Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011"

Transkript

1 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: Tel : Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS LA DEFENSE - 34 Place des Corolles COURBEVOIE - FRANCE Registered in France under R.C.S. Nanterre Besöksadress: Drottninggatan 82, vån 3 Postadress: Box 3506, Stockholm

2 VIKTIGT ATT VETA Allmänt om försäkringen Reseförsäkringen omfattar fastställda händelser, angivna i dessa försäkringsvillkor, som kan inträffa i anslutning till resor, till exempel skada eller förlust av bagage, avbeställning av resa, avbrytande av resa, sjukdom under resa eller olycksfall under resa och därtill hörande vårdkostnader. I försäkringen finns begränsningar och villkor som du måste följa för att försäkringen ska kunna tas i anspråk vid skadehändelse. När du tecknar försäkring bör du säkerställa att försäkringen uppfyller dina behov. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är att du har Sverige som ditt bosättningsland och inte har vistats utomlands i mer än sex (6) månader i följd under det senaste året närmast innan ansökan om försäkring. Försäkringen kan inte tecknas av den som fyllt 70 år vid tidpunkten då resan påbörjas. Oberoende av den avtalade försäkringstiden så upphör försäkringen att gälla vid återkomsten till bostaden i bosättningslandet. Hälsa Försäkringen innehåller i vissa delar skydd som beror på din och andra personers hälsotillstånd. De andra personer som åsyftas behöver inte själva vara resenärer men din rätt till ersättning kan komma att bero på dennes eller deras hälsotillstånd. Till exempel avbokning eller avbrytande av resa. Försäkringsskyddet gäller inte för sjukdom, olycksfall eller annat hälsoproblem som du eller någon i den krets på vars hälsa försäkringen beror om sjukdomen, olycksfallet eller hälsoproblemet visat sig innan försäkringen tecknades. Säkerhetsföreskrifter: Under några moment finns säkerhetsföreskrifter som måste följas. Syftet är att förhindra och begränsa skador, och om föreskrifterna inte följs kan ersättningen nedsättas eller helt utebli. När det gäller pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Där det finns tillgång till säkerhetsskåp ska det användas och om det inte finns måste egendomen låsas in dubbelt. Detta innebär bland annat att pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in. Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under punkt 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning ska lämnas. Kostnader som beräknas överstiga kr ska godkännas av Chartis i förväg.

3 All vård och medicin ska vara ordinerad av behandlande, behörig och ojävig läkare/tandläkare på platsen. I första hand ska allmän, fri eller subventionerad sjuk- eller tandvårdsförmån utnyttjas, t ex via allmän försäkring och EU-konvention eller alternativt tecknad sjuk- eller tandvårdsförsäkring. Om allmän, fri eller subventionerad, sjuk- eller tandvårdsförmån, (till exempel vård inom EU eller annat internationellt vårdavtal) inte finns tillgänglig på resmålet, eller om tillfredsställande vård inte kan fås därifrån, kan privatvård ersättas. I bosättningslandet och inom Norden ersätts privatvård normalt inte. Alla kostnader/utlägg ska kunna styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande. Försening ska styrkas med lämpligt intyg från transportören, t ex Property Irregularity Report (P.I.R-rapport) som tas upp av transportören i samband med att incheckat bagage försvinner eller förloras. Förlust, överfall och liknande ska styrkas med polisanmälan. Kvitton, intyg, polisanmälan m m ska bifogas skadeanmälan i original. Självrisk Försäkringen har en självrisk på SEK 500 i de delar i försäkringen som ersätter kostnader. Självrisken är det belopp som du vid skada får betala själv. Om den totala skadekostnaden är mindre än självrisken lämnas ingen ersättning. Vissa moment i försäkringen har en högre eller lägre självrisk. I de fall självrisken är högre eller lägre anges det i anslutning till det aktuella momentet. Riskländer Försäkringen gäller inte för resor till Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. Försäkringsdokument Dokumenten som utgör försäkringsavtalet är bokningsbekräftelsen från reseföretaget där bekräftelse på reseförsäkringen finns samt detta försäkringsvillkor. Den köpta försäkringens omfattning och vem som är försäkrad framgår av bokningsbekräftelsen. Försäkringsbeloppen (maximal ersättning) och regler för när och hur försäkringsersättning lämnas framgår av dessa försäkringsvillkor. Läs bokningsbekräftelsen tillsammans med försäkringsvillkoren för att se vad som gäller vid skada. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras under punkt 6. Definitioner. 3

4 VILLKOR FLYBE PRIVATRESEFÖRSÄKRING OKTOBER 2011 Innehåll A A.1 A.2 B B.1 B Viktigt att veta Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Försäkringspremien Olycksfall Läke-, rese- och tandskadekostnader Merkostnader Sjukdom Läke-, rese- och tandskadekostnader Merkostnader C Krisbehandling 9 D Egendom 10 E Försening 11 F Privat ansvar 12 G Privat rättsskydd 13 H Avbeställning 14 I Assistans 14 6 Definitioner 15 Allmänna bestämmelser Säkerhetsföreskrifter Anvisningar Generella anvisningar Undantag Generella undantag Försäkringstiden och förnyelse av försäkringsavtalet Uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet Premiebetalning Upplysningsplikt och riskökning Dubbelförsäkring Räddningsplikt Force Majeure Skaderegistrering Tillämplig lag 8 Åtgärder vid skada 22 Sid

5 VILLKOR FLYBE NORDIC PRIVATRESE- FÖRSÄKRING OKTOBER 2011 Augusti Vem försäkringen gäller för och vem kan teckna försäkringen Försäkringen omfattar de personer som finns angivna som försäkrade på bokningsbekräftelsen från Flybe Nordic, nedan kallat reseföretaget. Försäkringen kan tecknas av den som bokar en resa via reseföretaget. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är att den som söker försäkring har Sverige som sitt bosättningsland och inte har vistats utomlands i mer än sex (6) månader i följd under det senaste året närmast innan ansökan om försäkring. Försäkringen kan inte tecknas av den som fyllt 70 år vid tidpunkten då resan påbörjas. Försäkringen kan bara tecknas i direkt anslutning till bokningen av resan, det vill säga vid den tidpunkt då bindande avtal om resa ingås med reseföretaget. Försäkringen kan inte tecknas i efterhand. 2. När försäkringen gäller Försäkringen tecknas som tidsbestämd försäkring för en särskilt angiven privat resa utanför bosättningslandet. Försäkring gäller för och under den resa som framgår av bokningsbekräftelsen och som försäkringen är tecknad för samt för vilken försäkringspremien har betalats. Resan får vara i högst 31 dagar räknat från utresedagen. Moment H. Avbeställning gäller även innan resan påbörjats under förutsättning att försäkringspremien har betalats. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen utom i Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. 4. Vad försäkringen gäller för Vilken försäkring som du har tecknat framgår av bokningsbekräftelsen. 5. Försäkringspremien Försäkringspremien ska betalas i sin helhet samtidigt som handpenning för resan erläggs. Premiens storlek framgår av bokningsbekräftelsen. 5

6 A. OLYCKSFALL A.1 Läke-, rese- och tandskadekostnader till följd av olycksfall Om du råkat ut för olycksfall kan ersättning lämnas för A.1.1 Nödvändig läkar-, sjukhusvård och behandling A.1.2 Medicin och hjälpmedel A.1.3 Tandbehandling Information, anvisningar och ersättningsregler Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts under maximalt tre år från olycksfallet. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader som ordinerats av behandlande läkare för skadans läkning ersätts under maximalt ett år från olycksfallet. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader för att på resmålet tillfälligt laga skadad tand, eller tandprotes som var på plats i munnen vid olycksfallet, ersätts med högst SEK A.1.3 Begränsning: Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern onormala förändringar, får du ersättning endast för den skada som kan antas ha blivit följden om förändringarna inte funnits då skadan inträffade. A.1.4 Resekostnader A.1.5 Kostnader för läkarintyg A.1.6 Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med vård och behandling ersätts under maximalt tre år från olycksfallet. (Vid färd med egen bil ersätts SEK 2 per kilometer.) Ersätts om Chartis begärt intyg. Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. A.1. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment A.1 Läke-, Rese- och tandskadekostnader till följd av olycksfall är SEK A.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan innan försäkringen började gälla, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din skada kostnader som drabbar dig vid olycksfall som inträffar då du deltar i, och är en följd av, riskfyllda aktiviteter, exempelvis: - off-pist skidåkning, forsränning, vattenscooter, dykning med tub djupare än 18 meter, - tävlingsidrott och eller särskilt anordnad träning härför, - bungyjump, fallskärmshoppning, segelskärm-, drak- eller ballongflygning, - bergsklättring, aktivitet som klassificeras som expedition eller annan riskfylld sysselsättning. Är ovan nämnd aktivitet arrangerad, rekommenderad eller sanktionerad av reseföretaget gäller försäkringen. 6

7 A.2 Merkostnader till följd av olycksfall Om du råkat ut för olycksfall kan ersättning lämnas för A.2.1 Skadade kläder och andra normalt burna personliga tillhörigheter A.2.2 Merkostnader för kost, logi och hemresa A.2.3 Merkostnader för resa, kost och logi för närstående personer Information, anvisningar och ersättningsregler Ersättning lämnas för skadade kläder och annat som du bar vid skadetillfället om olycksfallet lett till att du undersökts av läkare/ sköterska/ tandläkare i samband med olycksfallet. Den högsta ersättning som lämnas är SEK Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts vid förlängd vistelse p g a olycksfallet under maximalt 60 dagar. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. Skäliga kostnader ersätts, under maximalt 60 dagar, vid allvarligt olycksfall eller dödsfall. Resan ska på förhand godkännas av Chartis. A.2 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från A.2 Merkostnader till följd av olycksfall är SEK för ett och samma olycksfall. A.2 Undantag: Ersättning lämnas inte för förebyggande sjukvård eller tandvård, planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan innan försäkringen började gälla, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din skada kostnader som drabbar dig vid olycksfall som inträffar då du deltar i, och är en följd av, riskfyllda aktiviteter, exempelvis: - off-pist skidåkning, forsränning, vattenscooter, dykning med tub djupare än 18 meter, - tävlingsidrott och eller särskilt anordnad träning härför, - bungyjump, fallskärmshoppning, segelskärm-, drak- eller ballongflygning, - bergsklättring, aktivitet som klassificeras som expedition eller annan riskfylld sysselsättning. Är ovan nämnd aktivitet arrangerad, rekommenderad eller sanktionerad av reseföretaget gäller försäkringen. 7

8 B. SJUKDOM B.1 Läke-, rese- och tandskadekostnader till följd av sjukdom Om du drabbats av akut sjukdom kan ersättning lämnas för B.1.1 Nödvändig läkar-, sjukhusvård och behandling B.1.2 Medicin och hjälpmedel B.1.3 Tandbehandling B.1.4 Resekostnader B.1.5 Kostnader för läkarintyg B.1.6 Hemtransport B.1.7 Begravning på plats Information, anvisningar och ersättningsregler Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts under maximalt 60 dagar från första läkarbesöket. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader som ordinerats av behandlande läkare för läkning och tillfrisknande ersätts under maximalt ett år räknat från första läkarbesöket. Det första läkarbesöket ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader för tillfällig behandling av akuta tandbesvär ersätts. Behandlingen ska göras på resmålet. Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med vård och behandling ersätts under högst 60 dagar räknat från första läkarbesöket. (Vid färd med egen bil ersätts SEK 2 per kilometer.) Ersätts om Chartis begärt intyg. Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Skäliga kostnader dock högst SEK för anhöriga ersätts vid resa utanför bosättningslandet om du avlider till följd av sjukdom. B.1. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment B.1 Läke-, Rese- och tandskadekostnader till följd av sjukdom är SEK B.1.3 och B.1.4 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas från moment B.1.2 Medicin och hjälpmedel B.1.3 Tandbehandling och B.1.4 Resekostnader är SEK B.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för kostnader som drabbat dig om du av läkare avråtts från att resa, om inte uppkommen skada uppenbarligen inte har samband med orsaken till avrådan. hänför sig till förebyggande sjukvård eller tandvård, drabbat dig som en konsekvens av planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, är hänförliga till behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns eller pågick redan innan försäkringen började gälla, orsakats av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel, har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din sjukdom. 8

9 B.2 Merkostnader till följd av sjukdom Om du drabbats av akut sjukdom kan ersättning även lämnas för B.2.1 Merkostnader för kost, logi och hemresa B.2.2 Merkostnader för resa, kost och logi för närstående personer Information, anvisningar och ersättningsregler Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts, under maximalt 60 dagar, vid förlängd vistelse p g a sjukdomen. Även kostnader för försäkrad medresenär som assisterar dig kan ersättas. Skäliga kostnader ersätts, under maximalt 60 dagar, vid allvarlig sjukdom eller dödsfall. Resan ska på förhand godkännas av Chartis. B.2 Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från B.2 Merkostnader till följd av sjukdom är SEK för ett och samma sjukdomsfall. B.2 Undantag: Ersättning lämnas inte för kostnader som drabbat försäkrad som av läkare avråtts från att resa, om inte uppkommen skada uppenbarligen inte har samband med orsaken till avrådan. förebyggande sjukvård eller tandvård, planerade operationer eller behandlingar och komplikationer som dessa medför, behandling eller läkemedel för ett medicinskt tillstånd som fanns redan hade innan försäkringen började gälla, (kontrollera definition för akut sjukdom olycksfall) kostnader för sjukdom som orsakats av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel, kostnader som har samband med graviditet efter graviditetens 28:e vecka kostnad som är förorsakad av att fartyg, flygplan eller annat allmänt färdmedel måste ändra sin färdplan på grund av din sjukdom. C. KRISBEHANDLING Om du råkat ut för, eller själv bevittnat, allvarligt olycksfall, rån, överfall, hot eller annan traumatisk händelse som brand, explosion, inbrott, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller terrorattack, och råkar ut för akut psykisk kris kan försäkringen ersätta Information, anvisningar och ersättningsregler C.1 Krisbehandling Högst 10 behandlingar. Behandling ska ske hos legitimerad psykolog inom ett år från skadetillfället och ska godkännas av Chartis i förväg. Om du avlidit under resa kan försäkringen ersätta C.2 Krisbehandling för partner och barn Högst 10 behandlingar per person. Behandling ska ske hos legitimerad psykolog inom 12 månader från skadetillfället och ska godkännas av Chartis. C. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment C. Kris är SEK

10 D. EGENDOM Om du drabbats av egendomsskada kan ersättning lämnas för D.1 Personlig lösegendom Rese- och värdehandlingar Pengar Information, anvisningar och ersättningsregler Ersättning lämnas för personlig lösegendom som medförts på resan för resans ändamål och som förkommer eller skadas genom stöld, skadegörelse, transport, trafikolycka, brand, läckage eller naturkatastrof. Personlig lösegendom ersätts med marknadsvärdet. Fotografier, film, dataprogram eller liknande ersätts med marknadsvärdet, om sådant finns, annars med återanskaffningsvärdet för råmaterialet. För egendom som repareras ersätts reparationskostnaden, dock högst marknadsvärdet. Egendom som ersatts tillhör Chartis. Om den kommer tillrätta ska den inlämnas eller erhållen ersättning återbetalas. Stöld, inbrott, förlust och rån ska polisanmälas på skadeorten. Skada som inträffar på hotell eller under transport ska anmälas till hotellet respektive transportföretaget. D.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för ytliga skador, t ex bucklor, repor eller liknande som inte har väsentlig inverkan på användbarheten D.2 Merkostnader till följd av stulna nycklar D.3 Merkostnader till följd av förlorat pass samt resehandlingar Ersätter nya nycklar och/eller nytt lås, motsvarande de befintliga, till ditt hem och/eller fordon med högst SEK Ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för att återanskaffa pass och resehandlingar under resan med högst SEK D. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas för pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom är SEK Den högsta sammanlagda ersättning som lämnas för egendom inklusive pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom är SEK D. Säkerhetsföreskrifter: För att full ersättning ska lämnas måste egendomen handhas och förvaras så att skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är om egendomen är stöldbegärlig, särskilt värdefull eller ömtålig, eller sådan att det är naturligt att ha den under särskild uppsikt. För pengar gäller särskilt hårda aktsamhetskrav. Detta betyder bl a att hotellrum, lägenhet, passagerarhytt och liknande, eller transportmedel, inte får lämnas olåst eller med öppet fönster För pengar, resecheckar, betal- och kreditkort, resehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Där det finns tillgång till säkerhetsskåp ska det användas och om det inte finns måste egendomen låsas in dubbelt, pengar inte får lämnas utan uppsikt, om de inte är föremål för s k dubbel inlåsning stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in eller transporteras utanför din uppsikt. 10

11 E. FÖRSENING Om du drabbats av försening enligt nedan kan ersättning lämnas för Information, anvisningar och ersättningsregler E.1 Försening av bagage Ersättning lämnas för skäliga kostnader dock högst SEK för nödvändiga inköp av kläder och hygienartiklar om incheckat bagage vid utresa blivit försenat mer än 6 timmar efter ankomst till resmålet utanför bostadsort. Utbetald ersättning kan komma att dras av om ersättning senare lämnas för försvunnen egendom under moment D.1. Inköpen ska göras i direkt anslutning till förseningen och innan bagaget återfåtts. Förseningen ska styrkas med P.I.R-rapport i original och kostnaderna ska styrkas med kvitton i original. E.1 Undantag: Ersättning lämnas inte för bagage som försenats på hemresan. E.2 Försening av allmänt färdmedel, mer än 5 timmar E.3 Missad avresa med allmänt färdmedel Ersättning lämnas för skäliga merkostnader under den tid förseningen varar, t ex för mat och logi med högst SEK 500. Om förseningen varar mer än 10 timmar lämnas för skäliga merkostnader under den tid förseningen varar, t ex för mat och logi med ytterligare högst SEK 500 Förseningen ska styrkas med intyg utfärdat av transportören och kostnader med kvitton i original. Ersättningen lämnas utan avdrag för självrisk. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader dock högst SEK för att komma fram till resmålet, eller ansluta sig till resan, om du under direkt färd till utresans eller hemresans utgångspunkt försenats och därmed missat inbokad avgång. Förseningen ska bero på händelser du inte kunnat förutse eller förhindra. Om anslutning vid utresa inte är möjlig utan att mer än halva restiden går förlorad, räknat från ankomsten till resmålet, lämnas ersättning motsvarande resans pris dock högst SEK E.3 Undantag: Ersättning lämnas inte om orsaken till den missade anslutningen beror på konkurs, myndighets ingripande, strejk, lockout eller andra arbetsmarknadspolitiska stridsåtgärder. E.3 Säkerhetsföreskrift: Du ska starta i god tid för att vara på plats i tid enligt transportör/ arrangörs skriftliga anvisning. Hänsyn ska ha tagits till väderleksförhållanden och trafiksituation. Vid direkt påföljande anslutning ska marginal för byte av transportmedel vara minst 2 timmar för resor inom Europa och minst 4 timmar för resor till andra kontinenter eller världsdelar. E.4 Förlängd vistelse, under mer än 24 timmar, p g a terrorism eller naturkatastrof Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi och resor, om du måste ändra din resa till följd av en internationellt erkänd terrorattack eller naturkatastrof. E. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment E, försening är SEK

12 F. PRIVAT ANSVAR Om någon kräver att du (i egenskap av privatperson ska betala skadestånd kan ersättning lämnas för F.1 Person- och sakskada samt därav direkt följande förmögenhetsskada Information, anvisningar och ersättningsregler Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen åtar sig Chartis att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger förhandla med den som kräver skadestånd föra din talan vid rättegång eller skiljeförfarande och betala de kostnader som du åsamkas och som inte kan ersattas av motpart eller annan betala det skadestånd som du är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt. Försäkringsbeloppet gäller som högsta ersättning även om flera försäkrade är skadeståndsskyldiga vid samma tillfälle, eller om flera skador uppkommit av samma orsak eller vid samma tillfälle. För att försäkringen ska gälla ska du vid kallelse till förhör inför myndighet, instämning till domstol, eller vid kännedom om att så ska ske, omedelbart göra anmälan till Chartis som utser rättegångsombud. Du ska medverka till uppgörelse i godo med den som kräver skadestånd och i övrigt följa Chartis beslut. Om Chartis förklarat sig villigt att göra upp i godo är Chartis fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och företa ytterligare utredning. Utan Chartis tillåtelse har du inte heller rätt att medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. F. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från moment F. Privat Ansvar är SEK F. Undantag: Ersättning lämnas inte för skada som du kan göras ansvarig för som ägare av fastighet eller lägenhet eller innehavare av tomträtt skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, vatten eller luftfarkost, till följd av trafik med fordonet eller farkosten. Anmärkning: undantaget gäller ej personskada orsakad av elektrisk rullstol eller båt med högst 10 hk motor, alternativt 10 kvm segelyta skada på egendom som du hyrt, leasat, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med. Anmärkning: undantaget gäller ej skada som du orsakat på hotellrum eller annan hyrd bostad, samt på inventarier däri, förutsatt att skadan inte beror på slitage eller vanvård eller orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling skada som försäkrad orsakat nära anhörig skada som uppkommit i samband med att du utfört uppsåtlig straffbar gärning skada som du har tagit på sig ansvar för utöver gällande skadeståndsrätt ren förmögenhetsskada d v s ekonomisk skada som uppkommit utan samband med person- eller sakskada. 12

13 G. PRIVAT RÄTTSSKYDD Om du hamnar i tvist i egenskap av privatperson kan ersättning lämnas för G.1 Ombuds- och rättegångskostnader Information, anvisningar och ersättningsregler Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få betalda ur allmänna medel eller av motpart. Försäkringen omfattar tvister som kan prövas av tingsrätt, hovrätt, Högsta Domstolen eller motsvarande domstolar/nämnder utomlands alternativt vid skiljeförfarande. Ersättning lämnas för ombuds arvode och omkostnader kostnader för utredning före rättegång, som beställts av ombudet kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande expeditionskostnader i domstol kostnader för medling rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols prövning av tvisten rättgångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart eller staten om det är uppenbart att du skulle dömts att betala högre rättegångskostnader. Endast en (1) tvist anses föreligga om du och annan försäkrad av Chartis står på samma sida i en tvist, eller om flera tvister kan handläggas i samma rättegång. Om flera tvister uppkommer räknas de som en (1) tvist om de väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter. För att försäkringen ska gälla ska du anlita lämpligt ombud med hänsyn till ärendets natur och din bostadsort. Ombudet ska vara advokat (ledamot av Sveriges Advokatsamfund) eller jurist anställd hos advokat, eller annan person som efter prövning av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd kan befinnas lämplig för uppdraget. Vid tvist utomlands ska ombudet godkännas av Chartis. G. Begränsning: Vid ersättning från moment G. Privat Rättsskydd görs avdrag med självrisk på SEK plus 20 % av den totala kostnaden som ersättningen grundar sig på. Den högsta sammanlagda ersättningen som kan lämnas från G. Privat Rättsskydd är SEK G. Undantag: Försäkringen omfattar inte tvist som rör familjerättens område ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning pantsättning eller borgensåtagande fordran eller anspråk som överlåtits på dig om du uppträder som köpare eller ägare av fastighet eller lägenhet, eller innehavare av tomträtt om du uppträder som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, vatten- eller luftfarkost. Anmärkning: undantaget gäller ej om fordonet eller farkosten korttidshyrts eller tillfälligt lånats utomlands anspråk mot dig på grund av gärning utförd av dig och som föranlett misstanke om, eller åtal för, brott som kräver uppsåt för straffbarhet om du inte har befogat intresse av att få sin sak prövad Ersättning lämnas inte för eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader för dig verkställighet av dom, beslut eller avtal merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud ersättning till skiljemän Chartis betalar inte om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning från annat håll. 13

14 H. AVBESTÄLLNING Om du måste avbeställa en resa kan ersättning lämnas för Information, anvisningar och ersättningsregler H.1 Avbeställningskostnader Ersättning lämnas för den avbeställningskostnad som uppstår om den biljett du köpt avbeställningsförsäkring för måste avbokas pga olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall, som drabbar dig eller närstående person. Försäkringen gäller också om någon i ditt resesällskap, som inte är närstående person, drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall under förutsättning att resesällskapet totalt består av högst 3 personer. Ersättning kan också lämnas om större naturkatastrof inträffat i det område dit resan skulle gått, eller om allvarlig skada inträffat på arbetsplatsen eller i din privata bostad. Orsaken ska vara oväntad för dig och av sådan omfattning och art att det inte är rimligt att resa. Avbeställningsförsäkringen gäller från det att beställningen blir bindande tills dess resan påbörjas. H. Begränsning: Den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas från H. Avbeställning är SEK per person och högst SEK per familj. I. ASSISTANS Vid behov av akut hjälp kan Chartis 24-timmars-Assistans bl a hjälpa till med Betalningsgarantier till sjukhus Kvalitetskontroll av sjukhus och läkare Transporter Flygambulans-service Bokning av biljetter Godkännande av kostnader Information, anvisningar och ersättningsregler Kontakta alltid Chartis 24-timmars-Assistans snarast möjligt när något hänt eller för att få råd i besvärliga situationer. SOS International

15 5. DEFINITIONER Akut kritisk sjukdom Med akut kritisk sjukdom avses stroke och hjärtinfarkt. Akut sjukdom En plötslig försämring av hälsotillståndet, som inte är att betrakta som olycksfall. Även en medicinskt sett oväntad akut försämring av sjukdom som visat symptom före försäkringstiden kan anses vara akut sjukdom. Den akuta fasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår. Allriskskada Plötslig och oförutsedd förlust eller skada. Avbeställningskostnad Den biljett du tecknat avbeställningsförsäkring för med avdrag för den återbetalning som kan fås från transportföretag/arrangör. Bostad Den plats i bosättningslandet där du normalt har din dygnsvila. Även tillfällig bostad, som t ex fritidshus eller övernattningslägenhet, kan efter omständigheterna avses. Bosättningslandet Det land i vilket du är stadigvarande bosatt/folkbokförd. Ekonomisk invaliditet Bestående nedsättning av din arbetsförmåga. Förmånstagare Om inte annat skriftligen anmälts till Chartis: din efterlevande partner och barn, eller om sådana anhöriga saknas, de legala arvingarna. Är efterlevande partner och barn förmånstagare, skall halva försäkringsbeloppet tillfalla efterlevande partner och återstoden dina barn med lika fördelning sinsemellan. Är efterlevande partner avliden får dina barn hela beloppet med lika fördelning sinsemellan. Om alla barn är avlidna får efterlevande partner hela beloppet. Om mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap pågick vid tiden för dödsfallet är efterlevande partner inte förmånstagare. Försäkringsbekräftelse Om inte annat särskilt försäkringsbrev har utfärdats av Chartis utgör en bokningsbekräftelse från ett reseföretag, där det framgår vilket försäkringsskydd som har tecknats hos Chartis, försäkringsbekräftelsen. Infektion Infektion är en försämring av din hälsa som direkt orsakats av en bakterie eller ett virus och som enligt definitionerna i detta villkor inte är ett olycksfall. Lyte Kroppsfel som kan sägas vanställa den skadade och direkt kan iakttagas av utomstående, t ex ärr eller annan vanställdhet. Marknadsvärde Vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig egendom, med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet. Om värdeminskningen är mindre än 30% och ny egendom införskaffas inom sex månader görs inget avdrag. Medicinsk invaliditet Bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som fastställs oberoende av ditt yrke, arbetsför hållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk och förlust av inre organ och sinnesfunktion. Men T ex förlust av lukt eller smak eller nedsättning av hörsel. 15

16 definitioner Nyvärde Vad det kostar att i allmänna handeln köpa ny likvärdig egendom. Närstående person Partner, barn, styvbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger, svägerska (eller motsvarande för sambo/registrerad partner) eller person som har vårdnad om anhörig inom din familj. Olycksfall En kroppsskada som drabbar dig genom en ofrivillig, plötslig, yttre händelse under försäkringstiden. Med olycksfall jämställs Förfrysning, värmeslag, solsting Drunkning Fästingbett Hälseneruptur, vridvåld mot knä, vrickning och benbrott Dödsfall efter svår trafikolycka, även om olyckan orsakats av hjärtstillestånd, hjärtinfarkt eller stroke Försvinnande, där det är högst troligt att den försäkrade dött av olycksfall, t ex efter naturkatastrof eller extremt väder Hälsoproblem på grund av extrema väderförhållanden Som olycksfall räknas inte Tandskada till följd av tuggning eller bitning Förslitning eller överansträngning Smitta och sjukdom som inte är följd av ett olycksfall Partner Make, maka, sambo eller registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Pengar Gångbara mynt och sedlar. Personlig lösegendom Egendom/lösöre, inklusive för personligt bruk hyrd eller lånad egendom, samt stöldbegärlig egendom. Som lösegendom räknas inte pengar värdehandlingar varor avsedda för försäljning eller bearbetning, provkollektioner, varuprover, demonstrationsexemplar, presentreklam eller liknande frimärken, mynt och sedlar med samlarvärde manuskript och ritningar motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon båt eller andra vattenfarkoster luftfartyg eller liknande farkost delar eller utrustning till nämnda fordon och farkoster djur Privatperson Om det anges att försäkringen gäller för dig i egenskap av privatperson innebär det att försäkringen inte gäller för något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. 16

17 definitioner Privat resa En resa som du gör i egenskap av privatperson och som inte är en tjänsteresa. Rehabilitering Vård, behandling, träning och omskolning som kan behövas för att du ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Resehandlingar Färdbiljetter, pass, telefonkort, restaurang- och hotellkuponger, liftkort, green fee samt resecheckar. Sambo En person som du stadigvarande sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress, förutsatt att ingen av er är gift eller registrerad partner. Självrisk Självrisk är en del av en skadekostnad som faller inom det belopp och omfattning som försäkring täcker men som du ändå inte kan få ersättning för. Skäliga kostnader Rimliga, brukliga och sedvanliga kostnader efter omständigheterna och på den ort kostnaden uppkommit. Stöldbegärlig egendom Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar Antikviteter, konstverk och äkta mattor Ur Pälsverk Vin och sprit Vapen Musikinstrument Apparat/utrustning/instrument (även tillbehör och programvara till sådan egendom) för produktion, lagring, bearbetning, överföring och återgivning av ljud, text, siffror eller bilder Tropisk sjukdom Med tropisk sjukdom avses Buruli ulcer, Kolera, Dengue och Dengue hemorragisk feber, Ebola hemorragisk feber, Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka), Lassafeber, Lepra (spetälska), Lymfatisk filariasis (Elefantiasis), Malaria, Rabies, Rift Valley feber (RVF), Snäckfeber, Framboesi, Gulafebern. Värdehandlingar Aktier, obligationer, bankböcker, skuldebrev, frimärken, värdekuponger och liknande. 17

18 7. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 7.1 Säkerhetsföreskrifter Under vissa försäkringsmoment finns säkerhetsföreskrifter. Syftet är att förhindra och begränsa skador. Om du vid försäkringsfallet har försummat att följa en föreskrift kan ersättningen komma att betalas endast i den utsträckning skadan får antas inträffat även om föreskriften hade iakttagits samt med det belopp som skadan skulle ha begränsats till om föreskriften hade följts. Detsamma gäller om någon annan som haft att tillse att föreskriften följdes inte uppfyllt sådan förpliktelse Anvisningar Under vissa försäkringsmoment, samt generellt enligt nedan, finns anvisningar som anger vad som krävs för att full ersättning ska lämnas. Om anvisningarna inte följs kan ersättningen minskas eller helt bortfalla Generella anvisningar Kostnader som beräknas överstiga SEK ska godkännas av Chartis eller Chartis 24-timmars-Assistans Alla kostnader/utlägg ska kunna styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande som ska bifogas skadeanmälan, i original Försening ska styrkas med intyg och bagageförsening med P.I.R-rapport från transportören. Intygen ska bifogas med din skadeanmälan i orginal För att underlätta skaderegleringen av ditt ärende ber vi dig anmäla din skada så fort som möjligt Vid behov av vård, sjukhusvistelse, tandläkarbehandling m m ska i första hand allmän, fri eller subventionerad, sjuk- eller tandvårdsförmån utnyttjas, t ex via allmän försäkring och EUkonvention, alternativt sjukvårdsförsäkring som finns tecknad för dig. Om allmän tjänst inte finns tillgänglig på resmålet, eller om tillfredsställande vård inte kan fås därifrån, kan privatvård ersättas. I bosättningslandet eller annat Nordiskt land ersätts privatvård normalt inte All vård och medicin ska vara ordinerad av behandlande läkare på plats Behandlande och intygslämnande läkare och tandläkare ska vara behöriga och ojäviga Du ska kunna styrka att resan var en privat resa Naturkatastrof, krig, terror, revolution m m ska kunna styrkas av berörd myndighet Undantag Särskilda undantag återfinns under vissa försäkringsmoment Generella undantag Försäkringen gäller inte Afghanistan, Nord Korea, Somalia, Sudan, Kuba, Irak, Iran och Tjetjenien. Om anmälan inkommit och godkänts av Chartis kan försäkringen gälla även i dessa länder, försäkringen gäller då med omfattning enligt överenskommelse. Tillämplig tilläggspremie ska erläggas.

19 allmänna bestämmelser Försäkringen gäller inte för skada till följd av krig i bosättningslandet Försäkringen gäller inte om du orsakat skada på grund av olaglig handling, som enligt svensk lag kan leda till fängelse Chartis är inte ansvarigt för att ersätta skada om du har framkallat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall uppsåtligen. Om försäkringsfallet är ett resultat av att du handlat grovt vårdslöst (eller att försäkringsfallet förvärrats) kan ersättningen sättas ned i förhållande till dig utifrån vad som är skäligt Vad som stadgas i gäller även om det är en anhörig till dig som orsakat eller förvärrat följderna av ett försäkringsfall, eller om det är någon person som agerar med ditt samtycke. Vad avser försäkring för akut kritisk sjukdom, akut sjukdom tillämpas inte om den försäkrade är psykiskt sjuk eller under 15 år Kostnadsersättning lämnas endast i den mån ersättning för skadan inte ersatts och inte kan ersättas från annat håll, t ex allmän försäkring, ersättning på grund av lag, konvention, eller annan författning Försäkringen gäller inte för kostnader eller skador som inträffat då du var påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel såvida det inte är uppenbart att skadan skulle ha inträffat även om du inte var påverkad. Skador som uppstår i samband med våldtäkt eller annat sexuellt tvång) kan dock ersättas även om du varit påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel Försäkringstiden och förnyelse av försäkringsavtalet Försäkringstiden räknas från tidpunkten då du mottog bokningsbekräftelsen från reseföretaget och till dess att du återkommer till din bostad i bosättningslandet efter avslutad resa/ arrangemang/aktivitet. Försäkringen gäller dock som längst under en resa som pågår under 31 dagar om inte annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringen kan inte förnyas Uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet i förtid om försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet för försäkringsförhållandet, eller om Chartis väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt Försäkringsavtalslagen eller försäkringsavtalet Chartis har rätt att ändra eller säga upp försäkringsavtalet i förtid om du väsenligt har åsidosatt sina förpliktelser mot Chartis, eller om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som Chartis inte kan antas ha tagit i beräkning Premiebetalning Premien ska vara betald samtidigt som första betalning (handpenning) för den bokade resan erläggs eller inom den tid som anges på fakturan eller i förekommande fall bokningsbekräftelsen. 19

20 allmänna bestämmelser Premieåterbetalning Om försäkringsavtalet upphör att gälla återbetalas oförbrukad del av premien. Har skada inträffat anses premie för beloppet motsvarande skadeersättningen alltid vara förbrukad. Om ingen skada har inträffat gäller följande: Försäkring som innehåller avbeställningsskydd För tidsbestämd reseförsäkring som innehåller avbeställningsskydd anses premien förbrukad då du ingår bindande avtal med reseföretaget (bokar resan på ett bindande sätt). Försäkring som inte innehåller avbeställningsskydd För tidsbestämd reseförsäkring som inte innehåller avbeställningsskydd anses premien förbrukad vid den tidpunkt då du påbörjar resan. 7.9 Upplysningsplikt och riskökning Felaktiga uppgifter Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som du lämnade då försäkringen tecknades. Har du lämnat uppgifter som du insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas Chartis ansvar till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som rätteligen skulle ha gällt. Om Chartis med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om skada inträffar Ändrade förhållanden Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada, ska du meddela detta till Chartis och tilläggspremie kan debiteras under försäkringsperioden. Skulle ändringen ha medfört högre premie eller ändrade villkor och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela Chartis ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som i ovan Bedrägliga uppgifter Om du svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan försäkringsavtalet förklaras ogiltigt i sin helhet Dubbelförsäkring Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring, så fördelas ansvarigheten mellan försäkringarna enligt reglerna i Försäkringsavtalslagen (FAL) Räddningsplikt Du ska efter förmåga försöka begränsa skada som redan inträffat eller avvärja skada som kan befaras omedelbart inträffa. Om tredje man är ersättningsskyldig, ska du vidta erforderliga åtgärder för att bevara Chartis rätt gentemot denne. Om räddningsplikten ej uppfylls kan ersättningen nedsättas. Chartis ersätter dina kostnader för räddningsåtgärder om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga Force Majeure Chartis är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller utbetalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse Skaderegistrering Chartis äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 20

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Besöksolycksfallsförsäkring

Besöksolycksfallsförsäkring Besöksolycksfallsförsäkring november 2007 Viktigt att veta Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning ska lämnas.

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Försäkringsvillkor FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Viktigt att veta Allmänt om försäkringen Reseförsäkringen omfattar fastställda händelser, angivna i dessa försäkringsvillkor, som kan inträffa

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Group Plus Gruppolycksfall Oktober 2009

Group Plus Gruppolycksfall Oktober 2009 Group Plus Gruppolycksfall Oktober 2009 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS LA DEFENSE

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Försäkringsgivare : AIG Europe Limited Org.nr: 516408-1027 Tel : + 46 8 506 920 00 Sverige filial av Försäkringsbolaget

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet.

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 9 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01 Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2005-07-01 Denna försäkringsprodukt skall tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016

Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016 Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Villkor gällande från 2011-01-01 Försäkringsgivare är Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. 1. Vem gäller försäkringen för?

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer