Folkhälsorådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsorådet 2014-08-21 1"

Transkript

1 Folkhälsorådet Plats och tid Vedum skola 21 augusti 2014 klockan Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC SN Rezkar Mohamad (S), HSN Petra Sahlström (S), MBN Frånvaran Övriga deltagande Thomas Hanna Johansson, folkhälsoplanerare Malin Andersson, kvalitetschef Elisabeth Svenander, chef vårdcentralen Johanna Forslund Kullander, näringslivschef, 25 Helena Torsell, int. samordnare, 26 Marie Burge, lärare, 27 Eva Lindau, specialpedagog, 27 Justerare Rezkar Mohamad Justeringens plats och tid Kommunhuset 2 september 2014 klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Hanna Johansson Ordförande Justerare Organ Irene Karlsson Rezkar Mohamad ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen - Folkhälsorådet Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arkiv Datum för anslagets nedtagande Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Ekonomisk lägesrapport... 2 Inkomna ansökningar om medel... 3 FHR E-blankett för ansökningar av medel till folkhälsorådet... 4 FHR Verksamhetsplan för folkhälsorådet Information om Vara Creative... 6 Information om Youth Embassy... 7 Information om Nolltoleransarbetet... 8 Kurser och konferenser... 9 Hälso- och sjukvårdsnämnden, vårdcentralen, kommunstyrelsen och kommunens nämnder informerar... 10

3 Folkhälsorådet FHR 21 Ekonomisk lägesrapport Beslut Folkhälsorådet tar del av den ekonomiska lägesrapporten. Bakgrund Folkhälsoplaneraren informerar om det ekonomiska läget för folkhälsorådets budget. Budget: Förbrukat: Reserverat ansökningar: Kvar: kronor kronor kronor kronor Reserverat hösten 2014: Mellanmålet kronor, Dopingförebyggande arbete kronor, senior och anhörigdag kronor, Hälsoslingan kronor, Tobakskontraktet kronor, internetföreläsning kronor Kvar: kronor _ Folkhälsorådets behandling Folkhälsorådet tar del av redovisningen och poängterar att det är viktigt att pengarna används under 2014 samt att insatser och möjliga åtgärden arbetas vidare med inom ramen för rådande verksamhetsplan och budget. Utdragsbestyrkande 2

4 Folkhälsorådet FHR 22 Inkomna ansökningar om medel Beslut Folkhälsorådet beviljar kronor för projektet Mellanmålet. Bakgrund Kommun, förening eller andra organisationer har utifrån ansökningskriterierna möjlighet att ansöka om medel till hälsofrämjande verksamheter. Eftersom folkhälsoplaneraren eller presidiet inte enskilt kan besluta om större summor skall folkhälsorådet ges tillfälle att bevilja eller avslå dessa. Folkhälsorådet har mottagit en ansökan om medel för projektet Mellanmålet. Det är ett projekt mellan folkhögskola, SISU och Vara kommun som ska stimulera till ökad fysisk aktivitet, minskad övervikt, fetma och utanförskap. Ansökan avser kronor. På tre skolor i Kvänum, Levene och Vedum kommer fritidsledare att anordna aktiviteter samt bjuda på mellanmål vid 5 tillfällen/ort under hösten Projektet kommer att utvärderas med en eventuell fortsättning under våren Folkhälsorådets behandling Folkhälsorådet diskuterade utifrån verksamhetsplanen och anser att inkomna ansökningen ligger i linje med projektet. Utdragsbestyrkande 3

5 Folkhälsorådet FHR 23 E-blankett för ansökningar av medel till folkhälsorådet Beslut Folkhälsorådet ger folkhälsoplaneraren Hanna Johansson i uppdrag att lägga ut nya e-blanketten för ansökan av medel till folkhälsorådet. Bakgrund Kommun, förening eller andra organisationer har utifrån ansökningskriterierna möjlighet att ansöka om medel till hälsofrämjande verksamheter. Idag kan allmänheten söka bidrag från folkhälsorådet genom fyra olika ansökningsmöjligheter: Folkhälsa Må bra Tjejer 13-19år Folkhälsopriset Folkhälsoplaneraren, presidiet och folkhälsorådet fattar därefter beslut huruvida ansökan ska beviljas eller avslås i enlighet med delegationsordningen protokoll Redogörelse Folkhälsoplanerare Hanna Johansson informerar folkhälsorådet att hanteringen av ansökningarna blir mer lätthanterligt och smidigt om man använder en e- blankett istället för tre vanliga blanketter. Folkhälsorådets behandling Folkhälsorådet diskuterar ansökningarnas syfte och upplever att ansökningsblanketten kan ändras till en e- blankett. Folkhälsorådet vill lägga till text att ansökningarna behandlas kontinuerligt, samt anslås vid folkhälsoråden och ska vara tillhandla minst två veckor innan folkhälsorådet. Folkhälsoplaneraren får i uppdrag att lägga ut den nya ansökningsblanketten synligt på hemsidan, efter folkhälsorådets justeringar på ansökningsblanketten. Utdragsbestyrkande 4

6 Folkhälsorådet FHR 24 Verksamhetsplan för folkhälsorådet Bakgrund Folkhälsorådet antog den 10 oktober 2013, 34, en folkhälsoplan för för Vara kommun. Utifrån den folkhälsoplan prioriteras sju områden: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel Alkohol, tobak, narkotika, doping och spel Årlig återkommande verksamhet Den antagna folkhälsoplanen upplevs som stor och spretig. Målen som finns är inte kopplade till indikatorer vilket ger folkhälsoarbetet svårigheter att följa upp arbetet. Beredning Ärendet har beretts av folkhälsoplanerare Hanna Johansson. På dagens sammanträde berättar folkhälsoplaneraren om förslaget att utgå ifrån tre strategiska områden; Goda livsvillkor Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor Alkohol, narkotika, tobak och spel Den prioriterade målgruppen är barn och ungdomar. Verksamhetplanen för 2015 ska ses över. Folkhälsoplanerarens förslag är att det i den nya verksamhetsplanen för folkhälsa finns ett mål som grundar sig i sektors programs mål för folkhälsa. Indikatorerna redovisas samt följs upp utifrån varje nämnds verksamhetsplan. Budgeten sätts utifrån varje strategiska område samt ett övrigt för utvecklingsarbete. Folkhälsoplaneraren Hanna Johansson skickar ut ett förslag till folkhälsorådet under september månad. Utdragsbestyrkande 5

7 Folkhälsorådet FHR 25 Information om Vara Creative Johanna Forslund Kullander, näringslivschef, arbetar med evenemanget Vara Creative. Vara Kommun blev år 2011 utnämnda till årets nyföretagarkommun och vann en prispeng på totalt kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett gemensamt beslut att dessa pengar skulle öronmärkas till ett projekt som ska riktas till unga för att fortsätta främja nyföretagande och tasigförsamhet. Resultatet blev Vara Creative. Evenemanget kommer att pågå under tre dagar för att främja nyföretagande och "tasigförsamhet" bland unga. Evenemanget riktar sig till kommunens niondeklassare och till i det lokala arbetsmarknadsområdet. Projektet ska visa på de möjligheter som finns i Vara med omnejd i framtiden för de unga, och bidra till inspiration till att starta eget, eller våga tänka annorlunda och utveckla ett företag genom en anställning. Vara kreative bygger på ett samarbete mellan skola, näringsliv, kommun och Ung företagsamhet Skaraborg. Folkhälsorådets representanter får möjlighet att lämna in frågor med uppdrag till ungdomarna som de får diskutera under Vara Creative dagarna. Frågorna lämnas till folkhälsoplaneraren Hanna Johansson. Folkhälsorådets ledamöter är inbjudna till en lunch den 21oktober där ungdomar får möta näringslivet. Anmälan till lunchen görs till folkhälsoplaneraren Hanna Johansson innan den 12 september. Lunchen kostar 200 kronor plus moms som folkhälsorådets representanter får gå på av folkhälsorådets budget. Folkhälsorådets behandling Folkhälsorådet tar del av informationen och tackar Johanna Forslund Kullander för deltagandet. Folkhälsorådet beslutar att folkhälsorådets representanter får gå på lunchen av folkhälsorådets budget. Utdragsbestyrkande 6

8 Folkhälsorådet FHR 26 Information om Youth Embassy Helena Torsell, internationell samordnare, informerar om att Vara kommun har fått förfrågan om partnerskap från Uddevalla kommun gällande projektet Youth Emabassy under Youth Embassy är det nya sättet att sprida kunskap om allas lika värde, väcka framtidstro hos ungdomar och vuxna samt bidra för att uppnå en tryggare utveckling på det personliga planet och även i samhället. Youth Embassy finns under kommunledningskontoret i Uddevalla kommun. Youth Embassy har 8 sektioner. Varje sektion bygger på ett kompetensområde. De 8 sektorerna är: Religion Jämställdhet HBTQ Funktionsnedsättning Integration Främlingsfientlighet Heder Demokrati. Inom Youth Embassy jobbar 34 unga ambassadörer. Ambassadörerna är mellan år och pratar 18 olika språk. Uddevalla kommun har sökt projektfinansiering från Allmänna arvsfonden till projektet. Varje deltagande kommun går in med ett basbelopp på kronor samt ett åtagande att köpa minimum 10 dagar för kronor till en total kostanad på kronor under projektperioden. Folkhälsorådets behandling Folkhälsorådet tar del av informationen och föreslår Helena Torsell inkomma med en ansökan till folkhälsorådet. Utdragsbestyrkande 7

9 Folkhälsorådet FHR 27 Information om Nolltoleransarbetet Marie Burge, lärare och Eva Lindau, specialpedagog informerar för folkhälsorådet om Nolltoleransarbetet i Vedum. Nolltoleransarbetet startade 2007 tillsammans med Vedum skola, föräldraförening och andra föreningar i Vedum. En arbetsgrupp tillsattes med föreningar som hade olika former av barnverksamhet för att arbeta fram gemensamma spel regler. Syftet var att alla skulle prata samma språk och samma information skulle komma från olika håll. Tre förhållningssätt arbetades fram: Jag är lika mycket värd som du. Du är lika mycket värd som jag. Jag är en bra kompis. Jag använder ett trevligt språk. Arbetsgruppen från Nolltoleransgruppen har anordnat olika aktiviteter i skola och föreningsliv som stödjer det budskapet. Genom olika finansiärer från Skandia, Lions, Sparbanksstiftelsen och folkhälsorådet har aktiviteter ifrån föreläsningar, måbra dagar, mellanmål vid träning kunnat genomföras. Folkhälsorådets behandling Folkhälsorådet tar del av informationen och tackar Marie Burge och Eva Lindau för deltagandet. Folkhälsorådet föreslår att de ska ansöka till Västra Götalandsregionens folkhälsopris 2014 för insatsen med Nolltolerans. Utdragsbestyrkande 8

10 Folkhälsorådet FHR 28 Kurser och konferenser Beslut 1. Ordförande Irene Karlsson ges möjlighet att delta. 1. STRATEGIDAG KRING SOCIALA INVESTERINGAR Arrangör: Västra Götalands region Datum: 5 september 2014 Plats: Skövde Utdragsbestyrkande 9

11 Folkhälsorådet FHR 28 Hälso- och sjukvårdsnämnden, vårdcentralen, kommunstyrelsen och kommunens nämnder informerar Hälso- och sjukvårdsnämnden Rezkar Mohamed (S) har ingen ny information Vårdcentralen Elisabeth Svenander, informerar om att labb- distriktssköterskemottagning kommer att öppna kl: på Vara vårdcentral. En doktor kommer under 3 dagar per vecka specialisera sig på hemsjukvården samt boenden. Doktorn kommer att vara mobil. Kommunstyrelsen Elof Jonsson (C) har ingen ny information Bildningsnämnden Irene Karlsson (C) informerar om att bildningsförvaltningen har haft omsättning av personal. Ny chef för badhus har tillsatts, Tony Apell, chef för Kultur Vara är Karin Bäckman, chef för Lagmansgymnasiet är Mats Jonsson, Alleskolan har ny rektor som heter Linda Esseholt samt Vedum skola har rektor Charlotte Svensson- Dos Santos. Bildningsnämnden diskuterar nu om en kommunal öppen förskola och familjecentral. Socialnämnden Thore Svenson (M) berättar att förvaltningen just nu gör ett budgetarbete. En ny förvaltningschef rekryteras. Miljö- och byggnadsnämnden Petra Sahlström (S) har ingen ny information Utdragsbestyrkande 10

12 Folkhälsorådet Ledningsgruppen Kvalitetschef Malin Andersson, informerar om att det pågår ett arbete med sektorsprogrammet. Resultaten från arbetsmiljöundersökningen för Vara kommun har kommit som ska redovisas. Ett arbete pågår med stöd till chefer. Folkhälsoplaneraren Hanna Johansson informerar att det pågår ett arbete med det nya sektorsprogrammet samt fortsatt arbete med folkhälsoplanen. En handlingsplan till det drogpolitiska programmet ska tas fram och arbetas med i nämnderna. Två utvecklingsdagar med bildningsförvaltningen ska folkhälsoplaneraren vara med på under hösten. Utdragsbestyrkande 11

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25.

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25. Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.00 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer