MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13"

Transkript

1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Per Eklund, Lars Hallén, Jonas Häckner och Matilda Orth PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Byrådirektören David Ramsjö PARTER (ej närvarande) KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, Karlstad SVARANDE Vitaelab AB, , Box 526, Uddevalla Ombud: advokaterna K. L. och S. H., Advokatfirman Marlaw AB, Sveavägen 31, Box 3079, , Stockholm SAKEN Marknadsföring av kosttillskott; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen Föredraganden anmäler följande. Sedan Konsumentombudsmannen (KO) väckt talan hos Marknadsdomstolen har KO framställt yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen. Bakgrund Föredragning i Aktbilaga 26 Stockholm Vitaelab marknadsför och säljer produkter i form av kosttillskott, bl.a. kosttillskottet VitaePro. Under år 2011 inledde Konsumentverket ett tillsynsärende avseende bolagets marknadsföring av VitaePro. I samband därmed Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 9 Telefon Telefax E-postadress Webbadress Expeditionstid måndag fredag 09:00 15:00 Lunchstängt 12:00 13:00

2 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 2 informerades Vitaelab av Konsumentverket att verket bedömde att den aktuella marknadsföringen stred mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (Förordningen). Under tillsynsärendets gång (december 2012) trädde förteckningen över godkända hälsopåståenden enligt artikel 13.1 i Förordningen som återfinns i bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (Godkännandeförordningen) i kraft. Konsumentverket avvaktade förteckningens ikraftträdande och granskade därefter på nytt bolagets marknadsföring av VitaePro. Den i målet påtalade marknadsföringen Den aktuella marknadsföringen består av s.k. kundberättelser i TV-reklam och på Vitaelabs webbplats. I kundberättelserna redogör personer som använder Vitaepro för hur deras livssituation ser ut och vilken påverkan de upplever att Vitaepro har haft på deras fysiologiska tillstånd. KO:s yrkanden och grunderna för KO:s talan KO har, som talan slutligt bestämts, yrkat att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Vitaelab att, vid marknadsföring av kosttillskottet VitaePro eller liknande produkt, på sätt som skett i markerade avsnitt i aktbil. 15 och motsvarande delar i reklamfilmerna, eller genom att använda påståenden med väsentligen samma innebörd, påstå eller ge intryck av 1) att VitaePro ökar energi och orken (gul markering 1,4,7 och 8 tillsammans, 9 och 10 tillsammans, 11 och 12 tillsammans samt grön markering i aktbil. 15); 2) att VitaePro medför att smidighet, rörlighet, styrka och muskelstyrka kan bevaras eller behållas (gul markering 2, 4, 6, 8, 10, 12 och 14, grön markering samt röd markering i aktbil. 15); 3) att VitaePro ger smidighet, rörlighet, styrka och muskelstyrka samt motverkar stelhet, orörlighet, kraftlöshet, ömma muskler och slitenhet (gul markering 3 tillsammans med 4, 5 tillsammans med 6, 7 tillsammans med 8, 9 tillsammans med 10, 11 tillsammans med 12, 13 tillsammans med 14 samt röd markering i aktbil. 15); 4) att VitaePro kan användas varje dag som en del av en sund kost (grön markering i aktbil. 15);

3 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 3 5) att Astaxanthin, Lutein och Zeaxanthin har antioxidativa funktioner i plantor och 6) att Astaxanthin, Lutein och Zeaxanthin kan kallas växternas immunsystem. 7) KO har vidare yrkat att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Vitaelab att, vid marknadsföring av kosttillskottet VitaePro eller liknande produkt, utforma marknadsföringen så att det tydligt framgår vilket eller vilka bestämda godkända hälsopåståenden som är relevanta för respektive påstående om en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av ämnet eller för livsmedlet för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande. Som grund för yrkandena har KO anfört följande. Förbudsyrkande 1 3 I första hand görs gällande att det handlar om otillåtna specifika hälsopåståenden. I första rummet eftersom det påstås att produkten VitaePro som sådan har vissa goda effekter. Det är emellertid, enligt artikel 13.1 a och 13.3 i Förordningen, inte tillåtet att knyta specifika hälsopåståenden till en produkt som sådan. För det fall domstolen finner att specifika hälsopåståenden kan knytas till en produkt, gör KO i andra rummet gällande att det saknas godkända hälsopåståenden avseende produkten VitaePro och att påståendena därmed är otillåtna. I tredje rummet gör KO gällande att påståendena ifråga är mer långtgående än de godkända hälsopåståendena och alltså inte har samma innebörd som de godkända hälsopåståendena. Påståendena strider mot artiklarna 10.1, 13.1 och 13.3 i Förordningen och är därför otillåtna i enlighet med lagstridighetsprincipen, 5 och 6 marknadsföringslagen (2008:486), MFL. I andra hand, för det fall domstolen bedömer att marknadsföringen innehåller påståenden om en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av ämnet eller livsmedlet för allmän hälsa, görs gällande att påståendena är felaktiga eller vilseledande enligt artikel 3 a i Förordningen, dels eftersom påståendena utlovar mer långtgående hälsoeffekter än innebörden av de godkända hälsopåståendena, dels eftersom påståendena i sig inte kan bevisas genom allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation. Påståendena är därför otillåtna enligt lagstridighetsprincipen, 5 och 6 MFL. Under alla förhållanden, dvs. oavsett om hälsopåståendena anses vara specifika eller inte, görs gällande att de aktuella hälsopåståendena är otillåtna av följande två skäl. Dels eftersom de direkt eller indirekt ger intryck av att en person som har ett eller flera av de i marknadsföringen nämnda fysiska problemen kan få en förbättrad hälsa genom att äta VitaePro eller att produkten i vart fall har en allmänt hälsofrämjande effekt, vilket det inte finns övertygande vetenskaplig dokumentation till stöd för. Påståendena är därmed felaktiga eller vilseledande

4 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 4 enligt artikel 3 a i Förordningen och därmed även otillåtna enligt lagstridighetsprincipen, 5 och 6 MFL, samt vilseledande och otillbörliga enligt 10 och 8 MFL. Dels ger påståendena, i sitt sammanhang, även intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar VitaePro. Intrycket ges genom att personerna i kundberättelserna först berättar om vilka problem som de har haft och sedan förklarar de hur starka/pigga etc. de blivit och förblir genom att äta VitaePro. Alternativt berättar personerna om att de inte vill få vissa problem, utan att de nödvändigtvis har haft dem än, och att de därför äter VitaePro, dvs. för att slippa få fysiska problem. Intrycket blir således att personerna i fråga riskerar att få/åter få de fysiska problemen som de har haft om eller när de slutar äta VitaePro. Detta strider mot artikel 12 a i Förordningen och påståendena är således otillåtna enligt lagstridighetsprincipen, 5 och 6 MFL. Eftersom det inte är visat att det generellt finns en brist av de vitaminer som ingår i VitaePro hos konsumenterna i målgruppen är det inte heller visat att VitaePro behövs för att individerna i målgruppen ska tillgodose sitt vitaminbehov. Därmed har Vitaelab inte visat att vitaminerna som ingår i VitaePro har den effekten på konsumenterna i målgruppen som hälsopåståendena redogör för. Detta är relevant i bedömningen oavsett om påståendena är vilseledande genom att de ger intryck av att VitaePro förbättrar hälsan eller om de ger intryck av att VitaePro medför att negativa hälsoeffekter kan undvikas. Förbudsyrkande 4 Påståendena ger intryck av att en balanserad och varierad kost inte ger tillräckliga och lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet utan att VitaePro behövs för att undvika näringsbrist, vilket strider mot artikel 3 d i Förordningen och även är otillåtet enligt lagstridighetsprincipen, 5 och 6 MFL. Förbudsyrkande 5 och 6 De aktuella påståendena hänför sig enligt sin ordalydelse till ämnenas positiva funktioner i plantor och inte i människor. I sammanhanget ger dock påståendena intryck av att ämnena har samma positiva verkan för människor. Det rör sig alltså om hälsopåståenden enligt artikel 2 p. 5 i Förordningen. Det saknas dock godkända hälsopåståenden som är kopplade till de aktuella ämnena. Påståenden som är mycket lika de som använts av Vitaelab har till och med prövats och underkänts, dessa ingår i EU:s förteckning enligt artikel 20 i Förordningen. I första hand görs gällande att påståendena är otillåtna enligt artikel 10.1, 13.1 och 13.3 i Förordningen samt enligt lagstridighetsprincipen, 5 och 6 MFL. För det fall påståendena inte är att anse som hälsopåståenden i Förordningen är påståendena ovederhäftiga, vilseledande och otillbörliga enligt 10 och 8 MFL.

5 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 5 Yrkande 7 (om åläggande) För det fall domstolen bedömer att marknadsföringen innehåller påståenden om en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av ämnet eller livsmedlet för allmän hälsa, görs gällande att det saknas en sådan tillräcklig tydlig koppling till ett bestämt hälsopåstående som förutsätts i artikel 10.3 i Förordningen genom ordet åtföljs. Påståendena strider därmed mot artikel 10.3 i Förordningen och är otillåtna enligt lagstridighetsprincipen, 5 och 6 MFL. Vitaelabs inställning jämte grunderna för bestridandet Vitaelab har bestritt KO:s yrkande och har som grund för bolagets bestridande, såvitt nu är aktuellt, anfört följande. De aktuella påståendena är förenliga med Förordningen, Godkännandeförordningen, Kommissionens genomförandebeslut av den 24 januari 2013 om antagande av riktlinjer för genomförandet av de särskilda villkor för hälsopåståenden som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (Genomförandebeslut 2013/63/EU) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (Kosttillskottdirektivet). Vidare är påståendena förenliga med marknadsföringslagen. Marknadsföringen är således utformad i enlighet med de krav som uppställs på marknadsföring av kosttillskott. De aktuella påståendena i marknadsföringen under yrkande 1 3 (påståenden om energi, ork, smidighet och rörlighet) utgörs av så kallade icke-specifika hälsopåståenden enligt artikel 10.3 i Förordningen. Det finns inget hinder enligt Förordningen att koppla ihop denna typ av påstående med livsmedlet/kosttillskottet Vitaepro förutsatt att det sker i anslutning till ett eller flera specifika godkända hälsopåståenden som det icke-specifika hälsopåståendet grundar sig på. De specifika godkända hälsopåståenden som i marknadsföringen kopplas till de icke-specifika hälsopåståendena är; Vad gäller muskelfunktion: D-vitamin bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion. Vad gäller broskfunktion: C-vitamin bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion. Vad gäller Oxidativ stress: Antioxidanterna C- och E-vitamin som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Vad gäller hjärtat och hjärnans funktion: Omega 3-syrorna DHA och EPA bidrar till hjärtats normala funktion. DHA bidrar även till att bibehålla normal hjärnfunktion.

6 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 6 Dessa påståenden återfinns i förteckningen över godkända hälsopåståenden samt återfinns i Vitaepro i tillräcklig mängd enligt förteckningen. Detta är ostridigt i målet. Vidare finns ett antal ytterligare specifika godkända hälsopåståenden avseende Vitaepros innehåll av C-vitamin, nämligen att C-vitamin: bidrar till att minska trötthet och utmattning. bidrar till en normal energiomsättning. bidrar till immunsystemets normala funktion. bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion. Med stöd av beaktandesats 16, artiklarna 5.2 och 10.3 i Förordningen samt beaktandesats 9 i Godkännandeförordningen finns det utrymme för Vitaelab att, på ett sätt som är begripligt för konsumenten, förklara att Vitaelab bidrar till bibehållen normal muskelfunktion och rörlighet vilket i sin tur bidrar till minskad trötthet och ökad energi och ork. Av sammanhanget i den aktuella marknadsföringen framgår vilken effekt som avses samt hur personerna i marknadsföringen upplever detta i sina dagliga liv. Det är även på detta sätt som marknadsföringen uppfattas av en genomsnittskonsument i den aktuella målgruppen. De aktuella påståendena ger inte heller intryck av att hälsan kan påverkas negativt om man inte konsumerar VitaPro. Det framgår tydligt i marknadsföringen att VitaePro är ett kosttillskott, dvs. ett komplement till en normal kost som kan användas vid en tillfällig fysiologisk obalans när man exempelvis inte anser sig ha tid att äta en balanserad eller varierad kost. Beträffande yrkande 4 framgår det tydligt av marknadsföringen att det är fråga om ett kosttillskott som därmed är ett komplement till kosten. Enligt artikel 10.2 a i Förordningen ska hälsopåståenden, i märkningen eller presentationen och reklamen, innehålla ett uttalande om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. I enlighet med de krav som uppställs i Förordningen framgår det av marknadsföringen att det är viktigt med en sund kost och en aktiv livsstil för att få de hälsoeffekter som avses. Påståendena om ämnena Astraxanthin, Lutein och Zeaxanthin, yrkande 5 och 6, anses inte utgöra hälsopåståenden enligt Förordningen. Ett påstående om ett ämnes funktion i en planta kan inte anses ens utgöra en antydan om ett samband mellan näringsämnena Astraxanthin, Lutein och Zeaxanthin och hälsa enligt artikel i Förordningen. Kopplingen mellan icke-specifika hälsopåståenden i den aktuella marknadsföringen och de bestämda godkända påståenden som de åsyftar (yrkande 7) uppfyller Förordningens krav på tydlighet. Påståendena återfinns

7 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 7 separat, väl synligt och i direkt anslutning till den löpande texten som innehåller de icke-specifika påståendena som bygger på de godkända påståendena. Detta så att konsumenten klart ska kunna se vilka vetenskapligt styrkta specifika effekter som avses. I den löpande texten förklaras detta tydligt och på ett sätt som är lättbegripligt för konsumenter. Då det föreligger en tillräckligt tydlig koppling mellan de icke-specifika hälsopåståendena och de specifika godkända hälsopåståendena i den aktuella marknadsföringen så är den aktuella marknadsföringen förenlig med kraven som uppställs i Förordningen och med god marknadsföringssed enligt 5 MFL, varför marknadsföringen inte heller är i strid med 6 MFL. Begäran om förhandsavgörande KO har begärt att Marknadsdomstolen ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen och har till stöd för sin begäran anfört bl.a. följande. Tolkningen av flera av bestämmelserna i Förordningen är av central betydelse i målet. Eftersom det finns ytterst sparsam europarättslig praxis på området finns det en betydande osäkerhet kring tillämpningen av Förordningen i Sverige och inom den europeiska gemenskapen i stort vilket föranleder ett behov av förhandsavgörande. KO har därvid, som begäran slutligt bestämts, anfört att förhandsavgörandet lämpligen ska avse följande frågor. 1) Ska artiklarna 3 a och 10.1 i Förordningen tolkas på det sättet att användningen av godkända hälsopåståenden vid reklam för ett kosttillskott kan anses vilseledande och att de därmed kan förbjudas om de godkända hälsopåståenden som används härleds till ämnen som målgruppen i marknadsföringen i allmänhet inte har brist på? 2) Ska artiklarna 10.1, 10.3, 12 a och 3 a i Förordningen samt beaktandesats 9 i Kommissionens Förordning nr 432/2012 tolkas på det sättet att det är tillåtet att, vid sidan av användning av godkända hälsopåståenden, konkretisera godkända hälsopåståenden, exempelvis genom att framhålla tänkbara effekter eller konsekvenser av påståendet (t.ex. att skydd mot oxidativ stress ger mindre stelhet) eller att hänvisa till möjliga bristsymptom, när sådana konkretiseringar och exempel inte är godkända hälsopåståenden? 3) Ska artiklarna 10.1 och 13.1 i Förordningen tolkas på det sättet att det inte är tillåtet att i marknadsföring använda hälsopåståenden om enskilda produkter (produktnamn), när det endast finns godkända hälsopåståenden för ämnen som produkten innehåller och inte för produkten (produktnamnet) som sådan? 4) Hur ska begreppet en allmän, icke specificerad gynnsam effekt i artikel 10.3 i förordningen tolkas i förhållande till ett (specifikt) hälsopåstående enligt artiklarna 10.1 och 13 i Förordningen? Kan ett påstående om en allmän, icke

8 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 8 specificerad gynnsam hälsoeffekt någonsin vara mer specifikt (konkret) än ett (specifikt) hälsopåstående enligt artiklarna 10.1 och 13? 5) Ska ordet åtföljas i artikel 10.3 i Förordningen och punkt 3 i bilagan till Kommissionens genomförandebeslut av den 24 januari 2013 (2013/63/EU) tolkas på det sättet att det på ett tydligt sätt ska framgå för konsumenten vilket godkänt hälsopåstående (av flera) det allmänna, icke specificerade hälsopåståendet ska knytas till? Ska artiklarna vidare tolkas på det sättet att det inte är tillåtet att i en löpande marknadsföringstext använda allmänna, icke specificerade hälsopåståenden med olika innebörd i ett textstycke och bredvid textstycket ange flera godkända hälsopåståenden i en sammanställning utan att nämna kopplingen mellan de allmänna icke specificerade hälsopåståendena och de godkända hälsopåståendena? 6) Ska artikel 10.3 i Förordningen och punkt 3 i bilagan (2013/63/EU) tolkas på det sättet att godkända hälsopåståenden måste ha samma uppmärksamhetsvärde som allmänna, icke specificerade hälsopåståenden? 7) Ska artikel 10.3 i Förordningen och punkt 3 i bilagan (2013/63/EU) tolkas på det sättet att det inte är tillåtet i en reklamfilm muntligt ange flera allmänna, icke specificerade hälsopåståenden när de godkända hälsopåståendena anges skriftligt och först i slutet av reklamfilmen? Beträffande frågan om inhämtande av förhandsavgörande har Vitaelab anfört följande. Vitaelab ställer sig bakom att Marknadsdomstolen inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen gällande frågor där det råder oklarhet avseende Förordningens rätta tillämpning. Den osäkerhet som råder gällande tillämpningen av Förordningen innebär en allt för strikt tillämpning av kontrollmyndigheterna i Sverige. Detta leder till bristande förutsebarhet för svenska livsmedelsföretag såväl som en konkurrensnackdel i förhållande till livsmedelsföretag i Europa och förfelar syftet med Förordningen, dvs. att harmonisera lagstiftningen gällande livsmedel inom EU. I praktiken innebär denna tillämpning att livsmedelsföretagen i allmänhet och kosttillskottsföretagen i synnerhet har ett mycket begränsat utrymme att marknadsföra sina produkter. Vitaelabs tolkning av Förordningen och hur den ska tillämpas skiljer sig från den tolkning KO redovisar. Enligt Vitaelabs mening är KO:s tolkning för sträng och därmed inte praktiskt tillämpbar för livsmedelsföretagen. Beträffande de frågor som KO framställt finns det enligt Vitaelab inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen då det inte råder någon tveksamhet om Förordningens tillämpning i dessa avseenden.

9 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 9 För det fall Marknadsdomstolen trots detta beslutar att inhämta förhandsavgörande gällande en eller flera av frågorna har Vitaelab föreslagit att frågorna 1, 2, 5 och 7 justeras enligt följande. 1) Ska artiklarna 3 a och 10.1 i Förordningen tolkas på det sättet att det för användning av godkända hälsopåståenden vid reklam för ett kosttillskott krävs att de hälsopåståenden som används härleds till ämnen som målgruppen i marknadsföringen i allmänhet har brist på? 2) Ska artikel 10.1 och artikel 10.3 i Förordningen och beaktandesats 9 i Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 tolkas på det sättet att det är tillåtet att vid användning av godkända hälsopåståenden ge exempel på tänkbara konsekvenser av påståendet (t.ex. att skydd mot oxidativ stress bidrar till ökad rörlighet/mindre stelhet)? 5) Ska ordet åtföljas i artikel 10.3 i Förordningen och punkt 3 i bilagan till Kommissionens genomförandebeslut av den 24 januari 2013 (2013/63/EU) tolkas så att det är tillåtet att i löpande marknadsföringstext använda allmänna, icke specificerade hälsopåståenden med olika innebörd i ett textstycke och bredvid textstycket ange flera godkända hälsopåståenden i en sammanställning? 7) Ska artikel 10.3 i Förordningen och punkten 3 i bilagan (2013/63/EU) tolkas på det sättet att det, med beaktande av artikel 7.1 i Europaparlamentet och Rådets direktiv (EG) nr 2005/29 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, är tillåtet att i en reklamfilm muntligt ange flera allmänna, icke specificerade hälsopåståenden när de godkända hälsopåståendena anges skriftligt i slutet av reklamfilmen? Målet föredras i erforderliga delar, varefter Marknadsdomstolen fattar följande BESLUT (att meddelas ) Skäl Allmänna utgångspunkter angående inhämtande av förhandsavgörande Av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt framgår att EUdomstolen är behörig att meddela förhandsavgörande angående tolkningen av EUfördragen samt giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av unionens institutioner, organ eller byråer. Av bestämmelsen framgår vidare att när en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat, mot vars avgörande det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, ska den nationella domstolen föra frågan vidare till EU-domstolen.

10 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 10 Undantag från skyldigheten att begära förhandsavgörande föreligger enligt fast praxis om domstolen har funnit att den uppkomna frågan saknar relevans för målets utgång. När det gäller en för målet relevant tolkningsfråga föreligger enligt denna praxis undantag om den gemenskapsrättsliga bestämmelsen redan har blivit föremål för en tolkning från EU-domstolens sida (acte éclairé) eller om den korrekta tillämpningen av gemenskapsrätten är så uppenbar att det inte finns utrymme för något rimligt tvivel (acte clair). Huruvida fråga är om en acte éclaré eller en acte clair ska bedömas med beaktande av gemenskapsrättens särdrag, de särskilda svårigheter som dess tolkning medför samt risken för skiljaktigheter i rättspraxis inom gemenskapen (se EU-domstolens dom den 6 oktober 1982 i mål 283/81, CILFIT mot Ministero della Sanitá, och den 15 september 2005 i mål C 495/03, Intermodal Transports BV mot Staatssecretaris van Financiën, punkt 33). KO:s tolkningsfrågor KO:s talan i Marknadsdomstolen tar i allt väsentligt sikte på frågan om Vitaelab, vid användning av vissa påståenden avseende kosttillskottet Vitaepro som förekommit i reklamfilm och på Vitaelabs hemsida, uppfyller de krav som i gemenskapslagstiftning uppställs rörande närings- och hälsopåståenden om livsmedel, främst i förordningen (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (förordningen). Fråga 1 KO:s fråga 1 syftar till att bringa klarhet i om användningen av godkända hälsopåståenden i reklam för ett kosttillskott kan anses vilseledande enligt artikel 3 a och 10.1 i förordningen, i fall där reklamen innehåller godkända hälsopåståenden avseende ämnen som målgruppen i allmänhet inte har brist på. Marknadsdomstolen konstaterar, att det tydligt framgår av förordningen att ett hälsopåstående som är vilseledande inte får användas (artikel 3 a) och att användningen av ett sådant påstående också ska förbjudas (artikel 10.1). Huruvida ett hälsopåstående varit vilseledande är dock en fråga som i föreliggande fall ska bedömas av Marknadsdomstolen vid prövning av själva saken, med utgångspunkt i bl.a. hur påståendet är ägnat att uppfattas (jfr MD 2013:13 punkt 481). Av det anförda följer att det inte finns skäl att underställa fråga 1 EU-domstolens bedömning. Frågorna 2 och 4 KO:s fråga 2 syftar till att skapa klarhet i, om det enligt artiklarna 10.1, 10.3, 12 a och 3 a i förordningen samt beaktandesats 9 i kommissionens förordning (EU) nr

11 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/ /2012, är tillåtet att i anslutning till ett godkänt hälsopåstående ge exempel på ett näringsämnes eller ett livsmedels verkan. Och KO:s fråga 4 syftar till att få klarhet i om, som KO bestämt frågan, en allmän, icke specificerad gynnsam effekt enligt artikel 10.3 i förordningen kan vara mer preciserad än ett specifikt hälsopåstående enligt artiklarna 10.1 och 13.1 i förordningen. Marknadsdomstolen konstaterar, att KO inte särskilt gjort gällande att Vitaelab i sin marknadsföring, i anslutning till ett godkänt hälsopåstående, givit exempel på ett näringsämnes eller ett livsmedels verkan eller att bolaget i sin marknadsföring hänvisat till att ett näringsämne eller livsmedel har en ospecifik gynnsam verkan som är mer preciserad än ett godkänt hälsopåstående. Varken fråga 2 eller 4 kan därför anses vara relevant för målets avgörande. Det finns därför inte skäl att underställa dessa frågor EU-domstolens prövning. Fråga 3 KO:s fråga 3 syftar till att få klarhet i om det enligt artiklarna 10.1 och 13.1 i förordningen är tillåtet att använda ett hälsopåstående som beskriver eller hänvisar till en produkt som tillhandahålls under visst varukännetecken och som innehåller ett näringsämne eller annat ämne för vilket hälsopåståendet är godkänt. Av artikel 20.1 i förordningen framgår, att kommissionen ska skapa och upprätthålla ett register över bl.a. hälsopåståenden om livsmedel. Vidare framgår av artikel 20.2 c) i förordningen att registret ska innehålla uppgift om bl.a. godkända hälsopåståenden och de villkor som gäller för dem. Och av artikel 1 i kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/539 av den 31 mars 2015 framgår, att de hälsopåståenden som får göras om livsmedel och villkoren för dem är fastställda i en bilaga till förordningen. Härav följer att ett hälsopåstående som beskriver eller hänvisar till en produkt som tillhandahålls under ett visst kännetecken får användas i den mån det med beaktande av bl.a. den definierade innebörden av produkt framgår av villkoren för påståendet. Upptas inte produkten i registret får påståendet enligt artikel 10.3 användas endast om det åtföljs av ett godkänt hälsopåstående och villkoren för det aktuella godkända hälsopåståendet är uppfyllda. Vid dessa förhållanden måste den nu aktuella regleringen anses vara en acte clair, varför det inte finns skäl att underställa denna fråga EU-domstolens prövning. Frågorna 5, 6 och 7 KO:s frågor 5, 6 och 7 syftar till att få klarhet i vilka krav som enligt artikel 10.3 i förordningen ställs på kopplingen mellan allmänna, ospecifika hälsopåståenden å ena sidan och godkända hälsopåståenden å den andra, bl.a. genom det i bestämmelsen använda rekvisitet åtföljs.

12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:5 2016-03-24 Mål nr B 3/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:5 2016-03-24 Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:5 2016-03-24 Mål nr B 3/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Vitaelab AB, 556750-1928, Box 526, 451 21 Uddevalla Ombud: advokaten K. L. och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Yrkandena omfattade påståenden hänförliga till följande kategorier;

Yrkandena omfattade påståenden hänförliga till följande kategorier; MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr C 6/14 och C 7/14 Föredragning i Aktbil. 121 Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Christer Fallenius, Karin Lindell och Lars Hallén

Läs mer

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats.

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Livsmedelsverkets översättning 2013-11-13. Enheten för kontrollstöd Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Rekommendationer som utarbetats av

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Dnr 2012-13765 Sida 1 (8) 2015-10-23 Handläggare Kristine Fornander Telefon: 08-508 28 817 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 12 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 16741-14

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:15 2013-09-24 Mål nr B 1/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag, 556247-6753, Riddargatan 14, 114 35 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel allmän orientering stödjer magens välbefinnande RäTsakterna (ej utömmande) Allmänna märkningsregler

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014-12-11 2014:15 Mål nr B 4/14 KARANDE Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, Box 111, 651 04 Karlstad SAKEN Marknadsföring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Z. M. med registrerad firma Maxi Elit Norrköping, Box 1432, 600 44 Norrköping

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 KÄRANDE Pierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 Älvsjö Ombud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543,

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:13 2014-12-05 Mål nr B 7/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:13 2014-12-05 Mål nr B 7/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:13 2014-12-05 Mål nr B 7/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE JM Sales and Marketing Handelsbolag, Box 513, 891 17 Örnsköldsvik SAKEN Marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11 KÄRANDE Skånemejerier Ekonomisk Förening, 205 03 Malmö Ombud: Chefsjuristen A. J., adress som käranden SVARANDE Arla Foods AB, 105 46 Stockholm

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:6 2012-06-13 Dnr C 1/12 KÄRANDE Care of Sweden AB, Box 158, 512 24 Svenljunga Ombud: advokaterna M. B. och C. B., G. W. Advokatbyrå, Stora Kyrkogatan 4, 503 31 Borås SVARANDE

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Handelsbolag D-service, 969623-0482, Box 13010, 250 13 Helsingborg SAKEN Marknadsföring

Läs mer

Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel. - i ljuset av MD 2016:5 IMK. Stockholm 18 maj 2016. Advokat Katarina Ladenfors

Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel. - i ljuset av MD 2016:5 IMK. Stockholm 18 maj 2016. Advokat Katarina Ladenfors Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel - i ljuset av MD 2016:5 IMK Stockholm 18 maj 2016 Advokat Katarina Ladenfors Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen 31 P.O. Box 3079 SE-103 61 Stockholm, Sweden

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:19 Datum 2008-12-11 Dnr B 4/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Brigante Media AB, Sundspromenaden 27, 211 16 MALMÖ SAKEN marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2008:13 Datum 2008-09-15 Dnr C 19/08 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Medartuum AB,

Läs mer

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:37 2008: Datum 2009-12-15 Dnr C 26/08 KÄRANDE Sincerus AB, Söderhallarna 108, 118 26 STOCKHOLM Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman för Marknadsrätt, Sveavägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12 KÄRANDE BYGGmax AB, 556645-6215, Box 6063, 171 06 Solna Ombud: advokaten J. N. och jur.kand. E. J., Advokatfirman L. KB, Studentgatan 6, 211 38

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

2. "Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter" 5. "Gunilla och Malins sömnproblem försvann"

2. Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter 5. Gunilla och Malins sömnproblem försvann : Konsument verket KO Processrådet Ida Nyström KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN Föreläggande Datum 2014-12-02 FF 2014:02a Dnr 2013/326 INK. 2014-12- 2 3 n, 0/3/32C Lint! *«M» IIH ******** Ull IMtf

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E.

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:5 2008: Datum 2011-03-08 Dnr B 3/10 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:14 2005-05-04 Dnr C 30/04 KÄRANDE Pointer Jakt Aktiebolag, Box 904, 801 32 GÄVLE Ombud: advokaten Karl Ole Möller, Karlerö & Co Advokatbyrå HB, Box 7330, 103 90 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:21 2006-08-29 Dnr B 7/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:21 2006-08-29 Dnr B 7/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:21 2006-08-29 Dnr B 7/05 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SAKEN Svenska Aller Aktiebolag, 251 85 HELSINGBORG Ombud: advokaten Sven A. Olsson och

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:17 2012-12-21 Dnr C 16/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholm tingsrätts dom, avd. 5, den 20 maj 2011 i mål nr T 6805-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. PSW Trading AB, Baumangatan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14 KÄRANDE Föreningen Swedisol, 826000-7193 Villagatan 17 A, 619 35 Trosa Ombud: advokaterna D. T. och A. J, Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:26 2008: Datum 2009-09-25 Dnr C 1/09 KÄRANDE AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag,

Läs mer

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024 Slutlig Bilaga 1 Rådspromemoria EPSCO-rådet den 2-3 juni 2005 Jordbruksdepartementet 2005-05-20 Livsmedels- och djurenheten Monika Schere Tfn 08-405 13 15 e-post: monika.schere@agriculture.ministry.se

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 7 juli 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till kommissionens

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 331/8 SV 18.11.2014 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1228/2014 av den 17 november 2014 om godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad (Text av betydelse för

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06 KÄRANDE Allt om Bostad i Skandinavien AB, Birger Jarlsgatan 110, 114 20 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. A., Advokatfirman C. i Linköping AB, Teknikringen

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01 KÄRANDE Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN SVARANDE 1. Optikerförbundet, 802405-6882, Karlbergsvägen 22,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 30.10.2014 L 309/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1154/2014 av den 29 oktober 2014 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 L 404/9 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 2 juli 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 19 augusti 2013

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Nordiska Naturhuset AB, Box 2093, 663 12 HAMMARÖ Ombud: advokaten A. H., F. L. Advokatfirma

Läs mer

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2010:17 2008: Datum 2010-06-21 Dnr C 28/09 KÄRANDE Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen. Handläggare Kristine Fornander Telefon: Remiss från förvaltningsrätten i mål nr

Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen. Handläggare Kristine Fornander Telefon: Remiss från förvaltningsrätten i mål nr Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2014-09-04 Handläggare Kristine Fornander Telefon: 08-508 28 817 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-23, p.8 Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE S-F. S., med registrerad firma S. Orientmattor, Friggagatan 20, 411 01 GÖTEBORG Ombud:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831 Adressat Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 90200-7720 Saken Information om passager KONS UMENTVERKET KONSIffililEt

Läs mer

Marknadsföring i periodisk skrift av konfektionsvaror under varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för en tobaksvara

Marknadsföring i periodisk skrift av konfektionsvaror under varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för en tobaksvara MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:7 2008-04-22 Dnr B 1/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Brandwork Scandinavia AB, Brahegatan 4, 114 37 STOCKHOLM Ombud: advokaten H. W.

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 9 december 2015 (se information på sidan 5).

Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 9 december 2015 (se information på sidan 5). KONSUMENTOMBUDSMANNEN KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 205-- 3 0 Dnr.. ptols^j Ordn.nr. CD FÖRELÄGGANDE 205--23 Immitec Sverige AB Box 57 3 22 Falkenberg FF 205:7 b Dnr 205535 Förbudsföreläggande

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R1924 SV 04.03.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B C1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006

Läs mer