Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM"

Transkript

1 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM

2

3 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM M HDB PROD MVSCH VFM Fastställd jämlikt: AL LGM MS 520:14FMV212-1:1 Utgåva: 9 (2014) Distribution via:

4

5 FÖRSVARETS MATERIELVERK Fastställelsesida Publikation M Sida 1(1) Fastställelsesida Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM, utgåva 9 (2014) (M ), fastställs att tillämpas fr o m Handboken är ett komplement till tidigare utgiven Handbok FMV Materielpublikationer, (M M ) samt till vissa mallar i FMV Produktionsmiljö och FMV Produktionsmiljö 3 (Vårdsystem FM, Enkeldok DTD), samt Word-mallar. Handboken utgör en vägledning för revidering och nyproduktion av Vård FM-publikationer. Kjell-Åke Sjöberg Tony Eriksson

6

7 FÖRSVARETS MATERIELVERK Sida 1 HANDBOK FÖR PRODUKTION AV MATERIELVÅRDSSCHEMAN ENLIGT VÅRDSYSTEM FM INNEHÅLL OMFATTNING... 5 INLEDNING... 6 Produktion av materielvårdsscheman... 7 VÅRDSYSTEM FM BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING... 8 Vad menas med begreppet Vård?... 8 Vad är målbilden för Vårdsystem FM?... 8 Framtagning av materielvårdsscheman, instruktionsböcker och reparationsböcker... 9 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn... 9 Materielvårdsschema grundtillsyn Smörjschema Materielvårdsschema förrådstillsyn Instruktionsbok och Reparationsbok BESKRIVNING AV OLIKA PUBLIKATIONSTYPER Vårdscheman Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM MVIF Gemensamt Materielvårdsschema daglig tillsyn Materielvårdsschema särskild tillsyn Materielvårdsschema grundtillsyn Materielvårdsschema förrådstillsyn Smörjschema Rostskyddsschema Spolschema Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ...70 Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman... 71

8 Sida 2 AVFUKTNING AV MATERIEL Allmänt Korrosion Försämrade egenskaper hos hygroskopiska material Skadlig aktivitet hos mikroorganismer Ozon Ändring av fuktmiljön Allmänt Värmning Avfuktning Avfuktningsmetoder Allmänt Tillämpning Slutet system Öppet system Val av system Statisk avfuktning Allmänt Avfuktningsanläggningar Dynamisk avfuktning Materiel i bruk Allmänt Projektering KRAV VID UTVECKLING AV MATERIEL SOM SKA AVFUKTAS Krav vid upphandling - avfuktning och förvaring MARKMATERIEL - Stridsfordon - Stabsfordon - Tunga vapen SJÖMATERIEL - Ytfartyg - Undervattensbåtar FLYGMATERIEL - Flygplan - Helikoptrar FÖRVARINGSFÖRSÖK Materiel i förråd Erfarenheter från förvaringsförsöken Gummimaterial Plastmaterial Kretskort och kontaktmateral Kondensatorer Packningar Medicinsk utrustning Blyfri bensin Miljödiesel Syntetiska oljor Break Free oljor

9 FÖRSVARETS MATERIELVERK Sida 3 Telesystem 9000 och skjutelementräknare Pbv Gummi och plastmateriel -Vattencisterner - Drivband av gummi Avfuktningsutrustning Försök med avfuktning av materiel ibruk Genomförande av försöken KONTROLLBOK MED BLANKETTER AKRONYMER OCH BEGREPP

10 Sida 4

11 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 5 1 Omfattning HANDBOK FÖR PRODUKTION AV MATERIELVÅRDSSCHEMAN ENLIGT VÅRDSYSTEM FM För att producera materielvårdsscheman måste man ha kunskap om hur Försvarsmakten använder och förvarar sin materiel. När man använder avfuktningsteknik, som man gjort i det svenska försvaret sedan 1960-talet, kan man reducera underhållsåtgärderna före och under långtidsförvaring och vid korttidsförvaring av materiel i bruk. Förutom regler för produktion av materielvårdsscheman omfattar handboken följande kapitel, som påverkar innehållet vid produktion av nya scheman: Kapitel 5. Avfuktningssystem Kapitel 6. Krav på utformning av materiel, som ska avfuktas Kapitel 7. Erfarenheter från förvaringsförsök för materiel vid långtidsförvaring och korttidsförvaring av materiel i bruk Kapitel 8. Beskrivning av kontrollboken som ingår i Vård FM

12 Sida 6 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM 2 Inledning HKV beslöt att införa Vårdsystem FM (Vård FM) med början För mer information, se TO AF ALLM C. I detta dokument beskrivs tankarna bakom Vårdsystem FM och målet med materielvård (fredsrationell), samt hur det påverkar omfattningen på och utförandet av materielvårdspublikationer. Vid produktion av materielvårdspublikationer, samt vid revidering av materielvårdspublikationer, ska man tänka på: Hur ofta måste tillsyner göras och på vad (systemsäkerheten måste beaktas och får ej äventyras)? Ska punkter som idag utförs under Särskild Tillsyn - ST verkligen göras vid ST, eller ska punkter flyttas till Grundtillsyn - GT? Kan/ska ST delas upp i olika intervall: nyttjande och kalendertid? Om det gäller ett fordon med vägmätare, ska ST utföras med ett visst km-intervall, men dock minst var 3:e månad. Om det är materiel med tim-mätare, ska ST utföras med ett visst timintervall, men dock minst var 3:e månad. ST ska utföras minst var 3:e månad på materiel utan väg- eller timmätare. Vid utlandsmissioner, kan intervallet vara vecka, varannan vecka, varje månad eller var 3:e månad. Materielvårdspublikationer ska ge brukaren stöd att bedöma och anpassa behovet av vård på den materiel som ska vårdas. Bild 1. Metod och tillämpning

13 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Produktion av materielvårdsscheman Ansvarig för vidmakthållande och utveckling av Vårdsystem FM och MVIF inom FMV är AL LGM. Nedan återfinns rutinen för produktion av materielvårdsscheman, vilket även inkluderar smörjscheman, rostskyddsscheman och spolscheman. Respektive sektion vid FMV ansvarar för framtagning och utformning av materielvårdsscheman. Stöd till materielansvariga vid framtagning av materielvårdsscheman lämnas av AL LGM. Stöd till manusförfattare vid FMV och leverantörer/konsulter lämnas av AL LGM. Kopplingar till andra materielvårdsscheman utförs av AL LGM utifrån underlag från manusförfattare vid FMV och leverantörer/konsulter. Klassificering av materielvårsscheman utförs av materielansvariga vid respektive sektion. AL LGM ska alltid vara remissinstans vid framtagning av materielvårdsscheman, som stöd till materielansvariga vid respektive sektion, för att säkerställa att materielvårdsscheman utformas enligt Vård FM-principer. Remissutgåvor av materielvårdsscheman, för AL LGM:s räkning ska skickas till funktionsbrevlåda: Bifoga gärna instruktionsbok och reparationsbok (utkast, eller fastställd), vilket underlättar remissgranskningen. Materielvårdsscheman bör produceras enligt de mallar som finns för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM. Mallar återfinns på Respektive sektion vid FMV fastställer materielvårdsscheman. Fastställda materielvårdsscheman, som ska publiceras på MVIF, ska skickas till funktionsbrevlåda: Följande ska bifogas: - originalfil på schema i FrameMaker eller Word - pdf-fil för schema - fastställelsebeslut - information om strukturkoppling till materiel.

14 Sida 8 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM 3 Vårdsystem FM bakgrund och målsättning En beskrivning av Vårdsystem FM återfinns på MVIF-online (www.mvif.se) och EMILIA. 3.1 Vad menas med begreppet Vård? Med begreppet vård inom FM och FMV avses i huvudsak materielvård. Materielvård är förebyggande underhåll på materiel som är i drift, i bruk eller förrådsförvarad. Syftet är att säkerställa materielens funktion över tiden eller för att lösa en given uppgift, minska risk för personskador, samt att upptäcka begynnande fel tidigt för att hålla nere kostnaderna för avhjälpande underhåll, d.v.s. reparationer. 3.2 Vad är målbilden för Vårdsystem FM? En allt större del av FM verksamhet bedrivs idag i olika internationella uppdrag under ledning av FN eller NATO. Sverige har även förbundit sig att ställa militära förband till förfogande för olika uppdrag under ledning av EU. Målet med Vårdsystem FM är att, genom ökad kunskap om vårdens betydelse för materielen, få en bättre motivation för att vårda med rätt kvalitet, och på så vis minska den arbetstid som anställda och soldater lägger på förebyggande underhåll på materielen. Detta kan ske genom att optimera de olika materielvårds- och smörjschemana, med fokusering på de viktigaste punkterna för att materielen ska fungera och för att förebygga skador på materiel och användare. Bild 2. Vårdsystem FM

15 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 9 Begreppet krigets krav och att öva återhämtning redan i fredstid kan kännas lite abstrakt med dagens militära hotbild. Vårdsystem FM är ett fredsrationellt vårdsystem som säkerställer materielens funktion under utbildningen och i det dagliga arbetet. Det utgör samtidigt grunden för att kunna vårda materielen i ett krisskede och under krig, men då med ökad intensitet och kortare intervaller. En annan viktig del i målbilden för Vårdsystem FM är en tydligare anpassning till internationella insatser med hög belastning på materielen. 3.3 Framtagning av materielvårdsscheman, instruktionsböcker och reparationsböcker I kapitel 4 redovisas i detalj vad olika typer av materielvårdsscheman ska innehålla. Vid anskaffning av ny materiel är det viktigt att materielvårdsscheman för Daglig- och Särskild tillsyn tas fram och fastställs samtidigt som instruktionsböcker och reparationsböcker tas fram och fastställs. Orsaken till detta är att instruktionsböcker och reparationsböcker innehåller vårdkapitel med ofta omfattande beskrivningar av olika vårdåtgärder, vid t.ex. Daglig tillsyn, Särskild tillsyn och Grundtillsyn. Dessa vårdåtgärder ska ha en direkt koppling till vårdpunkterna i ett materielvårdsschema. Dessa scheman ska vara utformade enligt principerna som redovisas i kapitel 4. När framtagning av ett nytt materielvårdsschema sker, måste man utgå ifrån principerna som redovisas i MVIF GEMENSAMT, vilket beskrivs i kapitel Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Tidsvinsten kan ibland uppnås genom att slopa en del åtgärder som upplevs som, och ibland även är, onödiga att utföra vid särskild tillsyn. En annan möjlighet är att flytta över vissa punkter till grundtillsynen, samt att införa förlängda tidsintervallet för särskild tillsyn. Hela eller delar av tillsynen utförs oftare, men händelsestyrt. Särskilda intervall och ytterligare tillsynspunkter kan behövas för materiel som används vid internationella insatser. Ett exempel skulle kunna vara att särskild tillsyn på en terrängbil utförs var 1000 km, eller inom tre månader, från förra särskilda tillsynen. Efter en vecka med hård terrängkörning utförs särskild tillsyn på chassiet (styrning, fjädrar, flakets fästpunkter i ramen, skrapskador under bilen, etc) i direkt anslutning till körningens slut. Se även avsnitt 2 Inledning. Motsvarande exempel på en pjäs skulle kunna vara hela eller delar av särskild tillsyn utförs efter 30 fullkaliberskott (en vecka med skarpskjutning) eller inom tre månader från förra särskilda tillsynen. Det kan även vara lämpligt att utföra särskild tillsyn direkt före en större övning, för att säkerställa materielens funktion under avsedd tid eller övningsmoment. Se även avsnitt 2 Inledning.

16 Sida 10 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Denna uppdelning kan medföra att vissa fordon inom exempelvis ett kompani når upp till tillsynsintervallet före de övriga. Gränserna för intervallerna bör väljas så att spridning av tillsynstidpunkterna inte uppstår vid normal grundutbildning av soldater. Genom att avfukta materiel både i bruk vid korttidsförvaring, d.v.s. för förvaring mellan ett dygn och ett år, eller för långtidsförvaring, d.v.s. mer än 12 månader, kan antalet tillsynpunkter reduceras. Det gäller både före, under och efter förvaring. Trots det reducerade antalet tillsynspunkter, har materielen en högre tillgänglighet, till en lägre underhållskostnad, tack vare att den avfuktas. För att underlätta vårdens utförande kommer det att behöva tas fram fler och bättre anpassade scheman för de vanligaste typerna av materiel. Ett exempel på ett dåligt anpassat schema är att särskild tillsyn på en vanlig Volvo kombi utförs efter samma materielvårdsschema som en Terrängbil 40 med stor lastkran (M ), samtidigt som både vårdbehovet och körsträcka per månad skiljer sig väsentligt i normalfallet Materielvårdsschema grundtillsyn Grundtillsynens omfattning för komplicerad materiel har en tendens att vara mycket omfattande och därmed tidskrävande och medför ibland årliga reparations- och renoveringskostnader, som inte är helt nödvändiga ur tillgänglighets- och säkerhetssynpunkt. Grundtillsynens omfattningen bör även anpassas till de förändrade uppgifterna för Försvarsmakten genom förändrad hotbild, det nya insatsförsvaret och ökande internationella uppgifter. I detta sammanhang är det viktigt att vara observant på att inte stryka bort för många av punkterna, vilket kan resultera i dyra haverier istället för billigare reparationer genom att upptäcka begynnande fel. Här finns en viktig uppgift för underhållsberedare, materielsystemledare m.fl. Ska dessutom en del av punkterna från särskild tillsyn flyttas över till grundtillsynen ökar ju arbetstiden för grundtillsyn genom att fler punkter ska kontrolleras. En annan parameter som kan användas för att minska kostnaderna för grundtillsyn är att dela upp omfattning i olika ambitionsnivåer beroende på om materielen ska användas ytterligare en utbildningsperiod eller förrådsställas. Säkerheten får dock inte äventyras i jakten på att minska grundtillsynens kostnader Smörjschema Med hänsyn till att grundtillsynen utförs av särskilt utbildad personal i ändamålsenliga lokaler bör man överväga att flytta över ett antal punkter till grundtillsynen från särskild tillsyn. Här får man ta hänsyn till riskerna för haveri kontra riskerna för översmörjning. Den tekniska utvecklingen på smörjmedel och drivmedel sedan mitten på 80-talet kan också ge en anledning att se över valet av smörjmedel i vissa smörjscheman.

17 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 11 Ett antal smörjscheman behöver troligen kompletteras med alternativa intervall t.ex. var 200:e gångtimme, var km etc, både beroende på nyare smörjmedel och den tänkta utökningen av kalendertiden av intervallen för särskild tillsyn, samt inte minst för att synkronisera särskild tillsyn och smörjningen Materielvårdsschema förrådstillsyn Äldre materielvårdsschema förrådstillsyn bygger på att materielen i huvudsak vårdas vart fjärde år, men med stora variationer mellan materielsystemen. Cykeln 4 år bygger på den gamla periodiciteten på repetitionsutbildningar av förbanden och serieutnyttjande av materiel i bruk, d.v.s. vart fjärde år bytte man ut den materiel som använts i fyra år mot likadan materiel som varit förrådsställd i fyra år. På så sätt behövde man sällan göra 4-årstillsyn på förrådsställd materiel, samtidigt som slitaget mellan olika exemplar av samma materieltyp jämnades ut. Idag gäller helt andra förutsättning och mycket materiel förvaras i stora centralt belägna förråd. Mängden materiel och den geografiska placeringen gör att dessa förråd besöks oftare än de tidigare mindre och spridda förråden. Vissa förråd är till och med ständigt bemannade. Flertalet förråd idag har hela eller delar av förrådet avfuktat, vilket ger en bättre förvaringsmiljö. Fördelen av den bättre miljön kan antingen utnyttjas genom förlängda tillsynsintervall eller genom färre förebyggande åtgärder på materielen. Viss materiel kan i framtiden nyttjas oftare, vilket leder till kortare förrådsställningperioder. När materielen förvaras i helavfuktade förråd, kan åtgärder före och under förvaring reduceras. En större uppdatering av materielvårdschema förrådstillsyn (f.d. MVIFavsnitt) genomfördes under Tre stora generella omskrivningar var att beskriva tillsynsåtgärdernas omfattning i alternativa förvaringsmiljöer, att föra in de nya reglerna för trafikvärdighetskontroll av fordon vid ibruktagande efter förrådsställning, samt att minska antalet hänvisningar (länkar) i materielvårdsschema förråd för de vanligaste materielsystemen. Det finns anledning att göra en förnyad generell översyn av flertalet materielvårdsschema förråd med hänsyn till dagens förrådsställningsprinciper och de förändrade kraven på ständigt operativa och insatsberedda förband. Det finns olika krav om det avser förband som ska verka i Sverige, eller om det gäller förband som ingår i den internationella insatsstyrkan.

18 Sida 12 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Korttidsförvaring Ett nytt begrepp som nu införs är korttidsförvaring. Om materielen avses användas inom de närmaste 12 månaderna är den att betrakta som den är i bruk. Det är nödvändigt att vidta förebyggande tillsynsåtgärder även om förvaringstiden är så kort som en natt. Omfattningen av åtgärderna varierar beroende på förvaringstidens längd. Förvaring av materiel i bruk, upp till 12 månader, kallas korttidsförvaring. Innan åtgärder för långtidsförvaring vidtas, måste det konstateras när materielen ska användas i framtiden. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Härigenom kan man spara omfattande arbetsinsatser, både i form av mantimmar och pengar. Intervaller för korttidsförvaring: 1 natt 1-30 dagar 1-6 månader 6-12 månader 6 månader (beredskapsförband för internationella insatser). För att ha en hög tillgänglighet på materielen, ska den förvaras avfuktat, d.v.s. i dagligt tal torrluftas. I princip ska all materiel som förvars i avfuktade förråd vid långtidsförvaring, även avfuktas när den korttidsförvaras. Vilken materiel som ska avfuktas redovisas i kapitel 5. Ovanför normtabellen i materielvårdsschema förrådstillsyn ska det alltid stå följande observationstext. OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

19 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Instruktionsbok och Reparationsbok Införandet av Vårdsystem FM innebär inte att alla instruktionsböcker och reparationsböcker (motsv.) behöver skrivas om med automatik. Man kan tänka sig att det uppstår vissa avvikelser mellan beskrivningen av punkterna i särskild tillsyn i instruktionsboken vårdkapitel och den fastställda utgåvan av materielvårds- eller smörjschemat enligt Vårdsystem FM, t.ex. att vissa beskrivna åtgärdspunkter fortsättningsvis inte längre ingår i särskild tillsyn, alternativt att vissa av punkterna som ingår i grundtillsynen inte beskrivs i reparationsboken under funktionskontroll. Totalt sett bedöms inte avvikelserna få några stora konsekvenser. Vid anskaffning av ny materiel är det viktigt att vårdscheman för Dagligoch Särskild Tillsyn har tagits fram och fastställts, innan instruktionsboken för denna materiel går i tryck.

20 Sida 14 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM 4 Beskrivning av olika publikationstyper 4.1 Vårdscheman Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM De vårdpublikationer som ska ha denna utformning av sidhuvud och sidfot är: MVIF Gemensamt Materielvårdsschema daglig tillsyn Materielvårdsschema särskild tillsyn Materielvårdsschema grundtillsyn Materielvårdsschema förrådstillsyn Smörjschema Rostskyddsschema Spolschema. Sidhuvud För att öka spårbarheten för en vårdpublikation ska sidhuvudet innehålla såväl fastställelsenummer som fastställelsedatum och utgåva, se exempel nedan. Bild 3. Utformning av sidhuvud för Vårdsystem FM-publikationer Sidfot På vårdpublikationens första sida ska finnas en sidfot. Denna ska innehålla vilka som är ansvariga för vårdpublikationen. Om en vårdpublikation ersätter en annan ska det i sidfoten framgå vilken vårdpublikation som ersätts (FBET och FBEN), samt den ersatta vårdpublikationens fastställelsenummer. Bild 4. Utformning av sidfot för Vårdsystem FM-publikationer

21 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida MVIF Gemensamt Scheman som innehåller grundinformation för övriga materielvårdsscheman har samlats i en allmän del, vilken benämns MVIF Gemensamt (MVIF GEM). Dessa scheman finns sammanställda i en publikationslista. När framtagning av ett nytt materielvårdsschema sker, måste man utgå ifrån principerna som redovisa i MVIF GEM. Ansvar för innehållet i MVIF GEM har FMV AL LGM. MVIF Gemensamt innehåller: INDELNING OCH ANVÄNDNING M : Sammanställning över vad som ingår i Vård FM/MVIF BEGREPPSFÖRKLARINGAR M : Begrepp som förekommer vid underhåll och förvaring av materiel MATERIELVÅRDENS ÄNDAMÅL OCH PRINCIPER M : Avser materiel under förvaring SKYDD OCH SÄKERHET M : Avser personlig säkerhet NORMER M : En sammanställning över normer som används vid förvaring av materiel enligt nedan - HANTERING OCH TRANSPORT M Anger krav på hur materiel ska hanteras och transporteras - VÅRDMARKERING, M Olika krav för hur genomförd tillsyn ska dokumenteras - FÖRPACKNING M Hur materiel ska förvaras vid långtidsförvaring - FÖRVARINGSMETOD M Krav på förvaring, t.ex. avfuktning, temperaturkrav, förrådstyp - VÅRD M Kunskapskrav på den som utför vård, tillsynsintervall, var vård kan utföras - KORTTIDSFÖRVARING M Principer för hur materiel bruk ska förvaras - FÖRVARINGSMILJÖ M Beskriver miljöns påverkan på materielen: - FUKTIGHET - VATTEN OCH VATTENÅNGA M

22 Sida 16 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM - LUFTFÖRORENINGAR M VÄRME OCH KYLA M SOLLJUS, OZON M FÖRORENINGAR PÅ MATERIELEN M MIKROORGANISMER M SKADEDJUR M Mer detaljerad information om miljöproblem finns i kapitel 5 Avfuktning av materiel, kapitel 7 Förvaringsförsök, och i ATH- Avfuktningsteknisk Handbok VÅRDMETODER OCH FÖRPACKNING M Beskriver olika metoder: - RENGÖRING M SMÖRJNING M INSMÖRJNING M MÅLNING M KORROSIONSINHIBITORER M FÖRPACKNING M FÖRVARINGSMETODER M Krav på förvaringsmiljöer: - UTOMHUSFÖRVARING. NEDERBÖRDSSKYDDAD FÖRVARING M FÖRVARING I OISOLERAT FÖRRÅD/UTRYMME M TORRLUFTSFÖRVARING M FRYSFRI FÖRVARING M KYLFÖRVARING M FRYSFÖRVARING M PLANERING AV MATERIELVÅRDEN M FLERÅRSPLANERING M GENOMFÖRANDE AV MATERIELVÅRDEN M Sammanställning över åtgärder som ska göras före och under förrådsställning: - ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING M ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING M ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING M STATISTISK KONTROLL M

23 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 17 UPPFÖLJNING AV MATERIELVÅRDEN M Hur vård ska redovisa och följas upp: - VÅRDMARKERING, UPPFÖLJNING AV MATERIELVÅRDEN M MATERIELUPPFÖLJNINGSSYSTEM M UPPFÖLJN UPPFSYST PRODUKTIONSANSVAR FÖR MATERIELVÅRDSSCHEMAN M Sammanställning över olika enheters (verksamhetsområdens/sektioners) ansvar vid utveckling och vidmakthållande av materielvårdsschema Materielvårdsschema daglig tillsyn Daglig tillsyn Daglig tillsyn ska säkerställa att materielen är användbar. Genom att avfukta materiel både i bruk vid korttidsförvaring, d.v.s. för förvaring mellan ett dygn och ett år, eller för långtidsförvaring, d.v.s. mer än 12 månader, kan antalet tillsynpunkter reduceras. Det gäller både före, under och efter förvaring. Trots det reducerade antalet tillsynspunkter, har materielen en högre tillgänglighet, till en lägre underhållskostnad, tack vare att den avfuktas. Tillsynen utförs av brukaren i direkt anslutning till materielens användning och utan särskild order. Daglig tillsyn omfattar: Åtgärder före användning Under användning (vid rast) Efter användning Förvaring - avfuktning Vid tankning Vintertid Fel som inte omedelbart kan åtgärdas i direkt anslutning till vården, ska noteras på felrapport och anmälas till närmaste chef.

24 Sida 18 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Bild 5. Daglig tillsyn Syfte Materielvårdsschema daglig tillsyn används av brukaren för att utföra vård, upptäcka fel samt anmäla fel som brukaren själv inte kan eller får avhjälpa. Schemat produceras för all komplicerad materiel. Materielvårdsschemat ska även påminna brukaren hur materielen ska förvaras under övningsuppehåll. Med det menas perioder med en längd från en natt upptill en månad. Vilken materiel som ska avfuktas redovisas i kapitel 5. Se även ATH - Avfuktningsteknisk materielhandbok, som återfinns i MVIF. Målgrupp Målgrupperna för materielvårdsschema daglig tillsyn är befäl och soldater under grund- och repetitionsutbildning, internationell insats och krig, samt all övrig personal som brukar materielen i fredstid. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY2 FBEN: MVSCHD Exempel: M MVSCHD HAUBITS 77B.

25 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 19 Dispositionsmall Schemat inleds med en tabell med information om vilket/vilka materiel som omfattas av schemat. Materielvårdsschema daglig tillsyn görs som tabeller med två kolumner. Före tabellen finns en rubrik som anger när vård ska göras, till exempel: Före användning (transport, skjutning) Säkerhetskontroll (för fordon och vapen) Under användning (körning, transport, skjutning) Efter användning (körning, terrängkörning, transport, skjutning) Förvaring Vid tankning Vintertid. I den vänstra kolumnen finns det ledord som anger vilken del av materielen som vården avser. Exempel på ledord är: Motor Broms Lavett Kylsystem Förvaring. I den högra kolumnen finns åtgärds- eller iakttagelseord, till exempel: plombering fastsättningsanordning borttagning funktion funktion, rätt utslag. Åtgärderna ska följa samma ordning som den i instruktionsbokens vårdavsnitt.

26 Sida 20 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Språklig utformning Texten skrivs i telegramform. Exempel: Före körning Kontrollbok felrapportering Utvändigt rengöring Kylsystem kylvätskenivå, jalusi öppet Brandsläckningssystem behållartryck 35 bar, manöverpanelens lysdioder Under användning Vapen, riktsystem funktion Drivaggregat skador, bandspänning Efter användning Huvudströmställare frånläge Förvaring (alt. 1) en natt eller längre, anslut till avfuktningsanläggning Förvaring (alt. 2) längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd Vid förvaring finns två varianter: Alternativ 1: För materiel som har fast anslutning för objektvis avfuktning. Alternativ 2: För materiel som saknar fast anslutning för objektvis avfuktning. Grafisk utformning Format Spalter A 4. 3/4-spalt. Sidhuvud och sidfot Se avsnitt Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM i detta dokument. Materielvårdsschema för kontrollbok i A6-format har något annorlunda utformat sidhuvud och sidfot. Se följande exempel på schema.

27 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 21 Inbindningsmetod Lösblad Internet - Intranet - EMILIA. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i ett tidigare utgivet schema ska markeras med ett lodrätt streck i höger marginal. Se avsnitt Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman. Exempel på utformning Rubrik Åtgärds- eller iakttagelseord Ledord Bild 6. Exempel på utformning av materielvårdsschema daglig tillsyn

28 Sida 22 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Rubrik Ledord Åtgärds- eller iakttagelseord Bild 7. Exempel på utformning av materielvårdsschema daglig tillsyn i A6-format

29 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Materielvårdsschema särskild tillsyn Särskild tillsyn Särskild tillsyn ska säkerställa materielens användbarhet. Ska utföras kalenderstyrt, t.ex. varje månad, eller var tredje månad. Tillsynen kan även utföras behovsstyrt, t.ex. en viss körsträcka, en viss drifttid - timmar, eller antal skjutna skott. Tillsynen utförs behovsstyrt, om detta intervall infaller före kalenderintervallet. Särskilda intervall och ytterligare tillsynspunkter kan behövas för materiel som används vid internationella insatser. Särskild tillsyn utförs av brukaren på order och särskilt avdelad tid, som kan fördelas på flera tillfällen under tidsperioden. Särskild tillsyn kan även beordras vid vissa tillfällen, t.ex. före övningsuppehåll, inlämning och förrådsställning, eller efter extremt hårt nyttjande. Fel som inte omedelbart kan åtgärdas i direkt anslutning till vården, ska noteras på felrapport och anmälas till närmaste chef. Genomförd tillsyn ska dokumenteras på materielvårdsschemat, eller på vårdkortet i kontrollboken, för materiel som har sådan. Bild 8. Särskild tillsyn Syfte Materielvårdsschema särskild tillsyn används av brukaren för att utföra vård, upptäcka fel samt anmäla fel som brukaren själv inte kan eller får avhjälpa.

30 Sida 24 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Den särskilda tillsynen görs periodiskt, kalenderbundet och för viss materiel även behovsstyrt, d.v.s. körda km, drifttimmar och skjutna skott. Intervaller, varje vecka eller var fjortonde dag, är bara aktuellt för materiel som används vid internationella insatser i krävande miljöer, d.v.s. hög temperatur, hög luftfuktighet (relativ fuktighet), finkornig sand, blockterräng eller motsvarande. Särskild tillsyn vid internationella insatser bör för kvalificerad materiel vara styrd både med hänsyn till nyttjande och kalendertid. Kalenderbundet varje månad och nyttjandebundet t.ex. var 2500 km eller var 100:e drifttimme. Särskild tillsyn kan vid grundutbildning i Sverige ha ett längre kalenderbundet intervall, t.ex. var 3:e månad. Målgrupp Målgrupperna för materielvårdsschema särskild tillsyn är befäl och soldater under grund- och repetitionsutbildning, internationell insats och krig, samt all övrig personal som brukar materielen i fredstid. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY3 FBEN: MVSCHS Exempel: M MVSCHS PBV4020. Dispositionsmall Allmänt Schemat inleds med en tabell med information om vilket/vilka materiel som omfattas av schemat. Materielvårdsschema särskild tillsyn ska inledas med tre tabeller: Administrativa data, Vårdansvarig brukare och Ansvarigt befäl/ arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd), samt en symbolförklaring av de symboler som ska användas vid ifyllande av schemat. Schema Materielvårdsschema särskild tillsyn görs som tabeller med tre kolumner, plus fyra kolumner med rutor för ifyllande av symboler för utförd vård (period 1-4). Före tabellen finns en rubrik som anger när vård ska göras, till exempel: Varje vecka (endast vid internationella insatser, se under syfte ovan.) Var 1500 km, Var 2500 km Var 400:e drifttimme, Var 800:e drifttimme Vid behov, dock minst var 3:e månad.

31 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 25 Efter rubriken, som anger när vård ska göras, finns en rubrik som anger på vilken del av materielen som vård ska utföras. I den vänstra kolumnen (kol. 1) anges positionsnummer. I den mittre kolumnen (kol. 2) finns ledord som anger på vilken materielenhet eller funktion vård ska utföras. Exempel på ledord är: Eldrör Bakstycke Vagga Rekylhämminrättning. I den högra kolumnen (kol. 3) finns åtgärds- eller iakttagelseord, till exempel: funktion skador fastsättning. Åtgärderna ska följa samma ordning som den i instruktionsbokens vårdavsnitt. Efter de tre första kolumnerna finns fyra kolumner med rutor för ifyllande av symboler för utförd vård (period 1-4). Språklig utformning Texten skrivs i telegramform. Exempel: Varje vecka (Vid internationell insats) Allmänt 1. Rengöring: Vagnen in- och utvändigt rengör, dränera Varje månad (Vid internationell insats) Transportutrymme 2. Luftrenare rengöring, filterbyte Var 2500 km, dock minst var 3:e månad Transportutrymme 3. Bränslesystem: Tankar, gummimanschetter, elanslutningar fastsättning, sprickor, läckning, skydd på elanslutningar

32 Sida 26 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Grafisk utformning Format Spalter A 4. 3/4-spalt. Sidhuvud och sidfot Se avsnitt Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM i detta dokument. Sidhuvud och sidfot för materielvårdsschema för kontrollbok i A6-format har något annorlunda utformat sidhuvud och sidfot. Se följande exempel på schema. Inbindningsmetod Lösblad Internet - Intranet - EMILIA. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i ett tidigare utgivet schema ska markeras med ett lodrätt streck i höger marginal. Se aavsnitt Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman.

33 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 27 Exempel på utformning Administrativa data Vårdansvarig brukare Ansvarigt befäl/ arbetsledare Symbolförklaring Bild 9. Exempel på utformning av materielvårdsschema särskild tillsyn, allmänt

34 Sida 28 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Rubrik Rubrik Åtgärds- eller iakttagelseord Ledord Rutor (period 1-4) Bild 10. Exempel på utformning av materielvårdsschema särskild tillsyn

35 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 29 Rubrik Åtgärds- eller iakttagelseord Ledord Bild 11. Exempel på utformning av materielvårdsschema särskild tillsyn i A6-format

36 Sida 30 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Materielvårdsschema grundtillsyn Grundtillsyn är ett samlingsbegrepp som syftar till att bestämma materielens status (tillstånd och funktion) samt ge underlag för eventuella reparationer. Grundtillsynen omfattar: författningsmässigt reglerade kontroller såsom kontrollbesiktning av fordon och återkommande besiktning av lyftdon och tryckkärl, samt elsäkerhet statuskontroll, som utförs bl.a. för att få underlag för förbandsvärdering förebyggande underhåll av typen smörjning och oljebyten enligt materielvårdschema. Grundtillsynen utförs normalt en gång per år för materiel i bruk och då av särskilt utbildad personal. För författningsmässigt reglerade kontroller krävs särskild behörighet. Grundtillsyn utförs före förrådsställning enligt materielvårdsschema förrådstillsyn, d.v.s. långtidsförvaring som är längre än ett år. Genomförda grundtillsyner skall redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i LIFT. Säkerhetskontroll Säkerhetskontroll ska ligga till grund för bedömning av materielens säkerhet ur brukarsynpunkt. Utförs på vissa materielslag vid brukarbyte mellan två grundtillsyner. Omfattningen framgår av respektive materielvårdsschema, i avsnittet grundtillsyn. Genomförda säkerhetskontroller ska redovisas på bevakningskortet i kontrollboken.

37 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 31 Bild 12. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn Syfte Materielvårdsschema grundtillsyn används när materielens tillstånd och funktion kontrolleras och för att säkerställa materielens krigsanvändbarhet. Schemat ska ge underlag för eventuella reparationer. Grundtillsynen genomförs endast i fredstid och då av särskilt utbildad personal. Schemat produceras för följande materiel: materiel med kontrollbok materiel som genomgår någon form av årlig kontroll, till exempel funktionskontroll, eller säkerhetskontroll.

38 Sida 32 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM De flesta objekt har bara en grundtillsynsintervall, d.v.s. årlig grundtillsyn. Vissa objekt kan härutöver ha tillsynspunkter som bara genomförs vart annat år, vart fjärde år, vart femte år o.s.v. Dessa benämns GT 1, GT 2, GT 4, GT 5 o.s.v. Säkerhetskontroll utförs av särskilt utbildad personal vid brukarbyte, mellan grundtillsyner. Materiel som har grundtillsynsschema ska genomgå grundtillsyn före långtidsförvaring, d.v.s. längre tid än 12 månader. Man utför enligt den GT-intervall som är aktuell vid tillfället, vanligtvis GT 1, men det kan även vara någon annan intervall, t.ex. GT 4. Vissa kontrollpunkter kan tillkomma eller utgå. Detta ska redovisas i Kolumn F. Fordon Fordon ska uppfylla kraven för trafikvärdighet. Dessa krav finns beskrivna i FAG F - Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon. Trafikvärdighet tillgodoses på två sätt, dels genom Kontrollbesiktning, som ska göras enligt civil lagstiftning, dels genom Trafiksäkerhetskontroll, som görs på fordon som inte ska kontrollbesiktigas. Dessa kontrollpunkter redovisas i en särskild kolumn i GT-schema. Kontrollbesiktning Trafiksäkerhetskontroll Motsvarar Svensk Bilprovnings kontrollbesiktning enligt AB Svensk bilprovnings elektroniska handböcker. Utförs på de fordonstyper som ska kontrollbesiktigas enligt FAGF - Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon. Respektive kontrollpunkt ska inte redovisas i MVSCHG. Utförs på fordon registrerade i Militära Fordonsregistret som ej ska kontrollbesiktigas. Utförs på fordon som ska genomgå trafiksäkerhetskontroll enligt FAG F. Utförs enligt AB Svensk bilprovnings elektroniska handböcker i tillämpliga delar. Respektive kontrollpunkt ska redovisas i MVSCHG Pos GT System/komponent Se R. Numreringen av punkterna får vara annan än löpande, till exempel enligt system VD-LIV eller enligt huvudgrupperna i reparationsboken. Numreringen ska stämma mellan schema och grundtillsynsanvisningarna i reparationsboken. Punkter för kontrollbesiktning och trafiksäkerhetskontroll numreras enligt Svensk bilprovnings besiktningsprogram.

39 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 33 Containrar och lösa lastbärare Containrar och lösa lastbärare har i lag föreskrivna krav på kontroller som skall utföras för att transport och hantering av dessa enheter skall kunna genomföras säkert. FM tillämpningsanvisningar för hur detta skall kontrolleras finns beskrivna i Handbok Grundtillsyn för containrar och övriga lösa lastbärare (H GT CON o LÖSLASTB, M ). Handboken beskriver bland annat genomförande av Egenkontroll för kontroll av sjöklassade containrar. En normal fraktcontainer (COTS) behöver endast knytas till GT 2 då den saknar varje form av inbyggd funktion. Detsamma gäller för ett normalt rullflak, växelflak eller snabblåsram. En funktionscontainer eller lös lastbärare med påbyggd funktion behöver dock oftast ett grundtillsynsschema (GT 1) som beskriver tillsyner för den in- eller påbyggda funktionen. Grundtillsynen för funktionspåbyggd materiel är därför indelad i följande delar: GT 1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad) GT 2 = Egenkontroll (genomförs var 24:e månad) GT 1 GT 2 Omfattar: Innebär: Statusbedömning samt i förekommande fall hänvisning till, eller beskrivning av övriga besiktningar och kontroller. Kontroll av funktionsduglighet samt kontroll av att fast installerad utrustning med krav på återkommande besiktning är säker. Egenkontroll av sjöklassad container Egenkontroll av lös lastbärare Kontroll av att container är säker för transport till sjöss. Kontroll att lös lastbärare är säker vid transport och hantering. GT 2-scheman finns redan framtagna (se tabell). M-kod Benämning GT 2-schema M5581 Rullflakssystem M M5582 Växelflakssystem, centrallåsning M M5583 Växelflakssystem, containerlåsning M M5584 Containersystem M M5585 Snabblåssystem M GT 1-schema tas fram för varje ny funktionscontainer samt varje lös lastbärare med påbyggd funktion.

40 Sida 34 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Utformning av vårdbestämmelser för GT 1-schema framgår av exempel nedan samt exempel som finns i form av mall, se MVIF-mallar på Hänvisning till GT 2-schema skall göras i GT 1-schema. Se exempel nedan samt exempel som finns i form av mall, se MVIF-mallar på Målgrupp Målgrupperna för materielvårdsschema grundtillsyn är personal som är särskilt utbildad för att utföra grundtillsyn, till exempel officer i teknisk tjänst, militär besiktningsman och verkstadspersonal. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY1 FBEN: MVSCHG Exempel: M MVSCHG BÅTCONT Dispositionsmall Schemat inleds med en tabell med information om vilket/vilka materiel som omfattas av schemat. På sid 1 i ett MVSCHG kan följande text förekomma: SK = Säkerhetskontroll vid byte av brukare av materielen. GT 1 = Grundtillsyn utförs varje år. Det kan även stå GT 2, GT 3, GT 4 och GT 5, d.v.s. antal år mellan grundtillsyn. GT F = grundtillsyn före förrådsställning, mer än 12 månader. Ett materielslag kan ha flera GT-intervall. Se vidare följande exempel på MVSCHG. Materielvårdsschema grundtillsyn görs som tabeller. I kolumnerna anges: numrering av tillsynspunkterna antalet år mellan tillsynerna om kontroll ska utföras av brukaren vid byte av viss komponent mellan grundtillsynerna, säkerhetskontroll - SK system eller komponent som ska tillses omfattning av tillsynen eller felyttring som kan upptäckas. Språklig utformning Texten skrivs i telegramform.

41 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 35 Grafisk utformning Format Spalter A 4. 3/4-spalt. Sidhuvud och sidfot Se avsnitt Sidhuvud och sidfot enligt Vårdsystem FM i detta dokument. Inbindningsmetod Lösblad Internet - Intranet - EMILIA. Bildtyper Streckteckningar. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i ett tidigare utgivet schema, ska markeras med ett lodrätt streck i höger marginal. Se avsnitt Markering av ändring i befintliga materielvårdsscheman.

42 Sida 36 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Exempel på utformning Bild 13. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn, allmän information

43 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 37 Bild 14. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn

44 Sida 38 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Bild 15. Exempel på utformning av materielvårdsschema grundtillsyn

45 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida Materielvårdsschema förrådstillsyn Förrådstillsyn - före, under och efter långtidsförvaring Förrådstillsyn utförs för att materielen ska kunna förvaras under en viss period, för att säkerställa att tillgänglighetskraven tillgodoses. Förrådstillsynen omfattar bl.a.: Åtgärder före förvaring: - Noggrann rengöring - Grundtillsyn - med erforderliga reparationer - Smörjning - Oljebyten - Förrådsställning - i avfuktade förråd. Åtgärder under förvaring: - Särskild tillsyn - Förrådsställning. Åtgärder vid utlämning: - I fredstid, Särskild tillsyn och Grundtillsyn - Vid insats, Särskild tillsyn. Exempel - långtidsförvaring Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Vårdinstans Fordon Aktas Kbok Orig Tluft 4 T Fd Åtgärder före förrådsställning - Rengöring - Grundtillsyn - Reparationer Åtgärder före förvaring - Lossa handbromsen - Ta bort batterier - Fyll däcken med 25% högre tryck än normalt - Palla upp tynga fordon - Fyll bränsletanken upp till 25%.

46 Sida 40 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Åtgärder vid avfuktning Öppna dörrar och fönster i helavfuktat förråd, eller anslut till objektvis avfuktning i kallförråd. Åtgärder under förvaring - vart 4:e år I princip samma åtgärder som vid förrådsställning. Åtgärder vid utlämning - Ta bort blockering av koppling - Palla ner fordonet - Sätt i nya batterier - Stäng fönster och dörrar - Gör särskild tillsyn. - Utför kontrollbesiktning inom 45 dagar. Bild 16. Långtidsförvaring Exempel - långtidsförvaring - fältröntgen Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Vårdinstans Röntgen Aktas Kbok Orig Tluft 4 T Fd

47 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 41 Åtgärder före förrådsställning - Rengöring - Grundtillsyn - Reparationer. Avfuktningsåtgärder Helavfuktat förråd. Åtgärder under förvaring - vart 4:e år I princip samma åtgärder som före förrådsställning. Åtgärder vid utlämning I fredstid - Grundtillsyn Vid insats - Särskild tillsyn. Exempel långtidsförvaring - Radarstation PS-70 Åtgärder före förrådsställning: - Rengöring - Oljebyten - Insmörjning av hydraulcylindrar - Konservering av elverk - Anslut 220 V för jonpumpning - Torrluftsförvaring. Under förvaring: - Vart 4:e år: - Åtgärda enligt Åtgärder vid mobilisering - Insmörjning. - Vart 8:e år: - Byt olja i hydraulsystemet Vid utlämning: - Vid insats - Ta bort avfuktningsutrustning - Avbryt jonpumpning - Sätt i nya batterier - Utför Daglig tillsyn före transport.

48 Sida 42 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Underhållsintervaller för materiel i avfuktade förråd Radiostation / radiolänkutr. 4 år Radarstation 4 år Optronisk materiel 4 år Optisk materiel 4, 12 år Fjärrskriftmaskiner/telefoner 8 år Reservdelar och verktygssatser 8 år Missiler 4 år Haubits 4, 12 år Handelvapen 4, 12 år Ammunition 4 år Stridsfordon 4 år Terränggående lastbilar 4, 8 år Motorcyklar 8 år Uniformer, skor 12 år Läder 8 år Utombordsmotorer 8 år Radiostationer 8 år Teleprinter/telefoner 8 år Radiolänk 4 år Reservdelar och verktyg - elektronik, optik, optronik 8 år Optisk materiel 4, 12 år Optronisk materiel 4 år Elverk 8 år Skor, läder, gummi 12 år Medicinsk utrustning 8 år Ammunition 2, 4 år Modern Haubits 4, 12 år Missiler 1, 4 år Stridsfordon 2, 4 år Radarstation 4 år

49 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 43 Korttidsförvaring För att ha en god beredskap är det nödvändigt att förvara materielen på ett bra sätt. Den viktigaste åtgärden är förvaring med hjälp av avfuktning. Tre metoder används: Avfuktning av hela förråd, eller hela byggnader Avfuktning genom att ansluta en slang med avfuktad luft t.ex. till en container, en stabshytt, eller ett stridsfordon. En kombination av dessa system förekommer, främst för tung materiel. Förvaringstid Daglig tillsyn Särskild tillsyn Grundtillsyn Rengöring Avfuktning Reparation eller dokumentation av fel Annan åtgärd 1 natt Före förvaring Före användning X X Ev. underhållsladdning X 1-30 dagar Före förvaring Före användning X X X X Ev. batteriladdning X 1-6 månader Före förvaring Under förvaring Före användning X X X X Ev. batteriladdning X 12 mån efter föregående GT 6-12 månader Före förvaring Under förvaring Före användning X X X X Batterierna demonteras, ev. anslutning till underhållsladdning X 12 mån efter föregående GT

50 Sida 44 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Bild 17. Korttidsförvaring Bild 18. Beredskapsförband

51 FÖRSVARETS MATERIELVERK Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Sida 45 Omfattning och syfte Materielvårdsschema förrådstillsyn MVSCHF redovisar vilka åtgärder som ska utföras före långtidsförvaring i förråd och anläggning, eller motsvarande utrymme, dels vilka åtgärder som ska vidtas under förvaring, samt vid utlämning. Med materiel avses i Materielvårdsschema förrådstillsyn även förnödenheter såsom ammunition, drivmedel, livsmedel, läkemedel och material. Målgrupp Personal som förrådsställer eller underhåller förrådsställd materiel. Registrering i FREJ Se avsnitt Kodnyckel för indatering av materielvårdsscheman i FREJ. F-BET-val: M7782-XYYYY9 FBEN: MVSCHF Exempel: M MVSCHF FLYGBAS SLÄP Dispositionsmall Materielvårdsschema förrådstillsyn delas in i fyra delavsnitt: 1 Allmänt 2 Åtgärder före förvaring 3 Åtgärder under förvaring 4 Åtgärder vid utlämning. Andra benämningar på delavsnitt får inte förekomma. Samtliga delavsnitt är obligatoriska 1 medan underliggande rubriknivåer är beroende av underhållsobjektet. Delavsnitt Allmänt Delavsnitt Allmänt inleds (där så är lämpligt) med hänvisningen: För utförligare beskrivning av normerna se M NORMER GEMENSAMT 2 som följs av en normtabell: 1. Om delavsnitt ej är tillämpligt gäller att texten Anvisning saknas anges. 2. En utförlig förklaring av normbeteckningar återfinns i M NORMER GEMENSAMT.

52 Sida 46 Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM Normtabell Publikationen gäller Hantering och transport Cyklar 0 Klapp 0 Tluft:9 12:9 Fdm:9 Fd Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Vårdinstans Efter denna tabell följer en observationstext gällande korttidsförvaring och sedan avsnitten i tur och ordning. En eller flera rubriker kan uteslutas. De får emellertid inte byta inbördes position. 1 Avgränsningar Här preciseras vid behov antingen den materiel för vilken anvisningarna gäller, eller viss materiel som är undantagen. 2 Särskilda riktlinjer Under denna rubrik anges de anvisningar som föranleds av beteckningen 9 (Särskilda anvisningar) i normtabellen. 3 Teknisk orientering Under denna rubrik anges vid behov vissa fysikaliska eller kemiska grundegenskaper hos materielen och i vissa fall materielens funktion. 4 Övriga riktlinjer Här anges sådana anvisningar som inte passar under någon av övriga rubriker. 5 Referenser Här anges en sammanställning av referensdokument som kan behövas för att utföra underhållet. Här anges även referenser till Vårdsystem FM-publikationer. Delavsnitt Åtgärder före förvaring Varje nytt delavsnitt ska börja på ny sida. Detta delavsnitt ska, i tur och ordning, innehålla följande rubriker: 1 Tillsyn Här anges vilka åtgärder som ska vidtas för att materielen ska kunna förrådsställas enligt de normer som angivits i Delavsnitt Allmänt. Om materielen har grundtillsynsschema, ska materielen genomgå Grundtillsyn före förvaring. Om materielen inte har grundtillsynsschema, ska något motsvarande schema för årlig kontroll följas. Om även detta saknas ska Särskild Tillsyn utföras.

-systemet. I själva verket är det den speciella virtualiserings programvaran som emulerar alla fysiska enheter.

-systemet. I själva verket är det den speciella virtualiserings programvaran som emulerar alla fysiska enheter. -systemet Helgen 17-18 mars lyftes UEF till ny systemplattform. Systemlyftet föregicks av användaranpassad utbildning och ett flertal provlyft vilket borgade för ett lyckat systemskifte. Användarna har

Läs mer

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se Webbplats:

Läs mer

Försvarets materielverks handbok för Fordonssäkerhet H FORDONSÄK

Försvarets materielverks handbok för Fordonssäkerhet H FORDONSÄK Försvarets materielverks handbok för Fordonssäkerhet Läsanvisning 1. Inledning 2. Fordonslagstiftning 3. Aktiviteter och dokumentation H FORDONSÄK 4. Funktionsinriktade systemsäkerhetskrav 5. Sammanställning

Läs mer

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 Vårdsystem FM M7782-130223 Sida 1 av 11 TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Terrängbil 30 samtliga versioner Terrängbil 40 samtliga versioner Terrängbil 45 samtliga versioner

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet

Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet Försvarets materielverk 1 Inledning 2 Säkerhetsaktiviteter och materielgemensamma krav 3 Metodik Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet 4 Vapen 5 Ammunition 6 Definitioner 7 Referenser Förrådsbenämning:

Läs mer

~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Förebyggande underhåll ikommunens verksamhetslokaler

~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Förebyggande underhåll ikommunens verksamhetslokaler ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förebyggande underhåll ikommunens verksamhetslokaler Smörja i tid Förebyggande underhåll av tekniksystem i offentliga byggnader ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid - Förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

1/2003. FMV teknik för Sveriges säkerhet. UndE23. radarspaning i världsklass. hjas 39 Gripen till Ungern hmaterielvår

1/2003. FMV teknik för Sveriges säkerhet. UndE23. radarspaning i världsklass. hjas 39 Gripen till Ungern hmaterielvår FMV teknik för Sveriges säkerhet 1/2003 UndE23 radarspaning i världsklass hflytbr Flytbrosystemet M3 hjas 39 Gripen till Ungern hmaterielvår Materielvård d för framtiden FMVaktuellt Adress Försvarets materielverk

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1970 Ett "underhållsnummer" örlogsmannasällskapets sammanträde den 10 mars i Karlskrona ägnades huvudsakligen åt tekniska underhållsfrågor. Detta problemkomplex tenderar

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer