Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar"

Transkript

1 NV 19 SM 0305 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. Architectural and engineering activities and related technical consultancy I korta drag Oförändrad nettoomsättning... Enligt Företagsstatistiken 2001 var den totala nettoomsättningen för Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer cirka 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med dryga en halv procent jämfört med år Mellan 1999 och 2000 steg däremot nettoomsättningen med 16 procent.... men fler företag... Trots en nästan oförändrad nettoomsättning ökade antalet företag med 5,2 procent och år 2001 fanns det företag som var registrerade som Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer.... och färre anställda Företagen inom branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet minskade antalet anställda år 2001 med 1,3 procent till anställda. Delbranschen Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet sysselsatte 90 procent av dessa. Företag med få anställda dominerar Branschen domineras starkt av företag med få anställda. Hela 98 procent av företagen hade mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade nästan 50 procent av samtliga anställda inom branschen. Dessutom stod de företagen för drygt 56 procent av branschens omsättning. Christina Andersson SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 30 juni Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 NV 19 SM 0305 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Publikationen baseras på två undersökningar 4 Flest tekniska konsulter 4 Färre anställda 4 Oförändrad nettoomsättning 4 Företag med få anställda dominerar 4 Arkitekter ägnar sig mest åt att projektera hus 5 Teknisk projektering för byggande av hus största intäktsslaget 5 Produktutveckling 5 Företag dominerar som kunder 5 Statliga och kommunala myndigheter nyttjar i första hand små företag 5 Jämförelser med några andra EU-länder 5 Tabeller 7 Teckenförklaring 7 1. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d , belopp i mnkr, nyckeltal i procent 7 2. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 8 3. Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på storleksklass, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 8 4. Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 9 5. Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 9 6. Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och storleksklass, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och kundkategori, belopp i mnkr Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass och kundkategori, belopp i mnkr Nettoomsättning för för Arkitekt- och teknisk konsult-verksamhet o.d fördelat på intäktsslag och land, i procent 13 Diagram Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på intäktsslag, procent 14 2 Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på kundkategori, procent 14

3 SCB 3 NV 19 SM 0305 Fakta om statistiken 15 Detta omfattar statistiken 15 Definitioner och förklaringar 15 Redovisningsperiod 16 Variabler 16 Så görs statistiken 20 Statistikens tillförlitlighet 20 Bra att veta 21 Annan statistik 21 Publicering och spridning 21 In English 22 Summary 22 Unchanged turnover within the industry 22 but more enterprises 22 and fewer employees 22 Small enterprises dominate 22 List of tables 22 List of terms 23

4 SCB 4 NV 19 SM 0305 Statistiken med kommentarer Publikationen baseras på två undersökningar Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar här en publikation gällande Arkitektoch teknisk konsultverksamhet o.d. Publikationen bygger på två olika undersökningar: dels på Företagsstatistik för industri- bygg och tjänsteföretag 2001, dels på en fördjupad branschundersökning i branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. (SNI 74.2). Tabellerna 1-7 bygger på företagsstatistiken och tabellerna 8-11 bygger på branschundersökningen. Den smärre differensen i fråga om nettoomsättningen mellan de siffror som bygger på företagsstatistiken och de som bygger på branschundersökningen beror till viss del på att olika branschbegrepp använts vid redovisningen av de två undersökningarna. Eftersom branschbegreppen påverkar indelningen i branschgrupperna ingår inte exakt samma företag i bägge undersökningarna. Den absoluta merparten av undersökta företag finns med i båda undersökningarna, men i branschundersökningen ingår ytterligare ett antal företag som inte finns med i företagsstatistiken. Flest tekniska konsulter Enligt SCB:s företagsregister fanns det Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer år Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med år 2000, då antalet företag uppgick till Närmare 90 procent av företagen fanns inom delbranschen Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ). Färre anställda Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer hade totalt anställda år 2001, vilket är 1,3 procent färre än år Endast en knapp tiondel (5 000) av de anställda fanns i delbranschen Arkitektkontor (SNI ). Oförändrad nettoomsättning Enligt Företagsstatistiken 2001 var den totala nettoomsättningen för Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer cirka 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med drygt en halv procent jämfört med år Den knappa minskningen skedde från en hög nivå. Från att ha legat på 53,9 miljarder kronor 1999 steg nämligen nettoomsättningen med 16 procent till 62,4 miljarder kronor år Även när det gäller nettoomsättningen var Bygg- och tekniska konsultbyråerna (SNI ) den klart största delbranschen med företag som tillsammans omsatte 57,4 miljarder kronor. De företag som är klassade som Arkitektkontor omsatte ca 4,5 miljarder kronor. Företag med få anställda dominerar Branschen Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer domineras av företag med få anställda. Över 98 procent av företagen har mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade sammanlagt personer, vilket är nästan hälften av branschens personal. De små företagen stod för drygt 56 procent av branschens omsättning. De 20 största företagen hade i genomsnitt 547 anställda, vilket är 20 procent av branschens totala antal anställda. Nettoomsättningen för dessa företag var knappt 9,2 miljarder kronor.

5 SCB 5 NV 19 SM 0305 Arkitekter ägnar sig mest åt att projektera hus Huvudintäkterna från arkitektverksamheten visar en nettoomsättning på 7,2 miljarder kronor. Sett till de enskilda intäktsslagen är det arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk som är det största intäktsslaget med en omsättning på 5,2 miljarder. Lägger man till intäkterna från stadsplaneringstjänster och landskapsplaneringstjänster, visar arkitektverksamheten en omsättning på 8,3 miljarder. Arkitektkontoren (SNI ) redovisade en omsättning på 4,5 miljarder kronor år En stor del av arkitektverksamheten utförs därför på de tekniska konsultföretagen. Teknisk projektering för byggande av hus största intäktsslaget Branschundersökningen visade att teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten och teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader genererade de största intäktsslagen och omsatte 18 procent av branschens intäkter (11,4 miljarder kronor). Dessa tjänster omfattar teknisk projektering avseende bärande konstruktioner i fastigheter - även förberedande skisser och specificering av planer. Projekteringen gäller också för el- och värmesystem m.m. som finns i byggnader. Produktutveckling Intäkterna från annan teknisk projektering genererade 10,4 miljarder kronor, vilket är närmare 17 procent av intäkterna. I detta intäktsslag ingår konstruktioner inom ett specialområde, t.ex. maskiner, fartyg och trafikregleringssystem. Här ingår också prototyputveckling och detaljerade tekniska konstruktioner av nya produkter. Företag dominerar som kunder Arkitektkontorens och tekniska konsultbyråernas kunder bestod till 70 procent av företag och affärsdrivande verk. Drygt 22 procent av intäkterna kom från statliga och kommunala myndigheter. Endast 1 procent av intäkterna kom från hushållen samt hushållens icke-vinstdrivade organisationer. Av branschens omsättning exporterades cirka 7 procent (4,1 miljarder) till utlandet. Statliga och kommunala myndigheter nyttjar i första hand små företag Branschundersökningen visar att intäkterna som kommer från statliga och kommunala myndigheter till 58 procent (8,1 miljarder kronor) gått till företag med mindre än 20 anställda. 2,5 miljarder kronor av intäkterna har företag med fler än 250 anställda fått. Det är även så att det till största delen är statliga och kommunala myndigheter som anlitar Arkitektkontor för stadsplanerings- och landskapsplaneringstjänster. Jämförelser med några andra EU-länder Enligt preliminära siffror från Eurostats (EU:s statistikmyndighet) databas New Cronos, har sex EU-länder presenterat resultat från branschundersökningen av Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer. I samtliga länder var intäktsslaget teknisk projektering inkl. tekniska konsulttjänster i samband med totalentreprenader det största intäktsslaget (vilket i sig inte är så konstigt, när

6 SCB 6 NV 19 SM 0305 nästan 90 procent av de svenska företagen i branschen Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer är tekniska konsulter). I Finland stod det intäktsslaget för 69 procent av de totala intäkterna - vilket kan jämföras med Danmark, som endast redovisar 32 procent av intäkterna där. De flesta länderna har en liknade intäktsfördelning. Ett undantag är Irland, som har redovisat att intäkterna från arkitekttjänster är hela 28 procent. Detta kan jämföras med Spaniens 4 procent och Storbritanniens 9 procent. Irland är också det land som redovisar mest intäkter från bygg- och anläggningsarbeten. Ett av syftena med undersökningen var att ta reda på hur stor del av Arkitektkontorens och tekniska konsultbyråernas verksamhet som inte är relaterad till branschen (t.ex. datakonsulttjänster, marknadsundersökningar m.m.). Undersökningarna visar att företagens icke arkitekt- resp. teknisk konsultrelaterad verksamhet klart varierar mellan de olika länderna. Som exempel kan nämnas att icke arkitekt- resp. teknisk konsultrelaterad verksamhet utgjorde cirka 6,3 procent i Sverige, cirka 7,6 procent i Finland medan den i Danmark stod för cirka 24,2 procent och i Spanien 9,9 procent. Storbritannien redovisar att nästan hälften intäkterna kommer från icke relaterad verksamhet.

7 SCB 7 NV 19 SM 0305 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 Mindre än 0,5 Less than Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d , belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 1. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy , amounts in SEK millions and key ratios in per cent BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 24, ,6 21,1 Avkastning på totalt kapital 10,4 8, ,7 Soliditet Rörelsemarginal 5,9 5,3 10 7,6 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag

8 SCB 8 NV 19 SM Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 2. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy ,by detailed group (SE-SIC 92) amounts in SEK millions and key ratios in per cent Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 47 19,8 Avkastning på totalt kapital 18,9 10,2 Soliditet Rörelsemarginal 11,1 7,3 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Basfakta och nyckeltal för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass, belopp i mnkr, nyckeltal i procent 1 3. Basic data and key ratios for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001, by company size, amounts in SEK millions and key ratios in per cent Storleksklass (antal anställda) TOTALT BASFAKTA Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Produktionsvärde Förädlingsvärde Summa tillgångar Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar NYCKELTAL Avkastning på eget kapital 22,7-4,1-10,2 32,5 64,2 21,1 Avkastning på totalt kapital 13,3 3-1,8 9,6 19,8 10,7 Soliditet Rörelsemarginal 11,4-1,4-2,3 3,8 7,6 7,6 Nettoomsättning per anställd, tkr Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

9 SCB 9 NV 19 SM Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 1 4. Income statement for Architectural and engineering activities and related technical consultancy amounts in SEK millions Nettoomsättning exkl. Punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Resultaträkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 1 5. Income statement for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 order by detailed group (SE-SIC 92), amounts in SEK millions Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) Nettoomsättning exkl. punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

10 SCB 10 NV 19 SM Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d belopp i mnkr 1 6. Balance sheet for Architectural and engineering activities and related technical consultancy amounts in SEK millions Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag Balansräkning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr 1 7. Balance sheet for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 order by detailed group (SE-SIC 92), amounts in SEK millions Arkitektverksamhet Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet (SNI ) (SNI ) Tecknat men ej inbetalt kapital - - Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Källa: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2001.

11 SCB 11 NV 19 SM Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och storleksklass, belopp i mnkr 1 8. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and by enterprise size, amounts in SEK millions Intäktsslag Storleksklass (antal anställda) Totalt +/- 2 Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Andra arkitekttjänster Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Annan teknisk projektering Stadsplaneringstjänster Landskapsarkitekttjänster Projektledning Andra arkitekt och tekniska tjänster Bygg- och anläggningsarbeten Konsulttjänster avseende företags organisation, information mm Datatjänster Utbildningstjänster Övriga tjänster Försäljning av handelsvaror SUMMA INTÄKTSSLAG Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Felmarginal, avser 95 procents konfidensintervall

12 SCB 12 NV 19 SM Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och kundkategori, belopp i mnkr 1 9. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and type of customer, amounts in SEK millions Intäktsslag Kunder Företag/ affärsdrivande verk Statliga/ kommun. mynd. Hushåll/ privatpersone r Hush. icke vinstdriv. org. Export TOTALT Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Andra arkitekttjänster Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Annan teknisk projektering Stadsplaneringstjänster Landskapsarkitekttjänster Projektledning Andra arkitekt och tekniska tjänster Bygg- och anläggningsarbeten Konsulttjänster avseende företags organisation, information mm Datatjänster Utbildningstjänster Övriga tjänster Försäljning av handelsvaror SUMMA INTÄKTSSLAG Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Nettoomsättning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på storleksklass och kundkategori, belopp i mnkr Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by enterprise size and by type of customer, amounts in SEK millions Storleksklass (antal anställda) Kundkategori Företag/ affärsdriv. verk Statliga/ kommun. mynd. Hushåll/ privatpersoner Hush. icke vinstdriv. org Export TOTALT TOTALT Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d

13 SCB 13 NV 19 SM Nettoomsättning för för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d fördelat på intäktsslag och land, i procent Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income and country, in per cent Intäktsslag Sverige Danmark Finland Irland Spanien Storbritannien Arkitekttjänster 2 10,9 13,9 9,3 27,7 3,8 9,2 Tekniksk projektering inkl. teknikska konsulttjänster i samband med totalentreprenader 3 52,7 31,5 69,0 29,7 38,8 33,0 Stadsplaneringstjänster 1,1 0,6 3,5 1,2 6,0 1,1 Projektledning 10,6 14,3 5,0 6,3 10,4 8,2 Andra arkitekt och tekniska tjänster 4 17,7 14,1 4,8 6,6 31,2 6,1 Bygg- och anläggningsarbeten 1,1 1,5 2,0 16,4 2,9 6,8 Konsulttjänster avs. företags organisation, information m.m. 0,5 1,6 0,6 0,3 0,0 7,8 Utbildningstjänster 0,5 0,2 0,3 0,0 0,5 7,8 Övrig försäljning av varor och tjänster 5 4,2 20,9 4,7 10,8 6,5 25,4 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1. Källa: Preliminära resultat från Eurostats databas New Cronos. 2. Här ingår arkitektrådgivning och förprojektering, arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk och andra arkitekttjänster. 3. Här ingår teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten, teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader, teknisk projektering för anläggningsarbeten, teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion och annan teknisk projektering. 4. Här ingår även lankskapsarkitekttjänter. 5. Här ingår datatjänster, övriga tjänster och försäljning av handelsvaror.

14 SCB 14 NV 19 SM 0305 Diagram 1. Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på intäktsslag 1, procent 2 1. Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of income, per cent By gg- och anläggninsarbet. 1% Öv rig försäljn. 7% Arkitekttjänster 12% Projektledn. 11% Andra arkitekt och tekn. tjänster 17% Stadsplan.- o. landskapsarkitekt 2% Teknisk projektering 50% 1. I arkitekttjänster ingår arkitektrådgivning och förprojektering, arkitektprojektering av byggnader och andra byggandsverk och andra arkitekttjänster. I teknisk projektering ingår teknisk projektering- för grund- och byggnadsarbeten, - för mekaniska och elektriska installationer i byggnader, för anläggningsarbeten, för industriprocesser och industriproduktion och annan teknisk projektering. I övrig försäljning ingår konsulttjänster avseende företags organisation, information mm, datatjänster, försäljning av handelsvaror och övrig tjänsteförsäljning 2. Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Nettoomsättning för arkitekt- och tekniska konsultföretag o.d fördelat på kundkategori, procent 1 2.Net turnover for Architectural and engineering activities and related technical consultancy 2001 by type of customer, per cent Miljoner kronor Kundkategori Företag /Affärs drivande verk Statliga/Kommunala myndigheter Export Hushåll/Privatpers 1. Källa: SCB:s fördjupade branschundersökning för Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d Kundkategorien hushållens ideella organisationer svarade för mindre än en (1) procent och finns därför inte med i diagrammet.

15 SCB 15 NV 19 SM 0305 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Syftet med statistiken är att belysa branschens struktur med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. Den baseras på två undersökningar; dels på den årliga Företagsstatistiken 2001, dels på en fördjupad branschundersökning av företag i branschen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o. d. (SNI 74.2). Branschundersökningar genomförs i olika branscher med tre till fyra års mellanrum, det är s.k. intermittenta undersökningar. Rampopulationen är densamma för de två undersökningarna, Företagsstatistiken och branschundersökningen. Den omfattar samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret 2001 klassificerats med SNI kod 74.2 och som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB) oberoende av juridisk form. Rampopulationen omfattade företag. Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning, medan branschundersökningarna baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (suburval) och omfattade 1021 företag. Branschundersökningen för SNI 74.2 ingick även i ett EU projekt, Business Services Statistics, tillsammans med branschundersökningar i följande branscher: SNI 72 Datakonsultverksamhet SNI Redovisning och bokföring, revision och skatterådgivning SNI Marknads- och opinionsundersökningsverksamhet SNI Konsultverksamhet avs. företags organisation m.m. SNI 74.4 Reklamverksamhet I EU-projektet ingick cirka tio medlemsländer vars främsta syfte var att förbättra statistiken i ovan nämnda branscher samt att öka jämförelsen mellan de olika länderna. Differensen mellan de olika länderna kan bero på att vi behandlat undersökningarna på olika sätt. I Sverige har vi, om en stor del av nettoomsättningen är fördelad på övrigt, undersökt om företaget verkligen tillhör rätt bransch. Skulle företaget varit felbranschat ingår det inte i undersökningen. Vi misstänker att alla länder kanske inte gjort på samma sätt varför en del av nettoomsättningen fördelats på övrigt. Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken 2001, som beskrivs och publiceras i sin helhet i webb-sm NV 19 SM Resultatet finns även lagrat i Sveriges Statistiska Databaser, SSD. Såväl Webb-SM som SSD finns tillgängliga gratis på Den fördjupade branschundersökningen ligger till grund för tabellerna 8-10, samt de båda diagrammen. Även branschundersökningen finns tillgänglig i SSD på För tabell11 är källan New Cronos som är Eurostats statistik databas. Definitioner och förklaringar De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall sammanfaller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten.

16 SCB 16 NV 19 SM 0305 Näringsgrensindelning För klassificering av näringsgren gäller standard för Svensk näringsgrensindelning, SNI 92, som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassificering erhålles från SCB:s företagsregister och bygger på företagets verksamhet Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin huvudsakliga verksamhet. Storleksklasser Statistiken redovisas också med företagen indelade i olika storleksklasser uppdelat efter antal anställda omräknat till heltidsanställda. De olika storleksklasserna är uppdelad enligt följande antal anställda: Kundkategori Branschundersökningen innehåller uppgifter om kundkategori för varje intäktsslag. Följande kundkategorier ingår i undersökningen: Företag och affärsdrivande verk Statliga och kommunala myndigheter Hushåll/privatpersoner Hushållens icke vinstdrivande organisationer Export Med hushållens icke vinstdrivande organisationer avses organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hushållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriva humanitär hjälpverksamhet. Till exempel trossamfund, fackföreningar, hjälporganisationer m.m. Export avser all slags export, det vill säga det kan vara både till företag och till privatpersoner m.m. Intäktsslag/tjänsteprodukt För branschundersökningens indelning av nettoomsättningen på intäktsslag/tjänsteprodukt har EU:s standard för produktindelning Classification of products by Activity, CPA, och FN:s motsvarande standard Central Product Classification, CPC, varit vägledande. Redovisningsperiod Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret Företag med brutet räkenskapsår har redovisat uppgifter för tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med kalenderåret Urvalsenhet/undersökningsenhet Urvalsenheten i såväl Företagsstatistiken som branschundersökningen utgörs av företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enheterna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. Variabler Företagsstatistiken Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller bl.a uppgifter om företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal

17 SCB 17 NV 19 SM 0305 anställda, varulager, anskaffningar av aktier och materiella anläggningstillgångar. Antal anställda Företagsstatistiken mäter medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis. Produktionsvärde Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det baseras på försäljning, nettoomsättningen, justerat för förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). Förädlingsvärde Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till Bruttonationalprodukten, BNP, och definieras i Företagsstatistiken som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter. Bruttoinvesteringar I detta SM avser bruttoinvesteringar årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar. Här ingår alltså nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på materiella anläggningstillgångar. Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar definieras här som årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt företaget erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. Branschundersökningarna Branschundersökningen innehåller detaljerade uppgifter om rörelseintäkternas fördelning på intäktsslag/tjänsteprodukt och på kundkategorier. Följande intäktsslag ingår i branschundersökningen Arkitektrådgivning och förprojektering Arkitektrådgivning och förprojektering: Omfattar rådgivning och hjälp avseende arkitektoniska frågor och närstående frågor omfattar även utförande av förstudier som behandlar sådana frågor som syn på val av byggplats, byggnationens ändamål, klimat- och miljöaspekter, de nyttjandes behov, ekonomiska begränsningar, analys av val av byggplats, tidsplan för projektering och byggande, samt liknande tjänster. Även inkluderas frågor som påverkar projektering och byggande av ett objekt. Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk, vilket kan avse ett eller flera av följande områden: Omfattar schematisk projektering bestående av fastläggande, tillsammans med kunden, av projektets grundkaraktär, av funktion, vilka ytor som krävs, budgetbegränsningar och tidsplan. Utarbetande av skisser inklusive planritningar, situationsplaner och presentationer av utvändigt utseende. Projektering bestående av en noggrannare beskrivning av konceptet med avseende på situationsplan, utformning, material, konstruktions-, värme-, ventilations-, sanitets- och elsystem samt trolig byggkostnad. Slutlig projektering bestående av ritningar och skriftliga specifikationer som är tillräckligt detaljerade för att tjäna som underlag vid infordran av anbud och för själva byggandet, samt bestående av expertrådgivning till kunden i samband med infordran och antagande av anbud.

18 SCB 18 NV 19 SM 0305 Andra arkitekttjänster Andra arkitekttjänster: Omfattar andra tjänster där arkitekters sakkunskap fordras såsom: utarbetande av material och presentationer i marknadsföringssyfte samt utarbetande av relationsritningar (as-built-ritningar) Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten: Omfattar tekniskt projektering avseende bärande konstruktioner i bostadshus, kommersiella byggnader, industri- och institutionsbyggnader. Omfattar även utarbetande av förberedande skisser och projektutveckling samt specificering av planer för utförande eller exakta specifikationer för byggherrens räkning, avseende byggnader. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör grund och byggnadsarbeten. Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader: Omfattar mekanisk och elektrisk projektering avseende; elsystem, belysningssystem, brandlarm, kommunikationssystem och andra elinstallationer för alla slags byggnader samt värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem samt andra mekaniska installationer för alla slags byggnader. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör mekaniska och elektriska installationer i byggnader. Teknisk projektering för anläggningsarbeten Teknisk projektering för anläggningsarbeten: Omfattar projektering för anläggningsarbeten såsom; broar och viadukter, dammar, avrinningsområden, stödmurar, bevattningssystem och översvämningsskydd. Omfattar även tunnlar, vägar och gator samt mot och liknande arbeten, slussar, kanaler, bryggor och hamnarbeten. Vidare omfattas VA-arbeten bl.a. avseende tillförsel av vatten och avlopp. Omfattar även avfallsanläggningar för industri och fast avfall samt andra anläggningsarbeten. Utarbetande av förberedande skisser, projekteringsutveckling, specificering av planer för utförande eller exakta specifikationer för byggherrens räkning, avseende anläggningar. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör anläggningsarbeten. Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion: Omfattar projektering för produktionsprocesser och produktionsanläggningar samt utarbetande av förberedande skisser, projektutveckling, specificering av planer för utförande eller exakta specifikationer för uppdragsgivarens räkning, avseende industriprojekt. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör industriprocesser och industriproduktion. Annan teknisk projektering Annan teknisk projektering: Omfattar annan teknisk konstruktion inom ett specialområde; teknisk konstruktion avseende buller- och vibrationsbekämpning, utformning av trafikregleringssystem, prototyputveckling och detaljerad teknisk konstruktion av nya produkter samt övrig teknisk konstruktion inom ett specialområde. Inkluderar även delar av tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader vilket rör annan teknisk projektering. Stadsplaneringstjänster Statsplaneringstjänster: Omfattar utvecklingsarbete avseende planer gällande markanvändning, val, kontroll och exploatering av tomter, vägnät samt underhåll av mark, i syfte att skapa och bibehålla en systematisk och samordnad stadsplanering Omfattar även utförande av förstudier samt utförande av

19 SCB 19 NV 19 SM 0305 miljökonsekvensbeskrivningar och ekonomiska bedömningar av stadsplaneringsprojekt. Landskapsarkitekttjänster Landskapsarkitekttjänster: Omfattar landskapsarkitektonisk planering och gestaltning av parker, tomter till kommersiella byggnader och bostäder etc., utarbetande av situationsplaner arbetsritningar, specifikationer och kostnadsberäkningar för markexploatering, där det framgår markkonturer, växtlighet som skall planteras och anläggningar såsom gångvägar, staket och parkeringsplatser. Omfattar även övervakning av anläggningsarbeten. Projektledning Projektledning i samband med bygg- och anläggningsarbeten: Omfattar: ledning av bygg- och anläggningsarbeten på uppdrag av ägare eller kund, i syfte att tillse att arbetet överensstämmer med de slutgiltiga ritningarna. Omfattar även tjänster som tillhandahålls både på kontor och på plats, vanligen bl.a. besiktning inklusive slutbesiktning och godkännande, utarbetande av lägesrapporter, (tids-)planering, beräkning av kostnader för olika projektstadier, infordran och analys av anbud, tilldelning av entreprenader (arkitekttjänster, anläggnings- och byggarbeten), samordning av flöden av handlingar, kostnadsuppföljning, annan hjälp och rådgivning i ledningsfrågor som kan uppstå under arbetets gång samt inköp av material och utrustning för ägares eller kunds räkning. Andra arkitekt och tekniska tjänster -Byggnads- och maskinritningar m.m. -Teknisk rådgivning: Omfattar rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor, utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser, teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt. Omfattar även förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, ekonomiska bedömningar av projekt etc., teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister, bedömning av skick hos konstruktions-, värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar samt hos elinstallationer. Vidare omfattas avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer samt övrig naturvetenskaplig rådgivning. -Andra tekniska konsulttjänster: Omfattar geotekniktjänster avseende information till ingenjörer och arkitekter om förhållanden under markytan, vilket behövs för projektering av olika slag, grundvattens ingengörstjänster inkluderat undersökningar av grundvattentillgångar, tekniska konsulttjänster avseende korrosion. Omfattar även utarbetande av felrapporter samt andra tjänster som fordrar tekniska sakkunskaper. -Vetenskapliga och tekniska tjänster inom jordvetenskapernasområde. Ofattar rådgivning inom geologi, geofysik, geokemi, och andra vetenskaper, såsom geologiska och geofysiska undersökningar samt undersökningar av jordytans topografi. Omfattar även lantmäteri och kartarbeten. Bygg och anläggningsarbeten Uppförande av hus och andra byggnadsverk Konsulttjänster avs. företags organisation, information m.m Organsiationsutveckling, strategisk rådgivning samt rådgivning i skattefrågor. Rådgivning avseende marknadsföring, produktionsfrågor, projeltledning utom byggprojekt, medling och förlikning etc. Datatjänster Rådgivning och stöd i frågor som rör hantering av företags och institutioners dataresureser. Utveckling och marknadsföring av systempaket och användarverktyg, programmering och andra konsulttjänster avs. system och programvara. Underhåll, service, reparationer etc. av dataparken, system, maskinvara samt tillhörande utrustning. Utbildningstjänster Övriga tjänster

20 SCB 20 NV 19 SM 0305 Handelsvaror Varor som köpts in och sålts vidare utan vidare förädling. Så görs statistiken Företagsstatistiken Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 anställda enligt SCB:s företagsregister (FDB), och vissa företag med färre anställda, men med betydande verksamhet, undersöks via postenkät. De mindre företagen undersöks via administrativt material från Riksskatteverket. Uppgifter för företag som saknas i det administrativa materialet, eller vars lämnade uppgifter är oanvändbara, skattas med hjälp av medelvärden för företagets bransch och storleksklass. Branschundersökningen Branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval med samma rampopulation som Företagsstatistiken (suburval). Den genomförs i form av en postenkät. I båda undersökningarna inhämtas viss information för enkäter som inte kommit in från de officiella årsredovisningarna. Även Riksskatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU) används för kompletteringar. Resterande variabler skattas. För båda undersökningarna föreligger uppgiftsplikt. Användningen av administrativa material, samt användningen av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande. Statistikens tillförlitlighet Eftersom icke inkomna enkätföretag upprättas utifrån årsredovisningar finns i princip inget objektsbortfall i de båda undersökningarnas enkätdelar. Det bortfall som ändå finns avser det administrativa materialet i Företagsstatistiken, detta bortfall redovisas i webb-sm NV 19 SM Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats utifrån de officiella årsredovisningar och avser de specifikationer som inte kan utläsas ur årsredovisningen. För redovisningen av Företagsstatistiken i detta SM är det partiella bortfallet av marginell betydelse. Det partiella bortfallet i branschundersökningen är däremot förhållandevis omfattande. Båda undersökningarna är anpassade till lagar och praxis på redovisningsområdet för att underlätta uppgiftslämnandet och minska risken för mätfel. Insamlade uppgifter genomgår därför både manuell och maskinell granskning och vid behov korrigering. Det administrativa materialet i Företagsstatistiken granskas på ett mer översiktligt sätt. Anpassningen till lagar och praxis leder till att naturliga brott uppstår i tidsserier. I slutbearbetningen av Företagsstatistiken görs vissa modellantaganden för företagen som undersöks via administrativt material. Ett exempel på detta är beräkning av investeringar för dessa företag. Övertäckning består av företag med felaktig branschkod, samt nedlagda eller vilande företag. Undertäckning består av felbranschade eller nystartade företag. Både över- och undertäckning förekommer i de båda undersökningarna. Branschundersökningen som baseras på ett slumpmässigt urval är behäftat med slumpfel, vilket är mindre för redovisningsgrupper avseende näringsgrenstotaler än för den storleklassindelade redovisningen.

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se NV 19 SM 0203 +RWHOORFKUHVWDXUDQJ Hotels and restaurants 2000 )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQLQRP EUDQVFKHQ Enligt SCB:s företagsregister fanns det 20 784 registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen

Läs mer

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 NV 19 SM 0304 Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 Advertising services, Market research and Public opinion polling 2001 I korta drag Något minskad omsättning

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av tre olika delar Resultaträkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. Ert företag kan vara utvalt att besvara en, två eller

Läs mer

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007

Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007. Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 NV 19 SM 0907 Energi- och vattenförsörjning enligt Företagens ekonomi 2007 Energy and water supply according to Structural Business Statistics 2007 I korta drag År 2007 var ett bra år för energi- och vattenförsörjning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb.

Barbro von Hofsten, SCB, tfn 019-176724, barbro.vonhofsten@scb.se Johanna Barry Vallin, SCB, tfn 019-176864, johanna.barryvallin@scb. NV 19 SM 1202 Företagens ekonomi 2010 Structural Business Statistics 2010 I korta drag Näringslivet består till 97 procent av mikroföretag Det svenska näringslivet bestod av drygt en miljon aktiva företag

Läs mer

De små och medelstora företagens ekonomi 2008

De små och medelstora företagens ekonomi 2008 NV 19 SM 1004 De små och medelstora företagens ekonomi 2008 The business statistics of small- and medium-sized enterprises 2008 I korta drag Mikroföretagen mest lönsamma Analyser av datamaterialet i undersökningen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av fyra olika delar: Resultaträkning, Balansräkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. För de flesta rader i blanketten finns

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer