SRF samverkansgrupp kl 9-12 KSL, Södermalmsallén 36, lokal Venedig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRF samverkansgrupp 2012-10-19 kl 9-12 KSL, Södermalmsallén 36, lokal Venedig"

Transkript

1 samverkansgrupp kl 9-12 KSL, Södermalmsallén 36, lokal Venedig Närvarande Claes Holmström Anders Attehed Anders Lindström Per-Erik Björkbacka Leif Blomqvist Jesper Arkinger Hans-Ivar Svärd Jan Landström Niclas Fagerström Christopher Markstedt Tommy Söderström Maj Ingels Fagerlund Anna Ernström Sören Åhlén Ulf Palmgren Anita Ackeberg Sören Svanäng Staffan Gröndahl Marie Wiklund Björn Nyberg Jenny Johansson Jan Carlsson Tore Kalmeborg Inger Merimaa Karin Dellenholt Botkyrka kommun Ekerö kommun Haninge kommun Huddinge kommun Järfälla kommun Lidingö Stad Nacka kommun Nacka kommun Sollentuna kommun Solna Stad praktikant Solna Stad Tyresö kommun Tyresö kommun Täby kommun Täby kommun Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Vallentuna kommun Vaxholms Stad Värmdö kommun Österåker kommun Första punkt på dagordningen Larmöverföringsteknik i Botkyrka flyttas fram då Lena Maria Fritzberg tyvärr inte var närvarande. RISKHANTERING Släckgranater/FIP erfarenheter Ekerö Anders Attehed berättade om erfarenheter med släckgranater. Dessa används bäst i slutna utrymmen, t ex klassrum, och dämpar brandutvecklingen genom en gas som tar bort syre och även kyler, men släcker inte helt. Gasen är inte farlig för människor. Fördelen med att använda släckgranater är att det inte blir någon vattenskada, endast damm blir kvar. Släckgranater är tänkt att användas kvällar, helger i ensamsituationer. Nackdelen är att de är ganska dyra cirka kr. Det är upp till kommunerna att själva köpa in och utrusta väktarbilar med släckgranater. kommer att sponsra användningen på så sätt att vi betalar inköp av ny släckgranat när en granat har använts Vällingby Sida 1 (5)

2 Några kommuner har utrustat väktarbilar med vanliga pulversläckare samt även hjärtstartare; Botkyrka kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Sollentuna kommun samt Södertälje kommun. Även Tyresö kommun är på väg att utrusta väktarbilar på detta sätt. Jan Landström efterfrågade erfarenhet av delad upphandling, d v s när man i upphandlingen har delat upp kommunen i olika områden. Stockholms Stad hade inte lyckats med det enligt Ulf Palmestam, men han hänvisade till Norrtälje kommun som i en dylik upphandling delat upp kommunen i olika geografiska områden. Status besiktningar 177 anläggningar har besiktigats, 657 åtgärder har noterats, varav SBA utgör 145. Efter besiktningen har man ett gemensamt möte där man går igenom vad som har framkommit om t ex utbildning av både verksamhetens och fastighetsägarens personal i rapportering/rondering/flöden av uppgifter. Nacka kommun kollar på ett verktyg som skall stödja SBA-arbetet. Det finns en möjlighet att göra SBA-mallar i incidentrapporteringssystemet KIA. Tekniska krav och avvikelsehantering s hemsida kommer att ge vägledning. Krav som inte är uppfyllda medför höjda självrisker. Dialog om avvikelser från standarden. Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt LSO Det är kommunens ansvar att det dokumentationskrav (skriftlig redogörelse för brandskydd) för särskilda objekt, bl a skolor, enligt LSO 2 kap 3 följs upp. Vem har ansvar för dessa redogörelser i kommunen? har haft svårt att få redogörelserna från kommunerna i samband med besiktningarna trots att man har begärt in underlagen. Kommunernas myndighetsutövning på det här området ligger hos brandförsvarsförbunden som begär in handlingarna; fastighetsägaren beskriver typ av verksamhet, öppettider, brandskydd. Viktigt att detta är en systemfråga så det inte blir personavhängigt. Fråga om det skulle vara självriskhöjande om dokumentation/redogörelse inte finns? Rimligtvis inte, har ingen egentlig skadehöjande effekt, får diskuteras. Utbildningsfrågor OffSÄK har erbjudit 20 % rabatt på sina säkerhetsutbildningar. Enligt policy skall all personal utbildas. diskuterar med OffSÄK om hur det här kan erbjudas kommunerna och återkommer. Plan 2013 Riskbesiktningar fortsätter, nu även på mindre objekt allteftersom de större objekten blir klara. Fokus på skolor/förskolor. FÖRNYELSE 2013 KOMMUN VDS - VD och styrelseansvarsförsäkring En fråga är att kommunala representanter i olika kommunala och externa styrelser inte omfattas av försäkringen. Organisationen själv skall egentligen teckna dessa försäkringar, vilket inte alltid görs. Från 2013 inkluderas dessa styrelserepresentanter i VDS-försäkringen och det gäller både för uppdrag i kommunala styrelser eller externa styrelseuppdrag som kommunrepresentant. I samband med denna ändring kommer ge samtliga kommuner en egen VDS-försäkring Vällingby Sida 2 (5)

3 Fråga om lekmannarevisorers ansvar kom upp återkommer, möjligen kan man även inkludera lekmannarevisorer som kategori av försäkrad i VDS-försäkringen. Gode män Se mail från Karin daterat 16 oktober angående gode män och deras försäkringssituation. Tore förtydligade att s syn är att gode män inte bör inkluderas i ansvarsförsäkringen, men om en kommun uttryckligen på sig ansvaret för dem finns skyddet i den vanliga ansvarsförsäkringen. Merparten verkade positiva till denna typ av informationsmail/fördjupningar i ett visst ämne. I samband med skadehändelser stöter man ibland på olika problem som då kan förtydligas för samtliga kommuner och inte bara den kommun det gäller. Även frivillig resursgrupp, FRG, nämndes som är en udda verksamhet som inkluderas i kommunens ansvarsförsäkring. Villkor -entreprenad villkoret är på gång men Tore har tyvärr inte hunnit -administrativa föreskrifter vid byggentreprenader, instruktioner kommer på hemsidan som kan vara till hjälp vid upphandlingar Premier -skadeläget det blir ett dåligt resultat 2012, 3 stora bränder gör att det inte blir någon premiesänkning 2013 utan vi håller nivåerna för kollektivet. Sänkningen om 3,2 Mkr var en engångsåterbetalning av vinst 2011 som inte påverkade 2012 års premienivåer. Premiebasen skiljer sig rejält mellan kommunerna, man har inte samma tekniska grund, varför det är svårt att få premierna enhetliga men vi arbetar på en långsiktigt hållbar modell. -styrelsemöte premierna kommer att diskuteras på detta möte så vi återkommer med närmare besked efter det. Nya bolag Nedan bolag kommer att försäkras i från årsskiftet Norrtälje kommun; Roslagsbostäder, Campus Roslagen Solna Stad; Solna Vatten FÖRNYELSE 2013 OLYCKSFALL ERV, fd Europeiska, har sagt upp all olycksfallsaffär p g a bristande lönsamhet, varför nu måste hitta en annan lösning tog över försäkringsadministrationen samt står 50 % av risken lägger ERV av med olycksfallsförsäkring så står nu 100 % av risken. Vi kommer därför att upphandla skadereglering samt återförsäkring för olycksfallsaffären. Det kommer att bli samma villkor som gäller, skador anmäls till det upphandlade skaderegleringsbolaget. Vi återkommer med information när upphandlingen är klar. Från läggs besöksolycksfall till för alla kommuner; den ersätter olycksfallsskada som besökare/boende som vistas i försäkringstagares lokaler drabbas av. Här diskuterades gränsdragning för när försäkringen gäller, Tommy Söderström nämnde som exempel att på äldreboende gäller besöksolycksfallsförsäkringen i matsalen, korridorer s k gemensamhetsutrymmen, men inte i den enskilde boendes rum. Besöksolycksfallsförsäkringen har ett snävare skydd än den vanliga olycksfallsförsäkringen. Kategorier som omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen samt heltid/verksamhetstid Behöver de olika kategorierna bli mer enhetliga? Är det för mycket kategorier? Vällingby Sida 3 (5)

4 Alla kommuner har olika kategorier av försäkrade samt skillnader i heltid/verksamhetstid. Här fördes en diskussion om möjligheten att förenkla och göra kategorierna tydligare. Vilka barn försäkras; både i kommunen folkbokförda och de som vistas i kommunen? Vissa barn blir dubbelförsäkrade; man täcks av olycksfallsförsäkringen både i den kommun man är folkbokförd samt den kommun man går i skolan. Vi enades om att varje kommun ser över sina kategorier av försäkrade och försöker förenkla så mycket det går inför förnyelsen samt skaderegleringsfirman måste kunna identifiera vem som omfattas och under vilka tider. Anita Ackeberg nämnde att en friskola reagerat på att kommunens tjänstereseförsäkring inte omfattar barn i friskola utan endast barn i kommunala skolor. Barn skall ju behandlas lika oavsett om de går i kommunal skola eller friskola. När de kommunala skolorna betalar premien för försäkringen görs inget avsteg från likabehandlingsprincipen eftersom friskolorna får skolpeng som omfattar hela deras verksamhet, d v s även försäkringsbehovet. Premie för den kollektiva olycksfallsförsäkringen under utredning Inför 2012 höjdes premien med 20 %. I nuläget vet vi inte hur det blir inför nästa år, vi har tyvärr en skadestatistik från ERV som inte stämmer helt, varför vi återkommer med närmare besked i slutet av november. Tjänstereseförsäkringen oförändrad Både försäkringsvillkor och premien blir oförändrad i tjänstereseförsäkringen UPPHANDLINGAR 2013 Sanering Sista svarsdag är och 4 intressenter har begärt förfrågningsunderlaget. gör en samordnad upphandling och kommunerna har möjlighet att avropa avtalet. Ett huvudavtal tecknas med men varje kommun kommer att få sin egen faktura. Avtalet kommer att avse en leverantör och gälla från årsskiftet och 3 år framåt. Avgörande för vilken leverantör det blir är lägsta sammanlagda pris. Avtalet innefattar; skadedjurssanering, sanering efter dödsfall, hästmyra och husbock. Vill någon kommun ha ytterligare tillägg kan kommunen beställa tillägg enligt en prislista som skickas ut till kommunerna. Avtalet omfattar samtliga egenägda byggnader inkl mark, lokaler, bostadsrätter, hyresrätter, livsmedelshanterande kommunal verksamhet, t ex skolkök (inte yrkesmässig livsmedelshantering, t ex restaurang, café). Idag har kommunerna saneringsavtal med Svea Miljö AB och Anticimex AB. Motor Sista svarsdag är och 5 intressenter har begärt förfrågningsunderlaget. gör en samordnad upphandling med ramavtal där samtliga kommuner och bolag försäkrade i omfattas. Avtalet kommer att avse en leverantör och gäller från årsskiftet. Avtalet omfattar registrerade och oregistrerade fordon, helförsäkring. Registrerade fordon som omfattas uppdateras automatiskt via bilregistret, oregistrerade måste anmälas. Vill kommunerna att det skall framgå till vilken verksamhet/förvaltning i kommunen ett visst fordon tillhör kan man i bilregistret använda undernummer till organisationsnumret s k filialnummer, se tidigare utsänt mail om tillvägagångssätt. Det borde inte bli några överraskningar vad gäller premien, skadeutfallet verkar vara ungefär som förra året. Olycksfall -skadereglering Sista svarsdag är och 3 intressenter har begärt förfrågningsunderlag Vällingby Sida 4 (5)

5 Avtalet kommer att gälla i 2 år med möjlighet till förlängning år. Avgörande är priset; fast pris exklusive moms/skada och alla aktiviteter till skadan är stängd ingår. I vissa större, mer tidskrävande skador kan även timdebitering ske. Antalet försäkrade idag är personer på heltid och personer på verksamhetstid. -återförsäkring här görs en förhandlad upphandling. KIA Nästa möte hos AFA är den 14 november kl kommuner har kommit igång och kan börja använda KIA 3 kommuner är i implementeringsläge, d v s fixar organisationsstruktur, utbildar personal 5 kommuner skall återkomma till AFA och boka möten så även de kan komma i implementeringsläge 1 kommun har valt ett annat system HEMSIDA Tore visade utkast till vår nya hemsida som kommer att bli mer lättmanövrerad, skador poängteras och finns med överallt, skadeanmälningsblanketter kommer att bli ifyllningsbara PDFer att skriva ut och skicka in alternativt maila in. Incidentrapportering finns också med. Även riskhantering betonas, säkerhetsbibliotek kommer att finnas. Gemensam information läggs ut, bakom inloggning kommer även riskbesiktningar och fastighetslistor finnas. Alla var överens om att det inte var något problem att man kunde se varandras riskbesiktningar. Inga särskilda skyddsobjekt finns med i dessa riskbesiktningar, ingen särskild sekretess gäller. ÖVRIGT När kommer ut på besök i kommunerna? Inger och Anna håller just nu på att boka upp möten och skall åka ut till samtliga kommuner för en genomgång av försäkringen inför förnyelsen vill gärna vara med i kommunernas säkerhetsgrupper, så återkom till er kundansvarige för dessa möten, alternativt för ett par möten per år då frågor med försäkringsanknytning lyfts upp särskilt. Nacka kommun efterfrågade hjälp från avseende åtgärdsanalys. Kommunen har en topp 10 lista över åtgärder för att minska kostnader. Kontakta er kundansvarige på och boka upp ett möte. påminner om att anmäla skador snarast möjligt. På senare tid har flera kommuner dröjt med att skicka in, särskilt ansvarsskadeanmälan, till /Crawford, i bland över ett år. Det är helt onödigt att skadeståndskrav fastnar i organisationen; skadelidande väntar på svar och det skapar onödig irritation om svaret dröjer, utredningen försvåras vanligen när en längre tid har gått från händelsen. Karin nämnde kort angående ansvar för ren förmögenhetsskada att Trygg Hansa har ändrat uppfattning om när en sådan anses inträffa. Tidigare ansåg Trygg Hansa att en dylik skada inträffade när den ekonomiska konsekvensen uppstod. Efter ett överklagande i ett ärende från en av våra kommuner håller de nu med om vår uppfattning att skadan inträffar vid den felaktiga myndighetsutövningen, d v s när ett beslut fattas. Vi ses nästa möte den 7 december 2012 kl 9-12 hos KSL, Södermalmsallén 36, lokal Södra Rom Vällingby Sida 5 (5)

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Uppföljning av vux10/vux 8

Uppföljning av vux10/vux 8 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Rapport Uppföljning av vux10/vux 8 Rapport januari 2013 Camilla Wallström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund och syfte... 5 2.2 Metod

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer