Förord Inledande kommentar Svarandestatistik Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11"

Transkript

1 Innehåll Förord Inledande kommentar Svarandestatistik... 7 Vilka har svarat?... 7 Var bor de som svarat?... 9 Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar Frågeställning Frågeställning Frågeställning Frågeställning Svar del 2 - Om stadsmiljön i allmänhet Fråga Fråga 5 och 6 kombinerade Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga 11 och Svar del 3 - Om boendesituationen Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Svar del 4 - Om värdering av platser och byggnader i Kiruna Svar del 5 - Om värdering av byggnader och miljöer på bild

2 4

3 Förord Våren 2005 beslutade Kommunstyrelsen att bistå med ekonomiska resurser för genomförande av enkätundersökningen Vilken är din bild. Huvudsyftet var att inhämta synpunkter och svar från kirunabor om stadsmiljön i Kiruna. Svaren är ett viktigt underlag för kommunens fysiska planering. De är en viktig del i en demokratiskt präglad planeringsprocess. I själva enkäten ges följande beskrivning av syftet. Som Du säkert vet kommer Kiruna inom de närmaste årtiondena att genomgå stora förändringar. Som följd av de markdeformationer som uppstår i samband med LKAB:s gruvbrytning kommer bl.a. järnväg, vägar och delar av bebyggelsen att måsta flyttas eller ersättas. Nya områden kommer så småningom att växa fram. Hur de nya Stadsdelarna ska se ut är ännu inte bestämt. Förutom dessa framtida förändringar är det också viktigt att fortsätta utveckla och förbättra dagens stadsmiljö, bl.a. stadskärnan. Denna enkät är en del av kommunens arbete för att samla in synpunkter och idéer från kirunaborna. Du har genom denna enkät möjlighet att påverka det nutida och framtida Kirunas form och karaktärsdrag. Dina svar kan bl.a. peka på kvaliteter som bör utvecklas eller byggnader i det nuvarande Kiruna som bör bevaras och flyttas om det blir nödvändigt. Dina och andra kirunabors åsikter blir därigenom en viktig vägledning i kommunens planarbete. I detta arbete ingår bland annat att utforma nya planstrukturer, gator och grönytor mm. I arbetet ingår också att grovt ange placering, typ och utformning av bebyggelse samt att ta ställning till bevarande och flytt av befintliga byggnader. Enkäten består av fem delar. Syftet är att ta reda på hur Du som kirunabo upplever den nuvarande stadsmiljön och vad Du exempelvis anser vara vackert, fult, bra eller dåligt. Vi vill också att Du funderar över hur Du vill att en trivsam och bra stadsmiljö ska se ut, vilka kvaliteter som är viktiga för en god boendemiljö, hur Du helst vill bo osv. Våren 2006 var enkäten Vilken är din bild klar. Den lades ut på ett flertal offentliga platser som besöks av många människor, bl.a. på biblioteket, Stadshuset, COOP forum och i andra matvarubutiker. Innan enkäten lades ut hade vi annonserat i Kirunas annonsblad samt på Kommunens hemsida. Alla skulle ges chans att svara. Vi valde detta tillvägagångssätt eftersom det hade inneburit ett allt för dyrt och omfattande arbete att skicka ut enkäten till alla enskilda hushåll i centralorten. Av de totalt ca 2000 formulär som lades ut fick vi tillbaka 439 ifyllda enkäter. Det låter kanske inte så imponerande. Men med tanke på enkätens omfattning och dess många krävande frågeställningar kan vi vara mycket nöjda med svarsutbytet. Även statistiskt sett är 439 svar en respektabel andel av centralortens befolkning (ca personer). Som ytterligare en positiv faktor är alla åldersgrupper jämt representerade. De svarande är dessutom jämt fördelade över hela centralorten. Nu, våren 2007, kan vi konstatera att vi har ett synnerligen värdefullt material i vår hand, med många intressanta idéer och omdömen. Det är ett material som vi är moraliskt förpliktade att ta hänsyn till. Det är en rik inspirationskälla för det fortsatta planeringsarbetet. Förebilden till vår undersökning är enkäten Vilken är din bild av Karlhamn?. Denna utformades och genomfördes av Catharina Sternudd vid LTU, Lunds universitet, inom ramen för hennes doktorandarbete under våren Catharinas erfarenheter och stöd har varit till stor hjälp vid utformning och genomförande av kirunaenkäten. Ett varmt tack till Catharina! Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till två av våra tidigare praktikanter, dels till Ellen Rube, som har ansvarat för det praktiska arbetet med att låta trycka upp enkäten, att distribuera den, att samla in svaren och att ta fram riktlinjer för registrering och bearbetning av enkätsvar, dels till Beatrice Nordin, som under flera långa vintermånader har bearbetat och grovsammanställt enkätsvaren. Slutligen till alla kirunabor som har tagit sig tid att svara på enkäten och delat med sig av sin bild, många Tack! Kiruna i maj 2007 Thomas Nylund bitr. Stadsarkitekt, Kiruna Kommun 5

4 Inledande kommentar Följande sammanställning (steg 1) är endast en kort presentation av enkätsvaren. Denna sammanställning kommer att följas upp av en mer omfattande sammanställning, beskrivning och analys av enkät och enkätsvar (steg 2). I steg 2 kommer genomförande och bearbetning att beskrivas mer i detalj. Där kommer också resonemang kring slutsatser och lärdomar att läggas fram. Steg 2 kommer att presenteras under hösten

5 Svarandestatistik Vilka har svarat? - Några uppgifter om ålder, könsfördelning och familjesituation bland de svarande Åldersfördelning bland de svarande 60+ år 17% 0-19 år 8% 0-19 år år år 60+ år år 37% år 38% Diagram 6.1 Åldersfördelning i Kirunas befolkning 60+ år 25% 0-19 år 24% 0-19 år år år 60+ år år 29% år 22% Diagram 6.2 7

6 Könsfördelning bland de svarande Män 35% Kvinnor 65% Diagram 6.3 Könsfördelning i Kirunas befolkning Män Kvinnor Kvinnor 49% Män 51% Diagram 6.4 8

7 De svarandes familjesituation Annat 10% Ensamstående 21% Gift/sambo 69% Diagram 6.5 Var bor de som svarat? Tuolluvaara 5,1% Sandstensberget 5,5% Övre Norrmalm 5,8% Nedre Norrmalm 4,5% Järnvägsområdet 2,3% Triangeln 5,1% Luossavaara 7,1% Högalid 7,4% Östermalm 10,1% Lombolo 26,2% Centrum 10,8% Bolagsområdet 10,2% Lombolo Centrum Bolagsområdet Östermalm Högalid Luossavaara Övre Norrmalm Sandstensberget Tuolluvaara Triangeln Nedre Norrmalm Järnvägsområdet Diagram 6.6 En jämförelsetabell med den faktiska befolkningsfördelningen i olika stadsdelar i Kiruna presenteras tillsammans med ovanstående diagram under Svar del 3, Fråga 17 (diagram 3.8). 9

8 10

9 Svar del 1 Om trivsel och promenadvägar Frågeställning 1 De svarande ombads att på en stadskarta rita in de vägar man helst väljer att promenera när man inte har något bestämt mål utan kanske bara vill ha lite motion samt att med ett kryss markera ungefär var man bor. Bearbetade svar De överlagrade svaren, dvs. de inritade promenadvägarna, resulterade i ett nystan av linjer som är svårtolkade i obearbetad form (se karta 1.1) Karta visar den obearbetade kartan med alla promenadvägar inritade. I vissa populära stråk överlagrar många linjer varandra. Råkartan ger därför inte en rättvisande bild av vilka stråk och områden som är mest populära Vi bearbetade råkartan med datorprogrammet Spatial Analysis, som är en programapplikation till kartprogrammet Arc Gis. Programmet räknade fram vilka stråk som hade flest linjemarkeringar. Vid denna bearbetning framträdde ett tydligt mönster. De populäraste promenadstråken fick en mer intensiv färgton än de mindre populära stråken. Färgtonen blev också mer intensiv där olika stråk korsar varandra. Bearbetningen kan göras med varierande upplösning i kartan. Med en grovupplöst bild av stråken framträder heta områden. Med en finare upplösning framträder endast stråken. Kartor med exempel på olika upplösning, fin och medelgrov, ges i kartorna 1.2 och 1.3. Svaren och de kartor som kan genereras ur dessa ger en tydlig indikation om vilka områden och stråk människor upplever som trivsamma att röra sig i. Den intressanta frågan är varför vissa miljöer upplevs som mera trivsamma än andra miljöer? 11

10 Karta visar en bearbetad karta med fin upplösning. Den förtydligar vilka stråk som är mest frekventerade. Dessa har en blå ton. De något mindre frekventerade delarna av promenadstråken är lila medan de minst markerade stråken är orange respektive ljusgula. Karta visar en bearbetad karta med en grövre upplösning än karta 1.2. Den visar samma stråk men indikerar också i vilka områden som flest människor väljer att promenera. De mest populära stråken och områdena har en blå ton. De något mindre populära stadspartierna är lila medan de minst markerade partierna är orangefärgade respektive ljusgula. 12

11 Frågeställning 2 De svarande ombads att kortfattat beskriva varför de väljer att promenera enligt sina inritade vägar. Bearbetade svar Många svarande anger samma eller liknande skäl (faktorer) till varför de väljer att promenera en viss väg. Svaren har därför kunnat grupperas utifrån angivna faktorer i tabellen oftare angivna faktorer. De svar som inte har kunnat passas in i något av svarskriterierna har placerats kategorin övriga faktorer. Kategorin oftare förekommande faktorer Faktorer Andel av svarande Antal svarande Bra gångvägar/spår/stigar 25,5 112 Trivsam natur, grönområden 21,0 92 Lugnt och skönt 15,7 69 Nära hemmet 15,3 67 Lite trafik 14,4 63 Promenad i bebyggelse 13,0 57 Fin utsikt 12,5 55 Lämpligt för hundägare 9,6 42 Vackra hus 8,0 35 Specifik naturtyp (skog, myr, växtlighet... ) 7,7 34 Övriga kriterier (se svaren i fulltext nedan) 7,5 33 Lagom längd 7,3 32 Avskilt 6,6 29 Allmänt trivsam miljö 6,6 29 Liv, man träffar folk 5,0 22 Synen av och närheten till fjällen 4,8 21 Grönska/parker 4,8 21 Äldre bebyggelse 3,9 17 Vackert genom årstiderna 3,6 16 Lagom kuperad terräng 3,2 14 Personlig anknytning, minnen 3,2 14 Vattendrag, sjöar 2,7 12 Platt terräng 2,5 11 Variation 2,3 10 Promenerar ej i Kiruna 2,3 10 Ej bra promenader på vintern 1,1 5 Milt klimat 0,9 4 Välplogat område 0,9 4 Området är fritt från betongbebyggelse 0,5 2 Området är handikappanpassat 0,5 2 Nackdel: det finns mycket trafik 0,5 2 Bykänsla i området 0,2 1 Liten skala 0,2 1 Tabell visar ett antal kriterier som flera svarande har angivit som skäl till val av promenadväg. 13

12 Kategorin övriga faktorer Svar i fulltext Promenerar gärna i kyrkoskogen ner till Bolagshotellet sen runt bolagsområdet. Jag väljer att gå där p.g.a. stora grönområden. Vacker kulturell bebyggelse. Motionerar gärna i varggropen. Jag väljer friluftsområden helst utan trafik med skog och fågelkvitter, runt sjöar, vattendrag. Det borde finnas ett sådant område där Kirunaborna kan bedriva sin fysiska aktivitet, samtidigt kunna använda till olika aktiviteter. Ska jag motionera. Måste jag ha bilen. Här uppe på Haukivaara går ej att motionera. Frisk luft finns inte bara malmdamm. Jag promenerar, joggar eller skidor där. För att motionera. Jag har hundar och går därför gärna i skogen, åker skidor på vintern. För att motionera. För motionens skull går jag Österleden-Tuolluvaara Tuolla m.m. Björkstigen Kyrkopark, Bolagsområdet då jag "bara" går och njuter av hur vackert det är. Bra längd att gå, tryggt att gå i stan. Därför att det känns tryggt med alla hus runt omkring. Bra stråk att rasta hund - finns också hundlatriner, fin natur, byggnader och tryggt att gå bland folk. Lagom kuperad terräng. Nära till hemmet - variation, ibland i skogen, ibland "i stan", känns tryggt dygnet runt. Promenerar ofta planlöst och försöker hitta nya vägar ofta. Bara blivit så, en vana. Jag vet inte varför jag går där jag går utan jag bara går. Ingen speciell anledning. Försöker röra mig "överallt". Närmast, bra gångstig för barn att cykla på. Jag cyklar mest. Oftast runt Luossabacken Luossavaara, det finns många bra ställen att cykla på där. Använder befintliga gångbanor i första hand. Cyklar oftast under barmarksperioden. Adolf Hedins väg är trevlig med bra gångstigar. Järnvägsgatan är lugnare och bättre med cyklande barn. Juliebögatan promenerar vi ofta. Lekpark som paus. Gångstigen efter E 10 är bra. Därför att det oftast är bra för barnen. Gångstigar samt att pojken cyklar med mig och andra barnet i vagnen. "Tuollaspåret" och vägen mot "Tuollabäcken" är bäst om man vill vara omgiven av den gröna och sköna naturen och skida på vintern. Övriga mera asfalterade vägar väljs de tider när det inte passar att gå i ovanstående spår, som t.ex. då det är mycket mygg eller vårsmältning av snö. För att det inte finns många andra ställen att välja bland. Jag går runt på Norrmalm/Porfyren/Matojärviområdet men ej på motionsspåren, eftersom jag är rädd för hundar och det finns gott om lösa hundar runt Matojärvi motionsspår. På vissa promenader går jag på de gångvägar som finns + att jag går på industriområdet för att kolla vad bilaffärer har att erbjuda. Området vid Matojärvi, Luossabacken är väldigt mysig, bra spår och inte för mycket stadskänsla. Går midnattsolstigen väldigt ofta och är den bästa sträcka att gå enligt mig. Mer växt upp på Lombolo därför brukar jag använda det spåret även om det nu är väldigt ovårdat. Shopping. 1. Utsikten, vidden, höjden. 2. Mera livat och gatubelysning när det är mörkt. 3. Lång promenad efter gångvägar med belysning. 4. Njuter av tidig vår och sommardagar, mycket fågelliv och växtlighet. Åker skidor. Finns inte så många promenadstråk i Tuolluvaara. 1.Slipper träffa på lösspringande hundar, vars ägare inte har uppsikt över hunden. Svar i fulltext - forts. 2.Hadehellre gått efter stigarna i skogen, men risken att träffa på en lösspringande Hund är för stor. Härlig utsikt om man inte tittar mot soptippen, hundägare. Järnvägsparken. Där finns det mycket mysiga saker för alla T.ex lekpark, scen, kåta, blommor... Tabell visar unika kriterier som inte kan passas in i tabell

13 Frågeställning 3 De svarande ombads att på en stadskarta ringa in de platser i Kiruna som man tycker är de mest trivsamma. De svarande gavs möjlighet att markera en eller flera platser. Bearbetade svar De överlagrade svaren, dvs. de inritade platserna, resulterade i karta 1.6. Råkartan har sedan bearbetats på samma sätt och med samma program som kartan med promenadvägar. Programmet räknade fram vilka platser som flest svarande hade ringat in. De populäraste platserna fick en mer intensiv färgton än omgivningen. På motsvarande vis som för promenadkartan har också platskartan körts med olika upplösning. Karta visar den obearbetade kartan med alla inringade platser. Redan i råkartan framträder en tydlig bild av vilka platser och områden som de svarande tycker är mest trivsamma. Bild Delar centralort med flerbostadshus på Lomboloområdet i förgrunden. 15

14 Karta visar en bearbetad karta med fin upplösning. Den förtydligar vilka platser som de svarande tycker är de mest trivsamma. Dessa har en blå och lila ton. Övriga inte lika ofta angivna platser visas i orange respektive ljusgult Karta visar en karta med en något grövre upplösning än karta 1.8. Skillnaden mot karta 1.8 är inte särskilt stor. Den visar lite tydligare i vilka delar som de mest uppskattade platserna finns. 16

15 Frågeställning 4 De svarande ombads att kortfattat beskriva varför de tycker att just de platser som de valt är de mest trivsamma. Bearbetade svar Precis som för promenadvägar anger många svarande samma eller liknande skäl till varför de anser att vissa platser är mer trivsamma. Svaren har därför kunnat grupperas på motsvarande vis som för promenadvägar. Kategorin oftare förekommande kriterier Kriterier Andel av svarande Antal svarande Grönska, parker 25,1 110 Utsikt 24,1 106 Vackra byggnader 22,1 97 Natur att ströva i 22,1 97 Lugnt 15,3 67 Allmänt trivsam miljö 13,7 60 Äldre bebyggelse 9,6 42 Specifik naturtyp (skog, myr, växtlighet...) 7,7 34 Specifik verksamhet vid platsen 7,3 32 Nära/i centrum 7,1 31 Bra gångvägar/stigar/spår 6,2 27 Övriga kriterier 5,7 25 Vattendrag, sjöar 5,7 25 Personlig anknytning, minnen 5,2 23 Synen av och närhet fjällen 4,6 20 Variation i bebyggelsen 3,6 16 Trähus 3,2 14 Vackra årstider 3,2 14 Mysiga lekplatser 3,2 14 Passar alla åldrar 2,7 12 Lite trafik 2,5 11 Barnvänligt 2,3 10 Lämpligt för hundägare 1,8 8 Utanför själva stadskärnan 1,4 6 Bra jakt/fiske 1,4 6 Ej hittat trivsam plats 1,4 6 Allmänt trevliga material i bebyggelsen 0,9 4 Området är fritt från betongbebyggelse 0,7 3 Milt klimat 0,2 1 Området är handikappanpassat 0,2 1 Liten skala 0,0 0 Tabell visar ett antal kriterier som flera svarande har angivit som skäl till val av trivsamma platser 17

16 Kategorin övriga kriterier Svar i fulltext Se svar fråga 1 och 2. Fin natur, lättåtkomligt. Lugnt, lagom kuperat. Att promenera runt Sandstensberget varierande terräng, mycket njutbar utsikt såväl sommardag som en stjärnklar höst och vinterkväll såvida det är snöröjt. Järnvägsparken, kuperad, nära centrum. Varggropen, bär- och svampområde. Grönområden där det finns folk och fik, många fina ställen är alldeles för öde och folktomma. Luossajärvi: pimpling, skidåkning, skoteråkning. Runt Lombolosjöarna är det fina promenadvägar, grillplatser, fågelliv. Träffar på mycket folk som rider och promenerar med sina hundar. Socialt vänliga. Natursköna platser, parker. Centrum - finns plats att mötas på, att umgås med folk, att titta på liv och rörelse. Matojärvi/camping/mot slalombacken - fina strövstigar. Luossavaara och övre/nedre Norrmalm - ganska lugna trivsamma villaområden att promenera omkring i. Trafiken märks inte så mycket för genomfartsvägarna är så många, man har flera alternativ att välja på. Ströget mycket folk. Bra utsikt, mycket folk där! Centrum: där folk finns. Kyrkan, Järnvägsparken är vackra ställen. (som ovan) Luossabacken Luossa för den fina utsikten. Järnvägsparken fin både sommar och vinter. Centrum för människor. Samma som ovan (Tycker om att promenera i Järnvägsparken, kring Matojärvi och Luossabacken Luossavaarabacken därför att dessa områden är "natur mitt i centrum". Lätt att ta sig dit, man känner sig dessutom ganska trygg i dessa område eftersom det är folk i närheten.) Bolagsområdet/övre norrmalm/högalid pga gammal bebyggelse. Trivsamt att strosa promenera. Jägarspåret väljer jag pga det är skön och vacker natur att motionera i. Promenerar på vintern på luossasjön, det är så vackert att se staden och fjällen. Luossabacken för grönskan och utsikten. Luossavara trivsamt Luossajärvi vintertid. Promenad + skidor. Golfbanan - friskvård. Tyst från biltrafik, lummigt. Men mycket, mycket tråkig syn "soptippen" som både luktar och ser förjävlig ut. Katastrof! Bästa utsikten du kan blicka ut i en panoramabild av kiruna, fjällen, byarna runtom och känna lugn och ro i sinnet. Detta område rör jag mig i när jag strosar i stan (Luossa, Berga, Högalid) Egna hus (inte så många radhusområden där husen ser likadana ut). Lugnt. Topografi. Nära till skogsområde och Luossabacken. Kulturmiljöer (SJ-området SJ-hus, Luossavaara Luossa industriområde (LKAB)). Övre Norrmalm + Högalid är det Kiruna som är småstad med trivsamhet, variation och närhet till allt. Fina platser finns i Matojärviskogen. Bär, picknickplatser. Stora fina tomter. Kyrkan, se ovan. Luossabacken/utsikten och stillheten. Området vid Vintergatan/Tvärgatan det är som ute på landet. Pga återvändsgränderna. Kyrkogatans insatslägenhetsområden är trevlig trots att det bor mycket folk. De skulle däremot behöva se över närområdet. Trist utan desto mer vegetation eller perenner, parkbänkar saknas i området. Stadshusparken "Järnvägsparken" ungarna får leka, föräldrar får njuta av den vackra fjällutsikten! Björkstigen Kyrkoparken - skänker ro i kroppen. Luossabacken Luossatoppen - storslagenheten som fjällvärlden erbjuder samt en modern stad som ligger mitt i denna storslagenhet. Sjukhuset! Bra genväg! =) Luossabacken Luossatoppen, vacker utsikt avskilt läge. Hjalmar Lundbohmsgården - andas historisk framåtanda. 1 och 2: fina ridvägar (är hästägare). 3: fin park att sitta i när det är bra väder. Tabell visar unika kriterier som inte kan passas in i tabell

17 Svar del 2 Om stadsmiljön i allmänhet Fråga 5 Finns det någon plats som har speciellt tydlig Kirunaprägel för dig? (Svarsfrekvens 94 %) Plats/byggnad Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,6 Bolagsområdet 55 12,5 Gruvan 25 5,7 Kv. Ortdrivaren 22 5,0 Luossabacken 18 4,1 Centrum 14 3,2 Stadshuset 10 2,3 Utsikten 10 2,3 Övriga ,1 Ej svar 27 6,2 Summa Tabell 2.1 Bild Kiruna kyrka. Foto: Kjell-Åke Halldén Fråga 5 och 6 kombinerade Räkna upp fyra andra platser eller byggnader som du tycker är viktiga för Kirunas identitet. (Svarsfrekvens 94 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,8 Stadshuset ,8 Bolagsområdet 106 5,3 Hjalmar Lundbohmsgården 98 4,9 Gruvan 90 4,5 Kv. Ortdrivaren 74 3,7 Luossabacken 74 3,7 Bläckhornen 66 3,3 Järnvägsparken 44 2,2 Gamla brandstationen 41 2,1 Matojärvi 32 1,6 Kyrkparken 29 1,5 Järnvägsstationen 27 1,4 Bolagshotellet 26 1,3 Biblioteket 26 1,3 Övriga eller inga svar ,5 Summa Ej svar (andel av samtl. enkäter) 27 6,2 Tabell

18 Fråga 7 När du visar Kiruna för hitresta gäster, vilka platser tar du dem till? (Svarsfrekvens 94 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,3 Luossabacken ,4 Gruvan ,6 Stadshuset 116 8,7 Jukkasjärvi (generellt) 101 7,6 Ishotellet 67 5,0 Hjalmar Lundbohmsgården 59 4,4 Centrum 50 3,8 Fjällorter: Abisko, Björkliden, Nikkaluokta, 35 2,6 Nikkaluoktavägen Fjällen, naturen 33 2,5 Platser med samisk anknytning: Mattarahkka, Samegården, 24 1,8 Wennbergs Övriga eller inga svar ,1 Summa Ej svar (andel av samtl. enkäter) 26 5,9 Tabell 2.3 Fråga 8 Finns det något i Kirunas stadsmiljö som du hoppas aldrig förändras eller något som du skulle sakna om det försvann? (Svarsfrekvens 85 %) Platser/byggnader Tabell 2.4 Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,2 Stadshuset 46 6,0 Utsikten över stadens omgivning 45 5,9 Bolagsområdet 43 5,6 Järnvägsparken 39 5,1 Bläckhornen 34 4,4 Hjalmar Lundbohmsgården 26 3,4 Den äldre bebyggelsen i allmänhet 26 3,4 Kyrkparken 22 2,9 Skulle inte sakna något 21 2,7 Övriga eller inga svar ,4 Summa Ej svar (andel av samtl. enkäter) 63 14,4 20

19 Fråga 9 Vilken är Kirunas vackraste byggnad eller plats? (Svarsfrekvens 94 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kyrkan ,5 Stadshuset 62 7,2 Luossabacken 42 4,9 Bolagsområdet 38 4,4 Hjalmar Lundbohmsgården 29 3,4 Järnvägsparken 28 3,3 Gamla brandstationen 27 3,1 Kyrkoparken 22 2,6 Bläckhornen 22 2,6 Övriga eller inga svar ,1 Summa Ej svar (andel av samtliga enkäter) 28 6,4 Tabell 2.5 Fråga 10 Vilken är Kirunas fulaste byggnad eller plats? (Svarsfrekvens 88 %) Platser/byggnader Antal svar Procentandel av svaren Kupolen 76 9,4 Domushuset 52 6,4 Kv. Ortdrivaren 45 5,6 Centrum 42 5,2 Centralskolan 38 4,7 Kupoltorget/Folkets hus parkering 37 4,6 Industriområdet 37 4,6 Stadshuset 31 3,8 Planerna 30 3,7 Lombolo 25 3,1 Parkskolan 19 2,3 Terrassen 19 2,3 Övriga eller inga svar ,3 Summa Ej svar (andel av samtliga enkäter) 53 12,1 Tabell

20 Fråga 11 och 12 (OBS: dessa två frågor har kategoriserats och behandlats tillsammans.) 11) Om du kunde förbättra något i Kirunas stadsmiljö, vad skulle det vara? (439 enkäter, 87 % svarade) 12) Har du fler åsikter om Kirunas stadsmiljö så kan du skriva dem här. (439 enkäter, 49 % svarade) Åsiktskategorier Antal svar Procentandel av svaren Byggd miljö generellt ,6 Specifikt område / plats ,6 Specifik byggnad/konstruktion 64 14,6 Mer grönska generellt i staden ,0 Mer puls och trevnad i centrum 87 19,8 Övriga åsikter 80 18,2 Fler affärer och caféer 75 17,1 Renhållningen bör förbättras 70 15,9 Mer grönska i centrum 64 14,6 Övriga åsikter om trafik 62 14,1 Fler eller bättre gång- och cykelvägar 57 13,0 Samla centrum, t.ex. i en gata eller en galleria 54 12,3 Riv vissa byggnader och bygg nytt 39 8,9 Fräscha upp vissa gammalmodiga byggnader 38 8,7 Stoppa trafiken i centrum, utveckla gågatorna 38 8,7 Åsikter om Kupoltorget/Folkets hus parkering 38 8,7 Övriga åsikter om centrum 37 8,4 Underhåll av parkerna 36 8,2 Åsikter om gatumöblering i centrum 32 7,3 Åsikter och förslag om särskilda verksamheter 28 6,4 Åsikter om lekplatser 27 6,2 Bevara den gamla stilen 24 5,5 Ta bort betongbebyggelsen 24 5,5 Bevara och utveckla låg bebyggelse 23 5,2 Fortsätt underhålla centrum 21 4,8 Fler trähus 18 4,1 Mer varierad bebyggelse 16 3,6 Utnyttja mer sjöar och vattendrag runt staden 16 3,6 Åsikter om pollution och luftkvalité 12 2,7 Åsikter om utsikt 11 2,5 Bevara/utveckla förutsättningarna för gott lokalklimat 10 2,3 Åsikter om infarten till stan 10 2,3 För skoter i stan 10 2,3 Handikappanpassa stadsmiljön bättre 10 2,3 Om stadsomvandligen: nordostalternativet 10 2,3 Centrum är för blåsigt 8 1,8 Barnvänligt 7 1,6 Om stadsomvandligen: nordvästalternativet 7 1,6 Åsikter om järnvägsparken 5 1,1 Om stadsomvandligen: flytta mot totalt spricksäker mark 3 0,7 Övrigt om stadsomvandligen 2 0,5 Mot skoter i stan 1 0,2 Tabell

21 Åsikter och förslag som specifikt berör centrum Det viktigaste är att få ett mysigare centrum. Stäng av föreningsgatan för bilkörning och gör kullerstenar, träd, buskar, park, bänkar istället. Alla affärer/fik/butiker/frisörer ska samlas. Ett stort köpcenter + gågata där man samlar alla småbutiker. Skapa ett litet mysigt torg! Bygga ut järnvägsparken till ett större område o med mera gräsmattor/planer. Få bort alkoholisterna som sitter och skränar och skriker på bänkarna i central staden. Snygga till Folkets hus parkeringen Nyttja vatten mer - satsa på snö- och isprofil framför allt för barn (lockar till aktivitet vilket ger ett levande centrum). Hålla ihop, koncentrera centrum mer - ingen biltrafik. En större park med bänkar, gräsmattor, träd, centralt. Fylla tomma centrum affärslokaler (det är så deprimerande med övre Arent Grapeg.) Ta bort A- lagarna från hela centrum. Promenadväg runt Luossajärvi Kirunasjön, ett måste! Bättre renhållning både i centrum och runtom vägarna. Det ser för d igt ut Mer buskar, träd och blommor. Kupolstad, socialt vänlig på vintern med mycket ljus och massor av gratisplatser att slappa på utan köptvång. Ett stort centrum "inne" där man kan låsa in kläderna och vandra omkring i massor av caféer, pubar, restauranger, bad, gratis parker. Köpcentrum etc. Ett mer levande centrum. En galleria i det här klimatet. En gågata inomhus. Utnyttja snön mera på vintern, t.ex. skulptur i centrala staden. Skapa sociala, offentliga rum och SMÅ gator med blandverksamhet, täthet, trottoarer att flanera längs, träd och buskar, skulpturer. Funktionsseparera INTE, så får vi mysigare, mänskligare närmiljöer. Undvik STORA torg och stora bilparkeringar. Ta vara på utsikten. Mer parker i centrum, alléer kanske. Få in mer färg i centrum. Garagehus. Grönområde. TRÄD i centrum centrala stan. Isskulpturer med ljusslingor i. Flytta fjärrvärmeverket till Kalixfors flygplats eller göra skorstenarna dubbelt så höga. Se till att det blir ett sammanhållet samhälle med bra kollektivtrafik, bygga in ett större affärscentrum med gågator och igenbyggda gator. Ha kommunalt anställda som höll ordning i centrum, kratta, plocka skräp under sommaren. Placera stora parkeringsplatser mera undanskymt, mer grönska i centrum, gräsmattor och träd. Centrum, skapa ett trevligare inbyggt centrum. "Sparka liv" i spårvagnen! Centrum. Ett mera sammanbyggt centrum för handel. Ex. inglasat, fler möjligheter att parkera sin bil i uppvärmda garage. Göra Föreningsgatan till en affärsgata värd namnet. Riv centralskolan - bygga affärer med lägenheter för ungdomar ovanför. Mer parkeringsplatser. Mera gemensam stil på husen i centrum, nu är det så många olika stilar, inget helhetsintryck, väldigt mycket blandat. Att ha en hundhage där hundar kan springa/släppas lös - så vi hundrädda slipper lösa hundar! Mysa till centrum - eller icke centrum, sprid ut affärslokaler och parkeringsplatser. Affärerna mer samlade. Husen i centrum är tråkiga och fula. Skippa alla betong- och plåtklumpar. Shoppingcentrum som är inglasat är en bra idé, då man kan gå och shoppa på vintern lättare. Försök hitta en gemensam stil, inte blanda allt. Ett ordentligt köpcentrum med allt samlat i en "galleria". Mysigare torg i centrum, mer grönska. Plantera mer träd eftersom det ständigt blåser i Kiruna. Centrum. Gågator med mysiga tvåvåningshus och butiker på båda sidor, mer träd, buskar och blommor i stora krukor (som nu i sommar faktiskt dykt upp i Kiruna centrum, kul) Ta bort Gotlandsstenarna stenkonstverket och ersätt det med en staty av en gruvarbetare eller Lundbohm eller någon känd Kirunaperson. Sammanhängande centrum (ej utspridda butiker). Små parker. Vackrare blomlådor på somrarna. Arktisk trädgård med fik. Riv Kupolen Kupolenhuset! Satsa på vinterutsmyckning samt vinteraktiviteter i stället för "Lummiga parker" på sommaren. Isbana på Kupoltorget - eldar överallt - snöskulpturer. Ta efter Luleås satsning i deras stadspark! Renodlat centrum med massor av parkeringsplatser runt om - ej mitt i! Fler småbutiker, kanske ett tak över gågatorna (mindre blåst och snö). Ett livligt torg. Fixa centrum mer sammanhållet och med nya bra affärer/köpcenter. Inomhusgallerior "malls". Ej ta Gotlandstenarna stenar från Gotland till "staty" när vi själva har speciella stenar och malm. Mer utspritt centrum. Bättre skötta och använda grönområden. Ett vidare centrum (kärnan) med plats för torghandel ex. På vintern uppvärmd så det får bli en inglasad, inbyggd sådan. Få en mysigare oas för människor att shoppa, fika, träffas "motsats till 23

22 ishotellet Icehotel!" Helt fel att ex försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska vara mitt i centrum där man istället hade kunna placera fik/affärer. För att samla allt. Känns som om kiruna stått still när det gäller de viktiga byggnader som sporthall + badhus måste fräschas upp/bli trevligare. Är gammalmodigt. Dåligt asfalterade gator - överallt - lappverk. Cykelvägar - först till Jukkas sen till Nikkaluokta, Kurravaara osv. Flytta industriområdet vid infarten till Kiruna - fult och skräpigt. Jätteviktigt att kommunen kollar upp var luften är ren och fräsch, skiljer detta på olika områden i Kiruna? Centrum Stadskärnan ska ligga där det är renast luft, tycker jag. Skulle vara trevligt att ta tillvara på "småstadsidyllen" genom att samla fler djur kring stallet, brukshundsklubben t.ex med ett mini-zoo (kaniner, fåglar, grisar osv). Utnyttja det samiska mer då man bygger nytt, ta fram mer samiskt i stadskärnan t.ex. träkåtor-fik, "rengärden" kring lekplatser osv osv. Vattenrutschbana från Luossabacken Luossatoppen ner till Tvättjärn, Nukutusjärvi eller liknande. Citynära bad och parker med många konstverk, statyer o.dyl. Fler mötesplatser i anonym diskretionsvänlig miljö inomhus som inte nödvändigtvis måste kosta annat än t.ex. inträde på 10kr eller 20. Det skräpas ned alldeles för mycket. Hundskit nästan överallt, syns speciellt vintertid. Stadsplanen Det är fint att planläggningen av gatorna inte är rektangulär utan slingrar sig fram. Titta på andra länders/städers stadsplaner, var inte så konservativa och fega. Den gamla stadsbebyggelsen (före 1900) är ett föredöme. Tänk Hjalmar Lundbohm med arkitekter! Människor flyttar i allt större utsträckning till miljöer och livskvalitet. Jag med många andra upplever att centrum ser "tråkigt" ut. Även turister reagerar på samma sätt. Att vara mer öppen för att bygga om sina fastigheter i egen stil. Att inte alla hus ska vara i samma färg. Glastak från Lindexhuset till Domushuset. Fik. Lekplats för barn. Under taket som småstan i Piteå. Tänk på att det ska bo folk i Kiruna även efter LKAB, bygg ej staden enbart för att gynna LKAB utan tänk på folktrivsel i framtiden. Tiderna kan ändras snabbt. Tråkigt med alla tomma lokaler. Fula byggnader, öde centrum - skräpigt (men bättre sommaren -06 då det finns två (?) anställda som plockar skräp, krattar etc.). Vackert med gatubelysningen samt stjärndekoration vintertid i centrum. Fint med Stenriporna betongriporna! Skotertrafik/leder till centrum Varför inte tillåta skoterleder till vissa utvalda centrala platser. Varför inte skoter-"taxi". Vi bor ju i en "vinter"-stad Stadsmiljön bör mer anpassas och tilltala ungdomar och kvinnor. Lite mer grönområde, en lekpark för små barn inne i stan. Mer blommor sommartid. Använd belysning vintertid för fina effekter vintertid! Fler grönområden i samband med husen och centrum. Ta vara på de fina vyerna som finns i Kiruna. Varför inte en skridskobana i Ferrumparken eller Luossajärvi? Gör om Gallerian + Lindexhuset till bara 1 varuhus. Kanske en gångtunnel ovanför vägen. Gallerian, Lindexhuset. Arbetsförmedlingen + Föreningssparbanken + socialtjänsten passar mycket bättre någon annanstans. Inga gråa hus i det gråa vår-kiruna när snön är borta är detta hemskt. Sparkfiler i stan och för gående väl grusade! Kan alltid bli grönare, små parker. Gågator. Butiksgallerior (passar klimatet). Den fina Ferrumparken parken nedanför Ferrum med "talande tecknet"-statyn, kunde bli marknadsplats. Den är tämligen vindskyddad av murarna runt om. På vintern är parken "död" (utom vid vinterfestivalen) Centrum kan gärna byggas in som i flera städer i Norge. Ex. Bodö, Tromsö. Det saknas ett köpcentrum med flera butiker under ett tak. Det skyddar mot väder och vind. Viktigt med vegetation. Bort med ris, sly, sälg som gör att man ej kan ta sig fram + genererar knott och mygg. Mer parkliknande miljöer. Viktigt med vatten. Använd grönområdena bättre. Ta bättre hand om dem. Använd dem för exempelvis fler kulturaktiviteter. Det är väldigt skräpigt ofta efter helger, festivaler. Trivdes väldigt bra i bolagsområdet. Tycker inte riktigt om att bo i stan - mer oväsen och folk. Inga riktiga gårdar. Tråkigt att alla lägenheter finns på stan eller på lompis/tuolla. Borde finnas mer mitt emellan centrum och "förort". Utmärkt, dock ligger krematoriet obehagligt nära. Har Parkskolan intill, grå tråkig vägg. Annars nära till affärer, lasarett, sporthall. Grå ful byggnad, Parkskolan. Bra med bilparkering. Nära till affärer. Utsikten från balkongen är rak in i Parkskolans betongvägg. Utsikten från köket går mot Mangig. 24

23 baksida. Nära till centrum stort plus. Trivsamt men det borde finnas fler affärer och centrum borde göras mysigare. Det är en bra gata att bo på när arbete, mataffär, släkt och vänner. Men det saknas en hundrastningsplats typ som i Stockholm så att man inte rastar på Brukshundsklubbens dressyrplan. Trivsam och förhållandevis lugn men kärnan i centrum är för koncentrerad. Affärer bara en kort bit utanför "kärnan" försvinner (verkar försvinna) Fin, men lite för mitt i smeten. Tabell 2.8 Åsikter och förslag som specifikt berör parker Järnvägsparken är mkt. Fin. Den skulle man kunna göra attraktiv och mer en del av stan, en plats man gärna går till. I ett senare skede måste man göra en "ny" park pga gruvan förstås. Den nya parken borde vara mer i anslutning till stan. Bygga ut järnvägsparken till ett större område o med mera gräsmattor/planer. Få bort alkoholisterna som sitter och skränar och skriker på bänkarna i central staden. Snygga till Folkets hus parkeringen Att skötseln av parkområden, tex järnvägsparken, förbättras. Gräsklippning tex görs inte förrän en bra bit in på sommaren och det gör att det ser vanskött ut och är dålig reklam för kiruna sommartid. Järnvägsparken är fin. Utsikten mot fjällvärlden får inte byggas för! Härligt att se fjällen från centrum. Fler aktiviteter i Järnvägsparken sommartid - kanske kan duktiga elever från musikskolan ha som sommarjobb att spela där? Bra med stadsnära park - Järnvägsparken, man kunde ha mer aktivitet där. Fler träd absolut. Det gäller många områden, speciellt Bolagsområdet. En park placerad mer i centrum än Järnvägsparken. Om möjligt borde man bygga mer vindskyddade platser för olika evenemang t.ex. Ordna vinterkativiteter för barn - snöborgar i Ferrumparken, skridskobanor, pulkbackar, se till att skotta bort snö i järnvägsparken (kring gungorna och rutschbanan - hela lekplatsen) Idag ligger Järnvägsparken parken (järnvägs) utanför "centrum", används för lite. Trevligt att ha en park att sitta och vila i mitt i shoppingen... Mera parker och promenadvägar. En drös med hundlatriner (iaf runt luossa där jag bor). Mer grönområde typ en liten park inne i stan. Skogsområdet som ligger mellan Dübengatan och Porfyren skulle jag göra om till en stor lekpark (lekland) för barn, samt en fin park med bänkar vart äldre kan sitta och njuta av naturen. Blir en bra blandning av äldre och yngre. Snygga till centrum, blommor t.ex. Grönområden. Göra i ordning Petsamo till en ny folkpark, mer grönområden Bättre parkmiljö i centrum. Torget vid Snusdosan lite grönare, mer sittvänligt varma dagar. Området kring Coop Forum: totalsaneras för trevligare miljö. Mer små grönområden, bänkar att sitta på. Bevara stadsmiljön med att utsikten mot fjällen får inte försvinna. Det är Kirunas kännetecken att vara mitt i naturen. Träd och blommor - särskilt i centrum, för mycket betong-stenplattor-asfalt. Kul att det har blivit blommor och sånt i stan. T.ex. de som hänger i lyktstolparna efter Föreningsgatan. Mer grönområden, cykel- och promenadvägar. Mysiga restauranger och kaféer. Något typ "Kungsträdgården" med skidskois på vintern, stor lekpark. Stor affärsgalleria. Skulle fixa en park utanför Berlinmuren, stänga av gatan från poliskorsningen till Norgevägsnedfarten. Plantera björkar och sätta parkbänkar längs med gångvägen (där vägen går nu). Mera grönt = björkar+buskar (ex barrträd?). Fler stråk och miljöer för fotgängare. Fler cykelvägar. Fler parker. Mera planterade träd. Rönn och björk. Krukor med blommor. Mer välplanerade grönområden med mycket perenner och "sittgrupper". Skapa rum där människor kan mötas oavsett årstid!! Se över lekparkerna så att barnen kan stimuleras i sin lek! Få Kiruna C att se ut som just ett Centrum, med parkbänkar, perenner, en liten scen någonstans (permanent) som centralt kan användas vid behov. Skapa skyddsplats där man kan sitta när det regnar/blåser. Mer aktiviteter för barn och föräldrar (mötesplatser). Varför inte en skridskobana i Ferrumparken eller Luossajärvi? 25

24 Kullerstensgator i centrum, lite fler träd för skugga och som man kan pynta på vintern, kanske lite fler områden och ställen där både gamla och unga kan träffas. Mera lekparker - ordentliga för barnen med fina klätterställningar. Stora fina parker där det lockar att sitta och fika medhavd fika. En levande park där människor kan motionera, åka skridskor (liten bana) men ett fik i anslutning. Lekplats; för barnen. Sommartid kunna uppleva en grön park med perenna växter, buskar o.dyl. Små parker. Vackrare blomlådor på somrarna. Arktisk trädgård med fik. Tabell 2.9 Åsikter och förslag som specifikt berör trafik Fler gågator + gå och cykelvägar -> som man kan åka spark på och dra barnvagn. -parkering(ar) utanför centrum (ej inne i centrum). -Mer träd, granar, buskar + utsmyckningar ->mer naturmaterial; Växter som borde finnas i centrum: ljung, enris, granar för julbelysning. -Fler parkbänkar + lampor. - Lekpark för barnen Cykelbanor. Livsfarligt cykla från centrum mot sjukhuset. Ingen ser att det är cykelbana utanför Aktivelhuset. Bilfritt från Hjalmar Lundbohmsvägen till Folkets hus-området. Ta bort klotter. Mer gångbanor runt Kiruna. Bilfritt centrum, bättre och mer lekplatser. En gågata vore mysigt. Mer strövområden, kanske runt Luossajärvi Luossasjön. Säkrare gångvägar, ej nedsänkta och osynliga från vägen (som vid Coop). Säkrare cykelvägar. Bättre lokalkommunikationer. Mer grönområden med vatten. Mer gång/cykelvägar ut från Kiruna C. gånggata. Inga bilar genom centrum. Fler längre cykelbanor, handikappanpassningen (breda trottoarer och dörröppningar, öppna, stora ytor i galleriorna.) Fler gågator och grönområden. Trivsammare "gågata". Kanske inbyggd. Längre än nuvarande. Ett bra exempel är småstaden i Piteå. Mer bilfritt centrum. Mer parkeringsplatser. Fler promenad- och cykelvägar. Bilfritt centrum. Mer gågator Ett mer "centrumaktigt" centrum, med ett torg i mitten: gågator med affärer runt. Bilfritt centrum. Stänga av gatan från poliskorsningen till Norgevägsnedfarten. Plantera björkar och sätta parkbänkar längs med gångvägen (där vägen går nu). Se till att det blir ett sammanhållet samhälle med bra kollektivtrafik, bygga in ett större affärscentrum med gågator och igenbyggda gator. Centrum utan bilar. Mer grönområden, mindre parkeringar och trafik i centrum. Ett mer sammanhängande centrum. En centrumkärna med gågator med affärer och restauranger på båda sidorna. Göra så att Kiruna får ett riktigt centrum med exempelvis gågata och ett torg att samlas på. Centrum. Gågator med mysiga tvåvåningshus och butiker på båda sidor, mer träd, buskar och blommor i stora krukor (som nu i sommar faktist dykt upp i Kiruna centrum, kul) Ut med biltrafiken från centrum, bort med asfalt, mer gräs, fler träd, istället för stora fula parkeringsplatser, endast busstrafik och varutransporter (träd, träd och gräs är vad jag vill ha i centrum) Snygga till centrum, enhetliga byggnader. Gågator i stan. Ett bilfritt centrum, då inbegripet ännu Folkets hus parkering parkeringen vid Folkets hus. I stora städer utomlands hittar man ofta ett bilfritt centrum. Detta borde gå att göra även i Kiruna. Bort med Folkets hus parkering bilparkeringen i centrum - låt torget bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar och rabatter - utvidgning av det trivsamma ströget. Stäng Föreningsgatan och Meschplan för biltrafik och gör en mysig gågata/plats. Att det blev mer gågator i stan. Ha flera och större gallerior, ha ett mera tilltalande torg - med mycket mindre trafik. Bra på vintern - när det är kallt. Bättre gång- och cykelvägar, på vintern plogade. Lägre hastighet i stan. Städa bort allt skräp som 26

25 ligger överallt, E10 södra infarten + STÄLLVEKET INDUSTRIOMRÅDE!!! Skidspår/skoterspår i slinga genom/runt Kiruna. Bättre belysning. Skoterleder i centrum. Fler cykel och gångvägar. Mer grönområden, lekplatser, gångbanor. Mera parker och promenadvägar. Ta bort enkelriktat genom stan. Trafiklysen vi Hjampisvägen Adolfhedinsvägen Bättre cykelbanor i hela stan. Nu cyklar folk på trottoarerna. Gör något fint av Norrmalmskolan som är stängd. Mer gångbanor, upplysta sådana. Fina parker - grönområden. Cykelbanor i Luossaområdet och centrum. Fler gång/cykelbanor. Renhållning i centrum. Mer anpassat för cyklister, cykelbanor. Mindre asfalt på gångstigar, mera grönområden. Promenadmöjligheter utan asfaltvägar. Mera cykelvägar. Mera träd och grönska. Mera ströv- och grönområden. Bättre, fler gång- och cykelbanor. Cykelbanor (finns inga från Porfyren mot stan). Cykelväg till Jukkasjärvi. Cykelvägar, Cykelvägar, Cykelvägar. SNÖFRIA! Skottade, oläsligt i mitten och plats för sparkar. Kurer vid busshållplatserna mot vind o vatten! Mer cykelvägar För många återvändsgränder. Bökigt att ta sig fram - måste åka runt stan. Att Kupoltorget torget i centrum var mer gjort för att umgås på. Mer sittplatser, mindre trafik. En varm sommardag när många är i centrum sitter folk nästan i buskarna på ströget. Mer grönt och vatten i centrum. Cykelbanor över hela stan. Fler cykelvägar i stan och Jukkasjärvi Jukkas E10. Mer gångvägar, säkrare att cykla på och åka spark. Se över sandning vintertid. Mindre tunnlar under vägar - otäckt att passera som äldre. Få bort backarna. Cykelvänligt. Kupoltorget och Centralskolans parkering -> Tydligare rum, soliga uteplatser, mer grönska. Asfalterade cykelbanor runt stan för cyklister, inlines, rullskidor etc. Göra det mindre backigt. Införa separata cykel- och gångbanor. Mer grönområden, cykel- och promenadvägar. Fler stråk och miljöer för fotgängare. Fler cykelvägar. Fler parker. Bättre cykelvägar. Satsa myckett på närmiljön: grönområden, grillplatser.gång- och cykelvägar med belysning. Ordninställa trottoarer, gator. Placera stora parkeringsplatser mera undanskymt, mer grönska i centurm, gräsmattor och träd. Mera gångvägar, cykelvägar. Göra det mindre backigt så att det blir lättare att cykla och promenera. Mysa till centrum - eller icke centrum, sprid ut affärslokaler och parkeringsplatser. Anlägga fler cykelvägar. Inlinesbana runt elljusspåret Mer gångstigar/cykelvägar. Fler cykelvägar. Mera cykelvägar skulle behövas. Ordentliga gator och trottoarer inne bland villorna i Centrum centrala stan. Cykelbanor önskas i större utsträckning. Handikappanpassning måste till och att trottoarerna är så pass breda att de blir något kvar av dem då man plogat upp en plogvall på dem. Roligare centrum, gärna med stor gågata och lekpark. Utebad och andra aktiviteter samlade vid centrum. Mer turistvänligt - gärna samlad flygplats-busstation-järnvägstation och centralt: mer liv och rörelse också om allt är mer oläsligt Skoterleder till centrum (bra turistattraktion). Centrum, skapa ett trevligare inbyggt centrum. "Sparka liv" i spårvagnen! 27

26 Centrum. Ett mera sammanbyggt centrum för handel. Ex. inglasat, fler möjligheter att parkera sin bil i uppvärmda garage. Försök göra lite smartare vägar så att man slipper köra runt allting. Spårvagnar och bergbana till/upp på Luossabacken Luossavaara toppen alt hybridbussar istället för spårvagnar. Bygg vallar för att skärma av buller fån väg E4 E10 mot bebyggelsen i Tuolluvaara. parkeringsplatser. Det viktigaste är att få ett mysigare centrum. Stäng av föreningsgatan för bilkörning och gör kullerstenar, träd, buskar, park, bänkar istället. Ett stort köpcenter + gågata där man samlar alla småbutiker. Skapa ett litet mysigt torg! Torg utan bilar Tätare busstrafik. Bor man på Lombolo är man helt beroende av bil eftersom bussarna går så sällan och helger/kvällar/somrar är busstrafiken under all kritik. Fy skäms, Kiruna som har sådana avstånd. Här borde bussarna rulla ständigt. OK med bilar bara de styrs på rätt sätt in i miljön. Ingen biltrafik precis i kärnan av centrum. bättre lokaltrafik. Ta tillbaka spårvagnarna. Förbättra vägen upp till Luossabacken Luossavaara och göra det attraktivt för turister. Det är ju en fantastisk utsikt från toppen! Ta bort alla trafikljus Mindre biltrafik. Ex. Hjalmar Lundbohmsvägen Hjampisv är bara tyst kl 1-4 på natten. Mer P-platser. Ta bort övergångsställena i rondellerna! Ta bort bilvägen från (Föreningsgatan) centrum. Göra lite grann som det är i Luleå med en lång shoppinggata. Garagehus. Förminska avstånden i Kiruna. Stan är alldeles för bilanvändarvänlig, dvs vi blir beroende av bil. Göra det mindre backigt, jobbigt när man cyklar. Mer parkeringsplatser. Bättre och billigare kollektivtrafik. Snöröjningen är undermålig för synskadade och rullstolsbundna. Trafikhinder typ blomlådor tas bort. 3) Färre parkeringar (parkeringsplatser) Öppna Centrum city för biltrafik. Centralskolans parkering- Att det på vintern finns sparkvägar i centrum och även till och från centrum (osandade) Rusta upp gatunätet, förhöjningsringar på gatubrunnar, bättre asfalt. Behålla de breda gatorna. Varför ska de smalnas av? P-platser i yttre centrum istället för mitt i som vid Folkets hus. Snygg torgplats o grönområde (park) centralt. Ej så mycket enkelriktat. Grönområde av Folkets husparkeringen. Bilparkering vid busstation där gamla sjukstugan står (blir ändå inget av det huset). Jag anser att det är för mycket biltrafik inne i centrum. Dessutom är det för svårt att åka buss, speciellt på helger. Bättre tider alltså! Viktigt med natur och fjällkänsla i omgivningen. Satsa på tillgång till uteaktiviteter som t.ex. bra rastplatser längs stigar, skidspår och skridskotillgång. Ännu mindre biltrafik mitt i stan. Inga läskiga parkeringshus. Inga långa överbyggda gång- och cykelbanor i framtiden tack. Skulle uppskatta fler skoterleder centralt. Det vore fint med en stad där man kan gå längst minst två gator, inte bara en plats i mitten. Gågator, lämna bilen utanför centrum. Mera grönt! Fint med gågata upp mot Föreningsgatan men Kupoltorget torget nedanför Snusdosan är alldeles för tråkigt. Hellre ett stort parkeringshus utanför centrum på avstånd som nu t.ex. vid Stadshuset, vid Hjalmar Lundbohmsvägen. Inga bilar i centrum tack. 28

27 Kan alltid bli grönare, små parker. Gågator. Butiksgallerior (passar klimatet). Utveckla affärsutbudet och gågatan i centrum. Bygg på berg och ta tillvara på värme - ö - effekten. Konturbaserat (isolinjer) oregelbundet vägnät för att skapa mildare stadsklimat. Ta in riktiga geografer med GIS-kompetens (ej bara gis-ingenjörer som saknar kunskap!) Beställ geologisk kartering av SGU och bygg där det EJ finns malmmineral! Väster: mer sol på Luossabacken Luossavaara sluttningar (sämre på fm) bättre på em. Öster: Jägarskoleområdet/Duvvägen/Terassgatan: mer naturkänsla. Utomhusskridskobana i stan vintertid. Fler vägbulor - speciellt vid Sjukhus/skola/farliga övergångsställen. Ett promenadstråk/elljusspår runt Luossajärvi. Rondell vid korsningen som går vid polishuset upp mot torget. Skärpta regler gentemot LKAB ang. luften som idag smutsarner marken och husen. Dåligt asfalterade gator - överallt - lappverk. Cykelvägar - först till Jukkas sen till Nikkaluokta, Kurravaara osv. Unika lösningar: cykelvägar ska vara "sparkvägar" på vintern. Spårvagn. Inga fler gångtunnlar typ den vid Coop Forum, kvinnor känner sig utsatta och rädda att använda dem. Många tar bilen istället eftersom de gångtunnlarna är enda stället man kan gå om man ska från Lombolo till stan. Själva stan är inte cykelvänlig. Jag saknar cykel/gångbanor avskilt från trafiken i Luossavaara Luossa-området och centrum/högalidsområdet. Bra med resecentrum för buss, tåg, flyg, båt, helikopter, taxi, cykelväg, promenadväg osv. Bygg fler vackra trähus/parhus för hyresgäster. Försök återskapa att vinden ej blåser genom stan, framför allt centrum men även Lombolo Lompis. Kul med egen liten tomt. Handikappanpassa affärs/offentliga byggnader. Stasa på att bygga på Lombolo/Glaciärområdet. Placera inte värmeverket sopbränningsverk, soptippar, krematorium eller ställverk så centralt som de är nu. Dela inte staden till Ednavaara/Lombolo/Tuolla. Samla hellre till Lombolo/Tuolluvaara Tuolla. Var ska man gå? Ska man kunna gå på trottoaren på vintern? Nu bäst plogat på gatan. Fler affärer, rusta upp hus i centrum stadskärnan, bättre gångbanor, gator, mer framtidstro och investeringar. Belysta gång- oh cykelvägar. Få cykelbanor/cykelmarkeringar på vägar. Bättra på cykelbanorna. Skoterleder - skotercafé och liknande centralt. Vi har vinter så länge och kan utnyttja detta för lokalbefolkning men även för turister. Bättre utarbetade skoterleder så att man kommer ut utan att behöva använda släp + att skoterlederna underhålls bättre. Skotertrafik/leder till centrum Varför inte tillåta skoterleder till vissa utvalda centrala platser. Varför inte skoter-"taxi". Vi bor ju i en "vinter"-stad. Bredare vägar (tänker på Luossaområdet), men inte 3-4 filer. Släpp inte in skotertrafik i centrum, pga buller och avgaser. Ta bort den fula statyn, parkering i centrum. Parkeringsplatser för turister. Behövs skylt på Övre Norrmalm järnvägsgatan/brytaregatan till E10an då många turister med husvagnsekipage åker in där vägen tar slut och har svårt att vända samt bussar och lastbilar. Varför 30 km/h utanför badet men 50km/h utanför barns hem? Mer 30-sträckor framför allt i ALLA bostadsområden och gärna en del genomfartförbjuden t.ex. på Kiruna Söderbergsgatan. Inför 30 i hela stan utom på genomfartslederna! Fartgupp på extra utsatta ställen. För mycket bilvägar överallt. Sparkstad? Var kan man använda spark. Det grusas ända in på husväggarna. Kan man inte lämna en sträng för sparkåkare? Snöröjningen funkar dåligt (sent), kanske inte alltid är bäst med lägsta anbudet?!raggning" har alltid funnits med bil vilket man inte ska ta död på kultur i Kiruna. Vintertid sanda bara trottoaren så att man kan åka spark! Parkeringshus gör att mindre ytor skulle behövas för parkeringsplatser. ( ) Men jag saknar en fungerande lokaltrafik på Lompis (helger bl.a.), det är rent av en skandal hur det fungerar idag. Vi bygger fina vägar och spärrar sedan av den då det flyttar in barnfamiljer där i kvarteret!??? Vägen 29

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN Hur ska våra parker och grönområden utvecklas? Medborgarmöten i Bagarmossen, Björkhagen, Kärrtorp/Enskedalen, Skarpnäcks gård/skrubba, Flaten och Orhem Bagarmossen Onsdagen

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 5 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om Eskilstunas infarter Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Juni 2010 Infartsprojektet analys medborgarenkäten Kerstin Palmqvist

Läs mer

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Rapportbilaga Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Bilageförteckning Bilaga 1 Karta över s tätort Bilaga 2 Karta över s tätort Bilaga 3 Karta över /Stensele tätort Bilaga 4 Karta över s tätort Bilaga

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

tyck till om dergårdsentrén

tyck till om dergårdsentrén Bilaga 1 tyck till om dergårdsentrén En enkät från Lerums kommuns om pågående planering inom området Dergårdsentrén i Lerum Redovisning av enkätsvar september - oktober 2013 Sammanställt av planenheten

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

Under perioden 24 mars till 27 april 2015 genomfördes en webbenkät om at tbygga bostäder i Örebros parker. Många valde att kommentera sitt svar.

Under perioden 24 mars till 27 april 2015 genomfördes en webbenkät om at tbygga bostäder i Örebros parker. Många valde att kommentera sitt svar. Under perioden 24 mars till 27 april 2015 genomfördes en webbenkät om at tbygga bostäder i Örebros parker. Många valde att kommentera sitt svar. Nedan redovisas alla kommentarer till undersökningen: "Ska

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Europa: från den ena gatan...... till den andra

Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan till den andra riktar sig till både lärare och elever. Den vill stimulera elevernas nyfikenhet och uppmuntra dem att lära känna

Läs mer

FÖRORD. Sirkka Wegelius Stadsarkitekt

FÖRORD. Sirkka Wegelius Stadsarkitekt FÖRORD Arbetet att ta fram ett förslag till generalplan för Mariehamn inleddes år 1999. Under åtta år har stadsarkitektkontoret, stadsplanenämnden och stadsstyrelsen tagit fram ett förslag till generalplan

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Barn- och ungdomsperspektiv

Barn- och ungdomsperspektiv Barn- och ungdomsperspektiv Barns synpunkter på Järfälla Underlagsrapport till Översiktsplan Järfälla nu till 2030 Samrådshandling augusti 2012 Ewa Franzén Barn- och utbildningsförvaltningen juni 2012

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad 2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad Sidan 2 av 20 EN GRÖNARE STAD ÄR ROLIGARE Skönhet och vackra miljöer inbjuder till kreativitet. Och vackra miljöer är nästan alltid mer eller mindre gröna.

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23

Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23 Idéboken Idéer om LinköpingsBo2016 Sammanställt 2012-10-23 Idéboken. Du läser just nu i idéboken. Här har vi samlat idéer kring stadsutveckling och gestaltning av Vallastaden som har kommit till projektet

Läs mer

Vemod och förståelse

Vemod och förståelse FLYTTEN AV KIRUNA Reportage: Vemod och förståelse när Kiruna flyttar Stora delar av Kiruna ska flyttas. Anledningen är att malmbrytningen ger upphov till sprickor i marken. LKAB kom med beskedet redan

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Barns öar i de vuxnas hav En förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv

Barns öar i de vuxnas hav En förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv Barns öar i de vuxnas hav En förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv Vid tågstationen, det kan bli väldigt väldigt trångt där, och då kan ju någon ramla ner. Det finns ju mycket att göra, badhus,

Läs mer