FOLKHÄLSOAVDELNINGEN. Ulla Lindström Folkhälsoplanerare Tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOAVDELNINGEN. Ulla Lindström Folkhälsoplanerare Tfn 036-32 22 51"

Transkript

1 Uppföljning av hälsopolitiskt program för Jönköpings län FOLKHÄLSOAVDELNINGEN Ulla Lindström Folkhälsoplanerare Tfn Juni 2000

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Syfte och metod för uppföljning 1 Nulägesbeskrivning med kommentarer 2 Sammanfattande reflexion 5 Bilaga 6 Aneby kommun 6 Eksjö kommun 6 Gislaved kommun 6 Gnosjö kommun 7 Habo kommun 7 Jönköpings kommun 8 Mullsjö kommun 8 Nässjö kommun 9 Sävsjö kommun 9 Tranås kommun 10 Vaggeryds kommun 10 Vetlanda kommun 10 Värnamo kommun 11

3 Uppföljning av det Hälsopolitiska programmet för Jönköpings län. Bakgrund Kontaktorganet för samverkan mellan landsting och kommuner i Jönköpings län (Läns-LAKO) beslutade att rekommendera landstinget och länets kommuner att fastställa förslaget till hälsopolitiskt program. Uppdraget att ta fram programmet gavs av Läns-LAKO till en styrgrupp, utsedd av Läns- LAKO, med ledamöter från såväl Landstinget som länets kommuner. En projektgrupp med tjänstemän från Landstinget och Kommunförbundet har utarbetat programmet. Det hälsopolitiska programmet har formulerat en 0-vision enligt följande: - Alla medborgare skall tillförsäkras möjligheter till ett gott och aktivt liv på lika villkor. - Ingen ska dö i förtid eller drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada som hade kunnat undvikas. - För kommande generationer skall hälsoarbetet ges en långsiktig och hållbar utveckling. Ett aktivt folkhälsoarbete i Jönköpings län skall, för att arbeta mot visionen, bedrivas med följande inriktning: 1. främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer inom folkhälsoarbetet 2. arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet 3. särskilt inrikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker 4. ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom folkhälsoområdet 5. vidareförmedla forsknings- och utvecklingsinsatser så att de bidrar till en långsiktig hållbar utveckling 6. ta tillvara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete Från landstingsfullmäktiges protokoll från hämtas följande citat: Enligt uppdrag från Läns-LAKO 31/1996 har en särskild styrgrupp lagt fram förslag till hälsopolitiskt program för Jönköpings län. Programmet har remissbehandlats, slutjusterats och tillstyrkts av Läns-LAKO 10/1998. Landstingsfullmäktige beslutade att antaga det hälsopolitiska programmet samt att verka för att alla anställda i Landstinget aktiveras i folkhälsoarbetet. 1

4 Syfte och metod för uppföljning Det hälsopolitiska programmet togs fram gemensamt för landstinget och kommunerna och är ett övergripande program. Men det är också en kunskapsbas som förklarar och resonerar kring begreppen inom folkhälsa och folkhälsoarbete. Programmet avslutas med att det hälsopolitiska programmet med angivna mål skall få en regelbunden uppföljning och utvärdering i landstingets och kommunernas årliga budget- och flerårsplanearbete. Därutöver bör en avstämning göras av programmet i sin helhet vid millennieskiftet. Uppdraget att göra denna uppföljning gavs till en av folkhälsoplanerarna våren Syftet med den här rapporten är att beskriva hur målen i det hälsopolitiska programmet har uppfyllts. Fokus är riktat på hur organisationen av folkhälsoarbetet har byggts upp i kommunerna, eftersom det ger förutsättningarna för att arbeta med programmet. Uppgifterna är insamlade från rapporter och verksamhetsplaner från folkhälsoplanerarna samt rundringning till olika företrädare från kommunerna och andra berörda personer. För att få kunskap om hur det hälsopolitiska programmet används i Landstinget och de olika kommunerna behövs en intervjuundersökning med ledamöter i folkhälsoråden, vilket kan vara lämpligt att göra om något år. För att få kunskap om effekten av hälsoarbetet krävs mer epidemiologiska data än vad som finns tillgängligt idag. Nulägesbeskrivning med kommentarer Nedan följer en redovisning av hur målen från programmet har uppfyllts i maj Av samtliga 13 kommuner är det idag 9 som fastställt programmet i kommunfullmäktige. Övriga kommuner har fattat beslut på andra nivåer och anser att de arbetar utifrån det hälsopolitiska programmet. Mål 1. Varje kommun har ett lokalt hälsoråd eller liknande med representanter från olika förvaltningar inom kommunen, andra offentliga organ, hälso- och sjukvården, tandvården, förenings- och näringslivet, företagshälsovården m fl. Det lokala hälsorådet skall ha ett samordningsansvar för att folkhälsofrågorna beaktas i all verksamhet. Folkhälsoråd i kommunerna Det finns folkhälsoråd eller liknande i 11 kommuner och de har bildats från 1980-talet till år I ytterligare en kommun planeras folkhälsoråd och beslut ska fattas av fullmäktige där i september. Sammansättningen av ledamöter i folkhälsorådet skiljer sig en del i de olika kommunerna. Ofta ingår politiker och tjänstemän på olika nivåer från olika förvaltningar samt representanter från primärvård, försäkringskassa, arbets- 2

5 förmedling och frivilligorganisationer. Några kommuner har endast politiker medan andra kommuner har enbart tjänstemän i sina folkhälsoråd. I åtta av folkhälsoråden är ett kommunalråd eller någon annan från kommunstyrelsen ordförande. Sekreterare är en kommunal tjänsteman eller landstingets folkhälsoplanerare. Varje kommuns folkhälsoråd finns beskrivna i bilaga, se sid Hur påverkar folkhälsorådet samordningen mellan olika aktörer? Folkhälsoråden har ofta som målsättning att främja samverkan och här följer några kommentarer om detta: Folkhälsorådet stöder och uppmuntrar samverkan. Kunskapen ökar om varandras arbetsområden. Det blir lättare att arbeta tvärsektoriellt på olika sätt. Det blir lättare att förankra och verkställa beslut. Folkhälsoråden har ofta börjat med att inventera vad som redan görs och uppmuntrat samverkan mellan olika förvaltningar. För de som startat folkhälsoråd 1999/2000 är det inte möjligt att uttala sig om samordningseffekter. Mål 2. Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet. Mål 3. Särskilt inrikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker. Vilka hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser har hälsorådet initierat för att skapa likvärdiga förutsättningar? Vilka initiativ har tagits till folkhälsoarbete riktat till de grupper som är mest utsatta för hälsorisker? Folkhälsofrågorna hör hemma på den politiska nivån och är nära kopplade till välfärden. Välfärdspolitik gynnar de svaga grupperna mest, som någon kommunrepresentant uttryckte det. När folkhälsofrågorna lyfts upp i den centrala ledningen för kommunen ökar möjligheterna till påverkan av de grundläggande besluten och prioriteringarna. Det är ännu för tidigt att få en tydlig bild av vad det hälsopolitiska programmet inneburit för nya initiativ. Flera kommuner har knutit ett brottsförebyggande arbete till folkhälsorådet. Nästan hälften av kommunerna har verksamhetsplaner för folkhälsoarbetet med mål och prioriteringar. Andra är mer inriktade på aktiviteter. I flera kommuner pågår måldiskussioner. Några exempel på riktade insatser från kommunerna är; integrationprojekt, riktade insatser till invandrare som grupp, barn och ungdom, äldre, kvinnor, individstärkande ungdomsprojekt mm 3

6 Att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet, som det står i mål 2, kräver helt andra verktyg än den här uppföljningen för att mäta. Nationella undersökningar som Folkhälsorapporten 1997 och den Nationella folkhälsokommitténs arbete visar på en ökad ojämlikhet i hälsa under 1990-talet. Vi behöver en kartläggning och analys av hälsoförhållandena i vårt län och dess delar för att följa utvecklingen. Mål 4. Att utveckla samverkan mellan Hälsohögskolan, landstinget och kommunerna. Hur har samverkan utvecklats? Vilka utbildnings- och utvecklingsinsatser har förekommit? Landstinget och kommunerna samverkar i folkhälsoråden och i många av de tvärsektoriella grupper som bedriver det praktiska arbetet. Hälsohögskolan har bildat en referensgrupp för utbildningen i Folkhälsovetenskap med representanter för kommunerna och folkhälsoavdelningen. Samverkan kring projekt till studenters examensarbeten i folkhälsovetenskap är under uppbyggnad både med folkhälsoavdelningen och kommunerna. Folkhälsoavdelningen deltar i nämnda utbildning på Hälsohögskolan vilket fördjupar samarbetet ytterligare. Hälsohögskolan, Folkhälsoavdelningen och Kommunförbundet har gemensamt arrangerat en utbildningsdag i folkhälsa under hösten 1999 och ännu en utbildningsdag planeras till november Målgruppen har varit politiker, tjänstemän och studenter. Samverkan har fungerat bra. Mål 5. Med modern informationsteknik skapa aktiva verktyg för att föra ut forsknings- och utvecklingsresultat. Via landstingets och kommunernas hemsidor skapa en diskussionsplattform för att fånga upp allmänhetens synpunkter. Hur har IT används för att föra ut folkhälsokunskap? Finns det en diskussionsplattform på några hemsidor för allmänhetens synpunkter? Landstinget har ingen hemsida för att föra ut folkhälsokunskap, men enligt uppgift från informationsenheten ska landstingets hemsida göras om och utvecklas under året. Folkhälsoavdelningen har ett intresse av att göra en folkhälsa-ikon på Landstingets hemsida med lämpliga länkar. Folkhälsorådets verksamhetsplan och ledamöter finns på kommunens hemsida i tre kommuner. Ett lokalt alkoholpolitiskt program har lagts ut på remiss via en kommuns hemsida. Flera kommuner liksom Folkhälsoavdelningen har insett värdet av att använda IT, som ett redskap för att öka delaktighet och engagemang bland invånarna. I flera kommuner kan frågor ställas via till ordföranden i folkhälsorådet. 4

7 En förteckning över rökfria restauranger och kaféer finns på några kommuners hemsidor. Mål 6. Läns-LAKO ges ett samordningsansvar för folkhälsofrågorna i länet med att skapa mötesplatser, ordna konferenser mm så att ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte sker med berörda och engagerade i folkhälsoarbete. Hur har Läns-LAKO bedrivit sitt samordningsansvar för folkhälsofrågorna? Har Läns-LAKO arrangerat någon konferens i folkhälsoarbete? Avsikten med mål 6 var att Läns-LAKO skulle ges ett samordningsansvar istället för ett länsövergripande folkhälsoråd, men inget av detta har genomförts. För att bedriva ett samordningsansvar behövs ett regionalt folkhälsoråd. Övrigt I beslutet om det hälsopolitiska programmet skulle en populär kortversion av programmet framställas. Detta har inte gjorts och vid den här uppföljningen verkar den inte behövas. Folkhälsoaktörerna har använt programmet i sin helhet och kunnat arbeta efter det. Däremot saknas en innehållsförteckning. Programmet behöver kompletteras med bl a Tobakspolitiskt program för Jönköpings län och Alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings län. Folkhälsoavdelningen sammanställer en folder, som utgår från det hälsopolitiska programmet och presenterar avdelningens arbete. Sammanfattande reflexion Det hälsopolitiska programmet för Jönköpings län har funnits i två år. Nästan alla kommuner har antagit det och bildat någon form av folkhälsoråd. Programmet är övergripande, förklarande och resonerande och har fungerat bra som igångsättare. För att uppnå ett långsiktigt, framgångsrikt folkhälsoarbete behövs mer utbildningsinsatser än vad som hittills har erbjudits. Den här uppföljningen har inte frågat efter utbildningsbehov eller effekter av hälsoarbetet. För att kunna utvärdera behövs mer epidemiologiska data som mäter befolkningens hälsa över tid och i olika grupper på kommunnivå. Både självrapporterad hälsa och registerdata är viktiga. Samverkan mellan landstinget, kommunerna och Hälsohögskolan har fördjupats och utvecklats. Detsamma gäller mellan olika aktörer på lokal nivå. Det pågår en utveckling både av utbud av utbildning och epidemiologisk datainsamling. Vid rundringningen fanns ett engagemang i kommunerna för att arbeta med folkhälsofrågor, vilket är viktigt att uppmärksamma i kommande uppföljningar. 5

8 Bilaga Kommunernas folkhälsoråd: Aneby kommun Folkhälsorådet bildades och består idag av: Irene Lundberg kommunalråd ordförande Inger Hallbäck folkhälsoplanerare sekreterare Roland Axelsson barn- och utbildningschef Susanne Carlbom förälder Anders Göranzon Aneby kristna råd Sven-Åke Sjöstam näringslivet Vanja Dolck barn- och utbildningsnämnden Stig Johansson rektor Per-Magnus Svensson socialchef Folkhälsorådets syfte är att implementera hälsofrämjande strategier för barn och unga i Aneby för att skapa likvärdiga förutsättningar för hälsa. Målet är att öka jämlikheten i hälsa hos barn och unga och pröva hälsofrämjande strategier i kommunen samt följa utvecklingen av vad det ger för effekter och konsekvenser. Eksjö kommun Folkhälsorådet nybildades och har börjat med följande sammansättning: Gun Henriksson Fritidsförvaltningen Monica Kollberg Miljö och byggförvaltningen Karin Anemyr Socialförvaltningen Stine Krabbe Svensson Barn och utbildningsförvaltningen Åsa Johansson AB Eksjö Företagshälsovård Anna Wijkström AB Eksjö Företagshälsovård Ulrika Öberg Höglandets sjukhus Eva Stålhammar Primärvården Annica Dahl folkhälsoplanerare Lokal-LAKO i Eksjö har tagit initiativ till att starta ett Folkhälsoråd i Eksjö. Rådet ska utifrån hälsoriskerna i Eksjö - samordna information om verksamheten - vara kontaktorgan för hälsofrågor - initiera projekt och utredningar - ha rätt att ge mindre bidrag till arrangemang och verksamheter, samt - i övrigt ta angelägna initiativ inom ansvarsområdet. Gislaveds kommun Kommunfullmäktige har fattat beslut om det hälsopolitiska programmet, men något folkhälsoråd har inte bildats ännu. 6

9 Gnosjö kommun Folkhälsorådet bildades på 1980-talet och har följande representanter och kontaktpersoner: Göran Aronsson kommunalråd ordförande Arne Annerhult Kultur och fritid sekreterare Klas Boberg Skolförvaltningen Krister Persson Socialförvaltningen David Davidsson Miljö och bygg Kjell-Ove Sjöblom Kultur och fritid Geert Geelmuyden Primärvården Tina Berg-Stenholm Primärvården Eva Holmstén Försäkringskassan Carina Lidholm Företagshälsan Stefan Jonsson Arbetsförmedlingen Lena Backstig folkhälsoplanerare Jan Isendahl Korpen Yvonne Sköld Gnosjö Gymnastikklubb Lars Persson Agenda 21-samordnare Folkhälsorådet är ett samverkansorgan och uppgifterna är: - Att sprida kunskaper så att människor kan lära sig sambanden som påverkar hälsan och att själva ta ansvar för detta. - Att verka för åtgärder som förebygger vällevnadssjukdomar och olyckor. - Att samarbeta kring hälsofrågor och stödja hälsoarbetet i kommunen. - Att vara remissinstans i lokala hälsofrågor. Habo kommun Folkhälsorådet bildades Tidigare fanns ett hälsoråd som startades av primärvården Folkhälsorådet består idag av: Lars Elwing kommunalråd ordförande Paula Eriksson folkhälsoplanerare sekreterare C G Nilsson kommunchef Ragnvald Ahlnér barn- och utbildningsnämndens ordf. Margareta Fick byggnadsnämnden Olov Frankner teknisk chef Hans Lingfors vårdcentralschef Tomas Lundh fritidschef Lars-Erik Sidenholm miljö- och hälsoskyddsinspektör Per Wärnbring socialnämndens ordf. Kent Dyberg landstingsstyrelsen Dan Andersson närpolischef Folkhälsorådets syfte är att medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och främja en god hälsa för invånarna i Habo kommun. Prioriterade områden för 2000; barn och ungdomars hälsa, brottsförebyggande arbete och äldres hälsa. 7

10 Jönköpings kommun Kommunfullmäktige beslutade att utvidga kommunstyrelsens välfärdsutskotts arbetsområde att även omfatta samordningfrågor inom folkhälsoarbetet. Motivet är att folkhälsofrågor utgör en del i den övergripande välfärdspolitiken och därför bör samordnas på central politisk nivå i kommunen. Välfärdsutskottet: Peter Persson Kommunalråd ordförande Anita Ström Kommunalrådssekreterare sekreterare Arne Fougelberg (s) Rose-Marie Magnusson (s) Ann-Marie Nilsson (c) Acko Ankarberg Johansson (kd) Gunn Curenstam (kd) Yvonne Augustsson (m) Chefstjänstemännen inom skola och barnomsorg, socialtjänst, fritid och kultur deltar i sammanträdena men ingår inte i kommunstyrelsens välfärdsutskott Välfärdsutskottet beslutade uttala att samverkan mellan välfärdsområdets förvaltningar och övriga kommunala förvaltningar samt landstinget måste utvecklas och förstärkas i frågor som rör folkhälsan samt att folkhälsoarbetet inledningsvis ska inriktas på att - långsiktigt förbättra levnadsförhållandena bl a genom förstärkta insatser för att motverka segregationen. - motverka ohälsa bland barn och ungdomar genom att främja verksamheter som leder till ökad fysisk aktivitet såväl i skolan som på fritiden - bryta utvecklingen av ökat bruk av narkotika, alkohol och tobak bland barn och ungdomar. Mullsjö kommun Folkhälsorådet bildades och består idag av: Anders Ekström Kommunstyrelsen ordförande Paula Eriksson Folkhälsoplanerare sekreterare Jan-Åke Johansson Kommunchef Bengt Anteryd Barn- och utbildning Lars Grehn Kultur och fritid Patrik Risberg Miljö och hälsoskydd Gerd Thorstensson Omvårdnadsnämnd Tore Landh Tekniska utskottet Lotta Larsdotter Primärvården Kent Dyberg Landstingsstyrelsen Dan Andersson Polisen 8

11 Folkhälsorådets syfte är att medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och främja en god hälsa för invånarna i Mullsjö kommun. Det övergripande långsiktiga målet är att uppnå jämlikhet i hälsa oavsett kön, ålder och socialgrupp. Följande fem områden prioriteras 2000: Lokalt brottsförebyggande arbete, barn- och ungdomars hälsa, äldres hälsa, hälsa på arbetsplatsen och skadeprevention. Nässjö kommun Folkhälsorådet bildas under 2000 och består av: Per Persson kommunalråd ordförande Gudrun Spång Gunnarssonkommunledningskontoret sekreterare Ingemar Eriksson (kd) Ann-Marie Gustavsson (s) Rose-Marie Bergrot (m) Marianne Broman (safe) Bengt Ärleskog (fp) Barbro Öhlin (v) Annica Dahl, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet är under bildande varför det inte går att redovisa mål och prioriteringar. En mer verkställande folkhälsokommitté ska bildas av cheftjänstemän. Sävsjö kommun Folkhälsorådet bildades i januari 1999 och består av: Kari Sunnliden Socialnämnden ordförande Hans Ekström Socialförvaltningen sekreterare Håkan Nordvall Fritids- och föreningsnämnden Lena Persson Barn- och utbildningsnämnden Bengt Mattsson Miljö- och hälsoskyddsnämnden Max Gauffin IOGT-NTO Helene Wrede Primärvården Maj Lindgren Primärvården Monika Hallberg Försäkringskassan Madeleine Hultqvist Sävsjöortens företagshälsovård AB Bo Svensson LO-sektionen i kommunen Lena Gustafson folkhälsoplanerare Kommunstyrelsen har prioriterat ungdomar som målgrupp och mål har utformats på följande områden: alkohol och droger, ungdomsvåld och rökvanor. 9

12 Tranås kommun Tranås kommun har beslutat att utifrån det hälsopolitiska programmet bilda ett folkhälsoråd. Ett förslag ska läggas fram i september. En framtidsverkstad med 30 deltagare har genomförts under temat brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Arbetet mynnade ut i att ett folkhälsoråd ska bildas och vara paraplyorganisationen. En inventering i form av kommunens resurskarta pågår. Ansvarig politiker är Katarina Kronqvist som är oppositionsråd. Tjänsteman är Jimmy Karlsson. Vaggeryd kommun Folkhälsorådet bildades 1993 och består idag av: Berry Lilja Kommunstyrelsen ordförande Paula Eriksson Folkhälsoplanerare sekreterare Kerstin Axelsson Arbetsförmedlingen Noomi Carlsson Barn- och utbildningsförvaltningen Gunnar Crona Barn- och utbildningsförvaltningen Maj-Inger Elf Åberg Försäkringskassan Lena Göransson Primärvården Vaggeryd Britt Johansson Primärvården Skillingaryd Arne Larsson Primärvårdschef Göran Svensson Kultur- och fritidsförvaltningen Börje Wilsborn Närpolisen (adjungerande Brottförebyggande) Syftet med folkhälsorådet är att arbeta över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen. Förutom det övergripande långsiktiga målet att kontinuerligt sträva efter att uppnå jämlikhet i hälsa har följande områden prioriterats 2000: - Tvärsektoriellt arbete för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom. - Hälsa relaterat till arbete/arbetslöshet. - Barn- och ungdomars hälsa - Trygg och säker kommun. Vetlanda kommun Hälsoforum bildades och består av: Gisela Brumme Kommunstyrelsen ordförande Lennart Sörbacken Socialförvaltningen sekreterare Anna-Greta Brolin Barn- och utbildningskansliet Marianne Rosgren Företagshälsovården Uno Sundberg Reumatikerföreningen Lars-Åke Johansson Ordf. i Vetlanda Korpen Jan-Olof Johansson Skolhälsovården Birgit Tjäder Ordf. i PRO Vetlanda Inger Hellberg Primärvårdschef Lena Gustafson Folkhälsoplanerare Lena Letterblad Stud. Folkhälsovetenskap adjungerande ledamot Sune Ryberg Kultur- och fritidskontoret adjungerande ledamot 10

13 Hälsoforum arbetar med att ta fram ett lokalt handlingsprogram. Hittills har arbetet begränsats till: cykelmotionsgrupp, idrottskola i Vetlanda, Hela världen i Holsbybrunn samt Positiva Björkö. Värnamo kommun Folkhälsorådet bildades 1991 och består idag av: Benny Engstrand Fritidsförvaltningen ordförande Lena Backstig Folkhälsoplanerare sekreterare Åke Frizell Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Pettersson Barn- och utbildningsförvaltningen Gunnel Börjesson Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Maj Inger Åberg Försäkringskassan Tommy Jönsson Polisen Barbro Norén Primärvården Bo Johansson Företagshälsovården Therese Johnsson Socialförvaltningen Bo Hultqvist Arbetsförmedlingen Jerry Nyström Arbetslivet Anette Pettersson Metallfacket Birgitta Andersson Ekologiavdelningen Karin Bridfelt Primärvården Folkhälsorådet har för 2000 följande inriktning: - Samordningsansvar för folkhälsofrågor inom kommunens verksamhet enligt det hälsopolitiska programmet. Rapportering sker från olika verksamheters arbete för att skapa samordning för insatserna. - Dialog med Lokal-LAKO kring folkhälsofrågor vid varje sammanträde. - Driva egna projekt på Lokal-LAKOs eller på eget initiativ då det finns finansiella och personella möjligheter att genomföra dessa. - Vara remissinstans kring frågor som rör folkhälsan. 11

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2 Val av vice ordförande... 3 3 Uppföljning av verksamhetsplan/revidering av verksamhetsplan... 4 4 Mötesdatum 2011... 5 5 Presentation av Polismyndighetens

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2... 3 3 Presentation Jesper Ekberg, folkhälsochef... 5 4 Livsmedelsverket besöker Salemkyrkan 27 februari... 6 5 Datum för årets hälsovecka... 7 6 Prioriteringar

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.15 16.00 1 Beslutande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-12 Innehållsförteckning Ärende 28 Föregående protokoll... 32 29 Brottsförebyggande... 33 30 Samverkansorganisation barn/unga-förslag på ny organisation...

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid NOVA Mat och möten kl.8.30 12.00 Beslutande Ersättare Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Kalle Blomgren (HSN) Ulrik Hammar (HSN) Lars-Erik Strömbergson (HSN) Mariana Ekberg (HSN)

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Valberedningen 2013-14.

Valberedningen 2013-14. Valberedningen Jägareförbundet Jönköpings Län informerar. Valberedningen har som mål att i samverkan med medlemmarna skapa den bästa styrelsen som Jägareförbundet Jönköpings Län kan erhålla, därför är

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360 Sammanträdesdatum 2 212 Dnr 2011/KA0360 Avsiktsförklaring KomHem vård, omsorg och rehab nära dig, Jönköpings län s förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring gällande KomHem vård, omsorg och rehab

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer