FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15"

Transkript

1 Försäkringsvillkor FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING Viktigt att veta Allmänt om försäkringen Reseförsäkringen omfattar fastställda händelser, angivna i dessa försäkringsvillkor, som kan inträffa i anslutning till resor, till exempel skada eller förlust av bagage, avbeställning av resa, avbrytande av resa, sjukdom under resa eller olycksfall under resa och därtill hörande vårdkostnader. I försäkringen finns begränsningar och villkor som du måste följa för att försäkringen ska kunna tas i anspråk vid skadehändelse. När du tecknar försäkring bör du säkerställa att försäkringen uppfyller dina behov. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är att du har Sverige som ditt bosättningsland och inte har vistats utomlands i mer än sex (6) månader i följd under det senaste året närmast innan ansökan om försäkring. Försäkringen kan inte tecknas av den som fyllt 70 år vid tidpunkten då resan påbörjas. Oberoende av den avtalade försäkringstiden så upphör försäkringen att gälla vid återkomsten till bostaden i bosättningslandet. Hälsa Försäkringen innehåller i vissa delar skydd som beror på din och andra personers hälsotillstånd. De andra personer som åsyftas behöver inte själva vara resenärer men din rätt till ersättning kan komma att bero på dennes eller deras hälsotillstånd. Till exempel avbokning eller avbrytande av resa. Försäkringsskyddet gäller inte för sjukdom, olycksfall eller annat hälsoproblem som du eller någon i den krets på vars hälsa försäkringen beror om sjukdomen, olycksfallet eller hälsoproblemet visat sig innan försäkringen tecknades. Säkerhetsföreskrifter: Under några moment finns säkerhetsföreskrifter som måste följas. Syftet är att förhindra och begränsa skador, och om föreskrifterna inte följs kan ersättningen nedsättas eller helt utebli. När det gäller pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Där det finns tillgång till säkerhetsskåp ska det användas och om det inte finns måste egendomen låsas in dubbelt. Detta innebär bland annat att pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in. Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under punkt 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning ska lämnas. Kostnader som beräknas överstiga kr ska godkännas av AIG i förväg. All vård och medicin ska vara ordinerad av behandlande, behörig och ojävig läkare/ tandläkare på platsen. I första hand ska allmän, fri eller subventionerad sjuk- eller tandvårdsförmån utnyttjas, t ex via allmän försäkring och EU-konvention eller alternativt tecknad sjuk- eller tandvårdsförsäkring. Om allmän, fri eller subventionerad, sjuk- eller tandvårdsförmån, (till exempel vård inom EU eller annat internationellt vårdavtal) inte finns tillgänglig på resmålet, eller om tillfredsställande vård inte kan fås därifrån, kan privatvård ersättas. I bosättningslandet och inom Norden ersätts privatvård normalt inte. Alla kostnader/utlägg ska kunna styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Försening ska styrkas med lämpligt intyg från transportören, t ex Property Irregularity Report (P.I.R-rapport) som tas upp av transportören i samband med att incheckat bagage försvinner eller förloras. Förlust, överfall och liknande ska styrkas med polisanmälan. Kvitton, intyg, polisanmälan m m ska bifogas skadeanmälan i original. Självrisk Försäkringen har en självrisk på SEK 500 i de delar i försäkringen som ersätter kostnader. Självrisken är det belopp som du vid skada får betala själv. Om den totala skadekostnaden är mindre än självrisken lämnas ingen ersättning. Vissa moment i försäkringen har en högre eller lägre självrisk. I de fall självrisken är högre eller lägre anges det i anslutning till det aktuella momentet. Riskländer Försäkringen gäller inte för resor till Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. Försäkringsdokument Dokumenten som utgör försäkringsavtalet är bokningsbekräftelsen från reseföretaget där bekräftelse på reseförsäkringen finns samt detta försäkringsvillkor. Den köpta försäkringens omfattning och vem som är försäkrad framgår av bokningsbekräftelsen. Försäkringsbeloppen (maximal ersättning) och regler för när och hur försäkringsersättning lämnas framgår av dessa försäkringsvillkor. Läs bokningsbekräftelsen tillsammans med försäkringsvillkoren för att se vad som gäller vid skada. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras under punkt 6. Definitioner. 1. Vem försäkringen gäller för och vem kan teckna försäkringen Försäkringen omfattar de personer som finns angivna som försäkrade på bokningsbekräftelsen från Flybe Nordic, nedan kallat reseföretaget. Försäkringen kan tecknas av den som bokar en resa via reseföretaget. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är att den som söker försäkring har Sverige som sitt bosättningsland och inte har vistats utomlands i mer än sex (6) månader i följd under det senaste året närmast innan ansökan om försäkring. Försäkringen kan inte tecknas av den som fyllt 70 år vid tidpunkten då resan påbörjas. Försäkringen kan bara tecknas i direkt anslutning till bokningen av resan, det vill säga vid den tidpunkt då bindande avtal om resa ingås med reseföretaget. Försäkringen kan inte tecknas i efterhand. 2. När försäkringen gäller Försäkringen tecknas som tidsbestämd försäkring för en särskilt angiven privat resa utanför bosättningslandet. Försäkring gäller för och under den resa som framgår av bokningsbekräftelsen och som försäkringen är tecknad för samt för vilken försäkringspremien har betalats. Resan får vara i högst 31 dagar räknat från utresedagen. Moment H. Avbeställning gäller även innan resan påbörjats under förutsättning att försäkringspremien har betalats. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen utom i Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. 4. Vad försäkringen gäller för Vilken försäkring som du har tecknat framgår av bokningsbekräftelsen. 5. Försäkringspremien Försäkringspremien ska betalas i sin helhet samtidigt som handpenning för resan erläggs. Premiens storlek framgår av bokningsbekräftelsen. A. OLYCKSFALL A.1 Läke-, rese- och tandskadekostnader till följd av olycksfall Om du råkat ut för olycksfall kan ersättning lämnas för A.1.1 Nödvändig läkar-, sjukhusvård och behandling under maximalt tre år från olycksfallet. Det Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts första läkarbesöket ska göras på resmålet. A.1.2 Medicin och hjälpmedel Nödvändiga och skäliga kostnader som ordinerats av behandlande läkare för skadans läkning ersätts under maximalt ett år från olycksfallet. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. A.1.3 Tandbehandling Nödvändiga och skäliga kostnader för att på resmålet tillfälligt laga skadad tand, eller tandprotes som var på plats i munnen vid olycksfallet, ersätts med högst SEK

2 A.1.3 Begränsning: Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern onormala förändringar, får du ersättning endast för den skada som kan antas ha blivit följden om förändringarna inte funnits då skadan inträffade. A.1.4 Resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med vård och behandling ersätts under maximalt tre år från olycksfallet. (Vid färd med egen bil ersätts SEK 2 per kilometer.) A.1.5 Kostnader för läkarintyg Ersätts om AIG begärt intyg. A.1.6 Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. A.1. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment A.1 Läke-, Rese- och tandskadekostnader till följd av olycksfall är SEK A.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan innan försäkringen började gälla, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din skada kostnader som drabbar dig vid olycksfall som inträffar då du deltar i, och är en följd av, riskfyllda aktiviteter, exempelvis: - off-pist skidåkning, forsränning, vattenscooter, dykning med tub djupare än 18 meter, - tävlingsidrott och eller särskilt anordnad träning härför, - bungyjump, fallskärmshoppning, segelskärm-, drak- eller ballongflygning, - bergsklättring, aktivitet som klassificeras som expedition eller annan riskfylld sysselsättning. Är ovan nämnd aktivitet arrangerad, rekommenderad eller sanktionerad av reseföretaget gäller försäkringen. A.2 Merkostnader till följd av olycksfall A.2 Undantag: Ersättning lämnas inte för förebyggande sjukvård eller tandvård, planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan innan försäkringen började gälla, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din skada kostnader som drabbar dig vid olycksfall som inträffar då du deltar i, och är en följd av, riskfyllda aktiviteter, exempelvis: - off-pist skidåkning, forsränning, vattenscooter, dykning med tub djupare än 18 meter, - tävlingsidrott och eller särskilt anordnad träning härför, - bungyjump, fallskärmshoppning, segelskärm-, drak- eller ballongflygning, - bergsklättring, aktivitet som klassificeras som expedition eller annan riskfylld sysselsättning. Är ovan nämnd aktivitet arrangerad, rekommenderad eller sanktionerad av reseföretaget gäller försäkringen. B. SJUKDOM B.1 Läke-, rese- och tandskadekostnader till följd av sjukdom Om du drabbats av akut sjukdom kan ersättning lämnas för B.1.1 Nödvändig läkar-, sjukhusvård och behandling under maximalt 60 dagar från första Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts läkarbesöket. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. B.1.2 Medicin och hjälpmedel Nödvändiga och skäliga kostnader som ordinerats av behandlande läkare för läkning och tillfrisknande ersätts under maximalt ett år räknat från första läkarbesöket. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. B.1.3 Tandbehandling Nödvändiga och skäliga kostnader för tillfällig behandling av akuta tandbesvär ersätts. Behandlingen ska göras på resmålet. Om du råkat ut för olycksfall kan ersättning lämnas för A.2.1 Skadade kläder och andra normalt burna personliga tillhörigheter A.2.2 Merkostnader för kost, logi och hemresa A.2.3 Merkostnader för resa, kost och logi för närstående personer Ersättning lämnas för skadade kläder och annat som du bar vid skadetillfället om olycksfallet lett till att du undersökts av läkare/ sköterska/ tandläkare i samband med olycksfallet. Den högsta ersättning som lämnas är SEK Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts vid förlängd vistelse p g a olycksfallet under maximalt 60 dagar. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. Skäliga kostnader ersätts, under maximalt 60 dagar, vid allvarligt olycksfall eller dödsfall. Resan ska på förhand godkännas av AIG. B.1.4 Resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med vård och behandling ersätts under högst 60 dagar räknat från första läkarbesöket. (Vid färd med egen bil ersätts SEK 2 per kilometer.) B.1.5 Kostnader för läkarintyg Ersätts om AIG begärt intyg. B.1.6 Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. B.1.7 Begravning på plats Skäliga kostnader dock högst SEK för anhöriga ersätts vid resa utanför bosättningslandet om du avlider till följd av sjukdom. B.1. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment B.1 Läke-, Rese- och tandskadekostnader till följd av sjukdom är SEK B.1.3 och B.1.4 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment B.1.2 Medicin och hjälpmedel B.1.3 Tandbehandling och B.1.4 Resekostnader är SEK A.2 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från A.2 Merkostnader till följd av olycksfall är SEK för ett och samma olycksfall. 2

3 B.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för kostnader som drabbat dig om du av läkare avråtts från att resa, om inte uppkommen skada uppenbarligen inte har samband med orsaken till avrådan. hänför sig till förebyggande sjukvård eller tandvård, drabbat dig som en konsekvens av planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, är hänförliga till behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns eller pågick redan innan försäkringen började gälla, orsakats av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel, har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din sjukdom. B.2 Merkostnader till följd av sjukdom Om du drabbats av akut sjukdom kan ersättning även lämnas för B.2.1 Merkostnader för kost, logi Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts, och hemresa under maximalt 60 dagar, vid förlängd vistelse p g a sjukdomen. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. B.2.2 Merkostnader för resa, kost Skäliga kostnader ersätts, under maximalt och logi för närstående personer 60 dagar, vid allvarlig sjukdom eller dödsfall. Resan ska på förhand godkännas av AIG. B.2 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från B.2 Merkostnader till följd av sjukdom är SEK för ett och samma sjukdomsfall. B.2 Undantag: Ersättning lämnas inte för kostnader som drabbat försäkrad som av läkare avråtts från att resa, om inte uppkommen skada uppenbarligen inte har samband med orsaken till avrådan. förebyggande sjukvård eller tandvård, planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan hade innan försäkringen började gälla, (kontrollera definition för akut sjukdom olycksfall) kostnader för sjukdom som orsakats av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din sjukdom. C. Krisbehandling Om du råkat ut för, eller själv bevittnat, allvarligt olycksfall, rån, överfall, hot eller annan traumatisk händelse som brand, explosion, inbrott, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller terrorattack, och råkar ut för akut psykisk kris kan försäkringen ersätta C.1 Krisbehandling Högst 10 behandlingar. Behandling ska ske hos legitimerad psykolog inom ett år från skadetillfället och ska godkännas av AIG i förväg. Om du avlidit under resa kan försäkringen ersätta C.2 Krisbehandling för partner Högst 10 behandlingar per person. och barn Behandling ska ske hos legitimerad psykolog inom 12 månader från skadetillfället och ska godkännas av AIG. C. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment C. Kris är SEK D. Egendom Om du drabbats av egendomsskada kan ersättning lämnas för D.1 Personlig lösegendom Ersättning lämnas för personlig Rese- och värdehandlingar lösegendom som medförts på resan för Pengar resans ändamål och som förkommer eller skadas genom stöld, skadegörelse, transport, trafikolycka, brand, läckage eller naturkatastrof. Personlig lösegendom ersätts med marknadsvärdet. Fotografier, film, dataprogram eller liknande ersätts med marknadsvärdet, om sådant finns, annars med återanskaffningsvärdet för råmaterialet. För egendom som repareras ersätts reparationskostnaden, dock högst marknadsvärdet. Egendom som ersatts tillhör AIG. Om den kommer tillrätta ska den inlämnas eller erhållen ersättning återbetalas. Stöld, inbrott, förlust och rån ska polisanmälas på skadeorten. Skada som inträffar på hotell eller under transport ska anmälas till hotellet respektive transportföretaget. D.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för ytliga skador, t ex bucklor, repor eller liknande som inte har väsentlig inverkan på användbarheten D.2 Merkostnader till följd av stulna Ersätter nya nycklar och/eller nytt lås, nycklar motsvarande de befintliga, till ditt hem och/eller fordon med högst SEK D.3 Merkostnader till följd av förlorat Ersätter nödvändiga och skäliga pass samt resehandlingar kostnader för att återanskaffa pass och resehandlingar under resan med högst SEK D. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas för pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom är SEK Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas för egendom inklusive pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom är SEK

4 D. Säkerhetsföreskrifter: För att full ersättning ska lämnas måste egendomen handhas och förvaras så att skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är om egendomen är stöldbegärlig, särskilt värdefull eller ömtålig, eller sådan att det är naturligt att ha den under särskild uppsikt. För pengar gäller särskilt hårda aktsamhetskrav. Detta betyder bl a att hotellrum, lägenhet, passagerarhytt och liknande, eller transportmedel, inte får lämnas olåst eller med öppet fönster För pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Där det finns tillgång till säkerhets skåp ska det användas och om det inte finns måste egendomen låsas in dubbelt, pengar inte får lämnas utan uppsikt, om de inte är föremål för s k dubbel inlåsning stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in eller transporteras utanför din uppsikt. E. Försening Om du drabbats av försening enligt nedan kan ersättning lämnas för E.1 Försening av bagage Ersättning lämnas för skäliga kostnader dock högst SEK för nödvändiga inköp av kläder och hygienartiklar om incheckat bagage vid utresa blivit försenat mer än 6 timmar efter ankomst till resmålet utanför bostadsort. Utbetald ersättning kan komma att dras av om ersättning senare lämnas för försvunnen egendom under moment D.1. Inköpen ska göras i direkt anslutning till förseningen och innan bagaget återfåtts. Förseningen ska styrkas med P.I.R-rapport i original och kostnaderna ska styrkas med kvitton i original. E.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för bagage som försenats på hemresan. E.2 Försening av allmänt Ersättning lämnas för skäliga merkostnader färdmedel, mer än 5 timmar under den tid förseningen varar, t ex för mat och logi med högst SEK 500. Om förseningen varar mer än 10 timmar lämnas för skäliga merkostnader under den tid förseningen varar, t ex för mat och logi med ytterligare högst SEK 500 Förseningen ska styrkas med intyg utfärdat av transportören och kostnader med kvitton i original. Ersättningen lämnas utan avdrag för självrisk. E.3 Missad avresa med allmänt Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga färdmedel merkostnader dock högst SEK för att komma fram till resmålet, eller ansluta sig till resan, om du under direkt färd till utresans eller hemresans utgångspunkt försenats och därmed missat inbokad avgång. Förseningen ska bero på händelser du inte kunnat förutse eller förhindra. Om anslutning vid utresa inte är möjlig utan att mer än halva restiden går förlorad, räknat från ankomsten till resmålet, lämnas ersättning motsvarande resans pris dock högst SEK E.3 Undantag: Ersättning lämnas inte om orsaken till den missade anslutningen beror på konkurs, myndighets ingripande, strejk, lockout eller andra arbetsmarknadspolitiska stridsåtgärder. E.3 Säkerhetsföreskrift: Du ska starta i god tid för att vara på plats i tid enligt transportör/arrangörs skriftliga anvisning. Hänsyn ska ha tagits till väderleksförhållanden och trafiksituation. Vid direkt påföljande anslutning ska marginal för byte av transportmedel vara minst 2 timmar för resor inom Europa och minst 4 timmar för resor till andra kontinenter eller världsdelar. E.4 Förlängd vistelse, under mer Ersättning lämnas för nödvändiga och än 24 timmar, p g a terrorism skäliga merkostnader för kost, logi och resor, eller naturkatastrof om du måste ändra din resa till följd av en internationellt erkänd terrorattack eller naturkatastrof. E. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment E, försening är SEK F. PRIVAT ANSVAR Om någon kräver att du (i egenskap av privatperson ska betala skadestånd kan ersättning lämnas för F.1 Person- och sakskada Vid skadeståndskrav som kan omfattas av samt därav direkt följande försäkringen åtar sig AIG att förmögenhetsskada utreda om skadeståndsskyldighet föreligger förhandla med den som kräver skadestånd föra din talan vid rättegång eller skiljeförfarande och betala de kostnader som du åsamkas och som inte kan ersattas av motpart eller annan betala det skadestånd som du är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt. Försäkringsbeloppet gäller som högsta ersättning även om flera försäkrade är skadeståndsskyldiga vid samma tillfälle, eller om flera skador uppkommit av samma orsak eller vid samma tillfälle. För att försäkringen ska gälla ska du vid kallelse till förhör inför myndighet, instämning till domstol, eller vid kännedom om att så ska ske, omedelbart göra anmälan till AIG som utser rättegångsombud. Du ska medverka till uppgörelse i godo med den som kräver skadestånd och i övrigt följa AIG beslut. Om AIG förklarat sig villigt att göra upp i godo är AIG fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och företa ytterligare utredning. Utan AIG tillåtelse har du inte heller rätt att medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. F. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment F. Privat Ansvar är SEK

5 F. Undantag: Ersättning lämnas inte för skada som du kan göras ansvarig för som ägare av fastighet eller lägenhet eller innehavare av tomträtt skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, vatten eller luftfarkost, till följd av trafik med fordonet eller farkosten. Anmärkning: undantaget gäller ej personskada orsakad av elektrisk rullstol eller båt med högst 10 hk motor, alternativt 10 kvm segelyta skada på egendom som du hyrt, leasat, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med. Anmärkning: undantaget gäller ej skada som du orsakat på hotellrum eller annan hyrd bostad, samt på inventarier däri, förutsatt att skadan inte beror på slitage eller vanvård eller orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling skada som försäkrad orsakat nära anhörig skada som uppkommit i samband med att du utfört uppsåtlig straffbar gärning skada som du har tagit på sig ansvar för utöver gällande skadeståndsrätt ren förmögenhetsskada d v s ekonomisk skada som uppkommit utan samband med person- eller sakskada. G. Begränsning: Vid ersättning från moment G. Privat Rättsskydd görs avdrag med självrisk på SEK plus 20 % av den totala kostnaden som ersättningen grundar sig på. Den högsta sammanlagda ersättningen som kan lämnas från G. Privat Rättsskydd är SEK G. Undantag: Försäkringen omfattar inte tvist som rör familjerättens område ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning pantsättning eller borgensåtagande fordran eller anspråk som överlåtits på dig om du uppträder som köpare eller ägare av fastighet eller lägenhet, eller innehavare av tomträtt om du uppträder som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, vatten- eller luftfarkost. Anmärkning: undantaget gäller ej om fordonet eller farkosten korttidshyrts eller tillfälligt lånats utomlands anspråk mot dig på grund av gärning utförd av dig och som föranlett misstanke om, eller åtal för, brott som kräver uppsåt för straffbarhet om du inte har befogat intresse av att få sin sak prövad G. Privat Rättsskydd Om du hamnar i tvist i egenskap av privatperson kan ersättning lämnas för G.1 Ombuds- och rättegångskostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få betalda ur allmänna medel eller av motpart. Försäkringen omfattar tvister som kan prövas av tingsrätt, hovrätt, Högsta Domstolen eller motsvarande domstolar/ nämnder utomlands alternativt vid skiljeförfarande. Ersättning lämnas för ombuds arvode och omkostnader kostnader för utredning före rättegång, som beställts av ombudet kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande expeditionskostnader i domstol kostnader för medling rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols prövning av tvisten rättgångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart eller staten om det är uppenbart att du skulle dömts att betala högre rättegångskostnader. Endast en (1) tvist anses föreligga om du och annan försäkrad av AIG står på samma sida i en tvist, eller om flera tvister kan handläggas i samma rättegång. Om flera tvister uppkommer räknas de som en (1) tvist om de väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter. För att försäkringen ska gälla ska du anlita lämpligt ombud med hänsyn till ärendets natur och din bostadsort. Ombudet ska vara advokat (ledamot av Sveriges Advokatsamfund) eller jurist anställd hos advokat, eller annan person som efter prövning av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd kan befinnas lämplig för uppdraget. Vid tvist utomlands ska ombudet godkännas av AIG. Ersättning lämnas inte för eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader för dig verkställighet av dom, beslut eller avtal merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud ersättning till skiljemän AIG betalar inte om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning från annat håll. H. Avbeställning Om du måste avbeställa en resa kan ersättning lämnas för H.1 Avbeställningskostnader Ersättning lämnas för den avbeställningskostnad som uppstår om den biljett du köpt avbeställningsförsäkring för måste avbokas pga olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall, som drabbar dig eller närstående person. Försäkringen gäller också om någon i ditt resesällskap, som inte är närstående person, drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall under förutsättning att resesällskapet totalt består av högst 3personer. Ersättning kan också lämnas om större naturkatastrof inträffat i det område dit resan skulle gått, eller om allvarlig skada inträffat på arbetsplatsen eller i din privata bostad. Orsaken ska vara oväntad för dig och av sådan omfattning och art att det inte är rimligt att resa. Avbeställningsförsäkringen gäller från det att beställningen blir bindande tills dess resan påbörjas. H. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från H. Avbeställning är SEK per person och högst SEK per familj. 5

6 I. ASSISTANS Vid behov av akut hjälp kan AIG 24-timmars-Assistans bl a hjälpa till med Betalningsgarantier till Kontakta alltid AIG 24-timmars-Assistans sjukhus snarast möjligt när något hänt eller för att få råd Kvalitetskontroll av sjukhus i besvärliga situationer. och läkare SOS International Transporter Flygambulans-service Bokning av biljetter Godkännande av kostnader 6. Definitioner Akut kritisk sjukdom Med akut kritisk sjukdom avses stroke och hjärtinfarkt. Akut sjukdom En plötslig försämring av hälsotillståndet, som inte är att betrakta som olycksfall. Även en medicinskt sett oväntad akut försämring av sjukdom som visat symptom före försäkringstiden kan anses vara akut sjukdom. Den akuta fasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår. Allriskskada Plötslig och oförutsedd förlust eller skada. Avbeställningskostnad Den biljett du tecknat avbeställningsförsäkring för med avdrag för den återbetalning som kan fås från transportföretag/arrangör. Bostad Den plats i bosättningslandet där du normalt har din dygnsvila. Även tillfällig bostad, som t ex fritidshus eller övernattningslägenhet, kan efter omständigheterna avses. Bosättningslandet Det land i vilket du är stadigvarande bosatt/folkbokförd. Ekonomisk invaliditet Bestående nedsättning av din arbetsförmåga. Förmånstagare Om inte annat skriftligen anmälts till AIG: din efterlevande partner och barn, eller om sådana anhöriga saknas, de legala arvingarna. Är efterlevande partner och barn förmånstagare, skall halva försäkringsbeloppet tillfalla efterlevande partner och återstoden dina barn med lika fördelning sinsemellan. Är efterlevande partner avliden får dina barn hela beloppet med lika fördelning sinsemellan. Om alla barn är avlidna får efterlevande partner hela beloppet. Om mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap pågick vid tiden för dödsfallet är efterlevande partner inte förmånstagare. Försäkringsbekräftelse Om inte annat särskilt försäkringsbrev har utfärdats av AIG utgör en bokningsbekräftelse från ett reseföretag, där det framgår vilket försäkringsskydd som har tecknats hos AIG, försäkringsbekräftelsen. Infektion Infektion är en försämring av din hälsa som direkt orsakats av en bakterie eller ett virus och som enligt definitionerna i detta villkor inte är ett olycksfall. Lyte Kroppsfel som kan sägas vanställa den skadade och direkt kan iakttagas av utomstående, t ex ärr eller annan vanställdhet. Marknadsvärde Vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig egendom, med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet. Om värdeminskningen är mindre än 30% och ny egendom införskaffas inom sex månader görs inget avdrag. Medicinsk invaliditet Bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som fastställs oberoende av ditt yrke, arbetsför hållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk och förlust av inre organ och sinnesfunktion. Men T ex förlust av lukt eller smak eller nedsättning av hörsel. Nyvärde Vad det kostar att i allmänna handeln köpa ny likvärdig egendom. Närstående person Partner, barn, styvbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger, svägerska (eller motsvarande för sambo/registrerad partner) eller person som har vårdnad om anhörig inom din familj. Olycksfall En kroppsskada som drabbar dig genom en ofrivillig, plötslig, yttre händelse under försäkringstiden. Med olycksfall jämställs Förfrysning, värmeslag, solsting Drunkning Fästingbett Hälseneruptur, vridvåld mot knä, vrickning och benbrott Dödsfall efter svår trafikolycka, även om olyckan orsakats av hjärtstillestånd, hjärtinfarkt eller stroke Försvinnande, där det är högst troligt att den försäkrade dött av olycksfall, t ex efter naturkatastrof eller extremt väder Hälsoproblem på grund av extrema väderförhållanden Som olycksfall räknas inte Tandskada till följd av tuggning eller bitning Förslitning eller överansträngning Smitta och sjukdom som inte är följd av ett olycksfall Partner Make, maka, sambo eller registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Pengar Gångbara mynt och sedlar. Personlig lösegendom Egendom/lösöre, inklusive för personligt bruk hyrd eller lånad egendom, samt stöldbegärlig egendom. Som lösegendom räknas inte pengar värdehandlingar varor avsedda för försäljning eller bearbetning, provkollektioner, varuprover, demonstrationsexemplar, presentreklam eller liknande frimärken, mynt och sedlar med samlarvärde manuskript och ritningar motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon båt eller andra vattenfarkoster luftfartyg eller liknande farkost delar eller utrustning till nämnda fordon och farkoster djur Privatperson Om det anges att försäkringen gäller för dig i egenskap av privatperson innebär det att försäkringen inte gäller för något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Privat resa En resa som du gör i egenskap av privatperson och som inte är en tjänsteresa. Rehabilitering Vård, behandling, träning och omskolning som kan behövas för att du ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Resehandlingar Färdbiljetter, pass, telefonkort, restaurang- och hotellkuponger, liftkort, green fee samt resecheckar. Sambo En person som du stadigvarande sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress, förutsatt att ingen av er är gift eller registrerad partner. 6

7 Självrisk Självrisk är en del av en skadekostnad som faller inom det belopp och omfattning som försäkring täcker men som du ändå inte kan få ersättning för. Skäliga kostnader Rimliga, brukliga och sedvanliga kostnader efter omständigheterna och på den ort kostnaden uppkommit. Stöldbegärlig egendom Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar Antikviteter, konstverk och äkta mattor Ur Pälsverk Vin och sprit Vapen Musikinstrument Apparat/utrustning/instrument (även tillbehör och programvara till sådan egendom) för produktion, lagring, bearbetning, överföring och återgivning av ljud, text, siffror eller bilder Tropisk sjukdom Med tropisk sjukdom avses Buruli ulcer, Kolera, Dengue och Dengue hemorragisk feber, Ebola hemorragisk feber, Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka), Lassafeber, Lepra (spetälska), Lymfatisk filariasis (Elefantiasis), Malaria, Rabies, Rift Valley feber (RVF), Snäckfeber, Framboesi, Gulafebern. Värdehandlingar Aktier, obligationer, bankböcker, skuldebrev, frimärken, värdekuponger och liknande. 7. Allmänna bestämmelser 7.1 Säkerhetsföreskrifter Under vissa försäkringsmoment finns säkerhetsföreskrifter. Syftet är att förhindra och begränsa skador. Om du vid försäkringsfallet har försummat att följa en föreskrift kan ersättningen komma att betalas endast i den utsträckning skadan får antas inträffat även om föreskriften hade iakttagits samt med det belopp som skadan skulle ha begränsats till om föreskriften hade följts. Detsamma gäller om någon annan som haft att tillse att föreskriften följdes inte uppfyllt sådan förpliktelse Anvisningar Under vissa försäkringsmoment, samt generellt enligt nedan, finns anvisningar som anger vad som krävs för att full ersättning ska lämnas. Om anvisningarna inte följs kan ersättningen minskas eller helt bortfalla Generella anvisningar Kostnader som beräknas överstiga SEK ska godkännas av AIG eller AIG 24-timmars-Assistans Alla kostnader/utlägg ska kunna styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande som ska bifogas skadeanmälan, i original Försening ska styrkas med intyg och bagageförsening med P.I.R-rapport från transportören. Intygen ska bifogas med din skadeanmälan i orginal För att underlätta skaderegleringen av ditt ärende ber vi dig anmäla din skada så fort som möjligt Vid behov av vård, sjukhusvistelse, tandläkarbehandling m m ska i första hand allmän, fri eller subventionerad, sjuk- eller tandvårdsförmån utnyttjas, t ex via allmän försäkring och EU-konvention, alternativt sjukvårdsförsäkring som finns tecknad för dig. Om allmän tjänst inte finns tillgänglig på resmålet, eller om tillfredsställande vård inte kan fås därifrån, kan privatvård ersättas. I bosättningslandet eller annat Nordiskt land ersätts privatvård normalt inte All vård och medicin ska vara ordinerad av behandlande läkare på plats Behandlande och intygslämnande läkare och tandläkare ska vara behöriga och ojäviga Du ska kunna styrka att resan var en privat resa Naturkatastrof, krig, terror, revolution m m ska kunna styrkas av berörd myndighet Undantag Särskilda undantag återfinns under vissa försäkringsmoment Generella undantag Försäkringen gäller inte Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. Om anmälan inkommit och godkänts av AIG kan försäkringen gälla även i dessa länder, försäkringen gäller då med omfattning enligt överenskommelse. Tillämplig tilläggspremie ska erläggas Försäkringen gäller inte för skada till följd av krig i bosättningslandet Försäkringen gäller inte om du orsakat skada på grund av olaglig handling, som enligt svensk lag kan leda till fängelse AIG är inte ansvarigt för att ersätta skada om du har framkallat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall uppsåtligen. Om försäkringsfallet är ett resultat av att du handlat grovt vårdslöst (eller att försäkringsfallet förvärrats) kan ersättningen sättas ned i förhållande till dig utifrån vad som är skäligt Vad som stadgas i gäller även om det är en anhörig till dig som orsakat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall, eller om det är någon person som agerar med ditt samtycke. Vad avser försäkring för akut kritisk sjukdom, akut sjukdom tillämpas inte om den försäkrade är psykiskt sjuk eller under 15 år Kostnadsersättning lämnas endast i den mån ersättning för skadan inte ersatts och inte kan ersättas från annat håll, t ex allmän försäkring, ersättning på grund av lag, konvention, eller annan författning Försäkringen gäller inte för kostnader eller skador som inträffat då du var påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel såvida det inte är uppenbart att skadan skulle ha inträffat även om du inte var påverkad. Skador som uppstår i samband med våldtäkt eller annat sexuellt tvång) kan dock ersättas även om du varit påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel Försäkringstiden och förnyelse av försäkringsavtalet Försäkringstiden räknas från tidpunkten då du mottog bokningsbekräftelsen från reseföretaget och till dess att du återkommer till din bostad i bosättningslandet efter avslutad resa/ arrangemang/aktivitet. Försäkringen gäller dock som längst under en resa som pågår under 31 dagar om inte annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringen kan inte förnyas Uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet i förtid om försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet för försäkringsförhållandet, eller om AIG väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt Försäkringsavtalslagen eller försäkringsavtalet AIG har rätt att ändra eller säga upp försäkringsavtalet i förtid om du väsenligt har åsidosatt sina förpliktelser mot AIG, eller om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som AIG inte kan antas ha tagit i beräkning Premiebetalning Premien ska vara betald samtidigt som första betalning (handpenning) för den bokade resan erläggs eller inom den tid som anges på fakturan eller i förekommande fall bokningsbekräftelsen Premieåterbetalning Om försäkringsavtalet upphör att gälla återbetalas oförbrukad del av premien. Har skada inträffat anses premie för beloppet motsvarande skadeersättningen alltid vara förbrukad. 7

8 Om ingen skada har inträffat gäller följande: Försäkring som innehåller avbeställningsskydd För tidsbestämd reseförsäkring som innehåller avbeställningsskydd anses premien förbrukad då du ingår bindande avtal med reseföretaget (bokar resan på ett bindande sätt). Försäkring som inte innehåller avbeställningsskydd För tidsbestämd reseförsäkring som inte innehåller avbeställningsskydd anses premien förbrukad vid den tidpunkt då du påbörjar resan. 7.9 Upplysningsplikt och riskökning Felaktiga uppgifter Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som du lämnade då försäkringen tecknades. Har du lämnat uppgifter som du insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas AIG ansvar till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som rätteligen skulle ha gällt. Om AIG med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om skada inträffar Ändrade förhållanden Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada, ska du meddela detta till AIG och tilläggspremie kan debiteras under försäkringsperioden. Skulle ändringen ha medfört högre premie eller ändrade villkor och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela AIG ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som i ovan Bedrägliga uppgifter Om du svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan försäkringsavtalet förklaras ogiltigt i sin helhet Dubbelförsäkring Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring, så fördelas ansvarigheten mellan försäkringarna enligt reglerna i Försäkringsavtalslagen (FAL) Räddningsplikt Du ska efter förmåga försöka begränsa skada som redan inträffat eller avvärja skada som kan befaras omedelbart inträffa. Om tredje man är ersättningsskyldig, ska du vidta erforderliga åtgärder för att bevara AIG rätt gentemot denne. Om räddningsplikten ej uppfylls kan ersättningen nedsättas. AIG ersätter dina kostnader för räddningsåtgärder om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga Force Majeure AIG är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller utbetalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse Skaderegistrering AIG äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring Tillämplig lag För försäkringsavtalet gäller svensk lag. Tvist angående detta försäkringsavtal eller detta försäkringsvillkor ska prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar utomlands AIG har personuppgiftsansvar enligt Personuppgiftslagen (PuL). För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet inhämtar AIG personuppgifter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Uppgifterna används för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknadsanalyser och för att upplysa om och erbjuda företagets tjänster samt för att ge god service i övrigt. Uppgifterna kan lämnas till utomstående bolag som AIG samarbetar med, för exempelvis skadereglering. Som kund hos AIG har du rätt att skriftligen begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan även skriftligen anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Adressen är: AIG Personuppgiftsombudet Box Stockholm I övrigt gäller för denna försäkring bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL). 8. Åtgärder vid skada Inträffad skada anmäls till AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan STOCKHOLM Vid skadeärende: Telefon: Telefax: E-post: Larmcentral vid akuta ärenden: SOS International Telefon: Övriga ärenden: Telefon: Telefax E-post: Adress och telefonnummer finns på försäkringsbrevet samt på skadeanmälningsblanketten som finns att hämta på Skada ska anmälas till AIG snarast möjligt. Du ska kunna styrka att skadan inträffade under den tid då du var på privat resa. Dessutom ska den som begär ersättning vid stöld, inbrott, förlust, rån eller överfall göra en polisanmälan på den ort där skadan inträffat. Bifoga intyg i original vid överfall dessutom på skadeorten uppsöka sjukhus/behörig och ojävig läkare för behandling/bedömning av personskadan. Polis-, läkarintyg/utlåtande ska också bifogas i original vid skada som inträffat under transport eller på hotell anmäla skadan till transportföretaget och/eller hotellet. Bifoga intyg i original lämna specificerat krav på ersättning samt på begäran lämna upplysningar, medverka till besiktning samt tillhandahålla verifikationer, inköpskvitton, läkarintyg och andra handlingar som behövs för att reglera skadan upplysa AIG om även annan försäkring finns som gäller för samma skada. Så här gör du om du inte är nöjd med vår skadereglering Vi på AIG strävar alltid efter att ge bästa möjliga skaderegleringsservice. Råkar du ut för skada vill vi att du ska få en snabb behandling av skadan och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkoren. I de allra flesta fall är våra kunder nöjda med vårt sätt att sköta skadorna. Om du inte är nöjd med vår skadereglering vill vi att du ska veta hur du ska göra för att få ett ärende omprövat. Skaderegleraren Tala med din skadereglerare igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd. Eller har det kanske kommit fram nya omständigheter som påverkar fallet. Om du ändå inte är nöjd är vår skadereglerare skyldig att på eget intiativ ta upp din skada till högre instans inom AIG. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser utanför AIG: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Du kan vända dig till ARN s särskilda avdelning för försäkringsfrågor. Prövningen är kostnadsfri. Box Stockholm Telefon: (telefontid 9-12) Telefax:

9 Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå ger kostnadsfria råd och upplysningar försäkringsfrågor. Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm Telefon: Personförsäkringsnämnden (PFN) PFN prövar ärenden som rör medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Prövningen är kostnadsfri. Box Stockholm Telefon: Allmän domstol Även om du fått ärendet prövat i någon av ovanstående nämnder, kan du vända dig till domstol. Kostnad i samband med domstolsprövning kan du få hjälp med antigen genom: Allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning eller Rättsskyddsförsäkring. I många fall kan det i försäkringen ingå ett rättskyddsmoment som kan utnyttjas. Det gäller även i en tvist mot AIG. Hur vi använder personuppgifter AIG Europe Limited Frankrike filial Sverige samlar in Personuppgifter från sina kunder, skadelidande och affärskontakter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda skydd, utge och handha försäkringsbrev samt hantera skadeanmälningar på ett riktigt sätt. Personuppgifter identifierar och är hänförliga till en individ. Genom att lämna Personuppgifter, så ber vi dig om, och du samtycker till att ge tillåtelse för dess användning såsom det beskrivs nedan. Om Personuppgifter lämnas av en annan källa än Uppgiftsföremålet, så ber vi den källan att tillse att den är behörig att lämna ut Uppgifterna för den användning som beskrivs nedan. Typ av Personuppgifter vi kan komma att samla in och varför Beroende på vår relation till kunden kan insamlade Personuppgifter komma att innefatta: identifierings- och kontaktuppgifter, betalkort och bankkonto, kreditvärdering och betalningsanmärkningar, känslig information om hälsa eller sjukdomstillstånd, samt andra Personuppgifter som i huvudsak har lämnats av dig. Personuppgifter kan komma att användas i följande syfte: Försäkringsadministration, t.ex. kommunikation, riskacceptans, skadehantering och betalning Förvaltning och kontroll av AIG affärsverksamheter För att förhindra, upptäcka och utreda brott, t.ex. bedrägeri och penningtvätt För att fastställa och försvara juridiska rättigheter För att uppfylla lagar, inklusive lagar utanför det land där du bor För att övervaka och spela in telefonsamtal i kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyfte Internationell överföring På grund av AIG verksamhets globala natur kan Personuppgifter komma att överföras till parter i andra länder, inklusive USA och andra länder med annorlunda personuppgiftslagar än de som finns i EU/EES, dock alltid i enlighet med de juridiska krav som uppställs i det land där du bor. Säkerhet och lagring av Personuppgifter Tillbörliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder tillämpas för att skydda Personuppgifterna. Även AIG tjänsteleverantörer är noga utvalda och måste tillämpa tillbörliga skyddsåtgärder. Personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Begäran eller frågor För att begära åtkomst till eller för att korrigera felaktiga Personuppgifter, eller för att begära radering eller hemlighållande av Personuppgifterna, eller för att invända mot dess användning, vänligen skicka e-postmeddelande till: eller skriv till Personuppgiftsombud, Svensk filial av Försäkringsbolaget AIG Europe Limited, Box 3506, Stockholm. Mer information om vår användning av Personuppgifter återfinns i vår fullständiga Integritetspolicy eller så kan du begära ut ett exemplar genom att använda kontaktuppgifterna ovan. Utlämnande av Personuppgifter För ovanstående syften kan Personuppgifter komma att lämnas ut till våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsgivare och återförsäkrare, kreditvärderingsinstitut, sjukvårdspersonal och andra tjänsteleverantörer. Personuppgifter kommer att lämnas ut till andra tredje parter (inklusive statliga myndigheter) om så krävs i lag. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till presumtiva köpare och köpare, samt överlåtas vid försäljning av vårt bolag eller vid överlåtelse av affärstillgångar. AIG lämnar inte ut Personuppgifter till andra för att används i marknadsföringssyfte. 9

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: 516401-8060 Tel : +46 770 258262 Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp per försäkrad (SEK) Läke- och resekostnader mm Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall, under längst 60 dagar respektive 3 år Akut tandbehandling Resekostnader,

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A,

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 1 oktober 2014

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 1 oktober 2014 Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 1 oktober 2014 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg. (Besöksadress: Allén 6 A). Telefon:

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

Backup Basic Försäkringsvillkor Gällande från och med 1 januari, 2007

Backup Basic Försäkringsvillkor Gällande från och med 1 januari, 2007 Backup Basic Försäkringsvillkor Gällande från och med 1 januari, 2007 A För vem, var och när försäkringen gäller 1 A.1 Vem? 1 A.2 Var? 1 A.3 När? 1 A.4 Självrisk 1 B Sjukdom och olycksfall 1 B.1 När kan

Läs mer

Gäller fr o m 15 mars 2006 v. Student. Reseförsäkring för längre utlandsvistelse 3297-3 0602

Gäller fr o m 15 mars 2006 v. Student. Reseförsäkring för längre utlandsvistelse 3297-3 0602 Gäller fr o m 15 mars 2006 v Student Reseförsäkring för längre utlandsvistelse 3297-3 0602 Vi har 85 års erfarenhet av resande och vet hur vi lätt kan hjälpa dig om något händer. Du får hjälp av oss eller

Läs mer

Ersättningsmoment Om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada.

Ersättningsmoment Om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada. EC 2033 081222 (2) Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring Eurocard Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Kort som omfattas: Innehavare av giltigt Eurocard som tecknat avtal om tjänstereseförsäkring med Eurocard

Läs mer

försäkring Affärsresa Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten

försäkring Affärsresa Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten försäkring Affärsresa Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten Gäller fr o m 1 januari 2011 För dig som ibland reser i tjänsten Visste du att din hemförsäkring bara skyddar dig när du reser som privatperson?

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 Vid svårare sjukdom, olycksfall eller om försäkrad behöver hjälp utomlands, kontakta: SOS-International A/S, Danmark (ange alltid försäkringsnummer)

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD Villkor gällande från 2013-02-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Parterna och försäkringsskyddet

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 januari 2015 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 6 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 8 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer