Tomas Hallafors, SCB, tfn ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se"

Transkript

1 NV 19 SM RWHOORFKUHVWDXUDQJ Hotels and restaurants 2000 )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQLQRP EUDQVFKHQ Enligt SCB:s företagsregister fanns det registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen år Jämfört med 1999 och 1997 är detta en ökning med 3 respektive 5 procent. Företagen inom hotell- och restaurangbranschen sysselsatte personer och omsatte mnkr år Nettoomsättningen har ökat med knappt 7 procent från föregående år och jämfört med 1997 har branschen upplevt en jämnt fördelad ökning av nettoomsättningen med knappt 24 procent. Den delbransch som står för huvuddelen av nettoomsättningen, 58 procent, är restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Nettoomsättningen per anställd är relativt jämn fördelad över de olika delbranscherna och var 810 tkr för år 'RPLQDQVDYVPnI UHWDJ Fördelningen inom hotell- och restaurangbranschen med avseende på storleksklass visar att branschen har en kraftig koncentration av företag med få anställda. Av det totala antalet anställda finns 49 procent i storleksklassen 0-19 anställda. Där återfinns även 97 procent av företagen samt 54 procent av den totala nettoomsättningen. Koncentrationsgraden sett till omsättningsklasser visar att 46 procent av företagen i branschen har en omsättning på 9 mnkr eller mindre. 5HVWDXUDQJHOOHUEDULQWlNWHUVW UVWDLQWlNWVVODJHW Restaurang- eller barintäkter var det största intäktsslaget med en andel på 63 procent av branschens intäkter. På andra plats kommer hotell- och logiverksamhet med en andel på knappt 20 procent. Den huvudsakliga kundkategorin för restaurang- eller barintäkterna är hushåll/privatpersoner och för hotell- och logiverksamhet företag, statliga och kommunala myndigheter etc. Tomas Hallafors, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Nv Näringsverksamhet. Utkom 8 juli Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 NV 19 SM 0203,QQHKnOO Statistiken med kommentarer 4 Publikationen baseras på två undersökningar 4 Antal företag och anställda 4 Småföretagen dominerar hotell- och restaurangbranschen 4 Fortsatt stabil ökning av nettoomsättningen 4 Bestående ökning av produktionsvärdet och förädlingsvärdet 5 Restaurang- eller barverksamhet var det största intäktsslaget 5 Hushåll/privatpersoner var den största kundkategorin 5 Tabeller 6 1. Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen , belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr 1 och nyckeltal i procent Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och näringsgren 1 enligt, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och storleksklass, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och kundkategori, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass och kundkategori, mnkr Antal företag per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass Nettoomsättning per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr Antal personer anställda fördelat på storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen Teckenförklaring 13

3 SCB 3 NV 19 SM 0203 Diagram Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på kundkategori, procent Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschens 2000 fördelat på näringsgren enligt, procent Logiverksamhet ( 55.1, 55.2), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Restaurangverksamhet ( 55.3 och 55.4, 55.5), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på omsättningsklasser, procent. 16 Fakta om statistiken 17 Detta omfattar statistiken 17 Definitioner och förklaringar 17 Variabler 18 Så görs statistiken 19 Statistikens tillförlitlighet 20 Annan statistik 20 Publicering och spridning 20 In English 22 Summary 22 Continued steady increase in net turnover within the business 22 Small enterprises dominate 22 Greatest income from restaurant and bar activities 22 List of tables 23 List of terms 24

4 SCB 4 NV 19 SM WDWLVWLNHQPHGNRPPHQWDUHU 3XEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWYnXQGHUV NQLQJDU Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar här en publikation gällande hotelloch restaurangbranschen Publikationen bygger på två olika undersökningar; dels på Företagsstatistik för industri- bygg och tjänsteföretag 2000, dels på en fördjupad branschundersökning inom hotell- och restaurangbranschen. Differensen av branschundersökningens nettoomsättning mot Företagsstatistikens grundas på att olika branschbegrepp används vid redovisningen av de två undersökningarna. Då branschbegreppen påverkar indelningen i branschgrupperna återfinns inte samma företag i bägge undersökningarna. Den absoluta merparten av undersökta företag finns i båda undersökningarna, dock ingår ytterligare ett antal företag i Företagsstatistiken som inte återfinns i branschundersökningen. $QWDOI UHWDJRFKDQVWlOOGD Enligt SCB:s företagsregister fanns det registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen år Jämfört med föregående år var detta en ökning med drygt 3 procent (688), jämfört med 1997 har antalet företag ökat med 5 procent (1 053). Den dominerande delen, med avseende på antalet anställda, inom hotell- och restaurangbranschen var restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) med knappt 59 procent (45 381) av totalt anställda. Delbranschen innehöll även 80 procent (16 589) av det totala antalet företag. Den näst största delbranschen, sett till antalet företag var hotellverksamhet ( 55.1) med 2079 företag. Antalet anställda i branschen totalt har ökat med 14 procent sedan PnI UHWDJHQGRPLQHUDUKRWHOO RFK UHVWDXUDQJEUDQVFKHQ Fördelningen inom hotell- och restaurangbranschen med avseende på storleksklass visar att branschen har en stor koncentration av företag med få anställda, i storleksklassen 0-19 anställda finner vi 49 procent (37 785) av det totala antalet anställda. Drygt 19 procent (14 986) av de anställda återfinns i ett av de 15 företag som har mer än 250 anställda. Vidare kan vi se att hela 97 procent (20 153) av totala antalet företag finns i storleksklassen 0-19 anställda. )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQ Företagsstatistiken 2000 rapporterade att nettoomsättningen för hotell- och restaurangbranschen uppgick till mnkr. Detta var en ökning mot föregående år med knappt 7 procent. Sett över de senaste åren har branschen upplevt en kraftig och stabil uppgång avseende nettoomsättning. Ökningen från 1997 var knappt 24 procent och ökningen är jämn över tiden.

5 SCB 5 NV 19 SM 0203 Merparten av nettoomsättningen, 58 procent (36 563), hänförs till restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Den delbransch som tillför minst till den totala nettoomsättningen, 2 procent (1 164), var camping och stugbyar ( 55.2). Nettoomsättningen per anställd var relativt jämn fördelad över de olika delbranscherna och var 810 tkr, vilket var en ökning på 2,5 procent (20 tkr) mot föregående år. %HVWnHQGH NQLQJDYSURGXNWLRQVYlUGHWRFK I UlGOLQJVYlUGHW Förädlingsvärdet, enligt Företagsstatistiken som produktionsvärde minus kostnader för köpta varor och tjänster fortsätter att öka. Förädlingsvärdet var mnkr år 2000, vilket var 7 procent högre (1 583) för år 1999 och 28 procent (5 461) högre än för Förädlingsvärdets andel var störst för restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Produktionsvärdet, mätt som nettoomsättning justerat för förändringar av lager och pågående arbete, uppvisade liknande utveckling med en ökning på 7 procent från 1999 till mnkr. Även här svarar restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) för den största andelen. 5HVWDXUDQJHOOHUEDUYHUNVDPKHWYDUGHWVW UVWD LQWlNWVVODJHW Den fördjupande branschundersökningen visade att restaurang- eller barverksamhet var det största intäktsslaget med en andel på 63 procent av de totala intäkterna, av den andelen svarade restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) för knappt 81 procent. Det näst största intäktsslaget var hotell- logiverksamhet med knappt 20 procent av de totala intäkterna, hotellverksamheten ( 55.1) svarade för 91 procent av dessa intäkter. Småföretagarnas (0-19 anställda) intäkter består till 74 procent av restaurang eller barintäkter. Restaurang- eller barintäkter var även av betydande del för storföretagen (250 anställda eller fler) med 45 procent. Småföretag har i större utsträckning uthyrning av sportutrustningar, övriga arrangemang samt olika aktiviteter events än de större företagen. +XVKnOOSULYDWSHUVRQHUYDUGHQVW UVWD NXQGNDWHJRULQ Branschundersökningen visade att den största kundkategorin totalt sett var hushåll/privatpersoner med 57 procent mot övriga kunder (företag, etc.) 43 procent. Kundkategorin varierar dock kraftigt beroende på delbransch. Av de företag som har hotell- och logiverksamhetsintäkter uppger företagen att kundkategorin består av hela 77 procent företagskunder, statliga och kommunala myndigheter, etc. Företag som har restaurang eller barverksamhets-intäkter uppger att 70 procent av kunderna består av hushåll/privatpersoner. De mindre företagen har en större andel hushåll/privatpersoner som kunder och andelen verkar minska när företagen blir större med avseende på antalet anställda.

6 SCB 6 NV 19 SM DEHOOHU 1. Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen , belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants , SEK millions and per cent BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 35,7 36,3 37,7 39,9 Avkastning på totalt kapital 11,2 12,9 13,5 14,2 Soliditet Rörelsemarginal 5,5 6 6,6 7,4 Nettoomsättning per anställd, tkr SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions and per cent och BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 30,5 20,6 42,9 16,9 55,2 91,6 44,1 Avkastning på totalt kapital 12,9 8,8 14,2 8,7 16,7 13,1 17,5 Soliditet Rörelsemarginal 9 8,3 10,3 10,7 6,7 4 7,7 Nettoomsättning per anställd, tkr 1. För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000.

7 SCB 7 NV 19 SM Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr 1 och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size, SEK millions and per cent Storleksklass (antal anställda) TOTALT BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 44,3 40, , ,9 Avkastning på totalt kapital 14,7 12, ,3 14,6 14,2 Soliditet Rörelsemarginal 7,4 6,7 6,4 10,6 7,5 7,4 Nettoomsättning per anställd, tkr SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Income statement for Hotels and restaurants , SEK millions Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

8 SCB 8 NV 19 SM Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Income statement for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning och Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Balance sheet for Hotels and restaurants , SEK millions Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

9 SCB 9 NV 19 SM Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Balance sheet for Hotels and restaurants operators by group (NACE classification), SEK millions och Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1. För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000.

10 SCB 10 NV 19 SM Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och näringsgren 1 enligt, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by group (NACE classification), SEK millions Intäktsslag och TOTALT ( 55) Felmarginal 3 +/- Hotell- logiverksamhet Stugby /vandrarhem- /campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng SUMMA INTÄKTSSLAG För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 3. Felmarginal 95 procent konfidensintervall 9. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och storleksklass, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by enterprise size, SEK millions Intäktsslag Storleksklass,antal anställda TOTALT Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem-/campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng SUMMA INTÄKTSSLAG Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn.

11 SCB 11 NV 19 SM Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och kundkategori, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and type of customer, SEK millions Intäktsslag Kundkategori Företagskunder, etc 2 TOTALT Hushåll/ privatpersoner Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem /campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng TOTALT Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 2. Denna kundkategori inkluderar företag, statliga och kommunala myndigheter, etc. dvs samtliga kunder som ej är hushåll/privatpersoner. 11. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass och kundkategori, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size and type of customer, SEK millions Storleksklass (antal anställda) Kundkategori Hushåll/ privatpersoner Företagskunder, etc 2 TOTALT TOTALT Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn 2. Denna kundkategori inkluderar företag, statliga och kommunala myndigheter, etc. dvs samtliga kunder som ej är hushåll/privatpersoner.

12 SCB 12 NV 19 SM Antal företag per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass Numbers of enterprises by size for Hotels and restaurants Storleksklass, antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken 13. Nettoomsättning per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr Net turnover by enterprise size for Hotels and restaurants 2000, SEK millions. 2 Storleksklass, antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 3. Värdet i cellen är värdet för storleksklass anställda. Denna redovisning sker pga. sekretess.

13 SCB 13 NV 19 SM Antal personer anställda fördelat på storleksklass för Hotelloch restaurangbranschen Number of employed by the company by enterprise size for Hotels and restaurants Storleksklass,antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 Mindre än noll Less than Uppgifter inte tillgängliga pga sekretess Data not available due to secrecy

14 SCB 14 NV 19 SM 0203 'LDJUDP 1. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på kundkategori, procent Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of customer per cent Företagskunder, etc. 43% Hushåll/priv atpersoner 57% 1. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 2. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschens 2000 fördelat på näringsgren enligt, procent Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), per cent Drift av personalmatsalar, catering och centralköksverksamhet 8,5% Restauranger och barer 57,9% Camping och stugby ar 2,1% Hotell utan restaurang 2,5% Konferensanläggningar 3,4% Hotell med restaurang 25,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn.

15 SCB 15 NV 19 SM Logiverksamhet ( 55.1, 55.2), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Lodging activities (NACE 55.1,55.2), number of enterprises and net turnover by legal form 2000, per cent Antal företag Övriga 3% Personliga ftg 15% Handelsbolag/ KB 13% Aktiebolag 69% Nettoomsättning Övr 2% Pers.ftg 1% HB,KB 3% AB 94% 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000

16 SCB 16 NV 19 SM Restaurangverksamhet ( 55.3 och 55.4, 55.5), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Restaurant activities (NACE 55.3 and 55.4, 55.5), number of enterprises and net turnover by legal form 2000, per cent Antal företag Övriga 1% Aktiebolag 35% Personliga ftg 40% Handelsbolag/ KB 24% Nettoomsättning Övr 0% Pers.ftg 13% HB,KB 13% AB 74% 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på omsättningsklasser, procent Net turnover for Hotel and restaurant sector by type of of turnover 2000, per cent. 60% 40% 46% 20% 26% 8% 20% 0% 0-9 Mkr Mkr Mkr 100- Mkr 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000

17 SCB 17 NV 19 SM 0203 )DNWDRPVWDWLVWLNHQ I denna publikation redovisas ekonomisk statistik om hotell- och restaurangbranschen. Statistiken syfte är att belysa branschens struktur med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. Den baseras på två undersökningar; dels på den årliga Företagsstatistiken dels på en fördjupad branschundersökning som genomförs vart tredje till fjärde år (s.k. intermittent undersökning). I detta SM redovisas uppgifter från dessa undersökningar tillsammans. Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken, som beskrivs och publiceras i sin helhet i webb-sm NV SM och i SCB:s databaser på Den fördjupade undersökningen av hotell- och restaurangbranschen för referensåret 2000 ligger till grund för tabellerna 8-10, samt för vissa diagram. Även de intermittenta branschundersökningarna beskrivs utförligare i SCB:s databaser på 'HWWDRPIDWWDUVWDWLVWLNHQ Statistiken omfattar samtliga hotell- och restaurang företag som bedrev näringsverksamhet i Sverige under 2000, oberoende av juridisk form. Statistiken är framtagen på juridisk enhet och ej på anläggningsnivå, vilket bör poängteras redan i tidigt stadie. Rampopulationen var densamma för de två undersökningarna. Den omfattar samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret klassificerats som hotell och/eller restaurangföretag som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB). Rampopulationen omfattade företag. Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning medan branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (suburval) och omfattande 1335 företag. Definitioner och förklaringar De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall sammanfaller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten. Näringsgrensindelning För klassificering av näringsgren gäller standard för svensk näringsgrensindelning ( 92) som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassificering erhålles från SCB:s företagsregister och bygger på företagets verksamhet Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin huvudsakliga verksamhet. En del företag är verksamma inom flera delbranscher vilket medför att viss branschblandning förekommer och att huvudsaklig bransch är svår att bestämma. Detta leder även till svårigheter att branschbestämma företag när dessa går samman.

18 SCB 18 NV 19 SM 0203 Hotell- och restaurangbranschen består av näringsgrenarna: Hotellverksamhet med restaurang Drift av konferensanläggningar Hotellverksamhet utan restaurang 55.2 Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet 55.3 och 55.4 Restaurangverksamhet och Barverksamhet Drift av personalmatsalar Catering och centralköksverksamhet Storleksklasser Statistiken redovisas också med företagen indelade i storleksklasserna: 0-19, 20-49, 50-99, och 250 eller fler anställda (omräknat till heltidsanställda). Intäktsslag/tjänsteprodukt För branschundersökningens indelning av rörelseintäkterna på intäktsslag/tjänsteprodukt har EU:s standard för produktindelning (Classification of products by Activity, CPA) och FN:s motsvarande standard (Central Product Classification, CPC) varit vägledande. Redovisningsperiod Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret. Företag med brutna räkenskapsår har redovisat uppgifter för tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med kalenderåret. Urvalsenhet/undersökningsenhet Urvalsenheten i såväl branschundersökningen som Företagsstatistiken utgörs av företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enheterna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. Variabler Företagsstatistiken Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller uppgifter om företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal anställda, varulager, anskaffningar av aktier och materiella anläggningstillgångar. Branschundersökningen Branschundersökningen innehåller detaljerade uppgifter om rörelseintäkternas fördelning på intäktsslag/tjänsteprodukt och på kundkategorier. Dessutom ingår uppgifter om rörelsens kostnader för handelsvaror samt uppgifter om sysselsättning och verksamhetens art. Antal anställda Företagsstatistiken mäter medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis. Produktionsvärde Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det baseras på försäljning, d.v.s. nettoomsättningen, justerat för förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). Förädlingsvärde Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till BNP och definieras i Företagsstatistiken som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter.

19 SCB 19 NV 19 SM 0203 Bruttoinvesteringar I detta SM avser bruttoinvesteringar årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar. Här ingår alltså nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på materiella anläggningstillgångar. Hänsyn angående företagens ägande av lokal har ej tagits i denna undersökning. Detta leder till att svårigheter att dra slutsatser gällande investeringar för branschen som sådan, de totala investeringarna i NV 19 SM 0201 är dock heltäckande. Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar definieras här som årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt företaget erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. 6nJ UVVWDWLVWLNHQ Företagsstatistiken Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 anställda enligt FDB samt vissa företag med färre anställda men med betydande verksamhet undersöks via postenkät. De mindre företagen undersöks via administrativt material från Riksskatteverket. Uppgifter för företag som saknas i det administrativa materialet, eller vars lämnade uppgifter var oanvändbara, skattas med hjälp av medelvärden för företagets bransch och storleksklass. Branschundersökningen Branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval med samma rampopulation som Företagsstatistiken (suburval). Den genomförs i form av en postenkät. I båda undersökningarna inhämtas viss information för enkäter som inte kommit in från de officiella årsredovisningarna. Även Riksskatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU) används för kompletteringar. Resterande variabler skattas. För båda undersökningarna föreligger uppgiftslämnarskyldighet. Användningen av administrativa material och av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande.

20 SCB 20 NV 19 SM WDWLVWLNHQVWLOOI UOLWOLJKHW Eftersom icke inkomna enkätföretag upprättas utifrån årsredovisningar finns i princip inget objektsbortfall i Företagsstatistiken eller branschundersökningen enkätdel. Det bortfall som finns avser det administrativa materialet i Företagsstatistiken, detta bortfall redovisas i webb-sm NV Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats utifrån årsredovisningar och avser de specifikationer som inte kan utläsas ur årsredovisningen. För redovisningen av Företagsstatistiken i detta SM är det partiella bortfallet av marginell betydelse. Det partiella bortfallet i branschundersökningen var däremot förhållandevis omfattande. Båda undersökningarna är anpassade till lagar och praxis på redovisningsområdet för att underlätta uppgiftslämnandet och minska risken för mätfel. Insamlade uppgifter genomgår därför både manuell och maskinell granskning och vid behov korrigering. Det administrativa materialet i Företagsstatistiken granskas på ett mer översiktligt sätt. Anpassningen till lagar och praxis leder till att naturliga brott uppstår i tidsserier. I slutbearbetningen av Företagsstatistiken görs vissa modellantaganden för företagen som undersöks via administrativt material. Ett exempel på detta är beräkning av investeringar för dessa företag. Övertäckning består av företag med felaktig branschkod, nedlagda eller vilande företag. Undertäckningen består av felbranschade eller nystartade företag. Både över- och undertäckning förekommer i de båda undersökningarna. Branschundersökningen som baseras på ett slumpmässigt urval var behäftat med slumpfel, vilket är mindre för redovisningsgrupper avseende näringsgrenstotaler än för den storleklassindelade redovisningen. Annan statistik Företagsstatistiken och branschundersökningen utgör tillsammans med andra undersökningar underlag till nationalräkenskapernas beräkningar. Det bör poängteras att Företagsstatistikens definitioner på förädlingsvärde, produktionsvärde, brutto- och nettoinvesteringar skiljer sig från nationalräkenskapernas. Företagsstatistiken är anpassad till företagsekonomiska begrepp. Anpassningar av definitionerna måste sedan göras för att nå nationalräkenskapernas termer. Se ovan under Definitioner och förklaringar för Företagsstatistikens definitioner av dessa variabler. Publicering och spridning Fr.o.m. referensåret 1999 finns en ny SM-serie, kallad Näringslivets struktur (NV 19). Inom denna serie publiceras Företagsstatistiken i ett SM som omfattar hela näringslivet, i ett SM som avser industrinäringen och i separata SM för olika branscher inom tjänstesektorn integrerat med de fördjupade branschundersökningarna. I samma serie redovisas även statistik om industrins varuproduktion. Tidigare publicering Företagsstatistiken ersätter de gamla undersökningarna Finansstatistik för företag och industristatistik. Finansstatistiken publicerades t.o.m. årgång 1995 i boken Företagen, samt för i SM serie NV 11. Industristatistiken publicerades i boken Industri t.o.m. årgång 1995 Industri del 1. För åren 1997 och 1998 redovisades Svensk industri i NV 18 SM Branschundersökningarna, eller som de också kallas de intermittenta undersökningarna, publicerades tidigare i rapportserien: Rapport från SCB:s tjänstenäringsstatistik, serie Se 70.

21 SCB 21 NV 19 SM 0203 Sveriges statistiska databaser Uppgifter för Företagsstatistiken som redovisas i detta SM finns för hela näringslivet i Sveriges statistiska databaser, SSD. Tabell 2 i detta SM motsvarar hela variabelinnehållet i databaserna. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i särskilda beskrivningar av statistiken; dels i NV 0201 för Företagsstatistiken för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000, dels i NV 1206 branschundersökning för tjänstesektorn 2000 på SCB:s webbplats, Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

22 SCB 22 NV 19 SM 0203,Q(QJOLVK 6XPPDU\ Continued steady increase in net turnover within the business According to Statistic Sweden s (SCB) Business Register, there were 20,784 enterprises operating in the hotel and restaurant business in Compared to 1999 and 1997, this represents an increase of 3 and 5 per cent respectively. Hotel and restaurant enterprises employed 77,459 people and total turnover reached SEK 62,763 million in Net turnover rose just under 7 per cent on the previous year and the business has experienced an evenly distributed increase in net turnover of just under 24 per cent compared to Restaurants and bars (NACE 55.3 and 55.4) was the group responsible for the greater part of net turnover, 58 per cent. Net turnover per employee is relatively evenly distributed among the various groups and totalled SEK 810,000 in Small enterprises dominate The distribution within the hotel and restaurant business as regards enterprise size indicates that there is a large cluster of companies with only a few employees. 49 per cent of the total number of employees are to be found in companies with a staff of between 0 and 19. Moreover, 97 per cent of the companies and 54 per cent of total net turnover are to be found in this enterprise group. The degree of concentration with regard to size of turnover shows that 46 per cent of the companies in the industry have a turnover of SEK 9 million or less. Greatest income from restaurant and bar activities Income from restaurant or bar activities was the largest type of income and was responsible for 63 per cent of total revenue. Hotel and lodging activities came in second with just under 20 per cent of the total. The main type of customer for restaurant or bar income was Households/private persons whereas for hotel and lodging activities it was Other customers.

23 SCB 23 NV 19 SM 0203 /LVWRIWDEOHV 1. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants , SEK millions and per cent 6 2. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions and per cent 6 3. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size, SEK millions and per cent 7 4. Income statement for Hotels and restaurants , SEK millions 7 5. Income statement for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions 8 6. Balance sheet for Hotels and restaurants , SEK millions 8 7. Balance sheet for Hotels and restaurants operators by group (NACE classification), SEK millions 9 8. Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by group (NACE classification), SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by enterprise size, SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and type of customer, SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size and type of customer, SEK millions Numbers of enterprises by size for Hotels and restaurants Net turnover by enterprise size for Hotels and restaurants 2000, SEK millions Number of employed by the company by enterprise size for Hotels and restaurants Explanation of symbols 13 Terms in tables Terms in tables

24 SCB 24 NV 19 SM 0203 /LVWRIWHUPV Terms in tables 1-3 Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Soliditet Rörelsemarginal Nettoomsättning per anställd, tkr Number of enterprises Number of employees Net turnover Operating profit/loss Production value Value added Assets total Gross investments Net investments Return on adjusted equity Return on total assets Equity-assets ratio Gross margin Net turnover per employee NACE code Terms in tables 4-5 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning exkl. punktskatter INCOME STATEMENT Net turnover excluding excise duties Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga Change in stocks of work in progress, finished varor och pågående arbete för annans räkning goods and work on contract Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Other operating income Goods for resale, raw materials and consumables Other external costs Personnel costs Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Depreciation and write-downs (as well as reversals) of tangible and intangible assets Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Other operating costs Operating profit/loss Profit/loss from financial investments Profit/loss after financial items Appropriations Taxes Net profit/loss for the year

25 SCB 25 NV 19 SM 0203 Terms in tables 6-7 BALANSRÄKNING Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m. Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BALANCE SHEET Subscribed capital unpaid Intangible assets Tangible assets Financial assets Fixed assets total Inventories etc. Receivables Investments Cash and bank balances Current assets total ASSETS TOTAL Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Equity Untaxed reserves Provisions Long-term liabilities Current liabilities EQUITY AND LIABILITIES TOTAL Terms in tables 8-11 Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem-/campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng Hotel and lodging activities Campsites/youth hostels/ other short-stay lodging activities Restaurant or bar activities Catering or central kitchen activities Letting of sports equipment Activities Other arrangements Letting of premises Goods for resale Other net turnover Hotell- logiverksamhet Hushåll/privatpersoner Övriga kunder Hotels, lodging activities Households/private persons Other customers

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar NV 19 SM 0305 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. Architectural and engineering activities and related technical consultancy I korta drag Oförändrad nettoomsättning... Enligt Företagsstatistiken

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Företagens ekonomi preliminär redovisning 2012 NV0109

Företagens ekonomi preliminär redovisning 2012 NV0109 ES/NS 2013-12-05 1(19) Företagens ekonomi preliminär redovisning 2012 NV0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag Statistik 2011:01 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2007 2008 Elektronikindustri och ITrelaterade tjänsteföretag 2007 2008 Swedish electronics industry and companies in the ICT service

Läs mer

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se MI 23 SM 1301 Korrigerad version Miljöskyddskostnader i industrin 2012 Environmental protection expenditure in industry 2012 I korta drag Korrigering 2013-10-17: Avsnitten Resultatredovisning samt vissa

Läs mer

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 AM 46 SM 1402 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 I korta

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag S2001:014 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Beskrivningen avser 1999 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063 16 18 70 Telefax: 063 16 18 80

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2010

Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2010 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Renegotiations and changes of

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster. Delrapport avseende effekter på företagsnivå. Rapport 2014:01

Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster. Delrapport avseende effekter på företagsnivå. Rapport 2014:01 Rapport 2014:01 Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster Delrapport avseende effekter på företagsnivå Den 1 januari 2012 sänktes restaurangmomsen i Sverige. I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys

Läs mer

ENERGI- OCH TRANSPORTSTATISTIK ENERGI 2015:1

ENERGI- OCH TRANSPORTSTATISTIK ENERGI 2015:1 ENERGI- OCH TRANSPORTSTATISTIK ENERGI 2015:1 Omförhandling och byten av elavtal 2014 Omförhandling och byten av elavtal 2014 Statistiska centralbyrån 2015 Renegotiations and changes of contract with electricity

Läs mer

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Nystartade företag 2002

Nystartade företag 2002 Nystartade företag 2002 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

PVC-golv och metodik för varuflöden

PVC-golv och metodik för varuflöden PVC-golv och metodik för varuflöden Louise Sörme Hanna Brolinson Avdelningen för regioner och miljö Statistiska centralbyrån, SCB Stockholm, Sverige, 2010 CHEMITECS REPORT P4-D3a CHEMITECS REPORT P4-D3a,

Läs mer

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats.

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats. EN 24 SM 1304, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2013 I korta drag Korrigering 2014-01-16

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR TOLK- OCH ÖVERSÄTTARINSTITUTET Stockhoms universitet ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR Karin Hellstadius Uppsatsen behandlar termerna i fem engelska resultat- och balansräkningar

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Tobias Nielsén, Volante Research Joakim Sternö, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer