VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1"

Transkript

1 Folkhälsorådet Plats och tid Kommunhuset 21 februari 2013 kl ande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Thore Svenson (M), SOC Marie Pehrsson (M), KS Petra Sahlström (S), MBN Övriga deltagande Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Irene Pehrson, klinikchef FTV Jane Johansson, Socialförvaltningschef 1 -sståndare Robert Eklund, MAS 1 Astrid Hjertaker, Lagsmansgymnasiet 3 Ebba Malmberg, Lagmansgymnasiet 3 Ellinor Johansson, Lagmansgymn. 3 Justerare Rezkar Mohamad Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 mars 2013 klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Emma Hevelius Ordförande Justerare Organ Irene Karlsson Rezkar Mohamad ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Folkhälsorådet Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Datum för anslagets nedtagande

2 Innehållsförteckning Besök av Jane Johansson, Socialchef och Robert Eklund, MAS... 2 Verksamhetsberättelse för år Projektansökan ungdomskonsert... 4 Delegationsrätt angående beviljande av medel för ansökningar... 5 Ansökningar till projekt tjejer Ansökan från Nästegårdsskolan,projekt Ansökan från Conventus, projekt tjejer år... 8 Ansökan Forum SKILL, projekt tjejer 13-19år... 9 Ansökan Mia Börjesson, projekt tjejer år Ansökan Internetutbildning, projekt tjejer år Ansökan om hjärtstartare Information från Folktandvården Övrigt... 14

3 Folkhälsorådet FHR 1 Besök av Jane Johansson, Socialchef och Robert Eklund, MAS Jane Johansson, socialförvaltningschef i Vara kommun och Robert Eklund, Medicinsk ansvarig sjuksköterska(mas) var inbjudna till dagens möte för att berätta om förebyggande arbete gentemot äldre i Vara. Vara är med i ett nationellt samarbete Senior Alert. Det innebär att Vara arbetar med detta kvalitetsregister inom tre områden; nutrition, trycksår och fall. Socialförvaltningschefen berättade att Vara arbetar mycket bra med detta och fick år 2012 in mest pengar av kommunerna i Skaraborg till Senior Alert. Dessa medel återinvesterades sedan i arbetet i Vara genom att all personal inom äldreomsorgen i Vara har fått mer utbildning om Senior Alert och man kunde även köpa in bättre madrasser för att förhindra liggsår. Vara är även med i Palliativregistret, för uppföljning av patienternas vård, omsorg och hälsa i livets slutskede. Även om flera områden inom detta fungerar bra finns det ändå behov av förbättringar. När det kommer till avvikelser som rapporteras in inom kommunens äldrevård visar siffrorna att det under år 2012 inkommit 1626 stycken rapporter. Avvikelserapportering innefattar till exempel, fall utan skada, glömda läkemedelsdoser et cetera. Det är svårt att veta hur många personer siffrorna berör och en ökning kan ju bero på att kommunen blivit bättre på att rapportera in avvikelser i systemet. Folkhälsorådet diskuterade vikten av att uppmärksamma tandhälsan hos de äldre. Dålig munhälsa har ett starkt samband med nutrition, mediciner och karies bland annat. Ett förslag är att exempelvis vid hemvård bör rutiner kring munvård finnas nedskrivna och följas.

4 Folkhälsorådet FHR 2 Verksamhetsberättelse för år 2012 Folkhälsorådet antar verksamhetsberättelse för år 2012 med de redaktionella ändringar som framkommit under dagens sammanträde. Bilaga: Verksamhetsberättelse år 2012 _ Folkhälsorådet skall årligen avlägga en verksamhetsberättelse för det året som passerat och som skall redovisas. Folkhälsoplaneraren Emma Hevelius presenterar ett förslag på verksamhetsberättelse för år Folkhälsorådet diskuterade verksamhetsberättelsen. Ett antal redaktionella ändringar framkom under dagens sammanträde. Emma Hevelius ges i uppdrag att redigera verksamhetsberättelsen inför justering av detta protokoll.

5 Folkhälsorådet FHR 3 Projektansökan ungdomskonsert Folkhälsorådet beviljar kronor till genomförandet av en ungdomskonsert. Ett krav från folkhälsorådets sida är att arrangemanget är drogfritt och även marknadsförs som sådant samt att uppföljning inkommer till folkhälsorådet efter genomfört arrangemang. _ Folkhälsorådet har fått in en ansökan om ekonomiskt bidrag från tre studenter från Lagmansgymnasiets ekonomiska linje för att arrangera en ungdomskonsert. Arrangemanget är tänkt att genomföras i mitten av maj på Vara Konserthus. Syftet med arrangemanget är att hitta gemenskap, skapa en positiv syn av landsbygden bland ungdomar och att marknadsföra Vara. Studenterna söker ett bidrag på kronor från Folkhälsorådet. Den totala kostnaden för arrangemanget beräknas bli kronor Beskrivning Astrid Hjertaker, Ebba Malmberg och Elinor Johansson, de tre studenter som inkommit med ansökan, medverkar på dagens sammanträde. De berättar om tänkt upplägg för arrangemanget och även om den tänkta finansieringen av den. Förutom folkhälsorådet har man även sökt pengar från Hållbar ungdom, Idéer för livet samt Kulturungdom. En stor del av kostnaden utgörs av artistarvodet för den artisten man tänkt anlita. Folkhälsorådet tackar för presentationen av projektet och anser att studenterna gjort en gedigen plan för sitt projekt. Ungdomarna uppmuntras även att söka medel från fler organisationer än de organisationer man redan sökt från. Folkhälsorådet anser att det är viktigt att arrangemanget är drogfritt.

6 Folkhälsorådet FHR 4 Delegationsrätt angående beviljande av medel för ansökningar 1. Folkhälsorådet ger folkhälsoplaneraren delegationsrätt att bevilja ansökningar som är ställda till folkhälsorådet upp till kronor. 2. Folkhälsorådet ger folkhälsorådets presidie delegationsrätt att bevilja ansökningar som är ställda till folkhälsorådet upp till kronor. 3. Ansökningar som avser högre summor än kronor tas upp i folkhälsorådet. Jäv Irene Karlsson (C) och Ulla Johansson (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv. Tidigare har folkhälsoplaneraren haft delegationsrätt att bevilja ansökningar som är ställda till folkhälsorådet med upp till kronor. Denna rutin behöver ses över och förtydligas. Eftersom det ibland är långt mellan folkhälsorådets mötestillfällen måste beslut kunna tas snabbare så att de som sökt medel inte behöver vänta alltför länge på att få besked. Folkhälsorådet vill skapa tydliga riktlinjer för behandling av ansökningar som inkommer och ge folkhälsoplaneraren och folkhälsorådets presidie rätt att enskilt kunna bevilja mindre summor. Folkhälsorådet diskuterar vilka riktlinjer som ska gälla avseende ansökningar som inkommer till folkhälsorådet.

7 Folkhälsorådet FHR 5 Ansökningar till projekt tjejer Folkhälsorådet beslutar att summor på högst kronor per ansökan ska kunna sökas till detta projekt eftersom det endast finns kr per år att fördela till projektinsatser för målgrupp tjejer år. Inför år 2013 beslutade Hälso- och Sjukvårdsnämnden att utöka stödet för folkhälsoinsatser genom att tilldela extra ekonomiska medel, kr årligen, till Folkhälsorådet i Vara under år Målgruppen för insatserna är tjejer år i Vara eftersom det framkommit att dessa löper stor risk för psykisk och fysisk ohälsa. Syftet med medlen är att med hälsofrämjande och förebyggande verksamhet genomföra insatser för målgruppen. Inom ramen för projektet kan förvaltningar, verksamheter m.fl. ansöka om ekonomiska medel från Folkhälsorådet. Folkhälsorådets ledamöter diskuterar vilken övre gräns som skall finnas för ansökningar till detta projekt och enas om att kronor är en rimlig övre gräns. Folkhälsorådet kan bevilja allra högst kr per ansökan.

8 Folkhälsorådet FHR 6 Ansökan från Nästegårdsskolan, projekt Folkhälsorådet avslår ansökan om medel till projekt Ökad fysisk arbetskapacitet skapar förutsättningar för en ökad kognitiv förmåga med motivering att denna insats bör kunna rymmas inom skolans ordinarie ramar. Nästegårdsskolan har ansökt om medel från folkhälsorådet till insatser via projekt tjejer år. Syftet med den tänkta insatsen är att undersöka om ökad fysisk aktivitet påverkar den matematiska inlärningen. Sökta medel är kr per termin för att öka lärarresurserna inom ämnena. Tanken är att om minst en elev kan räddas från att bli underkänd så sparas ekonomiska medel på sikt och förbättrar hälsan hos målgruppen, en så kallad. socioekonomisk beräkning. Folkhälsorådet diskuterar ansökan och anser att projektidén är mycket bra och hoppas att den är möjlig att genomföra i framtiden. Folkhälsorådet anser att projektet är för stort för att rymmas inom rådets budget för insatser till målgruppen tjejer år. Folkhälsorådet har avsatt kr per år att fördela inom projektet. I detta protokoll, 5, beslutade folkhälsorådet att sätta en övre gräns för inkomna ansökningar till kronor per ansökan.

9 Folkhälsorådet FHR 7 Ansökan från Conventus, projekt tjejer år Folkhälsorådet beviljar medel till ansökan från Conventus med kr till insatser för tjejer under vårterminen 2013 under förutsättning att projektet bedrivs i studiecirkelform. Jäv Thore Svenson (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv. En ansökan från Mötesplats Conventus har inkommit om medel till att utöka stödet för tjejer 16 år och uppåt. Syftet är att de ska erbjudas en meningsfull fritid och etablera nya personliga kontakter och gemenskap oavsett kulturell eller social bakgrund. Projektet är tänkt att bedrivas i studiecirkelform under 15 tillfällen under vårterminen 2013 och sökta medel är kr. Folkhälsorådet diskuterar hur mycket ekonomiska medel man kan bevilja och anser att kr är en rimlig summa för detta projekt. Folkhälsorådet föreslår att Conventus kan kontakta studieförbund för att erhålla ytterligare resurser till projektet.

10 Folkhälsorådet FHR 8 Ansökan Forum SKILL, projekt tjejer 13-19år Folkhälsorådet beviljar medel för att genomföra en utbildningsdag för personal inom socialförvaltningen med kronor En ansökan har inkommit till projekt tjejer år med syfte att utbilda personal inom socialförvaltningen om normer kring kärlek, sexualitet och funktionalitet. Utbildningstillfället är tänkt att genomföras för 30 personer under april månad, med hjälp av föreningen Forum SKILL. Kostnader för föreläsare, lokal et cetera. beräknas uppgå till högst kr. Folkhälsorådet diskuterar ansökan och anser att det är ett viktigt tema att arbeta vidare med för den personal som i sitt yrke möter unga med särskilda behov.

11 Folkhälsorådet FHR 9 Ansökan Mia Börjesson, projekt tjejer år Folkhälsorådet beviljar ansökan med kr för att genomföra ett föreläsningstillfälle med föreläsare Mia Börjesson. En ansökan har inkommit om att genomföra en föreläsningsdag med föreläsare Mia Börjesson för högstadieungdomar samt föräldrar och personal. Syftet är att stärka självförtroendet och självkänslan hos ungdomarna, samt att ge föräldrar och personal verktyg att förstå ungdomar och ungdomskulturen och att kunna samtala med dem på ett bra sätt. Folkhälsorådet diskuterar ansökan och anser att medel till föreläsningstillfället ryms inom ramen för projekt tjejer år.

12 Folkhälsorådet FHR 10 Ansökan Internetutbildning, projekt tjejer år Folkhälsorådet beviljar ansökan till Internetutbildning för årskurs 7 med kronor. Skolorna ser ett behov av att förstärka informationen om internet. Syftet är att få mer kunskap i vad man ska tänka på avseende internet och hantering av sociala medier samt risker och möjligheter vid användandet av internet. Insatsen skulle även ge personal och föräldrar en inblick i barnens vardag. Utbildningen ska skapa bättre hantering av surfande, regler och förhållningssätt på nätet. Utbildningstillfället är tänkt att genomföras i september/oktober Folkhälsorådet diskuterar ärendet och anser att ett bra upplägg skulle kunna vara en årligen återkommande utbildning om internet, med liknande upplägg som Brandstegen (obligatoriskt för elever, med kompledigt senare samt för föräldrar och personal).

13 Folkhälsorådet FHR 11 Ansökan om hjärtstartare 1. Folkhälsorådet avslår ansökan om medel till en hjärtstartare till biblioteket i Vara eftersom man anser att det är kommunens skyldighet att ha hjärtstartare i sina offentliga lokaler. 2. Folkhälsorådet överlämnar en skrivelse till kommunstyrelsen om vikten av att ha hjärtstartare i sina offentliga lokaler. En ansökan har inkommit från biblioteket om att placera en hjärtstartare på biblioteket i Vara. Biblioteket är centralt placerat i Vara tätort med många besökare och långa öppettider. Hjärtstartaren kan vara till hjälp då vissa besöksgrupper är stora och man har även en del äldre besökare som man anser vara en ökad riskgrupp. Inköp av hjärtstartare, underhåll av denna samt kompetensutbildning hos personalen beräknas uppgå till kr. Det är denna summa som ansöks. Folkhälsorådet diskuterar ansökan och kommer fram till att när det gäller kommunens lokaler bör kommunen bekosta hjärtstartare i sina offentliga lokaler. Det är viktigt att det finns hjärtstartare som är centralt placerade i Vara där det rör sig mycket folk. Folkhälsorådet lämnar därför en skrivelse till kommunstyrelsen om vikten av att ha hjärtstartare i sina offentliga lokaler.

14 Folkhälsorådet FHR 12 Information från Folktandvården Irene Pehrson, berättar om aktuell statistik från Folktandvården när det gäller rökning och snusning. Bland ungdomar år, så har rökningen ökat i Vara under de senaste fyra åren. I grannkommunen Grästorp röker procentuellt sett färre ungdomar än i Vara. Vara kommun behöver också bli bättre på att införa övervakad tandborstning på sina förskolor. Essunga kommun har infört detta på alla sina förskolor. Folkhälsorådet diskuterar informationen och ser att det tobaksförebyggande arbetet behöver intensifieras. Även införandet av övervakad tandborstning i alla förskolor i Vara är en angelägen fråga.

15 Folkhälsorådet FHR 13 Övrigt Drogpolicy Drogpolicyn utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist med kommer att tas upp på folkhälsorådets nästa sammanträde den 4 april. Ordförande Irene Karlsson påpekar att folkhälsorådet gärna får inkomma synpunkter på denna till Emma Hevelius innan nästa råd. Information från nämnden På grund av tidsbrist utgår även punkten Hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen, kommunens nämnder och vårdcentral informerar. Utbildningsdag för folkhälsorådet 22 maj 2013 Utbildningsdag för folkhälsorådet i Vara är planerad till den 22 maj 2013, mellan klockan 9-12, med avslutande lunch. Inbjudan och upplägg på dagen skickas ut till folkhälsorådet under april månad. Vi får en presentation av Skaraborgsövergripande folkhälsoarbete. Hjos folkhälsoråd är inbjudna för att berätta om sitt arbete och vi utser folkhälsopristagare Utbildningsdag om hjärtstartare Irene Pehrson meddelar att folktandvården arrangerar en utbildningsdag om hjärtstartare och återkommer om det finns möjlighet för folkhälsorådet att delta. Folkhälsoråd på annan plats Ulla Johansson (M) föreslår att folkhälsorådet planerar in ett kommande folkhälsoråd på ungdomsmottagningen i Vara för att besöka dem och höra om deras verksamhet.

16

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Folkhälsorådet 2014-08-21 1

Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Plats och tid Vedum skola 21 augusti 2014 klockan 8.30-11.45 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC SN Rezkar Mohamad (S),

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer