Utredning av färdtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av färdtjänsten"

Transkript

1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade , 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse av färdtjänstresor för den enskilde samt en brukarenkät som ställer frågor kring exempelvis service, bemötande, samåkning, tid samt hur resenären upplever prissättningen. Skillnader på kostnadssystemen Älmhults kommun Älmhults kommun har ett avtal där resekostnaden baseras på en procentsats där priset beror på en kilometer-och tidsberäkning samt när resan bokas. Vid en resa som är förbeställd senast kl dagen innan betalar resenären % av taxameterkostnaden. Vid resor beställda senare betalar resenären 25 % av taxameterkostnaden. För resor mellan kl betalar resenären 3 % av taxameterkostnaden. Vid samåkning delar resenärerna på egenavgiften. Maxavgiften för en resa är 145 kr. Lägsta avgift är 4 kr. Resans längd får uppgå till högst 7 mil både inom eller utanför Kronobergslän, men alltid till Växjö stad, Växjö Småland Airport, Ljungby stad eller Alvesta resecentrum. Serviceresor Länstrafiken Kronobergs län Resekostnaden baseras på ett zonsystem där priset beror på antal zoner, ålder och när resan bokas. Mellan kl kostar resan extra, så kallat nattillägg. Zonsystemet som används är detsamma som i kollektivtrafiken. Maxavgiften för åldersgrupp 7-19 år är 75 eller 95 kr beroende på om resan är beställd dagen före avresa eller samma dag som avresa. Maxavgiften för åldersgruppen över år är 1 kr eller 155 kr beroende på om resan är beställd dagen före avresa eller samma dag som avresa. Resans längd får uppgå till högst 7 zoner både inom och utanför Kronobergslän. Resenären får alltid resa inom den egna kommunen eller till Växjö resecentrum, Växjö Småland Airport eller Alvesta resecentrum. Prisjämförelse I utredningen jämförs nuvarande tids-och kilometerpris som Älmhults kommun har avtalat med Älmhultsbygdens Taxi AB med Serviceresors zonbaserade egenavgifter som gäller från och med 1 januari 13 (se bilaga 1). Kostnadsjämförelsen exemplifieras utifrån följande sträckor för att täcka ett så stort geografisk område som möjligt: 1. Resa inom centrala Älmhult 2. Älmhult-Diö 3. Älmhult- Pjätteryd 4. Älmhult- Häradsbäck 5. Älmhult- Göteryd 6. Älmhult-Växjö

2 (16) Det är viktigt att vara försiktig med att dra för stora slutsatser av prisjämförelsen eftersom det inte går att veta hur Serviceresors priser hade påverkats ifall Älmhults kommun hade valt att ingå i avtalet. Det som utredningen presenterar är istället en jämförelse av de olika priserna. Metod vid uppgiftsinsamling Älmhultsbygdens Taxi AB Prisexemplen är framtagna i samarbete med Älmhultbygdens Taxi AB. Enligt lokalavtalet är körtidsersättningen 12,5 kr/min och körsträckeersättningen 5 kr/km. De presenterade exemplen visar delvis kostnaden utifrån avtalet men även en utförd resa utifrån exempelsträckorna. Detta för att färdvägen och tiden kan variera av olika skäl. Prisjämförelsen utgår från att resan är förbeställd senast kl dagen innan vilket innebär att resenären betalar % taxameterkostnaden (när resan beställs samma dag som avresa betalar resenären 25 % av taxameterkostnaden). Serviceresor Länstrafiken Kronoberg De presenterade kostnadsexemplen är hämtade från Serviceresor Länstrafiken Kronobergs webbplats och gäller från och med 1 januari 13. De kommuner som ingår i avtalet är Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Ljungby, Uppvidinge och Växjö. Exempel 1 Resa inom centrala Älmhult Älmhultbygdens Taxi AB Kostnad enligt avtal (enligt Google maps vägbeskrivning) Exempel från verklig resa (Hjortvägen- ICA Maxi Stormarknad) Körsträcka 3 km x 5 kr - Tidsersättning 7 minuter x 12,5 kr - Total kostnad 12,5 kr 16 kr Kostnad för kunden 4 kr (lägsta avgift) 3 kr Serviceresor (1 zon) Taxa vid beställning dag före avresa Taxa vid beställning samma dag som avresa 7-19 år 25 kr 3 Över år 35 kr 45 kr Exempel 2 Älmhult-Diö Älmhultbygdens Taxi AB Kostnad enligt avtal Exempel från verklig resa Körsträcka 13 km x 5 kr 14 km x 5 kr Tidsersättning 1 minuter x 12,5 kr 16 minuter x 12,5 kr Total kostnad 19 kr 27 kr Kostnad för kunden 4 kr (lägsta avgift) 54 kr

3 (16) Serviceresor (2 zoner) Taxa vid beställning dag före avresa 7-19 år 3 kr 35 kr Över år 5 kr kr Taxa vid beställning samma dag som avresa Exempel 3 Älmhult- Pjätteryd Kostnad enligt avtal Exempel från verklig resa (Älmhult-Möcklehult) Körsträcka 16 km x 5 kr 16 km x 5 kr Tidsersättning 23 minuter x 12,5 kr 25 minuter x 12,5 kr Total kostnad 368 kr 392 kr Kostnad för kunden 74 kr 78 kr Serviceresor (2 zoner) Taxa vid beställning dag före avresa Taxa vid beställning samma dag som avresa 7-19 år 3 kr 35 kr Över år 5 kr kr Exempel 4 Älmhult-Häradsbäck Älmhultbygdens Taxi AB Körsträcka Tidsersättning Total kostnad Kostnad för kunden Serviceresor (3 zoner) Kostnad enligt avtal (Kommunhuset-Häradsbäck) 23 km x 5 kr 22 minuter x 12,5 kr 39 kr 78 kr Taxa vid beställning dag före avresa Taxa vid beställning samma dag som avresa 7-19 år 4 kr 5 kr Över år 65 kr 75 kr

4 (16) Exempel 5 Älmhult- Göteryd Älmhultbygdens Taxi AB Kostnad enligt avtal Exempel från verklig resa Körsträcka 21 km x 5 kr 21 km x 5 kr Tidsersättning 28 minuter x 12,5 kr 21 minuter x 12,5 kr Total kostnad 4 kr 365 kr Kostnad för kunden 92 kr 73 kr Serviceresor (3 zoner) Taxa vid beställning dag före avresa Taxa vid beställning samma dag som avresa 7-19 år 4 kr 5 kr Över år 65 kr 75 kr Exempel 6 Älmhult-Växjö Älmhultsbygdens Taxi AB Kostnad enligt avtal Exempel från verklig resa Körsträcka 7 km x 5 kr 71,4 km x 5 kr Tidsersättning 5 minuter x 12,5 kr 59 minuter x 12,5 kr Total kostnad 975 k 1 94 kr Kostnad för kunden 145 kr (maxavgift) 145 kr (maxavgift) Serviceresor (6 zoner) Taxa vid beställning dag före avresa Taxa vid beställning samma dag som avresa 7-19 år 65 kr kr Över år 15 kr 13 kr

5 (16) Arbetsresor Priset för arbetsresor skiljer sig mellan Älmhults kommun och Serviceresor på följande sätt: Antal zoner Älmhults kommun Serviceresor Pris 7-19 år Pris år och över 1 5 kr 27 kr 54 kr 2 5 kr 35 kr 7 kr 3 73 kr 39 kr 7 kr 4 73 kr 45 kr 9 kr 5 9 kr 5 kr 1 kr 6 9 kr 55 kr 1 kr 7 1 kr kr 1 kr Sammanfattning av prisjämförelsen Utifrån de presenterade reseexemplen gällande personer över år där resan är beställd dagen före avresa var 5 av 6 resor dyrare med Älmhultsbygdens Taxi AB än med Serviceresor. Prisskillnaden är mellan 5-4 kr dyrare med Älmhultsbygdens Taxi än med Serviceresor beroende på resmål. Kostnaden för arbetsresor skiljer sig mellan Älmhults kommun och Serviceresor. Arbetsresorna för en person under år är billigare hos Serviceresor medan resorna för en vuxen ( år och äldre) är billigare hos Älmhults kommun. Det finns omständigheter som gör det svårt att dra generella slutsatser gällande prisjämförelsen. Den tydligaste är att Serviceresor har olika prisklasser utifrån ålder, vilket Älmhults kommun saknar. Däremot får medföljande barn under 18 år åka gratis enligt Älmhults kommuns avtal. Hos Serviceresor betalar medföljaren samma egenavgift som färdtjänstresenären enligt deras färdtjänsttaxa. Ytterligare en omständighet är Älmhults kommun har ett prissystem som utgår från en taxameterkostnad baserad på ett kilometeroch tidspris vilket gör att kostnaden för resorna varierar.

6 (16) Enkät kring färdtjänstresor i Älmhults kommun Metodbeskrivning Under 12 åkte cirka 15 personer regelbundet (minst 1 gång per månad) med färdtjänst i Älmhults kommun. Enkäten skickades ut till slumpmässigt utvalda personer som gjorde en färdtjänstresa under november månad svar kom in till socialförvaltningen vilket innebär en svarsfrekvens på 67 %. Av de inskickade besvarade enkäterna var 45 kvinnor och män samt 2 personer som inte angett kön. Svaret från de personerna som inte gett könstillhörighet ingår inte i redovisningen av hur kvinnor och män har svarat på de olika frågorna. Det är viktigt att ha i åtanke vid utläsning av resultaten att eftersom färre män än kvinnor besvarade enkäten blir utslaget hos den förstnämnda gruppen kraftigare. Enkäten bestod av frågor kring exempelvis service, bemötande, samåkning, tid samt hur resenären upplever prissättningen. Dessutom fanns möjlighet att lämna ytterligare synpunkter skriftligt. På ett flertal frågor kunde den svarande välja mellan tio svarsalternativ där 1 är det sämsta alternativet och 1 det bästa alternativet. Redovisning av resultatet av enkäten år eller yngre Hur gammal är du? år eller äldre 2 Obesvarad Majoriteten av de som svarat är över år (79 %).

7 (16) Var bor du? Ungefär hälften av de som svarat på enkäten bor i centrala Älmhult (48 %). Hur nöjd är du med väntetiden vid telefonsamtal när du beställer en resa? Ingen av de 67 som svarat uppgav att de var missnöjda med väntetiden för beställning av resa. 21 personer (31 %) svarade att de var mycket nöjda. Undersökningen visar heller inte på någon väsentlig skillnad mellan kvinnor och män då 31 % av kvinnorna och 3 % av männen svarade att de var mycket nöjda med väntetiden.

8 (16) 4 Hur upplever du Älmhultbygden Taxi AB:s öppettider för beställning av resor? av 67 (18 %) har svarat att de är mycket nöjda med öppettiderna. De som har valt att lämna kommentarer har uttryckt att det vore önskevärt med öppettider under helgen. Männen var mer nöjda med öppettiderna är kvinnorna då 3 % av männen hade svarat att de var mycket nöjda med öppettiderna gentemot 11 % av kvinnorna Hur upplever du den information och det bemötande du fick av personalen i beställningscentralen? av 67 (37 %) har svarat att de var mycket nöjda med bemötandet och informationen de fick i av personalen beställningscentralen. Det märks ingen större skillnad mellan könen då 38 % av kvinnorna uppgav att de var mycket nöjda och motsvarande hos männen var 35 %.

9 (16) Blev du nöjd med den avresetid du fick? av 67 (28 %) har svarat att var mycket nöjda med avresetiden de fick. Här märks en viss skillnad mellan könen då 35 % av männen hade angett att de var mycket nöjda med avresetide gentemot 24 % av kvinnorna. 4 Om den avresetid du fick avvek mot den avresetid som du önskat att få, hur stor var avvikelsen? 41 Jag fick önskad avresetid 4 8 Tidigare än önskat Senare än önskat Obesvarad av 67 (61 %) har fått önskad avresetid. I de fall där tiden avvek har de 8 personer svarat att de fick senare avresetid än önskat. Förseningen varierande mellan 1 minut och 135 minuter (2 timmar och 15 minuter) bland de som hade angett förseningen i antal minuter (1 svar). Samtliga av männen som hade svarat på frågan hade fått önskad avresetid medan motsvarande siffra hos kvinnorna var lägre (58 %).

10 (16) 4 Hur upplevder du informationen och bemötandet från biståndshandläggarna? av 67 (42 %) har svarat att de var mycket nöjda med bemötandet och informationen de fick från biståndshandläggarna. Här märks en skillnad mellan könen då 47 % av kvinnorna hade angett att de upplevde biståndhandläggarnas bemötande och information som mycket trevlig medan motsvarande siffra hos männen var 3 % Kom bilen på utlovad tid? 2 5 Ja Nej Obesvarad av 67 (9 %) har svarat att bilen de beställde kom på utlovad tid. I de fallen bilen avvek från utlovad tid handlade det om att den kom för sent (totalt 5 svar). Endast två personer hade angett försening i antal minuter och det handlade om respektive 3 minuter.

11 (16) Bland de 38 som uppgav att de samåker svarande 18 (47 %) att det inte var besvärande att resan tog längre tid. 17 personer (45 %) svarade att det inte alls var besvärande att dela taxi med en annan resenär. Det finns en skillnad mellan könen då 29 % av kvinnorna tyckte att det inte var besvärande att resan tog längre tid gentemot % av männen. 29 % av kvinnorna tyckte heller inte att det var besvärande att dela taxi mot 15 % av männen.

12 (16) Hur upplevde du chaufförens bemötande? Av 67 (45 %) svarade att de uppfattade chaufförens bemötande som mycket trevligt. Kvinnorna var mindre nöjda än männen med bemötandet då 4 % uppgav att dem uppfattade chaufförens beteende som mycket trevligt jämfört med 55 % av männen. Bland kommentarerna föreslogs det att chaufförerna borde ha uniform för att skapa ett enhetligt intryck samt att chaufförerna borde avstå från att röka strax innan en körning då resenärerna upplevde röklukten som besvärande Upplever du att du åker tryggt och säkert? av 67 (45 %) uppgav att de upplever att de reser mycket säkert. Det fanns ingen märkbar skillnad mellan kvinnorna och männen gällande den här frågan.

13 (16) 4 Hur upplevde du chaufförens kunskaper om din funktionsnedsättning? I den här frågan är svaren mer spridda, 19 av 67 (28 %) svarade att de upplever att chaufförens kunskaper om deras funktionsnedsättning som mycket bra. I den här frågan har 18 personer avstått från att svara. Möjliga förklaringar kan vara att det anses vara en för privat fråga eller att de inte har någon uppfattning i frågan. Fler män än kvinnor har haft en positiv upplevelse då 25 % av männen uppgav att kunskaperna var mycket bra gentemot 16 % av kvinnorna. 4 Hur nöjd är du med hur chauffören hjälpte dig i och ur fordonet på ett sätt som var bra för dig? av 67(37 %) har svarat att de var mycket nöjda med hur chauffören hjälpte dem in och ur fordonet. Fler män än kvinnor var nöjda med hur de blev hjälpta in och ur fordonet. Hälften av männen, 5 %, uppgav att de var mycket nöjda gentemot 31 % av kvinnorna.

14 (16) 4 Hur nöjd är du med hur chauffören hjälpte dig in i bostaden? av 67 (34 %) svarade att de var mycket nöjda med hur chauffören hjälpte dem in i bostaden. Här fanns ingen märkbar skillnad mellan kvinnorna och männen då 33 % av kvinnorna uppgav att de var mycket nöjda och 35 % av männen. Värt att notera är hjälp in i bostaden är en service enbart Älmhult Bygdens Taxi AB erbjuder. Hos Serviceresor hjälper chauffören resenären in och ut ur fordonet och in och ut genom dörr i markplan. För resenärer som behöver särskild hjälp, till exempel in i bostaden med varukassar, måste detta framgå av färdtjänsttillståndet. Känner du till att färdtjänsten är en form av kollektivtrafik? Ja Nej Obesvarad 45 av 67 (67 %) svarade att de var medvetna om att färdtjänst var en form av kollektivtrafik. Fler män (85 %) än kvinnor ( %) var medvetna om detta.

15 (16) 4 Hur tycker du färtjänsten har fungerat för dig? av 67 (34 %) svarade att färdtjänsten fungerar mycket bra för dem. Bland de svarande var männen mer nöjda med färdtjänsten då 4 % av dem svarade att färdtjänsten fungerat mycket bra gentemot 31 % av kvinnorna. 4 Hur upplever du att kostnaden för din färdtjänstresa har förändrats sedan 1 juli 12? 3 34 Billigare Dyrare Oförändrad Ingen uppfattning Obesvarad På frågan om de upplever hur kostnaden för färdtjänstresan har ändrats i och med det nya avtalet uppgav 34 av 67 (51 %) att resan har blivit dyrare. 17 personer (25 %) har svarat att kostnaden för färdtjänstresan är oförändrad. Det fanns ingen märkbar skillnad mellan kvinnor och mäns uppfattning i den här frågan. Bland de som har valt att lämna kommentarer har ett flertal uppgett att resan har blivit mycket dyrare. Ytterligare en kommentar är att systemet med taxameterkostnad gör det svårt i förväg veta vad en resa kostar, vilket försvårar för personen att planera ekonomin.

16 (16) Sammanfattning av enkäten De flesta har svarat att de är mycket nöjda med det bemötande och den information de fick av biståndshandläggarna (42 %) såväl som av Älmhultsbygdens Taxi AB:s beställningscentral (37 %). De flesta fick även önskad avresetid vilket förmodligen bidrog till att de var mycket nöjda med den avresetid de fick. 9 % svarade även at bilen kom på att bilen kom på utlovad tid. Angående samåkning så uppgav ungefär hälften av de svarande (52 %) att de inte samåker, och fler män än kvinnor svarade att inte brukar samåker. Bland de som uppgav att de samåker så upplever något mindre än hälften att det varken är besvärande att resan tar längre tid (47 %) eller att dela taxi med annan resenär (45 %). Resenärerna hade överlag ett mycket positivt intryck av chaufförens bemötande och servicen kring resan. 45 % av de svarande uppgav att de var mycket nöjda med chaufförens bemötande och 45 % uppgav även att de upplevde resan som mycket trygg och säker. 28 % av de svarande uppgav att de var mycket nöjda med chaufförenskunskap om deras funktionsnedsättning, här finns det utrymme för kunskapshöjning. Då enkäten inte frågade efter typ av funktionsnedsättning går det inte att uttala sig kring hur kunskapsinsatsen skulle riktas i så fall. Runt hälften av de svarande (51 %) upplevde att resan har blivit dyrare vilket överensstämmer med prisjämförelsen. Trots det upplever en majoriteten av de som svarat (34 %) att färdtjänsten har fungerat bra för dem. Detta kan tolkas som ökade kostnader inte har haft en övervägande negativ inverkan på resenärernas uppfattning om färdtjänsten.

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Förord Kommunförbundet i Norrbotten fick februari 2013 uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten att "kartlägga behov av och tillgång

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med HÖÖRS KOMMUN Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN Gällande från och med 1 juli 2008 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik som kan erbjudas den som på grund av varaktig funktionsnedsättning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät

Demensförbundets anhörigenkät Sammanställning av Demensförbundets anhörigenkät Mars 2003 Demensförbundets anhörigenkät sammanställning Mars 2003 Sammanfattning Demensförbundet har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med syftet

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Till dig som kör taxi

Till dig som kör taxi Till dig som kör taxi December 2010 Innehåll Till dig som kör taxix... Bemötandex... Extra service i samband med resax... Före resanx... Olika typer av resorx... Vart får man resax... Reservrutin tekniska

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

GRANSKNING AV PERSONTRANSPORTER OCH SKOLSKJUTSAR

GRANSKNING AV PERSONTRANSPORTER OCH SKOLSKJUTSAR STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 7 September 2011 DNR 420-130/2011 Revisionsrapport GRANSKNING AV PERSONTRANSPORTER OCH SKOLSKJUTSAR Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer