Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar"

Transkript

1 NV 19 SM 0305 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. Architectural and engineering activities and related technical consultancy I korta drag Oförändrad nettoomsättning... Enligt Företagsstatistiken 2001 var den totala nettoomsättningen för Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer cirka 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med dryga en halv procent jämfört med år Mellan 1999 och 2000 steg däremot nettoomsättningen med 16 procent.... men fler företag... Trots en nästan oförändrad nettoomsättning ökade antalet företag med 5,2 procent och år 2001 fanns det företag som var registrerade som Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer.... och färre anställda Företagen inom branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet minskade antalet anställda år 2001 med 1,3 procent till anställda. Delbranschen Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet sysselsatte 90 procent av dessa. Företag med få anställda dominerar Branschen domineras starkt av företag med få anställda. Hela 98 procent av företagen hade mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade nästan 50 procent av samtliga anställda inom branschen. Dessutom stod de företagen för drygt 56 procent av branschens omsättning. Christina Andersson SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 30 juni Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 NV 19 SM 0305 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Publikationen baseras på två undersökningar 4 Flest tekniska konsulter 4 Färre anställda 4 Oförändrad nettoomsättning 4 Företag med få anställda dominerar 4 Arkitekter ägnar sig mest åt att projektera hus 5 Teknisk projektering för byggande av hus största intäktsslaget 5 Produktutveckling 5 Företag dominerar som kunder 5 Statliga och kommunala myndigheter nyttjar i första hand små företag 5 Jämförelser med några andra EU-länder 5 Tabeller 7 Teckenförklaring 7 1. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d , belopp i mnkr, nyckeltal i procent 7 2. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 8 3. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på storleksklass, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 8 4. Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 9 5. Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 9 6. Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och storleksklass, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och kundkategori, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass och kundkategori, belopp i mnkr Nettoomsättning för för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på intäktsslag och land, i procent 13 Diagram Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på intäktsslag, procent 14 2 Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på kundkategori, procent 14

3 SCB 3 NV 19 SM 0305 Fakta om statistiken 15 Detta omfattar statistiken 15 Definitioner och förklaringar 15 Redovisningsperiod 16 Variabler 16 Så görs statistiken 20 Statistikens tillförlitlighet 20 Bra att veta 21 Annan statistik 21 Publicering och spridning 21 In English 22 Summary 22 Unchanged turnover within the industry 22 but more enterprises 22 and fewer employees 22 Small enterprises dominate 22 List of tables 22 List of terms 23

4 SCB 4 NV 19 SM 0305 Statistiken med kommentarer Publikationen baseras på två undersökningar Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar här en publikation gällande Arkitektoch teknisk konsultverksamhet o.d. Publikationen bygger på två olika undersökningar: dels på Företagsstatistik för industri- bygg och tjänsteföretag 2001, dels på en fördjupad branschundersökning i branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. (SNI 74.2). Tabellerna 1-7 bygger på företagsstatistiken och tabellerna 8-11 bygger på branschundersökningen. Den smärre differensen i fråga om nettoomsättningen mellan de siffror som bygger på företagsstatistiken och de som bygger på branschundersökningen beror till viss del på att olika branschbegrepp använts vid redovisningen av de två undersökningarna. Eftersom branschbegreppen påverkar indelningen i branschgrupperna ingår inte exakt samma företag i bägge undersökningarna. Den absoluta merparten av undersökta företag finns med i båda undersökningarna, men i branschundersökningen ingår ytterligare ett antal företag som inte finns med i företagsstatistiken. Flest tekniska konsulter Enligt SCB:s företagsregister fanns det Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer år Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med år 2000, då antalet företag uppgick till Närmare 90 procent av företagen fanns inom delbranschen Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ). Färre anställda Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer hade totalt anställda år 2001, vilket är 1,3 procent färre än år Endast en knapp tiondel (5 000) av de anställda fanns i delbranschen Arkitektkontor (SNI ). Oförändrad nettoomsättning Enligt Företagsstatistiken 2001 var den totala nettoomsättningen för Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer cirka 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med drygt en halv procent jämfört med år Den knappa minskningen skedde från en hög nivå. Från att ha legat på 53,9 miljarder kronor 1999 steg nämligen nettoomsättningen med 16 procent till 62,4 miljarder kronor år Även när det gäller nettoomsättningen var Bygg- och tekniska konsultbyråerna (SNI ) den klart största delbranschen med företag som tillsammans omsatte 57,4 miljarder kronor. De företag som är klassade som Arkitektkontor omsatte ca 4,5 miljarder kronor. Företag med få anställda dominerar Branschen Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer domineras av företag med få anställda. Över 98 procent av företagen har mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade sammanlagt personer, vilket är nästan hälften av branschens personal. De små företagen stod för drygt 56 procent av branschens omsättning. De 20 största företagen hade i genomsnitt 547 anställda, vilket är 20 procent av branschens totala antal anställda. Nettoomsättningen för dessa företag var knappt 9,2 miljarder kronor.

5 SCB 5 NV 19 SM 0305 Arkitekter ägnar sig mest åt att projektera hus Huvudintäkterna från arkitektverksamheten visar en nettoomsättning på 7,2 miljarder kronor. Sett till de enskilda intäktsslagen är det arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk som är det största intäktsslaget med en omsättning på 5,2 miljarder. Lägger man till intäkterna från stadsplaneringstjänster och landskapsplaneringstjänster, visar arkitektverksamheten en omsättning på 8,3 miljarder. Arkitektkontoren (SNI ) redovisade en omsättning på 4,5 miljarder kronor år En stor del av arkitektverksamheten utförs därför på de tekniska konsultföretagen. Teknisk projektering för byggande av hus största intäktsslaget Branschundersökningen visade att teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten och teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader genererade de största intäktsslagen och omsatte 18 procent av branschens intäkter (11,4 miljarder kronor). Dessa tjänster omfattar teknisk projektering avseende bärande konstruktioner i fastigheter - även förberedande skisser och specificering av planer. Projekteringen gäller också för el- och värmesystem m.m. som finns i byggnader. Produktutveckling Intäkterna från annan teknisk projektering genererade 10,4 miljarder kronor, vilket är närmare 17 procent av intäkterna. I detta intäktsslag ingår konstruktioner inom ett specialområde, t.ex. maskiner, fartyg och trafikregleringssystem. Här ingår också prototyputveckling och detaljerade tekniska konstruktioner av nya produkter. Företag dominerar som kunder Arkitektkontorens och tekniska konsultbyråernas kunder bestod till 70 procent av företag och affärsdrivande verk. Drygt 22 procent av intäkterna kom från statliga och kommunala myndigheter. Endast 1 procent av intäkterna kom från hushållen samt hushållens icke-vinstdrivade organisationer. Av branschens omsättning exporterades cirka 7 procent (4,1 miljarder) till utlandet. Statliga och kommunala myndigheter nyttjar i första hand små företag Branschundersökningen visar att intäkterna som kommer från statliga och kommunala myndigheter till 58 procent (8,1 miljarder kronor) gått till företag med mindre än 20 anställda. 2,5 miljarder kronor av intäkterna har företag med fler än 250 anställda fått. Det är även så att det till största delen är statliga och kommunala myndigheter som anlitar Arkitektkontor för stadsplanerings- och landskapsplaneringstjänster. Jämförelser med några andra EU-länder Enligt preliminära siffror från Eurostats (EU:s statistikmyndighet) databas New Cronos, har sex EU-länder presenterat resultat från branschundersökningen av Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer. I samtliga länder var intäktsslaget teknisk projektering inkl. tekniska konsulttjänster i samband med totalentreprenader det största intäktsslaget (vilket i sig inte är så konstigt, när

6 SCB 6 NV 19 SM 0305 nästan 90 procent av de svenska företagen i branschen Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer är tekniska konsulter). I Finland stod det intäktsslaget för 69 procent av de totala intäkterna - vilket kan jämföras med Danmark, som endast redovisar 32 procent av intäkterna där. De flesta länderna har en liknade intäktsfördelning. Ett undantag är Irland, som har redovisat att intäkterna från arkitekttjänster är hela 28 procent. Detta kan jämföras med Spaniens 4 procent och Storbritanniens 9 procent. Irland är också det land som redovisar mest intäkter från bygg- och anläggningsarbeten. Ett av syftena med undersökningen var att ta reda på hur stor del av Arkitektkontorens och tekniska konsultbyråernas verksamhet som inte är relaterad till branschen (t.ex. datakonsulttjänster, marknadsundersökningar m.m.). Undersökningarna visar att företagens icke arkitekt- resp. teknisk konsultrelaterad verksamhet klart varierar mellan de olika länderna. Som exempel kan nämnas att icke arkitekt- resp. teknisk konsultrelaterad verksamhet utgjorde cirka 6,3 procent i Sverige, cirka 7,6 procent i Finland medan den i Danmark stod för cirka 24,2 procent och i Spanien 9,9 procent. Storbritannien redovisar att nästan hälften intäkterna kommer från icke relaterad verksamhet.

7 SCB 7 NV 19 SM 0305 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 Mindre än 0,5 Less than Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d , belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 1. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy , amounts in SEK millions and key ratios in per cent BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 24, ,6 21,1 Avkastning på totalt kapital 10,4 8, ,7 Soliditet Rörelsemarginal 5,9 5,3 10 7,6 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

8 SCB 8 NV 19 SM Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 2. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy ,by detailed group (SE-SIC 92) amounts in SEK millions and key ratios in per cent Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 47 19,8 Avkastning på totalt kapital 18,9 10,2 Soliditet Rörelsemarginal 11,1 7,3 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 3. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001, by company size, amounts in SEK millions and key ratios in per cent Storleksklass (antal anställda) TOTALT BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 22,7-4,1-10,2 32,5 64,2 21,1 Avkastning på totalt kapital 13,3 3-1,8 9,6 19,8 10,7 Soliditet Rörelsemarginal 11,4-1,4-2,3 3,8 7,6 7,6 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

9 SCB 9 NV 19 SM Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 1 4. Income statement for Architectural and engineering activities and related technical consultancy amounts in SEK millions Nettoomsättning exkl. Punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 1 5. Income statement for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 order by detailed group (SE-SIC 92), amounts in SEK millions Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

10 SCB 10 NV 19 SM Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 1 6. Balance sheet for Architectural and engineering activities and related technical consultancy amounts in SEK millions Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 1 7. Balance sheet for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 order by detailed group (SE-SIC 92), amounts in SEK millions Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) Tecknat men ej inbetalt kapital - - Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

11 SCB 11 NV 19 SM Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och storleksklass, belopp i mnkr 1 8. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and by enterprise size, amounts in SEK millions Intäktsslag Storleksklass (antal anställda) Totalt +/- 2 Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Andra arkitekttjänster Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Annan teknisk projektering Stadsplaneringstjänster Landskapsarkitekttjänster Projektledning Andra arkitekt och tekniska tjänster Bygg- och anläggningsarbeten Konsulttjänster avseende företags organisation, information mm Datatjänster Utbildningstjänster Övriga tjänster Försäljning av handelsvaror SUMMA INTÄKTSSLAG Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Felmarginal, avser 95 procents konfidensintervall

12 SCB 12 NV 19 SM Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och kundkategori, belopp i mnkr 1 9. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and type of customer, amounts in SEK millions Intäktsslag Kunder Företag/ affärsdrivande verk Statliga/ kommun. mynd. Hushåll/ privatpersone r Hush. icke vinstdriv. org. Export TOTALT Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Andra arkitekttjänster Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Annan teknisk projektering Stadsplaneringstjänster Landskapsarkitekttjänster Projektledning Andra arkitekt och tekniska tjänster Bygg- och anläggningsarbeten Konsulttjänster avseende företags organisation, information mm Datatjänster Utbildningstjänster Övriga tjänster Försäljning av handelsvaror SUMMA INTÄKTSSLAG Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass och kundkategori, belopp i mnkr Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by enterprise size and by type of customer, amounts in SEK millions Storleksklass (antal anställda) Kundkategori Företag/ affärsdriv. verk Statliga/ kommun. mynd. Hushåll/ privatpersoner Hush. icke vinstdriv. org Export TOTALT TOTALT Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d

13 SCB 13 NV 19 SM Nettoomsättning för för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och land, i procent Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and country, in per cent Intäktsslag Sverige Danmark Finland Irland Spanien Storbritannien Arkitekttjänster 2 10,9 13,9 9,3 27,7 3,8 9,2 Tekniksk projektering inkl. teknikska konsulttjänster i samband med totalentreprenader 3 52,7 31,5 69,0 29,7 38,8 33,0 Stadsplaneringstjänster 1,1 0,6 3,5 1,2 6,0 1,1 Projektledning 10,6 14,3 5,0 6,3 10,4 8,2 Andra arkitekt och tekniska tjänster 4 17,7 14,1 4,8 6,6 31,2 6,1 Bygg- och anläggningsarbeten 1,1 1,5 2,0 16,4 2,9 6,8 Konsulttjänster avs. företags organisation, information m.m. 0,5 1,6 0,6 0,3 0,0 7,8 Utbildningstjänster 0,5 0,2 0,3 0,0 0,5 7,8 Övrig försäljning av varor och tjänster 5 4,2 20,9 4,7 10,8 6,5 25,4 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1. Källa: Preliminära resultat från Eurostats databas New Cronos. 2. Här ingår arkitektrådgivning och förprojektering, arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk och andra arkitekttjänster. 3. Här ingår teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten, teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader, teknisk projektering för anläggningsarbeten, teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion och annan teknisk projektering. 4. Här ingår även lankskapsarkitekttjänter. 5. Här ingår datatjänster, övriga tjänster och försäljning av handelsvaror.

14 SCB 14 NV 19 SM 0305 Diagram 1. Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på intäktsslag 1, procent 2 1. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income, per cent By gg- och anläggninsarbet. 1% Öv rig försäljn. 7% Arkitekttjänster 12% Projektledn. 11% Andra arkitekt och tekn. tjänster 17% Stadsplan.- o. landskapsarkitekt 2% Teknisk projektering 50% 1. I arkitekttjänster ingår arkitektrådgivning och förprojektering, arkitektprojektering av byggnader och andra byggandsverk och andra arkitekttjänster. I teknisk projektering ingår teknisk projektering- för grund- och byggnadsarbeten, - för mekaniska och elektriska installationer i byggnader, för anläggningsarbeten, för industriprocesser och industriproduktion och annan teknisk projektering. I övrig försäljning ingår konsulttjänster avseende företags organisation, information mm, datatjänster, försäljning av handelsvaror och övrig tjänsteförsäljning 2. Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på kundkategori, procent 1 2.Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of customer, per cent Miljoner kronor Kundkategori Företag /Affärs drivande verk Statliga/Kommunala myndigheter Export Hushåll/Privatpers 1. Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Kundkategorien hushållens ideella organisationer svarade för mindre än en (1) procent och finns därför inte med i diagrammet.

15 SCB 15 NV 19 SM 0305 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Syftet med statistiken är att belysa branschens struktur med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. Den baseras på två undersökningar; dels på den årliga Företagsstatistiken 2001, dels på en fördjupad branschundersökning av företag i branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o. d. (SNI 74.2). Branschundersökningar genomförs i olika branscher med tre till fyra års mellanrum, det är s.k. intermittenta undersökningar. Rampopulationen är densamma för de två undersökningarna, Företagsstatistiken och branschundersökningen. Den omfattar samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret 2001 klassificerats med SNI kod 74.2 och som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB) oberoende av juridisk form. Rampopulationen omfattade företag. Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning, medan branschundersökningarna baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (suburval) och omfattade 1021 företag. Branschundersökningen för SNI 74.2 ingick även i ett EU projekt, Business Services Statistics, tillsammans med branschundersökningar i följande branscher: SNI 72 Datakonsultverksamhet SNI Redovisning och bokföring, revision och skatterådgivning SNI Marknads- och opinionsundersökningsverksamhet SNI Konsultverksamhet avs. företags organisation m.m. SNI 74.4 Reklamverksamhet I EU-projektet ingick cirka tio medlemsländer vars främsta syfte var att förbättra statistiken i ovan nämnda branscher samt att öka jämförelsen mellan de olika länderna. Differensen mellan de olika länderna kan bero på att vi behandlat undersökningarna på olika sätt. I Sverige har vi, om en stor del av nettoomsättningen är fördelad på övrigt, undersökt om företaget verkligen tillhör rätt bransch. Skulle företaget varit felbranschat ingår det inte i undersökningen. Vi misstänker att alla länder kanske inte gjort på samma sätt varför en del av nettoomsättningen fördelats på övrigt. Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken 2001, som beskrivs och publiceras i sin helhet i webb-sm NV 19 SM Resultatet finns även lagrat i Sveriges Statistiska Databaser, SSD. Såväl Webb-SM som SSD finns tillgängliga gratis på Den fördjupade branschundersökningen ligger till grund för tabellerna 8-10, samt de båda diagrammen. Även branschundersökningen finns tillgänglig i SSD på För tabell11 är källan New Cronos som är Eurostats statistik databas. Definitioner och förklaringar De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall sammanfaller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten.

16 SCB 16 NV 19 SM 0305 Näringsgrensindelning För klassificering av näringsgren gäller standard för Svensk näringsgrensindelning, SNI 92, som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassificering erhålles från SCB:s företagsregister och bygger på företagets verksamhet Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin huvudsakliga verksamhet. Storleksklasser Statistiken redovisas också med företagen indelade i olika storleksklasser uppdelat efter antal anställda omräknat till heltidsanställda. De olika storleksklasserna är uppdelad enligt följande antal anställda: Kundkategori Branschundersökningen innehåller uppgifter om kundkategori för varje intäktsslag. Följande kundkategorier ingår i undersökningen: Företag och affärsdrivande verk Statliga och kommunala myndigheter Hushåll/privatpersoner Hushållens icke vinstdrivande organisationer Export Med hushållens icke vinstdrivande organisationer avses organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hushållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriva humanitär hjälpverksamhet. Till exempel trossamfund, fackföreningar, hjälporganisationer m.m. Export avser all slags export, det vill säga det kan vara både till företag och till privatpersoner m.m. Intäktsslag/tjänsteprodukt För branschundersökningens indelning av nettoomsättningen på intäktsslag/tjänsteprodukt har EU:s standard för produktindelning Classification of products by Activity, CPA, och FN:s motsvarande standard Central Product Classification, CPC, varit vägledande. Redovisningsperiod Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret Företag med brutet räkenskapsår har redovisat uppgifter för tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med kalenderåret Urvalsenhet/undersökningsenhet Urvalsenheten i såväl Företagsstatistiken som branschundersökningen utgörs av företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enheterna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. Variabler Företagsstatistiken Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller bl.a uppgifter om företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se MI 23 SM 1301 Korrigerad version Miljöskyddskostnader i industrin 2012 Environmental protection expenditure in industry 2012 I korta drag Korrigering 2013-10-17: Avsnitten Resultatredovisning samt vissa

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag S2001:014 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Beskrivningen avser 1999 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063 16 18 70 Telefax: 063 16 18 80

Läs mer

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.12 TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik,

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

PVC-golv och metodik för varuflöden

PVC-golv och metodik för varuflöden PVC-golv och metodik för varuflöden Louise Sörme Hanna Brolinson Avdelningen för regioner och miljö Statistiska centralbyrån, SCB Stockholm, Sverige, 2010 CHEMITECS REPORT P4-D3a CHEMITECS REPORT P4-D3a,

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Definitiv beräkning av BNP för år 2011

Definitiv beräkning av BNP för år 2011 NR 10 SM 1301 Nationalräkenskaper 2011 National Accounts 2011 I korta drag Definitiv beräkning av BNP för år 2011 Den definitiva beräkningen av nationalräkenskaperna för år 2011 har nu färdigställts. Resultaten

Läs mer

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Bilaga 3 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna Slutbetänkande av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken Stockholm 2002 SOU 2002:118

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Tobias Nielsén, Volante Research Joakim Sternö, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2010

Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2010 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Renegotiations and changes of

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 Företagens användning av IT 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering IT i hem och

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR TOLK- OCH ÖVERSÄTTARINSTITUTET Stockhoms universitet ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR Karin Hellstadius Uppsatsen behandlar termerna i fem engelska resultat- och balansräkningar

Läs mer

Nystartade företag 2002

Nystartade företag 2002 Nystartade företag 2002 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006 En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen presenterar i rapporten ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 AM 46 SM 1402 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 I korta

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Företagens användning av IT 2007

Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Previous publication

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2009 1 SPIN 2007 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007 SPIN 2007 Swedish Standard Classification of Products

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer