Självrengörande golv för offentliga toaletter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självrengörande golv för offentliga toaletter"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå Självrengörande golv för offentliga toaletter Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M105/04 Markus Wiklund Maskinmagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Magnus Jarl SELF CLEANING FLOOR FOR PUBLIC TOILETS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Självstädande golv för offentliga toaletter. Sammanfattning: Detta är en slutrapport från mitt, Markus Wiklund, examensarbete på 20 poäng rörande utveckling av självstädande golv utfört under våren Arbetet har gjorts för Danfo AB som tillverkar toaletter för offentliga miljöer. Rapporten ger en kort presentation av företaget samt en studie av den idag producerade typen av automatisk toalettanläggning MAPT (Multi Automatic Public Toilet). Då huvudsyftet med examensarbetet är att utröna möjligheten att, och om möjligt konstruera ett alternativ till dagens MAPT. De speciella krav och förutsättningar som gäller problemet självrengöring av golven i sådana anläggningar analyseras. Ett antal lösningar på problemet presenteras, varpå fördelar och nackdelar med dessa analyseras. Då inget av förslagen i samråd med företaget bedömts vara kommersiellt gångbart, främst på grund att resultatet av rengöringen till rimliga kostnader ej överträffar eller når samma nivå som befintlig MAPT, har ingående konstruktion och kostnadsberäkningar ej utförts. Även svårighet med att till fullo garantera brukarens säkerhet samt anpassningssvårigheter till varierande kundkrav och den redan framtagna självrengörande toalettstolen är problem som lett till att arbetet med att ta fram alternativa lösningar avslutats. Den andra delen av arbetet ger en sammanställning av möjliga förbättringar på befintlig utformning av golvet på MAPT. Arbetet berör främst möjligheter att minska djupet under marknivå då detta av företaget bedömts vara viktigt för att vinna ytterligare marknadsandelar Utredningen kommer dock att visa att möjligheterna är små till att väsentligt minska detta. Andra möjligheter till förbättringar som berörs är, servicevänligare infästning av golvlameller, att minska antalet erforderliga motorer samt att föreslå en gynnsammare placering av dessa. 2

3 Self cleaning floor for public toilets. Summary: This is the report of a 20 points D level Master Thesis about the development of a selfcleaning floor which has been carried out during the spring-term of The work is done in collaboration with Danfo AB whose business-idea is to produce toilet-facilities for public use. The report contains a short presentation of the company and a study of the automatic toiletfacility named MAPT (multi automatic public toilet) which is produced today. The main purpose of the first part of the work is to ascertain possibilities of, and if possible design alternative solutions to the produced version of MAPT. To do this the special demands and presumptions connected to the task of constructing alternative solutions of the problem with self-cleaned floors has been analysed. A number of different solutions are presented whereupon advantages and disadvantages are analysed. However, none of the presented proposals have, in consultation with the company, been judged as being commercially reliable. Due to the conclusion that the presented solutions cannot exceed or even match the result of the cleaning process of today s MAPT to a reasonable cost, more detailed construction or cost estimations where not performed. This, as well as problems to guarantee the personal safety of the users, adaptation problems to various expectations from the market and the already manufactured self-cleaned toilet-chair, led to a decision to end the project of finding alternative solutions. The second part of the report contains a summary of possibilities to improve the construction of the selfcleaning floor of the today produced public toilet MAPT. The prior goal is to minimise the construction under ground level, as the company has found that this could increase their market-share. The report however shows of small possibilities of lowering this. Other opportunities of improvements that is judged is to make an easier way to fasten the floorlaminas to the transport-chain and to find better positions for and decrease the number of needed electric-motors. 3

4 Förord: Jag vill tacka mina handledare Rikard Karlsson och Per Anderson samt övrig personal på företaget Danfo AB som har gett feedback och svar på frågor under arbetet. Trots att ej ha lyckats med att ta fram ett alternativ som överträffar det befintliga är förhoppningen att företaget kan dra nytta av mitt arbete vid senare utvecklingsarbete. Ett tack riktas även till examinator Magnus Jarl och min handledare på universitetet Björn Aren som hjälpt och stöttat mig när det behövts. Markus Wiklund 4

5 Innehåll: BAKGRUND:... 7 DEL 1. NYKONSTRUKTION INLEDNING: SYFTE: BEGRÄNSNINGAR: UPPDRAG: Mål nykonstruktion: Mål produktanpassning: ARBETSGÅNGSBESKRIVNING: FÖRSTUDIE: FÖRETAGET: KONKURRENS: BEFINTLIG MAPT: FÖRUTSÄTTNINGAR: LISTNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR KOMMENTARER OM FÖRUTSÄTTNINGARNAS INNEBÖRD FÖR KONSTRUKTIONSARBETET: ANALYS AV FÖRUTSÄTTNINGARNAS INSKRÄNKNINGAR PÅ KONCEPTMÖJLIGHETERNA: FÖRSLAGSBESKRIVNINGAR: FAST GOLV: AVSTÄMNING AV ALTERNATIV ETT MOT GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR: ENKELSIDIGT SÄNKBART GOLV: AVSTÄMNING AV ALTERNATIV TVÅ MOT STÄLLDA FÖRUTSÄTTNINGAR: ROTERANDE TVÅSIDIGA GOLVELEMENT: AVSTÄMNING AV ALTERNATIV TRE MOT GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR: GOLV MED DRIVNING AV RENGÖRINGSAGGREGAT FRÅN UNDERSIDAN AV GOLVET: AVSTÄMNING AV ALTERNATIV FYRA EMOT GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR: KOMMENTARER OCH JÄMFÖRELSER: ANALYS AV KONCEPTFÖRSLAG: KONCEPT ETT KONCEPT TVÅ KONCEPT TRE: AVSLUT AV PROJEKTET NYA KONCEPTFÖRSLAG: DEL 2. FÖRBÄTTRING AV BEFINTLIG KONSTRUKTION INLEDNING: BAKGRUND: SYFTE: MÅL: BEGRÄNSNINGAR: ARBETSGÅNG: FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PROBLEM: FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER: PROBLEMSAMMANSTÄLLNING: MINSKNING AV DJUP: MOTORER OCH MOTORPLACERING: NUVARANDE INFÄSTNING AV GOLVLAMELLER:

6 3. FÖRSLAG OCH MÖJLIGHETER TILL FÖRBÄTTRINGAR MÖJLIGHETER TILL MINSKNING AV DJUP: MÖJLIGHETER TILL ATT LÅTA EN MOTOR DRIVA GOLV OCH BORSTE, SAMT OMPLACERING AV MOTOR: FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING AV INFÄSTNING PÅ GOLVLAMELLER: SLUTSATS BILAGOR: BILAGA 1. SKISS FÖRSLAG 1: FAST GOLV BILAGA 2. SKISS FÖRSLAG 2: SÄNKBART GOLV BILAGA 3. SKISS FÖRSLAG 3: ROTERANDE GOLVSEKTIONER BILAGA 4. SKISS FÖRSLAG 4: AGGREGAT DRIVET UNDER GOLV BILAGA 5. SKISS: SNABBINFÄSTNING AV GOLVLAMELL BILAGA 6. SKISS RAMVERK TILL GOLV. (UTAN GOLVLAMELLER) BILAGA 7. KONKURRENS

7 Bakgrund: Efter kontakt med Danfo AB uppkom tanken att ställa en förfrågan angående att även utföra examensarbete där. Efter samråd har företaget beslutat att erbjuda ett examensarbete, i första hand rörande utveckling av ett nytt självstädandegolv för sina toalettanläggningar. I andra hand beslutades examensarbetet innefatta att i mån av tid undersöka möjligheter till förbättringar på befintlig utformning av automatisk toalettanläggning. Del 1. Nykonstruktion 1.1. Inledning: Offentliga toaletter utsätts för hårt slitage. Detta såväl genom naturlig nedsmutsning som avsiktlig vandalism, varför behovet att utveckla toaletter med självstädande golv är stort. Sådana toaletter finns redan på marknaden. Konkurrentstudier visar att toaletterna antingen gör av med stora mängder vatten och rengöringsvätska eller att de inte kan garantera en god rengöring. Danfos självrengörande toaletter är dyra att tillverka, vilket gör det svårt att konkurrera om vissa kunder. Danfo har man bestämt sig för att försöka ta fram ett golv som för ett lägre pris kan ge en ren fräsch toalettmiljö. Det är företagets förhoppning att examensarbetet skall ge nya idéer och lösningar som går att förverkliga inom kort eller på längre sikt. Det har även påtalats att idéerna gärna får vara nytänkande och lite djärva för att kunna leda till ett helt nytt, men kommersiellt gångbart, självstädande golv Syfte: Huvudsyftet med arbetet har varit att utreda möjligheterna till att ta fram alternativa lösningar på problemet med självrengöring av toalettgolv i automatiska toaletter för offentlig miljö. I uppgiften ingår även att sammanställa förutsättningar och krav som bör beaktas för att nya lösningar skall kunna konkurrera på marknaden. För att företaget vid sitt utvecklingsarbete skall kunna dra nytta av arbetet sammanställs och dokumenteras problem med nya lösningar Begränsningar: Arbetet kommer att beröra utformning och konstruktion av självrengörande golv för automatiska toaletter. För att underlätta eventuell kommande produktion kommer förslag att anpassas till nu producerade detaljer som kan tänkas vara aktuella att ingå i totallösningar. Förslag berör ej områden såsom elinstallationer, styr- och reglertekniska lösningar. I händelse av att förslag bedöms vara attraktiva och genomförbara kommer dessa att mer ingående konstrueras och kostnadsberäknas. 7

8 1.4. Uppdrag: Danfo AB tillverkar toaletter för offentlig miljö vilka i många fall är teknisk avancerade med styrelektronik och automatiska funktioner. Konstruktionen på den nu tillverkade toaletten ger ett mycket rent och fräsch toalettgolv vilket konkurrentstudier visat att man är ensam om. Danfos lösning är dock kostsam och förbunden med en del problem. Detta kombinerat med företagets vilja att leda utvecklingen på området har väckt intresset för att utveckla ett nytt självrengörande golv. Förhoppningen är att arbetet skall vara ett led i detta. Man önskar därför idéer som är nytänkande och gärna lite djärva, för att på kortare eller längre sikt kunna ta fram ett nytt golv. Det finns även en önskan att göra förbättringar på befintligt golv, vilket skulle innebära att inom ramen för examensarbetet, i mån av tid, även arbeta med att försöka ta fram förslag till förbättringar av befintlig konstruktion Mål nykonstruktion: Att kunna presentera skisser till flera idékoncept till självrengörande golv samt dokumentation och sammanställning av förutsättningar för produktutvecklingen inom området vilket kan vara användbart vid företagets framtida utvecklingsarbeten. I händelse att ett eller två av dessa idékoncept bedöms vara tillräckligt intressanta utreds dessa djupare t.ex. med CAD modell och kostnadsberäkning Mål produktanpassning: Att ge förslag till förbättringar på befintligt koncept vilka löser de problem som framkommit. För att kunna uppfylla vissa länders handikappkrav skall detta arbete även innefatta anpassning av befintligt koncept till en toalettbyggnad med större golvyta på 2,2x2,2 meter Arbetsgångsbeskrivning: Examensarbetet inleddes med ett möte med personal från företaget utifrån vilket företagets önskningar och förutsättningar rörande arbetet konkretiserades. Förutsättningarnas inverkan på konceptframtagningen har sedan analyserats och sammanställts. Som referens vid arbetet har dagens variant av självstädande toalett studerats under produktion i verkstaden samt via ritningsunderlag och tekniska beskrivningar. Produktionspersonal har även tillfrågats gällande brister och problem med denna. En konkurrentstudie inom affärsområdet har utförts med hjälp av källor på Internet samt produktbeskrivningar. Med detta som grund inleddes arbete med skissande och utarbetande av konceptförlag. Vid möten med inblandad personal har sedan förslagen presenterats med beskrivande texter, handgjorda skisser och reflektioner, följt av gemensamma diskussioner av fördelar och problem med dessa. Sammanställning och analys av problem har utförts varpå omarbetade förslag, samt nya efter framtagning, presenterats och diskuterats. Parallellt med arbetet har dokumentation utförts för att ligga till grund för rapportskrivningen samt användas vid presentationer och som diskussionsunderlag vid kontakterna med företaget. Arbetet har utförts på företaget samt från hemmet i regelbunden kontakt med handledare på företaget. 8

9 2.Förstudie: 2.1. Företaget: Danfo AB är ett företag. grundat 1968, som idag i huvudsak tillverkar olika typer av toaletter för offentliga miljöer. Kontor med konstruktions- och utvecklingsavdelning samt verkstad är förlagt till Nora. Danfo AB har även serviceavdelningar på andra orter i landet samt dotterbolag i Norge, Danmark, Tyskland, och England. Företaget har ett fyrtiotal anställda i Nora. I Produktutbudet finns toaletter med olika användningsområden såsom rastplatstoaletter, citytoaletter, fritidstoaletter och toalettkabiner. Toaletterna är, för säkerställande av hygien och säkerhet, i olika grad utrustade med automatik såsom inbyggd kontroll för säker användning, självrengöring av toalettsits och golv. För att möta marknadens krav på att passa in tillverkas många olika varianter på den utvändiga designen. Företaget levererar även utrustning till sjukvården för säker inkapsling av förbrukat sjukvårdsmaterial. Danfo AB för ett aktivt miljöarbete med målsättning att erhålla ISO certifiering Konkurrens: För att få en bild av konkurrensen på området samt att få idéer inför koncept framtagningen har konkurrenter studerats via företagens hemsidor mm. Arbetat har visat att inga av ett drygt tiotal aktörer på världsmarknaden har toaletter med golvrengöring vilken innefattar borstning av golven. Den dominerande rengöringen av golven är spolning med eller utan högtryck. I många fall förefaller interiören som rå och opersonlig och består ofta av blanka perforerade rostfria stålplåtar. Ett flertal av företagen inom affärsområdet verkar även inom andra branscher. I många fall är den automatiska rengöringen fokuserad på toalettstolen. (Se bilaga 7.) 2.3. Befintlig MAPT: Eftersom ett nytt golv skall komplettera eller ersätta det nu producerade självrengörande golvet har detta studerats för att ha som referens vid ny konceptframtagning, samt i syfte att kartlägga eventuella brister. Företaget tillverkar idag ett självrengörande golv där golvytan utgörs av aluminiumlameller vilka är fästade på en specialtillverkad kedja. Efter varje toalettbesök förflyttas golvet runt likt ett transportband. Golvet drivs genom kedjedrift av en elmotor med en 250 Watts märkeffekt. I ett utrymme under marknivå besprutas golvet med vatten och desinfektionslösning varefter det borstas med en roterande borstvals och skrapas av med en gummiskrapa. Borstvalsen specialtillverkas av Sinjet Nässjö borst AB. Borststråna är av nylon, 40 mm långa och är fästa i ett rör av PVC som träs på en metallaxel. Valsen är 1,7 meter lång med en total diameter på 140 millimeter och har visat sig ha lång livslängd. Valsen drivs genom kedjedrift från ytterligare en elmotor med en märkeffekt på 250 Watt. Vid rengöringen öppnas en lucka i väggen med höjden 20 cm, vari eventuella föremål evakueras till ett underutrymme där de 9

10 senare manuellt avlägsnas av servicepersonal. Kvarglömda föremål kommer vid rengöringen att följa med golvet genom luckan, för att sedan falla fritt ca. 5 dm till serviceutrymmets botten. Aluminiumlamellerna är belagda med en matta som limmas fast. Mattan är vald för att tåla högt slitage samt ej ta skada av exempelvis glödande cigarettfimpar. Lamellgolvet ligger på balkar varför lamellerna inte behöver dimensioneras för att bära belastningen över hela spännvidden. För att detektera närvaro av person eller större föremål inför rengöringen är golv och rengöringskonstruktion upplagd på viktcensorer. Toaletten är utrustad med funktioner för att ökad säkerhet och tillgänglighet till toaletten. Exempelvis indikerar en display för besöket återstående förfogad tid samt ett röstmeddelande som talar om när tiden tar slut. Via SMS sänds automatiskt meddelande till servicepersonal när till exempel rengöringsvätskan är på väg att ta slut. Även toalettstolen är självrengörande genom en cirkelformad sittring som roterar samtidigt som den sprutas med vatten/desinfektionslösning och skrapas av med gummiskrapa. Rengöringen av golvet, som följer efter varje besök, tar cirka 40 sekunder, den totala rengöringsproceduren tar drygt 1 minut och toaletten är automatiskt stängd för nästa besökare under 1 minut och 10 sekunder. 3. Förutsättningar: Efter möte med företaget beslutades att uppgiften att ta fram nya förslag samt idéer inför utveckling av ett nytt självrengörandegolv var så omfattande att det skulle prioriteras som huvuduppgift. Därför har tidigare diskuterade framtagning av förslag till förbättringar på befintligt toalettgolv beslutats att aktualiseras endast i mån av tid. Med utgångspunkt av den kravbild som bl.a. produktchef Per Andersson presenterat har följande specifikation över förutsättningarna arbetats fram. Numreringen innebär ingen prioriteringsordning utan är endast till för att underlätta referering till punkterna Listning av förutsättningar 1. Danfo anser sig idag med den producerade konstruktionen av MAPT vara ensamma på marknaden om en automatisk golvrengöring som verkligen kan sägas vara självrengörande. För att befästa den positionen är det av högsta prioritet vid utveckling av ett nytt golv att konstruktionens funktion är sådan att den kan garantera en ren och fräsch golvyta, samt att kvarglömda eller kvarlämnade föremål automatiskt evakueras från toalettutrymmet. 2. Vid produktion av utrustning som skall komma att användas av allmänheten är det viktigt att beakta säkerheten för brukaren. Detta innebär att det måste finnas utrustning för att säkerställa att toaletten är utrymd innan golvrengöringen startar. Även otillbörlig vistelse i toalettutrymmet, såsom övernattning, måste förhindras. Eftersom toalettbrukarens integritet inte får kunna uppfattas som kränkt får sådan säkerhetsutrustning inte innebära kameraövervakning eller något som skulle kunna uppfattas som sådant. Befintlig konstruktion är utrustad med viktceller i golvet. 3. Det rör sig om en kemiskt aggressiv miljö där utrustningen utsätts för urin och rengöringsmedel. På grund av slitage krävs betydande serviceinsatser och reparationer varför åtkomlighet skall vara god och förstörda delar vara utbytbara till rimliga kostnader. 10

11 4. I serviceavtal som ofta tecknas i samband med försäljning av toaletterna, ingår ofta, trots automatiska funktioner, att toaletterna skall städas manuellt 1-2 gånger per dygn varför utrymmen och funktionen måste anpassas även till detta. Dessa avtal sträcker sig ofta år framåt i tiden vilket med en uppmätt användning på 15 besök per timme innebär att konstruktionen bör klara uppåt 2 miljoner besök utan större reparationer. 5. Då företaget är verksamt i stora delar av världen är det nödvändigt att beakta att lokala eller regionala regler och bestämmelser kan uppfyllas, samt att normer och standarder följes. 6. Planer finns att bredda utbudet på automatiska toaletter med en större toalett, varför ett nytt golv skall konstrueras med en golvyta på 2,2 x 2,2 meter. På grund av att toaletterna ofta placeras i central stadsmiljö med höga markpriser är det önskvärt att minimera outnyttjat utrymme, exempelvis har befintlig modell ett yttermått på mer än 2,9x2,5 meter medan toalettrummets innermått är ca. 1,6x1,7 vilket motsvarar 55 % av utnyttjad markyta. Det är även av intresse att beakta att konstruktionen ej kräver alltför stora markanläggningskostnader i form av omfattande grävning och markberedning. 7. Den höga kostnaden på den befintlig konstruktion är en anledning till att ett nytt golv planeras varför det är viktigt att hålla både förbruknings-, tillverknings- och produktionskostnader så låga att golvet blir marknadsmässigt konkurrenskraftigt. 8. Det är även viktigt att designen på golvet är sådan att miljön uppfattas som fräsch samt att toaletten ger ett i övrigt positivt intryck på brukaren. 9. Offentliga toalettanläggningar är ofta utsatta för skadegörelse vilket innebär att konstruktionen måste vara utformad för att stå emot både slitage och vandalism i stor omfattning. För att minimera risken för vandalisering bör utrustning i största möjliga mån göras osynlig och oåtkomlig från toalettutrymmet. 10. För att ha hög åtkomlighet och klara av en hög besökfrekvens får rengöringsproceduren ej överstiga en minut då toaletten endast är stängd för nästa besökare under en minut och tio sekunder. 11. Ett möjligt lastfall av handikappad besökare med flera skötare samt elektrisk handikappstol kan resultera i en belastning på över 1500 kg Kommentarer om förutsättningarnas innebörd för konstruktionsarbetet: 1. Huvudkravet att funktionen skall garantera en ren golvyta innebär att enbart spolning av golvet inte räcker. En roterande valsborste, liknande den befintliga förefaller som en lösning som är svår att överträffa. Automatik samt utrymme måste finnas för evakuering av kvarlämnade föremål. 2. Då säkerheten måste vara god för såväl den vanliga brukaren som för individer med andra avsikter måste ett säkerhetssystem utformas på ett sätt så att det ej heller går att medvetet överlista. Vid säkerhetstänkandet måste även möjligheter som att spädbarn kan lämnas alternativt glömmas kvar beaktas. 11

12 3. Kravet på servicevänlighet ställer krav på att delarnas sammanfogningar är demonterbara samt att konstruktionselement ej byggs in så att de blir svåråtkomliga. Den kemiskt aggressiva miljön ställer höga krav på materialen samt sammanfästningsmetoder. 4. Den höga livslängden som krävs innebär att allt material som brukarna kommer i kontakt med måste vara mycket slitstarka samt av god kvalitet. 5. Förhoppningar om toaletternas internationella spridning kräver studier av såväl EUnormer som andra världsdelars och länders eventuellt specifika regler. 6. Den större golvytan innebär att en eventuell frihängande konstruktion får ett stort böjande moment vilket kräver god hållfasthet mot utböjning, alternativt att golvet utrustas med bärande konstruktion som minskar spännvidden. Placering av utrustning under marknivå kan förbättra utnyttjandet av upptagen markyta men ökar anläggningskostnaderna. 7. Kravet på kostnadseffektivitet innebär att en konstruktion som i stor omfattning medger inköp av färdiga detaljer är att föredra. Prisbild samt resurssnålhet innebär också begränsningar för mängden energi, vatten och rengöringsmedel som får förbrukas. 8. Designkraven innebär att golvet ej enbart kan utformas efter funktionella krav då exempelvis ett blankt rostfriplåtdurk skulle ge en alltför opersonlig miljö. 9. Risken för vandalism innebär att delar ej får sticka fram på ett sätt att de går att greppa tag i eller bända bort, det får ej heller finnas delar eller utrustning som kan anses vara stöldbegärligt synligt från toalettutrymmet. 10. En hög åtkomlighet ställer krav på en snabb och effektiv rengöringsprocedur samt att golvet inte är beroende av att självtorka efter en rengöring. Tidsbegränsningen innebär även att rengöringsproceduren ej bör innefatta flera på varandra efterföljande moment. 11. Eftersom lastfallen kan variera inom vida gränser och att golvet ej får uppfattas som sviktande måste golvet konstrueras för att klara höga belastningar utan kännbar utböjning Analys av förutsättningarnas inskränkningar på konceptmöjligheterna: Företagets efterfrågan av djärva idéer samt de krav som ställs innebär att kostnadskraven ej tillåts inverka hämmande på kreativiteten i inledningen av idéskapandet. Eftersom krav ställs på fullgod rengöring av golvet kommer endast konstruktioner vilka innefattar borstning av golvet behandlas. För detta bedöms en borstvals vara det bästa alternativet. Möjligheterna kan delas upp i två huvudkategorier; ett fast respektive ett flyttbart golv. Ett flyttbart golv kan utformas med olika grundkoncept såsom ett ensidigt golv respektive ett golv med flera alternerande golvytor. Alternativt kan mer än ett golv som automatiskt byter plats före rengöring vara möjligt, då detta skulle innebära att ett rent torrt golv alltid är åtkomligt. Eftersom dagens konstruktion bygger på ett rullande golv och liknande idéer därför kan betraktas som vidareutveckling på detta kommer ej liknande varianter att beaktas i inledningsfasen. 12

13 4. Förslagsbeskrivningar: Då förutsättningarna och kraven var sådana att lösningar som skulle fungera i realiteten blev svåra att finna har trots ambitionen att presentera många förslag endast fyra koncept bedömts vara tillräckligt genomförbara för att vidareutvecklas och presenteras. På detta stadium är koncepten endast principiella och har ej konstruerats i detalj varför förändringar eller förkastningar av de presenterade koncepten kan komma att krävas längre fram. Detta är en presentation av olika grundidéer vilka kan vidareutvecklas med olika lösningar inom ramen för respektive konstruktion. Koncepten förklaras med ord följt av för och nackdelar. Sedan följer en avstämning av respektive förslag emot de givna förutsättningarna Fast golv: Ett fastlagt golv i marknivå där ett rengöringsaggregat med hjälp av hydraulikmanövrerade saxarmar alternativt teleskophydraulkolvar förs fram över golvet. Rengöringsaggregatet är utrustat med dysor vilka besprutar golvet med vatten/desinfektionslösning varefter en valsborste borstar rent golvet. Borsten drivs av en elmotor monterad på aggregatet. För att ge en torr golvyta utrustas aggregatet även med gummiskrapor före och efter borstvalsen, samt torkning av ytan med tryckluft via dysor. För att evakuera kvarglömda föremål utrustas konstruktionen med en lucka som öppnas längst hela golvlängden på motstående sida. Eventuella föremål skovlas av aggregatet ner till därför avsett utrymme. I viloläge ligger aggregatet infällt i väggen. Någon typ av styrning kan krävas. Eventuellt kan aggregatet utrustas med två borstvalsar då dessa kan tänkas utformas med drivning och lagring placerade på skilda ställen för att inte dessa skall innebära ej borstade golv delar. (Se bilaga 1.) + En förhållandevis enkel och kostnadseffektiv konstruktion. + Ett fast golv bör kräva mindre anläggningskostnader i form av grävarbete då behovet av konstruktioner under marknivå kan minskas. + Huvudrörelsen koncentreras till det, i förhållande till golvet, lilla aggregatet vilket kan ge en enklare konstruktion med färre rörliga delar. + Bra åtkomlighet till konstruktionsdelar. + Golvytan kan utformas utan påverkan av konstruktionen. - Enkelsidigt golv ger ingen tid för golvet att självtorka mellan besökare. - Närvaroavkänning med viktcensorer försvåras. - Kräver fri höjd inne i toalettutrymmet motsvarande höjden på aggregatet, alternativt kompletteras med en toalettstol som höjes vid rengöring av golvet. - Svårigheter att erhålla fullgod rengöring ut till golvkanterna. 13

14 Variant på förslag: Ett problem med alternativ ett är att avståndet under toalettsitsen begränsar höjden på aggregatet. Med anledning av detta har alternativet kompletterats med en ide om vilken en konstruktion med ett höj och sänkbart golv men med samma drivning av rengöringsaggregatet som förslag nummer ett. En sänkning av golvet med omkring 10 cm skulle förutom förbättrat utrymme för aggregatet även förbättra möjligheten till styrning av aggregatet. Styrningen kan då förläggas under väggarna. Dessutom kan detta innebära att lagring av valsen kan ske utanför golvets innerbredd vilket ökar förutsättningarna för golvrengöring ut till golvets fulla bredd. Denna lösning innebär dock betydligt kostsammare golvkonstruktion men även bättre förutsättningar för närvaroavkänning med viktcensorer i golvet Avstämning av alternativ ett mot givna förutsättningar: 1 Att garantera fullgod rengöring. Då konceptet bygger på ett rengöringsaggregat utrustat med en, alternativt två, roterande valsborstar vilka förflyttas över golvet samt besprutning av golvet med desinfektionslösning bedöms resultatet med hänseende på polering av golvytan samt rengöring från mindre föremål vara likvärdigt med befintlig konstruktion. Däremot kan problem uppstå med större eller kletiga föremål som inte enkelt låter sig rakas bort från golvytan. Ett annat problem kan vara att golvet ej ges tid att självtorka efter rengöring. Den sparsamma mängden rengöringsmedel bedöms dock göra detta problem mindre allvarligt. Problemet kan eventuellt ytterligare avhjälpas genom att toaletten utrustas med golvvärme vilket innebär en varmare golvyta och därmed snabbare självtorkning. 2 Säkerhet för brukare. Eftersom en av fördelarna med konceptet är det fasta golvet vilket bör innebära betydande kostnadsbesparing är det av intresse att behålla detta. Ett fast golv innebär även att användandet av viktcensorer för att säkerställa att utrymmet är utrymt försvåras. En lösning kan vara att utrusta aggregatets translationsrörelse med en motståndsavkännare vilken stoppar rörelsen och larmar om ett för stort motstånd uppträder. Då aggregatet täckes av skyddsplåtar och rörelsen över golvet för att erhålla god rengöring är långsam bör den ej heller innebära risk för personskada vid händelse av otillbörlig vistelse i toalettutrymmet under rengöring. 3 Servicevänlighet. Servicevänligheten bedömes vara mycket god då aggregatet är lättåtkomligt från serviceutrymmet i sitt viloläge samt åtkomligt från toalettutrymmet då det stoppas för service. 4 Anpassning för manuell städning samt lång livslängd. Då aggregatet ligger infällt i väggen utgör det inget hinder för manuell städning av toalettutrymmet. Eftersom konstruktionen är förhållandevis enkel bedömes ingående delar kunna tillverkas med hög kvalitet och därigenom säkra en lång livslängd samt minska risken för haveri och driftsstopp. 5 Anpassning till gällande regler och normer. Användning av hydraulkolvar är ej en tillfredsställande lösning i detta sammanhang. 14

15 6 Maximalt utnyttjande av upptagen markyta med minimering av markanläggningsarbete, golvmått på 2,2 2,2 meter. Konstruktionen kräver inte omfattande grävning då aggregatet är beläget över marknivå samt endast kräver utrymme på en sida av toalettutrymmet. På motstående sida krävs visst utrymme för att eventuellt evakuerade föremål ska kunna skovlas bort av aggregatet. Det är i sig inte nödvändigt att detta utrymme ligger betydligt under marknivå men det bör även kunna fungera som uppsamlingskärl för överflödig rengöringsvätska, samt eventuell vätska från besökare, varför det bör vara beläget under golvnivån. Att konstruktionen ej kräver utrymme på två sidor av toalettutrymmet, samt obetydligt utrymme under marknivå, innebär ett högt utnyttjande av upptagen marknivå och låga markanläggningskostnader. Bredden på 2,2 meter innebär att det ställs höga hållfasthetskrav på borstvalsen och dess lagring vilket är svårt att komma ifrån då måtten är givna och att en borstvals bedöms vara det enda realistiska alternativet för att erhålla en god rengöring. 7 Kostnadsoptimering. De många och tuffa kraven och förutsättningarna till trots är konstruktionen mindre avancerad än sin föregångare och bör i jämförelse med den, vara billigare att producera. 8 Designkrav. Då rengöringsaggregatet ej inverkar på golvets utformning utgör konstruktionen ej några begränsningar på designmöjligheter. 9 Minimering av vandaliseringsrisk I sitt viloläge ligger aggregatet infällt i väggen, dolt av en täckplåt som även utgör dess front. På motstående sida sitter en lucka som vid rengöringen öppnas för att evakuera kvarlämnade föremål. Då de utformas på ett diskret, robust samt icke greppvänligt sätt är förhoppningen att de ej skall locka till skadegörelse, samt innebära hög hållfasthet i de fall försök till detta inträffar. 10. Tidsbegränsning. Rengöringen bedömes klara den givna förutsättningen på en minut. 11. Dimensionering för stora lastfall. Då denna konstruktion byggs på en grund direkt på marken bedöms detta krav ej vara något problem för förslaget Enkelsidigt sänkbart golv: En hel golvyta som med hydralik vid rengöring sänkes ner ca cm motsvarande höjden på ett rengöringsaggregat med roterande valsborste. Rengöringen består även av besprutning med en lösning av vatten och desinfektionsmedel, luftblås, och gummiskrapor. Aggregatet förs fram över golvytan. genom kugghjul på kuggstång alternativt rullbana och vajer eller kedjedrift förlagt under väggarna till toalettutrymmet. Kvarglömda föremål skovlas av aggregatet bort från golvytan till ett därför avsett utrymme. Eventuellt kan samma motor driva både borstvals och aggregatets rörelse. (Se bilaga 2.) + Utrymme finns för en robust konstruktion. 15

16 + God åtkomlighet till rengöringsaggregatet. + Innebär inga från insidan åtkomliga konstruktioner. + Skarvfri golvyta - Rengöringstiden kan bli lång. - Kräver fri golvyta Avstämning av alternativ två mot ställda förutsättningar: 1. Att garantera fullgod rengöring. Då konceptet bygger på ett rengöringsaggregat utrustat med en alternativt två roterande valsborstar vilka förflyttas över golvet samt besprutning av golvet med desinfektionslösning bedöms resultatet med hänseende på polering av golvytan samt rengöring från mindre föremål vara likvärdigt med befintlig konstruktion. Däremot kan problem uppstå med större eller kletiga föremål som inte enkelt låter sig rakas bort från golvytan. Ett problem kan vara att golvet ej ges tid att självtorka efter rengöring. Den sparsamma mängden rengöringsmedel bedömes dock göra detta problem som mindre alvarligt. 2. Säkerhet för brukare. Främst momentet då golvet höjs tillbaka till bruksläge innebär betydande skaderisk för kvarvarande besökare. Härav följer att förslaget kräver en absolut säker detektering av eventuella kvarvarande besökare vilket är svårt att absolut garantera. 3. Servicevänlighet. Förslaget bedöms innebära servicesvårigheter av framför allt golvupphöjningsutrustningen då den måste placeras under golvet 4. Anpassning för manuell städning samt lång livslängd. Konstruktionen innebär inga hinder för manuellstädning. Förhållandevis många rörliga delar ökar risken för utebliven funktion efter lång användning. 5. Anpassning till gällande regler och normer. Förslaget innebär på detta stadium inte några sådana problem men det är av vikt att ha i åtanke vid mer ingående konstruktion av förslaget. 6. Maximalt utnyttjande av upptagen markyta med minimering av markanläggningsarbete, golvmått på 2,2 2,2 meter. Förslaget bedömes kräva omfattade anläggningsarbete främst i form av grävning då placering av konstruktionselement under golvytan krävs. 7. Kostnadsoptimering. Ett stort antal delar varav flertalet kräver specialtillverkning bedömes leda till höga tillverkningskostnader. 8. Designkrav. 16

17 Konstruktionen påverkar inte designen av toalettutrymmet. 9. Minimering av vandaliseringsrisk. Inga konstruktionsdelar förlagda till toalettutrymmet. 10. Tidsbegränsning på rengöringscykeln. Då rengöringen kräver flera moment vilka av säkerhetsskäl måste utföras med låga hastigheter riskerar förslaget att innebära alltför lång rengöringstid. 11. Dimensionering för stora lastfall. De höga belastningarna som kan uppträda innebär att golvet för att ej riskera att upplevas som ostadigt måste byggas upp på en kraftigt dimensionerad golvram Roterande tvåsidiga golvelement: Ett golv uppbyggt av fyra mattbeklädda golvelement med en bredd på 550mm och en längd på 2200 mm vilka dimensioneras för att ensamma bära belastningen från besökare. Elementen kan individuellt rotera runt sin centrumaxel. Genom att ha golvyta på två sidor kan efter toalettbesök golvet vändas uppochner varvid en ren golvyta snabbt är tillgänglig. Rengöringen sker sedan genom att ett valsborstaggregat med borstning uppåt rör sig fram och tillbaka under golvet. Aggregatet är likt tidigare förslag utrustat med dysor för besprutning med vatten och desinfektionslösning och gummiskrapor. Golvelementen roteras i par på ett sådant sätt att ett element ej slår emot nästa. Vid rotationen faller kvarlämnade föremål ner i ett utrymme mellan golvelementen. Vid reparation och underhåll stoppas golvelementen i serviceläge på höjden varpå personal kan gå ner mellan golvsektionerna och utföra service samt avlägsna eventuella föremål. För att golvsektionerna skall ligga på plats krävs någon typ av spärranordning. Även en variant med tunna golvsektioner där bärande balkar, vilka förflyttas för att ge utrymme vid vändning av golvet, står för hållfastheten är möjlig. (Se bilaga 3.) + Två golvytor ger viss tid för självtorkning. + Rengöring av golvet kan ske när toaletten är i bruk vilket ökar tillgängligheten. - Stora rörliga delar innebär höga kostnader vid eventuellt utbyte av skadade delar. - Kan kräva många motorer. - Kvarlämnade föremål kan fastna mellan sektionerna och förhindra att golvet kommer i läge. Variant på förslag tre: Då brukande av toalettutrymmet samtidigt som rengöring sker har bedömts som icke önskvärd har en variant av förslaget med endast en golvsida diskuterats. Denna lösning har bland annat fördelen att golvsektionerna kan utformas på ett sådant sätt att de kan rotera samtidigt i samma rotationsriktning, vilket skulle innebära en enklare konstruktion. Konstruktionslösningen är även gynnsam vid framtagning av lösningar för låsningen av golvet i sitt bruksläge, då denna variant innebär större möjligheter att låta sektionerna låsa 17

18 varandra. Även möjligheten att öka antalet golvsektioner samt att minska bredden på dessa kan vara intressant att utreda Avstämning av alternativ tre mot givna förutsättningar: 1 Att garantera fullgod rengöring. Konceptet bygger, likt förslag nummer ett, på ett rengöringsaggregat utrustat med en, alternativt två, roterande valsborstar vilket förflyttas över golvet samt besprutning av golvet med desinfektionslösning varför resultatet bedömes vara likvärdigt med denna. Rengöringen sker under golvet efter att det roterat och föremål till stor del med hjälp av gravitationen fallit bort från golvytan. 2 Säkerhet för brukare: Vändningen av golvet innebär att stora delar rör sig varför klämrisken är stor vid händelse av att brukare befinner sig i utrymmet vid rengöringen. Detta innebär att närvaroavkänningen måste fungera tillfredsställande och säkert, konstruktionen medger dock att detta sker med viktavkänning. Denna lösning kan dock ej betraktas som helt säker då brukare medvetet kan överlista en sådan säkerhetsfunktion vilket skulle kunna leda till allvarlig personskada. 3 Servicevänlighet. Aggregatet bedöms kunna placeras på lättåtkomligt sätt ifrån serviceutrymmet. Däremot kan drivningen av golvlamellerna vara svår att göra servicevänligt då detta måste vara placerat under utrymmets innerväggar. Drivnings mekanismen blir då endast åtkomligt genom att servicepersonal stiger ner mellan lamellerna då de ställts i serviceläge, trots detta bedömes åtkomligheten vara låg. Förlaget bedömes även vara servicekrävande på grund av sin avancerade funktion 4 Anpassning för manuell städning samt lång livslängd. Konstruktionen innebär inga hinder för manuellstädning. Förhållandevis många och även avancerade rörliga delar ökar risken för utebliven funktion efter lång användning. 5 Anpassning till gällande regler och normer. Förslaget innebär på detta stadium inte några sådana problem men det är av vikt att ha i åtanke vid mer ingående konstruktion av förslaget. 6 Maximalt utnyttjande av upptagen markyta med minimering av markanläggningsarbete, golvmått på 2,2 2,2 meter. Förslaget kräver omfattande grävning med höga anläggningskostnader som resultat. 7 Kommersiellt gångbar prisnivå. Förlaget bedöms kunna bli eller vara mycket kostsamt. 8 Designkrav. Konstruktionslösningen påverkar inte kravet på god design mer än att golvet tillverkas i betydligt bredare sektioner än dagens variant. 9 Minimering av vandaliseringsrisk Lamellerna måste, för att kunna rotera fritt vara placerade på ett sådant sätt att ett litet mellanrum uppstår vilket riskerar att inbjuda eventuella vandaler till att försöka bryta upp 18

19 dessa. Sådan skadegörelse kan resultera i havererad funktion vid händelse av att rotationsrörelsen förhindras. Lamellerna bedöms vara kostsamma varför detta är ett problem. Eventuellt kan problemet emellertid avhjälpas med demonterbara kantlister på lamellerna som vid behov bytes ut, vilket skulle minska kostnaden och arbetsinsatsen. 10 Tidsbegränsning för rengöringscykeln. Rengöringen sker i flera steg då först lamellerna måste rotera för att sedan låsas i sitt nya läge innan rengöringen sker. Då rengöring samtidigt som toaletten används bedömts som icke önskvärt riskerar rengöringscykeln att ej klara den förutsatta tidsbegränsningen. 11. Dimensionering för stora lastfall. De höga belastningarna som kan uppträda och att golvet måste kännas tryggt och stadigt innebär att golvsektionerna som ensamma skall bära belastningen över hela spännvidden måste var mycket kraftigt dimensionerade Golv med drivning av rengöringsaggregat från undersidan av golvet: Konceptet går ut på att ett rengöringsaggregat liknande tidigare förslag förs fram över golvet, drivet av en elmotor vilken följer med aggregatet under golvet. Motorn driver en axel med samma längd som golvets bredd. Axeln är försedd med kugghjul i båda ändar vilka löper i kuggbanor placerade under toalettutrymmets väggar. Axeln är lagrad i båda ändar i sidostycken som genom en springa mellan golvet och innerväggarna på sidorna går upp till aggregatet. Gavlarna utgör även gavlar på ovansidan, genom detta drivs aggregatet fram och tillbaka över golvet. Kvarglömda föremål rakas, likt tidigare förslag, (nummer ett), av aggregatet ner genom en lucka i motstående ände av rummet till ett därför avsett utrymme. Golvet är byggt på ett ramverk upplagt på viktcensorer för närvarodetektering. På ramverket är demonterbara mattbeklädda golvsektioner fästa, vilka kan ersättas vid behov. Konstruktionen kan även utformas med drivning av borstvalsen förlagd utanför toalettutrymmet. Detta kräver då en öppning längst sidan, vilken döljs bakom en lucka som öppnas vid rengöringsprocessen. Denna lösning innebär att rengöring kan ske närmare väggen men även oönskad inverkan på interiören. (Se bilaga 4.) + Bedöms kräva mindre djup än befintlig konstruktion. + Förhållandevis få rörliga delar. + Förutsättningar för servicevänlighet. - Kräver springa mellan golv och vägg. - Kräver något mer utrymme mellan golv och toalett än dagens toalett erbjuder. - Svårigheter med rengöring ända ut till väggen då lagring samt ev. drivning av borstvalsaxeln sker i toalettutrymmet Förändringar på koncept fyra: 19

20 Aggregatet har sitt viloläge i motsatt sida gentemot serviceutrymmet. Detta medger att kvarglömda föremål rakas till serviceutrymmet för att enklare kunna avlägsnas manuellt av servicepersonal. Detta innebär även att åtkomlighet utifrån endast krävs från ett håll, vilket är en fördel vid utformningen fasaden Avstämning av alternativ fyra emot givna förutsättningar: 1. Att garantera fullgod rengöring. Konceptet bygger, på ett rengöringsaggregat utrustat med en alternativt två roterande valsborstar vilka förflyttas över golvet samt besprutning av golvet med desinfektionslösning bedömes resultatet med hänseende på polering av golvytan samt rengöring från mindre föremål vara likvärdigt med befintlig konstruktion. Däremot kan problem uppstå med större eller kletiga föremål som ej lätt låter sig rakas bort från golvytan. Ett annat problem kan vara att golvet ej ges tid att självtorka efter rengöring. Den sparsamma mängden rengöringsmedel bedömes dock göra detta problem mindre 2.Säkerhet för brukare. Konstruktionen kan förses med viktavkänning för närvarodetektering. 3. Servicevänlighet. Rörliga delar är lättåtkomliga för service och reparation. Då golvet byggs upp i sektioner kan även delar förlagda under golvet enkelt göras åtkomliga. 4. Anpassning för manuell städning samt lång livslängd. Konstruktionen innebär inga hinder för manuell städning. 5. Anpassning till gällande regler och normer. Förslaget innebär på detta stadium inte några sådana problem men det är av vikt att ha i åtanke vid mer ingående konstruktion av förslaget. 6. Maximalt utnyttjande av upptagen markyta med minimering av markanläggningsarbete, golvmått på 2,2 2,2 meter. Kräver ej åtkomlighet från två håll då kvarglömda föremål avlägsnas från serviceutrymmet. Anläggningskostnaderna bedöms vara acceptabla då förslaget kräver mindre grävning än den idag producerade självstädande toaletten. Golvet är fribärande varför ramverket måste dimensioneras för att tillsammans med golvsektionerna klara belastningen över hela spännvidden. 7. Kommersiellt gångbar prisnivå. Konstruktionen innebär specialtillverkade delar vilket sammantaget med relativt små serier riskerar att innebära höga tillverkningskostnader. 8. Designkrav. Förslaget inverkar ej nämnvärt på designmöjligheterna då golvet byggs upp av lameller, likt dagens konstruktion. 9. Minimering av vandaliseringsrisk Konstruktionen döljs i väggen för att minska vandaliseringsrisken. 20

21 10. Tidsbegränsning för rengöringssyklen. Tiden för rengöring bedöms klara av de givna förutsättningarna. 11. Dimensionering för stora lastfall. De höga belastningarna som kan uppträda innebär att golvet måste byggas upp på en kraftigt dimensionerad golvram för att ej riskera att uppfattas som ostadig och opålitlig. 5. Kommentarer och jämförelser: Förslag ett med ett fast golv bedömes vara det billigaste alternativet och förslag tre det mest kostsamma. Med tanke på åtkomligheten ut till golvkanterna då borstvalsens drivning och lagring måste befinna sig inne i toalettutrymmet kan alternativ ett innebära problem med ej fullständig rengöring av golvet. Detta är inte något problem i de andra koncepten då utrymme finns för att även gå utanför innergolvets bredd. Det alternativ som innebär mest avancerad konstruktion, och då även största risken för oönskade driftsstörningar, bedömes vara alternativ tre. Detta alternativ har dock fördelen att ha hög tillgänglighet då det är utrustat med två golvytor och möjlighet att genomföra rengöringen även när besökare finns närvarande i toalettutrymmet. Servicevänligheten kan dock bli bristfällig med denna konstruktion då personal måste ner mellan golvsektionerna för att komma åt lagringen. Även drivningen av golvdelarnas rotationsrörelse bedöms som svår att göra lättillgänglig. Detta alternativ bedöms dock vara det som mest uppfyller företagets önskan om nytänkande och en djärv konstruktion. Servicevänligheten bedöms vara bättre på de andra alternativen, då konstruktionsdelarna på dessa blir mer lättillgängliga. 6. Analys av konceptförslag: Vid ett möte med inblandade personer; Per Andersson, Rickard Karlsson, och Markus Wiklund, har konstaterats att de tre först presenterade koncepten alla är behäftade med allvarliga konstruktionsproblem. För att det skall vara meningsfullt att mer ingående gå in i konstruktionsarbete är det av vikt att kunna påvisa att dessa går att lösa. De många problemen med föreslagna koncept har även inneburit att arbete startat att ta fram ett eller flera nya konceptförslag. Vid dessa försök utarbetades förslag nummer fyra. I händelse av att inget nytt förslag kan presenteras som bedöms vara mer intressant, och att problemen med de tidigare föreslagna ej går att lösa på ett tillfredsställande sätt, beslutades att examensarbetet skall övergå i att förbättra befintlig konstruktion. Med bakgrund av de tekniska problem som framkommit vid mötet har en sammanställning av konceptens allvarligaste brister tagits fram, vilka presenteras nedan. 21

22 6.1. Koncept ett. Koncept ett vilket bygger på ett fast golv som rengörs med ett valsborstaggregat som förs fram över golvet. Vid framtagning av konceptet var idén att driva aggregatet med hydraulkolvar vilket har visat sig innebära stora svårigheter, bland annat då hydrauloljan av miljöskäl måste vara vegetabilisk. Ett annat problem med en sådan drivning är att sådan utrustning alltid medför risk för läckage med sanitetsproblem och stora servicebehov som resultat, varför en sådan lösning ej är önskvärd. Den långa sträckan på över två och en halv meter som aggregatet skall förflyttas är även ett problem då konstruktionen riskerar att bli ranglig och då är i behov av styrning från väggarna. En sådan styrning av aggregatet innebär konstruktionssvårigheter främst på grund av att entrédörren måste vara belägen på en av de styrande väggarna. Det måste även säkerställas att även i viloläge utrymme finns för drivningen av aggregatet över golvet. Då golvet ligger fast på marken måste även den mycket viktiga frågan med närvarodetektering lösas på ett säkert sätt med annat utrustning än med viktcensorer. För att ej kräva en toalettstol med högre mått från marken får aggregatets totala höjd vid rengöring ej överstiga 7-10 centimeter. Som tidigare nämnts innebär konstruktionen även brister i form av ej rengjorda ytor intill väggarna Koncept två. Bygger på ett höj och sänkbart golv med rengöringsaggregatet drivet från sidorna under väggarna. Lösningen bedömes vara förenat med svåra konstruktionssvårigheter. Dessa främst bestående av problem förknippade med drivningen av höjning och sänkning av golvet. Detta kräver stor kraft för att erhålla ett absolut stabilt golv vilket bedömes bäst göras med hydraulik vilket ej är att föredra bland annat av miljöskäl. Det föreligger även svårigheter med att göra sådan utrustning åtkomlig för kontroll och service. Konstruktionen innebär även skaderisker i form av exempelvis klämning vid höjning av golvet. Förslaget bedömes även bli alltför kostsamt. Dessa faktorer har inneburit att beslut tagits om att inte vidare arbeta med detta koncept Koncept tre: Konstruerat med breda golvsektioner vilka roterar för att erhålla två golvytor som rengörs under golvet. Då seriestorleken kan uppskattas till cirka stycken toaletter per år samt att de stora golvsektionerna måste specialtillverkas bedömes konstruktionen vara mycket kostsam varför en kostnadsberäkning efterlyses. Om en sådan kostnadsberäkning visar på ett alltför högt pris är vidare arbete med förslaget ej meningsfullt. I händelse av vidare arbete med konceptet kan det, för att få en uppfattning om vilka dimensioner som krävs, vara av intresse att utföra en FEM analys av ett utkast till ett golvsektionsutförande. Förslaget innebär även begränsningar i fråga om placering av toalettstolen då den för att medge rotation av golvsektionerna måste placeras rakt ovanför en sektionsskarv. Även vid sådan placering utgör avståndet mellan golv och toalettstol en betydande begränsning. En realistisk lösning på drivning av rotationen av golvsektionerna krävs. Detta innebär svårigheter då rotationen ej kan ske samtidigt åt samma håll utan måste synkroniseras eller utföras i par med sektioner ej liggande bredvid varandra. För att golvet skall vara stabilt krävs att utrustning för låsning av sektionerna sker på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär ytterligare rörliga delar med högt krav på garanterad 22

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Chalmers 2011 02 23 Grupp A2 Helena Almegius Fredrik Hermansson Johan Ljunggren Sofie Nilsson Marie Nydahl 4 Analysera alternativa lösningar Denna essä syftar

Läs mer

ENTRÉGALLER HÄFLA BRUKS AB

ENTRÉGALLER HÄFLA BRUKS AB ENTRÉGALLER HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa århundraden

Läs mer

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 ENTRESOL ME 300 kan vara lösningen i stället för en komplicerad och kostsam utbyggnad när behov föreligger av mer yta. Antingen det är fråga om lager-, produktions-

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT 2010-05-10 Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv Av: Holmgren Per, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, henper02@student.umu.se Burman Simon, Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

www.badex.se Burlington badrumsporslin

www.badex.se Burlington badrumsporslin www.badex.se Burlington badrumsporslin Det vackra badrumsporslinet och tillbehören från Burlington kombinerar det bästa från dåtid och nutid. Det innebär att man trots den traditionella stilen ändå får

Läs mer

MINIFORCE - next generation

MINIFORCE - next generation MINIFORCE - next generation Genom smarta tankar och fullfjädrade mekaniska lösningar har vi skapat det oöverträffade verktyget för anslutning av kabelskor. Minimal handkraft i handtaget ger ett tons tryck

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI AKTIVA BAKTERIER & ENZYMER AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. BIOBACT CLEAN ALLRENGÖRING Nilfisk Biobact

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

HEIDENHAIN Service Ni kan räkna med oss!

HEIDENHAIN Service Ni kan räkna med oss! HEIDENHAIN Service håller er uppdaterad! HEIDENHAIN Service Ni kan räkna med oss! Nytt reparationskoncept hos HEIDENHAIN Funktions- och Premiumreparationer Ny testanläggning för motorer i Traunreut Er

Läs mer

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB Q-Serien En- och flerstegs spoltvättmaskiner Q-Serien Frontmatad en- eller flerstegs alkalisk spoltvättmaskin för medeltunga eller tunga gods (upp till 1 000 kg). Utrustad som standard med roterande spolsystem

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

Trängning i en inbogserad kasse genom upphissande av nätet inför nästa dags slakt. Bild tagen i Sverige 2011.

Trängning i en inbogserad kasse genom upphissande av nätet inför nästa dags slakt. Bild tagen i Sverige 2011. Trängning i en inbogserad kasse genom upphissande av nätet inför nästa dags slakt. Bild tagen i Sverige 2011. Trängning i en svensk odling för manuell håvning. Bild tagen 2010. Bilden är tagen i Danmark

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd.

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Sida 1(6) KAMMARKOLLEGIET Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Reviderad utgåva. Gäller från den 19 april 2007 Innehållsförteckning Orientering sid 2 1 Omfattning sid 2 2

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Fler produkter i f ler färger än någon annan Väggupphäng Borstar Golv- & Vägg Borstar

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Funktion kommunikation design.

Funktion kommunikation design. Entrémattor. Funktion kommunikation design. Hyr entrémattor Funktion som lönar sig. Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna. Därför är det en mycket god idé att

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer