Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011"

Transkript

1 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: Tel : Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS LA DEFENSE - 34 Place des Corolles COURBEVOIE - FRANCE Registered in France under R.C.S. Nanterre Besöksadress: Drottninggatan 82, vån 3 Postadress: Box 3506, Stockholm

2 VIKTIGT ATT VETA Allmänt om försäkringen Reseförsäkringen omfattar fastställda händelser, angivna i dessa försäkringsvillkor, som kan inträffa i anslutning till resor, till exempel skada eller förlust av bagage, avbeställning av resa, avbrytande av resa, sjukdom under resa eller olycksfall under resa och därtill hörande vårdkostnader. I försäkringen finns begränsningar och villkor som du måste följa för att försäkringen ska kunna tas i anspråk vid skadehändelse. När du tecknar försäkring bör du säkerställa att försäkringen uppfyller dina behov. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är att du har Sverige som ditt bosättningsland och inte har vistats utomlands i mer än sex (6) månader i följd under det senaste året närmast innan ansökan om försäkring. Försäkringen kan inte tecknas av den som fyllt 70 år vid tidpunkten då resan påbörjas. Oberoende av den avtalade försäkringstiden så upphör försäkringen att gälla vid återkomsten till bostaden i bosättningslandet. Hälsa Försäkringen innehåller i vissa delar skydd som beror på din och andra personers hälsotillstånd. De andra personer som åsyftas behöver inte själva vara resenärer men din rätt till ersättning kan komma att bero på dennes eller deras hälsotillstånd. Till exempel avbokning eller avbrytande av resa. Försäkringsskyddet gäller inte för sjukdom, olycksfall eller annat hälsoproblem som du eller någon i den krets på vars hälsa försäkringen beror om sjukdomen, olycksfallet eller hälsoproblemet visat sig innan försäkringen tecknades. Säkerhetsföreskrifter: Under några moment finns säkerhetsföreskrifter som måste följas. Syftet är att förhindra och begränsa skador, och om föreskrifterna inte följs kan ersättningen nedsättas eller helt utebli. När det gäller pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Där det finns tillgång till säkerhetsskåp ska det användas och om det inte finns måste egendomen låsas in dubbelt. Detta innebär bland annat att pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in. Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under punkt 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning ska lämnas. Kostnader som beräknas överstiga kr ska godkännas av Chartis i förväg.

3 All vård och medicin ska vara ordinerad av behandlande, behörig och ojävig läkare/tandläkare på platsen. I första hand ska allmän, fri eller subventionerad sjuk- eller tandvårdsförmån utnyttjas, t ex via allmän försäkring och EU-konvention eller alternativt tecknad sjuk- eller tandvårdsförsäkring. Om allmän, fri eller subventionerad, sjuk- eller tandvårdsförmån, (till exempel vård inom EU eller annat internationellt vårdavtal) inte finns tillgänglig på resmålet, eller om tillfredsställande vård inte kan fås därifrån, kan privatvård ersättas. I bosättningslandet och inom Norden ersätts privatvård normalt inte. Alla kostnader/utlägg ska kunna styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Försening ska styrkas med lämpligt intyg från transportören, t ex Property Irregularity Report (P.I.R-rapport) som tas upp av transportören i samband med att incheckat bagage försvinner eller förloras. Förlust, överfall och liknande ska styrkas med polisanmälan. Kvitton, intyg, polisanmälan m m ska bifogas skadeanmälan i original. Självrisk Försäkringen har en självrisk på SEK 500 i de delar i försäkringen som ersätter kostnader. Självrisken är det belopp som du vid skada får betala själv. Om den totala skadekostnaden är mindre än självrisken lämnas ingen ersättning. Vissa moment i försäkringen har en högre eller lägre självrisk. I de fall självrisken är högre eller lägre anges det i anslutning till det aktuella momentet. Riskländer Försäkringen gäller inte för resor till Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. Försäkringsdokument Dokumenten som utgör försäkringsavtalet är bokningsbekräftelsen från reseföretaget där bekräftelse på reseförsäkringen finns samt detta försäkringsvillkor. Den köpta försäkringens omfattning och vem som är försäkrad framgår av bokningsbekräftelsen. Försäkringsbeloppen (maximal ersättning) och regler för när och hur försäkringsersättning lämnas framgår av dessa försäkringsvillkor. Läs bokningsbekräftelsen tillsammans med försäkringsvillkoren för att se vad som gäller vid skada. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras under punkt 6. Definitioner. 3

4 VILLKOR FLYBE PRIVATRESEFÖRSÄKRING OKTOBER 2011 Innehåll A A.1 A.2 B B.1 B Viktigt att veta Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Försäkringspremien Olycksfall Läke-, rese- och tandskadekostnader Merkostnader Sjukdom Läke-, rese- och tandskadekostnader Merkostnader C Krisbehandling 9 D Egendom 10 E Försening 11 F Privat ansvar 12 G Privat rättsskydd 13 H Avbeställning 14 I Assistans 14 6 Definitioner 15 Allmänna bestämmelser Säkerhetsföreskrifter Anvisningar Generella anvisningar Undantag Generella undantag Försäkringstiden och förnyelse av försäkringsavtalet Uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet Premiebetalning Upplysningsplikt och riskökning Dubbelförsäkring Räddningsplikt Force Majeure Skaderegistrering Tillämplig lag 8 Åtgärder vid skada 22 Sid

5 VILLKOR FLYBE NORDIC PRIVATRESE- FÖRSÄKRING OKTOBER 2011 Augusti Vem försäkringen gäller för och vem kan teckna försäkringen Försäkringen omfattar de personer som finns angivna som försäkrade på bokningsbekräftelsen från Flybe Nordic, nedan kallat reseföretaget. Försäkringen kan tecknas av den som bokar en resa via reseföretaget. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är att den som söker försäkring har Sverige som sitt bosättningsland och inte har vistats utomlands i mer än sex (6) månader i följd under det senaste året närmast innan ansökan om försäkring. Försäkringen kan inte tecknas av den som fyllt 70 år vid tidpunkten då resan påbörjas. Försäkringen kan bara tecknas i direkt anslutning till bokningen av resan, det vill säga vid den tidpunkt då bindande avtal om resa ingås med reseföretaget. Försäkringen kan inte tecknas i efterhand. 2. När försäkringen gäller Försäkringen tecknas som tidsbestämd försäkring för en särskilt angiven privat resa utanför bosättningslandet. Försäkring gäller för och under den resa som framgår av bokningsbekräftelsen och som försäkringen är tecknad för samt för vilken försäkringspremien har betalats. Resan får vara i högst 31 dagar räknat från utresedagen. Moment H. Avbeställning gäller även innan resan påbörjats under förutsättning att försäkringspremien har betalats. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen utom i Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. 4. Vad försäkringen gäller för Vilken försäkring som du har tecknat framgår av bokningsbekräftelsen. 5. Försäkringspremien Försäkringspremien ska betalas i sin helhet samtidigt som handpenning för resan erläggs. Premiens storlek framgår av bokningsbekräftelsen. 5

6 A. OLYCKSFALL A.1 Läke-, rese- och tandskadekostnader till följd av olycksfall Om du råkat ut för olycksfall kan ersättning lämnas för A.1.1 Nödvändig läkar-, sjukhusvård och behandling A.1.2 Medicin och hjälpmedel A.1.3 Tandbehandling Information, anvisningar och ersättningsregler Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts under maximalt tre år från olycksfallet. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader som ordinerats av behandlande läkare för skadans läkning ersätts under maximalt ett år från olycksfallet. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader för att på resmålet tillfälligt laga skadad tand, eller tandprotes som var på plats i munnen vid olycksfallet, ersätts med högst SEK A.1.3 Begränsning: Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern onormala förändringar, får du ersättning endast för den skada som kan antas ha blivit följden om förändringarna inte funnits då skadan inträffade. A.1.4 Resekostnader A.1.5 Kostnader för läkarintyg A.1.6 Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med vård och behandling ersätts under maximalt tre år från olycksfallet. (Vid färd med egen bil ersätts SEK 2 per kilometer.) Ersätts om Chartis begärt intyg. Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. A.1. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment A.1 Läke-, Rese- och tandskadekostnader till följd av olycksfall är SEK A.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan innan försäkringen började gälla, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din skada kostnader som drabbar dig vid olycksfall som inträffar då du deltar i, och är en följd av, riskfyllda aktiviteter, exempelvis: - off-pist skidåkning, forsränning, vattenscooter, dykning med tub djupare än 18 meter, - tävlingsidrott och eller särskilt anordnad träning härför, - bungyjump, fallskärmshoppning, segelskärm-, drak- eller ballongflygning, - bergsklättring, aktivitet som klassificeras som expedition eller annan riskfylld sysselsättning. Är ovan nämnd aktivitet arrangerad, rekommenderad eller sanktionerad av reseföretaget gäller försäkringen. 6

7 A.2 Merkostnader till följd av olycksfall Om du råkat ut för olycksfall kan ersättning lämnas för A.2.1 Skadade kläder och andra normalt burna personliga tillhörigheter A.2.2 Merkostnader för kost, logi och hemresa A.2.3 Merkostnader för resa, kost och logi för närstående personer Information, anvisningar och ersättningsregler Ersättning lämnas för skadade kläder och annat som du bar vid skadetillfället om olycksfallet lett till att du undersökts av läkare/ sköterska/ tandläkare i samband med olycksfallet. Den högsta ersättning som lämnas är SEK Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts vid förlängd vistelse p g a olycksfallet under maximalt 60 dagar. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. Skäliga kostnader ersätts, under maximalt 60 dagar, vid allvarligt olycksfall eller dödsfall. Resan ska på förhand godkännas av Chartis. A.2 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från A.2 Merkostnader till följd av olycksfall är SEK för ett och samma olycksfall. A.2 Undantag: Ersättning lämnas inte för förebyggande sjukvård eller tandvård, planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan innan försäkringen började gälla, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din skada kostnader som drabbar dig vid olycksfall som inträffar då du deltar i, och är en följd av, riskfyllda aktiviteter, exempelvis: - off-pist skidåkning, forsränning, vattenscooter, dykning med tub djupare än 18 meter, - tävlingsidrott och eller särskilt anordnad träning härför, - bungyjump, fallskärmshoppning, segelskärm-, drak- eller ballongflygning, - bergsklättring, aktivitet som klassificeras som expedition eller annan riskfylld sysselsättning. Är ovan nämnd aktivitet arrangerad, rekommenderad eller sanktionerad av reseföretaget gäller försäkringen. 7

8 B. SJUKDOM B.1 Läke-, rese- och tandskadekostnader till följd av sjukdom Om du drabbats av akut sjukdom kan ersättning lämnas för B.1.1 Nödvändig läkar-, sjukhusvård och behandling B.1.2 Medicin och hjälpmedel B.1.3 Tandbehandling B.1.4 Resekostnader B.1.5 Kostnader för läkarintyg B.1.6 Hemtransport B.1.7 Begravning på plats Information, anvisningar och ersättningsregler Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts under maximalt 60 dagar från första läkarbesöket. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader som ordinerats av behandlande läkare för läkning och tillfrisknande ersätts under maximalt ett år räknat från första läkarbesöket. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader för tillfällig behandling av akuta tandbesvär ersätts. Behandlingen ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med vård och behandling ersätts under högst 60 dagar räknat från första läkarbesöket. (Vid färd med egen bil ersätts SEK 2 per kilometer.) Ersätts om Chartis begärt intyg. Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Skäliga kostnader dock högst SEK för anhöriga ersätts vid resa utanför bosättningslandet om du avlider till följd av sjukdom. B.1. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment B.1 Läke-, Rese- och tandskadekostnader till följd av sjukdom är SEK B.1.3 och B.1.4 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment B.1.2 Medicin och hjälpmedel B.1.3 Tandbehandling och B.1.4 Resekostnader är SEK B.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för kostnader som drabbat dig om du av läkare avråtts från att resa, om inte uppkommen skada uppenbarligen inte har samband med orsaken till avrådan. hänför sig till förebyggande sjukvård eller tandvård, drabbat dig som en konsekvens av planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, är hänförliga till behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns eller pågick redan innan försäkringen började gälla, orsakats av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel, har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din sjukdom. 8

9 B.2 Merkostnader till följd av sjukdom Om du drabbats av akut sjukdom kan ersättning även lämnas för B.2.1 Merkostnader för kost, logi och hemresa B.2.2 Merkostnader för resa, kost och logi för närstående personer Information, anvisningar och ersättningsregler Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts, under maximalt 60 dagar, vid förlängd vistelse p g a sjukdomen. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. Skäliga kostnader ersätts, under maximalt 60 dagar, vid allvarlig sjukdom eller dödsfall. Resan ska på förhand godkännas av Chartis. B.2 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från B.2 Merkostnader till följd av sjukdom är SEK för ett och samma sjukdomsfall. B.2 Undantag: Ersättning lämnas inte för kostnader som drabbat försäkrad som av läkare avråtts från att resa, om inte uppkommen skada uppenbarligen inte har samband med orsaken till avrådan. förebyggande sjukvård eller tandvård, planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan hade innan försäkringen började gälla, (kontrollera definition för akut sjukdom olycksfall) kostnader för sjukdom som orsakats av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din sjukdom. C. KRISBEHANDLING Om du råkat ut för, eller själv bevittnat, allvarligt olycksfall, rån, överfall, hot eller annan traumatisk händelse som brand, explosion, inbrott, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller terrorattack, och råkar ut för akut psykisk kris kan försäkringen ersätta Information, anvisningar och ersättningsregler C.1 Krisbehandling Högst 10 behandlingar. Behandling ska ske hos legitimerad psykolog inom ett år från skadetillfället och ska godkännas av Chartis i förväg. Om du avlidit under resa kan försäkringen ersätta C.2 Krisbehandling för partner och barn Högst 10 behandlingar per person. Behandling ska ske hos legitimerad psykolog inom 12 månader från skadetillfället och ska godkännas av Chartis. C. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment C. Kris är SEK

10 D. EGENDOM Om du drabbats av egendomsskada kan ersättning lämnas för D.1 Personlig lösegendom Rese- och värdehandlingar Pengar Information, anvisningar och ersättningsregler Ersättning lämnas för personlig lösegendom som medförts på resan för resans ändamål och som förkommer eller skadas genom stöld, skadegörelse, transport, trafikolycka, brand, läckage eller naturkatastrof. Personlig lösegendom ersätts med marknadsvärdet. Fotografier, film, dataprogram eller liknande ersätts med marknadsvärdet, om sådant finns, annars med återanskaffningsvärdet för råmaterialet. För egendom som repareras ersätts reparationskostnaden, dock högst marknadsvärdet. Egendom som ersatts tillhör Chartis. Om den kommer tillrätta ska den inlämnas eller erhållen ersättning återbetalas. Stöld, inbrott, förlust och rån ska polisanmälas på skadeorten. Skada som inträffar på hotell eller under transport ska anmälas till hotellet respektive transportföretaget. D.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för ytliga skador, t ex bucklor, repor eller liknande som inte har väsentlig inverkan på användbarheten D.2 Merkostnader till följd av stulna nycklar D.3 Merkostnader till följd av förlorat pass samt resehandlingar Ersätter nya nycklar och/eller nytt lås, motsvarande de befintliga, till ditt hem och/eller fordon med högst SEK Ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för att återanskaffa pass och resehandlingar under resan med högst SEK D. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas för pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom är SEK Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas för egendom inklusive pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom är SEK D. Säkerhetsföreskrifter: För att full ersättning ska lämnas måste egendomen handhas och förvaras så att skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är om egendomen är stöldbegärlig, särskilt värdefull eller ömtålig, eller sådan att det är naturligt att ha den under särskild uppsikt. För pengar gäller särskilt hårda aktsamhetskrav. Detta betyder bl a att hotellrum, lägenhet, passagerarhytt och liknande, eller transportmedel, inte får lämnas olåst eller med öppet fönster För pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Där det finns tillgång till säkerhetsskåp ska det användas och om det inte finns måste egendomen låsas in dubbelt, pengar inte får lämnas utan uppsikt, om de inte är föremål för s k dubbel inlåsning stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in eller transporteras utanför din uppsikt. 10

11 E. FÖRSENING Om du drabbats av försening enligt nedan kan ersättning lämnas för Information, anvisningar och ersättningsregler E.1 Försening av bagage Ersättning lämnas för skäliga kostnader dock högst SEK för nödvändiga inköp av kläder och hygienartiklar om incheckat bagage vid utresa blivit försenat mer än 6 timmar efter ankomst till resmålet utanför bostadsort. Utbetald ersättning kan komma att dras av om ersättning senare lämnas för försvunnen egendom under moment D.1. Inköpen ska göras i direkt anslutning till förseningen och innan bagaget återfåtts. Förseningen ska styrkas med P.I.R-rapport i original och kostnaderna ska styrkas med kvitton i original. E.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för bagage som försenats på hemresan. E.2 Försening av allmänt färdmedel, mer än 5 timmar E.3 Missad avresa med allmänt färdmedel Ersättning lämnas för skäliga merkostnader under den tid förseningen varar, t ex för mat och logi med högst SEK 500. Om förseningen varar mer än 10 timmar lämnas för skäliga merkostnader under den tid förseningen varar, t ex för mat och logi med ytterligare högst SEK 500 Förseningen ska styrkas med intyg utfärdat av transportören och kostnader med kvitton i original. Ersättningen lämnas utan avdrag för självrisk. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader dock högst SEK för att komma fram till resmålet, eller ansluta sig till resan, om du under direkt färd till utresans eller hemresans utgångspunkt försenats och därmed missat inbokad avgång. Förseningen ska bero på händelser du inte kunnat förutse eller förhindra. Om anslutning vid utresa inte är möjlig utan att mer än halva restiden går förlorad, räknat från ankomsten till resmålet, lämnas ersättning motsvarande resans pris dock högst SEK E.3 Undantag: Ersättning lämnas inte om orsaken till den missade anslutningen beror på konkurs, myndighets ingripande, strejk, lockout eller andra arbetsmarknadspolitiska stridsåtgärder. E.3 Säkerhetsföreskrift: Du ska starta i god tid för att vara på plats i tid enligt transportör/ arrangörs skriftliga anvisning. Hänsyn ska ha tagits till väderleksförhållanden och trafiksituation. Vid direkt påföljande anslutning ska marginal för byte av transportmedel vara minst 2 timmar för resor inom Europa och minst 4 timmar för resor till andra kontinenter eller världsdelar. E.4 Förlängd vistelse, under mer än 24 timmar, p g a terrorism eller naturkatastrof Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi och resor, om du måste ändra din resa till följd av en internationellt erkänd terrorattack eller naturkatastrof. E. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment E, försening är SEK

12 F. PRIVAT ANSVAR Om någon kräver att du (i egenskap av privatperson ska betala skadestånd kan ersättning lämnas för F.1 Person- och sakskada samt därav direkt följande förmögenhetsskada Information, anvisningar och ersättningsregler Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen åtar sig Chartis att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger förhandla med den som kräver skadestånd föra din talan vid rättegång eller skiljeförfarande och betala de kostnader som du åsamkas och som inte kan ersattas av motpart eller annan betala det skadestånd som du är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt. Försäkringsbeloppet gäller som högsta ersättning även om flera försäkrade är skadeståndsskyldiga vid samma tillfälle, eller om flera skador uppkommit av samma orsak eller vid samma tillfälle. För att försäkringen ska gälla ska du vid kallelse till förhör inför myndighet, instämning till domstol, eller vid kännedom om att så ska ske, omedelbart göra anmälan till Chartis som utser rättegångsombud. Du ska medverka till uppgörelse i godo med den som kräver skadestånd och i övrigt följa Chartis beslut. Om Chartis förklarat sig villigt att göra upp i godo är Chartis fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och företa ytterligare utredning. Utan Chartis tillåtelse har du inte heller rätt att medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. F. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment F. Privat Ansvar är SEK F. Undantag: Ersättning lämnas inte för skada som du kan göras ansvarig för som ägare av fastighet eller lägenhet eller innehavare av tomträtt skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, vatten eller luftfarkost, till följd av trafik med fordonet eller farkosten. Anmärkning: undantaget gäller ej personskada orsakad av elektrisk rullstol eller båt med högst 10 hk motor, alternativt 10 kvm segelyta skada på egendom som du hyrt, leasat, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med. Anmärkning: undantaget gäller ej skada som du orsakat på hotellrum eller annan hyrd bostad, samt på inventarier däri, förutsatt att skadan inte beror på slitage eller vanvård eller orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling skada som försäkrad orsakat nära anhörig skada som uppkommit i samband med att du utfört uppsåtlig straffbar gärning skada som du har tagit på sig ansvar för utöver gällande skadeståndsrätt ren förmögenhetsskada d v s ekonomisk skada som uppkommit utan samband med person- eller sakskada. 12

13 G. PRIVAT RÄTTSSKYDD Om du hamnar i tvist i egenskap av privatperson kan ersättning lämnas för G.1 Ombuds- och rättegångskostnader Information, anvisningar och ersättningsregler Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få betalda ur allmänna medel eller av motpart. Försäkringen omfattar tvister som kan prövas av tingsrätt, hovrätt, Högsta Domstolen eller motsvarande domstolar/nämnder utomlands alternativt vid skiljeförfarande. Ersättning lämnas för ombuds arvode och omkostnader kostnader för utredning före rättegång, som beställts av ombudet kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande expeditionskostnader i domstol kostnader för medling rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols prövning av tvisten rättgångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart eller staten om det är uppenbart att du skulle dömts att betala högre rättegångskostnader. Endast en (1) tvist anses föreligga om du och annan försäkrad av Chartis står på samma sida i en tvist, eller om flera tvister kan handläggas i samma rättegång. Om flera tvister uppkommer räknas de som en (1) tvist om de väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter. För att försäkringen ska gälla ska du anlita lämpligt ombud med hänsyn till ärendets natur och din bostadsort. Ombudet ska vara advokat (ledamot av Sveriges Advokatsamfund) eller jurist anställd hos advokat, eller annan person som efter prövning av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd kan befinnas lämplig för uppdraget. Vid tvist utomlands ska ombudet godkännas av Chartis. G. Begränsning: Vid ersättning från moment G. Privat Rättsskydd görs avdrag med självrisk på SEK plus 20 % av den totala kostnaden som ersättningen grundar sig på. Den högsta sammanlagda ersättningen som kan lämnas från G. Privat Rättsskydd är SEK G. Undantag: Försäkringen omfattar inte tvist som rör familjerättens område ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning pantsättning eller borgensåtagande fordran eller anspråk som överlåtits på dig om du uppträder som köpare eller ägare av fastighet eller lägenhet, eller innehavare av tomträtt om du uppträder som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, vatten- eller luftfarkost. Anmärkning: undantaget gäller ej om fordonet eller farkosten korttidshyrts eller tillfälligt lånats utomlands anspråk mot dig på grund av gärning utförd av dig och som föranlett misstanke om, eller åtal för, brott som kräver uppsåt för straffbarhet om du inte har befogat intresse av att få sin sak prövad Ersättning lämnas inte för eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader för dig verkställighet av dom, beslut eller avtal merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud ersättning till skiljemän Chartis betalar inte om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning från annat håll. 13

14 H. AVBESTÄLLNING Om du måste avbeställa en resa kan ersättning lämnas för Information, anvisningar och ersättningsregler H.1 Avbeställningskostnader Ersättning lämnas för den avbeställningskostnad som uppstår om den biljett du köpt avbeställningsförsäkring för måste avbokas pga olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall, som drabbar dig eller närstående person. Försäkringen gäller också om någon i ditt resesällskap, som inte är närstående person, drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall under förutsättning att resesällskapet totalt består av högst 3 personer. Ersättning kan också lämnas om större naturkatastrof inträffat i det område dit resan skulle gått, eller om allvarlig skada inträffat på arbetsplatsen eller i din privata bostad. Orsaken ska vara oväntad för dig och av sådan omfattning och art att det inte är rimligt att resa. Avbeställningsförsäkringen gäller från det att beställningen blir bindande tills dess resan påbörjas. H. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från H. Avbeställning är SEK per person och högst SEK per familj. I. ASSISTANS Vid behov av akut hjälp kan Chartis 24-timmars-Assistans bl a hjälpa till med Betalningsgarantier till sjukhus Kvalitetskontroll av sjukhus och läkare Transporter Flygambulans-service Bokning av biljetter Godkännande av kostnader Information, anvisningar och ersättningsregler Kontakta alltid Chartis 24-timmars-Assistans snarast möjligt när något hänt eller för att få råd i besvärliga situationer. SOS International

15 5. DEFINITIONER Akut kritisk sjukdom Med akut kritisk sjukdom avses stroke och hjärtinfarkt. Akut sjukdom En plötslig försämring av hälsotillståndet, som inte är att betrakta som olycksfall. Även en medicinskt sett oväntad akut försämring av sjukdom som visat symptom före försäkringstiden kan anses vara akut sjukdom. Den akuta fasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår. Allriskskada Plötslig och oförutsedd förlust eller skada. Avbeställningskostnad Den biljett du tecknat avbeställningsförsäkring för med avdrag för den återbetalning som kan fås från transportföretag/arrangör. Bostad Den plats i bosättningslandet där du normalt har din dygnsvila. Även tillfällig bostad, som t ex fritidshus eller övernattningslägenhet, kan efter omständigheterna avses. Bosättningslandet Det land i vilket du är stadigvarande bosatt/folkbokförd. Ekonomisk invaliditet Bestående nedsättning av din arbetsförmåga. Förmånstagare Om inte annat skriftligen anmälts till Chartis: din efterlevande partner och barn, eller om sådana anhöriga saknas, de legala arvingarna. Är efterlevande partner och barn förmånstagare, skall halva försäkringsbeloppet tillfalla efterlevande partner och återstoden dina barn med lika fördelning sinsemellan. Är efterlevande partner avliden får dina barn hela beloppet med lika fördelning sinsemellan. Om alla barn är avlidna får efterlevande partner hela beloppet. Om mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap pågick vid tiden för dödsfallet är efterlevande partner inte förmånstagare. Försäkringsbekräftelse Om inte annat särskilt försäkringsbrev har utfärdats av Chartis utgör en bokningsbekräftelse från ett reseföretag, där det framgår vilket försäkringsskydd som har tecknats hos Chartis, försäkringsbekräftelsen. Infektion Infektion är en försämring av din hälsa som direkt orsakats av en bakterie eller ett virus och som enligt definitionerna i detta villkor inte är ett olycksfall. Lyte Kroppsfel som kan sägas vanställa den skadade och direkt kan iakttagas av utomstående, t ex ärr eller annan vanställdhet. Marknadsvärde Vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig egendom, med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet. Om värdeminskningen är mindre än 30% och ny egendom införskaffas inom sex månader görs inget avdrag. Medicinsk invaliditet Bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som fastställs oberoende av ditt yrke, arbetsför hållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk och förlust av inre organ och sinnesfunktion. Men T ex förlust av lukt eller smak eller nedsättning av hörsel. 15

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Reseförsäkring Komplett

Reseförsäkring Komplett Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 15 mars 2012 1 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 18 januari, 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar

Läs mer

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200)

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) 1 SJÄLVRISK Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) På följesedel/faktura framgår det vilken produkt och täckningsområde du har valt, och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment reseförsäkring 2014-04-01 Fullständiga villkor 2010 Säkerhet över alla gränser 1 GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG UPP TILL 35 ÅR 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Fullständiga villkor 2000 Säkerhet över alla gränser GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736

RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736 RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736 FÖR ENSKILD PERSON/FAMILJ/GRUPP Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar Villkoren gäller from 2008-01-01

Läs mer

RESEF ÖRSÄKRING 735:3

RESEF ÖRSÄKRING 735:3 Reseförsäkring 06-02-09 12.22 Sida 1 RESEF ÖRSÄKRING 735:3 FÖR ENSKILD PERSON/FAMILJ/GRUPP Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar Villkoren

Läs mer