FOLKHÄLSOAVDELNINGEN. Ulla Lindström Folkhälsoplanerare Tfn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOAVDELNINGEN. Ulla Lindström Folkhälsoplanerare Tfn 036-32 22 51"

Transkript

1 Uppföljning av hälsopolitiskt program för Jönköpings län FOLKHÄLSOAVDELNINGEN Ulla Lindström Folkhälsoplanerare Tfn Juni 2000

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Syfte och metod för uppföljning 1 Nulägesbeskrivning med kommentarer 2 Sammanfattande reflexion 5 Bilaga 6 Aneby kommun 6 Eksjö kommun 6 Gislaved kommun 6 Gnosjö kommun 7 Habo kommun 7 Jönköpings kommun 8 Mullsjö kommun 8 Nässjö kommun 9 Sävsjö kommun 9 Tranås kommun 10 Vaggeryds kommun 10 Vetlanda kommun 10 Värnamo kommun 11

3 Uppföljning av det Hälsopolitiska programmet för Jönköpings län. Bakgrund Kontaktorganet för samverkan mellan landsting och kommuner i Jönköpings län (Läns-LAKO) beslutade att rekommendera landstinget och länets kommuner att fastställa förslaget till hälsopolitiskt program. Uppdraget att ta fram programmet gavs av Läns-LAKO till en styrgrupp, utsedd av Läns- LAKO, med ledamöter från såväl Landstinget som länets kommuner. En projektgrupp med tjänstemän från Landstinget och Kommunförbundet har utarbetat programmet. Det hälsopolitiska programmet har formulerat en 0-vision enligt följande: - Alla medborgare skall tillförsäkras möjligheter till ett gott och aktivt liv på lika villkor. - Ingen ska dö i förtid eller drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada som hade kunnat undvikas. - För kommande generationer skall hälsoarbetet ges en långsiktig och hållbar utveckling. Ett aktivt folkhälsoarbete i Jönköpings län skall, för att arbeta mot visionen, bedrivas med följande inriktning: 1. främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer inom folkhälsoarbetet 2. arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet 3. särskilt inrikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker 4. ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom folkhälsoområdet 5. vidareförmedla forsknings- och utvecklingsinsatser så att de bidrar till en långsiktig hållbar utveckling 6. ta tillvara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete Från landstingsfullmäktiges protokoll från hämtas följande citat: Enligt uppdrag från Läns-LAKO 31/1996 har en särskild styrgrupp lagt fram förslag till hälsopolitiskt program för Jönköpings län. Programmet har remissbehandlats, slutjusterats och tillstyrkts av Läns-LAKO 10/1998. Landstingsfullmäktige beslutade att antaga det hälsopolitiska programmet samt att verka för att alla anställda i Landstinget aktiveras i folkhälsoarbetet. 1

4 Syfte och metod för uppföljning Det hälsopolitiska programmet togs fram gemensamt för landstinget och kommunerna och är ett övergripande program. Men det är också en kunskapsbas som förklarar och resonerar kring begreppen inom folkhälsa och folkhälsoarbete. Programmet avslutas med att det hälsopolitiska programmet med angivna mål skall få en regelbunden uppföljning och utvärdering i landstingets och kommunernas årliga budget- och flerårsplanearbete. Därutöver bör en avstämning göras av programmet i sin helhet vid millennieskiftet. Uppdraget att göra denna uppföljning gavs till en av folkhälsoplanerarna våren Syftet med den här rapporten är att beskriva hur målen i det hälsopolitiska programmet har uppfyllts. Fokus är riktat på hur organisationen av folkhälsoarbetet har byggts upp i kommunerna, eftersom det ger förutsättningarna för att arbeta med programmet. Uppgifterna är insamlade från rapporter och verksamhetsplaner från folkhälsoplanerarna samt rundringning till olika företrädare från kommunerna och andra berörda personer. För att få kunskap om hur det hälsopolitiska programmet används i Landstinget och de olika kommunerna behövs en intervjuundersökning med ledamöter i folkhälsoråden, vilket kan vara lämpligt att göra om något år. För att få kunskap om effekten av hälsoarbetet krävs mer epidemiologiska data än vad som finns tillgängligt idag. Nulägesbeskrivning med kommentarer Nedan följer en redovisning av hur målen från programmet har uppfyllts i maj Av samtliga 13 kommuner är det idag 9 som fastställt programmet i kommunfullmäktige. Övriga kommuner har fattat beslut på andra nivåer och anser att de arbetar utifrån det hälsopolitiska programmet. Mål 1. Varje kommun har ett lokalt hälsoråd eller liknande med representanter från olika förvaltningar inom kommunen, andra offentliga organ, hälso- och sjukvården, tandvården, förenings- och näringslivet, företagshälsovården m fl. Det lokala hälsorådet skall ha ett samordningsansvar för att folkhälsofrågorna beaktas i all verksamhet. Folkhälsoråd i kommunerna Det finns folkhälsoråd eller liknande i 11 kommuner och de har bildats från 1980-talet till år I ytterligare en kommun planeras folkhälsoråd och beslut ska fattas av fullmäktige där i september. Sammansättningen av ledamöter i folkhälsorådet skiljer sig en del i de olika kommunerna. Ofta ingår politiker och tjänstemän på olika nivåer från olika förvaltningar samt representanter från primärvård, försäkringskassa, arbets- 2

5 förmedling och frivilligorganisationer. Några kommuner har endast politiker medan andra kommuner har enbart tjänstemän i sina folkhälsoråd. I åtta av folkhälsoråden är ett kommunalråd eller någon annan från kommunstyrelsen ordförande. Sekreterare är en kommunal tjänsteman eller landstingets folkhälsoplanerare. Varje kommuns folkhälsoråd finns beskrivna i bilaga, se sid Hur påverkar folkhälsorådet samordningen mellan olika aktörer? Folkhälsoråden har ofta som målsättning att främja samverkan och här följer några kommentarer om detta: Folkhälsorådet stöder och uppmuntrar samverkan. Kunskapen ökar om varandras arbetsområden. Det blir lättare att arbeta tvärsektoriellt på olika sätt. Det blir lättare att förankra och verkställa beslut. Folkhälsoråden har ofta börjat med att inventera vad som redan görs och uppmuntrat samverkan mellan olika förvaltningar. För de som startat folkhälsoråd 1999/2000 är det inte möjligt att uttala sig om samordningseffekter. Mål 2. Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet. Mål 3. Särskilt inrikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker. Vilka hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser har hälsorådet initierat för att skapa likvärdiga förutsättningar? Vilka initiativ har tagits till folkhälsoarbete riktat till de grupper som är mest utsatta för hälsorisker? Folkhälsofrågorna hör hemma på den politiska nivån och är nära kopplade till välfärden. Välfärdspolitik gynnar de svaga grupperna mest, som någon kommunrepresentant uttryckte det. När folkhälsofrågorna lyfts upp i den centrala ledningen för kommunen ökar möjligheterna till påverkan av de grundläggande besluten och prioriteringarna. Det är ännu för tidigt att få en tydlig bild av vad det hälsopolitiska programmet inneburit för nya initiativ. Flera kommuner har knutit ett brottsförebyggande arbete till folkhälsorådet. Nästan hälften av kommunerna har verksamhetsplaner för folkhälsoarbetet med mål och prioriteringar. Andra är mer inriktade på aktiviteter. I flera kommuner pågår måldiskussioner. Några exempel på riktade insatser från kommunerna är; integrationprojekt, riktade insatser till invandrare som grupp, barn och ungdom, äldre, kvinnor, individstärkande ungdomsprojekt mm 3

6 Att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet, som det står i mål 2, kräver helt andra verktyg än den här uppföljningen för att mäta. Nationella undersökningar som Folkhälsorapporten 1997 och den Nationella folkhälsokommitténs arbete visar på en ökad ojämlikhet i hälsa under 1990-talet. Vi behöver en kartläggning och analys av hälsoförhållandena i vårt län och dess delar för att följa utvecklingen. Mål 4. Att utveckla samverkan mellan Hälsohögskolan, landstinget och kommunerna. Hur har samverkan utvecklats? Vilka utbildnings- och utvecklingsinsatser har förekommit? Landstinget och kommunerna samverkar i folkhälsoråden och i många av de tvärsektoriella grupper som bedriver det praktiska arbetet. Hälsohögskolan har bildat en referensgrupp för utbildningen i Folkhälsovetenskap med representanter för kommunerna och folkhälsoavdelningen. Samverkan kring projekt till studenters examensarbeten i folkhälsovetenskap är under uppbyggnad både med folkhälsoavdelningen och kommunerna. Folkhälsoavdelningen deltar i nämnda utbildning på Hälsohögskolan vilket fördjupar samarbetet ytterligare. Hälsohögskolan, Folkhälsoavdelningen och Kommunförbundet har gemensamt arrangerat en utbildningsdag i folkhälsa under hösten 1999 och ännu en utbildningsdag planeras till november Målgruppen har varit politiker, tjänstemän och studenter. Samverkan har fungerat bra. Mål 5. Med modern informationsteknik skapa aktiva verktyg för att föra ut forsknings- och utvecklingsresultat. Via landstingets och kommunernas hemsidor skapa en diskussionsplattform för att fånga upp allmänhetens synpunkter. Hur har IT används för att föra ut folkhälsokunskap? Finns det en diskussionsplattform på några hemsidor för allmänhetens synpunkter? Landstinget har ingen hemsida för att föra ut folkhälsokunskap, men enligt uppgift från informationsenheten ska landstingets hemsida göras om och utvecklas under året. Folkhälsoavdelningen har ett intresse av att göra en folkhälsa-ikon på Landstingets hemsida med lämpliga länkar. Folkhälsorådets verksamhetsplan och ledamöter finns på kommunens hemsida i tre kommuner. Ett lokalt alkoholpolitiskt program har lagts ut på remiss via en kommuns hemsida. Flera kommuner liksom Folkhälsoavdelningen har insett värdet av att använda IT, som ett redskap för att öka delaktighet och engagemang bland invånarna. I flera kommuner kan frågor ställas via till ordföranden i folkhälsorådet. 4

7 En förteckning över rökfria restauranger och kaféer finns på några kommuners hemsidor. Mål 6. Läns-LAKO ges ett samordningsansvar för folkhälsofrågorna i länet med att skapa mötesplatser, ordna konferenser mm så att ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte sker med berörda och engagerade i folkhälsoarbete. Hur har Läns-LAKO bedrivit sitt samordningsansvar för folkhälsofrågorna? Har Läns-LAKO arrangerat någon konferens i folkhälsoarbete? Avsikten med mål 6 var att Läns-LAKO skulle ges ett samordningsansvar istället för ett länsövergripande folkhälsoråd, men inget av detta har genomförts. För att bedriva ett samordningsansvar behövs ett regionalt folkhälsoråd. Övrigt I beslutet om det hälsopolitiska programmet skulle en populär kortversion av programmet framställas. Detta har inte gjorts och vid den här uppföljningen verkar den inte behövas. Folkhälsoaktörerna har använt programmet i sin helhet och kunnat arbeta efter det. Däremot saknas en innehållsförteckning. Programmet behöver kompletteras med bl a Tobakspolitiskt program för Jönköpings län och Alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings län. Folkhälsoavdelningen sammanställer en folder, som utgår från det hälsopolitiska programmet och presenterar avdelningens arbete. Sammanfattande reflexion Det hälsopolitiska programmet för Jönköpings län har funnits i två år. Nästan alla kommuner har antagit det och bildat någon form av folkhälsoråd. Programmet är övergripande, förklarande och resonerande och har fungerat bra som igångsättare. För att uppnå ett långsiktigt, framgångsrikt folkhälsoarbete behövs mer utbildningsinsatser än vad som hittills har erbjudits. Den här uppföljningen har inte frågat efter utbildningsbehov eller effekter av hälsoarbetet. För att kunna utvärdera behövs mer epidemiologiska data som mäter befolkningens hälsa över tid och i olika grupper på kommunnivå. Både självrapporterad hälsa och registerdata är viktiga. Samverkan mellan landstinget, kommunerna och Hälsohögskolan har fördjupats och utvecklats. Detsamma gäller mellan olika aktörer på lokal nivå. Det pågår en utveckling både av utbud av utbildning och epidemiologisk datainsamling. Vid rundringningen fanns ett engagemang i kommunerna för att arbeta med folkhälsofrågor, vilket är viktigt att uppmärksamma i kommande uppföljningar. 5

8 Bilaga Kommunernas folkhälsoråd: Aneby kommun Folkhälsorådet bildades och består idag av: Irene Lundberg kommunalråd ordförande Inger Hallbäck folkhälsoplanerare sekreterare Roland Axelsson barn- och utbildningschef Susanne Carlbom förälder Anders Göranzon Aneby kristna råd Sven-Åke Sjöstam näringslivet Vanja Dolck barn- och utbildningsnämnden Stig Johansson rektor Per-Magnus Svensson socialchef Folkhälsorådets syfte är att implementera hälsofrämjande strategier för barn och unga i Aneby för att skapa likvärdiga förutsättningar för hälsa. Målet är att öka jämlikheten i hälsa hos barn och unga och pröva hälsofrämjande strategier i kommunen samt följa utvecklingen av vad det ger för effekter och konsekvenser. Eksjö kommun Folkhälsorådet nybildades och har börjat med följande sammansättning: Gun Henriksson Fritidsförvaltningen Monica Kollberg Miljö och byggförvaltningen Karin Anemyr Socialförvaltningen Stine Krabbe Svensson Barn och utbildningsförvaltningen Åsa Johansson AB Eksjö Företagshälsovård Anna Wijkström AB Eksjö Företagshälsovård Ulrika Öberg Höglandets sjukhus Eva Stålhammar Primärvården Annica Dahl folkhälsoplanerare Lokal-LAKO i Eksjö har tagit initiativ till att starta ett Folkhälsoråd i Eksjö. Rådet ska utifrån hälsoriskerna i Eksjö - samordna information om verksamheten - vara kontaktorgan för hälsofrågor - initiera projekt och utredningar - ha rätt att ge mindre bidrag till arrangemang och verksamheter, samt - i övrigt ta angelägna initiativ inom ansvarsområdet. Gislaveds kommun Kommunfullmäktige har fattat beslut om det hälsopolitiska programmet, men något folkhälsoråd har inte bildats ännu. 6

9 Gnosjö kommun Folkhälsorådet bildades på 1980-talet och har följande representanter och kontaktpersoner: Göran Aronsson kommunalråd ordförande Arne Annerhult Kultur och fritid sekreterare Klas Boberg Skolförvaltningen Krister Persson Socialförvaltningen David Davidsson Miljö och bygg Kjell-Ove Sjöblom Kultur och fritid Geert Geelmuyden Primärvården Tina Berg-Stenholm Primärvården Eva Holmstén Försäkringskassan Carina Lidholm Företagshälsan Stefan Jonsson Arbetsförmedlingen Lena Backstig folkhälsoplanerare Jan Isendahl Korpen Yvonne Sköld Gnosjö Gymnastikklubb Lars Persson Agenda 21-samordnare Folkhälsorådet är ett samverkansorgan och uppgifterna är: - Att sprida kunskaper så att människor kan lära sig sambanden som påverkar hälsan och att själva ta ansvar för detta. - Att verka för åtgärder som förebygger vällevnadssjukdomar och olyckor. - Att samarbeta kring hälsofrågor och stödja hälsoarbetet i kommunen. - Att vara remissinstans i lokala hälsofrågor. Habo kommun Folkhälsorådet bildades Tidigare fanns ett hälsoråd som startades av primärvården Folkhälsorådet består idag av: Lars Elwing kommunalråd ordförande Paula Eriksson folkhälsoplanerare sekreterare C G Nilsson kommunchef Ragnvald Ahlnér barn- och utbildningsnämndens ordf. Margareta Fick byggnadsnämnden Olov Frankner teknisk chef Hans Lingfors vårdcentralschef Tomas Lundh fritidschef Lars-Erik Sidenholm miljö- och hälsoskyddsinspektör Per Wärnbring socialnämndens ordf. Kent Dyberg landstingsstyrelsen Dan Andersson närpolischef Folkhälsorådets syfte är att medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och främja en god hälsa för invånarna i Habo kommun. Prioriterade områden för 2000; barn och ungdomars hälsa, brottsförebyggande arbete och äldres hälsa. 7

10 Jönköpings kommun Kommunfullmäktige beslutade att utvidga kommunstyrelsens välfärdsutskotts arbetsområde att även omfatta samordningfrågor inom folkhälsoarbetet. Motivet är att folkhälsofrågor utgör en del i den övergripande välfärdspolitiken och därför bör samordnas på central politisk nivå i kommunen. Välfärdsutskottet: Peter Persson Kommunalråd ordförande Anita Ström Kommunalrådssekreterare sekreterare Arne Fougelberg (s) Rose-Marie Magnusson (s) Ann-Marie Nilsson (c) Acko Ankarberg Johansson (kd) Gunn Curenstam (kd) Yvonne Augustsson (m) Chefstjänstemännen inom skola och barnomsorg, socialtjänst, fritid och kultur deltar i sammanträdena men ingår inte i kommunstyrelsens välfärdsutskott Välfärdsutskottet beslutade uttala att samverkan mellan välfärdsområdets förvaltningar och övriga kommunala förvaltningar samt landstinget måste utvecklas och förstärkas i frågor som rör folkhälsan samt att folkhälsoarbetet inledningsvis ska inriktas på att - långsiktigt förbättra levnadsförhållandena bl a genom förstärkta insatser för att motverka segregationen. - motverka ohälsa bland barn och ungdomar genom att främja verksamheter som leder till ökad fysisk aktivitet såväl i skolan som på fritiden - bryta utvecklingen av ökat bruk av narkotika, alkohol och tobak bland barn och ungdomar. Mullsjö kommun Folkhälsorådet bildades och består idag av: Anders Ekström Kommunstyrelsen ordförande Paula Eriksson Folkhälsoplanerare sekreterare Jan-Åke Johansson Kommunchef Bengt Anteryd Barn- och utbildning Lars Grehn Kultur och fritid Patrik Risberg Miljö och hälsoskydd Gerd Thorstensson Omvårdnadsnämnd Tore Landh Tekniska utskottet Lotta Larsdotter Primärvården Kent Dyberg Landstingsstyrelsen Dan Andersson Polisen 8

11 Folkhälsorådets syfte är att medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och främja en god hälsa för invånarna i Mullsjö kommun. Det övergripande långsiktiga målet är att uppnå jämlikhet i hälsa oavsett kön, ålder och socialgrupp. Följande fem områden prioriteras 2000: Lokalt brottsförebyggande arbete, barn- och ungdomars hälsa, äldres hälsa, hälsa på arbetsplatsen och skadeprevention. Nässjö kommun Folkhälsorådet bildas under 2000 och består av: Per Persson kommunalråd ordförande Gudrun Spång Gunnarssonkommunledningskontoret sekreterare Ingemar Eriksson (kd) Ann-Marie Gustavsson (s) Rose-Marie Bergrot (m) Marianne Broman (safe) Bengt Ärleskog (fp) Barbro Öhlin (v) Annica Dahl, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet är under bildande varför det inte går att redovisa mål och prioriteringar. En mer verkställande folkhälsokommitté ska bildas av cheftjänstemän. Sävsjö kommun Folkhälsorådet bildades i januari 1999 och består av: Kari Sunnliden Socialnämnden ordförande Hans Ekström Socialförvaltningen sekreterare Håkan Nordvall Fritids- och föreningsnämnden Lena Persson Barn- och utbildningsnämnden Bengt Mattsson Miljö- och hälsoskyddsnämnden Max Gauffin IOGT-NTO Helene Wrede Primärvården Maj Lindgren Primärvården Monika Hallberg Försäkringskassan Madeleine Hultqvist Sävsjöortens företagshälsovård AB Bo Svensson LO-sektionen i kommunen Lena Gustafson folkhälsoplanerare Kommunstyrelsen har prioriterat ungdomar som målgrupp och mål har utformats på följande områden: alkohol och droger, ungdomsvåld och rökvanor. 9

12 Tranås kommun Tranås kommun har beslutat att utifrån det hälsopolitiska programmet bilda ett folkhälsoråd. Ett förslag ska läggas fram i september. En framtidsverkstad med 30 deltagare har genomförts under temat brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Arbetet mynnade ut i att ett folkhälsoråd ska bildas och vara paraplyorganisationen. En inventering i form av kommunens resurskarta pågår. Ansvarig politiker är Katarina Kronqvist som är oppositionsråd. Tjänsteman är Jimmy Karlsson. Vaggeryd kommun Folkhälsorådet bildades 1993 och består idag av: Berry Lilja Kommunstyrelsen ordförande Paula Eriksson Folkhälsoplanerare sekreterare Kerstin Axelsson Arbetsförmedlingen Noomi Carlsson Barn- och utbildningsförvaltningen Gunnar Crona Barn- och utbildningsförvaltningen Maj-Inger Elf Åberg Försäkringskassan Lena Göransson Primärvården Vaggeryd Britt Johansson Primärvården Skillingaryd Arne Larsson Primärvårdschef Göran Svensson Kultur- och fritidsförvaltningen Börje Wilsborn Närpolisen (adjungerande Brottförebyggande) Syftet med folkhälsorådet är att arbeta över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen. Förutom det övergripande långsiktiga målet att kontinuerligt sträva efter att uppnå jämlikhet i hälsa har följande områden prioriterats 2000: - Tvärsektoriellt arbete för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom. - Hälsa relaterat till arbete/arbetslöshet. - Barn- och ungdomars hälsa - Trygg och säker kommun. Vetlanda kommun Hälsoforum bildades och består av: Gisela Brumme Kommunstyrelsen ordförande Lennart Sörbacken Socialförvaltningen sekreterare Anna-Greta Brolin Barn- och utbildningskansliet Marianne Rosgren Företagshälsovården Uno Sundberg Reumatikerföreningen Lars-Åke Johansson Ordf. i Vetlanda Korpen Jan-Olof Johansson Skolhälsovården Birgit Tjäder Ordf. i PRO Vetlanda Inger Hellberg Primärvårdschef Lena Gustafson Folkhälsoplanerare Lena Letterblad Stud. Folkhälsovetenskap adjungerande ledamot Sune Ryberg Kultur- och fritidskontoret adjungerande ledamot 10

13 Hälsoforum arbetar med att ta fram ett lokalt handlingsprogram. Hittills har arbetet begränsats till: cykelmotionsgrupp, idrottskola i Vetlanda, Hela världen i Holsbybrunn samt Positiva Björkö. Värnamo kommun Folkhälsorådet bildades 1991 och består idag av: Benny Engstrand Fritidsförvaltningen ordförande Lena Backstig Folkhälsoplanerare sekreterare Åke Frizell Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Pettersson Barn- och utbildningsförvaltningen Gunnel Börjesson Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Maj Inger Åberg Försäkringskassan Tommy Jönsson Polisen Barbro Norén Primärvården Bo Johansson Företagshälsovården Therese Johnsson Socialförvaltningen Bo Hultqvist Arbetsförmedlingen Jerry Nyström Arbetslivet Anette Pettersson Metallfacket Birgitta Andersson Ekologiavdelningen Karin Bridfelt Primärvården Folkhälsorådet har för 2000 följande inriktning: - Samordningsansvar för folkhälsofrågor inom kommunens verksamhet enligt det hälsopolitiska programmet. Rapportering sker från olika verksamheters arbete för att skapa samordning för insatserna. - Dialog med Lokal-LAKO kring folkhälsofrågor vid varje sammanträde. - Driva egna projekt på Lokal-LAKOs eller på eget initiativ då det finns finansiella och personella möjligheter att genomföra dessa. - Vara remissinstans kring frågor som rör folkhälsan. 11

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2011-03-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 9.00 12.15 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (s) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (m) Lars Eriksson, BUN ordf. (kd) kl.

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-02-19 1 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002

Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002 Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002 Inledning Folkhälsorådet har funnits i kommunen sedan 1997. Initialt har Folkhälsorådet arbetat med inventering av folkhälsoarbete, sammanställt statistik och

Läs mer

Fem år med det hälsopolitiska programmet

Fem år med det hälsopolitiska programmet Fem år med det hälsopolitiska programmet En uppföljning av utvecklingen under åren 1998-2002 2003-07-29 Lena Backstig Folkhälsosekreterare Sammanfattning Det hälsopolitiska programmet för Jönköpings län

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2 Val av vice ordförande... 3 3 Uppföljning av verksamhetsplan/revidering av verksamhetsplan... 4 4 Mötesdatum 2011... 5 5 Presentation av Polismyndighetens

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 35 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 16.10 ande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson, Ks ordf. (m) Håkan Jansson, Landstingsstyrelsen (m) Övriga närvarande Paula Bergman, folkhälsoplanerare

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2... 3 3 Presentation Jesper Ekberg, folkhälsochef... 5 4 Livsmedelsverket besöker Salemkyrkan 27 februari... 6 5 Datum för årets hälsovecka... 7 6 Prioriteringar

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Tjänsteskrivelse 2016-01-27 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2015.0109 Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Bakgrund Folkhälsa och barnkonvention är

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1 Folkhälsorådet 2014-03-21. Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) Emma Magnusson (C)

Sammanträdesdatum Sida 1 Folkhälsorådet 2014-03-21. Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) Emma Magnusson (C) Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Britt-Marie

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 6 mars 2014 klockan 13.15 16.00 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Kenneth Ohlsson

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 31 Föregående protokoll... 36 32... 37 33 Föräldraupprop-fram för naturligt fett i våra skolor... 39 34 Hälsoveckan... 40 35 Prioriteringar inför 2012... 41 36 Sammanträdesdatum 2012...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl. 14.00-16.30 ande Natrix Öjemark (C) Ordförande Katarina Roos (V) Ledamot

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Tingssalen Tid: onsdag 25 februari kl. 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Bättre hälsa 3. BRÅ-ANT organisation

Läs mer

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-05-28 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Inledning Folkhälsorådet beslutade vid mötet 2011-11-18 att revidera Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2012. Verksamhetsplanen för folkhälsorådet anger inriktning

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 Föregående protokoll... 12 10... 13 11 Livsmedelsverket informerar om kost... 15 12 Hälsoveckan... 16 13 Verksamhetsplan-prioriteringar inför 2012... 17 14 Nästa sammanträde... 18

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12) Nr 2 Miljö- och hälsorådet 2005-06-13 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 13 juni 2005, klockan 13.00 16.30 ande Robert Svensson (c) Kerstin Nordström (s) Gösta Olsson (s) Stig Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2010-04-20 12 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 15.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, vice ordf. (fp) Henrik Jansson, ks ordf. (m) Kent Oskarsson, ks vice ordf. (s) Agneta Grunditz (m) Övriga närvarande

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.15 16.00 1 Beslutande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga 2015-09-22 Regionledningskontoret Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-08-18 Tjänsteskrivelse 2015-06-05 Motion

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande. Börje Norén, Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande. Börje Norén, Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Folkhälsorådet 2009-04-29 1(13) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, kl 15.00-16.30 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Plats och tid ande Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra HSN

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Policy för Folkhälsoarbete. i Lunds kommun

Policy för Folkhälsoarbete. i Lunds kommun Policy för Folkhälsoarbete i Lunds kommun Reviderad med anledning av den av riksdagen tagna propositionen 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik samt på grund av kommunala beslut. Antagen av kommunstyrelsens

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 23 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl 08.30-11.30 Deltagare Anna Danielsbacka Stig Carlsson Peggy Johansson Lars Jönsson Beate Poetzsch

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 22 september 2008, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Ellida Närvarande Ordf Ledamöter Ersättare Referensgruppen Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c),

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Anette Asp, ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen

Anette Asp, ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Eken, kl 1300 16 00 Beslutande För Kommunstyrelsen Emma Magnusson (C) Bill Björklund (FP) För Socialnämnden Britt-Marie Berg-Engström (S) Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer