Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar"

Transkript

1 NV 19 SM 0305 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. Architectural and engineering activities and related technical consultancy I korta drag Oförändrad nettoomsättning... Enligt Företagsstatistiken 2001 var den totala nettoomsättningen för Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer cirka 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med dryga en halv procent jämfört med år Mellan 1999 och 2000 steg däremot nettoomsättningen med 16 procent.... men fler företag... Trots en nästan oförändrad nettoomsättning ökade antalet företag med 5,2 procent och år 2001 fanns det företag som var registrerade som Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer.... och färre anställda Företagen inom branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet minskade antalet anställda år 2001 med 1,3 procent till anställda. Delbranschen Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet sysselsatte 90 procent av dessa. Företag med få anställda dominerar Branschen domineras starkt av företag med få anställda. Hela 98 procent av företagen hade mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade nästan 50 procent av samtliga anställda inom branschen. Dessutom stod de företagen för drygt 56 procent av branschens omsättning. Christina Andersson SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 30 juni Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 NV 19 SM 0305 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Publikationen baseras på två undersökningar 4 Flest tekniska konsulter 4 Färre anställda 4 Oförändrad nettoomsättning 4 Företag med få anställda dominerar 4 Arkitekter ägnar sig mest åt att projektera hus 5 Teknisk projektering för byggande av hus största intäktsslaget 5 Produktutveckling 5 Företag dominerar som kunder 5 Statliga och kommunala myndigheter nyttjar i första hand små företag 5 Jämförelser med några andra EU-länder 5 Tabeller 7 Teckenförklaring 7 1. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d , belopp i mnkr, nyckeltal i procent 7 2. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 8 3. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på storleksklass, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 8 4. Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 9 5. Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 9 6. Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och storleksklass, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och kundkategori, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass och kundkategori, belopp i mnkr Nettoomsättning för för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på intäktsslag och land, i procent 13 Diagram Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på intäktsslag, procent 14 2 Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på kundkategori, procent 14

3 SCB 3 NV 19 SM 0305 Fakta om statistiken 15 Detta omfattar statistiken 15 Definitioner och förklaringar 15 Redovisningsperiod 16 Variabler 16 Så görs statistiken 20 Statistikens tillförlitlighet 20 Bra att veta 21 Annan statistik 21 Publicering och spridning 21 In English 22 Summary 22 Unchanged turnover within the industry 22 but more enterprises 22 and fewer employees 22 Small enterprises dominate 22 List of tables 22 List of terms 23

4 SCB 4 NV 19 SM 0305 Statistiken med kommentarer Publikationen baseras på två undersökningar Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar här en publikation gällande Arkitektoch teknisk konsultverksamhet o.d. Publikationen bygger på två olika undersökningar: dels på Företagsstatistik för industri- bygg och tjänsteföretag 2001, dels på en fördjupad branschundersökning i branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. (SNI 74.2). Tabellerna 1-7 bygger på företagsstatistiken och tabellerna 8-11 bygger på branschundersökningen. Den smärre differensen i fråga om nettoomsättningen mellan de siffror som bygger på företagsstatistiken och de som bygger på branschundersökningen beror till viss del på att olika branschbegrepp använts vid redovisningen av de två undersökningarna. Eftersom branschbegreppen påverkar indelningen i branschgrupperna ingår inte exakt samma företag i bägge undersökningarna. Den absoluta merparten av undersökta företag finns med i båda undersökningarna, men i branschundersökningen ingår ytterligare ett antal företag som inte finns med i företagsstatistiken. Flest tekniska konsulter Enligt SCB:s företagsregister fanns det Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer år Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med år 2000, då antalet företag uppgick till Närmare 90 procent av företagen fanns inom delbranschen Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ). Färre anställda Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer hade totalt anställda år 2001, vilket är 1,3 procent färre än år Endast en knapp tiondel (5 000) av de anställda fanns i delbranschen Arkitektkontor (SNI ). Oförändrad nettoomsättning Enligt Företagsstatistiken 2001 var den totala nettoomsättningen för Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer cirka 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med drygt en halv procent jämfört med år Den knappa minskningen skedde från en hög nivå. Från att ha legat på 53,9 miljarder kronor 1999 steg nämligen nettoomsättningen med 16 procent till 62,4 miljarder kronor år Även när det gäller nettoomsättningen var Bygg- och tekniska konsultbyråerna (SNI ) den klart största delbranschen med företag som tillsammans omsatte 57,4 miljarder kronor. De företag som är klassade som Arkitektkontor omsatte ca 4,5 miljarder kronor. Företag med få anställda dominerar Branschen Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer domineras av företag med få anställda. Över 98 procent av företagen har mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade sammanlagt personer, vilket är nästan hälften av branschens personal. De små företagen stod för drygt 56 procent av branschens omsättning. De 20 största företagen hade i genomsnitt 547 anställda, vilket är 20 procent av branschens totala antal anställda. Nettoomsättningen för dessa företag var knappt 9,2 miljarder kronor.

5 SCB 5 NV 19 SM 0305 Arkitekter ägnar sig mest åt att projektera hus Huvudintäkterna från arkitektverksamheten visar en nettoomsättning på 7,2 miljarder kronor. Sett till de enskilda intäktsslagen är det arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk som är det största intäktsslaget med en omsättning på 5,2 miljarder. Lägger man till intäkterna från stadsplaneringstjänster och landskapsplaneringstjänster, visar arkitektverksamheten en omsättning på 8,3 miljarder. Arkitektkontoren (SNI ) redovisade en omsättning på 4,5 miljarder kronor år En stor del av arkitektverksamheten utförs därför på de tekniska konsultföretagen. Teknisk projektering för byggande av hus största intäktsslaget Branschundersökningen visade att teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten och teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader genererade de största intäktsslagen och omsatte 18 procent av branschens intäkter (11,4 miljarder kronor). Dessa tjänster omfattar teknisk projektering avseende bärande konstruktioner i fastigheter - även förberedande skisser och specificering av planer. Projekteringen gäller också för el- och värmesystem m.m. som finns i byggnader. Produktutveckling Intäkterna från annan teknisk projektering genererade 10,4 miljarder kronor, vilket är närmare 17 procent av intäkterna. I detta intäktsslag ingår konstruktioner inom ett specialområde, t.ex. maskiner, fartyg och trafikregleringssystem. Här ingår också prototyputveckling och detaljerade tekniska konstruktioner av nya produkter. Företag dominerar som kunder Arkitektkontorens och tekniska konsultbyråernas kunder bestod till 70 procent av företag och affärsdrivande verk. Drygt 22 procent av intäkterna kom från statliga och kommunala myndigheter. Endast 1 procent av intäkterna kom från hushållen samt hushållens icke-vinstdrivade organisationer. Av branschens omsättning exporterades cirka 7 procent (4,1 miljarder) till utlandet. Statliga och kommunala myndigheter nyttjar i första hand små företag Branschundersökningen visar att intäkterna som kommer från statliga och kommunala myndigheter till 58 procent (8,1 miljarder kronor) gått till företag med mindre än 20 anställda. 2,5 miljarder kronor av intäkterna har företag med fler än 250 anställda fått. Det är även så att det till största delen är statliga och kommunala myndigheter som anlitar Arkitektkontor för stadsplanerings- och landskapsplaneringstjänster. Jämförelser med några andra EU-länder Enligt preliminära siffror från Eurostats (EU:s statistikmyndighet) databas New Cronos, har sex EU-länder presenterat resultat från branschundersökningen av Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer. I samtliga länder var intäktsslaget teknisk projektering inkl. tekniska konsulttjänster i samband med totalentreprenader det största intäktsslaget (vilket i sig inte är så konstigt, när

6 SCB 6 NV 19 SM 0305 nästan 90 procent av de svenska företagen i branschen Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer är tekniska konsulter). I Finland stod det intäktsslaget för 69 procent av de totala intäkterna - vilket kan jämföras med Danmark, som endast redovisar 32 procent av intäkterna där. De flesta länderna har en liknade intäktsfördelning. Ett undantag är Irland, som har redovisat att intäkterna från arkitekttjänster är hela 28 procent. Detta kan jämföras med Spaniens 4 procent och Storbritanniens 9 procent. Irland är också det land som redovisar mest intäkter från bygg- och anläggningsarbeten. Ett av syftena med undersökningen var att ta reda på hur stor del av Arkitektkontorens och tekniska konsultbyråernas verksamhet som inte är relaterad till branschen (t.ex. datakonsulttjänster, marknadsundersökningar m.m.). Undersökningarna visar att företagens icke arkitekt- resp. teknisk konsultrelaterad verksamhet klart varierar mellan de olika länderna. Som exempel kan nämnas att icke arkitekt- resp. teknisk konsultrelaterad verksamhet utgjorde cirka 6,3 procent i Sverige, cirka 7,6 procent i Finland medan den i Danmark stod för cirka 24,2 procent och i Spanien 9,9 procent. Storbritannien redovisar att nästan hälften intäkterna kommer från icke relaterad verksamhet.

7 SCB 7 NV 19 SM 0305 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 Mindre än 0,5 Less than Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d , belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 1. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy , amounts in SEK millions and key ratios in per cent BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 24, ,6 21,1 Avkastning på totalt kapital 10,4 8, ,7 Soliditet Rörelsemarginal 5,9 5,3 10 7,6 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

8 SCB 8 NV 19 SM Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 2. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy ,by detailed group (SE-SIC 92) amounts in SEK millions and key ratios in per cent Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 47 19,8 Avkastning på totalt kapital 18,9 10,2 Soliditet Rörelsemarginal 11,1 7,3 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 3. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001, by company size, amounts in SEK millions and key ratios in per cent Storleksklass (antal anställda) TOTALT BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 22,7-4,1-10,2 32,5 64,2 21,1 Avkastning på totalt kapital 13,3 3-1,8 9,6 19,8 10,7 Soliditet Rörelsemarginal 11,4-1,4-2,3 3,8 7,6 7,6 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

9 SCB 9 NV 19 SM Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 1 4. Income statement for Architectural and engineering activities and related technical consultancy amounts in SEK millions Nettoomsättning exkl. Punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 1 5. Income statement for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 order by detailed group (SE-SIC 92), amounts in SEK millions Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

10 SCB 10 NV 19 SM Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 1 6. Balance sheet for Architectural and engineering activities and related technical consultancy amounts in SEK millions Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 1 7. Balance sheet for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 order by detailed group (SE-SIC 92), amounts in SEK millions Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) Tecknat men ej inbetalt kapital - - Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

11 SCB 11 NV 19 SM Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och storleksklass, belopp i mnkr 1 8. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and by enterprise size, amounts in SEK millions Intäktsslag Storleksklass (antal anställda) Totalt +/- 2 Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Andra arkitekttjänster Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Annan teknisk projektering Stadsplaneringstjänster Landskapsarkitekttjänster Projektledning Andra arkitekt och tekniska tjänster Bygg- och anläggningsarbeten Konsulttjänster avseende företags organisation, information mm Datatjänster Utbildningstjänster Övriga tjänster Försäljning av handelsvaror SUMMA INTÄKTSSLAG Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Felmarginal, avser 95 procents konfidensintervall

12 SCB 12 NV 19 SM Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och kundkategori, belopp i mnkr 1 9. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and type of customer, amounts in SEK millions Intäktsslag Kunder Företag/ affärsdrivande verk Statliga/ kommun. mynd. Hushåll/ privatpersone r Hush. icke vinstdriv. org. Export TOTALT Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Andra arkitekttjänster Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Annan teknisk projektering Stadsplaneringstjänster Landskapsarkitekttjänster Projektledning Andra arkitekt och tekniska tjänster Bygg- och anläggningsarbeten Konsulttjänster avseende företags organisation, information mm Datatjänster Utbildningstjänster Övriga tjänster Försäljning av handelsvaror SUMMA INTÄKTSSLAG Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass och kundkategori, belopp i mnkr Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by enterprise size and by type of customer, amounts in SEK millions Storleksklass (antal anställda) Kundkategori Företag/ affärsdriv. verk Statliga/ kommun. mynd. Hushåll/ privatpersoner Hush. icke vinstdriv. org Export TOTALT TOTALT Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d

13 SCB 13 NV 19 SM Nettoomsättning för för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och land, i procent Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and country, in per cent Intäktsslag Sverige Danmark Finland Irland Spanien Storbritannien Arkitekttjänster 2 10,9 13,9 9,3 27,7 3,8 9,2 Tekniksk projektering inkl. teknikska konsulttjänster i samband med totalentreprenader 3 52,7 31,5 69,0 29,7 38,8 33,0 Stadsplaneringstjänster 1,1 0,6 3,5 1,2 6,0 1,1 Projektledning 10,6 14,3 5,0 6,3 10,4 8,2 Andra arkitekt och tekniska tjänster 4 17,7 14,1 4,8 6,6 31,2 6,1 Bygg- och anläggningsarbeten 1,1 1,5 2,0 16,4 2,9 6,8 Konsulttjänster avs. företags organisation, information m.m. 0,5 1,6 0,6 0,3 0,0 7,8 Utbildningstjänster 0,5 0,2 0,3 0,0 0,5 7,8 Övrig försäljning av varor och tjänster 5 4,2 20,9 4,7 10,8 6,5 25,4 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1. Källa: Preliminära resultat från Eurostats databas New Cronos. 2. Här ingår arkitektrådgivning och förprojektering, arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk och andra arkitekttjänster. 3. Här ingår teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten, teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader, teknisk projektering för anläggningsarbeten, teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion och annan teknisk projektering. 4. Här ingår även lankskapsarkitekttjänter. 5. Här ingår datatjänster, övriga tjänster och försäljning av handelsvaror.

14 SCB 14 NV 19 SM 0305 Diagram 1. Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på intäktsslag 1, procent 2 1. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income, per cent By gg- och anläggninsarbet. 1% Öv rig försäljn. 7% Arkitekttjänster 12% Projektledn. 11% Andra arkitekt och tekn. tjänster 17% Stadsplan.- o. landskapsarkitekt 2% Teknisk projektering 50% 1. I arkitekttjänster ingår arkitektrådgivning och förprojektering, arkitektprojektering av byggnader och andra byggandsverk och andra arkitekttjänster. I teknisk projektering ingår teknisk projektering- för grund- och byggnadsarbeten, - för mekaniska och elektriska installationer i byggnader, för anläggningsarbeten, för industriprocesser och industriproduktion och annan teknisk projektering. I övrig försäljning ingår konsulttjänster avseende företags organisation, information mm, datatjänster, försäljning av handelsvaror och övrig tjänsteförsäljning 2. Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på kundkategori, procent 1 2.Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of customer, per cent Miljoner kronor Kundkategori Företag /Affärs drivande verk Statliga/Kommunala myndigheter Export Hushåll/Privatpers 1. Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Kundkategorien hushållens ideella organisationer svarade för mindre än en (1) procent och finns därför inte med i diagrammet.

15 SCB 15 NV 19 SM 0305 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Syftet med statistiken är att belysa branschens struktur med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. Den baseras på två undersökningar; dels på den årliga Företagsstatistiken 2001, dels på en fördjupad branschundersökning av företag i branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o. d. (SNI 74.2). Branschundersökningar genomförs i olika branscher med tre till fyra års mellanrum, det är s.k. intermittenta undersökningar. Rampopulationen är densamma för de två undersökningarna, Företagsstatistiken och branschundersökningen. Den omfattar samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret 2001 klassificerats med SNI kod 74.2 och som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB) oberoende av juridisk form. Rampopulationen omfattade företag. Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning, medan branschundersökningarna baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (suburval) och omfattade 1021 företag. Branschundersökningen för SNI 74.2 ingick även i ett EU projekt, Business Services Statistics, tillsammans med branschundersökningar i följande branscher: SNI 72 Datakonsultverksamhet SNI Redovisning och bokföring, revision och skatterådgivning SNI Marknads- och opinionsundersökningsverksamhet SNI Konsultverksamhet avs. företags organisation m.m. SNI 74.4 Reklamverksamhet I EU-projektet ingick cirka tio medlemsländer vars främsta syfte var att förbättra statistiken i ovan nämnda branscher samt att öka jämförelsen mellan de olika länderna. Differensen mellan de olika länderna kan bero på att vi behandlat undersökningarna på olika sätt. I Sverige har vi, om en stor del av nettoomsättningen är fördelad på övrigt, undersökt om företaget verkligen tillhör rätt bransch. Skulle företaget varit felbranschat ingår det inte i undersökningen. Vi misstänker att alla länder kanske inte gjort på samma sätt varför en del av nettoomsättningen fördelats på övrigt. Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken 2001, som beskrivs och publiceras i sin helhet i webb-sm NV 19 SM Resultatet finns även lagrat i Sveriges Statistiska Databaser, SSD. Såväl Webb-SM som SSD finns tillgängliga gratis på Den fördjupade branschundersökningen ligger till grund för tabellerna 8-10, samt de båda diagrammen. Även branschundersökningen finns tillgänglig i SSD på För tabell11 är källan New Cronos som är Eurostats statistik databas. Definitioner och förklaringar De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall sammanfaller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten.

16 SCB 16 NV 19 SM 0305 Näringsgrensindelning För klassificering av näringsgren gäller standard för Svensk näringsgrensindelning, SNI 92, som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassificering erhålles från SCB:s företagsregister och bygger på företagets verksamhet Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin huvudsakliga verksamhet. Storleksklasser Statistiken redovisas också med företagen indelade i olika storleksklasser uppdelat efter antal anställda omräknat till heltidsanställda. De olika storleksklasserna är uppdelad enligt följande antal anställda: Kundkategori Branschundersökningen innehåller uppgifter om kundkategori för varje intäktsslag. Följande kundkategorier ingår i undersökningen: Företag och affärsdrivande verk Statliga och kommunala myndigheter Hushåll/privatpersoner Hushållens icke vinstdrivande organisationer Export Med hushållens icke vinstdrivande organisationer avses organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hushållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriva humanitär hjälpverksamhet. Till exempel trossamfund, fackföreningar, hjälporganisationer m.m. Export avser all slags export, det vill säga det kan vara både till företag och till privatpersoner m.m. Intäktsslag/tjänsteprodukt För branschundersökningens indelning av nettoomsättningen på intäktsslag/tjänsteprodukt har EU:s standard för produktindelning Classification of products by Activity, CPA, och FN:s motsvarande standard Central Product Classification, CPC, varit vägledande. Redovisningsperiod Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret Företag med brutet räkenskapsår har redovisat uppgifter för tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med kalenderåret Urvalsenhet/undersökningsenhet Urvalsenheten i såväl Företagsstatistiken som branschundersökningen utgörs av företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enheterna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. Variabler Företagsstatistiken Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller bl.a uppgifter om företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal

17 SCB 17 NV 19 SM 0305 anställda, varulager, anskaffningar av aktier och materiella anläggningstillgångar. Antal anställda Företagsstatistiken mäter medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis. Produktionsvärde Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det baseras på försäljning, nettoomsättningen, justerat för förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). Förädlingsvärde Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till Bruttonationalprodukten, BNP, och definieras i Företagsstatistiken som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter. Bruttoinvesteringar I detta SM avser bruttoinvesteringar årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar. Här ingår alltså nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på materiella anläggningstillgångar. Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar definieras här som årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt företaget erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. Branschundersökningarna Branschundersökningen innehåller detaljerade uppgifter om rörelseintäkternas fördelning på intäktsslag/tjänsteprodukt och på kundkategorier. Följande intäktsslag ingår i branschundersökningen Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektrådgivning och förprojektering: Omfattar rådgivning och hjälp avseende arkitektoniska frågor och närstående frågor omfattar även utförande av förstudier som behandlar sådana frågor som syn på val av byggplats, byggnationens ändamål, klimat- och miljöaspekter, de nyttjandes behov, ekonomiska begränsningar, analys av val av byggplats, tidsplan för projektering och byggande, samt liknande tjänster. Även inkluderas frågor som påverkar projektering och byggande av ett objekt. Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk, vilket kan avse ett eller flera av följande områden: Omfattar schematisk projektering bestående av fastläggande, tillsammans med kunden, av projektets grundkaraktär, av funktion, vilka ytor som krävs, budgetbegränsningar och tidsplan. Utarbetande av skisser inklusive planritningar, situationsplaner och presentationer av utvändigt utseende. Projektering bestående av en noggrannare beskrivning av konceptet med avseende på situationsplan, utformning, material, konstruktions-, värme-, ventilations-, sanitets- och elsystem samt trolig byggkostnad. Slutlig projektering bestående av ritningar och skriftliga specifikationer som är tillräckligt detaljerade för att tjäna som underlag vid infordran av anbud och för själva byggandet, samt bestående av expertrådgivning till kunden i samband med infordran och antagande av anbud.

18 SCB 18 NV 19 SM 0305 Andra arkitekttjänster Andra arkitekttjänster: Omfattar andra tjänster där arkitekters sakkunskap fordras såsom: utarbetande av material och presentationer i marknadsföringssyfte samt utarbetande av relationsritningar (as-built-ritningar) Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten: Omfattar tekniskt projektering avseende bärande konstruktioner i bostadshus, kommersiella byggnader, industri- och institutionsbyggnader. Omfattar även utarbetande av förberedande skisser och projektutveckling samt specificering av planer för utförande eller exakta specifikationer för byggherrens räkning, avseende byggnader. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör grund och byggnadsarbeten. Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader: Omfattar mekanisk och elektrisk projektering avseende; elsystem, belysningssystem, brandlarm, kommunikationssystem och andra elinstallationer för alla slags byggnader samt värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem samt andra mekaniska installationer för alla slags byggnader. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör mekaniska och elektriska installationer i byggnader. Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för anläggningsarbeten: Omfattar projektering för anläggningsarbeten såsom; broar och viadukter, dammar, avrinningsområden, stödmurar, bevattningssystem och översvämningsskydd. Omfattar även tunnlar, vägar och gator samt mot och liknande arbeten, slussar, kanaler, bryggor och hamnarbeten. Vidare omfattas VA-arbeten bl.a. avseende tillförsel av vatten och avlopp. Omfattar även avfallsanläggningar för industri och fast avfall samt andra anläggningsarbeten. Utarbetande av förberedande skisser, projekteringsutveckling, specificering av planer för utförande eller exakta specifikationer för byggherrens räkning, avseende anläggningar. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör anläggningsarbeten. Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion: Omfattar projektering för produktionsprocesser och produktionsanläggningar samt utarbetande av förberedande skisser, projektutveckling, specificering av planer för utförande eller exakta specifikationer för uppdragsgivarens räkning, avseende industriprojekt. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör industriprocesser och industriproduktion. Annan teknisk projektering Annan teknisk projektering: Omfattar annan teknisk konstruktion inom ett specialområde; teknisk konstruktion avseende buller- och vibrationsbekämpning, utformning av trafikregleringssystem, prototyputveckling och detaljerad teknisk konstruktion av nya produkter samt övrig teknisk konstruktion inom ett specialområde. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör annan teknisk projektering. Stadsplaneringstjänster Statsplaneringstjänster: Omfattar utvecklingsarbete avseende planer gällande markanvändning, val, kontroll och exploatering av tomter, vägnät samt underhåll av mark, i syfte att skapa och bibehålla en systematisk och samordnad stadsplanering Omfattar även utförande av förstudier samt utförande av

19 SCB 19 NV 19 SM 0305 miljökonsekvensbeskrivningar och ekonomiska bedömningar av stadsplaneringsprojekt. Landskapsarkitekttjänster Landskapsarkitekttjänster: Omfattar landskapsarkitektonisk planering och gestaltning av parker, tomter till kommersiella byggnader och bostäder etc., utarbetande av situationsplaner arbetsritningar, specifikationer och kostnadsberäkningar för markexploatering, där det framgår markkonturer, växtlighet som skall planteras och anläggningar såsom gångvägar, staket och parkeringsplatser. Omfattar även övervakning av anläggningsarbeten. Projektledning Projektledning i samband med bygg- och anläggningsarbeten: Omfattar: ledning av bygg- och anläggningsarbeten på uppdrag av ägare eller kund, i syfte att tillse att arbetet överensstämmer med de slutgiltiga ritningarna. Omfattar även tjänster som tillhandahålls både på kontor och på plats, vanligen bl.a. besiktning inklusive slutbesiktning och godkännande, utarbetande av lägesrapporter, (tids-)planering, beräkning av kostnader för olika projektstadier, infordran och analys av anbud, tilldelning av entreprenader (arkitekttjänster, anläggnings- och byggarbeten), samordning av flöden av handlingar, kostnadsuppföljning, annan hjälp och rådgivning i ledningsfrågor som kan uppstå under arbetets gång samt inköp av material och utrustning för ägares eller kunds räkning. Andra arkitekt och tekniska tjänster -Byggnads- och maskinritningar m.m. -Teknisk rådgivning: Omfattar rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor, utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser, teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt. Omfattar även förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, ekonomiska bedömningar av projekt etc., teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister, bedömning av skick hos konstruktions-, värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar samt hos elinstallationer. Vidare omfattas avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer samt övrig naturvetenskaplig rådgivning. -Andra tekniska konsulttjänster: Omfattar geotekniktjänster avseende information till ingenjörer och arkitekter om förhållanden under markytan, vilket behövs för projektering av olika slag, grundvattens ingengörstjänster inkluderat undersökningar av grundvattentillgångar, tekniska konsulttjänster avseende korrosion. Omfattar även utarbetande av felrapporter samt andra tjänster som fordrar tekniska sakkunskaper. -Vetenskapliga och tekniska tjänster inom jordvetenskapernasområde. Ofattar rådgivning inom geologi, geofysik, geokemi, och andra vetenskaper, såsom geologiska och geofysiska undersökningar samt undersökningar av jordytans topografi. Omfattar även lantmäteri och kartarbeten. Bygg och anläggningsarbeten Uppförande av hus och andra byggnadsverk Konsulttjänster avs. företags organisation, information m.m Organsiationsutveckling, strategisk rådgivning samt rådgivning i skattefrågor. Rådgivning avseende marknadsföring, produktionsfrågor, projeltledning utom byggprojekt, medling och förlikning etc. Datatjänster Rådgivning och stöd i frågor som rör hantering av företags och institutioners dataresureser. Utveckling och marknadsföring av systempaket och användarverktyg, programmering och andra konsulttjänster avs. system och programvara. Underhåll, service, reparationer etc. av dataparken, system, maskinvara samt tillhörande utrustning. Utbildningstjänster Övriga tjänster

20 SCB 20 NV 19 SM 0305 Handelsvaror Varor som köpts in och sålts vidare utan vidare förädling. Så görs statistiken Företagsstatistiken Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 anställda enligt SCB:s företagsregister (FDB), och vissa företag med färre anställda, men med betydande verksamhet, undersöks via postenkät. De mindre företagen undersöks via administrativt material från Riksskatteverket. Uppgifter för företag som saknas i det administrativa materialet, eller vars lämnade uppgifter är oanvändbara, skattas med hjälp av medelvärden för företagets bransch och storleksklass. Branschundersökningen Branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval med samma rampopulation som Företagsstatistiken (suburval). Den genomförs i form av en postenkät. I båda undersökningarna inhämtas viss information för enkäter som inte kommit in från de officiella årsredovisningarna. Även Riksskatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU) används för kompletteringar. Resterande variabler skattas. För båda undersökningarna föreligger uppgiftsplikt. Användningen av administrativa material, samt användningen av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande. Statistikens tillförlitlighet Eftersom icke inkomna enkätföretag upprättas utifrån årsredovisningar finns i princip inget objektsbortfall i de båda undersökningarnas enkätdelar. Det bortfall som ändå finns avser det administrativa materialet i Företagsstatistiken, detta bortfall redovisas i webb-sm NV 19 SM Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats utifrån de officiella årsredovisningar och avser de specifikationer som inte kan utläsas ur årsredovisningen. För redovisningen av Företagsstatistiken i detta SM är det partiella bortfallet av marginell betydelse. Det partiella bortfallet i branschundersökningen är däremot förhållandevis omfattande. Båda undersökningarna är anpassade till lagar och praxis på redovisningsområdet för att underlätta uppgiftslämnandet och minska risken för mätfel. Insamlade uppgifter genomgår därför både manuell och maskinell granskning och vid behov korrigering. Det administrativa materialet i Företagsstatistiken granskas på ett mer översiktligt sätt. Anpassningen till lagar och praxis leder till att naturliga brott uppstår i tidsserier. I slutbearbetningen av Företagsstatistiken görs vissa modellantaganden för företagen som undersöks via administrativt material. Ett exempel på detta är beräkning av investeringar för dessa företag. Övertäckning består av företag med felaktig branschkod, samt nedlagda eller vilande företag. Undertäckning består av felbranschade eller nystartade företag. Både över- och undertäckning förekommer i de båda undersökningarna. Branschundersökningen som baseras på ett slumpmässigt urval är behäftat med slumpfel, vilket är mindre för redovisningsgrupper avseende näringsgrenstotaler än för den storleklassindelade redovisningen.

5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH. 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ. gnqlqjdyi UlGOLQJVYlUGHW. 3ULYDWUHVRUVW UUHlQDIIlUVUHVRU

5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH. 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ. gnqlqjdyi UlGOLQJVYlUGHW. 3ULYDWUHVRUVW UUHlQDIIlUVUHVRU NV 19 SM 0104, korrigerad version 5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH Travel agencies, tour operators and tourist assistance 1999,NRUWDGUDJ 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ Under 1999 fanns det

Läs mer

5HVXOWDWHWEDVHUDWSnWYnXQGHUV NQLQJDU. Britt Carrevik, SCB, tfn 019-17 68 29, britt.carrevik@scb.se

5HVXOWDWHWEDVHUDWSnWYnXQGHUV NQLQJDU. Britt Carrevik, SCB, tfn 019-17 68 29, britt.carrevik@scb.se NV 19 SM 0101 8WELOGQLQJVI UHWDJ Education enterprises 1999,NRUWDGUDJ 9X[HQXWELOGQLQJGRPLQHUDULQRPXWELOGQLQJVI UHWDJHQ Under 1999 fanns 6 745 företag i utbildningsbranschen. Antal anställda i dessa företag

Läs mer

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 NV 19 SM 0304 Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 Advertising services, Market research and Public opinion polling 2001 I korta drag Något minskad omsättning

Läs mer

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se NV 19 SM 0203 +RWHOORFKUHVWDXUDQJ Hotels and restaurants 2000 )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQLQRP EUDQVFKHQ Enligt SCB:s företagsregister fanns det 20 784 registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen

Läs mer

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ NV 19 SM 0204 0RWRUKDQGHOQ +DQGHOPHGRFKVHUYLFHDYPRWRUIRUGRQ VDPWGHWDOMKDQGHOPHGGULYPHGHO Motor trade 2000,NRUWDGUDJ 8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ Under år 2000 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister

Läs mer

'HIOHVWDXWK\UQLQJVI UHWDJHQlUVPn 0DVNLQHURFKELODUGRPLQHUDU. ) UHWDJlUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ. 3XEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWYnXQGHUV NQLQJDU

'HIOHVWDXWK\UQLQJVI UHWDJHQlUVPn 0DVNLQHURFKELODUGRPLQHUDU. ) UHWDJlUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ. 3XEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWYnXQGHUV NQLQJDU NV 19 SM 0103 8WK\UQLQJVI UHWDJ Rental enterprises 1999,NRUWDGUDJ 'HIOHVWDXWK\UQLQJVI UHWDJHQlUVPn Under 1999 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister 4 735 företag inom uthyrningsbranschen.

Läs mer

2004 ett starkt år för Företagstjänster. Förädlingsvärdet fortsätter att öka. Nettoomsättningen vänder uppåt

2004 ett starkt år för Företagstjänster. Förädlingsvärdet fortsätter att öka. Nettoomsättningen vänder uppåt NV 19 SM 0603 Företagstjänster 2004 Business services 2004 I korta drag 2004 ett starkt år för Företagstjänster Resultatet av undersökningen visar att det går bra för företagen i branschen Företagstjänster.

Läs mer

Frisör -, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen Mer pengar till massage och skönhet

Frisör -, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen Mer pengar till massage och skönhet NV 19 SM 0405 Frisör -, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen 2002 Other service activities 2002 I korta drag Ökad omsättning Enligt Företagsstatistiken 2002 var den totala nettoomsättningen

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Statistik 2015:11 Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Publiceringsdatum: 2015-05-21 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Statistik 2016:16 Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Publiceringsdatum: 2016-05-19 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

6MXSURFHQWVWLOOYl[WSHUnU. 'HQWRWDODQHWWRRPVlWWQLQJHQ NDGHPHGPGNU IUnQWLOO

6MXSURFHQWVWLOOYl[WSHUnU. 'HQWRWDODQHWWRRPVlWWQLQJHQ NDGHPHGPGNU IUnQWLOO NV 19 SM 0201 ) UHWDJVVWDWLVWLNI ULQGXVWULE\JJRFK WMlQVWHI UHWDJ (NRQRPLVNUHGRJ UHOVHI UI UHWDJHQ Structural business statistics 2000,NRUWDGUDJ 6MXSURFHQWVWLOOYl[WSHUnU Näringslivets bidrag till bruttonationalprodukten

Läs mer

2005:4. Sjöfartsföretag 2003. SIKA Statistik. Sjöfart

2005:4. Sjöfartsföretag 2003. SIKA Statistik. Sjöfart SIKA Statistik 2005:4 Sjöfart Sjöfartsföretag 2003 Water transport 2003 SIKA Statistik 2005:4 Sjöfart Sjöfartsföretag 2003 Water transport 2003 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik

Läs mer

2007:16. Sjöfartsföretag 2005. SIKA Statistik Sjöfart. jöfart

2007:16. Sjöfartsföretag 2005. SIKA Statistik Sjöfart. jöfart SIKA Statistik Sjöfart jöfart 2007:16 Sjöfartsföretag 2005 Water transport 2005 SIKA Statistik Sjöfart jöfart 2007:16 Sjöfartsföretag 2005 Water transport 2005 Statens institut för kommunikationsanalys

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av tre olika delar Resultaträkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. Ert företag kan vara utvalt att besvara en, två eller

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 NV1206 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Näringslivets struktur A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport Beskrivning av statistiken Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport avseende år 1997 TK0805 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Hamnar och stuverier samt stödtjänster

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

*HQRPVQLWWVI UHWDJHWKDGHDQVWlOOGD. 6WRUI UHWDJGRPLQHUDUYDUXVHNWRUQPHQ VPnI UHWDJHQEHW\GHUPHVWLWMlQVWHVHNWRUQ. SUR HQWVWLOOYl[WLQlULQJVOLYHW

*HQRPVQLWWVI UHWDJHWKDGHDQVWlOOGD. 6WRUI UHWDJGRPLQHUDUYDUXVHNWRUQPHQ VPnI UHWDJHQEHW\GHUPHVWLWMlQVWHVHNWRUQ. SUR HQWVWLOOYl[WLQlULQJVOLYHW NV 19 SM 0105 ) UHWDJVVWDWLVWLNI ULQGXVWULE\JJR K WMlQVWHI UHWDJ (NRQRPLVNUHGRJ UHOVHI UI UHWDJHQ Structural business statistics 1999,NRUWDGUDJ *HQRPVQLWWVI UHWDJHWKDGHDQVWlOOGD År 1999 fanns det cirka

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Industrins rörelseresultat minskade. Uppåt för hotell, restauranger och utbildningsföretag

Industrins rörelseresultat minskade. Uppåt för hotell, restauranger och utbildningsföretag NV 19 SM 1402 Företagens ekonomi 2012 Structural Business Statistics 2012 I korta drag Industrins rörelseresultat minskade Näringslivet (exklusive finansiella företag) bestod år 2012 av drygt en miljon

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kommunägda företag 2004

Kommunägda företag 2004 Kommunägda företag 2004 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Endast företag

Läs mer

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 NV 19 SM 0907 Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007 Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 I korta drag År 2007 var ett bra år för energi- och vattenförsörjning

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Branschnyckeltal 2015

Branschnyckeltal 2015 Statistiska Centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGANDE Ekonomisk statistik/näringslivets struktur 2016-11-06 1(8) Branschnyckeltal 2015 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av fyra olika delar: Resultaträkning, Balansräkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. För de flesta rader i blanketten finns

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kommunägda företag 2002

Kommunägda företag 2002 Kommunägda företag 2002 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Endast företag

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb.

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb. NV 19 SM 1202 Företagens ekonomi 2010 Structural Business Statistics 2010 I korta drag Näringslivet består till 97 procent av mikroföretag Det svenska näringslivet bestod av drygt en miljon aktiva företag

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer