Tomas Hallafors, SCB, tfn ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se"

Transkript

1 NV 19 SM RWHOORFKUHVWDXUDQJ Hotels and restaurants 2000 )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQLQRP EUDQVFKHQ Enligt SCB:s företagsregister fanns det registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen år Jämfört med 1999 och 1997 är detta en ökning med 3 respektive 5 procent. Företagen inom hotell- och restaurangbranschen sysselsatte personer och omsatte mnkr år Nettoomsättningen har ökat med knappt 7 procent från föregående år och jämfört med 1997 har branschen upplevt en jämnt fördelad ökning av nettoomsättningen med knappt 24 procent. Den delbransch som står för huvuddelen av nettoomsättningen, 58 procent, är restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Nettoomsättningen per anställd är relativt jämn fördelad över de olika delbranscherna och var 810 tkr för år 'RPLQDQVDYVPnI UHWDJ Fördelningen inom hotell- och restaurangbranschen med avseende på storleksklass visar att branschen har en kraftig koncentration av företag med få anställda. Av det totala antalet anställda finns 49 procent i storleksklassen 0-19 anställda. Där återfinns även 97 procent av företagen samt 54 procent av den totala nettoomsättningen. Koncentrationsgraden sett till omsättningsklasser visar att 46 procent av företagen i branschen har en omsättning på 9 mnkr eller mindre. 5HVWDXUDQJHOOHUEDULQWlNWHUVW UVWDLQWlNWVVODJHW Restaurang- eller barintäkter var det största intäktsslaget med en andel på 63 procent av branschens intäkter. På andra plats kommer hotell- och logiverksamhet med en andel på knappt 20 procent. Den huvudsakliga kundkategorin för restaurang- eller barintäkterna är hushåll/privatpersoner och för hotell- och logiverksamhet företag, statliga och kommunala myndigheter etc. Tomas Hallafors, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Nv Näringsverksamhet. Utkom 8 juli Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 NV 19 SM 0203,QQHKnOO Statistiken med kommentarer 4 Publikationen baseras på två undersökningar 4 Antal företag och anställda 4 Småföretagen dominerar hotell- och restaurangbranschen 4 Fortsatt stabil ökning av nettoomsättningen 4 Bestående ökning av produktionsvärdet och förädlingsvärdet 5 Restaurang- eller barverksamhet var det största intäktsslaget 5 Hushåll/privatpersoner var den största kundkategorin 5 Tabeller 6 1. Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen , belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr 1 och nyckeltal i procent Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och näringsgren 1 enligt, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och storleksklass, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och kundkategori, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass och kundkategori, mnkr Antal företag per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass Nettoomsättning per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr Antal personer anställda fördelat på storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen Teckenförklaring 13

3 SCB 3 NV 19 SM 0203 Diagram Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på kundkategori, procent Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschens 2000 fördelat på näringsgren enligt, procent Logiverksamhet ( 55.1, 55.2), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Restaurangverksamhet ( 55.3 och 55.4, 55.5), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på omsättningsklasser, procent. 16 Fakta om statistiken 17 Detta omfattar statistiken 17 Definitioner och förklaringar 17 Variabler 18 Så görs statistiken 19 Statistikens tillförlitlighet 20 Annan statistik 20 Publicering och spridning 20 In English 22 Summary 22 Continued steady increase in net turnover within the business 22 Small enterprises dominate 22 Greatest income from restaurant and bar activities 22 List of tables 23 List of terms 24

4 SCB 4 NV 19 SM WDWLVWLNHQPHGNRPPHQWDUHU 3XEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWYnXQGHUV NQLQJDU Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar här en publikation gällande hotelloch restaurangbranschen Publikationen bygger på två olika undersökningar; dels på Företagsstatistik för industri- bygg och tjänsteföretag 2000, dels på en fördjupad branschundersökning inom hotell- och restaurangbranschen. Differensen av branschundersökningens nettoomsättning mot Företagsstatistikens grundas på att olika branschbegrepp används vid redovisningen av de två undersökningarna. Då branschbegreppen påverkar indelningen i branschgrupperna återfinns inte samma företag i bägge undersökningarna. Den absoluta merparten av undersökta företag finns i båda undersökningarna, dock ingår ytterligare ett antal företag i Företagsstatistiken som inte återfinns i branschundersökningen. $QWDOI UHWDJRFKDQVWlOOGD Enligt SCB:s företagsregister fanns det registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen år Jämfört med föregående år var detta en ökning med drygt 3 procent (688), jämfört med 1997 har antalet företag ökat med 5 procent (1 053). Den dominerande delen, med avseende på antalet anställda, inom hotell- och restaurangbranschen var restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) med knappt 59 procent (45 381) av totalt anställda. Delbranschen innehöll även 80 procent (16 589) av det totala antalet företag. Den näst största delbranschen, sett till antalet företag var hotellverksamhet ( 55.1) med 2079 företag. Antalet anställda i branschen totalt har ökat med 14 procent sedan PnI UHWDJHQGRPLQHUDUKRWHOO RFK UHVWDXUDQJEUDQVFKHQ Fördelningen inom hotell- och restaurangbranschen med avseende på storleksklass visar att branschen har en stor koncentration av företag med få anställda, i storleksklassen 0-19 anställda finner vi 49 procent (37 785) av det totala antalet anställda. Drygt 19 procent (14 986) av de anställda återfinns i ett av de 15 företag som har mer än 250 anställda. Vidare kan vi se att hela 97 procent (20 153) av totala antalet företag finns i storleksklassen 0-19 anställda. )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQ Företagsstatistiken 2000 rapporterade att nettoomsättningen för hotell- och restaurangbranschen uppgick till mnkr. Detta var en ökning mot föregående år med knappt 7 procent. Sett över de senaste åren har branschen upplevt en kraftig och stabil uppgång avseende nettoomsättning. Ökningen från 1997 var knappt 24 procent och ökningen är jämn över tiden.

5 SCB 5 NV 19 SM 0203 Merparten av nettoomsättningen, 58 procent (36 563), hänförs till restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Den delbransch som tillför minst till den totala nettoomsättningen, 2 procent (1 164), var camping och stugbyar ( 55.2). Nettoomsättningen per anställd var relativt jämn fördelad över de olika delbranscherna och var 810 tkr, vilket var en ökning på 2,5 procent (20 tkr) mot föregående år. %HVWnHQGH NQLQJDYSURGXNWLRQVYlUGHWRFK I UlGOLQJVYlUGHW Förädlingsvärdet, enligt Företagsstatistiken som produktionsvärde minus kostnader för köpta varor och tjänster fortsätter att öka. Förädlingsvärdet var mnkr år 2000, vilket var 7 procent högre (1 583) för år 1999 och 28 procent (5 461) högre än för Förädlingsvärdets andel var störst för restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Produktionsvärdet, mätt som nettoomsättning justerat för förändringar av lager och pågående arbete, uppvisade liknande utveckling med en ökning på 7 procent från 1999 till mnkr. Även här svarar restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) för den största andelen. 5HVWDXUDQJHOOHUEDUYHUNVDPKHWYDUGHWVW UVWD LQWlNWVVODJHW Den fördjupande branschundersökningen visade att restaurang- eller barverksamhet var det största intäktsslaget med en andel på 63 procent av de totala intäkterna, av den andelen svarade restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) för knappt 81 procent. Det näst största intäktsslaget var hotell- logiverksamhet med knappt 20 procent av de totala intäkterna, hotellverksamheten ( 55.1) svarade för 91 procent av dessa intäkter. Småföretagarnas (0-19 anställda) intäkter består till 74 procent av restaurang eller barintäkter. Restaurang- eller barintäkter var även av betydande del för storföretagen (250 anställda eller fler) med 45 procent. Småföretag har i större utsträckning uthyrning av sportutrustningar, övriga arrangemang samt olika aktiviteter events än de större företagen. +XVKnOOSULYDWSHUVRQHUYDUGHQVW UVWD NXQGNDWHJRULQ Branschundersökningen visade att den största kundkategorin totalt sett var hushåll/privatpersoner med 57 procent mot övriga kunder (företag, etc.) 43 procent. Kundkategorin varierar dock kraftigt beroende på delbransch. Av de företag som har hotell- och logiverksamhetsintäkter uppger företagen att kundkategorin består av hela 77 procent företagskunder, statliga och kommunala myndigheter, etc. Företag som har restaurang eller barverksamhets-intäkter uppger att 70 procent av kunderna består av hushåll/privatpersoner. De mindre företagen har en större andel hushåll/privatpersoner som kunder och andelen verkar minska när företagen blir större med avseende på antalet anställda.

6 SCB 6 NV 19 SM DEHOOHU 1. Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen , belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants , SEK millions and per cent BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 35,7 36,3 37,7 39,9 Avkastning på totalt kapital 11,2 12,9 13,5 14,2 Soliditet Rörelsemarginal 5,5 6 6,6 7,4 Nettoomsättning per anställd, tkr SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions and per cent och BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 30,5 20,6 42,9 16,9 55,2 91,6 44,1 Avkastning på totalt kapital 12,9 8,8 14,2 8,7 16,7 13,1 17,5 Soliditet Rörelsemarginal 9 8,3 10,3 10,7 6,7 4 7,7 Nettoomsättning per anställd, tkr 1. För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000.

7 SCB 7 NV 19 SM Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr 1 och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size, SEK millions and per cent Storleksklass (antal anställda) TOTALT BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 44,3 40, , ,9 Avkastning på totalt kapital 14,7 12, ,3 14,6 14,2 Soliditet Rörelsemarginal 7,4 6,7 6,4 10,6 7,5 7,4 Nettoomsättning per anställd, tkr SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Income statement for Hotels and restaurants , SEK millions Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

8 SCB 8 NV 19 SM Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Income statement for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning och Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Balance sheet for Hotels and restaurants , SEK millions Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

9 SCB 9 NV 19 SM Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Balance sheet for Hotels and restaurants operators by group (NACE classification), SEK millions och Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1. För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000.

10 SCB 10 NV 19 SM Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och näringsgren 1 enligt, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by group (NACE classification), SEK millions Intäktsslag och TOTALT ( 55) Felmarginal 3 +/- Hotell- logiverksamhet Stugby /vandrarhem- /campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng SUMMA INTÄKTSSLAG För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 3. Felmarginal 95 procent konfidensintervall 9. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och storleksklass, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by enterprise size, SEK millions Intäktsslag Storleksklass,antal anställda TOTALT Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem-/campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng SUMMA INTÄKTSSLAG Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn.

11 SCB 11 NV 19 SM Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och kundkategori, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and type of customer, SEK millions Intäktsslag Kundkategori Företagskunder, etc 2 TOTALT Hushåll/ privatpersoner Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem /campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng TOTALT Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 2. Denna kundkategori inkluderar företag, statliga och kommunala myndigheter, etc. dvs samtliga kunder som ej är hushåll/privatpersoner. 11. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass och kundkategori, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size and type of customer, SEK millions Storleksklass (antal anställda) Kundkategori Hushåll/ privatpersoner Företagskunder, etc 2 TOTALT TOTALT Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn 2. Denna kundkategori inkluderar företag, statliga och kommunala myndigheter, etc. dvs samtliga kunder som ej är hushåll/privatpersoner.

12 SCB 12 NV 19 SM Antal företag per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass Numbers of enterprises by size for Hotels and restaurants Storleksklass, antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken 13. Nettoomsättning per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr Net turnover by enterprise size for Hotels and restaurants 2000, SEK millions. 2 Storleksklass, antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 3. Värdet i cellen är värdet för storleksklass anställda. Denna redovisning sker pga. sekretess.

13 SCB 13 NV 19 SM Antal personer anställda fördelat på storleksklass för Hotelloch restaurangbranschen Number of employed by the company by enterprise size for Hotels and restaurants Storleksklass,antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 Mindre än noll Less than Uppgifter inte tillgängliga pga sekretess Data not available due to secrecy

14 SCB 14 NV 19 SM 0203 'LDJUDP 1. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på kundkategori, procent Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of customer per cent Företagskunder, etc. 43% Hushåll/priv atpersoner 57% 1. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 2. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschens 2000 fördelat på näringsgren enligt, procent Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), per cent Drift av personalmatsalar, catering och centralköksverksamhet 8,5% Restauranger och barer 57,9% Camping och stugby ar 2,1% Hotell utan restaurang 2,5% Konferensanläggningar 3,4% Hotell med restaurang 25,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn.

15 SCB 15 NV 19 SM Logiverksamhet ( 55.1, 55.2), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Lodging activities (NACE 55.1,55.2), number of enterprises and net turnover by legal form 2000, per cent Antal företag Övriga 3% Personliga ftg 15% Handelsbolag/ KB 13% Aktiebolag 69% Nettoomsättning Övr 2% Pers.ftg 1% HB,KB 3% AB 94% 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000

16 SCB 16 NV 19 SM Restaurangverksamhet ( 55.3 och 55.4, 55.5), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Restaurant activities (NACE 55.3 and 55.4, 55.5), number of enterprises and net turnover by legal form 2000, per cent Antal företag Övriga 1% Aktiebolag 35% Personliga ftg 40% Handelsbolag/ KB 24% Nettoomsättning Övr 0% Pers.ftg 13% HB,KB 13% AB 74% 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på omsättningsklasser, procent Net turnover for Hotel and restaurant sector by type of of turnover 2000, per cent. 60% 40% 46% 20% 26% 8% 20% 0% 0-9 Mkr Mkr Mkr 100- Mkr 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000

17 SCB 17 NV 19 SM 0203 )DNWDRPVWDWLVWLNHQ I denna publikation redovisas ekonomisk statistik om hotell- och restaurangbranschen. Statistiken syfte är att belysa branschens struktur med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. Den baseras på två undersökningar; dels på den årliga Företagsstatistiken dels på en fördjupad branschundersökning som genomförs vart tredje till fjärde år (s.k. intermittent undersökning). I detta SM redovisas uppgifter från dessa undersökningar tillsammans. Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken, som beskrivs och publiceras i sin helhet i webb-sm NV SM och i SCB:s databaser på Den fördjupade undersökningen av hotell- och restaurangbranschen för referensåret 2000 ligger till grund för tabellerna 8-10, samt för vissa diagram. Även de intermittenta branschundersökningarna beskrivs utförligare i SCB:s databaser på 'HWWDRPIDWWDUVWDWLVWLNHQ Statistiken omfattar samtliga hotell- och restaurang företag som bedrev näringsverksamhet i Sverige under 2000, oberoende av juridisk form. Statistiken är framtagen på juridisk enhet och ej på anläggningsnivå, vilket bör poängteras redan i tidigt stadie. Rampopulationen var densamma för de två undersökningarna. Den omfattar samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret klassificerats som hotell och/eller restaurangföretag som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB). Rampopulationen omfattade företag. Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning medan branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (suburval) och omfattande 1335 företag. Definitioner och förklaringar De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall sammanfaller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten. Näringsgrensindelning För klassificering av näringsgren gäller standard för svensk näringsgrensindelning ( 92) som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassificering erhålles från SCB:s företagsregister och bygger på företagets verksamhet Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin huvudsakliga verksamhet. En del företag är verksamma inom flera delbranscher vilket medför att viss branschblandning förekommer och att huvudsaklig bransch är svår att bestämma. Detta leder även till svårigheter att branschbestämma företag när dessa går samman.

18 SCB 18 NV 19 SM 0203 Hotell- och restaurangbranschen består av näringsgrenarna: Hotellverksamhet med restaurang Drift av konferensanläggningar Hotellverksamhet utan restaurang 55.2 Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet 55.3 och 55.4 Restaurangverksamhet och Barverksamhet Drift av personalmatsalar Catering och centralköksverksamhet Storleksklasser Statistiken redovisas också med företagen indelade i storleksklasserna: 0-19, 20-49, 50-99, och 250 eller fler anställda (omräknat till heltidsanställda). Intäktsslag/tjänsteprodukt För branschundersökningens indelning av rörelseintäkterna på intäktsslag/tjänsteprodukt har EU:s standard för produktindelning (Classification of products by Activity, CPA) och FN:s motsvarande standard (Central Product Classification, CPC) varit vägledande. Redovisningsperiod Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret. Företag med brutna räkenskapsår har redovisat uppgifter för tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med kalenderåret. Urvalsenhet/undersökningsenhet Urvalsenheten i såväl branschundersökningen som Företagsstatistiken utgörs av företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enheterna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. Variabler Företagsstatistiken Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller uppgifter om företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal anställda, varulager, anskaffningar av aktier och materiella anläggningstillgångar. Branschundersökningen Branschundersökningen innehåller detaljerade uppgifter om rörelseintäkternas fördelning på intäktsslag/tjänsteprodukt och på kundkategorier. Dessutom ingår uppgifter om rörelsens kostnader för handelsvaror samt uppgifter om sysselsättning och verksamhetens art. Antal anställda Företagsstatistiken mäter medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis. Produktionsvärde Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det baseras på försäljning, d.v.s. nettoomsättningen, justerat för förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). Förädlingsvärde Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till BNP och definieras i Företagsstatistiken som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter.

19 SCB 19 NV 19 SM 0203 Bruttoinvesteringar I detta SM avser bruttoinvesteringar årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar. Här ingår alltså nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på materiella anläggningstillgångar. Hänsyn angående företagens ägande av lokal har ej tagits i denna undersökning. Detta leder till att svårigheter att dra slutsatser gällande investeringar för branschen som sådan, de totala investeringarna i NV 19 SM 0201 är dock heltäckande. Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar definieras här som årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt företaget erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. 6nJ UVVWDWLVWLNHQ Företagsstatistiken Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 anställda enligt FDB samt vissa företag med färre anställda men med betydande verksamhet undersöks via postenkät. De mindre företagen undersöks via administrativt material från Riksskatteverket. Uppgifter för företag som saknas i det administrativa materialet, eller vars lämnade uppgifter var oanvändbara, skattas med hjälp av medelvärden för företagets bransch och storleksklass. Branschundersökningen Branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval med samma rampopulation som Företagsstatistiken (suburval). Den genomförs i form av en postenkät. I båda undersökningarna inhämtas viss information för enkäter som inte kommit in från de officiella årsredovisningarna. Även Riksskatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU) används för kompletteringar. Resterande variabler skattas. För båda undersökningarna föreligger uppgiftslämnarskyldighet. Användningen av administrativa material och av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande.

20 SCB 20 NV 19 SM WDWLVWLNHQVWLOOI UOLWOLJKHW Eftersom icke inkomna enkätföretag upprättas utifrån årsredovisningar finns i princip inget objektsbortfall i Företagsstatistiken eller branschundersökningen enkätdel. Det bortfall som finns avser det administrativa materialet i Företagsstatistiken, detta bortfall redovisas i webb-sm NV Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats utifrån årsredovisningar och avser de specifikationer som inte kan utläsas ur årsredovisningen. För redovisningen av Företagsstatistiken i detta SM är det partiella bortfallet av marginell betydelse. Det partiella bortfallet i branschundersökningen var däremot förhållandevis omfattande. Båda undersökningarna är anpassade till lagar och praxis på redovisningsområdet för att underlätta uppgiftslämnandet och minska risken för mätfel. Insamlade uppgifter genomgår därför både manuell och maskinell granskning och vid behov korrigering. Det administrativa materialet i Företagsstatistiken granskas på ett mer översiktligt sätt. Anpassningen till lagar och praxis leder till att naturliga brott uppstår i tidsserier. I slutbearbetningen av Företagsstatistiken görs vissa modellantaganden för företagen som undersöks via administrativt material. Ett exempel på detta är beräkning av investeringar för dessa företag. Övertäckning består av företag med felaktig branschkod, nedlagda eller vilande företag. Undertäckningen består av felbranschade eller nystartade företag. Både över- och undertäckning förekommer i de båda undersökningarna. Branschundersökningen som baseras på ett slumpmässigt urval var behäftat med slumpfel, vilket är mindre för redovisningsgrupper avseende näringsgrenstotaler än för den storleklassindelade redovisningen. Annan statistik Företagsstatistiken och branschundersökningen utgör tillsammans med andra undersökningar underlag till nationalräkenskapernas beräkningar. Det bör poängteras att Företagsstatistikens definitioner på förädlingsvärde, produktionsvärde, brutto- och nettoinvesteringar skiljer sig från nationalräkenskapernas. Företagsstatistiken är anpassad till företagsekonomiska begrepp. Anpassningar av definitionerna måste sedan göras för att nå nationalräkenskapernas termer. Se ovan under Definitioner och förklaringar för Företagsstatistikens definitioner av dessa variabler. Publicering och spridning Fr.o.m. referensåret 1999 finns en ny SM-serie, kallad Näringslivets struktur (NV 19). Inom denna serie publiceras Företagsstatistiken i ett SM som omfattar hela näringslivet, i ett SM som avser industrinäringen och i separata SM för olika branscher inom tjänstesektorn integrerat med de fördjupade branschundersökningarna. I samma serie redovisas även statistik om industrins varuproduktion. Tidigare publicering Företagsstatistiken ersätter de gamla undersökningarna Finansstatistik för företag och industristatistik. Finansstatistiken publicerades t.o.m. årgång 1995 i boken Företagen, samt för i SM serie NV 11. Industristatistiken publicerades i boken Industri t.o.m. årgång 1995 Industri del 1. För åren 1997 och 1998 redovisades Svensk industri i NV 18 SM Branschundersökningarna, eller som de också kallas de intermittenta undersökningarna, publicerades tidigare i rapportserien: Rapport från SCB:s tjänstenäringsstatistik, serie Se 70.

21 SCB 21 NV 19 SM 0203 Sveriges statistiska databaser Uppgifter för Företagsstatistiken som redovisas i detta SM finns för hela näringslivet i Sveriges statistiska databaser, SSD. Tabell 2 i detta SM motsvarar hela variabelinnehållet i databaserna. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i särskilda beskrivningar av statistiken; dels i NV 0201 för Företagsstatistiken för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000, dels i NV 1206 branschundersökning för tjänstesektorn 2000 på SCB:s webbplats, Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

22 SCB 22 NV 19 SM 0203,Q(QJOLVK 6XPPDU\ Continued steady increase in net turnover within the business According to Statistic Sweden s (SCB) Business Register, there were 20,784 enterprises operating in the hotel and restaurant business in Compared to 1999 and 1997, this represents an increase of 3 and 5 per cent respectively. Hotel and restaurant enterprises employed 77,459 people and total turnover reached SEK 62,763 million in Net turnover rose just under 7 per cent on the previous year and the business has experienced an evenly distributed increase in net turnover of just under 24 per cent compared to Restaurants and bars (NACE 55.3 and 55.4) was the group responsible for the greater part of net turnover, 58 per cent. Net turnover per employee is relatively evenly distributed among the various groups and totalled SEK 810,000 in Small enterprises dominate The distribution within the hotel and restaurant business as regards enterprise size indicates that there is a large cluster of companies with only a few employees. 49 per cent of the total number of employees are to be found in companies with a staff of between 0 and 19. Moreover, 97 per cent of the companies and 54 per cent of total net turnover are to be found in this enterprise group. The degree of concentration with regard to size of turnover shows that 46 per cent of the companies in the industry have a turnover of SEK 9 million or less. Greatest income from restaurant and bar activities Income from restaurant or bar activities was the largest type of income and was responsible for 63 per cent of total revenue. Hotel and lodging activities came in second with just under 20 per cent of the total. The main type of customer for restaurant or bar income was Households/private persons whereas for hotel and lodging activities it was Other customers.

23 SCB 23 NV 19 SM 0203 /LVWRIWDEOHV 1. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants , SEK millions and per cent 6 2. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions and per cent 6 3. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size, SEK millions and per cent 7 4. Income statement for Hotels and restaurants , SEK millions 7 5. Income statement for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions 8 6. Balance sheet for Hotels and restaurants , SEK millions 8 7. Balance sheet for Hotels and restaurants operators by group (NACE classification), SEK millions 9 8. Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by group (NACE classification), SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by enterprise size, SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and type of customer, SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size and type of customer, SEK millions Numbers of enterprises by size for Hotels and restaurants Net turnover by enterprise size for Hotels and restaurants 2000, SEK millions Number of employed by the company by enterprise size for Hotels and restaurants Explanation of symbols 13 Terms in tables Terms in tables

24 SCB 24 NV 19 SM 0203 /LVWRIWHUPV Terms in tables 1-3 Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Soliditet Rörelsemarginal Nettoomsättning per anställd, tkr Number of enterprises Number of employees Net turnover Operating profit/loss Production value Value added Assets total Gross investments Net investments Return on adjusted equity Return on total assets Equity-assets ratio Gross margin Net turnover per employee NACE code Terms in tables 4-5 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning exkl. punktskatter INCOME STATEMENT Net turnover excluding excise duties Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga Change in stocks of work in progress, finished varor och pågående arbete för annans räkning goods and work on contract Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Other operating income Goods for resale, raw materials and consumables Other external costs Personnel costs Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Depreciation and write-downs (as well as reversals) of tangible and intangible assets Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Other operating costs Operating profit/loss Profit/loss from financial investments Profit/loss after financial items Appropriations Taxes Net profit/loss for the year

25 SCB 25 NV 19 SM 0203 Terms in tables 6-7 BALANSRÄKNING Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m. Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BALANCE SHEET Subscribed capital unpaid Intangible assets Tangible assets Financial assets Fixed assets total Inventories etc. Receivables Investments Cash and bank balances Current assets total ASSETS TOTAL Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Equity Untaxed reserves Provisions Long-term liabilities Current liabilities EQUITY AND LIABILITIES TOTAL Terms in tables 8-11 Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem-/campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng Hotel and lodging activities Campsites/youth hostels/ other short-stay lodging activities Restaurant or bar activities Catering or central kitchen activities Letting of sports equipment Activities Other arrangements Letting of premises Goods for resale Other net turnover Hotell- logiverksamhet Hushåll/privatpersoner Övriga kunder Hotels, lodging activities Households/private persons Other customers

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 NV 19 SM 0304 Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 Advertising services, Market research and Public opinion polling 2001 I korta drag Något minskad omsättning

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar NV 19 SM 0305 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. Architectural and engineering activities and related technical consultancy I korta drag Oförändrad nettoomsättning... Enligt Företagsstatistiken

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 NV 19 SM 0907 Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007 Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 I korta drag År 2007 var ett bra år för energi- och vattenförsörjning

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

De små och medelstora företagens ekonomi 2008

De små och medelstora företagens ekonomi 2008 NV 19 SM 1004 De små och medelstora företagens ekonomi 2008 The business statistics of small- and medium-sized enterprises 2008 I korta drag Mikroföretagen mest lönsamma Analyser av datamaterialet i undersökningen

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av tre olika delar Resultaträkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. Ert företag kan vara utvalt att besvara en, två eller

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb.

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb. NV 19 SM 1202 Företagens ekonomi 2010 Structural Business Statistics 2010 I korta drag Näringslivet består till 97 procent av mikroföretag Det svenska näringslivet bestod av drygt en miljon aktiva företag

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 1996

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 1996 Beställningsnummer Nv 16 SM 9901 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 1996 Structural study of the total business sector in Sweden 1996 Innehållsförteckning Contents Sida/ page 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av fyra olika delar: Resultaträkning, Balansräkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. För de flesta rader i blanketten finns

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer