Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet , på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister"

Transkript

1 RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen STOCKHOLM Tel (direkt) Telefax Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet , på HvSS. Deltagare: Roland Ekenberg Håkan Walldén Fredrik Bojerud Stefan Caplan Mattias Ardin Johannes Jeppsson Maria Rosqvist Carina Blomqvist.-Liljegren. Jan-Olof Svensson Robert Kartler Richard Wachtmeister Kjell Berggren Tomas Sjödelius Mats Ericsson Jörgen Björklund Torgny Persson Carl Ringberger Nikolas Teofanous Christian Gustafsson Anders Wiggelsbo Marie Sandberg Olle Dahlberg Eleonor Lyckheim Mats Thorstensson Anders Fastesson Eva Sellgren Mats Jonsson Therese Åkerstedt Ordförande rådsassistent Hemvärnsombudsman Tidningen Hemvärnet 1 Sammanträdet öppnas Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 RIKSHEMVÄRNSRÅDET 2 Val av justerare Till justerare valdes Jörgen Björklund. 3 Föredragningslistan Fastställdes med nedanstående tillägg som övriga frågor. - Bojerud, inom ramen för 7 bör frågan om mötesarvode behandlas. - Jeppsson, finns det kvar underlag i PLIS som inte överförts till PRIO? - Jeppsson, kan veteraner användas som säkerhetskontrollanter? 4 Föregående mötesprotokoll Lades till handlingarna. 5 Konstituering av nytt rikshemvärnsråd Beslut enligt nedan: 1:e vice ordförande Håkan Walldén 2:e vice ordförande Fredrik Bojerud VU: Håkan Walldén, Fredrik Bojerud, Maria Rosqvist, Johannes Jeppsson, Mats Ericsson och Jörgen Björklund. Adjungerade: Kassör Roland Svensson. FOS och Försvarsutbildarna erbjuds varsin plats som adjungerade till rikshemvärnsrådet. 6 Beslut avseende aktiviteter 2014 (Almedalen mm) Hemvärnsombudsmannen, Fredrik Bojerud och Alexandros Kallotinis redovisade rådets deltagande i Almedalen Rådet beslutar att delta i Almedalen även under 2014 men att ej ingå i projektet Försvarspolitisk Arena. Omfattning blir några deltagare som bl.a deltar i seminarium som besökare under veckan med uppgiften att företräda rådet och hemvärnet. 7 Budget för 2014 Redovisades av Eva Sellgren. Budgeten fastställdes till huvudsaklig efterrättelse. Bil 1 8 Hemvärnets befälssystem och befordringsmöjligheter Dokumentets huvudsakliga innehåll har gällt för försöksvis tillämpning under Rådet biträder dokumentets mening. Bil 2 9 Beslut om utskott och arbetsgrupper Frågan kommer att slutligen behandlas vid VU-mötet den 24/ Rikshemvärnsrådets mötesplan för 2014 Fastställdes. Bil 3

3 RIKSHEMVÄRNSRÅDET 11 Övriga frågor - PLIS-underlag, enligt C RIKSHV är PLIS innehåll i sin helhet överläst till PRIO. - Veteraner som säkerhetskontrollanter, bör undvikas. - Delegationsordning ur förvaltningspolicy fastställdes med byte av namnet (ska nu vara H Walldén) på 1:e vice ordförande. Policyn i sin helhet fastställes vid ett senare möte. - I media har besparingar vid P 7 under 2013 behandlats. C RIKSHV redovisade hur besparingarna på hemvärnsverksamheten för hanterats. 12 Nästa sammanträde För VU 24/1, hela rådet 11-13/4 13 Sammanträdet avslutas Ordförande tackade för gott arbete och förklarade mötet avslutat. Mats Jonsson Sekreterare Roland Ekenberg Ordförande Justerare Jörgen Björklund

4 RIKSHEMVÄRNSRÅDET Sändlista: Rådsledamöter Ersättare Som orientering Tidningen hemvärnet Bo Wallin

5 Bilaga till HKV SKR 2013-xx-xx 9100:xxx xx Sida 1(x) Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Innehållet i denna bilaga har omarbetats under 2013 med anledning av nytt befälssystem och utvecklad syn på bland annat vilka meriter som skall utgöra grund för befordran. Bilagan fastställs för tillämpning från De formella utbildningskraven bygger på en stegring där individen utvecklas och placeras i befattning som gruppchef mot närmast högre befattning. Den formella utbildningen skall vara genomförd innan hemvärnsbefäl kan söka frivilliga kurser för fortsatt utveckling. En invärdering i chefsnivå efter tidigare värnpliktsutbildning i gruppchefs-, troppchefs-plutonchefsnivå, (GB/PB/KB), reservofficersutbildning eller yrkesofficersutbildning görs av chef för organisationsenhet med stöd av HvSS. Befattningar vilka ska bemannas av frivilligorganisationerna regleras enligt HKV FRIV. Utbildningsgången för vissa specialbefattningar kommer att regleras enligt senare order. Endast chef kan befordras i innehavd befattning. För befordran i befattning krävs minst två Förbands-KFÖ i befattning (för gruppchef krävs en Förbands-KFÖ i befattning) samt väl vitsordad tjänstgöring i befattning antal år enligt nedan. Rikshemvärnschefen befordrar hemvärnsbefäl till major och förvaltare, övriga hemvärnsbefäl befordras av chef organisationsenhet enligt nedan. Befattning Stridande befattningar C Hemvärnsgrupp C Hv.undgrupp (1 år/sergeant) Stf C Hemvärnsgrupp Stf C Hv.undgrupp C Understödsgrupp (1 år/sergeant) Stf C Understödsgrupp C Hemvärnspluton C Hv.undpluton Nivå 7, OF-1, Fänrik Stf C Hemvärnspluton Stf C Hv.undpluton Nivå 7, OF-1, Fänrik C Hemvärnskompani Nivå 6, OF-1, Löjtnant Stf C Hemvärnskompani Nivå 6, OF-1, Löjtnant C Hv.undkompani Nivå 5, OF-2, Löjtnant Stf C Hv.undkompani Nivå 5, OF-2, Löjtnant Krav på formell utbildning GMU KMU gruppchef Alternativt: GMU Gruppchefskurs 1 och 2 Instruktörskurs 1 Gruppchefsutbildad enligt ovan Gruppchefskurs 3 understödsgrupp (befattningskurs) Plutonchefskurs 1 Plutonchefskurs 2 Plutonchefskurs 3 insatspluton Instruktörskurs 2 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Kurs i verksamhetsplanering och Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Kurs i verksamhetsplanering och Underrättelsekurs Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 Kompanichefskurs 1 LOS UL UL Grundkurs personaltjänst Kurs för stabsmedlem bat/komp Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 UL Grundkurs personaltjänst Kurs för stabsmedlem bat/komp Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1

6 Bilaga till HKV SKR 2013-xx-xx 9100:xxx xx Sida 1(x) Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Specialenheter: Båtkompani, CBRN-, Pionjär-, Trafikpluton, Flygtropp m.fl. C Grupp (1 år/sergeant) Stf C Grupp C Hvflyggrupp Nivå 7, OR-6, 1.Sergeant C Stabs/Tross/Ledningstropp Nivå 7, OR-6, 1.Sergeant Stf C Stabs/Tross/ Lednings-tropp Nivå 7, OR-6, 1.Sergeant C Hvflygtropp C Pluton Nivå 7, OF-1, Fänrik Stf C Pluton Nivå 7, OF-1, Fänrik C Båtpluton C CBRN-pluton Nivå 6, OF-2, Löjtnant (3år/Kapten) C Pi-pluton Nivå 6, OF-2, Löjtnant C Trafikpluton Nivå 6, OF-2 Löjtnant C Båtkompani Nivå 6, OF-1, Löjtnant Stf C Båtkompani Nivå 6, OF-1, Löjtnant GMU alt GU-F Gruppchefskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Gruppchefskurs 2 Instruktörskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKVPROD FRIV) Gruppchefskurs 2 Instruktörskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Kurs i verksamhetsplanering och Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Instruktörskurs 1 Instruktörskurs 2 Plutonchefskurs 1 LOS UL Kompanichefskurs 1 LOS UL UL GK personaltjänst Kurs för stabsmedlem bat/komp Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1

7 Bilaga till HKV SKR 2013-xx-xx 9100:xxx xx Sida 1(x) Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Chefsbefattningar och Batstab C Hemvärnsbataljon Nivå 5, OF-2, Kapten (4 år/major) Stf C Hemvärnsbataljon Nivå 5, OF-2, Kapten Stabschef (SC) Nivå 5, OF-2, Kapten C S1/Personalbefäl C S 2/9 /Und/Säkbefäl C S3/5 /C Ledningslag/Stribef Nivå 5, OF-2, Löjtnant C S4/Kvartermästare bat Nivå 5, OF-1, Fänrik C S6/ Ledsystbefäl C Ledningspluton (2 år/löjtnant) Stf C Ledningspluton Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Bataljonchefskurs 3 Bataljonchefskurs 4 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kompanichefskurs 1 Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Kurs i verksamhetsplanering och Kurs för stabsmedlem bat/komp GK personaltjänst GK persbefäl, C S1 Kurs i verksamhetsplanering och Kurs för stabsmedlem bat/komp Kompanichefskurs 1 Kurs i verksamhetsplanering och Underrättelsekurs Kurs för stabsmedlem bat/komp Bataljonchefskurs 1 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Kurs i verksamhetsplanering och Kurs för stabsmedlem bat/komp Kompanichefskurs 1 Kvartermästarkurs hvbataljon Kurs i verksamhetsplanering och Kurs för stabsmedlem bat/komp Kurs i verksamhetsplanering och Kurs för stabsmedlem bat/komp Fackkurser ledning/samband enligt best. respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Plutonchefskurs 1 Plutonchefskurs 2 Plutonchefskurs 5 ledning Kurs för stabsmedlem bat/komp Fackkurser enligt best. respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Indirekt ledarskap (IL) UL Grundkurs personaltjänst Nordisk chefskurs UL Grundkurs personaltjänst Nordisk chefskurs UL Kompanichefskurs 1 Grundkurs personalvårdsbefäl Bataljonchefskurs 1 UL Bataljonchefskurs 1 UL Nordisk chefskurs UL UL Kompanichefskurs 1

8 Bilaga till HKV SKR 2013-xx-xx 9100:xxx xx Sida 1(x) Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Övriga stabsmedlemmar i bataljonsstab OR-2 OR-7 Kurs för stabsmedlem bat/komp Fackkurser enligt best. respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Kompanistab Kvartermästare kompani Nivå 6, OR-6, 1.serg (3 år/fanjunkare) Kvartermästarkurs kompani Övriga stabsmedlemmar i kompanistab Nivå 6, OR-2 OR-6 Fackkurser enligt best. respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Utdrag ur HKV skrivelse 16790:900988, daterad Tjänsteställning OF Tjänsteställning OR OF-5 Överste OF-4 Överstelöjtnant OF-3 Major OF-2 Kapten OF-1 Löjtnant OF-1 Fänrik OR-9 Regementsförvaltare OR-8 Förvaltare OR-7 Fanjunkare OR-6 1:e Sergeant OR-5 Sergeant OR-4 Korpral (1 krona 2 stjärnknappar) (3 stjärnknappar) (2 stjärnknappar) (1 stjärnknapp) (3 vinklar) (2 vinklar) Tvåbefälssystemets tillämpning i hemvärnet Övergångsbestämmelser Fanjunkare och sergeanter i hemvärnet som befordrats före bibehåller sina grader och placeras i nivåerna OR-7, fanjunkare, respektive OR-6, sergeant 1kl. Furirer och överfurirer i hemvärnet som befordrats före anlägger gradbeteckning för sergeant och placeras i OR-5.

9 Bilaga till HKV SKR 2013-xx-xx 9100:xxx xx Sida 1(x) Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Rutin för befordran till tjänstegraderna Major och Förvaltare C organisationsenhet ansvarar för att hemvärnsbefälen följs upp avseende utbildningar och tid i befattning så att de befordringsärenden som är aktuella bereds i rätt tid. Befordran till major respektive förvaltare i hemvärnet beslutas av Rikshemvärnschefen eller den han bestämmer och genomförs vid ett högtidligt tillfälle. Förvaltare: Befäl med gedigen, väl vitsordad och dokumenterad erfarenhet och kompetens samt minst 10 år som fanjunkare och genomförd kurs för stabsmedlem kan efter att bedömts lämplig befordras till Förvaltare. C orgenhet (utb.grp) bereder ärendet och skickar ansökan, med utbildningskort och övriga handlingar som stöder ansökan, om befordran till PROD RIKSHV. Major: Bataljonschef som genomgått formell utbildning enligt ovan och med minst 4 år i befattning som bataljonschef kan efter att bedömts lämplig befordras till Major. C orgenhet (utb.grp) bereder ärendet och skickar ansökan, med utbildningskort och övriga handlingar som stöder ansökan, om befordran till PROD RIKSHV

10 Mötesplan rikshemvärnsrådet Januari (08-12) VU-möte (vice ordförandekonferens 24-25/1) 4 Mars VU-möte 11 April VU-möte Rådsmöte 14 Maj VU-möte 10 Juni Sommarlunch 24 September VU-möte 10 Oktober VU-möte Rådsmöte November VU-möte

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen.

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen. FIB 1997:3 Utkom från trycket 1997-11-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om personaltjänst; beslutade den 19 september 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. 1 kap. Personalförsörjning Kompetensnivåer

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende?

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende? intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla Vän eller fiende? vindar BÖCKER + PREMIE FÖR ENDAST PORTO- FRITT! DU SPARAR 1 344 KR! UTAN MEDLEMSAVGIFT INGEN BINDNINGSTID INGET KÖPTVÅNG! Baltikum nästa!

Läs mer