Förord Inledande kommentar Svarandestatistik Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11"

Transkript

1 Innehåll Förord Inledande kommentar Svarandestatistik... 7 Vilka har svarat?... 7 Var bor de som svarat?... 9 Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar Frågeställning Frågeställning Frågeställning Frågeställning Svar del 2 - Om stadsmiljön i allmänhet Fråga Fråga 5 och 6 kombinerade Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga 11 och Svar del 3 - Om boendesituationen Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Svar del 4 - Om värdering av platser och byggnader i Kiruna Svar del 5 - Om värdering av byggnader och miljöer på bild

2 4

3 Förord Våren 2005 beslutade Kommunstyrelsen att bistå med ekonomiska resurser för genomförande av enkätundersökningen Vilken är din bild. Huvudsyftet var att inhämta synpunkter och svar från kirunabor om stadsmiljön i Kiruna. Svaren är ett viktigt underlag för kommunens fysiska planering. De är en viktig del i en demokratiskt präglad planeringsprocess. I själva enkäten ges följande beskrivning av syftet. Som Du säkert vet kommer Kiruna inom de närmaste årtiondena att genomgå stora förändringar. Som följd av de markdeformationer som uppstår i samband med LKAB:s gruvbrytning kommer bl.a. järnväg, vägar och delar av bebyggelsen att måsta flyttas eller ersättas. Nya områden kommer så småningom att växa fram. Hur de nya Stadsdelarna ska se ut är ännu inte bestämt. Förutom dessa framtida förändringar är det också viktigt att fortsätta utveckla och förbättra dagens stadsmiljö, bl.a. stadskärnan. Denna enkät är en del av kommunens arbete för att samla in synpunkter och idéer från kirunaborna. Du har genom denna enkät möjlighet att påverka det nutida och framtida Kirunas form och karaktärsdrag. Dina svar kan bl.a. peka på kvaliteter som bör utvecklas eller byggnader i det nuvarande Kiruna som bör bevaras och flyttas om det blir nödvändigt. Dina och andra kirunabors åsikter blir därigenom en viktig vägledning i kommunens planarbete. I detta arbete ingår bland annat att utforma nya planstrukturer, gator och grönytor mm. I arbetet ingår också att grovt ange placering, typ och utformning av bebyggelse samt att ta ställning till bevarande och flytt av befintliga byggnader. Enkäten består av fem delar. Syftet är att ta reda på hur Du som kirunabo upplever den nuvarande stadsmiljön och vad Du exempelvis anser vara vackert, fult, bra eller dåligt. Vi vill också att Du funderar över hur Du vill att en trivsam och bra stadsmiljö ska se ut, vilka kvaliteter som är viktiga för en god boendemiljö, hur Du helst vill bo osv. Våren 2006 var enkäten Vilken är din bild klar. Den lades ut på ett flertal offentliga platser som besöks av många människor, bl.a. på biblioteket, Stadshuset, COOP forum och i andra matvarubutiker. Innan enkäten lades ut hade vi annonserat i Kirunas annonsblad samt på Kommunens hemsida. Alla skulle ges chans att svara. Vi valde detta tillvägagångssätt eftersom det hade inneburit ett allt för dyrt och omfattande arbete att skicka ut enkäten till alla enskilda hushåll i centralorten. Av de totalt ca 2000 formulär som lades ut fick vi tillbaka 439 ifyllda enkäter. Det låter kanske inte så imponerande. Men med tanke på enkätens omfattning och dess många krävande frågeställningar kan vi vara mycket nöjda med svarsutbytet. Även statistiskt sett är 439 svar en respektabel andel av centralortens befolkning (ca personer). Som ytterligare en positiv faktor är alla åldersgrupper jämt representerade. De svarande är dessutom jämt fördelade över hela centralorten. Nu, våren 2007, kan vi konstatera att vi har ett synnerligen värdefullt material i vår hand, med många intressanta idéer och omdömen. Det är ett material som vi är moraliskt förpliktade att ta hänsyn till. Det är en rik inspirationskälla för det fortsatta planeringsarbetet. Förebilden till vår undersökning är enkäten Vilken är din bild av Karlhamn?. Denna utformades och genomfördes av Catharina Sternudd vid LTU, Lunds universitet, inom ramen för hennes doktorandarbete under våren Catharinas erfarenheter och stöd har varit till stor hjälp vid utformning och genomförande av kirunaenkäten. Ett varmt tack till Catharina! Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till två av våra tidigare praktikanter, dels till Ellen Rube, som har ansvarat för det praktiska arbetet med att låta trycka upp enkäten, att distribuera den, att samla in svaren och att ta fram riktlinjer för registrering och bearbetning av enkätsvar, dels till Beatrice Nordin, som under flera långa vintermånader har bearbetat och grovsammanställt enkätsvaren. Slutligen till alla kirunabor som har tagit sig tid att svara på enkäten och delat med sig av sin bild, många Tack! Kiruna i maj 2007 Thomas Nylund bitr. Stadsarkitekt, Kiruna Kommun 5

4 Inledande kommentar Följande sammanställning (steg 1) är endast en kort presentation av enkätsvaren. Denna sammanställning kommer att följas upp av en mer omfattande sammanställning, beskrivning och analys av enkät och enkätsvar (steg 2). I steg 2 kommer genomförande och bearbetning att beskrivas mer i detalj. Där kommer också resonemang kring slutsatser och lärdomar att läggas fram. Steg 2 kommer att presenteras under hösten

5 Svarandestatistik Vilka har svarat? - Några uppgifter om ålder, könsfördelning och familjesituation bland de svarande Åldersfördelning bland de svarande 60+ år 17% 0-19 år 8% 0-19 år år år 60+ år år 37% år 38% Diagram 6.1 Åldersfördelning i Kirunas befolkning 60+ år 25% 0-19 år 24% 0-19 år år år 60+ år år 29% år 22% Diagram 6.2 7

6 Könsfördelning bland de svarande Män 35% Kvinnor 65% Diagram 6.3 Könsfördelning i Kirunas befolkning Män Kvinnor Kvinnor 49% Män 51% Diagram 6.4 8

7 De svarandes familjesituation Annat 10% Ensamstående 21% Gift/sambo 69% Diagram 6.5 Var bor de som svarat? Tuolluvaara 5,1% Sandstensberget 5,5% Övre Norrmalm 5,8% Nedre Norrmalm 4,5% Järnvägsområdet 2,3% Triangeln 5,1% Luossavaara 7,1% Högalid 7,4% Östermalm 10,1% Lombolo 26,2% Centrum 10,8% Bolagsområdet 10,2% Lombolo Centrum Bolagsområdet Östermalm Högalid Luossavaara Övre Norrmalm Sandstensberget Tuolluvaara Triangeln Nedre Norrmalm Järnvägsområdet Diagram 6.6 En jämförelsetabell med den faktiska befolkningsfördelningen i olika stadsdelar i Kiruna presenteras tillsammans med ovanstående diagram under Svar del 3, Fråga 17 (diagram 3.8). 9

8 10

9 Svar del 1 Om trivsel och promenadvägar Frågeställning 1 De svarande ombads att på en stadskarta rita in de vägar man helst väljer att promenera när man inte har något bestämt mål utan kanske bara vill ha lite motion samt att med ett kryss markera ungefär var man bor. Bearbetade svar De överlagrade svaren, dvs. de inritade promenadvägarna, resulterade i ett nystan av linjer som är svårtolkade i obearbetad form (se karta 1.1) Karta visar den obearbetade kartan med alla promenadvägar inritade. I vissa populära stråk överlagrar många linjer varandra. Råkartan ger därför inte en rättvisande bild av vilka stråk och områden som är mest populära Vi bearbetade råkartan med datorprogrammet Spatial Analysis, som är en programapplikation till kartprogrammet Arc Gis. Programmet räknade fram vilka stråk som hade flest linjemarkeringar. Vid denna bearbetning framträdde ett tydligt mönster. De populäraste promenadstråken fick en mer intensiv färgton än de mindre populära stråken. Färgtonen blev också mer intensiv där olika stråk korsar varandra. Bearbetningen kan göras med varierande upplösning i kartan. Med en grovupplöst bild av stråken framträder heta områden. Med en finare upplösning framträder endast stråken. Kartor med exempel på olika upplösning, fin och medelgrov, ges i kartorna 1.2 och 1.3. Svaren och de kartor som kan genereras ur dessa ger en tydlig indikation om vilka områden och stråk människor upplever som trivsamma att röra sig i. Den intressanta frågan är varför vissa miljöer upplevs som mera trivsamma än andra miljöer? 11

10 Karta visar en bearbetad karta med fin upplösning. Den förtydligar vilka stråk som är mest frekventerade. Dessa har en blå ton. De något mindre frekventerade delarna av promenadstråken är lila medan de minst markerade stråken är orange respektive ljusgula. Karta visar en bearbetad karta med en grövre upplösning än karta 1.2. Den visar samma stråk men indikerar också i vilka områden som flest människor väljer att promenera. De mest populära stråken och områdena har en blå ton. De något mindre populära stadspartierna är lila medan de minst markerade partierna är orangefärgade respektive ljusgula. 12

11 Frågeställning 2 De svarande ombads att kortfattat beskriva varför de väljer att promenera enligt sina inritade vägar. Bearbetade svar Många svarande anger samma eller liknande skäl (faktorer) till varför de väljer att promenera en viss väg. Svaren har därför kunnat grupperas utifrån angivna faktorer i tabellen oftare angivna faktorer. De svar som inte har kunnat passas in i något av svarskriterierna har placerats kategorin övriga faktorer. Kategorin oftare förekommande faktorer Faktorer Andel av svarande Antal svarande Bra gångvägar/spår/stigar 25,5 112 Trivsam natur, grönområden 21,0 92 Lugnt och skönt 15,7 69 Nära hemmet 15,3 67 Lite trafik 14,4 63 Promenad i bebyggelse 13,0 57 Fin utsikt 12,5 55 Lämpligt för hundägare 9,6 42 Vackra hus 8,0 35 Specifik naturtyp (skog, myr, växtlighet... ) 7,7 34 Övriga kriterier (se svaren i fulltext nedan) 7,5 33 Lagom längd 7,3 32 Avskilt 6,6 29 Allmänt trivsam miljö 6,6 29 Liv, man träffar folk 5,0 22 Synen av och närheten till fjällen 4,8 21 Grönska/parker 4,8 21 Äldre bebyggelse 3,9 17 Vackert genom årstiderna 3,6 16 Lagom kuperad terräng 3,2 14 Personlig anknytning, minnen 3,2 14 Vattendrag, sjöar 2,7 12 Platt terräng 2,5 11 Variation 2,3 10 Promenerar ej i Kiruna 2,3 10 Ej bra promenader på vintern 1,1 5 Milt klimat 0,9 4 Välplogat område 0,9 4 Området är fritt från betongbebyggelse 0,5 2 Området är handikappanpassat 0,5 2 Nackdel: det finns mycket trafik 0,5 2 Bykänsla i området 0,2 1 Liten skala 0,2 1 Tabell visar ett antal kriterier som flera svarande har angivit som skäl till val av promenadväg. 13

12 Kategorin övriga faktorer Svar i fulltext Promenerar gärna i kyrkoskogen ner till Bolagshotellet sen runt bolagsområdet. Jag väljer att gå där p.g.a. stora grönområden. Vacker kulturell bebyggelse. Motionerar gärna i varggropen. Jag väljer friluftsområden helst utan trafik med skog och fågelkvitter, runt sjöar, vattendrag. Det borde finnas ett sådant område där Kirunaborna kan bedriva sin fysiska aktivitet, samtidigt kunna använda till olika aktiviteter. Ska jag motionera. Måste jag ha bilen. Här uppe på Haukivaara går ej att motionera. Frisk luft finns inte bara malmdamm. Jag promenerar, joggar eller skidor där. För att motionera. Jag har hundar och går därför gärna i skogen, åker skidor på vintern. För att motionera. För motionens skull går jag Österleden-Tuolluvaara Tuolla m.m. Björkstigen Kyrkopark, Bolagsområdet då jag "bara" går och njuter av hur vackert det är. Bra längd att gå, tryggt att gå i stan. Därför att det känns tryggt med alla hus runt omkring. Bra stråk att rasta hund - finns också hundlatriner, fin natur, byggnader och tryggt att gå bland folk. Lagom kuperad terräng. Nära till hemmet - variation, ibland i skogen, ibland "i stan", känns tryggt dygnet runt. Promenerar ofta planlöst och försöker hitta nya vägar ofta. Bara blivit så, en vana. Jag vet inte varför jag går där jag går utan jag bara går. Ingen speciell anledning. Försöker röra mig "överallt". Närmast, bra gångstig för barn att cykla på. Jag cyklar mest. Oftast runt Luossabacken Luossavaara, det finns många bra ställen att cykla på där. Använder befintliga gångbanor i första hand. Cyklar oftast under barmarksperioden. Adolf Hedins väg är trevlig med bra gångstigar. Järnvägsgatan är lugnare och bättre med cyklande barn. Juliebögatan promenerar vi ofta. Lekpark som paus. Gångstigen efter E 10 är bra. Därför att det oftast är bra för barnen. Gångstigar samt att pojken cyklar med mig och andra barnet i vagnen. "Tuollaspåret" och vägen mot "Tuollabäcken" är bäst om man vill vara omgiven av den gröna och sköna naturen och skida på vintern. Övriga mera asfalterade vägar väljs de tider när det inte passar att gå i ovanstående spår, som t.ex. då det är mycket mygg eller vårsmältning av snö. För att det inte finns många andra ställen att välja bland. Jag går runt på Norrmalm/Porfyren/Matojärviområdet men ej på motionsspåren, eftersom jag är rädd för hundar och det finns gott om lösa hundar runt Matojärvi motionsspår. På vissa promenader går jag på de gångvägar som finns + att jag går på industriområdet för att kolla vad bilaffärer har att erbjuda. Området vid Matojärvi, Luossabacken är väldigt mysig, bra spår och inte för mycket stadskänsla. Går midnattsolstigen väldigt ofta och är den bästa sträcka att gå enligt mig. Mer växt upp på Lombolo därför brukar jag använda det spåret även om det nu är väldigt ovårdat. Shopping. 1. Utsikten, vidden, höjden. 2. Mera livat och gatubelysning när det är mörkt. 3. Lång promenad efter gångvägar med belysning. 4. Njuter av tidig vår och sommardagar, mycket fågelliv och växtlighet. Åker skidor. Finns inte så många promenadstråk i Tuolluvaara. 1.Slipper träffa på lösspringande hundar, vars ägare inte har uppsikt över hunden. Svar i fulltext - forts. 2.Hadehellre gått efter stigarna i skogen, men risken att träffa på en lösspringande Hund är för stor. Härlig utsikt om man inte tittar mot soptippen, hundägare. Järnvägsparken. Där finns det mycket mysiga saker för alla T.ex lekpark, scen, kåta, blommor... Tabell visar unika kriterier som inte kan passas in i tabell

13 Frågeställning 3 De svarande ombads att på en stadskarta ringa in de platser i Kiruna som man tycker är de mest trivsamma. De svarande gavs möjlighet att markera en eller flera platser. Bearbetade svar De överlagrade svaren, dvs. de inritade platserna, resulterade i karta 1.6. Råkartan har sedan bearbetats på samma sätt och med samma program som kartan med promenadvägar. Programmet räknade fram vilka platser som flest svarande hade ringat in. De populäraste platserna fick en mer intensiv färgton än omgivningen. På motsvarande vis som för promenadkartan har också platskartan körts med olika upplösning. Karta visar den obearbetade kartan med alla inringade platser. Redan i råkartan framträder en tydlig bild av vilka platser och områden som de svarande tycker är mest trivsamma. Bild Delar centralort med flerbostadshus på Lomboloområdet i förgrunden. 15

14 Karta visar en bearbetad karta med fin upplösning. Den förtydligar vilka platser som de svarande tycker är de mest trivsamma. Dessa har en blå och lila ton. Övriga inte lika ofta angivna platser visas i orange respektive ljusgult Karta visar en karta med en något grövre upplösning än karta 1.8. Skillnaden mot karta 1.8 är inte särskilt stor. Den visar lite tydligare i vilka delar som de mest uppskattade platserna finns. 16

15 Frågeställning 4 De svarande ombads att kortfattat beskriva varför de tycker att just de platser som de valt är de mest trivsamma. Bearbetade svar Precis som för promenadvägar anger många svarande samma eller liknande skäl till varför de anser att vissa platser är mer trivsamma. Svaren har därför kunnat grupperas på motsvarande vis som för promenadvägar. Kategorin oftare förekommande kriterier Kriterier Andel av svarande Antal svarande Grönska, parker 25,1 110 Utsikt 24,1 106 Vackra byggnader 22,1 97 Natur att ströva i 22,1 97 Lugnt 15,3 67 Allmänt trivsam miljö 13,7 60 Äldre bebyggelse 9,6 42 Specifik naturtyp (skog, myr, växtlighet...) 7,7 34 Specifik verksamhet vid platsen 7,3 32 Nära/i centrum 7,1 31 Bra gångvägar/stigar/spår 6,2 27 Övriga kriterier 5,7 25 Vattendrag, sjöar 5,7 25 Personlig anknytning, minnen 5,2 23 Synen av och närhet fjällen 4,6 20 Variation i bebyggelsen 3,6 16 Trähus 3,2 14 Vackra årstider 3,2 14 Mysiga lekplatser 3,2 14 Passar alla åldrar 2,7 12 Lite trafik 2,5 11 Barnvänligt 2,3 10 Lämpligt för hundägare 1,8 8 Utanför själva stadskärnan 1,4 6 Bra jakt/fiske 1,4 6 Ej hittat trivsam plats 1,4 6 Allmänt trevliga material i bebyggelsen 0,9 4 Området är fritt från betongbebyggelse 0,7 3 Milt klimat 0,2 1 Området är handikappanpassat 0,2 1 Liten skala 0,0 0 Tabell visar ett antal kriterier som flera svarande har angivit som skäl till val av trivsamma platser 17

16 Kategorin övriga kriterier Svar i fulltext Se svar fråga 1 och 2. Fin natur, lättåtkomligt. Lugnt, lagom kuperat. Att promenera runt Sandstensberget varierande terräng, mycket njutbar utsikt såväl sommardag som en stjärnklar höst och vinterkväll såvida det är snöröjt. Järnvägsparken, kuperad, nära centrum. Varggropen, bär- och svampområde. Grönområden där det finns folk och fik, många fina ställen är alldeles för öde och folktomma. Luossajärvi: pimpling, skidåkning, skoteråkning. Runt Lombolosjöarna är det fina promenadvägar, grillplatser, fågelliv. Träffar på mycket folk som rider och promenerar med sina hundar. Socialt vänliga. Natursköna platser, parker. Centrum - finns plats att mötas på, att umgås med folk, att titta på liv och rörelse. Matojärvi/camping/mot slalombacken - fina strövstigar. Luossavaara och övre/nedre Norrmalm - ganska lugna trivsamma villaområden att promenera omkring i. Trafiken märks inte så mycket för genomfartsvägarna är så många, man har flera alternativ att välja på. Ströget mycket folk. Bra utsikt, mycket folk där! Centrum: där folk finns. Kyrkan, Järnvägsparken är vackra ställen. (som ovan) Luossabacken Luossa för den fina utsikten. Järnvägsparken fin både sommar och vinter. Centrum för människor. Samma som ovan (Tycker om att promenera i Järnvägsparken, kring Matojärvi och Luossabacken Luossavaarabacken därför att dessa områden är "natur mitt i centrum". Lätt att ta sig dit, man känner sig dessutom ganska trygg i dessa område eftersom det är folk i närheten.) Bolagsområdet/övre norrmalm/högalid pga gammal bebyggelse. Trivsamt att strosa promenera. Jägarspåret väljer jag pga det är skön och vacker natur att motionera i. Promenerar på vintern på luossasjön, det är så vackert att se staden och fjällen. Luossabacken för grönskan och utsikten. Luossavara trivsamt Luossajärvi vintertid. Promenad + skidor. Golfbanan - friskvård. Tyst från biltrafik, lummigt. Men mycket, mycket tråkig syn "soptippen" som både luktar och ser förjävlig ut. Katastrof! Bästa utsikten du kan blicka ut i en panoramabild av kiruna, fjällen, byarna runtom och känna lugn och ro i sinnet. Detta område rör jag mig i när jag strosar i stan (Luossa, Berga, Högalid) Egna hus (inte så många radhusområden där husen ser likadana ut). Lugnt. Topografi. Nära till skogsområde och Luossabacken. Kulturmiljöer (SJ-området SJ-hus, Luossavaara Luossa industriområde (LKAB)). Övre Norrmalm + Högalid är det Kiruna som är småstad med trivsamhet, variation och närhet till allt. Fina platser finns i Matojärviskogen. Bär, picknickplatser. Stora fina tomter. Kyrkan, se ovan. Luossabacken/utsikten och stillheten. Området vid Vintergatan/Tvärgatan det är som ute på landet. Pga återvändsgränderna. Kyrkogatans insatslägenhetsområden är trevlig trots att det bor mycket folk. De skulle däremot behöva se över närområdet. Trist utan desto mer vegetation eller perenner, parkbänkar saknas i området. Stadshusparken "Järnvägsparken" ungarna får leka, föräldrar får njuta av den vackra fjällutsikten! Björkstigen Kyrkoparken - skänker ro i kroppen. Luossabacken Luossatoppen - storslagenheten som fjällvärlden erbjuder samt en modern stad som ligger mitt i denna storslagenhet. Sjukhuset! Bra genväg! =) Luossabacken Luossatoppen, vacker utsikt avskilt läge. Hjalmar Lundbohmsgården - andas historisk framåtanda. 1 och 2: fina ridvägar (är hästägare). 3: fin park att sitta i när det är bra väder. Tabell visar unika kriterier som inte kan passas in i tabell

17 Svar del 2 Om stadsmiljön i allmänhet Fråga 5 Finns det någon plats som har speciellt tydlig Kirunaprägel för dig? (Svarsfrekvens 94 %) Plats/byggnad Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,6 Bolagsområdet 55 12,5 Gruvan 25 5,7 Kv. Ortdrivaren 22 5,0 Luossabacken 18 4,1 Centrum 14 3,2 Stadshuset 10 2,3 Utsikten 10 2,3 Övriga ,1 Ej svar 27 6,2 Summa Tabell 2.1 Bild Kiruna kyrka. Foto: Kjell-Åke Halldén Fråga 5 och 6 kombinerade Räkna upp fyra andra platser eller byggnader som du tycker är viktiga för Kirunas identitet. (Svarsfrekvens 94 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,8 Stadshuset ,8 Bolagsområdet 106 5,3 Hjalmar Lundbohmsgården 98 4,9 Gruvan 90 4,5 Kv. Ortdrivaren 74 3,7 Luossabacken 74 3,7 Bläckhornen 66 3,3 Järnvägsparken 44 2,2 Gamla brandstationen 41 2,1 Matojärvi 32 1,6 Kyrkparken 29 1,5 Järnvägsstationen 27 1,4 Bolagshotellet 26 1,3 Biblioteket 26 1,3 Övriga eller inga svar ,5 Summa Ej svar (andel av samtl. enkäter) 27 6,2 Tabell

18 Fråga 7 När du visar Kiruna för hitresta gäster, vilka platser tar du dem till? (Svarsfrekvens 94 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,3 Luossabacken ,4 Gruvan ,6 Stadshuset 116 8,7 Jukkasjärvi (generellt) 101 7,6 Ishotellet 67 5,0 Hjalmar Lundbohmsgården 59 4,4 Centrum 50 3,8 Fjällorter: Abisko, Björkliden, Nikkaluokta, 35 2,6 Nikkaluoktavägen Fjällen, naturen 33 2,5 Platser med samisk anknytning: Mattarahkka, Samegården, 24 1,8 Wennbergs Övriga eller inga svar ,1 Summa Ej svar (andel av samtl. enkäter) 26 5,9 Tabell 2.3 Fråga 8 Finns det något i Kirunas stadsmiljö som du hoppas aldrig förändras eller något som du skulle sakna om det försvann? (Svarsfrekvens 85 %) Platser/byggnader Tabell 2.4 Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,2 Stadshuset 46 6,0 Utsikten över stadens omgivning 45 5,9 Bolagsområdet 43 5,6 Järnvägsparken 39 5,1 Bläckhornen 34 4,4 Hjalmar Lundbohmsgården 26 3,4 Den äldre bebyggelsen i allmänhet 26 3,4 Kyrkparken 22 2,9 Skulle inte sakna något 21 2,7 Övriga eller inga svar ,4 Summa Ej svar (andel av samtl. enkäter) 63 14,4 20

19 Fråga 9 Vilken är Kirunas vackraste byggnad eller plats? (Svarsfrekvens 94 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,5 Stadshuset 62 7,2 Luossabacken 42 4,9 Bolagsområdet 38 4,4 Hjalmar Lundbohmsgården 29 3,4 Järnvägsparken 28 3,3 Gamla brandstationen 27 3,1 Kyrkoparken 22 2,6 Bläckhornen 22 2,6 Övriga eller inga svar ,1 Summa Ej svar (andel av samtliga enkäter) 28 6,4 Tabell 2.5 Fråga 10 Vilken är Kirunas fulaste byggnad eller plats? (Svarsfrekvens 88 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kupolen 76 9,4 Domushuset 52 6,4 Kv. Ortdrivaren 45 5,6 Centrum 42 5,2 Centralskolan 38 4,7 Kupoltorget/Folkets hus parkering 37 4,6 Industriområdet 37 4,6 Stadshuset 31 3,8 Planerna 30 3,7 Lombolo 25 3,1 Parkskolan 19 2,3 Terrassen 19 2,3 Övriga eller inga svar ,3 Summa Ej svar (andel av samtliga enkäter) 53 12,1 Tabell

20 Fråga 11 och 12 (OBS: dessa två frågor har kategoriserats och behandlats tillsammans.) 11) Om du kunde förbättra något i Kirunas stadsmiljö, vad skulle det vara? (439 enkäter, 87 % svarade) 12) Har du fler åsikter om Kirunas stadsmiljö så kan du skriva dem här. (439 enkäter, 49 % svarade) Åsiktskategorier Antal svar Procentandel av svaren Byggd miljö generellt ,6 Specifikt område / plats ,6 Specifik byggnad/konstruktion 64 14,6 Mer grönska generellt i staden ,0 Mer puls och trevnad i centrum 87 19,8 Övriga åsikter 80 18,2 Fler affärer och caféer 75 17,1 Renhållningen bör förbättras 70 15,9 Mer grönska i centrum 64 14,6 Övriga åsikter om trafik 62 14,1 Fler eller bättre gång- och cykelvägar 57 13,0 Samla centrum, t.ex. i en gata eller en galleria 54 12,3 Riv vissa byggnader och bygg nytt 39 8,9 Fräscha upp vissa gammalmodiga byggnader 38 8,7 Stoppa trafiken i centrum, utveckla gågatorna 38 8,7 Åsikter om Kupoltorget/Folkets hus parkering 38 8,7 Övriga åsikter om centrum 37 8,4 Underhåll av parkerna 36 8,2 Åsikter om gatumöblering i centrum 32 7,3 Åsikter och förslag om särskilda verksamheter 28 6,4 Åsikter om lekplatser 27 6,2 Bevara den gamla stilen 24 5,5 Ta bort betongbebyggelsen 24 5,5 Bevara och utveckla låg bebyggelse 23 5,2 Fortsätt underhålla centrum 21 4,8 Fler trähus 18 4,1 Mer varierad bebyggelse 16 3,6 Utnyttja mer sjöar och vattendrag runt staden 16 3,6 Åsikter om pollution och luftkvalité 12 2,7 Åsikter om utsikt 11 2,5 Bevara/utveckla förutsättningarna för gott lokalklimat 10 2,3 Åsikter om infarten till stan 10 2,3 För skoter i stan 10 2,3 Handikappanpassa stadsmiljön bättre 10 2,3 Om stadsomvandligen: nordostalternativet 10 2,3 Centrum är för blåsigt 8 1,8 Barnvänligt 7 1,6 Om stadsomvandligen: nordvästalternativet 7 1,6 Åsikter om järnvägsparken 5 1,1 Om stadsomvandligen: flytta mot totalt spricksäker mark 3 0,7 Övrigt om stadsomvandligen 2 0,5 Mot skoter i stan 1 0,2 Tabell

21 Åsikter och förslag som specifikt berör centrum Det viktigaste är att få ett mysigare centrum. Stäng av föreningsgatan för bilkörning och gör kullerstenar, träd, buskar, park, bänkar istället. Alla affärer/fik/butiker/frisörer ska samlas. Ett stort köpcenter + gågata där man samlar alla småbutiker. Skapa ett litet mysigt torg! Bygga ut järnvägsparken till ett större område o med mera gräsmattor/planer. Få bort alkoholisterna som sitter och skränar och skriker på bänkarna i central staden. Snygga till Folkets hus parkeringen Nyttja vatten mer - satsa på snö- och isprofil framför allt för barn (lockar till aktivitet vilket ger ett levande centrum). Hålla ihop, koncentrera centrum mer - ingen biltrafik. En större park med bänkar, gräsmattor, träd, centralt. Fylla tomma centrum affärslokaler (det är så deprimerande med övre Arent Grapeg.) Ta bort A- lagarna från hela centrum. Promenadväg runt Luossajärvi Kirunasjön, ett måste! Bättre renhållning både i centrum och runtom vägarna. Det ser för d igt ut Mer buskar, träd och blommor. Kupolstad, socialt vänlig på vintern med mycket ljus och massor av gratisplatser att slappa på utan köptvång. Ett stort centrum "inne" där man kan låsa in kläderna och vandra omkring i massor av caféer, pubar, restauranger, bad, gratis parker. Köpcentrum etc. Ett mer levande centrum. En galleria i det här klimatet. En gågata inomhus. Utnyttja snön mera på vintern, t.ex. skulptur i centrala staden. Skapa sociala, offentliga rum och SMÅ gator med blandverksamhet, täthet, trottoarer att flanera längs, träd och buskar, skulpturer. Funktionsseparera INTE, så får vi mysigare, mänskligare närmiljöer. Undvik STORA torg och stora bilparkeringar. Ta vara på utsikten. Mer parker i centrum, alléer kanske. Få in mer färg i centrum. Garagehus. Grönområde. TRÄD i centrum centrala stan. Isskulpturer med ljusslingor i. Flytta fjärrvärmeverket till Kalixfors flygplats eller göra skorstenarna dubbelt så höga. Se till att det blir ett sammanhållet samhälle med bra kollektivtrafik, bygga in ett större affärscentrum med gågator och igenbyggda gator. Ha kommunalt anställda som höll ordning i centrum, kratta, plocka skräp under sommaren. Placera stora parkeringsplatser mera undanskymt, mer grönska i centrum, gräsmattor och träd. Centrum, skapa ett trevligare inbyggt centrum. "Sparka liv" i spårvagnen! Centrum. Ett mera sammanbyggt centrum för handel. Ex. inglasat, fler möjligheter att parkera sin bil i uppvärmda garage. Göra Föreningsgatan till en affärsgata värd namnet. Riv centralskolan - bygga affärer med lägenheter för ungdomar ovanför. Mer parkeringsplatser. Mera gemensam stil på husen i centrum, nu är det så många olika stilar, inget helhetsintryck, väldigt mycket blandat. Att ha en hundhage där hundar kan springa/släppas lös - så vi hundrädda slipper lösa hundar! Mysa till centrum - eller icke centrum, sprid ut affärslokaler och parkeringsplatser. Affärerna mer samlade. Husen i centrum är tråkiga och fula. Skippa alla betong- och plåtklumpar. Shoppingcentrum som är inglasat är en bra idé, då man kan gå och shoppa på vintern lättare. Försök hitta en gemensam stil, inte blanda allt. Ett ordentligt köpcentrum med allt samlat i en "galleria". Mysigare torg i centrum, mer grönska. Plantera mer träd eftersom det ständigt blåser i Kiruna. Centrum. Gågator med mysiga tvåvåningshus och butiker på båda sidor, mer träd, buskar och blommor i stora krukor (som nu i sommar faktiskt dykt upp i Kiruna centrum, kul) Ta bort Gotlandsstenarna stenkonstverket och ersätt det med en staty av en gruvarbetare eller Lundbohm eller någon känd Kirunaperson. Sammanhängande centrum (ej utspridda butiker). Små parker. Vackrare blomlådor på somrarna. Arktisk trädgård med fik. Riv Kupolen Kupolenhuset! Satsa på vinterutsmyckning samt vinteraktiviteter i stället för "Lummiga parker" på sommaren. Isbana på Kupoltorget - eldar överallt - snöskulpturer. Ta efter Luleås satsning i deras stadspark! Renodlat centrum med massor av parkeringsplatser runt om - ej mitt i! Fler småbutiker, kanske ett tak över gågatorna (mindre blåst och snö). Ett livligt torg. Fixa centrum mer sammanhållet och med nya bra affärer/köpcenter. Inomhusgallerior "malls". Ej ta Gotlandstenarna stenar från Gotland till "staty" när vi själva har speciella stenar och malm. Mer utspritt centrum. Bättre skötta och använda grönområden. Ett vidare centrum (kärnan) med plats för torghandel ex. På vintern uppvärmd så det får bli en inglasad, inbyggd sådan. Få en mysigare oas för människor att shoppa, fika, träffas "motsats till 23

22 ishotellet Icehotel!" Helt fel att ex försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska vara mitt i centrum där man istället hade kunna placera fik/affärer. För att samla allt. Känns som om kiruna stått still när det gäller de viktiga byggnader som sporthall + badhus måste fräschas upp/bli trevligare. Är gammalmodigt. Dåligt asfalterade gator - överallt - lappverk. Cykelvägar - först till Jukkas sen till Nikkaluokta, Kurravaara osv. Flytta industriområdet vid infarten till Kiruna - fult och skräpigt. Jätteviktigt att kommunen kollar upp var luften är ren och fräsch, skiljer detta på olika områden i Kiruna? Centrum Stadskärnan ska ligga där det är renast luft, tycker jag. Skulle vara trevligt att ta tillvara på "småstadsidyllen" genom att samla fler djur kring stallet, brukshundsklubben t.ex med ett mini-zoo (kaniner, fåglar, grisar osv). Utnyttja det samiska mer då man bygger nytt, ta fram mer samiskt i stadskärnan t.ex. träkåtor-fik, "rengärden" kring lekplatser osv osv. Vattenrutschbana från Luossabacken Luossatoppen ner till Tvättjärn, Nukutusjärvi eller liknande. Citynära bad och parker med många konstverk, statyer o.dyl. Fler mötesplatser i anonym diskretionsvänlig miljö inomhus som inte nödvändigtvis måste kosta annat än t.ex. inträde på 10kr eller 20. Det skräpas ned alldeles för mycket. Hundskit nästan överallt, syns speciellt vintertid. Stadsplanen Det är fint att planläggningen av gatorna inte är rektangulär utan slingrar sig fram. Titta på andra länders/städers stadsplaner, var inte så konservativa och fega. Den gamla stadsbebyggelsen (före 1900) är ett föredöme. Tänk Hjalmar Lundbohm med arkitekter! Människor flyttar i allt större utsträckning till miljöer och livskvalitet. Jag med många andra upplever att centrum ser "tråkigt" ut. Även turister reagerar på samma sätt. Att vara mer öppen för att bygga om sina fastigheter i egen stil. Att inte alla hus ska vara i samma färg. Glastak från Lindexhuset till Domushuset. Fik. Lekplats för barn. Under taket som småstan i Piteå. Tänk på att det ska bo folk i Kiruna även efter LKAB, bygg ej staden enbart för att gynna LKAB utan tänk på folktrivsel i framtiden. Tiderna kan ändras snabbt. Tråkigt med alla tomma lokaler. Fula byggnader, öde centrum - skräpigt (men bättre sommaren -06 då det finns två (?) anställda som plockar skräp, krattar etc.). Vackert med gatubelysningen samt stjärndekoration vintertid i centrum. Fint med Stenriporna betongriporna! Skotertrafik/leder till centrum Varför inte tillåta skoterleder till vissa utvalda centrala platser. Varför inte skoter-"taxi". Vi bor ju i en "vinter"-stad Stadsmiljön bör mer anpassas och tilltala ungdomar och kvinnor. Lite mer grönområde, en lekpark för små barn inne i stan. Mer blommor sommartid. Använd belysning vintertid för fina effekter vintertid! Fler grönområden i samband med husen och centrum. Ta vara på de fina vyerna som finns i Kiruna. Varför inte en skridskobana i Ferrumparken eller Luossajärvi? Gör om Gallerian + Lindexhuset till bara 1 varuhus. Kanske en gångtunnel ovanför vägen. Gallerian, Lindexhuset. Arbetsförmedlingen + Föreningssparbanken + socialtjänsten passar mycket bättre någon annanstans. Inga gråa hus i det gråa vår-kiruna när snön är borta är detta hemskt. Sparkfiler i stan och för gående väl grusade! Kan alltid bli grönare, små parker. Gågator. Butiksgallerior (passar klimatet). Den fina Ferrumparken parken nedanför Ferrum med "talande tecknet"-statyn, kunde bli marknadsplats. Den är tämligen vindskyddad av murarna runt om. På vintern är parken "död" (utom vid vinterfestivalen) Centrum kan gärna byggas in som i flera städer i Norge. Ex. Bodö, Tromsö. Det saknas ett köpcentrum med flera butiker under ett tak. Det skyddar mot väder och vind. Viktigt med vegetation. Bort med ris, sly, sälg som gör att man ej kan ta sig fram + genererar knott och mygg. Mer parkliknande miljöer. Viktigt med vatten. Använd grönområdena bättre. Ta bättre hand om dem. Använd dem för exempelvis fler kulturaktiviteter. Det är väldigt skräpigt ofta efter helger, festivaler. Trivdes väldigt bra i bolagsområdet. Tycker inte riktigt om att bo i stan - mer oväsen och folk. Inga riktiga gårdar. Tråkigt att alla lägenheter finns på stan eller på lompis/tuolla. Borde finnas mer mitt emellan centrum och "förort". Utmärkt, dock ligger krematoriet obehagligt nära. Har Parkskolan intill, grå tråkig vägg. Annars nära till affärer, lasarett, sporthall. Grå ful byggnad, Parkskolan. Bra med bilparkering. Nära till affärer. Utsikten från balkongen är rak in i Parkskolans betongvägg. Utsikten från köket går mot Mangig. 24

23 baksida. Nära till centrum stort plus. Trivsamt men det borde finnas fler affärer och centrum borde göras mysigare. Det är en bra gata att bo på när arbete, mataffär, släkt och vänner. Men det saknas en hundrastningsplats typ som i Stockholm så att man inte rastar på Brukshundsklubbens dressyrplan. Trivsam och förhållandevis lugn men kärnan i centrum är för koncentrerad. Affärer bara en kort bit utanför "kärnan" försvinner (verkar försvinna) Fin, men lite för mitt i smeten. Tabell 2.8 Åsikter och förslag som specifikt berör parker Järnvägsparken är mkt. Fin. Den skulle man kunna göra attraktiv och mer en del av stan, en plats man gärna går till. I ett senare skede måste man göra en "ny" park pga gruvan förstås. Den nya parken borde vara mer i anslutning till stan. Bygga ut järnvägsparken till ett större område o med mera gräsmattor/planer. Få bort alkoholisterna som sitter och skränar och skriker på bänkarna i central staden. Snygga till Folkets hus parkeringen Att skötseln av parkområden, tex järnvägsparken, förbättras. Gräsklippning tex görs inte förrän en bra bit in på sommaren och det gör att det ser vanskött ut och är dålig reklam för kiruna sommartid. Järnvägsparken är fin. Utsikten mot fjällvärlden får inte byggas för! Härligt att se fjällen från centrum. Fler aktiviteter i Järnvägsparken sommartid - kanske kan duktiga elever från musikskolan ha som sommarjobb att spela där? Bra med stadsnära park - Järnvägsparken, man kunde ha mer aktivitet där. Fler träd absolut. Det gäller många områden, speciellt Bolagsområdet. En park placerad mer i centrum än Järnvägsparken. Om möjligt borde man bygga mer vindskyddade platser för olika evenemang t.ex. Ordna vinterkativiteter för barn - snöborgar i Ferrumparken, skridskobanor, pulkbackar, se till att skotta bort snö i järnvägsparken (kring gungorna och rutschbanan - hela lekplatsen) Idag ligger Järnvägsparken parken (järnvägs) utanför "centrum", används för lite. Trevligt att ha en park att sitta och vila i mitt i shoppingen... Mera parker och promenadvägar. En drös med hundlatriner (iaf runt luossa där jag bor). Mer grönområde typ en liten park inne i stan. Skogsområdet som ligger mellan Dübengatan och Porfyren skulle jag göra om till en stor lekpark (lekland) för barn, samt en fin park med bänkar vart äldre kan sitta och njuta av naturen. Blir en bra blandning av äldre och yngre. Snygga till centrum, blommor t.ex. Grönområden. Göra i ordning Petsamo till en ny folkpark, mer grönområden Bättre parkmiljö i centrum. Torget vid Snusdosan lite grönare, mer sittvänligt varma dagar. Området kring Coop Forum: totalsaneras för trevligare miljö. Mer små grönområden, bänkar att sitta på. Bevara stadsmiljön med att utsikten mot fjällen får inte försvinna. Det är Kirunas kännetecken att vara mitt i naturen. Träd och blommor - särskilt i centrum, för mycket betong-stenplattor-asfalt. Kul att det har blivit blommor och sånt i stan. T.ex. de som hänger i lyktstolparna efter Föreningsgatan. Mer grönområden, cykel- och promenadvägar. Mysiga restauranger och kaféer. Något typ "Kungsträdgården" med skidskois på vintern, stor lekpark. Stor affärsgalleria. Skulle fixa en park utanför Berlinmuren, stänga av gatan från poliskorsningen till Norgevägsnedfarten. Plantera björkar och sätta parkbänkar längs med gångvägen (där vägen går nu). Mera grönt = björkar+buskar (ex barrträd?). Fler stråk och miljöer för fotgängare. Fler cykelvägar. Fler parker. Mera planterade träd. Rönn och björk. Krukor med blommor. Mer välplanerade grönområden med mycket perenner och "sittgrupper". Skapa rum där människor kan mötas oavsett årstid!! Se över lekparkerna så att barnen kan stimuleras i sin lek! Få Kiruna C att se ut som just ett Centrum, med parkbänkar, perenner, en liten scen någonstans (permanent) som centralt kan användas vid behov. Skapa skyddsplats där man kan sitta när det regnar/blåser. Mer aktiviteter för barn och föräldrar (mötesplatser). Varför inte en skridskobana i Ferrumparken eller Luossajärvi? 25

24 Kullerstensgator i centrum, lite fler träd för skugga och som man kan pynta på vintern, kanske lite fler områden och ställen där både gamla och unga kan träffas. Mera lekparker - ordentliga för barnen med fina klätterställningar. Stora fina parker där det lockar att sitta och fika medhavd fika. En levande park där människor kan motionera, åka skridskor (liten bana) men ett fik i anslutning. Lekplats; för barnen. Sommartid kunna uppleva en grön park med perenna växter, buskar o.dyl. Små parker. Vackrare blomlådor på somrarna. Arktisk trädgård med fik. Tabell 2.9 Åsikter och förslag som specifikt berör trafik Fler gågator + gå och cykelvägar -> som man kan åka spark på och dra barnvagn. -parkering(ar) utanför centrum (ej inne i centrum). -Mer träd, granar, buskar + utsmyckningar ->mer naturmaterial; Växter som borde finnas i centrum: ljung, enris, granar för julbelysning. -Fler parkbänkar + lampor. - Lekpark för barnen Cykelbanor. Livsfarligt cykla från centrum mot sjukhuset. Ingen ser att det är cykelbana utanför Aktivelhuset. Bilfritt från Hjalmar Lundbohmsvägen till Folkets hus-området. Ta bort klotter. Mer gångbanor runt Kiruna. Bilfritt centrum, bättre och mer lekplatser. En gågata vore mysigt. Mer strövområden, kanske runt Luossajärvi Luossasjön. Säkrare gångvägar, ej nedsänkta och osynliga från vägen (som vid Coop). Säkrare cykelvägar. Bättre lokalkommunikationer. Mer grönområden med vatten. Mer gång/cykelvägar ut från Kiruna C. gånggata. Inga bilar genom centrum. Fler längre cykelbanor, handikappanpassningen (breda trottoarer och dörröppningar, öppna, stora ytor i galleriorna.) Fler gågator och grönområden. Trivsammare "gågata". Kanske inbyggd. Längre än nuvarande. Ett bra exempel är småstaden i Piteå. Mer bilfritt centrum. Mer parkeringsplatser. Fler promenad- och cykelvägar. Bilfritt centrum. Mer gågator Ett mer "centrumaktigt" centrum, med ett torg i mitten: gågator med affärer runt. Bilfritt centrum. Stänga av gatan från poliskorsningen till Norgevägsnedfarten. Plantera björkar och sätta parkbänkar längs med gångvägen (där vägen går nu). Se till att det blir ett sammanhållet samhälle med bra kollektivtrafik, bygga in ett större affärscentrum med gågator och igenbyggda gator. Centrum utan bilar. Mer grönområden, mindre parkeringar och trafik i centrum. Ett mer sammanhängande centrum. En centrumkärna med gågator med affärer och restauranger på båda sidorna. Göra så att Kiruna får ett riktigt centrum med exempelvis gågata och ett torg att samlas på. Centrum. Gågator med mysiga tvåvåningshus och butiker på båda sidor, mer träd, buskar och blommor i stora krukor (som nu i sommar faktist dykt upp i Kiruna centrum, kul) Ut med biltrafiken från centrum, bort med asfalt, mer gräs, fler träd, istället för stora fula parkeringsplatser, endast busstrafik och varutransporter (träd, träd och gräs är vad jag vill ha i centrum) Snygga till centrum, enhetliga byggnader. Gågator i stan. Ett bilfritt centrum, då inbegripet ännu Folkets hus parkering parkeringen vid Folkets hus. I stora städer utomlands hittar man ofta ett bilfritt centrum. Detta borde gå att göra även i Kiruna. Bort med Folkets hus parkering bilparkeringen i centrum - låt torget bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar och rabatter - utvidgning av det trivsamma ströget. Stäng Föreningsgatan och Meschplan för biltrafik och gör en mysig gågata/plats. Att det blev mer gågator i stan. Ha flera och större gallerior, ha ett mera tilltalande torg - med mycket mindre trafik. Bra på vintern - när det är kallt. Bättre gång- och cykelvägar, på vintern plogade. Lägre hastighet i stan. Städa bort allt skräp som 26

25 ligger överallt, E10 södra infarten + STÄLLVEKET INDUSTRIOMRÅDE!!! Skidspår/skoterspår i slinga genom/runt Kiruna. Bättre belysning. Skoterleder i centrum. Fler cykel och gångvägar. Mer grönområden, lekplatser, gångbanor. Mera parker och promenadvägar. Ta bort enkelriktat genom stan. Trafiklysen vi Hjampisvägen Adolfhedinsvägen Bättre cykelbanor i hela stan. Nu cyklar folk på trottoarerna. Gör något fint av Norrmalmskolan som är stängd. Mer gångbanor, upplysta sådana. Fina parker - grönområden. Cykelbanor i Luossaområdet och centrum. Fler gång/cykelbanor. Renhållning i centrum. Mer anpassat för cyklister, cykelbanor. Mindre asfalt på gångstigar, mera grönområden. Promenadmöjligheter utan asfaltvägar. Mera cykelvägar. Mera träd och grönska. Mera ströv- och grönområden. Bättre, fler gång- och cykelbanor. Cykelbanor (finns inga från Porfyren mot stan). Cykelväg till Jukkasjärvi. Cykelvägar, Cykelvägar, Cykelvägar. SNÖFRIA! Skottade, oläsligt i mitten och plats för sparkar. Kurer vid busshållplatserna mot vind o vatten! Mer cykelvägar För många återvändsgränder. Bökigt att ta sig fram - måste åka runt stan. Att Kupoltorget torget i centrum var mer gjort för att umgås på. Mer sittplatser, mindre trafik. En varm sommardag när många är i centrum sitter folk nästan i buskarna på ströget. Mer grönt och vatten i centrum. Cykelbanor över hela stan. Fler cykelvägar i stan och Jukkasjärvi Jukkas E10. Mer gångvägar, säkrare att cykla på och åka spark. Se över sandning vintertid. Mindre tunnlar under vägar - otäckt att passera som äldre. Få bort backarna. Cykelvänligt. Kupoltorget och Centralskolans parkering -> Tydligare rum, soliga uteplatser, mer grönska. Asfalterade cykelbanor runt stan för cyklister, inlines, rullskidor etc. Göra det mindre backigt. Införa separata cykel- och gångbanor. Mer grönområden, cykel- och promenadvägar. Fler stråk och miljöer för fotgängare. Fler cykelvägar. Fler parker. Bättre cykelvägar. Satsa myckett på närmiljön: grönområden, grillplatser.gång- och cykelvägar med belysning. Ordninställa trottoarer, gator. Placera stora parkeringsplatser mera undanskymt, mer grönska i centurm, gräsmattor och träd. Mera gångvägar, cykelvägar. Göra det mindre backigt så att det blir lättare att cykla och promenera. Mysa till centrum - eller icke centrum, sprid ut affärslokaler och parkeringsplatser. Anlägga fler cykelvägar. Inlinesbana runt elljusspåret Mer gångstigar/cykelvägar. Fler cykelvägar. Mera cykelvägar skulle behövas. Ordentliga gator och trottoarer inne bland villorna i Centrum centrala stan. Cykelbanor önskas i större utsträckning. Handikappanpassning måste till och att trottoarerna är så pass breda att de blir något kvar av dem då man plogat upp en plogvall på dem. Roligare centrum, gärna med stor gågata och lekpark. Utebad och andra aktiviteter samlade vid centrum. Mer turistvänligt - gärna samlad flygplats-busstation-järnvägstation och centralt: mer liv och rörelse också om allt är mer oläsligt Skoterleder till centrum (bra turistattraktion). Centrum, skapa ett trevligare inbyggt centrum. "Sparka liv" i spårvagnen! 27

26 Centrum. Ett mera sammanbyggt centrum för handel. Ex. inglasat, fler möjligheter att parkera sin bil i uppvärmda garage. Försök göra lite smartare vägar så att man slipper köra runt allting. Spårvagnar och bergbana till/upp på Luossabacken Luossavaara toppen alt hybridbussar istället för spårvagnar. Bygg vallar för att skärma av buller fån väg E4 E10 mot bebyggelsen i Tuolluvaara. parkeringsplatser. Det viktigaste är att få ett mysigare centrum. Stäng av föreningsgatan för bilkörning och gör kullerstenar, träd, buskar, park, bänkar istället. Ett stort köpcenter + gågata där man samlar alla småbutiker. Skapa ett litet mysigt torg! Torg utan bilar Tätare busstrafik. Bor man på Lombolo är man helt beroende av bil eftersom bussarna går så sällan och helger/kvällar/somrar är busstrafiken under all kritik. Fy skäms, Kiruna som har sådana avstånd. Här borde bussarna rulla ständigt. OK med bilar bara de styrs på rätt sätt in i miljön. Ingen biltrafik precis i kärnan av centrum. bättre lokaltrafik. Ta tillbaka spårvagnarna. Förbättra vägen upp till Luossabacken Luossavaara och göra det attraktivt för turister. Det är ju en fantastisk utsikt från toppen! Ta bort alla trafikljus Mindre biltrafik. Ex. Hjalmar Lundbohmsvägen Hjampisv är bara tyst kl 1-4 på natten. Mer P-platser. Ta bort övergångsställena i rondellerna! Ta bort bilvägen från (Föreningsgatan) centrum. Göra lite grann som det är i Luleå med en lång shoppinggata. Garagehus. Förminska avstånden i Kiruna. Stan är alldeles för bilanvändarvänlig, dvs vi blir beroende av bil. Göra det mindre backigt, jobbigt när man cyklar. Mer parkeringsplatser. Bättre och billigare kollektivtrafik. Snöröjningen är undermålig för synskadade och rullstolsbundna. Trafikhinder typ blomlådor tas bort. 3) Färre parkeringar (parkeringsplatser) Öppna Centrum city för biltrafik. Centralskolans parkering- Att det på vintern finns sparkvägar i centrum och även till och från centrum (osandade) Rusta upp gatunätet, förhöjningsringar på gatubrunnar, bättre asfalt. Behålla de breda gatorna. Varför ska de smalnas av? P-platser i yttre centrum istället för mitt i som vid Folkets hus. Snygg torgplats o grönområde (park) centralt. Ej så mycket enkelriktat. Grönområde av Folkets husparkeringen. Bilparkering vid busstation där gamla sjukstugan står (blir ändå inget av det huset). Jag anser att det är för mycket biltrafik inne i centrum. Dessutom är det för svårt att åka buss, speciellt på helger. Bättre tider alltså! Viktigt med natur och fjällkänsla i omgivningen. Satsa på tillgång till uteaktiviteter som t.ex. bra rastplatser längs stigar, skidspår och skridskotillgång. Ännu mindre biltrafik mitt i stan. Inga läskiga parkeringshus. Inga långa överbyggda gång- och cykelbanor i framtiden tack. Skulle uppskatta fler skoterleder centralt. Det vore fint med en stad där man kan gå längst minst två gator, inte bara en plats i mitten. Gågator, lämna bilen utanför centrum. Mera grönt! Fint med gågata upp mot Föreningsgatan men Kupoltorget torget nedanför Snusdosan är alldeles för tråkigt. Hellre ett stort parkeringshus utanför centrum på avstånd som nu t.ex. vid Stadshuset, vid Hjalmar Lundbohmsvägen. Inga bilar i centrum tack. 28

27 Kan alltid bli grönare, små parker. Gågator. Butiksgallerior (passar klimatet). Utveckla affärsutbudet och gågatan i centrum. Bygg på berg och ta tillvara på värme - ö - effekten. Konturbaserat (isolinjer) oregelbundet vägnät för att skapa mildare stadsklimat. Ta in riktiga geografer med GIS-kompetens (ej bara gis-ingenjörer som saknar kunskap!) Beställ geologisk kartering av SGU och bygg där det EJ finns malmmineral! Väster: mer sol på Luossabacken Luossavaara sluttningar (sämre på fm) bättre på em. Öster: Jägarskoleområdet/Duvvägen/Terassgatan: mer naturkänsla. Utomhusskridskobana i stan vintertid. Fler vägbulor - speciellt vid Sjukhus/skola/farliga övergångsställen. Ett promenadstråk/elljusspår runt Luossajärvi. Rondell vid korsningen som går vid polishuset upp mot torget. Skärpta regler gentemot LKAB ang. luften som idag smutsarner marken och husen. Dåligt asfalterade gator - överallt - lappverk. Cykelvägar - först till Jukkas sen till Nikkaluokta, Kurravaara osv. Unika lösningar: cykelvägar ska vara "sparkvägar" på vintern. Spårvagn. Inga fler gångtunnlar typ den vid Coop Forum, kvinnor känner sig utsatta och rädda att använda dem. Många tar bilen istället eftersom de gångtunnlarna är enda stället man kan gå om man ska från Lombolo till stan. Själva stan är inte cykelvänlig. Jag saknar cykel/gångbanor avskilt från trafiken i Luossavaara Luossa-området och centrum/högalidsområdet. Bra med resecentrum för buss, tåg, flyg, båt, helikopter, taxi, cykelväg, promenadväg osv. Bygg fler vackra trähus/parhus för hyresgäster. Försök återskapa att vinden ej blåser genom stan, framför allt centrum men även Lombolo Lompis. Kul med egen liten tomt. Handikappanpassa affärs/offentliga byggnader. Stasa på att bygga på Lombolo/Glaciärområdet. Placera inte värmeverket sopbränningsverk, soptippar, krematorium eller ställverk så centralt som de är nu. Dela inte staden till Ednavaara/Lombolo/Tuolla. Samla hellre till Lombolo/Tuolluvaara Tuolla. Var ska man gå? Ska man kunna gå på trottoaren på vintern? Nu bäst plogat på gatan. Fler affärer, rusta upp hus i centrum stadskärnan, bättre gångbanor, gator, mer framtidstro och investeringar. Belysta gång- oh cykelvägar. Få cykelbanor/cykelmarkeringar på vägar. Bättra på cykelbanorna. Skoterleder - skotercafé och liknande centralt. Vi har vinter så länge och kan utnyttja detta för lokalbefolkning men även för turister. Bättre utarbetade skoterleder så att man kommer ut utan att behöva använda släp + att skoterlederna underhålls bättre. Skotertrafik/leder till centrum Varför inte tillåta skoterleder till vissa utvalda centrala platser. Varför inte skoter-"taxi". Vi bor ju i en "vinter"-stad. Bredare vägar (tänker på Luossaområdet), men inte 3-4 filer. Släpp inte in skotertrafik i centrum, pga buller och avgaser. Ta bort den fula statyn, parkering i centrum. Parkeringsplatser för turister. Behövs skylt på Övre Norrmalm järnvägsgatan/brytaregatan till E10an då många turister med husvagnsekipage åker in där vägen tar slut och har svårt att vända samt bussar och lastbilar. Varför 30 km/h utanför badet men 50km/h utanför barns hem? Mer 30-sträckor framför allt i ALLA bostadsområden och gärna en del genomfartförbjuden t.ex. på Kiruna Söderbergsgatan. Inför 30 i hela stan utom på genomfartslederna! Fartgupp på extra utsatta ställen. För mycket bilvägar överallt. Sparkstad? Var kan man använda spark. Det grusas ända in på husväggarna. Kan man inte lämna en sträng för sparkåkare? Snöröjningen funkar dåligt (sent), kanske inte alltid är bäst med lägsta anbudet?!raggning" har alltid funnits med bil vilket man inte ska ta död på kultur i Kiruna. Vintertid sanda bara trottoaren så att man kan åka spark! Parkeringshus gör att mindre ytor skulle behövas för parkeringsplatser. ( ) Men jag saknar en fungerande lokaltrafik på Lompis (helger bl.a.), det är rent av en skandal hur det fungerar idag. Vi bygger fina vägar och spärrar sedan av den då det flyttar in barnfamiljer där i kvarteret!??? Vägen 29

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart

Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart Framkomlighet och tillgänglighet Fördel med dubbelriktning

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygghetsvandring i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygga stimulerande miljöer Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010)

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) 2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) PLATS PROBLEM MÖJLIGHET ANSVAR GJORD Övergång Jon Jespersgatan/ Dålig belysning Undergång vid skolan Dålig belysning (23/3-10). Undergången- stora farliga

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16 Sammanställning av underlagsanteckningar. Dialogtillfället som ägde rum måndagen 16/11 i Eritreanska föreningens lokaler i Hagalund samlade ca 70 personer. Det var ca 40 personer som beräknades komma och

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus ÖDEBORG DIALOGMÖTE Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna BOENDE Antal Kommentarer, önskemål, förslag För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? Avsaknad av byggnation,

Läs mer

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden.

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden. Inledning För en hållbar utveckling behövs alternativa energikällor som aldrig tar slut. Vi behöver vettiga transportalternativ som inte släpper ut giftiga gaser och fortfarande kan vara effektivt och

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut. BRF NATURLYCKAN NORRA ALLSÅS, LERUM Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden Utforska hur ditt nya boende ser ut. Arkitekten och naturen Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning

Läs mer

Förbättringsvandring i Smedby 18/9

Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Handläggare Malin Vikman Sofie Nyström Datum 12 2013-09-25 Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Drygt 40 Smedbybor hade samlats utanför ICA i Smedby för att delta på kvällens förbättringsvandring. Det var

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av Bilaga 2 Sammaställningen av dialogen med Böleängsskolans personal och elever 13, 14 och 20 oktober 2016. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter.

Läs mer

Checklista för urbant friluftsliv

Checklista för urbant friluftsliv Checklista för urbant friluftsliv Beskrivning och kartläggning av området Faktorer som enligt dokumenterad forskning främjar urbant friluftsliv och som är avgörande för användningen av grönområden, är

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog

Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige.

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige. Bromangymnasiet Teknikprogrammet, design och produktutveckling åk.2 Johanna Ring Sixten Brännström Jon Bryngelsson Sofia Strandell Handeldare: Katarina Wilhelmsson Inledning Design Opens uppgift var att

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Resultat av röstning

Resultat av röstning Resultat av röstning 77 = 73 % 80 70 60 Antal personer 50 40 30 20 17 = 16 % 12 = 11 % 10 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga Kommentarer alternativ 1 Måste vara runt parti som omsluter paviljongen Hur

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer