Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016"

Transkript

1 Fullmäktige 2013 Propositioner Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter

2 Häfte 4 Innehåll Proposition om Färdplan Proposition om Mål och riktlinjer för Proposition om Juseks framtida organisation 17 Proposition om Juseks arbetslivspolitiska program 19 Proposition om medlemsavgifter för perioden

3 Proposition om Färdplan 2020 Färdplan 2020 är ett långsiktigt styrinstrument för Jusek. Det är indelat i tre delar; Juseks idépolitiska plattform, övergripande mål för Jusek fram till år 2020 samt de strategiska aktiviteter som bedöms nödvändiga för att uppnå målen. Dokumentet ersätter tidigare visionsdokument från år Den idépolitiska plattformen bygger till största delen på tidigare ställningstaganden. De är hämtade från det gamla visionsdokumentet, existerande program fastlagda av tidigare fullmäktige eller gamla ställningstaganden av förbundsstyrelser. Däremot är de i viss utsträckning omformulerade utan att Juseks grundläggande politik har ändrats. Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Färdplan 2020 ska ange den långsiktiga inriktningen med utgångspunkt från visionen. I särskild proposition återfinns styrelsens förslag till Mål och riktlinjer för Där fastställs mål för perioden utifrån målen i färdplanen samt preciseringar om vad som ska göras under perioden för respektive strategisk aktivitet. Färdplan 2020 Vision Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Idépolitisk plattform Vi vänder oss till akademiker inom hela det samhällsvetenskapliga området. Våra målgrupper är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Våra kärnvärden är: Professionella, individorienterade och nytänkande. Professionella innebär att vårt arbete präglas av sakkunskap, effektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Individorienterade innebär att vi stöder och stärker den enskilda medlemmens karriär med utgångspunkt från att denna har en unik kompetens med ansvar för den egna situationen. Nytänkande innebär att vi ständigt anstränger oss för att hitta nya lösningar, att vi agerar som medpart snarare än motpart och att vi utvecklar medlemsnyttan så att medlemmarna känner stolthet över att tillhöra Jusek. Jusek är partipolitiskt obundet. Vi driver och kommunicerar politiska frågor inom vårt verksamhetsområde med utgångspunkt från medlemmarnas villkor och behov i arbetslivet. Genom att Jusek finns inom alla delar av arbetsmarknaden och har goda kunskaper om våra medlemsgrupper kan vi ge medlemmarna rätt stöd i alla skeden av karriären. Studietiden är en del av karriären. Vi stöder studenterna till ett bra jobb där kunskaperna kommer till nytta. Vår medlemsservice är särskilt inriktad på tillfällen av förändring i medlemmarnas karriärer. Det gäller till exempel steget mellan utbildning och arbetsliv, när de byter jobb, startar eget, förlorar 3

4 arbetet, blir föräldralediga, blir chefer eller står inför pensionen. Chefer och egna företagare är viktiga medlemsgrupper inom förbundet. Vi samverkar med organisationer som delar våra värderingar för att få mer genomslag för vår politik. Sacofederationen är viktig för att föra ut akademikers gemensamma intressen i samhället. Vi skapar nya idéer för samverkan med företag och organisationer i syfte att öka medlemsnyttan. Juseks politik 1. Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv. Universitet och högskolor bör följa upp vilka arbeten som deras utbildningar leder till och hjälpa studenterna till ökade kontakter med arbetsmarknaden. Vår politik syftar till att studenternas kunskap kommer till användning och ger en god ekonomisk avkastning. 2. Studenter ska ges goda studievillkor. Studielivet ska präglas av god studiesocial miljö, trygghet och en hög kvalitet i utbildningen. 3. Lön efter ansvar och prestation. Lön och löneutveckling ska kopplas till kompetens, prestation och till hur individen bidrar till verksamheten. Därför måste lönen sättas i dialog mellan chef och medarbetare. Våra centrala kollektivavtal ska utvecklas så att de stöder individuell lönesättning. 4. Kontinuerlig kompetensutveckling. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för medarbetarna och de verksamheter de finns i är att ha rätt kompetens över tiden. Därför ska ett kontinuerligt arbete ske med strategisk kompetensförsörjning där medarbetarnas kompetensutveckling bidrar till verksamhetens resultat, utveckling och mål. 5. Underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Bredare erfarenhet och kompetens skapar bättre förutsättningar för karriär och löneutveckling. I omställningssituationer skapar det också bättre förutsättningar för ny anställning. Ökad rörlighet mellan privat och offentlig verksamhet ger dessutom förståelse för verksamheternas olika förutsättningar. 6. Ett hållbart arbetsliv. Utveckla ett hållbart arbetsliv under hela karriären i effektiva företag och organisationer. Det skapar bättre förutsättningar för balans mellan arbete och livet i övrigt. 7. Ett jämställt arbetsliv. Jusek arbetar för fler kvinnor på ledande befattningar och för en ickekönsuppdelad arbetsmarknad. 8. Ge förutsättningar för karriär på lika villkor. Jusek verkar för ett arbetsliv med mångfald där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär. 9. Ta tillvara invandrarakademikers kompetens. Samhället måste erbjuda bättre möjligheter för att invandrarakademiker ska komma in i arbetslivet på relevanta jobb. 10. Välfärdssystem för alla. Förmåner ska korrespondera mot avgifter och premier. Föräldra-, sjukoch arbetslöshetsförsäkringarna ska vara inkomstrelaterade. 11. Förbättra samhällets stöd till arbetslösa akademiker. Arbetslösa akademiker ska få adekvat stöd som utgår ifrån den enskilde individens behov. 4

5 12. Underlätta omställning i arbetslivet. Trygghetssystemen ska ge uppsagda kompetensutveckling så de får nya arbeten, ge företag och organisationer framtida livskraft samt möjliggöra rörlighet på arbetsmarknaden. 13. Skapa tydliga chefs- och ledarroller. Alla chefer ska ha goda förutsättningar för att leda och utveckla verksamheten och de egna medarbetarna. 14. En offentlig sektor i medborgarnas tjänst. Demokrati och medborgarnas bästa ska vara grund läggande mål för offentlig verksamhet. All verksamhet ska präglas av effektivitet och kvalitet. 15. Värna om rättstryggheten och rättssäkerheten. Ett väl fungerande rättsväsende är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför driver vi frågor kring rättsväsendets kvalitet och dess effektivitet så att medborgarna kan känna sig tryggare. Strategiska mål Jusek ska ha ett begränsat antal långsiktiga mål som skapar förutsättning för en effektiv styrning av verksamheten. Målen ska vara relevanta och tydligt mätbara. De ska vara uppfyllda år Jusek genomför regelbundet en stor medlemsundersökning på vetenskaplig grund. Undersökningen fastställer med ett index medlemmarnas värderingar av Juseks image, nöjdhet och lojalitet. Storleken på förbundet har stor betydelse och därför behöver vi sätta upp tillväxtmål. Tillväxt är ett kvitto på att våra tjänster, vår vision och politik är attraktiva och ökar möjligheterna att hålla medlemsavgifterna nere. Men framför allt ökar ett större medlemsantal Juseks styrka i förhandlingar. Det ger förutsättningar för bättre professionell service och det ökar förutsättningarna att få större genomslag i vår opinionsbildning. De strategiska målen för Jusek ska vara Medlemsnytta 1. En god medlemsnytta ska ge nöjda medlemmar. Index ska vara minst 65. Utgångsvärde 2011 är 59. Den genomsnittliga tiden som medlem ska öka till minst 12 år. Utgångsvärde är 10 år och 7 månader. Andelen medlemmar som är nöjda med utvecklingen av sitt hittillsvarande arbetsliv ska vara minst 80 procent. Utgångsvärde saknas. Tillväxt 2. Vi ska bli fler i Jusek. Jusek ska ha medlemmar år 2020 med ambitionen att på sikt bli Sacos största förbund. Andelen studerandemedlemmar ska vara 25 procent. Utgångsvärde är cirka 23 procent. Andelen studerandemedlemmar som blir yrkesverksamma medlemmar och börjar betala ordinarie avgift ska vara 40 procent. Utgångsvärde är cirka 30 procent. 5

6 Opinionsbildning 3. Jusek ska synas och vara en trovärdig aktör i samhällsdebatten. Medlemsindex på värdering av Juseks arbete med lobbying och opinionsbildning inom områden som är viktiga för medlemmarna i arbetslivet ska vara minst 62. Utgångsvärdet är 52. Juseks ställning och trovärdighet i samhället ska öka. Utgångsvärde saknas men ska tas fram under Strategiska aktiviteter Utveckling av Juseks verktyg 1. Inventera medlemmarnas behov och intressen i syfte att skapa individuella medlemsprofiler. 2. Upprätta rekryteringsplan som inkluderar uppsökande verksamhet, start av nya lokalföreningar samt nöjd-medlem-garanti. 3. Systematisera kontakter med nya medlemmar genom att alla kontaktas individuellt efter ett år för att tydliggöra medlemserbjudanden och för att kartlägga hur nöjda de är med Jusek 4. Utnyttja modern teknik för effektivt resursutnyttjande, ökad tillgänglighet på medlemmarnas villkor och för att medlemsaktiviteter ska bli tillgängliga för alla oavsett situation och var i landet man befinner sig. 5. Samverka i ökad omfattning med företag och organisationer för att bredda och fördjupa tjänsteutbudet. 6. Verka för att centrala parter inom den privata och offentliga sektorn bildar ett kunskapsforum avseende pensioner och pensionseffekter vid jobbyte. Utveckling av service till enskilda medlemmar 1. Utveckla den professionella rådgivningen i frågor relaterade till arbetslivet. 2. Utveckla det professionella karriärstödet såsom coachning, nätverk och mentorskap för studenter och yrkesverksamma. 3. Erbjuda en slagkraftig inkomstförsäkring och ett starkt rättsskydd vid tjänstefelsansvar. 4. Öka professions- och branschvisa aktiviteter för att stärka identiteten mellan medlemmar och där akademiker inom media och kommunikation utgör ny målgrupp. Stärka erbjudanden till studenter inför inträdet på arbetsmarknaden och kommunicera vad Jusek erbjuder yrkesverksamma och där yrkesverksamma medlemmar medverkar. 5. Förstärka verksamheten för chefer och egenföretagare. 6. Förstärka Juseks erbjudande till medlemmar som arbetar utomlands. Utveckling av förhandlingsverksamheten 1. Öka andelen medlemmar som omfattas av kollektivavtal där den enskilde ges stora möjligheter att påverka sina egna villkor. 6

7 2. Driva centrala lönerörelser inom den privata sektorn med tydligare akademikerprofil där Jusek tillsammans med övriga akademikerförbund agerar självständigt i förhållande till övriga parter. 3. Öka medlemmarnas möjligheter att påverka och känna delaktighet i att förändra kollektivavtalen. 4. Utveckla den lokala organisationen så att den förnyas kontinuerligt och att en proaktiv verksamhet bedrivs. 5. Utveckla den fackliga utbildningen och göra den tillgänglig på de förtroendevaldas villkor. 6. Kommunicera och tydliggöra Juseks politik och strategi kring lönesättning och göra den förståelig för medlemmarna. Utveckling av det opinionsbildande arbetet 1. Utarbeta opinionsbildningsplan utifrån Juseks idépolitiska plattform där egna undersökningar, seminarier och övriga kommunikativa insatser kombineras. 2. Driva en utbildningspolitik där studenterna ges goda studievillkor och där steget mellan utbildning och arbetsmarknad underlättas. 3. Utveckla Juseks politik inom arbetsliv och arbetsmarknad. 4. Fördjupa medlemsengagemanget och skapa system för att medlemmarnas kunskaper och intressen inom Juseks verksamhetsområden kan tas tillvara. 5. Engagera medlemmar som är opinionsbildare eller har framträdande roller i samhället för att stärka Juseks image. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa Färdplan 2020 i enlighet med bilagda förslag. För styrelsen, Sofia Larsen 7

8 Proposition om Mål och riktlinjer för I bilagda förslag till Mål och riktlinjer för anges mål som ligger i linje med de långsiktiga mål som satts upp i Färdplan Dokumentet innehåller också preciseringar av vad som ska göras under perioden avseende alla strategiska aktiviteter som formulerats i Färdplan Mål och riktlinjer för Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Vi vänder oss till akademiker inom hela det samhällsvetenskapliga området. Våra målgrupper är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Jusek är partipolitiskt obundet. Vi driver och kommunicerar politiska frågor inom vårt verksamhetsområde med utgångspunkt från medlemmarnas villkor i arbetslivet. Genom att vara verksamt inom alla delar av arbetsmarknaden har vi goda kunskaper om våra medlemsgrupper och kan ge medlemmarna rätt stöd i alla skeden av karriären. Studietiden är en del av karriären. Vi stöder studenterna till ett bra jobb där kunskaperna kommer till nytta. Vår medlemsservice är särskilt inriktad på tillfällen av förändring i medlemmarnas karriärer. Det gäller till exempel steget mellan utbildning och arbetsliv, när de byter jobb, startar eget, förlorar arbetet, blir föräldralediga, blir chefer eller står inför pensionen. Vi samverkar med organisationer som delar våra värderingar för att få mer genomslag för vår politik. Sacofederationen är viktig för att föra ut akademikers gemensamma intressen i samhället. Juseks kärnvärden är: Professionella, individorienterade och nytänkande. Mål för perioden Medlemsnytta 1. En god medlemsnytta ska ge nöjda medlemmar. Medlemsindex ska vara minst 62 vid i slutet av Utgångsvärde 2011 är 59. Den genomsnittliga tiden som medlem ska öka till minst 11 år och 3 månader. Utgångsvärde är 10 år och 7 månader. Andelen medlemmar som är nöjda med utvecklingen av sitt hittillsvarande arbetsliv ska öka med två procentenheter vid slutet av år 2015 jämfört med maj Tillväxt 2. Vi ska bli fler i Jusek. Jusek ska ha medlemmar vid utgången av år

9 Andelen studerandemedlemmar ska vara 25 procent. Utgångsvärde är cirka 23 procent. Andelen studerandemedlemmar som blir yrkesverksamma medlemmar och börjar betala ordinarie avgift ska vara 35 procent. Utgångsvärde är cirka 30 procent. Opinionsbildning 3. Jusek ska synas och vara en trovärdig aktör i samhällsdebatten. Medlemsindex på värdering av Juseks arbete med lobbying och opinionsbildning inom områden som är viktiga för medlemmarna i arbetslivet ska vara minst 56. Utgångsvärdet är 52. Juseks ställning och trovärdighet i samhället ska vara hög. Utgångsvärde saknas men ska tas fram under Strategiska aktiviteter Utveckling av Juseks verktyg 1. Inventera medlemmarnas behov och intressen i syfte att skapa individuella medlemsprofiler. Vi ska analysera medlemmarnas behov som är relaterade till Juseks verksamhet utifrån medlemsprofiler, till exempel utbildning, branschtillhörighet, ålder, sektion och befattningsnivå. Med stöd av medlemsprofiler ska vi utveckla och precisera våra medlemserbjudanden som ger medlemmarna bättre möjligheter och kunskaper att ta del av de aktiviteter och tjänster som är relevanta i det enskilda fallet. Vi ska formulera en strategi för att kommunicera med medlemmarna och skapa en varumärkesplattform. 2. Upprätta rekryteringsplan som inkluderar uppsökande verksamhet, start av nya lokalföreningar samt nöjd-medlem-garanti. Vi fastställer åtgärder för ökad rekrytering och för att nå uppsatta mål avseende studentrekrytering, överföring av studenter, nyrekrytering av yrkesverksamma samt för att minska antalet utträden. Vi skapar en verksamhet som genomsyras av en rekryteringskultur där anställda och förtroendevalda tydligare blir bärare av rekryteringsuppdraget. Vikten av ökad rekrytering ska vara en naturlig del i möten med förtroendemän och föreningsstyrelser. Vi tränar anställdas och förtroendevaldas förmåga att presentera förbundets medlemserbjudande vid medlemsmöten, seminarier och individuella möten Vi utvecklar former för att driva Jusekkampanjer på arbetsplatsnivå utan att detta hämmar samarbetet med övriga förbund på arbetsplatser där vi har gemensamma Saco-S- eller akademikerföreningar. Vi skapar fler plattformar för medlemmar att engagera sig inom förbundet utanför sektioner och lokalföreningar för att den vägen få fler ambassadörer för förbundet. 9

10 Vi utvecklar en nöjd-medlem-garanti som bygger på att vi är trygga i förvissningen om att vi kan leverera bra medlemsnytta till nya medlemmar. 3. Systematisera kontakter med nya medlemmar genom att alla kontaktas individuellt efter ett år för att tydliggöra medlemserbjudanden och för att kartlägga hur nöjda de är med Jusek. Vi bygger upp en organisation för en muntlig dialog. Den ska präglas av god kompetens kring Juseks hela verksamhet så att medlemmar övertygas om fördelarna att stanna kvar som medlemmar och att de utnyttjar Juseks erbjudanden utifrån den egna personliga situationen. Vi genomför regelbundna träffar för nya medlemmar. 4. Utnyttja modern teknik för effektivt resursutnyttjande, ökad tillgänglighet på medlemmarnas villkor och för att medlemsaktiviteter ska bli tillgängliga för alla. Vi ökar vår tillgänglighet för direktkontakt och möjlighet att kommunicera med oss via nätet. Vi ökar andelen webbsända seminarier för att de ska bli tillgängliga för medlemmar utanför storstäderna och för dem som inte har möjlighet att delta på plats. Vi höjer kvaliteten på webbsända aktiviteter genom adekvat utrustning och intern kompetens. Vi använder videokonferenser och Skype för ökad kostnadseffektivitet i den löpande fackliga verksamheten, utbildningar och seminarier för förtroendevalda. Vi erbjuder system för kunskapsutbyte inom olika medlemsgrupper. 5. Samverka i ökad omfattning med företag och organisationer för att bredda och fördjupa tjänsteutbudet. Vi ökar antalet samarbeten med externa företag och organisationer med starka varumärken och som präglas av god etik. Därmed blir våra medlemserbjudanden billigare att tillhandahålla. Samarbeten stärker också Juseks varumärke. Vi väljer systematiskt aktörer som dels har intressen att medverka till att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och kan leverera tjänster och förmåner bättre än vad vi kan göra i egen regi. 6. Verka för att centrala parter inom den privata och offentliga sektorn bildar ett kunskapsforum avseende pensioner och pensionseffekter vid jobbyte. Vi verkar för att skilda pensionssystem inom olika branscher inte upplevs som hinder för rörlighet på arbetsmarknaden. Vi driver på för att centrala parter inrättar ett kunskapsforum som kan stödja enskilda medlemmar avseende effekter på pensionen vid byte av arbetsplats så att de kan göra medvetna val. Frågan aktualiseras inom alla områden där Jusek har centrala partsrelationer. 10

11 Utveckling av service till enskilda medlemmar 1. Utveckla den professionella rådgivningen i frågor relaterade till arbetslivet. Vi utbildar fackliga förtroendevalda och skapar forum för erfarenhetsbyte så att de tillsammans med god kännedom om medlemmarnas lokala villkor kan ge god facklig service på arbetsplatserna. Vi utvecklar kunskapen kring arbetslivsfrågor hos medarbetare och förtroendevalda med utgångspunkt från Juseks arbetslivspolitiska program och vidareutveckling av detta. Detta inkluderar exempelvis psykosocial arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. Vi utvecklar innehåll och kvalitet i vår lönerådgivning utifrån Juseks lönepolitiska program. Vi kontaktar medlemmar inför lönerevision genom personlig kontakt. Vi ökar tillgängligheten och har ett professionellt bemötande av medlemmar som vill ha rådgivning. Detta inkluderar att använda sociala media för diskussion och svar på generella fackliga frågeställningar. 2. Utveckla det professionella karriärstödet såsom coachning, nätverk och mentorskap. Vi erbjuder ett professionellt karriärstöd med coachningspaket, seminarieverksamhet, vägledningssamtal och nätverkande utifrån medlemmarnas individuella behov. Vi utvecklar medlemstjänster där medlemmar ska kunna få stöd i karriären med hjälp av andra medlemmar utifrån en plattform på Juseks webbplats. Yrkesverksamma och studerande kan med stöd av plattformen erbjudas mentorer i form av medlemmar som kommit längre i karriären, mentorer kan utbyta erfarenheter, nyblivna chefer kan erbjudas stöd från erfarna chefer och bryggor kan skapas mellan generationer, befattningsnivåer och arbetsmarknadssektorer. Vi utvecklar nya verktyg för karriärutveckling som ger stöd för medlemmar som behöver inspiration för att komma vidare i sina karriärer. 3. Erbjuda en slagkraftig inkomstförsäkring och ett starkt rättsskydd vid tjänstefelsansvar. Vi erbjuder medlemmarna en inkomstförsäkring som håller hög kvalitet i jämförelse med andra organisationers. Det gäller inkomsttak i försäkringen, antal dagar som försäkringen maximalt kan utbetalas samt utformningen av tilläggsförsäkringen. Försäkringen ska vara robust över tiden så att villkoren kan hållas stabila även i tider av lågkonjunktur och högre arbetslöshet. Vi erbjuder Juseks Rättsskydd vid tjänsteansvar som är starkt i förhållande till vad övriga organisationer kan erbjuda. Jusek följer utvecklingen av rättstillämpningen avseende tjänsteansvaret så att ett starkt rättsskydd för medlemmarna kan ges inom rimliga ekonomiska ramar. Ökade insatser ska ske för att förmånen ska kommuniceras till berörda medlemmar. 4. Tillhandahålla professions- och branschvisa aktiviteter för att stärka identiteten mellan medlemmar och där akademiker inom information och kommunikation utgör ny målgrupp. 11

12 Vi bygger upp samarbete med externa professionsföreningar för att utöka våra aktiviteter mot våra utbildningsgrupper och för ökad rekrytering. Vi bygger upp seminarieverksamhet och förmåner riktat mot informatörer och kommunikatörer. Vi erbjuder medlemsgruppsseminarier i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrland. Vi erbjuder medlemsseminarier på utvalda orter utanför storstäderna. Vi tar fram nya koncept för att medlemmar ska utveckla sina nätverk med såväl fysiska som virtuella mötesplatser. 5. Stärka erbjudanden till studenter inför inträdet på arbetsmarknaden och kommunicera vad Jusek erbjuder yrkesverksamma och där yrkesverksamma medlemmar medverkar. Vi kontaktar studentmedlemmar individuellt inför övergången till arbetslivet för att tydliggöra nyttan av yrkesverksamt medlemskap. Vi erbjuder studentmedlemmar lunchmöten med yrkesverksamma medlemmar. Vi erbjuder mentorer till de som är på första jobbet efter examen. Vi ökar samarbetet med lokala studentorganisationer för att få stöd med rekrytering och för att kommunicera medlemsnyttan. 6. Förstärka verksamheten för chefer och egenföretagare. Vi erbjuder mötesplatser för chefer genom att erbjuda chefsseminarier, Leadershipkonceptet och chefsnätverk. Vi erbjuder särskilda medlemsförmåner såsom månadsmagasin inriktat på ledarskapsfrågor. Vi har ombudsmän med särskild kompetens på chefernas villkor och frågeställningar. Vi samarbetar med utbildningsföretag för att erbjuda förmånliga ledarskapsutbildningar. Vi samarbetar med Saco och andra Sacoförbund för att erbjuda seminarier, nyhetsbrev, ny som chef -workshops och nätverk även utanför storstäderna. Vi utvecklar det statliga chefsavtalet och ger bättre förutsättningar för chefer inom offentlig sektor att utveckla ett bättre ledarskap genom förhandlings- och påverkansarbete. Vi tillhandahåller viss juridisk rådgivning för egna företagare. Vi utvecklar våra egenföretagarförsäkringar. Vi erbjuder särskilda seminarier som är relevanta för egenföretagare inte bara i storstäderna utan även på 3 4 övriga orter årligen där särskild vikt läggs på möjligheterna till nätverkande. Vi ska paketera och marknadsföra vår verksamhet riktad mot chefer. 12

13 7. Förstärka Juseks erbjudande till medlemmar som arbetar utomlands. Vi förbättrar information och rådgivning till medlemmar som är på väg att påbörja anställning utomlands. Vi marknadsför våra samarbetsavtal med nordiska systerorganisationer om individuellt fackligt stöd och rådgivning. Vi samarbetar med vår danska systerorganisation i syfte att erbjuda seminarieverksamhet och nätverkande för medlemmar anställda inom EU-administrationen. Vi verkar för ett avtal för kommunalt anställda medlemmar som är stationerade utomlands. Vi utvecklar vår kompetens avseende EUs och FNs personalreglementen. Vi skapar ett forum på Juseks webbplats för idéutbyte mellan våra medlemmar anställda utomlands. Utveckling av förhandlingsverksamheten 1. Öka andelen medlemmar som omfattas av kollektivavtal där den enskilde ges stora möjligheter att påverka sina egna villkor. Vi arbetar systematiskt med att höja andelen medlemmar som omfattas av kollektivavtal, särskilt inom tjänstesektorn. När lokalföreningar finns som omfattar Juseks medlemmar ska även kollektivavtal finnas. Vi informerar kontinuerligt medlemmar inom områden där kollektivavtal saknas om fördelarna med kollektivavtal. Vi ger särskild uppmärksamhet på områden där kollektivavtal av tradition är sällsynta och där det finns många akademiker. Vi eftersträvar kollektivavtal med stora möjligheter till individuell anpassning med bibehållna grundläggande villkor och rättigheter. 2. Driva centrala lönerörelser inom den privata sektorn med tydligare akademikerprofil där Jusek tillsammans med övriga akademikerförbund agerar självständigt i förhållande till övriga parter. Vi utvecklar samarbetet inom ramen för Saco-P för att ytterligare stärka vår position gentemot centrala arbetsgivarparter 3. Öka medlemmarnas möjligheter att påverka och känna delaktighet i att förändra kollektivavtalen. Vi informerar medlemmar om hur Jusek arbetar med att förändra centrala avtal och hur man kan påverka processen. Vi informerar medlemmar om hur Jusek tar in yrkanden i centrala avtalsrörelser där sådana drivs, hur vi processar dem och hur lönerörelserna därefter fortskrider. 13

14 Vi ökar medlemmarnas kunskaper om avtalens innehåll och möjligheter. Vi har nya kommunikationsformer som uppmuntrar medlemmar att föra dialog om villkor och arbetsliv. Vi skapar mötesplatser för dialog med medlemmarna om villkor och arbetsliv, till exempel inom ramen för Saco-S tourverksamhet. 4. Utveckla den lokala organisationen så att den förnyas kontinuerligt och att en proaktiv verksamhet bedrivs. Vi startar nya lokalföreningar inom framför allt tjänstesektorn genom samarbete med andra akademikerförbund. Vi startar nya Jusekföreningar inom kommunal sektor när tillräckligt medlemsunderlag finns och utvecklar material som stöder förtroendevalda. Vi rekryterar fler förtroendevalda till centrala och lokala fackliga uppdrag. Vi besöker föreningar som har problem att få verksamheten att fungera. Vi utvecklar våra samarbetsorgan inom Saco-S, Saco-P och Akademikeralliansen så att det finns tydliga kopplingar mellan central och lokal nivå. Vi utvecklar samarbetet inom Akademikeralliansen så att en egen lokal organisation successivt kan byggas upp. Vi utvecklar arbetssätt och arbetsformer tillsammans med lokala förtroendevalda. Vi informerar lokalföreningarnas valberedningar om deras roller och ansvar för förnyelse. 5. Utveckla den fackliga utbildningen och göra den tillgänglig på de förtroendevaldas villkor. Vi har en tydlig ansvarsfördelning för den fackliga utbildningen mellan akademikerförbunden inom respektive avtalskartell. Vi utbildar fackligt förtroendevalda så att den medlemsnära kunskapen hos Juseks förtroendevalda ger möjlighet för god facklig service på arbetsplatserna. Vi erbjuder en facklig grundutbildning i sådan omfattning att nya fackliga förtroendevalda kan få del av den i starten av sitt uppdrag. Vi erbjuder förtroendevalda särskilda seminarier som stärker dem som personer utöver den traditionella fackliga utbildningen. Vi har forum för förtroendemän där vi tillsammans utvecklar Juseks politik inom det fackliga området. Vi utvecklar interaktiv utbildning på Juseks webbplats. 14

15 Utveckling av det opinionsbildande arbetet 1. Utarbeta opinionsbildningsplan utifrån Juseks idépolitiska plattform där egna undersökningar, seminarier och övriga kommunikativa insatser kombineras. Vi undersöker medlemmarnas och de förtroendevaldas hållning och prioritering av ett antal samhällspolitiska och fackliga frågor för ett bättre kunskapsunderlag. Vi klarlägger och utvecklar Juseks samhällspolitiska och facklig-politiska ställningstaganden. Vi arbetar med budskap utifrån Juseks idépolitiska plattform där val av fråga ändras över tiden utifrån vad som bedöms viktigast och vilka frågor som vid varje tillfälle är viktigast i samhällsdebatten. Vi utvecklar vår omvärldsbevakning och inventerar relevanta beslutsfattare. 2. Driva en utbildningspolitik där studenterna ges goda studievillkor och där steget mellan utbildning och arbetsmarknad underlättas. Vi marknadsför Juseks studielivspolitiska ställningstaganden. Vi arbetar för att träffa studentmedarbetaravtal inom de för Jusek viktigaste avtalsområden. 3. Utveckla Juseks politik inom arbetsliv och arbetsmarknad. Vi utvecklar verktyg och rådgivningsmaterial utifrån Juseks arbetslivspolitiska program. Vi profilerar oss i arbetslivs- och arbetsmarknadspolitiska frågor och arrangerar seminarier med medlemmar, förtroendevalda och övriga intressenter. Vi utvecklar centrala kollektivavtal i enlighet med det arbetslivspolitiska programmet. Vi lyfter centrala frågor genom att ta fram rapporter och synliggör våra åsikter inom området. 4. Fördjupa medlemsengagemanget och skapa system för att medlemmarnas kunskaper och intressen inom Juseks verksamhetsområden kan tas tillvara. Vi erbjuder medlemmar med särskild kunskap eller särskilt intresse för en viss fråga eller ämnesområde möjlighet att under en begränsad tid ta del i arbetet med Juseks ställningstaganden. Vi identifierar på egen hand medlemmar med särskild kompetens som vid behov kan användas i Juseks fackliga arbete under en på förhand definierad tid. 5. Engagera medlemmar på inflytelserika poster för att stärka Juseks image. Vi systematiserar arbetet med att identifiera medlemmar på inflytelserika poster i syfte att få dem att bidra till att stärka Juseks verksamhet. 15

16 Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa Mål och riktlinjer för enligt bifogade förslag. För styrelsen, Sofia Larsen 16

17 Proposition om Juseks framtida organisation Vid 2010 års fullmäktige beslöts att förutsättningslöst se över hur förbundets medlemmar bäst och mest ändamålsenligt skulle kunna organiseras samt, i förekommande fall, föreslå förändringar att antas till nästkommande fullmäktige. Därför inledde styrelsen en process som siktade mot en mer grundläggande översyn i enlighet med motionens intentioner. Redan tidigt i processen var styrelsen övertygad om att det vore att börja i fel ände att utreda Juseks organisation utan att dessförinnan diskutera uppdraget från medlemmarna och vilka som är de viktigaste strategiska aktiviteterna. Två ordförandekonferenser har aktivt arbetat med processen. Nu föreligger Färdplan 2020 där mål, ideologisk plattform och de viktigaste strategiska aktiviteterna är preciserade för tiden fram till år Färdplan 2020 innebär en utveckling av och ambitionshöjning för Juseks verksamhet. Visionen är oförändrad, vår fundamentala fackliga verksamhet inklusive uppbyggnad och stöd av den lokala organisationen är basen även i den framtida verksamheten. Därutöver finns en ökad betoning av att Jusek vill engagera medlemmar i verksamheten med att utveckla Juseks politik, nätverk kopplat till karriären, ledarskapsfrågor och mycket mer. Jusek är en idéburen organisation där verksamheten på olika nivåer ska styras av medlemmarna och deras representanter. Förtroendemannaorganisationen måste utformas utifrån hur vi kan engagera medlemmar att ta del i verksamheten och vad som är viktigast att styra. Med utgångspunkt i Färdplan 2020 ska vi nu genomföra en process för att se över förbundets interna organisation. Diskussioner om Jusek har en ändamålsenlig och effektiv demokratisk organisation har pågått under mycket lång tid. Juseks sektionsindelning har gamla anor och har sitt ursprung i det gamla Juristförbundet. Organisationen har utretts vid flera tillfällen. Ända sedan 70-talet har nya sektioner tillkommit, försvunnit, slagits samman eller ändrat verksamhetsområde. I stort sett har sektionernas roller emellertid varit oförändrade trots att det skett mycket stora förändringar avseende förhandlingssystem, partsställningar, hur förbundet påverkar medlemmars villkor och det totala medlemserbjudandet i övrigt. Dagens sektioner har mycket olika roller. Rättssektionerna utövar funktionen som riksövergripande lokala fackliga organisationer. Andra sektioner omfattar en mängd olika avtalsområden med vitt skilda verksamheter där medlemmarnas gemensamma intressen inte är lika tydliga. Trots de stora skillnaderna i sektionernas faktiska funktioner har de samma ansvar och uppgifter enligt Juseks stadgar. Utredningen om förbundets interna organisation ska ha följande utgångspunkter: Det totala medlemsengagemanget och inflytandet ska öka. En ny organisation ska stödja genomförandet av målen i Färdplan Vi ska ha den organisation som är nödvändig för att Jusek ska kunna påverka centrala avtal, driva medlemmarnas fackliga intressen och möjliggöra för medlemmarna att påverka. Vi ska pröva om olika intressegrupper inom förbundet ska ha egna plattformar. Utformningen av den nya organisationen ska beakta möjligheterna att använda ny teknik. Identifiera framgångsfaktorer i andra organisationer i vår omvärld. 17

18 Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt styrelsen att göra en utredning av Juseks organisation i enlighet med vad som anförts ovan, samt att avrapportera till kommande ordförandekonferenser hur arbetet fortskrider och att därvid inhämta konferensens råd kring viktiga frågeställningar. För styrelsen, Sofia Larsen 18

19 Proposition om Juseks arbetslivspolitiska program Fullmäktige 2010 fattade beslut att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta ett arbetslivspolitiskt program för förbundet. Arbetet med detta har pågått under hela mandatperioden och involverat många förtroendevalda och medarbetare, behandlats på flera ordförandekonferenser samt varit ute på remiss till sektionerna. Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program När arbetslivet präglas av förändringar är det viktigt att vi skapar en bild för hur vi vill att vårt arbetsliv ska se ut. De förändringar som vi upplever är inte grundade på politiska beslut utan av beslut som fattas dagligen på våra arbetsplatser. Det kan röra sig om beslut som fattas av den närmaste chefen eller av ledningen. Ett gott arbetsliv bygger på ett bra samspel med ömsesidig respekt mellan chef och medarbetare. Det är viktigt för oss att vi har möjligheten att vara delaktiga och kunna påverka den egna arbetssituationen. Med Juseks arbetslivspolitiska program vill vi som medlemmar i Jusek presentera hur vi vill att vårt arbetsliv ska utformas och de strategier och ställningstaganden vi som akademikerorganisation formulerat för att stödja ett gott arbetsliv. Syftet med programmet är att lägga en arbetspolitisk plattform för Juseks arbete. Denna kommer sedan att ligga till grund för framtagande av ställningstaganden i olika arbetslivsfrågor. Det kan röra sig om verktyg för lokalt fackligt arbete, vid rådgivning och stöd till medlemmarna samt i Juseks förhandlingsverksamhet och opinionsbildning. Vi är Jusek Vi medlemmar Jusek är välutbildade och självständiga yrkesmänniskor. Vi är engagerade i våra yrken och uppdrag och har en stark vilja att utveckla både vår egen kompetens och de verksamheter vi arbetar i. Vi är samtidigt människor som behöver en balans mellan arbetslivet och livet i övrigt. Vi är alla unika och har olika förutsättningar och behov. Vi vill kunna förena de olika önskemål vi har för att kunna leva och arbeta på bästa sätt. Vi arbetar i verksamheter som finns över hela arbetsmarknaden, som verkar under skilda förutsättningar och som befinner sig i olika utvecklingsfaser. Det som förenar alla verksamheter är kraven på att möta förändringar på kort och lång sikt. Att kunna möta förändringar är en förutsättning för framgång. Den snabba förändringstakten i samhället och i arbetslivet kan ge oss stimulans och skapa utvecklings möjligheter, men kan också upplevas som hotfull, skapa otrygghet eller ohälsa. Krav på utveckling och effektivitet skapar dynamik och utmaning, men kan också innebära hög belastning och stress. Vi vill ta tillvara kraften i den utveckling som sker och de positiva möjligheter som skapas. Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, system vetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Kärnvärden för Juseks arbete är professionella, individorienterade och nytänkande. Jusek arbetar för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären. Genom medlems service och råd vid förändringar stöttar vi varje individ. Vi värnar om medlemmarnas gemensamma intressen och arbetar för att utveckla arbetslivet. 19

20 Samtidigt ska vi ta hand om de problem och svårigheter som vi möter och hitta bästa möjliga lösningar i svåra situationer. Jusek hjälper till att orientera oss på arbetsmarknaden. Jusek finns som ett stöd i alla skeden i arbetslivet och coachar oss i karriärfrågor. Jusek finns där som samtalspartner och ger inspiration och utveckling när allt går bra, men finns också som stöd i att hantera svårigheter. Vi som medlemmar i Jusek vill genom samverkan och delaktighet bidra till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där vår kompetens tas tillvara och som samtidigt skapar livskraftiga och effektiva företag och organisationer. Vår övertygelse är att det alltid är möjligt att hitta lösningar som fungerar både för verksamheten och för individerna. Det gäller bara att hitta de framgångsfaktorer som alla kan vinna på. Strategisk kompetensförsörjning en förutsättning för framgång Vi vill alla utvecklas och känna att det vi gör är meningsfullt för oss själva och för andra. En av de viktigaste framgångsfaktorerna, för oss som individer och för de kunskapsintensiva verksamheter vi finns i, är att ha rätt kompetens som utvecklas över tiden. Därför har både vi som medarbetare och de verksamheter vi verkar i allt att vinna på en välfungerande strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi vill vara verksamma i organisationer som fortlöpande analyserar verksamhetens och omvärldens utveckling, även avseende behov av kompetens. Sådana analyser behövs både på kort och lång sikt för att attrahera nya medarbetare och kompetensutveckla och behålla befintliga medarbetare. Jusek anser att arbete med strategisk kompetensförsörjning, där medarbetarnas kompetensutveckling bidrar till verksamhetens resultat, utveckling och mål, är en förutsättning för att företag och orga ni sa tioner ska vara välfungerande och konkurrenskraftiga. Vi är alla olika med olika formell och personlig kompetens. Vår mång fald av bakgrunder, erfarenheter, intressen och styrkor ska användas och utvecklas i alla verksamheter. Varje individ är unik. Genom att se det och bygga på individens styrkor, ges förutsättningar för att hitta den bästa lösningen för verksamheten och för individen. I vårt arbetsliv vill vi använda och utveckla vår kompetens genom kvali ficerade arbetsuppgifter som ger oss ansvar och utvecklingsmöjligheter. Vi vill utveckla vår kompetens för att kunna medverka till att verksamheten når sina mål. Vi vill arbeta i organisationer som utgår från att behoven av kompetensutveckling är individuella och ser olika ut i olika skeden av yrkeslivet. I medarbetarens kontinuer liga dialog med närmaste chef sammanför vi våra önske - mål om kompetens- och karriär utveckling med de behov som verksamheten har. Kompetens är en kombination av kunskaper och erfarenheter tillsammans med en medarbetares färdig heter, egenskaper, vilja och attityd, vilket utgör en förutsättning för att lösa arbetsuppgifter. Strategisk kompetensförsörjning är en fortlöpande ledningsprocess vars syfte är att säkerställa att rätt kompetens finns inom företaget eller organisationen för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov av kompetens på kort och lång sikt. Kompetensutveckling är alla åtgärder som syftar till att förbättra förmågan att lösa arbetsuppgifter och att utveckla medarbetarnas potential i förhållande till verksamhetsmålen. Det innebär dels vidareutveckling inom nuvarande arbetsuppgifter dels utveckling av ny kompetens. 20

21 Jusek verkar för ett arbetsliv som synliggör och tar tillvara varje medarbetares ansvar, kompetens och personliga egenskaper och för att sammanföra dem med verksamhetens uppdrag och mål. Vi arbetar i en värld som präglas av en ökad internationalisering och global konkurrens där verksamheters tillgång till rätt kompetens och kunskap blir en avgörande framgångsfaktor. För oss som individer kan rörlighet på arbetsmarknaden stärka vår kompetens, ge oss bredare arbetslivserfarenhet och minska risken för inlåsning. Vår förmåga att analysera omvärlden, följa utvecklingen och utveckla oss själva, stärker vår ställning på arbetsmarknaden. Jusek anser att rörlighet på arbetsmarknaden skapar förutsättningar för att individens konkurrenskraft och kompetens stärks. Medarbetarskap, ledarskap och chefskap måste utvecklas Vi har alla uppdrag, roller, ansvar och mandat, som är grunden för oss i vårt arbetsliv. Vi är alla medarbetare i den egna organisationen men även ledare när vi leder oss själva i vårt dagliga arbete. I vissa ledarroller leder man andra utan att vara chef. Några av oss har även den formella funktionen som chef. Som medarbetare har vi tagit ställning i och med att vi har valt att ta ansvar för att vara medarbetare. Den som väljer att vara medarbetare är inte endast anställd. Oavsett om vi är medarbetare, ledare eller chefer vill vi vara en förebild för andra genom att motivera och inspirera till verk sam hets utveckling. Resultatet av vårt arbete är avgörande för om verksamheten blir effektiv och framgångsrik. Vi engagerar oss i verksamheten, dess mål och inriktning. Vi tar ansvar för vårt eget arbete liksom för vårt bidrag till verksamheten i stort. Vi är aktivt med och formar vår roll som medarbetare i organi sationen och bidrar även till att utveckla ledarskap och chefskap. Ett gott arbetsliv präglas av arbetsglädje, öppenhet och dialog. Företag och organisationer, som skapar goda förutsättningar för ett välfungerande chefs- och ledarskap, ger också förutsättningar för ett arbetssätt som tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang. Jusek anser att chefs- och ledarroller ska vara tydliga och att alla chefer ska ha goda förutsättningar för att leda och utveckla verksamheten och de egna medarbetarna. Vi har allt att vinna på ett välfungerande samspel mellan medarbetarskap, ledarskap och chefskap, som ger moderna förutsättningar för våra arbetsliv. Jusek anser att samspelet mellan medarbetarskap, ledarskap och chefskap ska främjas, utvecklas och förvaltas i alla företag och organisationer. Medarbetarskap är ett ansvarstagande förhållningssätt i relationerna till chefen, till det egna arbetet och till andra medarbetare. Ledarskap handlar om en förmåga att leda sig själv och andra. Det handlar om att som ledare ha själv insikt och en värdegrund, som skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas. Ledarskapet på en arbetsplats bygger på gemensamma värderingar och förhållningssätt. Chefskap. Att vara chef innebär att inneha en formell funktion i en organisa tion. Chefskap handlar främst om arbetsledning och beslutsfattande i organisationen. 21

22 Utveckla verksamhet, organisation och kultur i en komplex värld Vi finns i komplexa kunskapsorganisationer som möter krav på effektiviseringar, förändrade värderingar, förväntningar och förutsättningar. Vi använder nya metoder och tekniker. Att organisera varje verksamhet är en nödvändighet, men hur den ska se ut är en fråga som varken har något rätt eller enda svar. Vi anser att ordning och reda skapar trygghet. Vi vet också att verksamheter som kan förena effektivitetskrav med frihet och förtroende skapar kreativitet och ansvarstagande. Verksamheter som kan möta båda perspektiven lyckas bäst. Vi vill arbeta i välfungerande organisationer och företag som utvecklas och förändras, som prövar och utvärderar nya lösningar och utvecklar arbetssätt, organisation och kultur. Vi har allt att vinna på att utveckla oss själva och de verksamheter vi arbetar i. Vi vill verka i organisationer där verksamhetsutveckling sker i samverkan mellan medarbetare och ledning. Vi vill ha en god dialog där olika idéer, värderingar och föreställningar uppmuntras för att uppnå bästa nytta för verksamheten. I den goda organisationen utvecklas lärande, arbetssätt och omställningsförmåga. Den kännetecknas av motivation, arbetsglädje, engagemang, ansvars tagande och delaktighet. Vår utmaning är att bejaka behovet av ständig utveckling men samtidigt behålla vårt kritiska tänkande och ifrågasätta trender. Jusek anser att utvecklings- och förändringsarbete där medarbetares kunskap tas tillvara är nödvändig för att kunna möta omvärldens utmaningar. Vi har ett grundläggande behov av att förenkla, jämföra och kategorisera vår omvärld. Det påverkar hur vi uppfattar oss själva och varandra. Det kan bli ett hinder när det leder till generaliseringar kopplade till värderingar. Utmaningen för oss som individer och för organisationerna där vi verkar är att skapa förutsättningar för individer istället för kategorier av människor. Genom att se och bejaka de likheter och olikheter som finns inom organisationen och arbetslivet i stort kan vi undvika att stänga ute värdefull kompetens. Mångfaldsarbete är viktigt för att utveckla verksamheten så att den på ett effektivt sätt uppnår sina mål. Vi har allt att vinna på att arbeta med ett medvetet mångfaldstänkande. Jusek anser att mångfaldsarbete är en viktig strategi för verksamhetsutveckling och för att uppnå verksamhetsmålen. Jusek verkar för ett arbetsliv med mångfald där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär oavsett bakgrund och erfarenheter. Mångfald berikar arbetsplatser och kan bidra till verksamheters resultat. Vi bidrar bäst till verksamhetens mål när vi får förtroende att utföra vårt arbete på ett sätt som passar oss som individer. Arbetssätt, arbetstid och arbetsorganisation ska på bästa sätt bidra till att verksamhets målen uppnås med största möjliga effektivitet samtidigt som det ska kunna förenas med livet utanför arbetet. Inom ramen för samspelet mellan medarbetare och chef är dialog om arbetssätt och arbetstid en självklarhet för att vi som medarbetare ska kunna ha ett hållbart arbetsliv med en balans mellan arbete och livet i övrigt. Mångfald. En blandning av olika bakgrunder, kompetenser, egenskaper, förutsättningar och erfarenheter skapar mångfald i en organisation. Mångfaldsarbete är ett strategiskt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av verksamheten, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Syftet är att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationen att se alla individer bortom kategorier. Därigenom säkras kompetensförsörjningen genom att varje individs unika kompetens tillvaratas. 22

23 Jusek verkar för att arbetssätt, arbetstid och arbetsorganisation ger utrymme för flexibla lösningar anpassade efter organisationens mål och uppdrag. Jusek verkar för effektiva företag och organisationer som i dialog med sina medarbetare utvecklar hållbara arbetsliv. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta Juseks arbetslivspolitiska program. För styrelsen, Sofia Larsen 23

24 Proposition om medlemsavgifter för perioden Nuvarande medlemsavgift är för ordinarie fullbetalande medlem 191 kronor per månad exklusive inkomstförsäkring, medlemmar som blir yrkesverksamma betalar 100 kronor det första yrkesverksamma året (12 månader från anställning) och därefter avgift som fullbetalande medlem. Övriga medlemskategorier erlägger av förbundsstyrelsen fastställt belopp enligt delegation vid fullmäktige. Ordinarie medlemsavgift Till fullmäktige förelägger styrelsen en proposition om Juseks Färdplan Att genomföra denna innebär en mycket omfattande satsning för förbundet. Styrelsen bedömer den som nödvändig för att Jusek ska kunna hävda sig som ett förbund i tiden som verkligen ger medlemsnytta. Styrelsen anser att det är viktigt att förbundet har en budget som är i balans. För att detta ska vara möjligt ser styrelsen att en viss höjning av medlemsavgiften behöver göras för den kommande mandatperioden. Ordinarie medlem har sedan 2009 betalat 191 kronor per månad exklusive inkomstförsäkringen i medlemsavgift. Medlemsavgiften har under de senaste tio åren höjts vid två tillfällen, 2004 från 167 kronor till 180 kronor samt 2009 till 191 kronor. Jusek har en av de lägsta medlemsavgifterna bland fackliga organisationer. Juseks medlemsavgift inklusive inkomstförsäkringen är idag 222 kronor att jämföras med Akademikerförbundet SSR 250 kronor, Civilekonomerna 273 kronor, Unionen 225 kronor eller Ledarna 248 kronor. Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 13 kronor till 204 kronor per månad exklusive inkomstförsäkringen från och med 1 juli Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa medlemsavgiften till 204 kronor per månad för ordinarie medlem för perioden , att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa de belopp som ska gälla för övriga medlems kategorier enligt bifogat PM, samt att bemyndiga förbundsstyrelsen att under fullmäktigeperioden, om särskilda skäl föreligger, höja medlemsavgiften med högst 20 kronor per månad för ordinarie medlem. Fullmäktige fastställer inte avgift till inkomstförsäkringen. 24

25 Överväganden om avgifter för olika kategorier av medlemmar Avgift för ordinarie medlem Ordinarie medlem betalar idag en medlemsavgift på 191 kronor per månad. Antalet medlemmar i kategorin uppgår idag till cirka stycken. Förbundsstyrelsens grundsyn är att de medlemmar som har tillgång till förbundets samlade serviceutbud och rätt till och möjlighet att erhålla full individuell service från förbundet bör betraktas som ordinarie medlemmar och som sådana erlägga en enhetlig avgift. En avgiftsreducering ska svara mot antingen ett minskat serviceutbud eller en lägre inkomst. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att medlemsavgiften höjs med 13 kronor till 204 kronor per månad med möjlighet till reducering med 50 eller 75 procent av ordinarie avgift efter skriftlig ansökan. Avgift för ordinarie medlem under det första yrkesverksamma året Nyexaminerade betalar idag en avgift på 100 kronor för hela det första yrkesverksamma året efter avslutade studier. Antalet medlemmar i denna kategori uppgår idag till cirka stycken. Inom förbundet har det alltid rått stor enighet om att nyutexaminerade ska betala en lägre medlemsavgift. Att omedelbart efter avslutade studier gå upp till ordinarie avgift riskerar att medföra att många av Juseks studerandemedlemmar skulle tveka att bli kvar som medlemmar när de går ut i yrkeslivet. Trots den lägre medlemsavgiften ska servicenivån inte inskränkas. Det är tvärtom av vikt att dessa medlemmar erhåller god service för att få dem att stanna kvar i förbundet även efter det första yrkesverksamma året. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att nuvarande avgiftsnivå om 100 kronor för hela första yrkesverksamma året bibehålls. Avgift för egna företagare Egna företagare betalar idag halv avgift, det vill säga 96 kronor per månad. Antalet medlemmar i denna kategori uppgår idag till cirka stycken. Den halva avgiften har motiverats av att förbundet inte erbjuder fackligt stöd i de traditionella frågorna, det vill säga förbundet arbetar inte med relationen arbetsgivare/arbetstagare för de egna företagarna. Inte heller erbjuder förbundet individuell medlemsservice i form av rådgivning i företagarrollen. Juseks verksamhet i förhållande till de egna företagarna inskränker sig till att de erbjuds den kringservice som övriga medlemmar erhåller, till exempel i form av rabatter, samt allmän information genom exempelvis Jusektidningen. De erbjuds seminarier riktade till egna företagare, en Egenföretagarmatrikel med mera. De får dessutom del av förbundets aktiviteter gällande utbildnings-, karriär-, och kompetensfrågor. Trenden pekar på att allt fler medlemmar växlar mellan att vara arbetstagare och att driva eget företag. Samtidigt får allt fler anställningsliknande relationer med sina uppdragsgivare. En samlad bedömning 25

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation 3 februari 2015 Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation för Jusek 2 (22) Sammanfattning av förslaget: Dagens 19 sektioner ersätts med fyra branschsektioner stat, kommunal, privat

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Proposition 2: Akademikernas ansvar

Proposition 2: Akademikernas ansvar Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Styrelsen föreslår kongressen besluta att anta proposition 2: Akademikernas ansvar utmaningar och möjligheter

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer