Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI)"

Transkript

1 HKV beteckning Sida 1 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) (ML)

2 Sida 2 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) innehåller interna bestämmelser för Försvarsmaktens personalförsörjning och personaltjänst. Personaldirektören fastställer härmed FM PersI. I samband härmed upphävs FM PersI Del 1 kap. 2, 4, 5, 7, 8, 9. (HKV, , :56216) och FM PersI Del 1 kap. 1. (HKV, , :69126). Ändringar eller tillägg till FM PersI beslutas av Personaldirektören och sänds ut med samma sändlista. FM PersI ska finnas tillgänglig på Emil och under HR-portal. Detta beslut är samverkat i enlighet med Avtal om Samverkan för Utveckling inom Försvarsmakten (ASU FM). Samverkan avslutades i oenighet. Beslut i detta ärende har fattats av Personaldirektör Per-Olof Stålesjö. I den slutliga beredningen har Peter Öberg, Elly Forshell, Matthias Landström, Lars Berglund, Christina Yngvesson, Anders Stach samt Michael Larm deltagit, den sistnämnde tillika föredragande. Per-Olof Stålesjö Personaldirektör Michael Larm Sändlista HKV, LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, F 7, F 17, F 21, Hkpflj, FMLOG, FMTM, SOG, MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, FMUndSäkC, FM HRC, FömedC ORF/S, ORF/O FM, SACO Försvar, SEKO Försvar Inom HKV ÖB, GD, LEDS, INS, PROD, MUST, PERSS, JURS, INFOS, REV, SÄKINSP, GL

3 Sida 3 (120) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Figurförteckning... 9 Inledning Grundbestämmelser Styrdokument Mål Indelning och övergripande ansvar Sakområden Regler, roller och ansvar Försvarsmaktens personalstruktur Befattningsnivåer och motsvarande tjänstegrader för militär personal Rekryter och officersaspiranter Befattningsnivåer för oberoende befattningar Personalgrupper Personalkategorier Tjänstgöringsformer Anställning och placering i befattning Försvarsmaktsuppdrag (FM-uppdrag) Validering Befordran Central personalförsörjnings- och antagningsnämnd Försvarsmaktens centrala personalförsörjningsnämnd (FM C PFN) Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd Försvarsmaktens grundsyn på certifiering av kunskap och kompetens Personaladministration Styrdokument Referensdokument Mål och inriktning Administrera anställning och placering Allmänt Instruktion Arbetstidsplanering Allmänt Instruktion Tidrapportering Allmänt Instruktion Sjukadministration Allmänt Instruktion... 34

4 Sida 4 (120) 2.8. Ledighetsadministration Allmänt Instruktion Administrera reseräkning Allmänt Instruktion Administrera avslut av anställning Allmänt Instruktion Administrera lön och ersättning Allmänt Instruktion Rekrytering och intern personalrörlighet Styrdokument Gemensamt för rekrytering och intern personalrörlighet Allmän beskrivning Principer Tid i befattning Övergripande/generisk processen för att tillgodose personal/kompetensbehov Behovsanalys, rollbeskrivning och kravprofil Val av sökväg/metod Urval Val av slutkandidat Anställning och placeringsbeslut Säkerhetsprövning Introduktion på arbetsplats Uppföljning Ansvar och roller på övergripande nivå Hantering enligt särskilda metoder och principer Följande personal hanteras enligt särskilda metoder och principer: Rekrytering Målbild Process Principer Ansvar och roller Grundrekrytering av militär personal via grundläggande utbildning Målbild Delprocess Styrande dokument Ansvar och roller Intern personalrörlighet Allmänt Huvudprincip... 47

5 Sida 5 (120) 3.7. OF 4 samt OFF (SK) Syfte och målbild Principer vid bemanningsplanering av OF 4 samt OFF (SK) Bemanningsuppdrag, instruktörsstöd och FM-uppdrag Tid för placering i befattning och instruktörsstöd Avdömning vid oenighet Ansvar och roller Chefsförsörjning Försvarsmaktens högre chefer Allmänt Målbild Principer Ansvar och roller Utbildning Styrdokument Ansvar och instruktioner Personalförsörjningsinstruktion respektive utbildningsinstruktion Ansvarsfördelning Utbildningsprocessen Planera utbildning Validering Beställning av utbildning utanför Försvarsmakten Utbildning och behörighet Utbildningssystem Yrkes- och befattningskurser Officersprogrammet Kvalitetssäkring Studieadministration Uppdragsutbildning vid högskolor och universitet Villkor vid utbildning Medinflytande för rekryter och officersaspiranter under utbildning Inledning Styrande dokument Mål och syfte Handlingsregler Särskilda handlingsregler för underrepresenterat kön Avbruten utbildning för rekryt eller officersaspirant Utbildning upphör på egen begäran Utbildning upphör på arbetsgivarens initiativ Utbildningen upphör till följd av dödsfall under utbildning Definitioner Personalutveckling Styrande dokument Utvecklingssamtal... 59

6 Sida 6 (120) Mål och inriktning Allmänt Avgränsningar Formulär och vägledning Förband i insats Uppgifter och ansvarsförhållanden Livs- och karriärutveckling Mål och inriktning Allmänt Formulär och vägledning Uppgifter och ansvarsförhållanden RALS bilaga Mål och inriktning Allmänt Riktlinjer Avgränsningar Formulär och vägledning Uppgifter och ansvarsförhållanden Avtal och villkor Styrdokument Försvarsmaktens principer för lönebildning Styrdokument Övergripande lönepolitisk målsättning Försvarsmaktens principer för lönebildning Försvarsmaktens lönepolitik Lönepolitiska utgångspunkter Lönepolitiska ställningstaganden Chefens ansvar Försvarsmaktens lönebildningssystem Lönebildningssystemets övergripande syfte FM Principer för Lönebildning FM Lönestruktur FM Lönesättning FM Lönerevision Definition av fundamentala begrepp för lönebildning Befattningens krav på ansvar och svårighetsgrad Lön på saklig grund Diskrimineringslagarna Individuell och differentierad lön Marknadens påverkan på lön Försvarsmaktens lönestruktur BESTA-metodiken Lönestrukturell gruppering av befattningar... 77

7 Sida 7 (120) Lönenivå Lönestrukturen och de individuella lönerna Försvarsmaktens lönestruktur ur ett användarperspektiv Försvarsmaktens lönesättning Situationer för tillämpning av lönesättning Lönesättningens förhållande till Försvarsmaktens lönestruktur Försvarsmaktens lönerevision Syftet med lönerevisionen Utgångspunkter för förberedelse och genomförande av lönerevision Oorganiserade arbetstagare Lönesättande samtal Traditionell förhandling Prestation som utgångspunkt för lönerevisionen Lönedifferentiering Hantering av frånvaro Meddelande om ny lön i och med lönerevision Ekonomiskt utrymme (lönerevision) Försvarsmaktens lönekriterier Prestationsbedömning Försvarsmaktens lönekriterier Försvarsmaktens stöd till anhöriga Styrdokument Mål och inriktning Uppgifter och ansvarsfördelning PERSS VET - uppgifter och ansvar C PROD uppgifter och ansvar FM HRC uppgifter och ansvar Förbandschefs och kontingentschefs uppgifter och ansvar Försvarsmaktens stöd till veteraner Styrdokument Mål och inriktning Inledning Försvarsmaktens begrepp veteran och utlandsveteran Arbetsmetod för veteranstöd Uppgifter och ansvarsfördelning PERSS VETERAN uppgifter och ansvar C PROD uppgifter och ansvar FM HRC uppgifter och ansvar Förbandschef uppgifter och ansvar Enligt roller och ansvar ska lokal veteransamordnare: Personalavveckling Styrdokument Referensdokument

8 Sida 8 (120) Mål Indelning och övergripande ansvar Avslut av anställningar Visstidsanställning upphör Uppsägning på egen begäran Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av arbetsbrist Ålderspension Avsked Dödsfall Hel varaktig sjukersättning Pensionsersättning Hantera särskild pensionsersättning Avslut av anställning för reservofficerare 67 år Karriärväxling Avslut av provanställning utan att övergå i tillsvidareanställning Instruktion för validering vid Försvarsmaktens förband, skolor och centrum Styrdokument Begrepp Aktörer och ansvar Validering Validand Valideringsansvarig Regler för lokal validering Vägledning/rådgivning Kvalitetssäkring Utvärdering Arkivering Revidering av regler för lokal validering Rehabilitering Styrande dokument Referensdokument Inledning Styrande lagar och regler Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetsgivarens ansvar Arbetstagarens ansvar Övriga aktörers roller och ansvar Kompletterande rehabiliteringsansvar för Försvarsmakten Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser Rekryter och värnpliktiga efter skyddstid Försvarsmaktens rehabiliteringsråd

9 Sida 9 (120) Rehabiliteringsutredning Rehabiliteringsutredning Rehabiliteringsåtgärder Handlingsregler Förebyggande sjukpenning Ändrade ansvarsförhållanden Dokumentation Förändring av placering efter genomförd rehabilitering Redovisning efter genomförd rehabilitering Figurförteckning Figur 1 Flödesbild/systembild för att tillgodose personal/kompetensbehov Figur 2 Lönepolitikens förhållande till olika intressenter Figur 3 Schematisk bild utvisande FM Lönebildningssystem Figur 4 Hantering av osaklig löneskillnad för tre individer med likvärdigt arbete och lika prestation Figur 5 Individuell och differentierad lön Figur 6 Principen för lönenivåernas förhållande till varandra inom en lönegrupp Figur 7 Lönepåverkande faktorer vid lönerevision Figur 8 Prestation - en sammanvägning av Resultat och Beteende Figur 9 Flödesschema över metoden för veteranstöd Figur 10 Flödesschema över lokal validering Tabellförteckning Tabell 1 Befattningsnivåer och motsvarande tjänstegrader med förkortningar för militär personal Tabell 2 Relativa befattningsnivåer för oberoende (CF) och militära (OF) befattningar Tabell 3 Relativa befattningsnivåer för oberoende (CR) och militära (OR) befattningar Tabell 4 Militära personalgrupper Tabell 5 Personalkategorier Tabell 6 Tjänstgöringsformer Tabell 7 Tabell utvisande BESTA-kodens olika positioner och dess innebörd Tabell 8 Principiellt samband mellan befattningsnivåer, personalkategorier och lönegrupper 77 Tabell 9 Principer för fördelning av rehabiliteringsansvar

10 Sida 10 (120) Inledning Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) innehåller interna bestämmelser för Försvarsmaktens personalförsörjning och personaltjänst. Ansvariga för innehållet i denna instruktion är respektive processägare: HR-processer 1 Processägare (PCÄ) Styra personalförsörjning (övergripande styrning) PERSDIR Personaladministration C PERSS ARB Arbetsmiljö C PERSS ARB Utveckla arbetsvillkor C PERSS ARB Attrahera C PERSS PLAN Rekrytera C PERSS PERS Utbilda C PERSS PERS Internt personalförsörja (bemanna) C PERSS PERS Personalavveckla C PERSS PERS Personalutveckla C PERSS PERS Lönebilda C PERSS ARB 1 Processer i FM i enlighet med FM Processöversikt.

11 Sida 11 (120) Förtydligande av roller och ansvar inom personalförsörjningsområdet, inklusive instruktioner. 1. Grundbestämmelser Kapitel 1 i FM PersI fastställer övergripande begrepp, benämningar och strukturer i Försvarsmaktens reformerade personalförsörjningssystem. Kapitlet fastslår också regler och ansvar för befordran samt ger en övergripande inriktning för arbetet i Försvarsmaktens centrala personalförsörjningsnämnd samt Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd. De benämningar och begrepp som fastställs i kapitel 1 är de som ska användas i Försvarsmakten. Ansvarig för kapitel 1 i FM PersI är PERSS STAB Styrdokument Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal Officersförordning (2007:1268) Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal (FFS 1997:2) ÖB beslut om införande av tvåbefälssystem (HKV, , :16576) Utveckling av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten (HKV, , :78064, Utveckling av tvåbefälssystem) Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO) (FFS 2012:1) Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten (2012:3) Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordning (2007:1268) (2012:2) Försvarsmaktens instruktion med antagningsordning för specialistofficersutbildningen (HKV, , :69126)

12 Sida 12 (120) 1.2. Mål Försvarsmaktens reformerade personalförsörjningssystem införs successivt genom personalförsörjningsprocessen. Processen ska säkerställa att; Försvarsmaktens insatsorganisation 2 kan bemannas med rätt kompetens, personella resurser för produktion av insatsorganisationen säkerställs, samt personella resurser för Försvarsmaktens myndighetsutövning säkerställs. Personalförsörjningen sker med insatsorganisationen i fokus, präglad av ett helhetstänkande för att undvika suboptimeringar och särlösningar samt strävan mot balans och kostnadseffektivitet. De väsentligaste principerna som Försvarsmaktens personalförsörjning ska vila på är 1. frivillighet för all personal, 2. strävan mot balans: en systemsyn som visar ett sammanhang mellan attraktion, rekrytering, bemanning, personalutveckling, utbildning samt personalavveckling, 3. flödesprincipen, dvs. strävan efter att vidmakthålla ett balanserat in- och utflöde av personal kopplat till de framtida behoven, 4. en sammanhållen process för att balansera personaltillgången i förhållande till personal- och kompetensbehov, samt 5. likabehandling av all personal Indelning och övergripande ansvar PERSDIR ansvarar för Försvarsmaktens personalförsörjning och stödjer Försvarsmaktens ledningsprocess samt insats- och produktionsprocesserna genom att tillse att Försvarsmaktens personalförsörjning utvecklas efter deras behov Sakområden Sakområde avser ett kompetens- eller funktionsområde där angiven chef ansvarar för sakområdets funktion och effektivitet Regler, roller och ansvar Personalförsörjningsområdet har elva HR-processer för ledning och styrning av personaltjänsten. Processerna leds av en processägare (PCÄ) 3. 2 Med insatsorganisation menas krigsförband samt hemvärnsförband. 3 Processägare ska förkortas PCÄ. Processledare ska förkortas PCL. Delprocessledare ska förkortas DPCL.

13 Sida 13 (120) PCÄ för HR-processerna 4 : Styra personalförsörjning (övergripande styrning) PERSDIR Personaladministration C PERSS ARB Arbetsmiljö C PERSS ARB Utveckla arbetsvillkor C PERSS ARB Attrahera C PERSS PLAN Rekrytera C PERSS PERS Utbilda C PERSS PERS Internt personalförsörja (bemanna) C PERSS PERS Personalavveckla C PERSS PERS Personalutveckla C PERSS PERS Lönebilda C PERSS ARB Försvarsmaktens personalstruktur I Försvarsmakten finns militär och civil personal. Den militära personalen indelas i befäl och meniga. 5 Den militära personalen består av elva personalgrupper 6 där personalgrupperna yrkesofficerare, reservofficerare samt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän dessutom kan indelas i personalkategorier. Personal, civila och militära tjänstemän, som är anställda av Försvarsmakten benämns arbetstagare 7. Vissa yrkes- och reservofficerare har en civil yrkesexamen (exempelvis civilingenjör, läkare, sjuksköterska eller meteorolog) och tjänstgör därför i särskilda befattningar. Sådan yrkes- och reservofficer benämns officer med särskild kompetens respektive specialistofficer med särskild kompetens 89 och utmärks med facktecken och/eller andra tjänstetecken i enlighet med de bestämmelser som anges i Instruktion för Försvarsmakten, Uniformsbestämmelser 2009 (UniBest 2009). I Försvarsmaktens insatsorganisation finns militär personal som har tjänstegrad motsvarande officer eller specialistofficer utan att vara anställd som yrkes- eller reservofficer. Sådan personal benämns officers vederlike respektive specialistofficers vederlike 10. Befälsrätt regleras i 3 kap. förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. 4 Processer i FM i enlighet med FM Processöversikt 5 2 kap. 1 förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. 6 2 kap. 2 förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. 7 Arbetstagare ska ses som ett modernare begrepp än tjänstemän. 8 Akronym: OFF (SK) respektive SO (SK) 9 Begreppet särskild kompetens används i 20 i Officersförordningen (SFS 2007:1268). 10 Detta kan exempelvis förekomma i hemvärnsförband och för personal som anställs med stöd av 2 Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

14 Sida 14 (120) Vissa GSS/T kan tjänstgöra på befattningsnivåer över OR 5 och inneha tjänstegrader över sergeant. Detta kan förekomma i följande två fall: 1. GSS/T som är rekryterade och anställda mot bakgrund av en särskild civil fackkompetens 11 och som även kan ha en militär grundutbildning kortare än GMU 12 samt befattnings- och förbandsutbildning, alternativt inte har genomfört grundutbildning som värnpliktig. Sådana GSS/T 13 tjänstgör normalt i CR- eller CFbefattningar i krigsförbanden, samt 2. GSS/T som, utan att vara rekryterade och anställda för sin civila fackkompetens, tjänstgör i befattningar på befattningsnivå OR 6 och däröver. På befattningar i Försvarsmaktens insatsorganisation tjänstgör endast militär personal. Med militär personal menas personal som tillhör någon av de elva personalgrupper 14 som är förtecknade i 2 kap. 2 i förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. Exempel på förkortning av tjänstegrader om även associationsformen ska framgå: Tjänstegraden för en kapten anställd som yrkesofficer förkortas YO/Kn. Tjänstegraden för en 1:e sergeant anställd som reservofficer förkortas RO/1:e serg. Tjänstegraden för en korpral anställd som GSS förkortas GSS/Krp. Tjänstegrader för personal i hemvärnet som inte är anställda som yrkesofficerare, reservofficerare eller GSS förkortas enligt exemplet Hv/Serg. Militär personal med någon av tjänstegraderna korpral eller sergeant benämns gruppbefäl. Begreppet specialister kan användas som internt begrepp inom Försvarsmakten. Med specialister avses följande två typer av arbetstagare: 1. Civila arbetstagare med befattning i ett krigsförband, eller 2. GSS/T som är rekryterade och anställda mot bakgrund av en särskild civil fackkompetens och som även kan ha en militär grundutbildning kortare än GMU samt befattnings- och förbandsutbildning, alternativt inte har genomfört grundutbildning som värnpliktig. 11 Exempel på sådana civila fackkompetenser är läkare, sjuksköterskor och tekniker. 12 Grundläggande militär utbildning om tre månader. 13 Om akronym behövs ska GSS/T (SK) användas. 14 Den tionde personalgruppen definierar bland annat att civila tjänstemän kan vara militär personal om de har tagits i anspråk för tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation.

15 Sida 15 (120) Befattningsnivåer och motsvarande tjänstegrader för militär personal 15 Befattningsnivå Tjänstegrader i armén och i amfibiekåren Tjänstegrader i flottan Tjänstegrader i flygvapnet Tjänstegrader för officerare (OF): OF 9 General (Gen) Amiral (Am) General (Gen) OF 8 Generallöjtnant (Genlt) Viceamiral (Vam) Generallöjtnant (Genlt) OF 7 Generalmajor (Genmj) Konteramiral Generalmajor (Genmj) (Kam) OF 6 Brigadgeneral (Bgen) Flottiljamiral Brigadgeneral (Bgen) (Fljam) OF 5 Överste av första graden (Öv 1.) Kommendör av första graden (Kmd 1.) Överste av första graden (Öv 1.) OF 5 Överste (Öv) Kommendör (Kmd) Överste (Öv) OF 4 Överstelöjtnant (Övlt) Kommendörkapten (Kk) Överstelöjtnant (Övlt) OF 3 Major (Mj) Örlogskapten (Örlkn) Major (Mj) OF 2 Kapten (Kn) Kapten (Kn) Kapten (Kn) OF 1 Fänrik, Löjtnant (Fk, Lt) Fänrik, Löjtnant (Fk, Lt) Fänrik, Löjtnant (Fk, Lt) Tjänstegrader för specialistofficerare (OR): OR 9 Regementsförvaltare (Regfv) Flottiljförvaltare (Fljfv) Flottiljförvaltare (Fljfv) OR 8 Förvaltare (Fv) Förvaltare (Fv) Förvaltare (Fv) OR 7 Fanjunkare (Fj) Fanjunkare (Fj) Fanjunkare (Fj) OR 6 1:e sergeant (1:e serg) 1:e sergeant (1:e serg) 1:e sergeant (1:e serg) Tjänstegrader för gruppbefäl, soldater och sjömän (OR) OR 5 Sergeant (Serg) Sergeant (Serg) Sergeant (Serg) OR 4 Korpral (Krp) Korpral (Krp) Korpral (Krp) OR 3 Vicekorpral (Vkrp) Vicekorpral (Vkrp) Vicekorpral (Vkrp) OR 2 Menig 1:a klass (Men 1 kl) Menig 1:a klass (Men 1 kl) Menig 1:a klass (Men 1 kl) OR 1 Menig (Men) Menig (Men) Menig (Men) Tabell 1 Befattningsnivåer och motsvarande tjänstegrader med förkortningar för militär personal Tjänstegrad är ett system för utmärkning av militär personal, medan befattningsnivå är en hierarkisk indelning av befattningar i Försvarsmaktens organisation. I löpande text skrivs tjänstegrader och deras förkortningar med gemener. För översättning av tjänstegrader mellan svenska och engelska hänvisas till HKV, , : Tjänsteställning i Försvarsmakten är den hierarki tjänstegraderna i Försvarsmakten har inbördes och framgår av Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268) (FFS 2012:2). 15 Försvarsmaktens föreskrift om tillämpning av officersförordningen (2007:1268) (FFS 2012:2).

16 Sida 16 (120) Rekryter och officersaspiranter Rekryt: person som genomgår grundläggande militär utbildning (GMU), alternativt kompletterande militär utbildning (KMU). Rekryt tituleras rekryt. Officersaspirant: den som genomgår a) grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller b) utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan. Officersaspirant tituleras kadett och innehar i regel tjänstegrad från och med vicekorpral till och med sergeant enligt följande: Vicekorpral under termin 1 och 2, Korpral under termin 3 och 4, samt Sergeant under termin 5 och 6. Chef för militärhögskola beslutar om tidpunkt för tjänstegradsförändringar för de officersaspiranter som studerar vid respektive militärhögskola. Officersaspirant som redan är militär arbetstagare 16 och innehar högre tjänstegrad behåller sin tidigare tjänstegrad under utbildningen och tituleras kadett. Officersaspirant som innehar högre tjänstegrad som värnpliktig behåller sin tidigare tjänstegrad under utbildningen och tituleras kadett Befattningsnivåer för oberoende befattningar CF-befattningar Oberoende befattningsnivå 17 Motsvarande militär befattningsnivå CF 9 OF 9 CF 8 OF 8 CF 7 OF 7 CF 6 OF 6 CF 5 OF 5 CF 4 OF 4 CF 3 OF 3 CF 2 OF 2 CF 1 OF 1 Tabell 2 Relativa befattningsnivåer för oberoende (CF) och militära (OF) befattningar 16 Exempelvis GSS som genomgår utbildning för att anställas som yrkes- eller reservofficer, alternativt specialistofficer som genomgår utbildning för att kunna tjänstgöra som officer. 17 Akronymerna CF och CR används för att få en direkt koppling och jämförelse med OF och OR. C står för oberoende, medan bokstäverna F respektive R enbart refererar till deras respektive motsvarighet inom det militära befattningssystemet.

17 Sida 17 (120) Klassificering av CF-befattningar: Befattningar vars arbete karaktäriseras av ett brett/generellt arbetsinnehåll som spänner över många områden ska i huvudsak betraktas som kategori F. Befattningar som har övergripande ansvar över funktions- eller organisationsansvar ska i huvudsak betraktas som F. Befattningar som kräver akademisk utbildning med brett/generellt utbildningsinnehåll ska i huvudsak betraktas som kategori F. Befattningar med ett formellt ledningsansvar ska i huvudsak betraktas som kategori F CR-befattningar Oberoende befattningsnivå Motsvarande militär befattningsnivå CR 9 OR 9 CR 8 OR 8 CR 7 OR 7 CR 6 OR 6 CR 5 OR 5 CR 4 OR 4 CR 3 OR 3 CR 2 OR 2 CR 1 OR 1 Tabell 3 Relativa befattningsnivåer för oberoende (CR) och militära (OR) befattningar Klassificering av CR-befattningar: Befattningar vars arbete karaktäriseras av ett djupt/specialiserat arbetsinnehåll inom ett specifikt område ska i huvudsak betraktas som kategori R. Befattningar som inte kräver teoretisk/studieförberedande utbildning på gymnasienivå alt eftergymnasial, nivå ska i huvudsak betraktas som kategori CR 1-4. Befattningar som kräver eftergymnasial eller akademisk utbildnings nivå med specialistinriktad utbildning, ska i huvudsak betraktas som kategori CR 5-9. Befattningar inom ett specifikt sakområde ska i huvudsak betraktas som kategori CR 5-9.

18 Sida 18 (120) Personalgrupper 18 Den militära personalen består av följande personalgrupper: # Personalgrupp Förklaring Förk. 1 Yrkesofficerare Den som är anställd tills vidare som militär tjänsteman i YO Försvarsmakten enligt Officersförordningen (2007:1268) och som tjänstgör kontinuerligt. 2 Reservofficerare Den som är anställd tills vidare som militär tjänsteman i RO Försvarsmakten enligt 18 eller 20 i Officersförordningen (2007:1268) och som tjänstgör tidvis. 3 Anställda gruppbefäl, Den som är tidsbegränsat anställd eller tillsvidareanställd GSS soldater och sjömän som militär tjänsteman och som tjänstgör kontinuerligt eller tidvis och som inte är yrkes- eller reservofficerare. 4 Officersaspiranter Den som är antagen till eller genomgår grundläggande OFFASP officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan. 5 Rekryter Den som är antagen till eller genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten enligt Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande 6 Totalförsvarspliktig personal militär utbildning inom Försvarsmakten. Totalförsvarspliktiga som enligt Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in för eller krigsplacerats för tjänstgöring i Försvarsmakten och som inte tillhör någon av personalgrupperna Krigsfrivillig personal Personal som med stöd av särskilda föreskrifter har antagits såsom krigsfrivilliga. 8 Hemvärnsmän Personal som ingått avtal enligt 5 Hemvärnsförordningen (1997:146) 9 Frivillig personal Personal som ingått avtal med Försvarsmakten enligt 4 Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. 10 Tjänstepliktig personal 11 Personal i Försvarsmaktens internationella militära insatser Tabell 4 Militära personalgrupper Personal som antingen såsom civila tjänstemän vid Försvarsmakten eller annars utan att tillhöra någon av personalgrupperna 1-9 har tagits i anspråk för tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation. Personal som tjänstgör i internationella militära insatser. ATII 18 Förtecknat i enlighet med 2 kap. 2 förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal.

19 Sida 19 (120) Den civila personalen utgörs av de civila arbetstagare som inte tjänstgör i Försvarsmaktens insatsorganisation. Förkortningen för civil arbetstagare är CVAT. Civila arbetstagare är normalt anställda med stöd av lagen (1982:80) om anställningsskydd eller anställningsförordningen (1994:373) Personalkategorier Personalkategorier 19 Officer: yrkes- eller reservofficer med någon av de tjänstegrader för officerare som anges av 12 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268) (FFS 2012:2). Specialistofficer: yrkes- eller reservofficer med någon av de tjänstegrader för specialistofficerare som anges av 12 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268) (FFS 2012:2). Kontinuerligt tjänstgörande anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman. Tidvis tjänstgörande anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman. Tabell 5 Personalkategorier Förkortning OFF/K 20 (officer anställd som yrkesofficer) OFF/T (officer anställd som reservofficer) SO/K (specialistofficer anställd som yrkesofficer) SO/T (specialistofficer anställd som reservofficer) GSS/K GSS/T Tjänstgöringsformer Tjänstgöringsform Kontinuerlig tjänstgöring Tidvis tjänstgöring Tabell 6 Tjänstgöringsformer Förklaring Arbetstagare som är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten och har sin huvudsysselsättning inom Försvarsmakten. Arbetstagare som är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten och som har sin huvudsysselsättning utanför Försvarsmakten. I Försvarsmakten internt tillåtna benämningar: Kontinuerligt tjänstgörande arbetstagare (yrkesofficerare, kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän samt civila arbetstagare) får benämnas k-personal. Tidvis tjänstgörande arbetstagare (reservofficerare samt tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän) får benämnas t-personal. 19 Personalkategorier ska betraktas som undergrupper till personalgrupperna 1, 2 och /K anger kontinuerligt tjänstgörande, /T anger tidvis tjänstgörande.

20 Sida 20 (120) Anställning och placering i befattning Försvarsmaktens befattningar för arbetstagare indelas i fasta och rörliga befattningar. Vidare finns möjligheten att tidsbegränsat placeras på försvarsmaktsuppdrag (FM-uppdrag). Arbetstagare som är anställd tillsvidare placeras på fast befattning. Arbetstagare som är placerad på fast befattning kan tidsbegränsat också vara placerad på rörlig befattning. Arbetstagare som anställs tidsbegränsat placeras på fast eller rörlig befattning. Huvuddelen av tidvis tjänstgörande arbetstagare anställs och placeras i en fast befattning i ett krigsförband men kan även tjänstgöra i basorganisationen. Vissa tidvis tjänstgörande arbetstagare kan anställas och placeras på fast befattning i basorganisationen utan att placeras i ett krigsförband, exempelvis en läkare som anställs som reservofficer. Yrkesofficerare och reservofficerare kan även tjänstgöra i hemvärnsförband. Tjänstgöring i hemvärnsförband ska för reservofficerare, avseende nivåer och i befordringshänseende, likställas med tjänstgöring i krigsförband. Växling mellan tjänstgöringsformerna kontinuerlig respektive tidvis tjänstgöring (till exempel mellan yrkes- och reservofficer) genomförs främst om det finns ett behov i form av vakanta befattningar i krigsförbanden Försvarsmaktsuppdrag (FM-uppdrag) Bakgrund FM-uppdrag möjliggör att personal i Försvarsmakten som tjänstgör utanför Försvarsmakten och behöver kunna redovisas i system PRIO utanför den beslutade organisations- och befattningsstrukturen också kan redovisas på det sättet. Detta sker genom beslut och innehålls inom normal placeringsmodell på fast och eventuell rörlig befattning. Berörda Berörda är den personal som placeras vid/som: löser uppdrag innebärande tidsbegränsad placering med internationell arbetsort, exempelvis internationell stab/skola, HAW i Ungern (motsv.), stöd åt annan försvarsmakt (motsv.), resident försvarsattaché, studerande vid FHS HSU, eller Regeringskansliet. eller ges tjänstledighet för tidsbegränsad anställning exempelvis vid:

21 Sida 21 (120) Regeringskansliet, Försvarshögskolan, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Lantmäteriverket, eller SAAB som provflygare. Metod Bakgrunden för att använda FM-uppdrag är ett beslut som avser användning av en individ och inte ett uppdrag till en organisationsenhet att bemanna viss befattning eller medge viss tjänstledighet. Placering på FM-uppdrag ska jämföras med och anses vara placering på fast befattning med tjänstgöringsgrad 0 %. En organisationsenhet, vid vilken en berörd individ är placerad tillsvidare, medges att under den tid vederbörande är placerad eller har tjänstledighet enlig berörda ovan, redovisa vederbörande på ett FM-uppdrag. I system PRIO ska redovisningen ske mot FM-uppdrag med anteckning om befattning som tydligt anger vid vilken organisation/myndighet vederbörande tjänstgör vid Validering När personalens kvalifikationer bedöms är det av stor vikt att kunna göra så utifrån reell kompetens och inte enbart utifrån var och hur kompetensen är förvärvad. En av förutsättningarna för detta är att kvalifikationer förvärvade genom praktiskt arbete och utbildning kan kvalitetssäkras på ett för verksamheten tillfredställande sätt och därigenom tillgodoräknas även formellt. Det innebär att processen alltid utgår från ett i förväg fastställt krav eller mål, till exempel behörighetskrav eller utbildningsmål. På så vis kan utbildning och annan verksamhet, vilken idag genomförs främst av formella skäl, minskas. För att kvalitetssäkra de kvalifikationer som en individ eller grupp av individer bedöms inneha tillämpar Försvarsmakten validering av reell kompetens. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskap och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats Regeringens definition av validering, Ds 2003:23

22 Sida 22 (120) Förbandschef fattar, efter beredning i lokal personalförsörjningsnämnd, beslut om validering ska påbörjas eller inte. Instruktion för validering vid Försvarsmaktens förband, skolor och centrum framgår av kap Befordran Begreppet befordran används endast för militär personal 22 innebär att en individ ges en högre tjänstegrad 23. i Försvarsmakten. Befordran Grundprincipen är att befordran får ske när arbetstagaren placeras på en fast befattning i högre befattningsnivå samt uppfyller befattningens kravprofil. Yrkesofficerare, reservofficerare samt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän befordras enbart mot OF- eller ORbefattningar. Arbetstagare som placeras på fast befattning i högre nivå och inte uppfyller befattningens kravprofil får inte befordras. Befordran får inte heller ske om placeringen är i en rörlig befattning eller är ett vikariat. För Särskilda operationsgruppen (SOG) gäller att befordran sker när en arbetstagare tillträder en fast eller rörlig befattning på högre nivå och uppfyller befattningen krav. Denna princip gäller även när arbetstagare inom SOG valideras. Arbetstagare utan fast befattning får i undantagsfall befordras efter återkommande eller längre tjänstgöring i högre befattningsnivå än den som motsvarar arbetstagarens tjänstegrad (exempelvis tjänstgöring i internationell militär insats, återkommande tjänstgöring under större övningar, reservofficers tjänstgöring i grundorganisationen etc.). Befordran utan att arbetstagaren placeras på ny befattning eller tjänstgör på högre befattningsnivå (särskild befordran) får ske om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara synnerligen framstående personligt agerande i nationell eller internationell militär insats, synnerligen gott föregångsmannaskap eller annat särskilt skäl. Beslut om särskild befordran ska beredas i lokal personalförsörjningsnämnd samt i central personalförsörjningsnämnd. Beslut om särskild befordran fattas av PERSDIR eller i förekommande fall av ÖB. 22 Med militär personal avses personal som tillhör någon av de 11 personalgrupper som är förtecknade i enlighet med 2 kap. 2 förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. 23 Tjänstegrader och tjänsteställningar i Försvarsmakten är förtecknade i Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordning (2007:1268) (FFS 2012:2).

23 Sida 23 (120) Minsta tid i innehavd tjänstegrad innan befordran kan ske Befordran till högre tjänstegrad får endast ske efter väl genomförd tjänstgöring och med tidigaste tidpunkter enligt följande: 1. Officer ska normalt ha innehaft sin tjänstegrad minst två år innan befordran kan ske. 2. Specialistofficer ska normalt ha innehaft sin tjänstegrad minst fyra år innan befordran kan ske. 3. Anställt gruppbefäl, soldat och sjöman ska normalt ha innehaft sin tjänstegrad minst ett år innan befordran kan ske. För tidvis tjänstgörande personal får befordran endast ske om arbetstagaren tjänstgjort i befattningsnivå motsvarande egen tjänstegrad under krigsförbandsövning eller i nationell eller internationell militär insats vid något tillfälle under tidsperioden. Undantag kan beslutas av PERSDIR, ÖB eller regeringen Utnämning till tjänstegrader inom OF-systemet Beslut om utnämning till tjänstegrad motsvarande OF 1-3 fattas av förbandschef. Beslut om utnämning till tjänstegrad motsvarande OF 4-5 fattas av PERSDIR. Beslut om utnämning till tjänstegrad motsvarande OF fattas av ÖB. Beslut om utnämning till tjänstegrad motsvarande OF 8-9 fattas av regeringen Utnämning till tjänstegrader inom OR-systemet Beslut om utnämning till regements- eller flottiljförvaltare fattas av PERSDIR. Beslut om utnämning till övriga tjänstegrader inom OR-systemet fattas av förbandschef Konstituering 25 Konstituering innebär en tidsbegränsad befordran och tillämpas i regel bara för militära arbetstagare som tjänstgör internationellt eller vid en annan myndighet än Försvarsmakten. Beslut om konstituering fattas enligt följande: Av förbandschef för konstituering mot befattningsnivåerna OF 1-3 och OR 2-8 Av PERSDIR för konstituering mot befattningsnivåerna OF 4-5 och OR 9 Av C SFL för konstituering mot befattningsnivåerna OF 4 och OR 9 vad gäller personal ur specialförbanden Av ÖB för konstituering mot befattningsnivåerna OF Med undantag för Chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (OF 7,) vilken beslutas av regeringen. 25 Begreppet tjänstegradsbefordran ska inte användas.

24 Sida 24 (120) Av regeringen för konstituering mot befattningsnivåerna OF Anställning efter officersprogrammet Officersaspirant med examen från officersprogrammet kan anställas som yrkes- eller reservofficer med fänriks tjänstegrad Anställning efter specialistofficersutbildning Officersaspirant som erhållit specialistofficersexamen kan anställas som yrkes- eller reservofficer med 1:e sergeants tjänstegrad. Officersaspirant som erhållit specialistofficersexamen och anställs som reservofficer får anställas som fänrik om han eller hon innehar en civil examen på grundnivå om lägst 180 högskolepoäng. En reservofficer som inte har tjänstegrad som officer och som senare under reservofficersanställningen avlägger civil examen på grundnivå om lägst 180 högskolepoäng kan då söka en officersbefattning (befattningsnivå inom OF-systemet). När befattningen tillträds kan han eller hon bli utnämnd till officer om han eller hon i övrigt uppfyller befattningens kravprofil. Tidigare tjänstgöring får tillgodoräknas för befordran inom OFsystemet Anställning efter särskild officersutbildning Personal med godkänd särskild officersutbildning 26 får anställas som yrkes- eller reservofficer. För anställning som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande officer krävs civil examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng Behörigheter för OF-befattningar avsedda för yrkes- och reservofficerare För befattningsnivån OF 1 krävs som grundbehörighet godkänt officersprogram (motsvarande), eller 2. godkänd särskild officersutbildning i kombination med civil examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, eller 3. godkänd specialistofficersutbildning i kombination med civil examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, samt 4. uppfyllnad av den kravprofil som anges för respektive befattning. För befattningsnivån OF 2 krävs som grundbehörighet för yrkesofficerare 26 Utbildning bedriven enligt 20 i Officersförordningen. Denna typ av utbildning har tidigare benämnts anpassad officersutbildning. Avsikten med denna typ av utbildning är bland annat att tillgodose Försvarsmaktens behov av yrkes- och reservofficerare med särskild kompetens. 27 Med grundbehörighet avses formell behörighet att söka befattningar på viss befattningsnivå.

25 Sida 25 (120) 1. genomgången YBK OF 2 (motsvarande), eller 2. genomgången sjätte termin inom officersprogrammet, samt 3. i övrigt uppfyllnad av den kravprofil som anges för respektive befattning. För befattningsnivån OF 2 krävs som grundbehörighet för reservofficerare väl vitsordad tjänstgöring i befattning 28 på lägst befattningsnivån OF 1 samt i övrigt uppfyllnad av den kravprofil som anges för respektive befattning. För befattningsnivån OF 3 krävs som grundbehörighet för yrkesofficerare stabsutbildningen (FHS SU) och för reservofficerare taktiska stabskursen (FHS TSK). Godkänd validering samt uppfyllnad av den kravprofil som anges för respektive befattning kan också ligga till grund för placering i befattning i högre nivå och därmed befordran. För befattningsnivåerna OF 4 och högre krävs som grundbehörighet högre stabsofficersutbildningen (FHS HSU) eller godkänd validering samt uppfyllnad av den kravprofil som anges för respektive befattning Behörigheter för andra befattningsnivåer avsedda för yrkes- och reservofficerare För OR 6-7 krävs som grundbehörighet specialistofficersutbildning, särskild officersutbildning eller annan utbildning eller kurs som genomförs utifrån arbetstagarens individuella militära kompetens, alternativt godkänd validering för den kravprofil som anges för aktuell befattning. För OR 8-9 krävs grundbehörighet för specialistofficerare för den kravprofil som anges för aktuell befattning. Dessutom krävs att vederbörande tidigare är utnämnd till lägst tjänstegraden kapten, alternativt har genomgått sådan utbildning (utbildning motsvarande YBK OF 2) Behörigheter för befattningar för anställda gruppbefäl, soldater och sjömän För OR 1-3 krävs som grundbehörighet att arbetstagaren 1. genomfört grundutbildning som värnpliktig enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt med godkända betyg, eller 2. genomfört godkänd aspirantutbildning, enligt förordning (2009:4) om grundläggande militärutbildning inom Försvarsmakten, eller 3. genomfört godkänd grundläggande militär utbildning enligt förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, eller 28 Tjänstgöringen ska genomföras i lägst befattningsnivå motsvarande egen insatsbefattning i eget eller annat krigsförband, alternativt som reservofficerstjänstgöring i grundorganisationen eller i befattning i nationell eller internationell militär insats.

26 Sida 26 (120) 4. varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman inom Försvarsmakten under minst sex månader. För OR 4-5 krävs därutöver som grundbehörighet 1. genomgången gruppbefälsskola (motsv.), eller 2. genomförd värnplikt som befälselev (GB, PB, KB), eller 3. minst sex månaders erfarenhet som gruppbefäl under nationell eller internationell tjänstgöring Övergångsbestämmelser Den som är officer 29 har grundbehörighet för placering på såväl officers- som specialistofficersbefattning. Avgångna yrkes- och reservofficerare har grundbehörighet att återanställas som specialistofficerare. För anställning eller placering på officersbefattning ska validering genomföras enligt FM PersI kapitel Central personalförsörjnings- och antagningsnämnd Försvarsmaktens centrala personalförsörjningsnämnd (FM C PFN) Försvarsmaktens centrala personalförsörjningsnämnd ska finnas vid HKV PERSS. Ordföranden i den centrala personalförsörjningsnämnden ska lägst inneha tjänstegraden överste/kommendör, alternativt vara civil arbetstagare placerad på motsvarande befattningsnivå. Lokal personalförsörjningsnämnd ska finnas vid samtliga organisationsenheter. Ordföranden i lokal personalförsörjningsnämnd ska lägst inneha tjänstegraden major/örlogskapten, alternativt vara civil arbetstagare placerad på motsvarande befattningsnivå. Genom personalförsörjningsnämndens beredning säkerställs att personalärenden ges god samordning och helhetssyn samt att enhetlig beredning och bedömning sker. Personalförsörjningsnämnd ska vara en partssammansatt nämnd som bereder beslut åt chefen. Med chef avses ÖB, PERSDIR eller förbandschef. Vid central personalförsörjningsnämnd bereds följande ärenden för beslut av PERSDIR: nominering till Försvarshögskolans stabsutbildning (FHS SU), nominering till Försvarshögskolans taktiska stabskurs (FHS TSK), nominering till Försvarshögskolans högre stabsofficersutbildning (FHS HSU), ansökan om växling av personalkategori mellan officer och specialistofficer, ansökan om befordran utan grundbehörighet, 29 Begreppet officer definieras på sidan 22.

27 Sida 27 (120) befordran till kommendörkapten eller överstelöjtnant, befordran av officer med särskild kompetens, befordran till flottilj- eller regementsförvaltare, särskild befordran, 30 ansökan om delpension, ansökan om pensionsersättning och flygförarpension, beslut om omplacering mellan organisationsenheter i samband med sjukdom och rehabilitering, samt enskild medarbetares reservation mot tjänstgöring i internationell militär insats. Förutom ovanstående ärenden bereder personalförsörjningsnämnd uppkomna ärenden efter beslut av PERSDIR eller förbandschef. Ärenden som av organisationsenheter anmäls till central PFN ska vara beredda i lokal PFN Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd Av HKV :52897 Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd framgår att ordföranden i FM PFN förordnats att vara ordförande i Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd samt att ordinarie ledamöter i FM PFN förordnas att vara ordinarie ledamöter i Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd. Vid Försvarsmaktens centrala antagningsnämnd bereds följande ärenden: antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, antagning till och skiljande från särskild officersutbildning inom Försvarsmakten, 31 samt yttranden till Statens överklagandenämnd. HKV har i beslut delegerat till FM HRC att handlägga, ompröva och besluta om antagning till grundläggande militär utbildning, kompletterande militär utbildning samt grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten (HKV, , :58919) Försvarsmaktens grundsyn på certifiering av kunskap och kompetens Försvarsmaktens grundsyn på certifiering av kunskap och kompetens är att; Försvarsmakten ska i sin verksamhet sträva efter att kunskap och kompetens certifieras på ett sådant sätt att behov av översättning för det civila samhället minimeras, och 30 Detta gäller även om beslutet senare ska fattas av ÖB. 31 Särskild officersutbildning bedrivs enligt 20 i officersförordning (2007:1268) och kan leda till anställning som antingen yrkes- eller reservofficer.

28 Sida 28 (120) Försvarsmaktens verksamhetsbehov ska vara styrande för certifiering av kunskap och kompetens. Försvarsmakten ska dock ha en generös syn på behovet att i vissa fall lägga till mindre delar av en kurs eller utbildning så att den kan leda till en fullständig civil certifiering inom ett område, och Försvarsmakten ska överväga att använda externa utbildningsanordnare i de fall som utbildningen bedöms leda till godtagbar kvalitet och tydligare certifiering samt kan genomföras inom fastställd ekonomisk ram.

29 Sida 29 (120) 2. Personaladministration Kapitel 2 i FM PersI beskriver delprocesserna inom Försvarsmaktens personaladministrativa process. Den personaladministrativa processen är till stor del en process som verkställer beslut fattade utanför processen, eller ibland fattade utom Försvarsmakten. Exempelvis verkställer processen anställnings- och placeringsbeslut från processerna rekrytera och internt personalförsörja, lönebeslut från processen lönebilda och avgångsbeslut från processen personalavveckla samt sjukskrivningar. Kapitlet beskriver vem som ansvar för att vidta vissa åtgärder, vilka åtgärder som ska vidtas samt i förekommande fall vilka åtgärder som inte får vidtas. Ansvarig för kapitel 2 i FM PersI är PERSS ARB Styrdokument Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO) (FFS 2012:1) Lagen om anställningsskydd (1982:80) Anställningsförordning (1994:373) Lagen om offentlig anställning (1994:260) Officersförordningen (2007:1268) Personuppgiftslagen (1998:204) Förvaltningslagen (1986:223) Socialförsäkringsbalken (2010:110) Lag om sjuklön (1991:1047) Semesterlagen (1977:480) Föräldraledighetslag (1995:584) Lag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning (1974:981) Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (1997:1293) Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete (2008:565) Lag om ersättning och ledighet för närståendevård (1988:1465) Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (1998:209) Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) Inkomstskattelagen (1999:1229) Tjänstledighetsförordningen (1984:111) Statens tjänstereseförsäkring (Kammarkollegiet) utifrån Förordning om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor (1993:674) Allmänt löne- och förmånsavtal (Centrala avtal 2011:4) Trygghetsavtalet (TA) Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m fl, PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m fl, PA 91

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN)

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund om PFN Denna broschyr är framtagen för dig som sitter i Förvarsmaktens samverkansgrupper, i vilka ni arbetar med personalförsörjningsfrågor. Se det som

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

BESLUT. Vår föregående

BESLUT. Vår föregående FM2016-14202:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare PROD UTB, förvaltare Patrik Laestadius patriklaestadius@mil.se Vårt föregående

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader; beslutade den 7 juni 2017. FFS 2017:3 Utkom från trycket 2017-06-07 Försvarsmakten föreskriver

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:2 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017 2015-12-16 FM2015-24235:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Framtida officersutbildning

Framtida officersutbildning 2017-02-28 FM2016-10870:28 Sida 1 (8) Framtida officersutbildning 1. INLEDNING... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. FLERA VÄGAR IN... 3 3.1. FÖRSVARSMAKTENS OFFICERSUTBILDNING... 4 3.2. OFFICERSPROGRAMMET ANPASSAT

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor)

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor) 2016-01-21 FM2014-11068:17 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB Maria Axelsson, maria.axelsson@mil.se

Läs mer

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU)

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU) 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (18) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket 2015-10-27 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning HKV PROD GEN, kk Olle Mobergh, +46

Läs mer

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU)

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU) 2015-09-18 FM2015-16794:1 Sida 1 (19) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER Försvarsmakten Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 - Personaltabeller Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter Yrkesofficerare

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Redovisning av reservofficerssystemet

Redovisning av reservofficerssystemet 2014-02-28 FM2013-546:9 Sida 1 (14) Redovisning av reservofficerssystemet SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. NULÄGE... 4 3. RESERVOFFICERARE I KOMMANDE FÖRSVARSMAKTSORGANISATION... 4 4. ETT NYTT

Läs mer

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen.

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen. FIB 1997:3 Utkom från trycket 1997-11-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om personaltjänst; beslutade den 19 september 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. 1 kap. Personalförsörjning Kompetensnivåer

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Handbok. Sekretessbedömning. Del B

Handbok. Sekretessbedömning. Del B Handbok Sekretessbedömning Del B 2011 HKV beteckning Sändlista sida 3 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9)

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9) 2015-10-20 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2 2014-05-28 FM2013-546:13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare 1. INLEDNING... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. REDOVISNING... 2 3.1. BAKGRUND... 2 3.2. PERSONALFÖRSÖRJNING AV YRKESOFFICERARE... 3 3.3.

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU 2015-12-16 FM2015-24160:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen

Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen Nordisk konferens i Helsingfors den 12-14 juni 2017 Försvarsdepartementet 1 Agenda Utmaningar En robust personalförsörjning

Läs mer

Försvarsmaktens direktiv för omstruktureringsarbetet under 2012 omarbetad utgåva 1

Försvarsmaktens direktiv för omstruktureringsarbetet under 2012 omarbetad utgåva 1 2012-06-29 02 300:59802 Sida 1 (39) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Antagningsordning för militär grundutbildning

Antagningsordning för militär grundutbildning 2015-07-03 FM2015-13373:1 Sida 1 (20) Antagningsordning för militär grundutbildning (SKO) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret 107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) 2014-11-28 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. FFS 1997:2 Utkom från trycket 1997-01-28 Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal; beslutade den 13 januari 1997. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. förordningen (1996:927)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:3 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 2013-02-28 23 383:53446 Sida 1 (7) Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 1. Uppgiften Försvarsmakten har i regeringsbeslut Uppdrag

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2014 BILAGOR 2-3

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2014 BILAGOR 2-3 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2014 BILAGOR 2-3 Försvarsmaktens Årsredovisning 2014 Bilaga 2 Personalberättelse Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga bilagor, publiceras även på Försvarsmaktens

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU)

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) 1 (5) Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) Programmets/Utbildningens benämning: Stabsutbildning (SU) Benämning på engelska: Staff Course Högskolepoäng: SU termin 1 27,0 hp och SU termin 2 33,0 hp.

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Datum HKV beteckning Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Mats Lönnegren, LedR

Läs mer

Frågor och svar - omstruktureringen

Frågor och svar - omstruktureringen Frågor och svar - omstruktureringen Här uppdateras kontinuerligt frågor och svar om omstrukturering 2012. Svaren är beredda i en arbetsgrupp som leds av Försvarsmaktens omstruktureringsledare. (Senast

Läs mer

Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten

Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Bilaga PERSONALBERÄTTELSE. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Bilaga PERSONALBERÄTTELSE. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Försvarsmakten Årsredovisning 2008 Sid 1 (48) Innehållsförteckning 1 STYRNING AV FÖRSVARSMAKTENS PERSONALFÖRSÖRJNING... 2 1.1 UTVECKLING AV PERSONALFÖRSÖRJNINGEN... 2 1.2 HR

Läs mer

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen Nr 06 29 FEBRUARI 2012 1(5) Kompetensinventering första steget i omstruktureringen Officersförbundet har samverkat direktivet för omstruktureringen i enighet. Men förbundet kommer att följa varje kommande

Läs mer

Det anställda försvaret

Det anställda försvaret Det anställda försvaret på realistisk grund eller glädjekalkyl Vakanser? Sammanfattning Vid diskussioner kring Förvarsmaktens rekrytering och det anställda försvaret poängteras ofta att reformen är ny

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll?

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? av Johan Hansson i denna artikel avser jag redovisa några reflektioner över de förändringar som genomförts de senaste 30 åren när det gäller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING

FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING 2011 BILAGA 2 PERSONALBERÄTTELSE 2012-02-22 23 386: 53019 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2011 BILAGA 2 PERSONALBERÄTTELSE Försvarsmakten 2012 Formgivning och tryck: FMLOG

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Frågor och svar - omstruktureringen

Frågor och svar - omstruktureringen Frågor och svar - omstruktureringen Här uppdateras kontinuerligt frågor och svar om omstrukturering 2012. Svaren är beredda i en arbetsgrupp som leds av Försvarsmaktens omstruktureringsledare. (Senast

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning Sida 1(13) Försvarsmaktens redovisning Allmänt Från och med den 1 juli 2010 kommer personalförsörjningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten att bygga på frivillighet. Den generella frivillighetsprincipen

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Arbetsordning för Militära programledningen (MPL ArbO)

Arbetsordning för Militära programledningen (MPL ArbO) ArbO 1 (12) Arbetsordning för Militära programledningen (MPL ArbO) (En underbilaga) Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 1.1. Allmänt... 2 1.2. Giltighet och ändringar... 2 1.3. Förvaltning av dokumentet...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT Nya tider nya tankesätt också inom försvaret Försvarsmakten är en organisation i förändring precis som många andra företag. Vår personalfilosofi bygger på att vi

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2016:424 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2007:1266 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer