Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016"

Transkript

1 Fullmäktige 2013 Propositioner Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter

2 Häfte 4 Innehåll Proposition om Färdplan Proposition om Mål och riktlinjer för Proposition om Juseks framtida organisation 17 Proposition om Juseks arbetslivspolitiska program 19 Proposition om medlemsavgifter för perioden

3 Proposition om Färdplan 2020 Färdplan 2020 är ett långsiktigt styrinstrument för Jusek. Det är indelat i tre delar; Juseks idépolitiska plattform, övergripande mål för Jusek fram till år 2020 samt de strategiska aktiviteter som bedöms nödvändiga för att uppnå målen. Dokumentet ersätter tidigare visionsdokument från år Den idépolitiska plattformen bygger till största delen på tidigare ställningstaganden. De är hämtade från det gamla visionsdokumentet, existerande program fastlagda av tidigare fullmäktige eller gamla ställningstaganden av förbundsstyrelser. Däremot är de i viss utsträckning omformulerade utan att Juseks grundläggande politik har ändrats. Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Färdplan 2020 ska ange den långsiktiga inriktningen med utgångspunkt från visionen. I särskild proposition återfinns styrelsens förslag till Mål och riktlinjer för Där fastställs mål för perioden utifrån målen i färdplanen samt preciseringar om vad som ska göras under perioden för respektive strategisk aktivitet. Färdplan 2020 Vision Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Idépolitisk plattform Vi vänder oss till akademiker inom hela det samhällsvetenskapliga området. Våra målgrupper är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Våra kärnvärden är: Professionella, individorienterade och nytänkande. Professionella innebär att vårt arbete präglas av sakkunskap, effektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Individorienterade innebär att vi stöder och stärker den enskilda medlemmens karriär med utgångspunkt från att denna har en unik kompetens med ansvar för den egna situationen. Nytänkande innebär att vi ständigt anstränger oss för att hitta nya lösningar, att vi agerar som medpart snarare än motpart och att vi utvecklar medlemsnyttan så att medlemmarna känner stolthet över att tillhöra Jusek. Jusek är partipolitiskt obundet. Vi driver och kommunicerar politiska frågor inom vårt verksamhetsområde med utgångspunkt från medlemmarnas villkor och behov i arbetslivet. Genom att Jusek finns inom alla delar av arbetsmarknaden och har goda kunskaper om våra medlemsgrupper kan vi ge medlemmarna rätt stöd i alla skeden av karriären. Studietiden är en del av karriären. Vi stöder studenterna till ett bra jobb där kunskaperna kommer till nytta. Vår medlemsservice är särskilt inriktad på tillfällen av förändring i medlemmarnas karriärer. Det gäller till exempel steget mellan utbildning och arbetsliv, när de byter jobb, startar eget, förlorar 3

4 arbetet, blir föräldralediga, blir chefer eller står inför pensionen. Chefer och egna företagare är viktiga medlemsgrupper inom förbundet. Vi samverkar med organisationer som delar våra värderingar för att få mer genomslag för vår politik. Sacofederationen är viktig för att föra ut akademikers gemensamma intressen i samhället. Vi skapar nya idéer för samverkan med företag och organisationer i syfte att öka medlemsnyttan. Juseks politik 1. Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv. Universitet och högskolor bör följa upp vilka arbeten som deras utbildningar leder till och hjälpa studenterna till ökade kontakter med arbetsmarknaden. Vår politik syftar till att studenternas kunskap kommer till användning och ger en god ekonomisk avkastning. 2. Studenter ska ges goda studievillkor. Studielivet ska präglas av god studiesocial miljö, trygghet och en hög kvalitet i utbildningen. 3. Lön efter ansvar och prestation. Lön och löneutveckling ska kopplas till kompetens, prestation och till hur individen bidrar till verksamheten. Därför måste lönen sättas i dialog mellan chef och medarbetare. Våra centrala kollektivavtal ska utvecklas så att de stöder individuell lönesättning. 4. Kontinuerlig kompetensutveckling. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för medarbetarna och de verksamheter de finns i är att ha rätt kompetens över tiden. Därför ska ett kontinuerligt arbete ske med strategisk kompetensförsörjning där medarbetarnas kompetensutveckling bidrar till verksamhetens resultat, utveckling och mål. 5. Underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Bredare erfarenhet och kompetens skapar bättre förutsättningar för karriär och löneutveckling. I omställningssituationer skapar det också bättre förutsättningar för ny anställning. Ökad rörlighet mellan privat och offentlig verksamhet ger dessutom förståelse för verksamheternas olika förutsättningar. 6. Ett hållbart arbetsliv. Utveckla ett hållbart arbetsliv under hela karriären i effektiva företag och organisationer. Det skapar bättre förutsättningar för balans mellan arbete och livet i övrigt. 7. Ett jämställt arbetsliv. Jusek arbetar för fler kvinnor på ledande befattningar och för en ickekönsuppdelad arbetsmarknad. 8. Ge förutsättningar för karriär på lika villkor. Jusek verkar för ett arbetsliv med mångfald där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär. 9. Ta tillvara invandrarakademikers kompetens. Samhället måste erbjuda bättre möjligheter för att invandrarakademiker ska komma in i arbetslivet på relevanta jobb. 10. Välfärdssystem för alla. Förmåner ska korrespondera mot avgifter och premier. Föräldra-, sjukoch arbetslöshetsförsäkringarna ska vara inkomstrelaterade. 11. Förbättra samhällets stöd till arbetslösa akademiker. Arbetslösa akademiker ska få adekvat stöd som utgår ifrån den enskilde individens behov. 4

5 12. Underlätta omställning i arbetslivet. Trygghetssystemen ska ge uppsagda kompetensutveckling så de får nya arbeten, ge företag och organisationer framtida livskraft samt möjliggöra rörlighet på arbetsmarknaden. 13. Skapa tydliga chefs- och ledarroller. Alla chefer ska ha goda förutsättningar för att leda och utveckla verksamheten och de egna medarbetarna. 14. En offentlig sektor i medborgarnas tjänst. Demokrati och medborgarnas bästa ska vara grund läggande mål för offentlig verksamhet. All verksamhet ska präglas av effektivitet och kvalitet. 15. Värna om rättstryggheten och rättssäkerheten. Ett väl fungerande rättsväsende är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför driver vi frågor kring rättsväsendets kvalitet och dess effektivitet så att medborgarna kan känna sig tryggare. Strategiska mål Jusek ska ha ett begränsat antal långsiktiga mål som skapar förutsättning för en effektiv styrning av verksamheten. Målen ska vara relevanta och tydligt mätbara. De ska vara uppfyllda år Jusek genomför regelbundet en stor medlemsundersökning på vetenskaplig grund. Undersökningen fastställer med ett index medlemmarnas värderingar av Juseks image, nöjdhet och lojalitet. Storleken på förbundet har stor betydelse och därför behöver vi sätta upp tillväxtmål. Tillväxt är ett kvitto på att våra tjänster, vår vision och politik är attraktiva och ökar möjligheterna att hålla medlemsavgifterna nere. Men framför allt ökar ett större medlemsantal Juseks styrka i förhandlingar. Det ger förutsättningar för bättre professionell service och det ökar förutsättningarna att få större genomslag i vår opinionsbildning. De strategiska målen för Jusek ska vara Medlemsnytta 1. En god medlemsnytta ska ge nöjda medlemmar. Index ska vara minst 65. Utgångsvärde 2011 är 59. Den genomsnittliga tiden som medlem ska öka till minst 12 år. Utgångsvärde är 10 år och 7 månader. Andelen medlemmar som är nöjda med utvecklingen av sitt hittillsvarande arbetsliv ska vara minst 80 procent. Utgångsvärde saknas. Tillväxt 2. Vi ska bli fler i Jusek. Jusek ska ha medlemmar år 2020 med ambitionen att på sikt bli Sacos största förbund. Andelen studerandemedlemmar ska vara 25 procent. Utgångsvärde är cirka 23 procent. Andelen studerandemedlemmar som blir yrkesverksamma medlemmar och börjar betala ordinarie avgift ska vara 40 procent. Utgångsvärde är cirka 30 procent. 5

6 Opinionsbildning 3. Jusek ska synas och vara en trovärdig aktör i samhällsdebatten. Medlemsindex på värdering av Juseks arbete med lobbying och opinionsbildning inom områden som är viktiga för medlemmarna i arbetslivet ska vara minst 62. Utgångsvärdet är 52. Juseks ställning och trovärdighet i samhället ska öka. Utgångsvärde saknas men ska tas fram under Strategiska aktiviteter Utveckling av Juseks verktyg 1. Inventera medlemmarnas behov och intressen i syfte att skapa individuella medlemsprofiler. 2. Upprätta rekryteringsplan som inkluderar uppsökande verksamhet, start av nya lokalföreningar samt nöjd-medlem-garanti. 3. Systematisera kontakter med nya medlemmar genom att alla kontaktas individuellt efter ett år för att tydliggöra medlemserbjudanden och för att kartlägga hur nöjda de är med Jusek 4. Utnyttja modern teknik för effektivt resursutnyttjande, ökad tillgänglighet på medlemmarnas villkor och för att medlemsaktiviteter ska bli tillgängliga för alla oavsett situation och var i landet man befinner sig. 5. Samverka i ökad omfattning med företag och organisationer för att bredda och fördjupa tjänsteutbudet. 6. Verka för att centrala parter inom den privata och offentliga sektorn bildar ett kunskapsforum avseende pensioner och pensionseffekter vid jobbyte. Utveckling av service till enskilda medlemmar 1. Utveckla den professionella rådgivningen i frågor relaterade till arbetslivet. 2. Utveckla det professionella karriärstödet såsom coachning, nätverk och mentorskap för studenter och yrkesverksamma. 3. Erbjuda en slagkraftig inkomstförsäkring och ett starkt rättsskydd vid tjänstefelsansvar. 4. Öka professions- och branschvisa aktiviteter för att stärka identiteten mellan medlemmar och där akademiker inom media och kommunikation utgör ny målgrupp. Stärka erbjudanden till studenter inför inträdet på arbetsmarknaden och kommunicera vad Jusek erbjuder yrkesverksamma och där yrkesverksamma medlemmar medverkar. 5. Förstärka verksamheten för chefer och egenföretagare. 6. Förstärka Juseks erbjudande till medlemmar som arbetar utomlands. Utveckling av förhandlingsverksamheten 1. Öka andelen medlemmar som omfattas av kollektivavtal där den enskilde ges stora möjligheter att påverka sina egna villkor. 6

7 2. Driva centrala lönerörelser inom den privata sektorn med tydligare akademikerprofil där Jusek tillsammans med övriga akademikerförbund agerar självständigt i förhållande till övriga parter. 3. Öka medlemmarnas möjligheter att påverka och känna delaktighet i att förändra kollektivavtalen. 4. Utveckla den lokala organisationen så att den förnyas kontinuerligt och att en proaktiv verksamhet bedrivs. 5. Utveckla den fackliga utbildningen och göra den tillgänglig på de förtroendevaldas villkor. 6. Kommunicera och tydliggöra Juseks politik och strategi kring lönesättning och göra den förståelig för medlemmarna. Utveckling av det opinionsbildande arbetet 1. Utarbeta opinionsbildningsplan utifrån Juseks idépolitiska plattform där egna undersökningar, seminarier och övriga kommunikativa insatser kombineras. 2. Driva en utbildningspolitik där studenterna ges goda studievillkor och där steget mellan utbildning och arbetsmarknad underlättas. 3. Utveckla Juseks politik inom arbetsliv och arbetsmarknad. 4. Fördjupa medlemsengagemanget och skapa system för att medlemmarnas kunskaper och intressen inom Juseks verksamhetsområden kan tas tillvara. 5. Engagera medlemmar som är opinionsbildare eller har framträdande roller i samhället för att stärka Juseks image. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa Färdplan 2020 i enlighet med bilagda förslag. För styrelsen, Sofia Larsen 7

8 Proposition om Mål och riktlinjer för I bilagda förslag till Mål och riktlinjer för anges mål som ligger i linje med de långsiktiga mål som satts upp i Färdplan Dokumentet innehåller också preciseringar av vad som ska göras under perioden avseende alla strategiska aktiviteter som formulerats i Färdplan Mål och riktlinjer för Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Vi vänder oss till akademiker inom hela det samhällsvetenskapliga området. Våra målgrupper är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Jusek är partipolitiskt obundet. Vi driver och kommunicerar politiska frågor inom vårt verksamhetsområde med utgångspunkt från medlemmarnas villkor i arbetslivet. Genom att vara verksamt inom alla delar av arbetsmarknaden har vi goda kunskaper om våra medlemsgrupper och kan ge medlemmarna rätt stöd i alla skeden av karriären. Studietiden är en del av karriären. Vi stöder studenterna till ett bra jobb där kunskaperna kommer till nytta. Vår medlemsservice är särskilt inriktad på tillfällen av förändring i medlemmarnas karriärer. Det gäller till exempel steget mellan utbildning och arbetsliv, när de byter jobb, startar eget, förlorar arbetet, blir föräldralediga, blir chefer eller står inför pensionen. Vi samverkar med organisationer som delar våra värderingar för att få mer genomslag för vår politik. Sacofederationen är viktig för att föra ut akademikers gemensamma intressen i samhället. Juseks kärnvärden är: Professionella, individorienterade och nytänkande. Mål för perioden Medlemsnytta 1. En god medlemsnytta ska ge nöjda medlemmar. Medlemsindex ska vara minst 62 vid i slutet av Utgångsvärde 2011 är 59. Den genomsnittliga tiden som medlem ska öka till minst 11 år och 3 månader. Utgångsvärde är 10 år och 7 månader. Andelen medlemmar som är nöjda med utvecklingen av sitt hittillsvarande arbetsliv ska öka med två procentenheter vid slutet av år 2015 jämfört med maj Tillväxt 2. Vi ska bli fler i Jusek. Jusek ska ha medlemmar vid utgången av år

9 Andelen studerandemedlemmar ska vara 25 procent. Utgångsvärde är cirka 23 procent. Andelen studerandemedlemmar som blir yrkesverksamma medlemmar och börjar betala ordinarie avgift ska vara 35 procent. Utgångsvärde är cirka 30 procent. Opinionsbildning 3. Jusek ska synas och vara en trovärdig aktör i samhällsdebatten. Medlemsindex på värdering av Juseks arbete med lobbying och opinionsbildning inom områden som är viktiga för medlemmarna i arbetslivet ska vara minst 56. Utgångsvärdet är 52. Juseks ställning och trovärdighet i samhället ska vara hög. Utgångsvärde saknas men ska tas fram under Strategiska aktiviteter Utveckling av Juseks verktyg 1. Inventera medlemmarnas behov och intressen i syfte att skapa individuella medlemsprofiler. Vi ska analysera medlemmarnas behov som är relaterade till Juseks verksamhet utifrån medlemsprofiler, till exempel utbildning, branschtillhörighet, ålder, sektion och befattningsnivå. Med stöd av medlemsprofiler ska vi utveckla och precisera våra medlemserbjudanden som ger medlemmarna bättre möjligheter och kunskaper att ta del av de aktiviteter och tjänster som är relevanta i det enskilda fallet. Vi ska formulera en strategi för att kommunicera med medlemmarna och skapa en varumärkesplattform. 2. Upprätta rekryteringsplan som inkluderar uppsökande verksamhet, start av nya lokalföreningar samt nöjd-medlem-garanti. Vi fastställer åtgärder för ökad rekrytering och för att nå uppsatta mål avseende studentrekrytering, överföring av studenter, nyrekrytering av yrkesverksamma samt för att minska antalet utträden. Vi skapar en verksamhet som genomsyras av en rekryteringskultur där anställda och förtroendevalda tydligare blir bärare av rekryteringsuppdraget. Vikten av ökad rekrytering ska vara en naturlig del i möten med förtroendemän och föreningsstyrelser. Vi tränar anställdas och förtroendevaldas förmåga att presentera förbundets medlemserbjudande vid medlemsmöten, seminarier och individuella möten Vi utvecklar former för att driva Jusekkampanjer på arbetsplatsnivå utan att detta hämmar samarbetet med övriga förbund på arbetsplatser där vi har gemensamma Saco-S- eller akademikerföreningar. Vi skapar fler plattformar för medlemmar att engagera sig inom förbundet utanför sektioner och lokalföreningar för att den vägen få fler ambassadörer för förbundet. 9

10 Vi utvecklar en nöjd-medlem-garanti som bygger på att vi är trygga i förvissningen om att vi kan leverera bra medlemsnytta till nya medlemmar. 3. Systematisera kontakter med nya medlemmar genom att alla kontaktas individuellt efter ett år för att tydliggöra medlemserbjudanden och för att kartlägga hur nöjda de är med Jusek. Vi bygger upp en organisation för en muntlig dialog. Den ska präglas av god kompetens kring Juseks hela verksamhet så att medlemmar övertygas om fördelarna att stanna kvar som medlemmar och att de utnyttjar Juseks erbjudanden utifrån den egna personliga situationen. Vi genomför regelbundna träffar för nya medlemmar. 4. Utnyttja modern teknik för effektivt resursutnyttjande, ökad tillgänglighet på medlemmarnas villkor och för att medlemsaktiviteter ska bli tillgängliga för alla. Vi ökar vår tillgänglighet för direktkontakt och möjlighet att kommunicera med oss via nätet. Vi ökar andelen webbsända seminarier för att de ska bli tillgängliga för medlemmar utanför storstäderna och för dem som inte har möjlighet att delta på plats. Vi höjer kvaliteten på webbsända aktiviteter genom adekvat utrustning och intern kompetens. Vi använder videokonferenser och Skype för ökad kostnadseffektivitet i den löpande fackliga verksamheten, utbildningar och seminarier för förtroendevalda. Vi erbjuder system för kunskapsutbyte inom olika medlemsgrupper. 5. Samverka i ökad omfattning med företag och organisationer för att bredda och fördjupa tjänsteutbudet. Vi ökar antalet samarbeten med externa företag och organisationer med starka varumärken och som präglas av god etik. Därmed blir våra medlemserbjudanden billigare att tillhandahålla. Samarbeten stärker också Juseks varumärke. Vi väljer systematiskt aktörer som dels har intressen att medverka till att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och kan leverera tjänster och förmåner bättre än vad vi kan göra i egen regi. 6. Verka för att centrala parter inom den privata och offentliga sektorn bildar ett kunskapsforum avseende pensioner och pensionseffekter vid jobbyte. Vi verkar för att skilda pensionssystem inom olika branscher inte upplevs som hinder för rörlighet på arbetsmarknaden. Vi driver på för att centrala parter inrättar ett kunskapsforum som kan stödja enskilda medlemmar avseende effekter på pensionen vid byte av arbetsplats så att de kan göra medvetna val. Frågan aktualiseras inom alla områden där Jusek har centrala partsrelationer. 10

11 Utveckling av service till enskilda medlemmar 1. Utveckla den professionella rådgivningen i frågor relaterade till arbetslivet. Vi utbildar fackliga förtroendevalda och skapar forum för erfarenhetsbyte så att de tillsammans med god kännedom om medlemmarnas lokala villkor kan ge god facklig service på arbetsplatserna. Vi utvecklar kunskapen kring arbetslivsfrågor hos medarbetare och förtroendevalda med utgångspunkt från Juseks arbetslivspolitiska program och vidareutveckling av detta. Detta inkluderar exempelvis psykosocial arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. Vi utvecklar innehåll och kvalitet i vår lönerådgivning utifrån Juseks lönepolitiska program. Vi kontaktar medlemmar inför lönerevision genom personlig kontakt. Vi ökar tillgängligheten och har ett professionellt bemötande av medlemmar som vill ha rådgivning. Detta inkluderar att använda sociala media för diskussion och svar på generella fackliga frågeställningar. 2. Utveckla det professionella karriärstödet såsom coachning, nätverk och mentorskap. Vi erbjuder ett professionellt karriärstöd med coachningspaket, seminarieverksamhet, vägledningssamtal och nätverkande utifrån medlemmarnas individuella behov. Vi utvecklar medlemstjänster där medlemmar ska kunna få stöd i karriären med hjälp av andra medlemmar utifrån en plattform på Juseks webbplats. Yrkesverksamma och studerande kan med stöd av plattformen erbjudas mentorer i form av medlemmar som kommit längre i karriären, mentorer kan utbyta erfarenheter, nyblivna chefer kan erbjudas stöd från erfarna chefer och bryggor kan skapas mellan generationer, befattningsnivåer och arbetsmarknadssektorer. Vi utvecklar nya verktyg för karriärutveckling som ger stöd för medlemmar som behöver inspiration för att komma vidare i sina karriärer. 3. Erbjuda en slagkraftig inkomstförsäkring och ett starkt rättsskydd vid tjänstefelsansvar. Vi erbjuder medlemmarna en inkomstförsäkring som håller hög kvalitet i jämförelse med andra organisationers. Det gäller inkomsttak i försäkringen, antal dagar som försäkringen maximalt kan utbetalas samt utformningen av tilläggsförsäkringen. Försäkringen ska vara robust över tiden så att villkoren kan hållas stabila även i tider av lågkonjunktur och högre arbetslöshet. Vi erbjuder Juseks Rättsskydd vid tjänsteansvar som är starkt i förhållande till vad övriga organisationer kan erbjuda. Jusek följer utvecklingen av rättstillämpningen avseende tjänsteansvaret så att ett starkt rättsskydd för medlemmarna kan ges inom rimliga ekonomiska ramar. Ökade insatser ska ske för att förmånen ska kommuniceras till berörda medlemmar. 4. Tillhandahålla professions- och branschvisa aktiviteter för att stärka identiteten mellan medlemmar och där akademiker inom information och kommunikation utgör ny målgrupp. 11

12 Vi bygger upp samarbete med externa professionsföreningar för att utöka våra aktiviteter mot våra utbildningsgrupper och för ökad rekrytering. Vi bygger upp seminarieverksamhet och förmåner riktat mot informatörer och kommunikatörer. Vi erbjuder medlemsgruppsseminarier i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrland. Vi erbjuder medlemsseminarier på utvalda orter utanför storstäderna. Vi tar fram nya koncept för att medlemmar ska utveckla sina nätverk med såväl fysiska som virtuella mötesplatser. 5. Stärka erbjudanden till studenter inför inträdet på arbetsmarknaden och kommunicera vad Jusek erbjuder yrkesverksamma och där yrkesverksamma medlemmar medverkar. Vi kontaktar studentmedlemmar individuellt inför övergången till arbetslivet för att tydliggöra nyttan av yrkesverksamt medlemskap. Vi erbjuder studentmedlemmar lunchmöten med yrkesverksamma medlemmar. Vi erbjuder mentorer till de som är på första jobbet efter examen. Vi ökar samarbetet med lokala studentorganisationer för att få stöd med rekrytering och för att kommunicera medlemsnyttan. 6. Förstärka verksamheten för chefer och egenföretagare. Vi erbjuder mötesplatser för chefer genom att erbjuda chefsseminarier, Leadershipkonceptet och chefsnätverk. Vi erbjuder särskilda medlemsförmåner såsom månadsmagasin inriktat på ledarskapsfrågor. Vi har ombudsmän med särskild kompetens på chefernas villkor och frågeställningar. Vi samarbetar med utbildningsföretag för att erbjuda förmånliga ledarskapsutbildningar. Vi samarbetar med Saco och andra Sacoförbund för att erbjuda seminarier, nyhetsbrev, ny som chef -workshops och nätverk även utanför storstäderna. Vi utvecklar det statliga chefsavtalet och ger bättre förutsättningar för chefer inom offentlig sektor att utveckla ett bättre ledarskap genom förhandlings- och påverkansarbete. Vi tillhandahåller viss juridisk rådgivning för egna företagare. Vi utvecklar våra egenföretagarförsäkringar. Vi erbjuder särskilda seminarier som är relevanta för egenföretagare inte bara i storstäderna utan även på 3 4 övriga orter årligen där särskild vikt läggs på möjligheterna till nätverkande. Vi ska paketera och marknadsföra vår verksamhet riktad mot chefer. 12

13 7. Förstärka Juseks erbjudande till medlemmar som arbetar utomlands. Vi förbättrar information och rådgivning till medlemmar som är på väg att påbörja anställning utomlands. Vi marknadsför våra samarbetsavtal med nordiska systerorganisationer om individuellt fackligt stöd och rådgivning. Vi samarbetar med vår danska systerorganisation i syfte att erbjuda seminarieverksamhet och nätverkande för medlemmar anställda inom EU-administrationen. Vi verkar för ett avtal för kommunalt anställda medlemmar som är stationerade utomlands. Vi utvecklar vår kompetens avseende EUs och FNs personalreglementen. Vi skapar ett forum på Juseks webbplats för idéutbyte mellan våra medlemmar anställda utomlands. Utveckling av förhandlingsverksamheten 1. Öka andelen medlemmar som omfattas av kollektivavtal där den enskilde ges stora möjligheter att påverka sina egna villkor. Vi arbetar systematiskt med att höja andelen medlemmar som omfattas av kollektivavtal, särskilt inom tjänstesektorn. När lokalföreningar finns som omfattar Juseks medlemmar ska även kollektivavtal finnas. Vi informerar kontinuerligt medlemmar inom områden där kollektivavtal saknas om fördelarna med kollektivavtal. Vi ger särskild uppmärksamhet på områden där kollektivavtal av tradition är sällsynta och där det finns många akademiker. Vi eftersträvar kollektivavtal med stora möjligheter till individuell anpassning med bibehållna grundläggande villkor och rättigheter. 2. Driva centrala lönerörelser inom den privata sektorn med tydligare akademikerprofil där Jusek tillsammans med övriga akademikerförbund agerar självständigt i förhållande till övriga parter. Vi utvecklar samarbetet inom ramen för Saco-P för att ytterligare stärka vår position gentemot centrala arbetsgivarparter 3. Öka medlemmarnas möjligheter att påverka och känna delaktighet i att förändra kollektivavtalen. Vi informerar medlemmar om hur Jusek arbetar med att förändra centrala avtal och hur man kan påverka processen. Vi informerar medlemmar om hur Jusek tar in yrkanden i centrala avtalsrörelser där sådana drivs, hur vi processar dem och hur lönerörelserna därefter fortskrider. 13

14 Vi ökar medlemmarnas kunskaper om avtalens innehåll och möjligheter. Vi har nya kommunikationsformer som uppmuntrar medlemmar att föra dialog om villkor och arbetsliv. Vi skapar mötesplatser för dialog med medlemmarna om villkor och arbetsliv, till exempel inom ramen för Saco-S tourverksamhet. 4. Utveckla den lokala organisationen så att den förnyas kontinuerligt och att en proaktiv verksamhet bedrivs. Vi startar nya lokalföreningar inom framför allt tjänstesektorn genom samarbete med andra akademikerförbund. Vi startar nya Jusekföreningar inom kommunal sektor när tillräckligt medlemsunderlag finns och utvecklar material som stöder förtroendevalda. Vi rekryterar fler förtroendevalda till centrala och lokala fackliga uppdrag. Vi besöker föreningar som har problem att få verksamheten att fungera. Vi utvecklar våra samarbetsorgan inom Saco-S, Saco-P och Akademikeralliansen så att det finns tydliga kopplingar mellan central och lokal nivå. Vi utvecklar samarbetet inom Akademikeralliansen så att en egen lokal organisation successivt kan byggas upp. Vi utvecklar arbetssätt och arbetsformer tillsammans med lokala förtroendevalda. Vi informerar lokalföreningarnas valberedningar om deras roller och ansvar för förnyelse. 5. Utveckla den fackliga utbildningen och göra den tillgänglig på de förtroendevaldas villkor. Vi har en tydlig ansvarsfördelning för den fackliga utbildningen mellan akademikerförbunden inom respektive avtalskartell. Vi utbildar fackligt förtroendevalda så att den medlemsnära kunskapen hos Juseks förtroendevalda ger möjlighet för god facklig service på arbetsplatserna. Vi erbjuder en facklig grundutbildning i sådan omfattning att nya fackliga förtroendevalda kan få del av den i starten av sitt uppdrag. Vi erbjuder förtroendevalda särskilda seminarier som stärker dem som personer utöver den traditionella fackliga utbildningen. Vi har forum för förtroendemän där vi tillsammans utvecklar Juseks politik inom det fackliga området. Vi utvecklar interaktiv utbildning på Juseks webbplats. 14

15 Utveckling av det opinionsbildande arbetet 1. Utarbeta opinionsbildningsplan utifrån Juseks idépolitiska plattform där egna undersökningar, seminarier och övriga kommunikativa insatser kombineras. Vi undersöker medlemmarnas och de förtroendevaldas hållning och prioritering av ett antal samhällspolitiska och fackliga frågor för ett bättre kunskapsunderlag. Vi klarlägger och utvecklar Juseks samhällspolitiska och facklig-politiska ställningstaganden. Vi arbetar med budskap utifrån Juseks idépolitiska plattform där val av fråga ändras över tiden utifrån vad som bedöms viktigast och vilka frågor som vid varje tillfälle är viktigast i samhällsdebatten. Vi utvecklar vår omvärldsbevakning och inventerar relevanta beslutsfattare. 2. Driva en utbildningspolitik där studenterna ges goda studievillkor och där steget mellan utbildning och arbetsmarknad underlättas. Vi marknadsför Juseks studielivspolitiska ställningstaganden. Vi arbetar för att träffa studentmedarbetaravtal inom de för Jusek viktigaste avtalsområden. 3. Utveckla Juseks politik inom arbetsliv och arbetsmarknad. Vi utvecklar verktyg och rådgivningsmaterial utifrån Juseks arbetslivspolitiska program. Vi profilerar oss i arbetslivs- och arbetsmarknadspolitiska frågor och arrangerar seminarier med medlemmar, förtroendevalda och övriga intressenter. Vi utvecklar centrala kollektivavtal i enlighet med det arbetslivspolitiska programmet. Vi lyfter centrala frågor genom att ta fram rapporter och synliggör våra åsikter inom området. 4. Fördjupa medlemsengagemanget och skapa system för att medlemmarnas kunskaper och intressen inom Juseks verksamhetsområden kan tas tillvara. Vi erbjuder medlemmar med särskild kunskap eller särskilt intresse för en viss fråga eller ämnesområde möjlighet att under en begränsad tid ta del i arbetet med Juseks ställningstaganden. Vi identifierar på egen hand medlemmar med särskild kompetens som vid behov kan användas i Juseks fackliga arbete under en på förhand definierad tid. 5. Engagera medlemmar på inflytelserika poster för att stärka Juseks image. Vi systematiserar arbetet med att identifiera medlemmar på inflytelserika poster i syfte att få dem att bidra till att stärka Juseks verksamhet. 15

16 Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa Mål och riktlinjer för enligt bifogade förslag. För styrelsen, Sofia Larsen 16

17 Proposition om Juseks framtida organisation Vid 2010 års fullmäktige beslöts att förutsättningslöst se över hur förbundets medlemmar bäst och mest ändamålsenligt skulle kunna organiseras samt, i förekommande fall, föreslå förändringar att antas till nästkommande fullmäktige. Därför inledde styrelsen en process som siktade mot en mer grundläggande översyn i enlighet med motionens intentioner. Redan tidigt i processen var styrelsen övertygad om att det vore att börja i fel ände att utreda Juseks organisation utan att dessförinnan diskutera uppdraget från medlemmarna och vilka som är de viktigaste strategiska aktiviteterna. Två ordförandekonferenser har aktivt arbetat med processen. Nu föreligger Färdplan 2020 där mål, ideologisk plattform och de viktigaste strategiska aktiviteterna är preciserade för tiden fram till år Färdplan 2020 innebär en utveckling av och ambitionshöjning för Juseks verksamhet. Visionen är oförändrad, vår fundamentala fackliga verksamhet inklusive uppbyggnad och stöd av den lokala organisationen är basen även i den framtida verksamheten. Därutöver finns en ökad betoning av att Jusek vill engagera medlemmar i verksamheten med att utveckla Juseks politik, nätverk kopplat till karriären, ledarskapsfrågor och mycket mer. Jusek är en idéburen organisation där verksamheten på olika nivåer ska styras av medlemmarna och deras representanter. Förtroendemannaorganisationen måste utformas utifrån hur vi kan engagera medlemmar att ta del i verksamheten och vad som är viktigast att styra. Med utgångspunkt i Färdplan 2020 ska vi nu genomföra en process för att se över förbundets interna organisation. Diskussioner om Jusek har en ändamålsenlig och effektiv demokratisk organisation har pågått under mycket lång tid. Juseks sektionsindelning har gamla anor och har sitt ursprung i det gamla Juristförbundet. Organisationen har utretts vid flera tillfällen. Ända sedan 70-talet har nya sektioner tillkommit, försvunnit, slagits samman eller ändrat verksamhetsområde. I stort sett har sektionernas roller emellertid varit oförändrade trots att det skett mycket stora förändringar avseende förhandlingssystem, partsställningar, hur förbundet påverkar medlemmars villkor och det totala medlemserbjudandet i övrigt. Dagens sektioner har mycket olika roller. Rättssektionerna utövar funktionen som riksövergripande lokala fackliga organisationer. Andra sektioner omfattar en mängd olika avtalsområden med vitt skilda verksamheter där medlemmarnas gemensamma intressen inte är lika tydliga. Trots de stora skillnaderna i sektionernas faktiska funktioner har de samma ansvar och uppgifter enligt Juseks stadgar. Utredningen om förbundets interna organisation ska ha följande utgångspunkter: Det totala medlemsengagemanget och inflytandet ska öka. En ny organisation ska stödja genomförandet av målen i Färdplan Vi ska ha den organisation som är nödvändig för att Jusek ska kunna påverka centrala avtal, driva medlemmarnas fackliga intressen och möjliggöra för medlemmarna att påverka. Vi ska pröva om olika intressegrupper inom förbundet ska ha egna plattformar. Utformningen av den nya organisationen ska beakta möjligheterna att använda ny teknik. Identifiera framgångsfaktorer i andra organisationer i vår omvärld. 17

18 Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt styrelsen att göra en utredning av Juseks organisation i enlighet med vad som anförts ovan, samt att avrapportera till kommande ordförandekonferenser hur arbetet fortskrider och att därvid inhämta konferensens råd kring viktiga frågeställningar. För styrelsen, Sofia Larsen 18

19 Proposition om Juseks arbetslivspolitiska program Fullmäktige 2010 fattade beslut att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta ett arbetslivspolitiskt program för förbundet. Arbetet med detta har pågått under hela mandatperioden och involverat många förtroendevalda och medarbetare, behandlats på flera ordförandekonferenser samt varit ute på remiss till sektionerna. Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program När arbetslivet präglas av förändringar är det viktigt att vi skapar en bild för hur vi vill att vårt arbetsliv ska se ut. De förändringar som vi upplever är inte grundade på politiska beslut utan av beslut som fattas dagligen på våra arbetsplatser. Det kan röra sig om beslut som fattas av den närmaste chefen eller av ledningen. Ett gott arbetsliv bygger på ett bra samspel med ömsesidig respekt mellan chef och medarbetare. Det är viktigt för oss att vi har möjligheten att vara delaktiga och kunna påverka den egna arbetssituationen. Med Juseks arbetslivspolitiska program vill vi som medlemmar i Jusek presentera hur vi vill att vårt arbetsliv ska utformas och de strategier och ställningstaganden vi som akademikerorganisation formulerat för att stödja ett gott arbetsliv. Syftet med programmet är att lägga en arbetspolitisk plattform för Juseks arbete. Denna kommer sedan att ligga till grund för framtagande av ställningstaganden i olika arbetslivsfrågor. Det kan röra sig om verktyg för lokalt fackligt arbete, vid rådgivning och stöd till medlemmarna samt i Juseks förhandlingsverksamhet och opinionsbildning. Vi är Jusek Vi medlemmar Jusek är välutbildade och självständiga yrkesmänniskor. Vi är engagerade i våra yrken och uppdrag och har en stark vilja att utveckla både vår egen kompetens och de verksamheter vi arbetar i. Vi är samtidigt människor som behöver en balans mellan arbetslivet och livet i övrigt. Vi är alla unika och har olika förutsättningar och behov. Vi vill kunna förena de olika önskemål vi har för att kunna leva och arbeta på bästa sätt. Vi arbetar i verksamheter som finns över hela arbetsmarknaden, som verkar under skilda förutsättningar och som befinner sig i olika utvecklingsfaser. Det som förenar alla verksamheter är kraven på att möta förändringar på kort och lång sikt. Att kunna möta förändringar är en förutsättning för framgång. Den snabba förändringstakten i samhället och i arbetslivet kan ge oss stimulans och skapa utvecklings möjligheter, men kan också upplevas som hotfull, skapa otrygghet eller ohälsa. Krav på utveckling och effektivitet skapar dynamik och utmaning, men kan också innebära hög belastning och stress. Vi vill ta tillvara kraften i den utveckling som sker och de positiva möjligheter som skapas. Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, system vetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Kärnvärden för Juseks arbete är professionella, individorienterade och nytänkande. Jusek arbetar för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären. Genom medlems service och råd vid förändringar stöttar vi varje individ. Vi värnar om medlemmarnas gemensamma intressen och arbetar för att utveckla arbetslivet. 19

20 Samtidigt ska vi ta hand om de problem och svårigheter som vi möter och hitta bästa möjliga lösningar i svåra situationer. Jusek hjälper till att orientera oss på arbetsmarknaden. Jusek finns som ett stöd i alla skeden i arbetslivet och coachar oss i karriärfrågor. Jusek finns där som samtalspartner och ger inspiration och utveckling när allt går bra, men finns också som stöd i att hantera svårigheter. Vi som medlemmar i Jusek vill genom samverkan och delaktighet bidra till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där vår kompetens tas tillvara och som samtidigt skapar livskraftiga och effektiva företag och organisationer. Vår övertygelse är att det alltid är möjligt att hitta lösningar som fungerar både för verksamheten och för individerna. Det gäller bara att hitta de framgångsfaktorer som alla kan vinna på. Strategisk kompetensförsörjning en förutsättning för framgång Vi vill alla utvecklas och känna att det vi gör är meningsfullt för oss själva och för andra. En av de viktigaste framgångsfaktorerna, för oss som individer och för de kunskapsintensiva verksamheter vi finns i, är att ha rätt kompetens som utvecklas över tiden. Därför har både vi som medarbetare och de verksamheter vi verkar i allt att vinna på en välfungerande strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi vill vara verksamma i organisationer som fortlöpande analyserar verksamhetens och omvärldens utveckling, även avseende behov av kompetens. Sådana analyser behövs både på kort och lång sikt för att attrahera nya medarbetare och kompetensutveckla och behålla befintliga medarbetare. Jusek anser att arbete med strategisk kompetensförsörjning, där medarbetarnas kompetensutveckling bidrar till verksamhetens resultat, utveckling och mål, är en förutsättning för att företag och orga ni sa tioner ska vara välfungerande och konkurrenskraftiga. Vi är alla olika med olika formell och personlig kompetens. Vår mång fald av bakgrunder, erfarenheter, intressen och styrkor ska användas och utvecklas i alla verksamheter. Varje individ är unik. Genom att se det och bygga på individens styrkor, ges förutsättningar för att hitta den bästa lösningen för verksamheten och för individen. I vårt arbetsliv vill vi använda och utveckla vår kompetens genom kvali ficerade arbetsuppgifter som ger oss ansvar och utvecklingsmöjligheter. Vi vill utveckla vår kompetens för att kunna medverka till att verksamheten når sina mål. Vi vill arbeta i organisationer som utgår från att behoven av kompetensutveckling är individuella och ser olika ut i olika skeden av yrkeslivet. I medarbetarens kontinuer liga dialog med närmaste chef sammanför vi våra önske - mål om kompetens- och karriär utveckling med de behov som verksamheten har. Kompetens är en kombination av kunskaper och erfarenheter tillsammans med en medarbetares färdig heter, egenskaper, vilja och attityd, vilket utgör en förutsättning för att lösa arbetsuppgifter. Strategisk kompetensförsörjning är en fortlöpande ledningsprocess vars syfte är att säkerställa att rätt kompetens finns inom företaget eller organisationen för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov av kompetens på kort och lång sikt. Kompetensutveckling är alla åtgärder som syftar till att förbättra förmågan att lösa arbetsuppgifter och att utveckla medarbetarnas potential i förhållande till verksamhetsmålen. Det innebär dels vidareutveckling inom nuvarande arbetsuppgifter dels utveckling av ny kompetens. 20

21 Jusek verkar för ett arbetsliv som synliggör och tar tillvara varje medarbetares ansvar, kompetens och personliga egenskaper och för att sammanföra dem med verksamhetens uppdrag och mål. Vi arbetar i en värld som präglas av en ökad internationalisering och global konkurrens där verksamheters tillgång till rätt kompetens och kunskap blir en avgörande framgångsfaktor. För oss som individer kan rörlighet på arbetsmarknaden stärka vår kompetens, ge oss bredare arbetslivserfarenhet och minska risken för inlåsning. Vår förmåga att analysera omvärlden, följa utvecklingen och utveckla oss själva, stärker vår ställning på arbetsmarknaden. Jusek anser att rörlighet på arbetsmarknaden skapar förutsättningar för att individens konkurrenskraft och kompetens stärks. Medarbetarskap, ledarskap och chefskap måste utvecklas Vi har alla uppdrag, roller, ansvar och mandat, som är grunden för oss i vårt arbetsliv. Vi är alla medarbetare i den egna organisationen men även ledare när vi leder oss själva i vårt dagliga arbete. I vissa ledarroller leder man andra utan att vara chef. Några av oss har även den formella funktionen som chef. Som medarbetare har vi tagit ställning i och med att vi har valt att ta ansvar för att vara medarbetare. Den som väljer att vara medarbetare är inte endast anställd. Oavsett om vi är medarbetare, ledare eller chefer vill vi vara en förebild för andra genom att motivera och inspirera till verk sam hets utveckling. Resultatet av vårt arbete är avgörande för om verksamheten blir effektiv och framgångsrik. Vi engagerar oss i verksamheten, dess mål och inriktning. Vi tar ansvar för vårt eget arbete liksom för vårt bidrag till verksamheten i stort. Vi är aktivt med och formar vår roll som medarbetare i organi sationen och bidrar även till att utveckla ledarskap och chefskap. Ett gott arbetsliv präglas av arbetsglädje, öppenhet och dialog. Företag och organisationer, som skapar goda förutsättningar för ett välfungerande chefs- och ledarskap, ger också förutsättningar för ett arbetssätt som tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang. Jusek anser att chefs- och ledarroller ska vara tydliga och att alla chefer ska ha goda förutsättningar för att leda och utveckla verksamheten och de egna medarbetarna. Vi har allt att vinna på ett välfungerande samspel mellan medarbetarskap, ledarskap och chefskap, som ger moderna förutsättningar för våra arbetsliv. Jusek anser att samspelet mellan medarbetarskap, ledarskap och chefskap ska främjas, utvecklas och förvaltas i alla företag och organisationer. Medarbetarskap är ett ansvarstagande förhållningssätt i relationerna till chefen, till det egna arbetet och till andra medarbetare. Ledarskap handlar om en förmåga att leda sig själv och andra. Det handlar om att som ledare ha själv insikt och en värdegrund, som skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas. Ledarskapet på en arbetsplats bygger på gemensamma värderingar och förhållningssätt. Chefskap. Att vara chef innebär att inneha en formell funktion i en organisa tion. Chefskap handlar främst om arbetsledning och beslutsfattande i organisationen. 21

22 Utveckla verksamhet, organisation och kultur i en komplex värld Vi finns i komplexa kunskapsorganisationer som möter krav på effektiviseringar, förändrade värderingar, förväntningar och förutsättningar. Vi använder nya metoder och tekniker. Att organisera varje verksamhet är en nödvändighet, men hur den ska se ut är en fråga som varken har något rätt eller enda svar. Vi anser att ordning och reda skapar trygghet. Vi vet också att verksamheter som kan förena effektivitetskrav med frihet och förtroende skapar kreativitet och ansvarstagande. Verksamheter som kan möta båda perspektiven lyckas bäst. Vi vill arbeta i välfungerande organisationer och företag som utvecklas och förändras, som prövar och utvärderar nya lösningar och utvecklar arbetssätt, organisation och kultur. Vi har allt att vinna på att utveckla oss själva och de verksamheter vi arbetar i. Vi vill verka i organisationer där verksamhetsutveckling sker i samverkan mellan medarbetare och ledning. Vi vill ha en god dialog där olika idéer, värderingar och föreställningar uppmuntras för att uppnå bästa nytta för verksamheten. I den goda organisationen utvecklas lärande, arbetssätt och omställningsförmåga. Den kännetecknas av motivation, arbetsglädje, engagemang, ansvars tagande och delaktighet. Vår utmaning är att bejaka behovet av ständig utveckling men samtidigt behålla vårt kritiska tänkande och ifrågasätta trender. Jusek anser att utvecklings- och förändringsarbete där medarbetares kunskap tas tillvara är nödvändig för att kunna möta omvärldens utmaningar. Vi har ett grundläggande behov av att förenkla, jämföra och kategorisera vår omvärld. Det påverkar hur vi uppfattar oss själva och varandra. Det kan bli ett hinder när det leder till generaliseringar kopplade till värderingar. Utmaningen för oss som individer och för organisationerna där vi verkar är att skapa förutsättningar för individer istället för kategorier av människor. Genom att se och bejaka de likheter och olikheter som finns inom organisationen och arbetslivet i stort kan vi undvika att stänga ute värdefull kompetens. Mångfaldsarbete är viktigt för att utveckla verksamheten så att den på ett effektivt sätt uppnår sina mål. Vi har allt att vinna på att arbeta med ett medvetet mångfaldstänkande. Jusek anser att mångfaldsarbete är en viktig strategi för verksamhetsutveckling och för att uppnå verksamhetsmålen. Jusek verkar för ett arbetsliv med mångfald där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär oavsett bakgrund och erfarenheter. Mångfald berikar arbetsplatser och kan bidra till verksamheters resultat. Vi bidrar bäst till verksamhetens mål när vi får förtroende att utföra vårt arbete på ett sätt som passar oss som individer. Arbetssätt, arbetstid och arbetsorganisation ska på bästa sätt bidra till att verksamhets målen uppnås med största möjliga effektivitet samtidigt som det ska kunna förenas med livet utanför arbetet. Inom ramen för samspelet mellan medarbetare och chef är dialog om arbetssätt och arbetstid en självklarhet för att vi som medarbetare ska kunna ha ett hållbart arbetsliv med en balans mellan arbete och livet i övrigt. Mångfald. En blandning av olika bakgrunder, kompetenser, egenskaper, förutsättningar och erfarenheter skapar mångfald i en organisation. Mångfaldsarbete är ett strategiskt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av verksamheten, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Syftet är att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationen att se alla individer bortom kategorier. Därigenom säkras kompetensförsörjningen genom att varje individs unika kompetens tillvaratas. 22

23 Jusek verkar för att arbetssätt, arbetstid och arbetsorganisation ger utrymme för flexibla lösningar anpassade efter organisationens mål och uppdrag. Jusek verkar för effektiva företag och organisationer som i dialog med sina medarbetare utvecklar hållbara arbetsliv. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta Juseks arbetslivspolitiska program. För styrelsen, Sofia Larsen 23

24 Proposition om medlemsavgifter för perioden Nuvarande medlemsavgift är för ordinarie fullbetalande medlem 191 kronor per månad exklusive inkomstförsäkring, medlemmar som blir yrkesverksamma betalar 100 kronor det första yrkesverksamma året (12 månader från anställning) och därefter avgift som fullbetalande medlem. Övriga medlemskategorier erlägger av förbundsstyrelsen fastställt belopp enligt delegation vid fullmäktige. Ordinarie medlemsavgift Till fullmäktige förelägger styrelsen en proposition om Juseks Färdplan Att genomföra denna innebär en mycket omfattande satsning för förbundet. Styrelsen bedömer den som nödvändig för att Jusek ska kunna hävda sig som ett förbund i tiden som verkligen ger medlemsnytta. Styrelsen anser att det är viktigt att förbundet har en budget som är i balans. För att detta ska vara möjligt ser styrelsen att en viss höjning av medlemsavgiften behöver göras för den kommande mandatperioden. Ordinarie medlem har sedan 2009 betalat 191 kronor per månad exklusive inkomstförsäkringen i medlemsavgift. Medlemsavgiften har under de senaste tio åren höjts vid två tillfällen, 2004 från 167 kronor till 180 kronor samt 2009 till 191 kronor. Jusek har en av de lägsta medlemsavgifterna bland fackliga organisationer. Juseks medlemsavgift inklusive inkomstförsäkringen är idag 222 kronor att jämföras med Akademikerförbundet SSR 250 kronor, Civilekonomerna 273 kronor, Unionen 225 kronor eller Ledarna 248 kronor. Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 13 kronor till 204 kronor per månad exklusive inkomstförsäkringen från och med 1 juli Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa medlemsavgiften till 204 kronor per månad för ordinarie medlem för perioden , att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa de belopp som ska gälla för övriga medlems kategorier enligt bifogat PM, samt att bemyndiga förbundsstyrelsen att under fullmäktigeperioden, om särskilda skäl föreligger, höja medlemsavgiften med högst 20 kronor per månad för ordinarie medlem. Fullmäktige fastställer inte avgift till inkomstförsäkringen. 24

25 Överväganden om avgifter för olika kategorier av medlemmar Avgift för ordinarie medlem Ordinarie medlem betalar idag en medlemsavgift på 191 kronor per månad. Antalet medlemmar i kategorin uppgår idag till cirka stycken. Förbundsstyrelsens grundsyn är att de medlemmar som har tillgång till förbundets samlade serviceutbud och rätt till och möjlighet att erhålla full individuell service från förbundet bör betraktas som ordinarie medlemmar och som sådana erlägga en enhetlig avgift. En avgiftsreducering ska svara mot antingen ett minskat serviceutbud eller en lägre inkomst. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att medlemsavgiften höjs med 13 kronor till 204 kronor per månad med möjlighet till reducering med 50 eller 75 procent av ordinarie avgift efter skriftlig ansökan. Avgift för ordinarie medlem under det första yrkesverksamma året Nyexaminerade betalar idag en avgift på 100 kronor för hela det första yrkesverksamma året efter avslutade studier. Antalet medlemmar i denna kategori uppgår idag till cirka stycken. Inom förbundet har det alltid rått stor enighet om att nyutexaminerade ska betala en lägre medlemsavgift. Att omedelbart efter avslutade studier gå upp till ordinarie avgift riskerar att medföra att många av Juseks studerandemedlemmar skulle tveka att bli kvar som medlemmar när de går ut i yrkeslivet. Trots den lägre medlemsavgiften ska servicenivån inte inskränkas. Det är tvärtom av vikt att dessa medlemmar erhåller god service för att få dem att stanna kvar i förbundet även efter det första yrkesverksamma året. Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att nuvarande avgiftsnivå om 100 kronor för hela första yrkesverksamma året bibehålls. Avgift för egna företagare Egna företagare betalar idag halv avgift, det vill säga 96 kronor per månad. Antalet medlemmar i denna kategori uppgår idag till cirka stycken. Den halva avgiften har motiverats av att förbundet inte erbjuder fackligt stöd i de traditionella frågorna, det vill säga förbundet arbetar inte med relationen arbetsgivare/arbetstagare för de egna företagarna. Inte heller erbjuder förbundet individuell medlemsservice i form av rådgivning i företagarrollen. Juseks verksamhet i förhållande till de egna företagarna inskränker sig till att de erbjuds den kringservice som övriga medlemmar erhåller, till exempel i form av rabatter, samt allmän information genom exempelvis Jusektidningen. De erbjuds seminarier riktade till egna företagare, en Egenföretagarmatrikel med mera. De får dessutom del av förbundets aktiviteter gällande utbildnings-, karriär-, och kompetensfrågor. Trenden pekar på att allt fler medlemmar växlar mellan att vara arbetstagare och att driva eget företag. Samtidigt får allt fler anställningsliknande relationer med sina uppdragsgivare. En samlad bedömning 25

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan 2020 2.0 8 Mål och riktlinjer för 2016 2019 PROPOSITION OM Färdplan 2020 2.0 samt Mål och riktlinjer för 2016 2019

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007.

Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007. Vision 2012 Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007. Jusek ska stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden Verksamhetsidén är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

kraft att förändra jusek.se/ blimedlem

kraft att förändra jusek.se/ blimedlem Mod att gå framåt kraft att förändra jusek.se/ blimedlem Viktigt att ta ställning Jusek är medlemmens coach som finns där som stöd i yrkeskarriären. För mig har det alltid varit viktigt att ta ställning.

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun 2015-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-05-12 1. Programmets roll i styrkedjan Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja ska fungera.

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Hur mår Skatteverket en facklig analys av medlemmarnas uppfattning om lönestrukturer, karriärvägar, kompetensutveckling och organisationskultur

Hur mår Skatteverket en facklig analys av medlemmarnas uppfattning om lönestrukturer, karriärvägar, kompetensutveckling och organisationskultur Hur mår Skatteverket - en facklig analys av medlemmarnas uppfattning om lönestrukturer, karriärvägar, kompetensutveckling och organisationskultur inom Skatteverket 1 Hur mår Skatteverket en facklig analys

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer