Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM"

Transkript

1 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM

2

3 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM M HDB PROD MVSCH VFM Fastställd jämlikt: AL LGM MS 520:14FMV212-1:1 Utgåva: 9 (2014) Distribution via:

4

5 FÖRSVARETS MATERIELVERK Fastställelsesida Publikation M Sida 1(1) Fastställelsesida Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM, utgåva 9 (2014) (M ), fastställs att tillämpas fr o m Handboken är ett komplement till tidigare utgiven Handbok FMV Materielpublikationer, (M M ) samt till vissa mallar i FMV Produktionsmiljö och FMV Produktionsmiljö 3 (Vårdsystem FM, Enkeldok DTD), samt Word-mallar. Handboken utgör en vägledning för revidering och nyproduktion av Vård FM-publikationer. Kjell-Åke Sjöberg Tony Eriksson

6

7 FÖRSVARETS MATERIELVERK Sida 1 HANDBOK FÖR PRODUKTION AV MATERIELVÅRDSSCHEMAN ENLIGT VÅRDSYSTEM FM INNEHÅLL OMFATTNING... 5 INLEDNING... 6 Produktion av materielvårdsscheman... 7 VÅRDSYSTEM FM BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING... 8 Vad menas med begreppet Vård?... 8 Vad är målbilden för Vårdsystem FM?... 8 Framtagning av materielvårdsscheman, instruktionsböcker och reparationsböcker... 9 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn... 9 Materielvårdsschema grundtillsyn Smörjschema Materielvårdsschema förrådstillsyn Instruktionsbok och Reparationsbok BESKRIVNING AV OLIKA PUBLIKATIONSTYPER Vårdscheman Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM MVIF Gemensamt Materielvårdsschema daglig tillsyn Materielvårdsschema särskild tillsyn Materielvårdsschema grundtillsyn Materielvårdsschema förrådstillsyn Smörjschema Rostskyddsschema Spolschema Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ...70 Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman... 71

8 Sida 2 AVFUKTNING AV MATERIEL Allmänt Korrosion Försämrade egenskaper hos hygroskopiska material Skadlig aktivitet hos mikroorganismer Ozon Ändring av fuktmiljön Allmänt Värmning Avfuktning Avfuktningsmetoder Allmänt Tillämpning Slutet system Öppet system Val av system Statisk avfuktning Allmänt Avfuktningsanläggningar Dynamisk avfuktning Materiel i bruk Allmänt Projektering KRAV VID UTVECKLING AV MATERIEL SOM SKA AVFUKTAS Krav vid upphandling - avfuktning och förvaring MARKMATERIEL - Stridsfordon - Stabsfordon - Tunga vapen SJÖMATERIEL - Ytfartyg - Undervattensbåtar FLYGMATERIEL - Flygplan - Helikoptrar FÖRVARINGSFÖRSÖK Materiel i förråd Erfarenheter från förvaringsförsöken Gummimaterial Plastmaterial Kretskort och kontaktmateral Kondensatorer Packningar Medicinsk utrustning Blyfri bensin Miljödiesel Syntetiska oljor Break Free oljor

9 FÖRSVARETS MATERIELVERK Sida 3 Telesystem 9000 och skjutelementräknare Pbv Gummi och plastmateriel -Vattencisterner - Drivband av gummi Avfuktningsutrustning Försök med avfuktning av materiel ibruk Genomförande av försöken KONTROLLBOK MED BLANKETTER AKRONYMER OCH BEGREPP

10 Sida 4

11 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 5 1 Omfattning HANDBOK FÖR PRODUKTION AV MATERIELVÅRDSSCHEMAN ENLIGT VÅRDSYSTEM FM För att producera materielvårdsscheman måste man ha kunskap om hur Försvarsmakten använder och förvarar sin materiel. När man använder avfuktningsteknik, som man gjort i det svenska försvaret sedan 1960-talet, kan man reducera underhållsåtgärderna före och under långtidsförvaring och vid korttidsförvaring av materiel i bruk. Förutom regler för produktion av materielvårdsscheman omfattar handboken följande kapitel, som påverkar innehållet vid produktion av nya scheman: Kapitel 5. Avfuktningssystem Kapitel 6. Krav på utformning av materiel, som ska avfuktas Kapitel 7. Erfarenheter från förvaringsförsök för materiel vid långtidsförvaring och korttidsförvaring av materiel i bruk Kapitel 8. Beskrivning av kontrollboken som ingår i Vård FM

12 Sida 6 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM 2 Inledning HKV beslöt att införa Vårdsystem FM (Vård FM) med början För mer information, se TO AF ALLM C. I detta dokument beskrivs tankarna bakom Vårdsystem FM och målet med materielvård (fredsrationell), samt hur det påverkar omfattningen på och utförandet av materielvårdspublikationer. Vid produktion av materielvårdspublikationer, samt vid revidering av materielvårdspublikationer, ska man tänka på: Hur ofta måste tillsyner göras och på vad (systemsäkerheten måste beaktas och får ej äventyras)? Ska punkter som idag utförs under Särskild Tillsyn - ST verkligen göras vid ST, eller ska punkter flyttas till Grundtillsyn - GT? Kan/ska ST delas upp i olika intervall: nyttjande och kalendertid? Om det gäller ett fordon med vägmätare, ska ST utföras med ett visst km-intervall, men dock minst var 3:e månad. Om det är materiel med tim-mätare, ska ST utföras med ett visst timintervall, men dock minst var 3:e månad. ST ska utföras minst var 3:e månad på materiel utan väg- eller timmätare. Vid utlandsmissioner, kan intervallet vara vecka, varannan vecka, varje månad eller var 3:e månad. Materielvårdspublikationer ska ge brukaren stöd att bedöma och anpassa behovet av vård på den materiel som ska vårdas. Bild 1. Metod och tillämpning

13 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Produktion av materielvårdsscheman Ansvarig för vidmakthållande och utveckling av Vårdsystem FM och MVIF inom FMV är AL LGM. Nedan återfinns rutinen för produktion av materielvårdsscheman, vilket även inkluderar smörjscheman, rostskyddsscheman och spolscheman. Respektive sektion vid FMV ansvarar för framtagning och utformning av materielvårdsscheman. Stöd till materielansvariga vid framtagning av materielvårdsscheman lämnas av AL LGM. Stöd till manusförfattare vid FMV och leverantörer/konsulter lämnas av AL LGM. Kopplingar till andra materielvårdsscheman utförs av AL LGM utifrån underlag från manusförfattare vid FMV och leverantörer/konsulter. Klassificering av materielvårsscheman utförs av materielansvariga vid respektive sektion. AL LGM ska alltid vara remissinstans vid framtagning av materielvårdsscheman, som stöd till materielansvariga vid respektive sektion, för att säkerställa att materielvårdsscheman utformas enligt Vård FM-principer. Remissutgåvor av materielvårdsscheman, för AL LGM:s räkning ska skickas till funktionsbrevlåda: Bifoga gärna instruktionsbok och reparationsbok (utkast, eller fastställd), vilket underlättar remissgranskningen. Materielvårdsscheman bör produceras enligt de mallar som finns för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM. Mallar återfinns på Respektive sektion vid FMV fastställer materielvårdsscheman. Fastställda materielvårdsscheman, som ska publiceras på MVIF, ska skickas till funktionsbrevlåda: Följande ska bifogas: - originalfil på schema i FrameMaker eller Word - pdf-fil för schema - fastställelsebeslut - information om strukturkoppling till materiel.

14 Sida 8 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM 3 Vårdsystem FM bakgrund och målsättning En beskrivning av Vårdsystem FM återfinns på MVIF-online (www.mvif.se) och EMILIA. 3.1 Vad menas med begreppet Vård? Med begreppet vård inom FM och FMV avses i huvudsak materielvård. Materielvård är förebyggande underhåll på materiel som är i drift, i bruk eller förrådsförvarad. Syftet är att säkerställa materielens funktion över tiden eller för att lösa en given uppgift, minska risk för personskador, samt att upptäcka begynnande fel tidigt för att hålla nere kostnaderna för avhjälpande underhåll, d.v.s. reparationer. 3.2 Vad är målbilden för Vårdsystem FM? En allt större del av FM verksamhet bedrivs idag i olika internationella uppdrag under ledning av FN eller NATO. Sverige har även förbundit sig att ställa militära förband till förfogande för olika uppdrag under ledning av EU. Målet med Vårdsystem FM är att, genom ökad kunskap om vårdens betydelse för materielen, få en bättre motivation för att vårda med rätt kvalitet, och på så vis minska den arbetstid som anställda och soldater lägger på förebyggande underhåll på materielen. Detta kan ske genom att optimera de olika materielvårds- och smörjschemana, med fokusering på de viktigaste punkterna för att materielen ska fungera och för att förebygga skador på materiel och användare. Bild 2. Vårdsystem FM

15 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 9 Begreppet krigets krav och att öva återhämtning redan i fredstid kan kännas lite abstrakt med dagens militära hotbild. Vårdsystem FM är ett fredsrationellt vårdsystem som säkerställer materielens funktion under utbildningen och i det dagliga arbetet. Det utgör samtidigt grunden för att kunna vårda materielen i ett krisskede och under krig, men då med ökad intensitet och kortare intervaller. En annan viktig del i målbilden för Vårdsystem FM är en tydligare anpassning till internationella insatser med hög belastning på materielen. 3.3 Framtagning av materielvårdsscheman, instruktionsböcker och reparationsböcker I kapitel 4 redovisas i detalj vad olika typer av materielvårdsscheman ska innehålla. Vid anskaffning av ny materiel är det viktigt att materielvårdsscheman för Daglig- och Särskild tillsyn tas fram och fastställs samtidigt som instruktionsböcker och reparationsböcker tas fram och fastställs. Orsaken till detta är att instruktionsböcker och reparationsböcker innehåller vårdkapitel med ofta omfattande beskrivningar av olika vårdåtgärder, vid t.ex. Daglig tillsyn, Särskild tillsyn och Grundtillsyn. Dessa vårdåtgärder ska ha en direkt koppling till vårdpunkterna i ett materielvårdsschema. Dessa scheman ska vara utformade enligt principerna som redovisas i kapitel 4. När framtagning av ett nytt materielvårdsschema sker, måste man utgå ifrån principerna som redovisas i MVIF GEMENSAMT, vilket beskrivs i kapitel Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Tidsvinsten kan ibland uppnås genom att slopa en del åtgärder som upplevs som, och ibland även är, onödiga att utföra vid särskild tillsyn. En annan möjlighet är att flytta över vissa punkter till grundtillsynen, samt att införa förlängda tidsintervallet för särskild tillsyn. Hela eller delar av tillsynen utförs oftare, men händelsestyrt. Särskilda intervall och ytterligare tillsynspunkter kan behövas för materiel som används vid internationella insatser. Ett exempel skulle kunna vara att särskild tillsyn på en terrängbil utförs var 1000 km, eller inom tre månader, från förra särskilda tillsynen. Efter en vecka med hård terrängkörning utförs särskild tillsyn på chassiet (styrning, fjädrar, flakets fästpunkter i ramen, skrapskador under bilen, etc) i direkt anslutning till körningens slut. Se även avsnitt 2 Inledning. Motsvarande exempel på en pjäs skulle kunna vara hela eller delar av särskild tillsyn utförs efter 30 fullkaliberskott (en vecka med skarpskjutning) eller inom tre månader från förra särskilda tillsynen. Det kan även vara lämpligt att utföra särskild tillsyn direkt före en större övning, för att säkerställa materielens funktion under avsedd tid eller övningsmoment. Se även avsnitt 2 Inledning.

16 Sida 10 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Denna uppdelning kan medföra att vissa fordon inom exempelvis ett kompani når upp till tillsynsintervallet före de övriga. Gränserna för intervallerna bör väljas så att spridning av tillsynstidpunkterna inte uppstår vid normal grundutbildning av soldater. Genom att avfukta materiel både i bruk vid korttidsförvaring, d.v.s. för förvaring mellan ett dygn och ett år, eller för långtidsförvaring, d.v.s. mer än 12 månader, kan antalet tillsynpunkter reduceras. Det gäller både före, under och efter förvaring. Trots det reducerade antalet tillsynspunkter, har materielen en högre tillgänglighet, till en lägre underhållskostnad, tack vare att den avfuktas. För att underlätta vårdens utförande kommer det att behöva tas fram fler och bättre anpassade scheman för de vanligaste typerna av materiel. Ett exempel på ett dåligt anpassat schema är att särskild tillsyn på en vanlig Volvo kombi utförs efter samma materielvårdsschema som en Terrängbil 40 med stor lastkran (M ), samtidigt som både vårdbehovet och körsträcka per månad skiljer sig väsentligt i normalfallet Materielvårdsschema grundtillsyn Grundtillsynens omfattning för komplicerad materiel har en tendens att vara mycket omfattande och därmed tidskrävande och medför ibland årliga reparations- och renoveringskostnader, som inte är helt nödvändiga ur tillgänglighets- och säkerhetssynpunkt. Grundtillsynens omfattningen bör även anpassas till de förändrade uppgifterna för Försvarsmakten genom förändrad hotbild, det nya insatsförsvaret och ökande internationella uppgifter. I detta sammanhang är det viktigt att vara observant på att inte stryka bort för många av punkterna, vilket kan resultera i dyra haverier istället för billigare reparationer genom att upptäcka begynnande fel. Här finns en viktig uppgift för underhållsberedare, materielsystemledare m.fl. Ska dessutom en del av punkterna från särskild tillsyn flyttas över till grundtillsynen ökar ju arbetstiden för grundtillsyn genom att fler punkter ska kontrolleras. En annan parameter som kan användas för att minska kostnaderna för grundtillsyn är att dela upp omfattning i olika ambitionsnivåer beroende på om materielen ska användas ytterligare en utbildningsperiod eller förrådsställas. Säkerheten får dock inte äventyras i jakten på att minska grundtillsynens kostnader Smörjschema Med hänsyn till att grundtillsynen utförs av särskilt utbildad personal i ändamålsenliga lokaler bör man överväga att flytta över ett antal punkter till grundtillsynen från särskild tillsyn. Här får man ta hänsyn till riskerna för haveri kontra riskerna för översmörjning. Den tekniska utvecklingen på smörjmedel och drivmedel sedan mitten på 80-talet kan också ge en anledning att se över valet av smörjmedel i vissa smörjscheman.

17 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 11 Ett antal smörjscheman behöver troligen kompletteras med alternativa intervall t.ex. var 200:e gångtimme, var km etc, både beroende på nyare smörjmedel och den tänkta utökningen av kalendertiden av intervallen för särskild tillsyn, samt inte minst för att synkronisera särskild tillsyn och smörjningen Materielvårdsschema förrådstillsyn Äldre materielvårdsschema förrådstillsyn bygger på att materielen i huvudsak vårdas vart fjärde år, men med stora variationer mellan materielsystemen. Cykeln 4 år bygger på den gamla periodiciteten på repetitionsutbildningar av förbanden och serieutnyttjande av materiel i bruk, d.v.s. vart fjärde år bytte man ut den materiel som använts i fyra år mot likadan materiel som varit förrådsställd i fyra år. På så sätt behövde man sällan göra 4-årstillsyn på förrådsställd materiel, samtidigt som slitaget mellan olika exemplar av samma materieltyp jämnades ut. Idag gäller helt andra förutsättning och mycket materiel förvaras i stora centralt belägna förråd. Mängden materiel och den geografiska placeringen gör att dessa förråd besöks oftare än de tidigare mindre och spridda förråden. Vissa förråd är till och med ständigt bemannade. Flertalet förråd idag har hela eller delar av förrådet avfuktat, vilket ger en bättre förvaringsmiljö. Fördelen av den bättre miljön kan antingen utnyttjas genom förlängda tillsynsintervall eller genom färre förebyggande åtgärder på materielen. Viss materiel kan i framtiden nyttjas oftare, vilket leder till kortare förrådsställningperioder. När materielen förvaras i helavfuktade förråd, kan åtgärder före och under förvaring reduceras. En större uppdatering av materielvårdschema förrådstillsyn (f.d. MVIFavsnitt) genomfördes under Tre stora generella omskrivningar var att beskriva tillsynsåtgärdernas omfattning i alternativa förvaringsmiljöer, att föra in de nya reglerna för trafikvärdighetskontroll av fordon vid ibruktagande efter förrådsställning, samt att minska antalet hänvisningar (länkar) i materielvårdsschema förråd för de vanligaste materielsystemen. Det finns anledning att göra en förnyad generell översyn av flertalet materielvårdsschema förråd med hänsyn till dagens förrådsställningsprinciper och de förändrade kraven på ständigt operativa och insatsberedda förband. Det finns olika krav om det avser förband som ska verka i Sverige, eller om det gäller förband som ingår i den internationella insatsstyrkan.

18 Sida 12 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Korttidsförvaring Ett nytt begrepp som nu införs är korttidsförvaring. Om materielen avses användas inom de närmaste 12 månaderna är den att betrakta som den är i bruk. Det är nödvändigt att vidta förebyggande tillsynsåtgärder även om förvaringstiden är så kort som en natt. Omfattningen av åtgärderna varierar beroende på förvaringstidens längd. Förvaring av materiel i bruk, upp till 12 månader, kallas korttidsförvaring. Innan åtgärder för långtidsförvaring vidtas, måste det konstateras när materielen ska användas i framtiden. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Härigenom kan man spara omfattande arbetsinsatser, både i form av mantimmar och pengar. Intervaller för korttidsförvaring: 1 natt 1-30 dagar 1-6 månader 6-12 månader 6 månader (beredskapsförband för internationella insatser). För att ha en hög tillgänglighet på materielen, ska den förvaras avfuktat, d.v.s. i dagligt tal torrluftas. I princip ska all materiel som förvars i avfuktade förråd vid långtidsförvaring, även avfuktas när den korttidsförvaras. Vilken materiel som ska avfuktas redovisas i kapitel 5. Ovanför normtabellen i materielvårdsschema förrådstillsyn ska det alltid stå följande observationstext. OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

19 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Instruktionsbok och Reparationsbok Införandet av Vårdsystem FM innebär inte att alla instruktionsböcker och reparationsböcker (motsv.) behöver skrivas om med automatik. Man kan tänka sig att det uppstår vissa avvikelser mellan beskrivningen av punkterna i särskild tillsyn i instruktionsboken vårdkapitel och den fastställda utgåvan av materielvårds- eller smörjschemat enligt Vårdsystem FM, t.ex. att vissa beskrivna åtgärdspunkter fortsättningsvis inte längre ingår i särskild tillsyn, alternativt att vissa av punkterna som ingår i grundtillsynen inte beskrivs i reparationsboken under funktionskontroll. Totalt sett bedöms inte avvikelserna få några stora konsekvenser. Vid anskaffning av ny materiel är det viktigt att vårdscheman för Dagligoch Särskild Tillsyn har tagits fram och fastställts, innan instruktionsboken för denna materiel går i tryck.

20 Sida 14 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM 4 Beskrivning av olika publikationstyper 4.1 Vårdscheman Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM De vårdpublikationer som ska ha denna utformning av sidhuvud och sidfot är: MVIF Gemensamt Materielvårdsschema daglig tillsyn Materielvårdsschema särskild tillsyn Materielvårdsschema grundtillsyn Materielvårdsschema förrådstillsyn Smörjschema Rostskyddsschema Spolschema. Sidhuvud För att öka spårbarheten för en vårdpublikation ska sidhuvudet innehålla såväl fastställelsenummer som fastställelsedatum och utgåva, se exempel nedan. Bild 3. Utformning av sidhuvud för Vårdsystem FM-publikationer Sidfot På vårdpublikationens första sida ska finnas en sidfot. Denna ska innehålla vilka som är ansvariga för vårdpublikationen. Om en vårdpublikation ersätter en annan ska det i sidfoten framgå vilken vårdpublikation som ersätts (FBET och FBEN), samt den ersatta vårdpublikationens fastställelsenummer. Bild 4. Utformning av sidfot för Vårdsystem FM-publikationer

21 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida MVIF Gemensamt Scheman som innehåller grundinformation för övriga materielvårdsscheman har samlats i en allmän del, vilken benämns MVIF Gemensamt (MVIF GEM). Dessa scheman finns sammanställda i en publikationslista. När framtagning av ett nytt materielvårdsschema sker, måste man utgå ifrån principerna som redovisa i MVIF GEM. Ansvar för innehållet i MVIF GEM har FMV AL LGM. MVIF Gemensamt innehåller: INDELNING OCH ANVÄNDNING M : Sammanställning över vad som ingår i Vård FM/MVIF BEGREPPSFÖRKLARINGAR M : Begrepp som förekommer vid underhåll och förvaring av materiel MATERIELVÅRDENS ÄNDAMÅL OCH PRINCIPER M : Avser materiel under förvaring SKYDD OCH SÄKERHET M : Avser personlig säkerhet NORMER M : En sammanställning över normer som används vid förvaring av materiel enligt nedan - HANTERING OCH TRANSPORT M Anger krav på hur materiel ska hanteras och transporteras - VÅRDMARKERING, M Olika krav för hur genomförd tillsyn ska dokumenteras - FÖRPACKNING M Hur materiel ska förvaras vid långtidsförvaring - FÖRVARINGSMETOD M Krav på förvaring, t.ex. avfuktning, temperaturkrav, förrådstyp - VÅRD M Kunskapskrav på den som utför vård, tillsynsintervall, var vård kan utföras - KORTTIDSFÖRVARING M Principer för hur materiel bruk ska förvaras - FÖRVARINGSMILJÖ M Beskriver miljöns påverkan på materielen: - FUKTIGHET - VATTEN OCH VATTENÅNGA M

22 Sida 16 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM - LUFTFÖRORENINGAR M VÄRME OCH KYLA M SOLLJUS, OZON M FÖRORENINGAR PÅ MATERIELEN M MIKROORGANISMER M SKADEDJUR M Mer detaljerad information om miljöproblem finns i kapitel 5 Avfuktning av materiel, kapitel 7 Förvaringsförsök, och i ATH- Avfuktningsteknisk Handbok VÅRDMETODER OCH FÖRPACKNING M Beskriver olika metoder: - RENGÖRING M SMÖRJNING M INSMÖRJNING M MÅLNING M KORROSIONSINHIBITORER M FÖRPACKNING M FÖRVARINGSMETODER M Krav på förvaringsmiljöer: - UTOMHUSFÖRVARING. NEDERBÖRDSSKYDDAD FÖRVARING M FÖRVARING I OISOLERAT FÖRRÅD/UTRYMME M TORRLUFTSFÖRVARING M FRYSFRI FÖRVARING M KYLFÖRVARING M FRYSFÖRVARING M PLANERING AV MATERIELVÅRDEN M FLERÅRSPLANERING M GENOMFÖRANDE AV MATERIELVÅRDEN M Sammanställning över åtgärder som ska göras före och under förrådsställning: - ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING M ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING M ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING M STATISTISK KONTROLL M

23 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 17 UPPFÖLJNING AV MATERIELVÅRDEN M Hur vård ska redovisa och följas upp: - VÅRDMARKERING, UPPFÖLJNING AV MATERIELVÅRDEN M MATERIELUPPFÖLJNINGSSYSTEM M UPPFÖLJN UPPFSYST PRODUKTIONSANSVAR FÖR MATERIELVÅRDSSCHEMAN M Sammanställning över olika enheters (verksamhetsområdens/sektioners) ansvar vid utveckling och vidmakthållande av materielvårdsschema Materielvårdsschema daglig tillsyn Daglig tillsyn Daglig tillsyn ska säkerställa att materielen är användbar. Genom att avfukta materiel både i bruk vid korttidsförvaring, d.v.s. för förvaring mellan ett dygn och ett år, eller för långtidsförvaring, d.v.s. mer än 12 månader, kan antalet tillsynpunkter reduceras. Det gäller både före, under och efter förvaring. Trots det reducerade antalet tillsynspunkter, har materielen en högre tillgänglighet, till en lägre underhållskostnad, tack vare att den avfuktas. Tillsynen utförs av brukaren i direkt anslutning till materielens användning och utan särskild order. Daglig tillsyn omfattar: Åtgärder före användning Under användning (vid rast) Efter användning Förvaring - avfuktning Vid tankning Vintertid Fel som inte omedelbart kan åtgärdas i direkt anslutning till vården, ska noteras på felrapport och anmälas till närmaste chef.

24 Sida 18 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Bild 5. Daglig tillsyn Syfte Materielvårdsschema daglig tillsyn används av brukaren för att utföra vård, upptäcka fel samt anmäla fel som brukaren själv inte kan eller får avhjälpa. Schemat produceras för all komplicerad materiel. Materielvårdsschemat ska även påminna brukaren hur materielen ska förvaras under övningsuppehåll. Med det menas perioder med en längd från en natt upptill en månad. Vilken materiel som ska avfuktas redovisas i kapitel 5. Se även ATH - Avfuktningsteknisk materielhandbok, som återfinns i MVIF. Målgrupp Målgrupperna för materielvårdsschema daglig tillsyn är befäl och soldater under grund- och repetitionsutbildning, internationell insats och krig, samt all övrig personal som brukar materielen i fredstid. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY2 FBEN: MVSCHD Exempel: M MVSCHD HAUBITS 77B.

25 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 19 Dispositionsmall Schemat inleds med en tabell med information om vilket/vilka materiel som omfattas av schemat. Materielvårdsschema daglig tillsyn görs som tabeller med två kolumner. Före tabellen finns en rubrik som anger när vård ska göras, till exempel: Före användning (transport, skjutning) Säkerhetskontroll (för fordon och vapen) Under användning (körning, transport, skjutning) Efter användning (körning, terrängkörning, transport, skjutning) Förvaring Vid tankning Vintertid. I den vänstra kolumnen finns det ledord som anger vilken del av materielen som vården avser. Exempel på ledord är: Motor Broms Lavett Kylsystem Förvaring. I den högra kolumnen finns åtgärds- eller iakttagelseord, till exempel: plombering fastsättningsanordning borttagning funktion funktion, rätt utslag. Åtgärderna ska följa samma ordning som den i instruktionsbokens vårdavsnitt.

26 Sida 20 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Språklig utformning Texten skrivs i telegramform. Exempel: Före körning Kontrollbok felrapportering Utvändigt rengöring Kylsystem kylvätskenivå, jalusi öppet Brandsläckningssystem behållartryck 35 bar, manöverpanelens lysdioder Under användning Vapen, riktsystem funktion Drivaggregat skador, bandspänning Efter användning Huvudströmställare frånläge Förvaring (alt. 1) en natt eller längre, anslut till avfuktningsanläggning Förvaring (alt. 2) längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd Vid förvaring finns två varianter: Alternativ 1: För materiel som har fast anslutning för objektvis avfuktning. Alternativ 2: För materiel som saknar fast anslutning för objektvis avfuktning. Grafisk utformning Format Spalter A 4. 3/4-spalt. Sidhuvud och sidfot Se avsnitt Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM i detta dokument. Materielvårdsschema för kontrollbok i A6-format har något annorlunda utformat sidhuvud och sidfot. Se följande exempel på schema.

27 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 21 Inbindningsmetod Lösblad Internet - Intranet - EMILIA. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i ett tidigare utgivet schema ska markeras med ett lodrätt streck i höger marginal. Se avsnitt Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman. Exempel på utformning Rubrik Åtgärds- eller iakttagelseord Ledord Bild 6. Exempel på utformning av materielvårdsschema daglig tillsyn

28 Sida 22 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Rubrik Ledord Åtgärds- eller iakttagelseord Bild 7. Exempel på utformning av materielvårdsschema daglig tillsyn i A6-format

29 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Materielvårdsschema särskild tillsyn Särskild tillsyn Särskild tillsyn ska säkerställa materielens användbarhet. Ska utföras kalenderstyrt, t.ex. varje månad, eller var tredje månad. Tillsynen kan även utföras behovsstyrt, t.ex. en viss körsträcka, en viss drifttid - timmar, eller antal skjutna skott. Tillsynen utförs behovsstyrt, om detta intervall infaller före kalenderintervallet. Särskilda intervall och ytterligare tillsynspunkter kan behövas för materiel som används vid internationella insatser. Särskild tillsyn utförs av brukaren på order och särskilt avdelad tid, som kan fördelas på flera tillfällen under tidsperioden. Särskild tillsyn kan även beordras vid vissa tillfällen, t.ex. före övningsuppehåll, inlämning och förrådsställning, eller efter extremt hårt nyttjande. Fel som inte omedelbart kan åtgärdas i direkt anslutning till vården, ska noteras på felrapport och anmälas till närmaste chef. Genomförd tillsyn ska dokumenteras på materielvårdsschemat, eller på vårdkortet i kontrollboken, för materiel som har sådan. Bild 8. Särskild tillsyn Syfte Materielvårdsschema särskild tillsyn används av brukaren för att utföra vård, upptäcka fel samt anmäla fel som brukaren själv inte kan eller får avhjälpa.

30 Sida 24 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Den särskilda tillsynen görs periodiskt, kalenderbundet och för viss materiel även behovsstyrt, d.v.s. körda km, drifttimmar och skjutna skott. Intervaller, varje vecka eller var fjortonde dag, är bara aktuellt för materiel som används vid internationella insatser i krävande miljöer, d.v.s. hög temperatur, hög luftfuktighet (relativ fuktighet), finkornig sand, blockterräng eller motsvarande. Särskild tillsyn vid internationella insatser bör för kvalificerad materiel vara styrd både med hänsyn till nyttjande och kalendertid. Kalenderbundet varje månad och nyttjandebundet t.ex. var 2500 km eller var 100:e drifttimme. Särskild tillsyn kan vid grundutbildning i Sverige ha ett längre kalenderbundet intervall, t.ex. var 3:e månad. Målgrupp Målgrupperna för materielvårdsschema särskild tillsyn är befäl och soldater under grund- och repetitionsutbildning, internationell insats och krig, samt all övrig personal som brukar materielen i fredstid. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY3 FBEN: MVSCHS Exempel: M MVSCHS PBV4020. Dispositionsmall Allmänt Schemat inleds med en tabell med information om vilket/vilka materiel som omfattas av schemat. Materielvårdsschema särskild tillsyn ska inledas med tre tabeller: Administrativa data, Vårdansvarig brukare och Ansvarigt befäl/ arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd), samt en symbolförklaring av de symboler som ska användas vid ifyllande av schemat. Schema Materielvårdsschema särskild tillsyn görs som tabeller med tre kolumner, plus fyra kolumner med rutor för ifyllande av symboler för utförd vård (period 1-4). Före tabellen finns en rubrik som anger när vård ska göras, till exempel: Varje vecka (endast vid internationella insatser, se under syfte ovan.) Var 1500 km, Var 2500 km Var 400:e drifttimme, Var 800:e drifttimme Vid behov, dock minst var 3:e månad.

31 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 25 Efter rubriken, som anger när vård ska göras, finns en rubrik som anger på vilken del av materielen som vård ska utföras. I den vänstra kolumnen (kol. 1) anges positionsnummer. I den mittre kolumnen (kol. 2) finns ledord som anger på vilken materielenhet eller funktion vård ska utföras. Exempel på ledord är: Eldrör Bakstycke Vagga Rekylhämminrättning. I den högra kolumnen (kol. 3) finns åtgärds- eller iakttagelseord, till exempel: funktion skador fastsättning. Åtgärderna ska följa samma ordning som den i instruktionsbokens vårdavsnitt. Efter de tre första kolumnerna finns fyra kolumner med rutor för ifyllande av symboler för utförd vård (period 1-4). Språklig utformning Texten skrivs i telegramform. Exempel: Varje vecka (Vid internationell insats) Allmänt 1. Rengöring: Vagnen in- och utvändigt rengör, dränera Varje månad (Vid internationell insats) Transportutrymme 2. Luftrenare rengöring, filterbyte Var 2500 km, dock minst var 3:e månad Transportutrymme 3. Bränslesystem: Tankar, gummimanschetter, elanslutningar fastsättning, sprickor, läckning, skydd på elanslutningar

32 Sida 26 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Grafisk utformning Format Spalter A 4. 3/4-spalt. Sidhuvud och sidfot Se avsnitt Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM i detta dokument. Sidhuvud och sidfot för materielvårdsschema för kontrollbok i A6-format har något annorlunda utformat sidhuvud och sidfot. Se följande exempel på schema. Inbindningsmetod Lösblad Internet - Intranet - EMILIA. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i ett tidigare utgivet schema ska markeras med ett lodrätt streck i höger marginal. Se aavsnitt Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman.

33 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 27 Exempel på utformning Administrativa data Vårdansvarig brukare Ansvarigt befäl/ arbetsledare Symbolförklaring Bild 9. Exempel på utformning av materielvårdsschema särskild tillsyn, allmänt

34 Sida 28 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Rubrik Rubrik Åtgärds- eller iakttagelseord Ledord Rutor (period 1-4) Bild 10. Exempel på utformning av materielvårdsschema särskild tillsyn

35 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 29 Rubrik Åtgärds- eller iakttagelseord Ledord Bild 11. Exempel på utformning av materielvårdsschema särskild tillsyn i A6-format

36 Sida 30 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Materielvårdsschema grundtillsyn Grundtillsyn är ett samlingsbegrepp som syftar till att bestämma materielens status (tillstånd och funktion) samt ge underlag för eventuella reparationer. Grundtillsynen omfattar: författningsmässigt reglerade kontroller såsom kontrollbesiktning av fordon och återkommande besiktning av lyftdon och tryckkärl, samt elsäkerhet statuskontroll, som utförs bl.a. för att få underlag för förbandsvärdering förebyggande underhåll av typen smörjning och oljebyten enligt materielvårdschema. Grundtillsynen utförs normalt en gång per år för materiel i bruk och då av särskilt utbildad personal. För författningsmässigt reglerade kontroller krävs särskild behörighet. Grundtillsyn utförs före förrådsställning enligt materielvårdsschema förrådstillsyn, d.v.s. långtidsförvaring som är längre än ett år. Genomförda grundtillsyner skall redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i LIFT. Säkerhetskontroll Säkerhetskontroll ska ligga till grund för bedömning av materielens säkerhet ur brukarsynpunkt. Utförs på vissa materielslag vid brukarbyte mellan två grundtillsyner. Omfattningen framgår av respektive materielvårdsschema, i avsnittet grundtillsyn. Genomförda säkerhetskontroller ska redovisas på bevakningskortet i kontrollboken.

37 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 31 Bild 12. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn Syfte Materielvårdsschema grundtillsyn används när materielens tillstånd och funktion kontrolleras och för att säkerställa materielens krigsanvändbarhet. Schemat ska ge underlag för eventuella reparationer. Grundtillsynen genomförs endast i fredstid och då av särskilt utbildad personal. Schemat produceras för följande materiel: materiel med kontrollbok materiel som genomgår någon form av årlig kontroll, till exempel funktionskontroll, eller säkerhetskontroll.

38 Sida 32 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM De flesta objekt har bara en grundtillsynsintervall, d.v.s. årlig grundtillsyn. Vissa objekt kan härutöver ha tillsynspunkter som bara genomförs vart annat år, vart fjärde år, vart femte år o.s.v. Dessa benämns GT 1, GT 2, GT 4, GT 5 o.s.v. Säkerhetskontroll utförs av särskilt utbildad personal vid brukarbyte, mellan grundtillsyner. Materiel som har grundtillsynsschema ska genomgå grundtillsyn före långtidsförvaring, d.v.s. längre tid än 12 månader. Man utför enligt den GT-intervall som är aktuell vid tillfället, vanligtvis GT 1, men det kan även vara någon annan intervall, t.ex. GT 4. Vissa kontrollpunkter kan tillkomma eller utgå. Detta ska redovisas i Kolumn F. Fordon Fordon ska uppfylla kraven för trafikvärdighet. Dessa krav finns beskrivna i FAG F - Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon. Trafikvärdighet tillgodoses på två sätt, dels genom Kontrollbesiktning, som ska göras enligt civil lagstiftning, dels genom Trafiksäkerhetskontroll, som görs på fordon som inte ska kontrollbesiktigas. Dessa kontrollpunkter redovisas i en särskild kolumn i GT-schema. Kontrollbesiktning Trafiksäkerhetskontroll Motsvarar Svensk Bilprovnings kontrollbesiktning enligt AB Svensk bilprovnings elektroniska handböcker. Utförs på de fordonstyper som ska kontrollbesiktigas enligt FAGF - Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon. Respektive kontrollpunkt ska inte redovisas i MVSCHG. Utförs på fordon registrerade i Militära Fordonsregistret som ej ska kontrollbesiktigas. Utförs på fordon som ska genomgå trafiksäkerhetskontroll enligt FAG F. Utförs enligt AB Svensk bilprovnings elektroniska handböcker i tillämpliga delar. Respektive kontrollpunkt ska redovisas i MVSCHG Pos GT System/komponent Se R. Numreringen av punkterna får vara annan än löpande, till exempel enligt system VD-LIV eller enligt huvudgrupperna i reparationsboken. Numreringen ska stämma mellan schema och grundtillsynsanvisningarna i reparationsboken. Punkter för kontrollbesiktning och trafiksäkerhetskontroll numreras enligt Svensk bilprovnings besiktningsprogram.

39 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 33 Containrar och lösa lastbärare Containrar och lösa lastbärare har i lag föreskrivna krav på kontroller som skall utföras för att transport och hantering av dessa enheter skall kunna genomföras säkert. FM tillämpningsanvisningar för hur detta skall kontrolleras finns beskrivna i Handbok Grundtillsyn för containrar och övriga lösa lastbärare (H GT CON o LÖSLASTB, M ). Handboken beskriver bland annat genomförande av Egenkontroll för kontroll av sjöklassade containrar. En normal fraktcontainer (COTS) behöver endast knytas till GT 2 då den saknar varje form av inbyggd funktion. Detsamma gäller för ett normalt rullflak, växelflak eller snabblåsram. En funktionscontainer eller lös lastbärare med påbyggd funktion behöver dock oftast ett grundtillsynsschema (GT 1) som beskriver tillsyner för den in- eller påbyggda funktionen. Grundtillsynen för funktionspåbyggd materiel är därför indelad i följande delar: GT 1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad) GT 2 = Egenkontroll (genomförs var 24:e månad) GT 1 GT 2 Omfattar: Innebär: Statusbedömning samt i förekommande fall hänvisning till, eller beskrivning av övriga besiktningar och kontroller. Kontroll av funktionsduglighet samt kontroll av att fast installerad utrustning med krav på återkommande besiktning är säker. Egenkontroll av sjöklassad container Egenkontroll av lös lastbärare Kontroll av att container är säker för transport till sjöss. Kontroll att lös lastbärare är säker vid transport och hantering. GT 2-scheman finns redan framtagna (se tabell). M-kod Benämning GT 2-schema M5581 Rullflakssystem M M5582 Växelflakssystem, centrallåsning M M5583 Växelflakssystem, containerlåsning M M5584 Containersystem M M5585 Snabblåssystem M GT 1-schema tas fram för varje ny funktionscontainer samt varje lös lastbärare med påbyggd funktion.

40 Sida 34 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Utformning av vårdbestämmelser för GT 1-schema framgår av exempel nedan samt exempel som finns i form av mall, se MVIF-mallar på Hänvisning till GT 2-schema skall göras i GT 1-schema. Se exempel nedan samt exempel som finns i form av mall, se MVIF-mallar på Målgrupp Målgrupperna för materielvårdsschema grundtillsyn är personal som är särskilt utbildad för att utföra grundtillsyn, till exempel officer i teknisk tjänst, militär besiktningsman och verkstadspersonal. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY1 FBEN: MVSCHG Exempel: M MVSCHG BÅTCONT Dispositionsmall Schemat inleds med en tabell med information om vilket/vilka materiel som omfattas av schemat. På sid 1 i ett MVSCHG kan följande text förekomma: SK = Säkerhetskontroll vid byte av brukare av materielen. GT 1 = Grundtillsyn utförs varje år. Det kan även stå GT 2, GT 3, GT 4 och GT 5, d.v.s. antal år mellan grundtillsyn. GT F = grundtillsyn före förrådsställning, mer än 12 månader. Ett materielslag kan ha flera GT-intervall. Se vidare följande exempel på MVSCHG. Materielvårdsschema grundtillsyn görs som tabeller. I kolumnerna anges: numrering av tillsynspunkterna antalet år mellan tillsynerna om kontroll ska utföras av brukaren vid byte av viss komponent mellan grundtillsynerna, säkerhetskontroll - SK system eller komponent som ska tillses omfattning av tillsynen eller felyttring som kan upptäckas. Språklig utformning Texten skrivs i telegramform.

41 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 35 Grafisk utformning Format Spalter A 4. 3/4-spalt. Sidhuvud och sidfot Se avsnitt Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM i detta dokument. Inbindningsmetod Lösblad Internet - Intranet - EMILIA. Bildtyper Streckteckningar. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i ett tidigare utgivet schema, ska markeras med ett lodrätt streck i höger marginal. Se avsnitt Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman.

42 Sida 36 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Exempel på utformning Bild 13. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn, allmän information

43 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 37 Bild 14. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn

44 Sida 38 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Bild 15. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn

45 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Materielvårdsschema förrådstillsyn Förrådstillsyn - före, under och efter långtidsförvaring Förrådstillsyn utförs för att materielen ska kunna förvaras under en viss period, för att säkerställa att tillgänglighetskraven tillgodoses. Förrådstillsynen omfattar bl.a.: Åtgärder före förvaring: - Noggrann rengöring - Grundtillsyn - med erforderliga reparationer - Smörjning - Oljebyten - Förrådsställning - i avfuktade förråd. Åtgärder under förvaring: - Särskild tillsyn - Förrådsställning. Åtgärder vid utlämning: - I fredstid, Särskild tillsyn och Grundtillsyn - Vid insats, Särskild tillsyn. Exempel - långtidsförvaring Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Vårdinstans Fordon Aktas Kbok Orig Tluft 4 T Fd Åtgärder före förrådsställning - Rengöring - Grundtillsyn - Reparationer Åtgärder före förvaring - Lossa handbromsen - Ta bort batterier - Fyll däcken med 25% högre tryck än normalt - Palla upp tynga fordon - Fyll bränsletanken upp till 25%.

46 Sida 40 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Åtgärder vid avfuktning Öppna dörrar och fönster i helavfuktat förråd, eller anslut till objektvis avfuktning i kallförråd. Åtgärder under förvaring - vart 4:e år I princip samma åtgärder som vid förrådsställning. Åtgärder vid utlämning - Ta bort blockering av koppling - Palla ner fordonet - Sätt i nya batterier - Stäng fönster och dörrar - Gör särskild tillsyn. - Utför kontrollbesiktning inom 45 dagar. Bild 16. Långtidsförvaring Exempel - långtidsförvaring - fältröntgen Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Vårdinstans Röntgen Aktas Kbok Orig Tluft 4 T Fd

47 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 41 Åtgärder före förrådsställning - Rengöring - Grundtillsyn - Reparationer. Avfuktningsåtgärder Helavfuktat förråd. Åtgärder under förvaring - vart 4:e år I princip samma åtgärder som före förrådsställning. Åtgärder vid utlämning I fredstid - Grundtillsyn Vid insats - Särskild tillsyn. Exempel långtidsförvaring - Radarstation PS-70 Åtgärder före förrådsställning: - Rengöring - Oljebyten - Insmörjning av hydraulcylindrar - Konservering av elverk - Anslut 220 V för jonpumpning - Torrluftsförvaring. Under förvaring: - Vart 4:e år: - Åtgärda enligt Åtgärder vid mobilisering - Insmörjning. - Vart 8:e år: - Byt olja i hydraulsystemet Vid utlämning: - Vid insats - Ta bort avfuktningsutrustning - Avbryt jonpumpning - Sätt i nya batterier - Utför Daglig tillsyn före transport.

48 Sida 42 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Underhållsintervaller för materiel i avfuktade förråd Radiostation / radiolänkutr. 4 år Radarstation 4 år Optronisk materiel 4 år Optisk materiel 4, 12 år Fjärrskriftmaskiner/telefoner 8 år Reservdelar och verktygssatser 8 år Missiler 4 år Haubits 4, 12 år Handelvapen 4, 12 år Ammunition 4 år Stridsfordon 4 år Terränggående lastbilar 4, 8 år Motorcyklar 8 år Uniformer, skor 12 år Läder 8 år Utombordsmotorer 8 år Radiostationer 8 år Teleprinter/telefoner 8 år Radiolänk 4 år Reservdelar och verktyg - elektronik, optik, optronik 8 år Optisk materiel 4, 12 år Optronisk materiel 4 år Elverk 8 år Skor, läder, gummi 12 år Medicinsk utrustning 8 år Ammunition 2, 4 år Modern Haubits 4, 12 år Missiler 1, 4 år Stridsfordon 2, 4 år Radarstation 4 år

49 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 43 Korttidsförvaring För att ha en god beredskap är det nödvändigt att förvara materielen på ett bra sätt. Den viktigaste åtgärden är förvaring med hjälp av avfuktning. Tre metoder används: Avfuktning av hela förråd, eller hela byggnader Avfuktning genom att ansluta en slang med avfuktad luft t.ex. till en container, en stabshytt, eller ett stridsfordon. En kombination av dessa system förekommer, främst för tung materiel. Förvaringstid Daglig tillsyn Särskild tillsyn Grundtillsyn Rengöring Avfuktning Reparation eller dokumentation av fel Annan åtgärd 1 natt Före förvaring Före användning X X Ev. underhållsladdning X 1-30 dagar Före förvaring Före användning X X X X Ev. batteriladdning X 1-6 månader Före förvaring Under förvaring Före användning X X X X Ev. batteriladdning X 12 mån efter föregående GT 6-12 månader Före förvaring Under förvaring Före användning X X X X Batterierna demonteras, ev. anslutning till underhållsladdning X 12 mån efter föregående GT

50 Sida 44 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Bild 17. Korttidsförvaring Bild 18. Beredskapsförband

51 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 45 Omfattning och syfte Materielvårdsschema förrådstillsyn MVSCHF redovisar vilka åtgärder som ska utföras före långtidsförvaring i förråd och anläggning, eller motsvarande utrymme, dels vilka åtgärder som ska vidtas under förvaring, samt vid utlämning. Med materiel avses i Materielvårdsschema förrådstillsyn även förnödenheter såsom ammunition, drivmedel, livsmedel, läkemedel och material. Målgrupp Personal som förrådsställer eller underhåller förrådsställd materiel. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY9 FBEN: MVSCHF Exempel: M MVSCHF FLYGBAS SLÄP Dispositionsmall Materielvårdsschema förrådstillsyn delas in i fyra delavsnitt: 1 Allmänt 2 Åtgärder före förvaring 3 Åtgärder under förvaring 4 Åtgärder vid utlämning. Andra benämningar på delavsnitt får inte förekomma. Samtliga delavsnitt är obligatoriska 1 medan underliggande rubriknivåer är beroende av underhållsobjektet. Delavsnitt Allmänt Delavsnitt Allmänt inleds (där så är lämpligt) med hänvisningen: För utförligare beskrivning av normerna se M NORMER GEMENSAMT 2 som följs av en normtabell: 1. Om delavsnitt ej är tillämpligt gäller att texten Anvisning saknas anges. 2. En utförlig förklaring av normbeteckningar återfinns i M NORMER GEMENSAMT.

52 Sida 46 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Normtabell Publikationen gäller Hantering och transport Cyklar 0 Klapp 0 Tluft:9 12:9 Fdm:9 Fd Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Vårdinstans Efter denna tabell följer en observationstext gällande korttidsförvaring och sedan avsnitten i tur och ordning. En eller flera rubriker kan uteslutas. De får emellertid inte byta inbördes position. 1 Avgränsningar Här preciseras vid behov antingen den materiel för vilken anvisningarna gäller, eller viss materiel som är undantagen. 2 Särskilda riktlinjer Under denna rubrik anges de anvisningar som föranleds av beteckningen 9 (Särskilda anvisningar) i normtabellen. 3 Teknisk orientering Under denna rubrik anges vid behov vissa fysikaliska eller kemiska grundegenskaper hos materielen och i vissa fall materielens funktion. 4 Övriga riktlinjer Här anges sådana anvisningar som inte passar under någon av övriga rubriker. 5 Referenser Här anges en sammanställning av referensdokument som kan behövas för att utföra underhållet. Här anges även referenser till Vårdsystem FM-publikationer. Delavsnitt Åtgärder före förvaring Varje nytt delavsnitt ska börja på ny sida. Detta delavsnitt ska, i tur och ordning, innehålla följande rubriker: 1 Tillsyn Här anges vilka åtgärder som ska vidtas för att materielen ska kunna förrådsställas enligt de normer som angivits i Delavsnitt Allmänt. Om materielen har grundtillsynsschema, ska materielen genomgå Grundtillsyn före förvaring. Om materielen inte har grundtillsynsschema, ska något motsvarande schema för årlig kontroll följas. Om även detta saknas ska Särskild Tillsyn utföras.

TVÄTTCONTAINER 20 FOT

TVÄTTCONTAINER 20 FOT Vårdsystem FM M7782-453819 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell TVÄTTCONTAINER 20 FOT OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

RESERVDELSSATSER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell

RESERVDELSSATSER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell MVIF M7782-130906 Sida 1 av 7 RESERVDELSSATSER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130904 Sida 1 av 7 AL LGM 2 MS 582:12FMV2442-79:1 SVETSUTRUSTNINGAR 2013-12-09, utg. 2 SVETSUTRUSTNING. Förpackning.

Vårdsystem FM M7782-130904 Sida 1 av 7 AL LGM 2 MS 582:12FMV2442-79:1 SVETSUTRUSTNINGAR 2013-12-09, utg. 2 SVETSUTRUSTNING. Förpackning. Vårdsystem FM M7782-130904 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell OBS SVETSUTRUSTNING Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING

ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING Vårdsystem FM M7782-131308 Sida 1 av 7 ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 HYDROFONSYSTEM 301 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering

Läs mer

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 Vårdsystem FM M7782-130223 Sida 1 av 11 TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Terrängbil 30 samtliga versioner Terrängbil 40 samtliga versioner Terrängbil 45 samtliga versioner

Läs mer

VATTENRENINGSKÄRRA 1600/3000 GT

VATTENRENINGSKÄRRA 1600/3000 GT Vårdsystem FM M7782-023392 Sida 1 av 5 VATTENRENINGSKÄRRA 1600/3000 GT MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FOTOMATERIEL ALLMÄNT För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Förekommer vid A M F V Hantering och transport

Läs mer

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600)

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) Vårdsystem FM M7782-015131 Sida 1 av 6 SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L Vårdsystem FM M7782-40022 Sida av 8 AL LGM LogMa MS 369:5FMV48-8: MVSCHG RÄBIL BAS 205-05-20, utg. 2 RÄDDNINGSBIL BAS 6000L MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Läs mer

-systemet. I själva verket är det den speciella virtualiserings programvaran som emulerar alla fysiska enheter.

-systemet. I själva verket är det den speciella virtualiserings programvaran som emulerar alla fysiska enheter. -systemet Helgen 17-18 mars lyftes UEF till ny systemplattform. Systemlyftet föregicks av användaranpassad utbildning och ett flertal provlyft vilket borgade för ett lyckat systemskifte. Användarna har

Läs mer

MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning

MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 TRÅDMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning

Läs mer

Handbok Grundtillsyn för containrar och övriga lösa lastbärare

Handbok Grundtillsyn för containrar och övriga lösa lastbärare Handbok Grundtillsyn för containrar och övriga lösa lastbärare 2012 Handbok Grundtillsyn för containrar och övriga lösa lastbärare Handbok grundtillsyn för containrar 3 Förord Containrar och övriga lösa

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN Vårdsystem FM M7782-45096 Sida av 5 FMV VO Logistik 4 540:62774/2005 MVSCHG TANKBIL,TSLV 2005 TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema

Läs mer

LEDNINGSCONTAINER CO20 (M5584-256311, -256321, -256331 OCH -256341)

LEDNINGSCONTAINER CO20 (M5584-256311, -256321, -256331 OCH -256341) Vårdsystem FM M7782-020542 Sida 1 (5) LEDNINGSCONTAINER CO20 (M5584-256311, -256321, -256331 OCH -256341) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före transport Utrustning/tillbehör

Läs mer

IV ENHET LSTAT G5 /T (M7810-084011 IV ENHET LSTAT G5/T)

IV ENHET LSTAT G5 /T (M7810-084011 IV ENHET LSTAT G5/T) Vårdsystem FM M7782-700842 Sida 1 av 6 IV ENHET LSTAT G5 /T (M7810-084011 IV ENHET LSTAT G5/T) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Allmänt VARNING Säkerställ alltid att återtagen använd materiel

Läs mer

RADIOCONTAINER 10 FOT MED TBH

RADIOCONTAINER 10 FOT MED TBH Vårdsystem FM M7782-022101 Sida 1 av 6 RADIOCONTAINER 10 FOT MED TBH MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN/EGENKONTROLL Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5584-130611

Läs mer

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010

MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Vårdsystem FM M7782-020141 Sida 1 av 9 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN MOB RASYST L16 /S, M8323-160010 Allmänt Detta GT-schema behandlar grundinstallation för aktuellt system. I samband med kontrollen

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

UNDERRÄTTELSEENHET 23

UNDERRÄTTELSEENHET 23 Vårdsystem FM M7782-016471 Sida 1 av 16 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN UNDERRÄTTELSEENHET 23 Individnummer: Mätarställning: Datum:... UNDE 23 nr:... Elverk:... tim Förband:... Tgb Milregnr:... 3x230V/400V:...

Läs mer

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdsystem FM M7782-018351 Sida 1 av 14 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdbestämmelser Detta GT-schema behandlar stör-/övervakningsfunktion EA/SIS-UTR T2 /S,

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-019281 Sida 1 (10) AK Mark MS 141:10FMV2945-15:1 MVSCHG PTGB4 MB 2010-10-21 PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4)

Vårdsystem FM M7782-019281 Sida 1 (10) AK Mark MS 141:10FMV2945-15:1 MVSCHG PTGB4 MB 2010-10-21 PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4) Vårdsystem FM M7782-019281 Sida 1 (10) PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP Vårdsystem FM M7782-4537 Sida av 8 AK Log MS 562:0FMV6439-46: MVSCHG TANKBIL2 20-0-04 TANKBIL 2 FPL-HKP MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande

Läs mer

RL78 /T, M3959-078011 KOAXKAB IF 150M VIN, M1814-225430 RL 78 KSATS RELÄ/S, M8323-556010 RL 78 KSATS STM 1/S, M8323-557010

RL78 /T, M3959-078011 KOAXKAB IF 150M VIN, M1814-225430 RL 78 KSATS RELÄ/S, M8323-556010 RL 78 KSATS STM 1/S, M8323-557010 Vårdsystem FM M7782-021651 Sida 1 av 6 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN RL78 /T, M3959-078011 KOAXKAB IF 150M VIN, M1814-225430 RL 78 KSATS RELÄ/S, M8323-556010 RL 78 KSATS STM 1/S, M8323-557010 Vårdbestämmelser

Läs mer

STABSCONTAINER 20 FOT EXPANDERBAR 3:1 /T

STABSCONTAINER 20 FOT EXPANDERBAR 3:1 /T Vårdsystem FM M7782-014701 Sida 1 av 14 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN STABSCONTAINER 20 FOT EXPANDERBAR 3:1 /T Vårdbestämmelser Vid grundinstallerad container genomföres endast tillämpliga delar av

Läs mer

Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för?

Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för? Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för? ALLMÄNT OM FÖRNÖDENHETSDATASYSTEMET FREJ88 FÖR ANSKAFFANDE ENHET, MS-LEDARE, MOTSVARANDE Utgåva 3, Juli 2011 1. Allmänt om förnödenhetsregistrering Varför

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

REGISTRERINGSARBETET

REGISTRERINGSARBETET FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK 2006-05-30 Flik 4 Sida i REGISTRERINGSARBETET Innehåll 1 ANSVARS- OCH BEFOGENHETSFÖRDELNING...1 1.1 Produktledare MS / motsvarande...1 1.2 Kontaktman...2 1.3 Registeransvarig...3

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status Fr. FUF /km t. CBM Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status FUF Förebyggande underhåll fordon Idag underhålls alla fordon baserat på

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH) M7786-010301

Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH) M7786-010301 Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH) M7786-010301 FÖRSVARETS MATERIELVERK Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH) M7786-010301 HDB AVFUKTNTEKNISK Fastställd jämlikt: FMV AK Log 10FMV4050-1:1 Distribution

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Hans Gustavsson,

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15 Procapita Vård och Omsorg Komponentbeskrivning Version 9.1 2012-01-15 Sida 2/17 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Översikt över bestämmelser avseende märkning och utformning av skyltar/etiketter för märkning av förnödenheter

Översikt över bestämmelser avseende märkning och utformning av skyltar/etiketter för märkning av förnödenheter 5 1 (9) Grupp A59 MÄRKNING Översikt över bestämmelser avseende märkning och utformning av skyltar/etiketter för märkning av förnödenheter 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Publikationens beteckning FSD 0145 Märkmetoder

Läs mer

1(13) 2011-05-26 11FMV6474-1:1 1.0. Designregel. Sven Tholin, 263 85. Håkan Seipel, Teknisk Direktör. Designregel Förnödenhetsdataregistrering.

1(13) 2011-05-26 11FMV6474-1:1 1.0. Designregel. Sven Tholin, 263 85. Håkan Seipel, Teknisk Direktör. Designregel Förnödenhetsdataregistrering. Svenska/ Dokumentbeteckning: 1/616/2006/ / PEORT 2006-06-25 1(13) Svenska/ Dokumentbeteckning: 1/616/2006/ / PEORT 2006-06-25 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Ansvar...

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

PM - VIKTIGT!!! - Kontrollbesiktning - Krav på identifieringsnummer inslaget i fordonet

PM - VIKTIGT!!! - Kontrollbesiktning - Krav på identifieringsnummer inslaget i fordonet MG Car Club Sweden 2015-05-18 rev. 2015-05-25/TP PM - VIKTIGT!!! - Kontrollbesiktning - Krav på identifieringsnummer inslaget i fordonet Besiktningsföretagen har fr.o.m. 1 juli 2014 skärpt kontrollen av

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet ISSN 1103-8209,

Läs mer