeatlas

Inspektion och OFP av GAP ny handbok och skadeatlas Inspektion och OFP av GAP ny handbok och skadeatlas Energiforsks konferens 2016 Piperska muren Caroline Ankerfors caroline.ankerfors@swerea.se Vad är GAP och var finns det? Vad är OFP? Visuell inspektion

Läs mer

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N SYSTEMBEHANDLING AV ALLA TYPER AV HET-, KYL- ELLER PROCESSVATTENSYSTEM WAREN INTERNATIONAL 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Arbetsmaterial. Utredning av relining 2010. Moment 1: Intervjuundersökningen Återföring av erfarenheter. Moment 2: Förstörande prov

Arbetsmaterial. Utredning av relining 2010. Moment 1: Intervjuundersökningen Återföring av erfarenheter. Moment 2: Förstörande prov Arbetsmaterial Utredning av relining 2010 Brandkontoret Familjebostäder Fastighetsägarna HBV HSB Länsförsäkringar Riksbyggen Sabo Stockholmshem Svenska Bostäder Moment 1: Intervjuundersökningen Återföring

Läs mer

Inspektion och OFP av GAP ny handbok och skadeatlas för anläggningsägare och inspektörer

Inspektion och OFP av GAP ny handbok och skadeatlas för anläggningsägare och inspektörer Inspektion och OFP av GAP ny handbok och skadeatlas för anläggningsägare och inspektörer Matarvattenkonferensen 2015-11-10 Caroline Ankerfors caroline.ankerfors@swerea.se Pernilla Utterström pernilla.utterstrom@inspecta.com

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Bror Sederholm Swerea KIMAB bror.sederholm@swerea.se Detta är Swerea KIMAB Korrosions- och metallforskningsinstitut 239 medlemsföretag 600 kunder per år 172

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål

DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål Joakim Wahlsten Forskningsledare, joakim.wahlsten@swerea.se Bakgrund Austenit-ferritiska / Duplexa rostfria stål

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd

Konferens och utställning om hållbart ytskydd 1-2 februari Aros Congress Center, Västerås Konferens och utställning om hållbart ytskydd Arrangör: I samarbete med: Ytskydd, din nyckel till förbättrad driftsäkerhet och längre livslängd Som bekant används

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

Varför rostar armering i betong?

Varför rostar armering i betong? Licavhandling Johan Ahlström, populärvetenskaplig sammanfattning (JT 2014-08-28), sida 1 av 6. Varför rostar armering i betong? Armering ingjuten i betong har normalt sett en mycket låg korrosionshastighet.

Läs mer

Materialval i massakokare. Jan Wåle, Inspecta Technology

Materialval i massakokare. Jan Wåle, Inspecta Technology Materialval i massakokare Jan Wåle, Inspecta Technology 1 Innehåll Historik Skademekanismer Korrosionsegenskaper Hållfasthet Moderna material Nya kokare 2 Historik 1 Kolstålperioden Både kontinuerliga

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista 2012 Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Siljan Allards AB www.siljanallards.com Siljan Allards är en av Sveriges större tillverkare av rostfri processutrustning; Kombinationen av Ca 30 års erfarenhet

Läs mer

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 1 Konsekvenser av förlängda driftintervall? Vad krävs för att säkerställa en betryggande återstående livslängd en, vilka delar är och

Läs mer

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg Nordens största ytskyddskonferens! 4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg www.ytskydd.com Fler än 70 föreläsare. Mer än 1000 års erfarenhet! Ytskydd 2015 nu med ökat fokus på case från verkligheten Betong

Läs mer

Hälsoaspekter av material i kontakt med dricksvatten Karin Jacobson, Lisen Johansson, Olivier Rod, Martina Källrot Janstål, Daniel Ejdeholm

Hälsoaspekter av material i kontakt med dricksvatten Karin Jacobson, Lisen Johansson, Olivier Rod, Martina Källrot Janstål, Daniel Ejdeholm Hälsoaspekter av material i kontakt med dricksvatten Karin Jacobson, Lisen Johansson, Olivier Rod, Martina Källrot Janstål, Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB Swerea KIMAB:s verksamhet inom material i kontakt

Läs mer

Skorstensslang information och installationsanvisningar

Skorstensslang information och installationsanvisningar Skorstensslang information och installationsanvisningar Innehåll När använder man insatsslang?... 2 Typer av slang... 2 Stålkvalitet... 3 Isolering av insatsslang... 3 Hur sker installationen av insatsslang?...

Läs mer

Stefanie Römhild, Swerea KIMAB

Stefanie Römhild, Swerea KIMAB Polymera material i Stefanie.romhild@swerea.se, 08-6741723 1 Presentationens innehåll Typiska polymera material i rökgasutrustning Exempel på erfarenheter kring användning och inspektion av polymera material

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

HETER. Virtuella laboratorium och experimentell verifiering ering i i egna lokaler! quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd livs-

HETER. Virtuella laboratorium och experimentell verifiering ering i i egna lokaler! quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd livs- Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering ering i i egna lokaler! Genomföringar Lori consequis aspe på Ringhals nonse håller Ringhals

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum 2013-02-27 Beteckning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

GEA PHE Systems EcoServe Värmeväxlarservice och reservdelar

GEA PHE Systems EcoServe Värmeväxlarservice och reservdelar GEA PHE Systems EcoServe Värmeväxlarservice och reservdelar engineering for a better world GEA Heat Exchangers För många år av problemfri drift finns GEA EcoServe alltid tillhands När våra plattvärmeväxlare

Läs mer

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Nov 2007 Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Siljan Allards AB www.siljanallards.com Siljan Allards är en av Sveriges större tillverkare av rostfri processutrustning; Kombinationen av Ca 30 års erfarenhet

Läs mer

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING Bildförslag: Vi tar en bild på installation av NSP-rör. Uppifrån, så man ser hur röret förs ner i skorstenen, lite händer som jobbar, arbetskläder, 1964eventuell

Läs mer

Korrosion i rökgaskondenseringsanläggningar

Korrosion i rökgaskondenseringsanläggningar Korrosion i rökgaskondenseringsanläggningar Värmeforskrapport M08-831 Per-Åke Stenqvist Installed HB 1 Såväl brukare som leverantörer av pann- och rökgaskondenseringsanläggningar samt bränsleleverantörer

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0 Öppen Rapport DokumentID 1492827 Författare Version 1.0 Fredrik Bultmark Kvalitetssäkrad av Börje Torstenfelt (SG) Claes Johansson (SG) Roger Ingvarsson (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt Reg

Läs mer

Bedömning av kvarvarande bärförmåga hos åldrande betongkonstruktioner

Bedömning av kvarvarande bärförmåga hos åldrande betongkonstruktioner Bedömning av kvarvarande bärförmåga hos åldrande betongkonstruktioner Johan Silfwerbrand Kr Tammo, G Johansson & A Herlin CBI Betonginstitutet Kraftindustrins betongdag, Älvkarleby, 29/3 2012 Innehåll

Läs mer

Utrustning för laboratorium & process

Utrustning för laboratorium & process September 2010 Produkterbjudanden från SKAFTE MedLab AB Utrustning för laboratorium & process Torkskåp Kvalitet & unika funktioner Genom Binders fi nessrika konstruktioner och höga kvalitet skapar du extra

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Platt- och tubvärmeväxlare för ångapplikationer är bra men... Helsvetsade plattvärmeväxlare

Platt- och tubvärmeväxlare för ångapplikationer är bra men... Helsvetsade plattvärmeväxlare Helsvetsad plattvärmeväxlare för ångapplikationer SUPERMAX Helsvetsad plattvärmeväxlare SYSTEMLÖSNINGAR Kompletta värmeväxlarmoduler Platt- och tubvärmeväxlare för ångapplikationer är bra men... Har du

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

LIGHTer - Medlemsprogram och avtal

LIGHTer - Medlemsprogram och avtal 1(7) LIGHTer - Medlemsprogram och avtal 1.1 Inledning Detta dokument är en beskrivning över LIGHTers medlemsprogram och avtal. Till detta dokument hör också; LIGHTer verksamhetbeskrivning samt Strategisk

Läs mer

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Europe Störst i Sverige på rostskyddsmålning www.alucrom.se Bengt Stewall bengt.stewall@midroc.se 010-470 73 07 Snabbfakta Midroc Alucrom AB Kärnverksamhet

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning samhällsskydd och beredskap 1 (6) Sammanfattning av EUprojektet ARCHOIL WP 3, övning och träning samhällsskydd och beredskap 2 (6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av EU-projektet ARCHOIL WP3, övning

Läs mer

Kvalitetsprodukter sedan 1896

Kvalitetsprodukter sedan 1896 Kvalitetsprodukter sedan 1896 Det började med hushållskärl i koppar, för att utvecklas till bryggeri- och bränneriutrustning. Idag, drygt 100 år senare, är Ekström & Son en av världens ledande tillverkare

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013

Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013 Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013 Energieffektivt - lönsamt säkert i skogsindustrin Få ut mer av din panna Nya bränslen - nya möjligheter Under tre intressanta dagar sammanfattar vi resultaten av fyra

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12.

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12. Skorstene og aftræk Mikael Näslund mna@dgc.dk Bakgrund Byggvarudirektivet kräver CE-märkning av delarna i avgaskanalen CE-märkta produkter kan säljas i hela EU Nationella regler Nya DGC vägledningar Tidigare

Läs mer

NYH ETS B R EV N U M M E R 1 2013 FRÅN SWE R EA KI MAB

NYH ETS B R EV N U M M E R 1 2013 FRÅN SWE R EA KI MAB NYH ETS B R EV N U M M E R 1 2013 FRÅN SWE R EA KI MAB Samverkan KTH Swerea KIMAB Kiselkarbidcentrum Svensk produktionsteknik ska bli världsledande Stärkt samarbete med KTH Per Gudmundson, rektor KTH och

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22 Studsvik Nuclear AB:s anläggningar Erik Slunga 2015-05-22 Studsvikkoncernen i korthet En ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik

Läs mer

Snabbkopplingar av rostfritt syrafast stål AISI 316L

Snabbkopplingar av rostfritt syrafast stål AISI 316L B Ä S T A T V Ä L J D E Snabbkopplingar av rostfritt syrafast stål AISI 316L ROSTFRITT SYRAFAST STÅL 316L Ett komplett sortiment för krävande applikationer Legris strävar efter att tillgodose alla behov

Läs mer

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14 Årsstämma 2012 2012-05-14 Agenda 2012-05-14 Bolaget Res 2011 och Q1-rapport Marknad Framtiden Frågor? 2 Sammanfattning Pilum är ledande på industriell miljövård Renar luft, gas och vatten Höga energipriser

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

Vad gör jag om larmet går?

Vad gör jag om larmet går? Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från AGA, Sandvik AB, Sandvikens kommun och Gästrike Räddningstjänst Varför har jag fått den här skriften? Sandvik AB och AGA Gas AB hanterar

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard 3form Varia Dekorpaneler med ansvar för hållbar miljö och samhällsutveckling. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Disposition Inledning Genomförda uppdrag inom VA området 2013-14 Haverier SVU - Att säkerställa täthet och kvalitet

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

Korrosion på sopsugsrör skyddat av offeranoder.

Korrosion på sopsugsrör skyddat av offeranoder. Stockholm 15 december 1996 Korrosion på sopsugsrör skyddat av offeranoder. Erik Levlin, Teknisk doktor, Vattenvårdsteknik, Kgl. Tekniska Högskolan Mätning av korrosionspotential längs en rörsträcka Mot

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör.

Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör. Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör. Bakgrund 1986 publicerade Gunnar Hultquist en artikel i Corrosion Science,(26,

Läs mer

Instrumenttekniska Föreningen

Instrumenttekniska Föreningen Instrumenttekniska Föreningen Mycket av landets utveckling bygger på framsynt professionell automation Instrumenttekniska föreningen - för industriell automation - Basindustrin i Sverige har mer än en

Läs mer

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad ''/>//; i»^«.«-* Centrum Kompaniet B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Centrumkompaniet i Stockholm AB Marcus Göpel, 061213

Läs mer

PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT

PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT Solutions for heating and cooling systems FÖRTRYCKTA KÄRL AV BÄLG

Läs mer

Rostfria stål ytor och möjligheter

Rostfria stål ytor och möjligheter Rostfria stål ytor och möjligheter Daniel Serrander, Outokumpu Maj 15, 2013 Stockholm 1 daniel.serrander@outokumpu.com Daniel Serrander Produktchef på Outokumpu, Special Coil Nyby i Torshälla Specialist

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Bränslerelaterade problem för överhettare och eldstadsväggar. Magnus Nordling

Bränslerelaterade problem för överhettare och eldstadsväggar. Magnus Nordling Bränslerelaterade problem för överhettare och eldstadsväggar Magnus Nordling Ägandeförhållanden Swerea & dotterbolag 2005 Korrosionsinstitutet + Institutet för Metallforskning = KIMAB 2007 Swerea med dotterbolag;

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 625 UNS N06625, NiCr22Mo9Nb, 2.4856 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 625 (UNS beteckning N06625) är en nickel-krom-molybden-legering

Läs mer

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem MONTÖR METOD MATERIAL Ett samspel för trygga, täta och tåliga tak Genom ett samspel mellan tre M material, metod och montör får ditt tak ett tätskikt med överlägsna

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard

Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard Stockholm Västra Götaland Skåne Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard För mer information

Läs mer

Effektivitet, precision och närhet

Effektivitet, precision och närhet Effektivitet, precision och närhet Frontside Electronics har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka avancerad elektronik. Rationellt och med mycket hög kvalitet. Våra uppdragsgivare är ledande företag

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal på företaget idag som då, så har kunskapen och

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer