Tomas Hallafors, SCB, tfn ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se"

Transkript

1 NV 19 SM RWHOORFKUHVWDXUDQJ Hotels and restaurants 2000 )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQLQRP EUDQVFKHQ Enligt SCB:s företagsregister fanns det registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen år Jämfört med 1999 och 1997 är detta en ökning med 3 respektive 5 procent. Företagen inom hotell- och restaurangbranschen sysselsatte personer och omsatte mnkr år Nettoomsättningen har ökat med knappt 7 procent från föregående år och jämfört med 1997 har branschen upplevt en jämnt fördelad ökning av nettoomsättningen med knappt 24 procent. Den delbransch som står för huvuddelen av nettoomsättningen, 58 procent, är restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Nettoomsättningen per anställd är relativt jämn fördelad över de olika delbranscherna och var 810 tkr för år 'RPLQDQVDYVPnI UHWDJ Fördelningen inom hotell- och restaurangbranschen med avseende på storleksklass visar att branschen har en kraftig koncentration av företag med få anställda. Av det totala antalet anställda finns 49 procent i storleksklassen 0-19 anställda. Där återfinns även 97 procent av företagen samt 54 procent av den totala nettoomsättningen. Koncentrationsgraden sett till omsättningsklasser visar att 46 procent av företagen i branschen har en omsättning på 9 mnkr eller mindre. 5HVWDXUDQJHOOHUEDULQWlNWHUVW UVWDLQWlNWVVODJHW Restaurang- eller barintäkter var det största intäktsslaget med en andel på 63 procent av branschens intäkter. På andra plats kommer hotell- och logiverksamhet med en andel på knappt 20 procent. Den huvudsakliga kundkategorin för restaurang- eller barintäkterna är hushåll/privatpersoner och för hotell- och logiverksamhet företag, statliga och kommunala myndigheter etc. Tomas Hallafors, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Nv Näringsverksamhet. Utkom 8 juli Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 NV 19 SM 0203,QQHKnOO Statistiken med kommentarer 4 Publikationen baseras på två undersökningar 4 Antal företag och anställda 4 Småföretagen dominerar hotell- och restaurangbranschen 4 Fortsatt stabil ökning av nettoomsättningen 4 Bestående ökning av produktionsvärdet och förädlingsvärdet 5 Restaurang- eller barverksamhet var det största intäktsslaget 5 Hushåll/privatpersoner var den största kundkategorin 5 Tabeller 6 1. Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen , belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr 1 och nyckeltal i procent Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och näringsgren 1 enligt, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och storleksklass, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och kundkategori, mnkr Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass och kundkategori, mnkr Antal företag per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass Nettoomsättning per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr Antal personer anställda fördelat på storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen Teckenförklaring 13

3 SCB 3 NV 19 SM 0203 Diagram Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på kundkategori, procent Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschens 2000 fördelat på näringsgren enligt, procent Logiverksamhet ( 55.1, 55.2), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Restaurangverksamhet ( 55.3 och 55.4, 55.5), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på omsättningsklasser, procent. 16 Fakta om statistiken 17 Detta omfattar statistiken 17 Definitioner och förklaringar 17 Variabler 18 Så görs statistiken 19 Statistikens tillförlitlighet 20 Annan statistik 20 Publicering och spridning 20 In English 22 Summary 22 Continued steady increase in net turnover within the business 22 Small enterprises dominate 22 Greatest income from restaurant and bar activities 22 List of tables 23 List of terms 24

4 SCB 4 NV 19 SM WDWLVWLNHQPHGNRPPHQWDUHU 3XEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWYnXQGHUV NQLQJDU Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar här en publikation gällande hotelloch restaurangbranschen Publikationen bygger på två olika undersökningar; dels på Företagsstatistik för industri- bygg och tjänsteföretag 2000, dels på en fördjupad branschundersökning inom hotell- och restaurangbranschen. Differensen av branschundersökningens nettoomsättning mot Företagsstatistikens grundas på att olika branschbegrepp används vid redovisningen av de två undersökningarna. Då branschbegreppen påverkar indelningen i branschgrupperna återfinns inte samma företag i bägge undersökningarna. Den absoluta merparten av undersökta företag finns i båda undersökningarna, dock ingår ytterligare ett antal företag i Företagsstatistiken som inte återfinns i branschundersökningen. $QWDOI UHWDJRFKDQVWlOOGD Enligt SCB:s företagsregister fanns det registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen år Jämfört med föregående år var detta en ökning med drygt 3 procent (688), jämfört med 1997 har antalet företag ökat med 5 procent (1 053). Den dominerande delen, med avseende på antalet anställda, inom hotell- och restaurangbranschen var restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) med knappt 59 procent (45 381) av totalt anställda. Delbranschen innehöll även 80 procent (16 589) av det totala antalet företag. Den näst största delbranschen, sett till antalet företag var hotellverksamhet ( 55.1) med 2079 företag. Antalet anställda i branschen totalt har ökat med 14 procent sedan PnI UHWDJHQGRPLQHUDUKRWHOO RFK UHVWDXUDQJEUDQVFKHQ Fördelningen inom hotell- och restaurangbranschen med avseende på storleksklass visar att branschen har en stor koncentration av företag med få anställda, i storleksklassen 0-19 anställda finner vi 49 procent (37 785) av det totala antalet anställda. Drygt 19 procent (14 986) av de anställda återfinns i ett av de 15 företag som har mer än 250 anställda. Vidare kan vi se att hela 97 procent (20 153) av totala antalet företag finns i storleksklassen 0-19 anställda. )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQ Företagsstatistiken 2000 rapporterade att nettoomsättningen för hotell- och restaurangbranschen uppgick till mnkr. Detta var en ökning mot föregående år med knappt 7 procent. Sett över de senaste åren har branschen upplevt en kraftig och stabil uppgång avseende nettoomsättning. Ökningen från 1997 var knappt 24 procent och ökningen är jämn över tiden.

5 SCB 5 NV 19 SM 0203 Merparten av nettoomsättningen, 58 procent (36 563), hänförs till restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Den delbransch som tillför minst till den totala nettoomsättningen, 2 procent (1 164), var camping och stugbyar ( 55.2). Nettoomsättningen per anställd var relativt jämn fördelad över de olika delbranscherna och var 810 tkr, vilket var en ökning på 2,5 procent (20 tkr) mot föregående år. %HVWnHQGH NQLQJDYSURGXNWLRQVYlUGHWRFK I UlGOLQJVYlUGHW Förädlingsvärdet, enligt Företagsstatistiken som produktionsvärde minus kostnader för köpta varor och tjänster fortsätter att öka. Förädlingsvärdet var mnkr år 2000, vilket var 7 procent högre (1 583) för år 1999 och 28 procent (5 461) högre än för Förädlingsvärdets andel var störst för restauranger och barer ( 55.3 och 55.4). Produktionsvärdet, mätt som nettoomsättning justerat för förändringar av lager och pågående arbete, uppvisade liknande utveckling med en ökning på 7 procent från 1999 till mnkr. Även här svarar restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) för den största andelen. 5HVWDXUDQJHOOHUEDUYHUNVDPKHWYDUGHWVW UVWD LQWlNWVVODJHW Den fördjupande branschundersökningen visade att restaurang- eller barverksamhet var det största intäktsslaget med en andel på 63 procent av de totala intäkterna, av den andelen svarade restauranger och barer ( 55.3 och 55.4) för knappt 81 procent. Det näst största intäktsslaget var hotell- logiverksamhet med knappt 20 procent av de totala intäkterna, hotellverksamheten ( 55.1) svarade för 91 procent av dessa intäkter. Småföretagarnas (0-19 anställda) intäkter består till 74 procent av restaurang eller barintäkter. Restaurang- eller barintäkter var även av betydande del för storföretagen (250 anställda eller fler) med 45 procent. Småföretag har i större utsträckning uthyrning av sportutrustningar, övriga arrangemang samt olika aktiviteter events än de större företagen. +XVKnOOSULYDWSHUVRQHUYDUGHQVW UVWD NXQGNDWHJRULQ Branschundersökningen visade att den största kundkategorin totalt sett var hushåll/privatpersoner med 57 procent mot övriga kunder (företag, etc.) 43 procent. Kundkategorin varierar dock kraftigt beroende på delbransch. Av de företag som har hotell- och logiverksamhetsintäkter uppger företagen att kundkategorin består av hela 77 procent företagskunder, statliga och kommunala myndigheter, etc. Företag som har restaurang eller barverksamhets-intäkter uppger att 70 procent av kunderna består av hushåll/privatpersoner. De mindre företagen har en större andel hushåll/privatpersoner som kunder och andelen verkar minska när företagen blir större med avseende på antalet anställda.

6 SCB 6 NV 19 SM DEHOOHU 1. Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen , belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants , SEK millions and per cent BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 35,7 36,3 37,7 39,9 Avkastning på totalt kapital 11,2 12,9 13,5 14,2 Soliditet Rörelsemarginal 5,5 6 6,6 7,4 Nettoomsättning per anställd, tkr SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, belopp i mnkr och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions and per cent och BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 30,5 20,6 42,9 16,9 55,2 91,6 44,1 Avkastning på totalt kapital 12,9 8,8 14,2 8,7 16,7 13,1 17,5 Soliditet Rörelsemarginal 9 8,3 10,3 10,7 6,7 4 7,7 Nettoomsättning per anställd, tkr 1. För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000.

7 SCB 7 NV 19 SM Basfakta och nyckeltal för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr 1 och nyckeltal i procent Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size, SEK millions and per cent Storleksklass (antal anställda) TOTALT BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 44,3 40, , ,9 Avkastning på totalt kapital 14,7 12, ,3 14,6 14,2 Soliditet Rörelsemarginal 7,4 6,7 6,4 10,6 7,5 7,4 Nettoomsättning per anställd, tkr SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Income statement for Hotels and restaurants , SEK millions Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

8 SCB 8 NV 19 SM Resultaträkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Income statement for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning och Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen , mnkr Balance sheet for Hotels and restaurants , SEK millions Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

9 SCB 9 NV 19 SM Balansräkning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på näringsgren 1 enligt, mnkr Balance sheet for Hotels and restaurants operators by group (NACE classification), SEK millions och Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1. För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000.

10 SCB 10 NV 19 SM Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och näringsgren 1 enligt, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by group (NACE classification), SEK millions Intäktsslag och TOTALT ( 55) Felmarginal 3 +/- Hotell- logiverksamhet Stugby /vandrarhem- /campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng SUMMA INTÄKTSSLAG För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 2. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 3. Felmarginal 95 procent konfidensintervall 9. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och storleksklass, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by enterprise size, SEK millions Intäktsslag Storleksklass,antal anställda TOTALT Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem-/campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng SUMMA INTÄKTSSLAG Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn.

11 SCB 11 NV 19 SM Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på intäktsslag och kundkategori, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and type of customer, SEK millions Intäktsslag Kundkategori Företagskunder, etc 2 TOTALT Hushåll/ privatpersoner Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem /campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng TOTALT Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 2. Denna kundkategori inkluderar företag, statliga och kommunala myndigheter, etc. dvs samtliga kunder som ej är hushåll/privatpersoner. 11. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass och kundkategori, mnkr Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size and type of customer, SEK millions Storleksklass (antal anställda) Kundkategori Hushåll/ privatpersoner Företagskunder, etc 2 TOTALT TOTALT Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn 2. Denna kundkategori inkluderar företag, statliga och kommunala myndigheter, etc. dvs samtliga kunder som ej är hushåll/privatpersoner.

12 SCB 12 NV 19 SM Antal företag per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass Numbers of enterprises by size for Hotels and restaurants Storleksklass, antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken 13. Nettoomsättning per storleksklass för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på storleksklass, belopp i mnkr Net turnover by enterprise size for Hotels and restaurants 2000, SEK millions. 2 Storleksklass, antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. 3. Värdet i cellen är värdet för storleksklass anställda. Denna redovisning sker pga. sekretess.

13 SCB 13 NV 19 SM Antal personer anställda fördelat på storleksklass för Hotelloch restaurangbranschen Number of employed by the company by enterprise size for Hotels and restaurants Storleksklass,antal anställda TOTALT Hotell med restaurang Konferensanläggningar Hotell utan restaurang Camping med stugbyar Restauranger och barer Personalmatsalar Catering och centralkök TOTALT SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag För näringsgrensindelning se Fakta om statistiken. Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 Mindre än noll Less than Uppgifter inte tillgängliga pga sekretess Data not available due to secrecy

14 SCB 14 NV 19 SM 0203 'LDJUDP 1. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på kundkategori, procent Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of customer per cent Företagskunder, etc. 43% Hushåll/priv atpersoner 57% 1. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn. 2. Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschens 2000 fördelat på näringsgren enligt, procent Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), per cent Drift av personalmatsalar, catering och centralköksverksamhet 8,5% Restauranger och barer 57,9% Camping och stugby ar 2,1% Hotell utan restaurang 2,5% Konferensanläggningar 3,4% Hotell med restaurang 25,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1. Resultat från SCB:s fördjupade branschundersökning för tjänstesektorn.

15 SCB 15 NV 19 SM Logiverksamhet ( 55.1, 55.2), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Lodging activities (NACE 55.1,55.2), number of enterprises and net turnover by legal form 2000, per cent Antal företag Övriga 3% Personliga ftg 15% Handelsbolag/ KB 13% Aktiebolag 69% Nettoomsättning Övr 2% Pers.ftg 1% HB,KB 3% AB 94% 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000

16 SCB 16 NV 19 SM Restaurangverksamhet ( 55.3 och 55.4, 55.5), antal företag och nettoomsättning fördelat på juridisk form 2000, procent Restaurant activities (NACE 55.3 and 55.4, 55.5), number of enterprises and net turnover by legal form 2000, per cent Antal företag Övriga 1% Aktiebolag 35% Personliga ftg 40% Handelsbolag/ KB 24% Nettoomsättning Övr 0% Pers.ftg 13% HB,KB 13% AB 74% 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Nettoomsättning för Hotell- och restaurangbranschen 2000 fördelat på omsättningsklasser, procent Net turnover for Hotel and restaurant sector by type of of turnover 2000, per cent. 60% 40% 46% 20% 26% 8% 20% 0% 0-9 Mkr Mkr Mkr 100- Mkr 1. SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000

17 SCB 17 NV 19 SM 0203 )DNWDRPVWDWLVWLNHQ I denna publikation redovisas ekonomisk statistik om hotell- och restaurangbranschen. Statistiken syfte är att belysa branschens struktur med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. Den baseras på två undersökningar; dels på den årliga Företagsstatistiken dels på en fördjupad branschundersökning som genomförs vart tredje till fjärde år (s.k. intermittent undersökning). I detta SM redovisas uppgifter från dessa undersökningar tillsammans. Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken, som beskrivs och publiceras i sin helhet i webb-sm NV SM och i SCB:s databaser på Den fördjupade undersökningen av hotell- och restaurangbranschen för referensåret 2000 ligger till grund för tabellerna 8-10, samt för vissa diagram. Även de intermittenta branschundersökningarna beskrivs utförligare i SCB:s databaser på 'HWWDRPIDWWDUVWDWLVWLNHQ Statistiken omfattar samtliga hotell- och restaurang företag som bedrev näringsverksamhet i Sverige under 2000, oberoende av juridisk form. Statistiken är framtagen på juridisk enhet och ej på anläggningsnivå, vilket bör poängteras redan i tidigt stadie. Rampopulationen var densamma för de två undersökningarna. Den omfattar samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret klassificerats som hotell och/eller restaurangföretag som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB). Rampopulationen omfattade företag. Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning medan branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (suburval) och omfattande 1335 företag. Definitioner och förklaringar De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall sammanfaller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten. Näringsgrensindelning För klassificering av näringsgren gäller standard för svensk näringsgrensindelning ( 92) som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassificering erhålles från SCB:s företagsregister och bygger på företagets verksamhet Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin huvudsakliga verksamhet. En del företag är verksamma inom flera delbranscher vilket medför att viss branschblandning förekommer och att huvudsaklig bransch är svår att bestämma. Detta leder även till svårigheter att branschbestämma företag när dessa går samman.

18 SCB 18 NV 19 SM 0203 Hotell- och restaurangbranschen består av näringsgrenarna: Hotellverksamhet med restaurang Drift av konferensanläggningar Hotellverksamhet utan restaurang 55.2 Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet 55.3 och 55.4 Restaurangverksamhet och Barverksamhet Drift av personalmatsalar Catering och centralköksverksamhet Storleksklasser Statistiken redovisas också med företagen indelade i storleksklasserna: 0-19, 20-49, 50-99, och 250 eller fler anställda (omräknat till heltidsanställda). Intäktsslag/tjänsteprodukt För branschundersökningens indelning av rörelseintäkterna på intäktsslag/tjänsteprodukt har EU:s standard för produktindelning (Classification of products by Activity, CPA) och FN:s motsvarande standard (Central Product Classification, CPC) varit vägledande. Redovisningsperiod Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret. Företag med brutna räkenskapsår har redovisat uppgifter för tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med kalenderåret. Urvalsenhet/undersökningsenhet Urvalsenheten i såväl branschundersökningen som Företagsstatistiken utgörs av företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enheterna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. Variabler Företagsstatistiken Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller uppgifter om företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal anställda, varulager, anskaffningar av aktier och materiella anläggningstillgångar. Branschundersökningen Branschundersökningen innehåller detaljerade uppgifter om rörelseintäkternas fördelning på intäktsslag/tjänsteprodukt och på kundkategorier. Dessutom ingår uppgifter om rörelsens kostnader för handelsvaror samt uppgifter om sysselsättning och verksamhetens art. Antal anställda Företagsstatistiken mäter medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis. Produktionsvärde Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det baseras på försäljning, d.v.s. nettoomsättningen, justerat för förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). Förädlingsvärde Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till BNP och definieras i Företagsstatistiken som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter.

19 SCB 19 NV 19 SM 0203 Bruttoinvesteringar I detta SM avser bruttoinvesteringar årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar. Här ingår alltså nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på materiella anläggningstillgångar. Hänsyn angående företagens ägande av lokal har ej tagits i denna undersökning. Detta leder till att svårigheter att dra slutsatser gällande investeringar för branschen som sådan, de totala investeringarna i NV 19 SM 0201 är dock heltäckande. Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar definieras här som årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt företaget erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. 6nJ UVVWDWLVWLNHQ Företagsstatistiken Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 anställda enligt FDB samt vissa företag med färre anställda men med betydande verksamhet undersöks via postenkät. De mindre företagen undersöks via administrativt material från Riksskatteverket. Uppgifter för företag som saknas i det administrativa materialet, eller vars lämnade uppgifter var oanvändbara, skattas med hjälp av medelvärden för företagets bransch och storleksklass. Branschundersökningen Branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval med samma rampopulation som Företagsstatistiken (suburval). Den genomförs i form av en postenkät. I båda undersökningarna inhämtas viss information för enkäter som inte kommit in från de officiella årsredovisningarna. Även Riksskatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU) används för kompletteringar. Resterande variabler skattas. För båda undersökningarna föreligger uppgiftslämnarskyldighet. Användningen av administrativa material och av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande.

20 SCB 20 NV 19 SM WDWLVWLNHQVWLOOI UOLWOLJKHW Eftersom icke inkomna enkätföretag upprättas utifrån årsredovisningar finns i princip inget objektsbortfall i Företagsstatistiken eller branschundersökningen enkätdel. Det bortfall som finns avser det administrativa materialet i Företagsstatistiken, detta bortfall redovisas i webb-sm NV Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats utifrån årsredovisningar och avser de specifikationer som inte kan utläsas ur årsredovisningen. För redovisningen av Företagsstatistiken i detta SM är det partiella bortfallet av marginell betydelse. Det partiella bortfallet i branschundersökningen var däremot förhållandevis omfattande. Båda undersökningarna är anpassade till lagar och praxis på redovisningsområdet för att underlätta uppgiftslämnandet och minska risken för mätfel. Insamlade uppgifter genomgår därför både manuell och maskinell granskning och vid behov korrigering. Det administrativa materialet i Företagsstatistiken granskas på ett mer översiktligt sätt. Anpassningen till lagar och praxis leder till att naturliga brott uppstår i tidsserier. I slutbearbetningen av Företagsstatistiken görs vissa modellantaganden för företagen som undersöks via administrativt material. Ett exempel på detta är beräkning av investeringar för dessa företag. Övertäckning består av företag med felaktig branschkod, nedlagda eller vilande företag. Undertäckningen består av felbranschade eller nystartade företag. Både över- och undertäckning förekommer i de båda undersökningarna. Branschundersökningen som baseras på ett slumpmässigt urval var behäftat med slumpfel, vilket är mindre för redovisningsgrupper avseende näringsgrenstotaler än för den storleklassindelade redovisningen. Annan statistik Företagsstatistiken och branschundersökningen utgör tillsammans med andra undersökningar underlag till nationalräkenskapernas beräkningar. Det bör poängteras att Företagsstatistikens definitioner på förädlingsvärde, produktionsvärde, brutto- och nettoinvesteringar skiljer sig från nationalräkenskapernas. Företagsstatistiken är anpassad till företagsekonomiska begrepp. Anpassningar av definitionerna måste sedan göras för att nå nationalräkenskapernas termer. Se ovan under Definitioner och förklaringar för Företagsstatistikens definitioner av dessa variabler. Publicering och spridning Fr.o.m. referensåret 1999 finns en ny SM-serie, kallad Näringslivets struktur (NV 19). Inom denna serie publiceras Företagsstatistiken i ett SM som omfattar hela näringslivet, i ett SM som avser industrinäringen och i separata SM för olika branscher inom tjänstesektorn integrerat med de fördjupade branschundersökningarna. I samma serie redovisas även statistik om industrins varuproduktion. Tidigare publicering Företagsstatistiken ersätter de gamla undersökningarna Finansstatistik för företag och industristatistik. Finansstatistiken publicerades t.o.m. årgång 1995 i boken Företagen, samt för i SM serie NV 11. Industristatistiken publicerades i boken Industri t.o.m. årgång 1995 Industri del 1. För åren 1997 och 1998 redovisades Svensk industri i NV 18 SM Branschundersökningarna, eller som de också kallas de intermittenta undersökningarna, publicerades tidigare i rapportserien: Rapport från SCB:s tjänstenäringsstatistik, serie Se 70.

21 SCB 21 NV 19 SM 0203 Sveriges statistiska databaser Uppgifter för Företagsstatistiken som redovisas i detta SM finns för hela näringslivet i Sveriges statistiska databaser, SSD. Tabell 2 i detta SM motsvarar hela variabelinnehållet i databaserna. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i särskilda beskrivningar av statistiken; dels i NV 0201 för Företagsstatistiken för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000, dels i NV 1206 branschundersökning för tjänstesektorn 2000 på SCB:s webbplats, Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

22 SCB 22 NV 19 SM 0203,Q(QJOLVK 6XPPDU\ Continued steady increase in net turnover within the business According to Statistic Sweden s (SCB) Business Register, there were 20,784 enterprises operating in the hotel and restaurant business in Compared to 1999 and 1997, this represents an increase of 3 and 5 per cent respectively. Hotel and restaurant enterprises employed 77,459 people and total turnover reached SEK 62,763 million in Net turnover rose just under 7 per cent on the previous year and the business has experienced an evenly distributed increase in net turnover of just under 24 per cent compared to Restaurants and bars (NACE 55.3 and 55.4) was the group responsible for the greater part of net turnover, 58 per cent. Net turnover per employee is relatively evenly distributed among the various groups and totalled SEK 810,000 in Small enterprises dominate The distribution within the hotel and restaurant business as regards enterprise size indicates that there is a large cluster of companies with only a few employees. 49 per cent of the total number of employees are to be found in companies with a staff of between 0 and 19. Moreover, 97 per cent of the companies and 54 per cent of total net turnover are to be found in this enterprise group. The degree of concentration with regard to size of turnover shows that 46 per cent of the companies in the industry have a turnover of SEK 9 million or less. Greatest income from restaurant and bar activities Income from restaurant or bar activities was the largest type of income and was responsible for 63 per cent of total revenue. Hotel and lodging activities came in second with just under 20 per cent of the total. The main type of customer for restaurant or bar income was Households/private persons whereas for hotel and lodging activities it was Other customers.

23 SCB 23 NV 19 SM 0203 /LVWRIWDEOHV 1. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants , SEK millions and per cent 6 2. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions and per cent 6 3. Basic data and key ratios for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size, SEK millions and per cent 7 4. Income statement for Hotels and restaurants , SEK millions 7 5. Income statement for Hotels and restaurants 2000 by group (NACE classification), SEK millions 8 6. Balance sheet for Hotels and restaurants , SEK millions 8 7. Balance sheet for Hotels and restaurants operators by group (NACE classification), SEK millions 9 8. Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by group (NACE classification), SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and by enterprise size, SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by type of income and type of customer, SEK millions Net turnover for Hotels and restaurants 2000 by enterprise size and type of customer, SEK millions Numbers of enterprises by size for Hotels and restaurants Net turnover by enterprise size for Hotels and restaurants 2000, SEK millions Number of employed by the company by enterprise size for Hotels and restaurants Explanation of symbols 13 Terms in tables Terms in tables

24 SCB 24 NV 19 SM 0203 /LVWRIWHUPV Terms in tables 1-3 Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Soliditet Rörelsemarginal Nettoomsättning per anställd, tkr Number of enterprises Number of employees Net turnover Operating profit/loss Production value Value added Assets total Gross investments Net investments Return on adjusted equity Return on total assets Equity-assets ratio Gross margin Net turnover per employee NACE code Terms in tables 4-5 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning exkl. punktskatter INCOME STATEMENT Net turnover excluding excise duties Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga Change in stocks of work in progress, finished varor och pågående arbete för annans räkning goods and work on contract Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Other operating income Goods for resale, raw materials and consumables Other external costs Personnel costs Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Depreciation and write-downs (as well as reversals) of tangible and intangible assets Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Other operating costs Operating profit/loss Profit/loss from financial investments Profit/loss after financial items Appropriations Taxes Net profit/loss for the year

25 SCB 25 NV 19 SM 0203 Terms in tables 6-7 BALANSRÄKNING Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m. Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BALANCE SHEET Subscribed capital unpaid Intangible assets Tangible assets Financial assets Fixed assets total Inventories etc. Receivables Investments Cash and bank balances Current assets total ASSETS TOTAL Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Equity Untaxed reserves Provisions Long-term liabilities Current liabilities EQUITY AND LIABILITIES TOTAL Terms in tables 8-11 Hotell- logiverksamhet Stugby-/vandrarhem-/campingverksamhet Restaurang eller barverksamhet Catering eller centralköksverksamhet Uthyrning av sportutrustning o.d. Aktiviteter Övriga arrangemang Uthyrning av lokaler Försäljning av handelsvaror Övrig nettoomsättng Hotel and lodging activities Campsites/youth hostels/ other short-stay lodging activities Restaurant or bar activities Catering or central kitchen activities Letting of sports equipment Activities Other arrangements Letting of premises Goods for resale Other net turnover Hotell- logiverksamhet Hushåll/privatpersoner Övriga kunder Hotels, lodging activities Households/private persons Other customers

5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH. 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ. gnqlqjdyi UlGOLQJVYlUGHW. 3ULYDWUHVRUVW UUHlQDIIlUVUHVRU

5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH. 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ. gnqlqjdyi UlGOLQJVYlUGHW. 3ULYDWUHVRUVW UUHlQDIIlUVUHVRU NV 19 SM 0104, korrigerad version 5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH Travel agencies, tour operators and tourist assistance 1999,NRUWDGUDJ 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ Under 1999 fanns det

Läs mer

5HVXOWDWHWEDVHUDWSnWYnXQGHUV NQLQJDU. Britt Carrevik, SCB, tfn 019-17 68 29, britt.carrevik@scb.se

5HVXOWDWHWEDVHUDWSnWYnXQGHUV NQLQJDU. Britt Carrevik, SCB, tfn 019-17 68 29, britt.carrevik@scb.se NV 19 SM 0101 8WELOGQLQJVI UHWDJ Education enterprises 1999,NRUWDGUDJ 9X[HQXWELOGQLQJGRPLQHUDULQRPXWELOGQLQJVI UHWDJHQ Under 1999 fanns 6 745 företag i utbildningsbranschen. Antal anställda i dessa företag

Läs mer

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ NV 19 SM 0204 0RWRUKDQGHOQ +DQGHOPHGRFKVHUYLFHDYPRWRUIRUGRQ VDPWGHWDOMKDQGHOPHGGULYPHGHO Motor trade 2000,NRUWDGUDJ 8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ Under år 2000 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister

Läs mer

'HIOHVWDXWK\UQLQJVI UHWDJHQlUVPn 0DVNLQHURFKELODUGRPLQHUDU. ) UHWDJlUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ. 3XEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWYnXQGHUV NQLQJDU

'HIOHVWDXWK\UQLQJVI UHWDJHQlUVPn 0DVNLQHURFKELODUGRPLQHUDU. ) UHWDJlUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ. 3XEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWYnXQGHUV NQLQJDU NV 19 SM 0103 8WK\UQLQJVI UHWDJ Rental enterprises 1999,NRUWDGUDJ 'HIOHVWDXWK\UQLQJVI UHWDJHQlUVPn Under 1999 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister 4 735 företag inom uthyrningsbranschen.

Läs mer

Frisör -, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen Mer pengar till massage och skönhet

Frisör -, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen Mer pengar till massage och skönhet NV 19 SM 0405 Frisör -, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen 2002 Other service activities 2002 I korta drag Ökad omsättning Enligt Företagsstatistiken 2002 var den totala nettoomsättningen

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Statistik 2015:11 Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Publiceringsdatum: 2015-05-21 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 NV 19 SM 0304 Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 Advertising services, Market research and Public opinion polling 2001 I korta drag Något minskad omsättning

Läs mer

2004 ett starkt år för Företagstjänster. Förädlingsvärdet fortsätter att öka. Nettoomsättningen vänder uppåt

2004 ett starkt år för Företagstjänster. Förädlingsvärdet fortsätter att öka. Nettoomsättningen vänder uppåt NV 19 SM 0603 Företagstjänster 2004 Business services 2004 I korta drag 2004 ett starkt år för Företagstjänster Resultatet av undersökningen visar att det går bra för företagen i branschen Företagstjänster.

Läs mer

6MXSURFHQWVWLOOYl[WSHUnU. 'HQWRWDODQHWWRRPVlWWQLQJHQ NDGHPHGPGNU IUnQWLOO

6MXSURFHQWVWLOOYl[WSHUnU. 'HQWRWDODQHWWRRPVlWWQLQJHQ NDGHPHGPGNU IUnQWLOO NV 19 SM 0201 ) UHWDJVVWDWLVWLNI ULQGXVWULE\JJRFK WMlQVWHI UHWDJ (NRQRPLVNUHGRJ UHOVHI UI UHWDJHQ Structural business statistics 2000,NRUWDGUDJ 6MXSURFHQWVWLOOYl[WSHUnU Näringslivets bidrag till bruttonationalprodukten

Läs mer

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Statistik 2016:16 Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Publiceringsdatum: 2016-05-19 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar NV 19 SM 0305 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. Architectural and engineering activities and related technical consultancy I korta drag Oförändrad nettoomsättning... Enligt Företagsstatistiken

Läs mer

2005:4. Sjöfartsföretag 2003. SIKA Statistik. Sjöfart

2005:4. Sjöfartsföretag 2003. SIKA Statistik. Sjöfart SIKA Statistik 2005:4 Sjöfart Sjöfartsföretag 2003 Water transport 2003 SIKA Statistik 2005:4 Sjöfart Sjöfartsföretag 2003 Water transport 2003 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

2007:16. Sjöfartsföretag 2005. SIKA Statistik Sjöfart. jöfart

2007:16. Sjöfartsföretag 2005. SIKA Statistik Sjöfart. jöfart SIKA Statistik Sjöfart jöfart 2007:16 Sjöfartsföretag 2005 Water transport 2005 SIKA Statistik Sjöfart jöfart 2007:16 Sjöfartsföretag 2005 Water transport 2005 Statens institut för kommunikationsanalys

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 NV1206 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Näringslivets struktur A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

*HQRPVQLWWVI UHWDJHWKDGHDQVWlOOGD. 6WRUI UHWDJGRPLQHUDUYDUXVHNWRUQPHQ VPnI UHWDJHQEHW\GHUPHVWLWMlQVWHVHNWRUQ. SUR HQWVWLOOYl[WLQlULQJVOLYHW

*HQRPVQLWWVI UHWDJHWKDGHDQVWlOOGD. 6WRUI UHWDJGRPLQHUDUYDUXVHNWRUQPHQ VPnI UHWDJHQEHW\GHUPHVWLWMlQVWHVHNWRUQ. SUR HQWVWLOOYl[WLQlULQJVOLYHW NV 19 SM 0105 ) UHWDJVVWDWLVWLNI ULQGXVWULE\JJR K WMlQVWHI UHWDJ (NRQRPLVNUHGRJ UHOVHI UI UHWDJHQ Structural business statistics 1999,NRUWDGUDJ *HQRPVQLWWVI UHWDJHWKDGHDQVWlOOGD År 1999 fanns det cirka

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

Branschnyckeltal 2015

Branschnyckeltal 2015 Statistiska Centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGANDE Ekonomisk statistik/näringslivets struktur 2016-11-06 1(8) Branschnyckeltal 2015 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Kommunägda företag 2004

Kommunägda företag 2004 Kommunägda företag 2004 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Endast företag

Läs mer

Industrins rörelseresultat minskade. Uppåt för hotell, restauranger och utbildningsföretag

Industrins rörelseresultat minskade. Uppåt för hotell, restauranger och utbildningsföretag NV 19 SM 1402 Företagens ekonomi 2012 Structural Business Statistics 2012 I korta drag Industrins rörelseresultat minskade Näringslivet (exklusive finansiella företag) bestod år 2012 av drygt en miljon

Läs mer

Offentligt ägda företag 2007

Offentligt ägda företag 2007 NR/OE 2008-12-01 1(9) Offentligt ägda företag 2007 OE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Kommunägda företag 2002

Kommunägda företag 2002 Kommunägda företag 2002 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Endast företag

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 NV 19 SM 0907 Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007 Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 I korta drag År 2007 var ett bra år för energi- och vattenförsörjning

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av tre olika delar Resultaträkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. Ert företag kan vara utvalt att besvara en, två eller

Läs mer

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport Beskrivning av statistiken Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport avseende år 1997 TK0805 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Hamnar och stuverier samt stödtjänster

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb.

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb. NV 19 SM 1202 Företagens ekonomi 2010 Structural Business Statistics 2010 I korta drag Näringslivet består till 97 procent av mikroföretag Det svenska näringslivet bestod av drygt en miljon aktiva företag

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Offentligt ägda företag 2015 OE0108

Offentligt ägda företag 2015 OE0108 NR/OEM 2016-12-07 1(9) Offentligt ägda företag 2015 OE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

De små och medelstora företagens ekonomi 2008

De små och medelstora företagens ekonomi 2008 NV 19 SM 1004 De små och medelstora företagens ekonomi 2008 The business statistics of small- and medium-sized enterprises 2008 I korta drag Mikroföretagen mest lönsamma Analyser av datamaterialet i undersökningen

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer