Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)"

Transkript

1 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, FM :1 Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Försvarsmakten Lidingövägen Stockholm

2 Sida 2 (21) Målbild Försvarsmakten (FM) rekryterings - och uttagningsprocess syftar till att säkerställa urvalet och ta ut rätt individer till FM. Rekrytering och urval ska utgå från FM uppgifter och kravet på en användbar, tillgänglig och flexibel insatsorganisation. FM ska sträva efter en jämn könsfördelning och en ökad mångfald. Genom tillämpning av successivt urval och successiva vägval ska FM tillvarata verksamhetens och individens intresse. Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) Antagningsordning för specialistofficersutbildning beskriver vilka styrande dokument, principer, metoder som gäller vid antagning till SOU. Antagningsordning för specialistofficersutbildning fastställer även vem som har ansvar för de olika delarna i uttagningsprocessen samt behörighetskrav för den sökande. Antagningsordningen är ett stödjande och styrande dokument för den sökande såväl som för FM. Beslut Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) fastställs att gälla från och med Kvarstående giltighet föregående skrivelse FM :1 för SOU2015:1 Beslut i detta ärende har fattats av Ställföreträdande personaldirektör Klas Eksell. Slutberedningen har föregåtts av ett remissarbete där representanter från PERSS, PROD, FM HRC, MHS H och TRM deltagit. I den slutliga beredningen samt som föredragande har Eric Jelbring, FM HRC deltagit. Klas Eksell Stf Personaldirektör Eric Jelbring FM HRC Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

3 Sida 3 (21) Sändlista HKV, LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, F 7, F 17, F 21, Hkpflj, FMLOG, FMTM, SOG, MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, FMUndSäkC, FM HRC, FömedC, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Inom HKV LEDS INSS PROD MUST PERSS JURS INFOS HKV AVD Som orientering Regeringskansliet Försvarshögskolan OFR/O FM OFR/S SACO Försvar SEKO Försvar

4 Sida 4 (21) Innehåll 1.1. Allmänt Inledning Behörighetskategorier Styrande dokument Begrepp och förkortningar Revidering av antagningsordning Krav och behörighet SOU FM kravprofil för grundrekrytering av militär personal Försvarsmaktens grundläggande behörighetskrav SOU Ansökan till SOU Sökande under pågående GMU/KMU/FOK Direktsökande Sökande som sedan tidigare har genomfört GMU Ansökningsprocess SOU Validering av intyg m.m Uttagningsprocess för direktsökande Allmänt Urvalsmetoder Urval 1 Officerstest Urval 2 - Antagningsprövning Psykologisk prövning Säkerhetsintervju Fysisk och medicinsk prövning Successivt urval och successivt vägval Fortsatt uttagningsprocess för direktsökande Sökande via GMU/KMU Rangordning vid urval Lämplighet för specialistofficersutbildning Lämplighetsbedömning (LB) Urvalsfaktorer Lokal kommission Arbetsgång lokalt urval för direktsökande Arbetsgång lokalt urval för sökande via GMU/KMU/FOK Prövningsresultatens giltighetstid och spärrtid Definition giltighetstid och spärrtid Central antagning Allmänt Nomineringsunderlag Positiv särbehandling Arbetsgång FM ATN Beslut om antagning Besked om antagning Bekräftelse av antagningsbeslut Registerkontroll RK Antagning av uttagen på reservplats Sökande som inte kan antas... 19

5 Sida 5 (21) Kompletterande antagning Byte av utbildningsinriktning Avbrytande av utbildning Eget entledigande från utbildning Entledigande initierad av Skola/Utbildningsgivare Entledigande initierad av OrgE/Förband Överklagan av beslut... 21

6 Sida 6 (21) 1.1. Allmänt 1.2. Inledning Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) beskriver vilka styrande dokument, principer, metoder som gäller vid antagning till SOU. Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) fastställer även vem som har ansvar för de olika delarna i uttagningsprocessen samt behörighetskrav för den sökande. Antagningsordningen är ett stödjande och styrande dokument för den sökande såväl som för FM. Alla utbildningsplaner kvalitetsäkras av Militärhögsskolan i Halmstad (MHS H). Utbildningen ger formell behörighet för anställning som specialistofficer SO/K eller SO/T nivå OR6 i FM Behörighetskategorier Det är fyra olika kategorier som är behöriga att söka och kan antas till SOU och antagningen sker i två urvalsgrupper: Sökande via GMU/KMU/FOK 1. Sökande till grundläggande militär utbildning (GMU) och Kompletterande Militär Utbildning med inriktning Förberedande officerskurser (FOK), och som prövats enligt 16207:60058 FM I GMU och KMU 2. Sökande direkt till KMU/FOK 1 med kravprofil mot SOU med tidigare genomförd och godkänd GMU. DIREKTSÖKANDE 1. Sökande som har genomfört svensk värnplikt enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt med godkända betyg, eller genomfört godkänd AspU, enligt förordning (2009:4). 2. Sökande som genomfört godkänd GMU samt har minst sex månaders aktiv tjänstgöring i FM som GSS. 1 Undantagsrekrytering; genomförs endast vid eventuell vakans för OrgE i specifik utbildningsinriktning. Annonseras i ReachMee efter särskilt beslut av PROD

7 Sida 7 (21) 2. Styrande dokument Skollagen 2010:800 Lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) Säkerhetsskyddslagen (1996:627) Diskrimineringslagen (2008:567) HKV :54891 FM styrdokument för jämställdhet och jämlikhet för Officersförordning (2007:1268) Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268) FFS (2012:2) Förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten FFS (2012:3) Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2012:3) om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten Gymnasieförordningen 2010:2039 HKV 16207:60058 Försvarsmaktens instruktion med antagningsordning till grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning (FM I GMU och KMU) militär utbildning inom Försvarsmakten (FFS 2014:1) PersI 2014 Aspirantutbildning, enligt Förordning (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten. Upphävd HKV _22800:50252, Bilaga 1 Medicinska Bedömningsgrunder för Försvarsmakten, Medicinska krav för anställning i Försvarsmakten, TFG HKV :60057 Personaldirektörens beslut om kravprofiler för grundrekrytering av militär personal via utbildning HKV FM Kravprofiler vid grundrekrytering bilaga 1 HKV :58748 Spärr- och giltighetstider vid antagningsprövning till grundläggande militär utbildning. Skolverkets föreskrifter om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen (SKOLFS 2011:196) HKV ,19100:73861Regler för antagning till studier för personal i beredskap/insats, HKV FM Instruktion för ansökan, urval och antagning till FM sammanhållna utbildningar

8 Sida 8 (21) 3. Begrepp och förkortningar AspU Aspirantutbildning FHS Försvarshögskolan FM ATN Försvarsmaktens centrala Antagningsnämnd FM HRC Försvarsmaktens HR-centrum FOK Förberedande Officerskurser (inom ramen för KMU) GMU Grundläggande militär utbildning enligt förordningen (2010:590) GSS Gruppbefäl, soldat eller sjöman HKV Högkvarteret KMU Kompletterande militär utbildning enligt förordningen (2010:590) LB Lämplighetsbedömning MHS H Militärhögskolan Halmstad OFF Officer PROD Högkvarterets Produktionsledning Reach Mee rekryteringsverktyg på internet SO Specialistofficer SOU Specialistofficersutbildning SOU/R Specialistofficersutbildning med inriktning mot reservofficer TRM Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 4. Revidering av antagningsordning Antagningsordning SOU ska revideras årligen. Tiden för revidering ska anpassas så att ny version föreligger innan ansökningsperioden till nästa SOU börjar. Ny Antagningsordning SOU kan inte tillämpas retroaktivt. Beslut före och under utbildningen tas i enlighet med den antagningsordning som var giltig vid ansökningstillfället. Gällande antagningsordning för SOU kommer att vara tillgänglig för allmän åtkomst på FM hemsida samt för anställda i FM på intranätet Emilia. Viktiga tider och beskrivning av antagningsprocessen anges på FM hemsida

9 Sida 9 (21) 5. Krav och behörighet SOU 5.1. FM kravprofil för grundrekrytering av militär personal FM kravprofiler för grundrekrytering av militär personal är av en generell och övergripande karaktär, detta för att säkerställa och bredda FM framtida rekryteringsbas ur ett attraktionsperspektiv, verksamhetsperspektiv och ett individperspektiv. De generella kravprofilerna har fokus på att ta ut individer med rätt kapaciteter och förutsättningar. Kraven som anges i kravprofilerna motsvarar de lägsta grundkrav som FM ställer på ingångsbefattningar kopplat till personalkategorier gruppbefäl, soldat, sjöman (GSS), specialistofficer (SO), officer (OFF) och hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna (HV/NSS). Kravprofilerna ligger till grund för lämplighetsbedömning och urval och omfattar även SOU/R Specialistofficersutbildning med inriktning mot reservofficer. Grundkrav - Svensk medborgare - Minst 18 år fyllda vid ansökningstillfället Försvarsmaktens grundläggande behörighetskrav SOU - Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5 samhällskunskap A/1 - Godkända vitsord från svensk värnplikt JA-5-5 alternativt godkänd GMU eller AspU - Fylla kraven för antagning till sökt SOU utbildningsinriktning enligt fastställd kravprofil 2 vilket innebär att sökande skall ha en godkänd bedömd nivå avseende befälslämplighet/befälsskattning 3 mot sökt utbildningsinriktning - Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll För att vara behörig ska särskilda krav vara uppfyllda. Lägsta behörighet som gäller för samtliga inriktningar anges enligt nedan. För sökande via GMU/KMU: - Genomförd GMU och KMU inriktning FOK med godkänt resultat. För direktsökande: - Godkänd värnplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) eller genomfört godkänd aspirantutbildning inom FM. - Godkänd GMU samt minst sex månaders aktiv tjänstgöring som GSS. 2 Bilaga 1 till PERSDIR beslut om kravprofiler för grundrekrytering av militär personal via utbildning HKV16207:60057 med där påförda ändringar och tillägg 3 Strimma E: FM HRC Anvisningar för ansökan fortsatt engagemang GMU

10 Sida 10 (21) 6. Ansökan till SOU 6.1. Sökande under pågående GMU/KMU/FOK Sökande under genomförande av GMU/KMU/FOK söker inom ramen för Strimma E mot SOU: Anvisningar för ansökan om fortsatt engagemang efter GMU omgång 1. Ansökan öppnas vid och utannonseras på FM hemsida. Ansökan sker via rekryteringsverktyget Reach Mee. För annonsering skall av FM HRC fastställd annonsmall användas. Respektive OrgE ansvarar för egen annonsering Direktsökande Definition: Sökande som genomfört svensk Värnplikt, AspU eller GMU med minst sex månaders aktiv tjänstgöring som GSS Direktsökande mot SOU ansöker via Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) administrerar alla ansökningar, kontrollerar att den sökande uppfyller grundkrav svensk medborgare och minst 18 år fyllda samt kontrollerar om det finns sökande med testresultat som fortfarande är giltiga alternativt inom spärrtid från tidigare antagningsprövning och som därmed inte behöver eller får prövas igen enligt HKV Spärr- och giltighetstider vid antagningsprövning 6.3. Sökande som sedan tidigare har genomfört GMU Sökande som sedan tidigare har genomfört GMU med godkänt resultat kan ansöka direkt till KMU/FOK och en specialistofficersutbildning. Ansökan öppnas vid behov och utannonseras på FM hemsida. Ansökning sker via rekryteringsverktyget Reach Mee. Se punkt Strimma E. 7. Ansökningsprocess SOU Den sökande godkänner att personuppgifterna används i FM och TRM hantering av sökande. Säkerhetsprövning utförs av FM enligt FM bestämmelser. En ansökan får innehålla maximalt två val av utbildningsinriktning. Om en sökande skickar in fler än en (1) ansökningshandling, betraktas endast den senast inkomna som gällande Validering av intyg m.m. För att styrka behörighet samt styrka identitet ska sökande som kallas till antagningsprövning ta med följande handlingar: - Giltig id-handling - Original eller vidimerade kopior på betyg/intyg som styrker sökandes behörighet till sökt utbildning och som den sökande åberopar i sin ansökan. - Validering av utländska betyg, se pkt

11 Sida 11 (21) Civila betyg/meriter Kopia på betyg från gymnasieskolan samt övriga meriter ska uppvisas enligt punkt 6.1. Den sökande ska även bifoga kopia på betyg från kurser som inte omfattas av slutbetyget Utländska betyg och dokument Utländska betyg och dokument ska kunna uppvisas översatta till engelska alternativt svenska. Översättning ska vara gjord av auktoriserad översättare, och kopia av ursprungshandlingen ska redovisas tillsammans med översättningen. Originalhandlingar ska kunna uppvisas på anmodan Vitsord/betyg från militär utbildning Kopia på vitsord från värnplikt eller intyg från godkänd GMU/AspU ska uppvisas enligt punkt Vitsord/betyg från militär anställning/tjänstgöring För att styrka kravet om tid i anställning ska den sökande kunna uppvisa vitsord/betyg. Det ska även framgå att individen uppfyller de kompletterande antagningskraven Vitsord/betyg från internationell militär tjänstgöring Om den sökande har tjänstgjort vid internationell insats ska vitsord från denna tjänstgöring uppvisas enligt punkt 6.1. Väl vitsordad tjänstgöring i utlandsstyrkan kan ge meritvärde vid urval. Om den sökande har tjänstgjort militärt i andra internationella sammanhang än internationell insats (t.ex. tjänstgöring på internationella skolor/centra) ska vitsord från denna tjänstgöring enligt punkt 6.1. Väl vitsordad annan militär tjänstgöring kan ge meritvärde vid urval. 8. Uttagningsprocess för direktsökande 8.1. Allmänt Uttagningsprocessen beskriver tiden från ansökan fram till utgången av vecka två efter utbildningsstart. Uttagningsprocessen och urvalsmetoderna är i grunden desamma för alla sökande oavsett sökt inriktning. Vissa utökade tester kan tillkomma för inriktningar som kräver kompletterande prövningar (KP).

12 Sida 12 (21) 8.2. Urvalsmetoder För att bedöma vilka av de sökande kandidaterna som har de bästa förutsättningarna, används flera olika urvalsmetoder såsom tester, intervjuer, hälsoundersökningar m.m. Sökande bedöms utifrån FM kravprofiler för grundrekrytering av militär personal och rangordnas efter hur väl de uppfyller kravprofilen. Urvalsmetoderna ger en värdering av de sökande och därefter sker ett successivt urval intill det att slutkandidater är framtagna och erbjudande av utbildningsplats delges den sökande genom ett antagningsbesked Urval 1 Officerstest Steg ett i uttagningsprocessen är officerstestet. Efter kontroll av grundläggande behörighet 4, tillsänds den sökande personliga inloggningsuppgifter för att genomföra officerstestet. Den sökande genomför en webbaserad skattning av sig själv och anger samtidigt sina intressen för yrkeskategori, arbetsområde, inriktning och förband. Möjliga arbetsområden, förband personalkategorier, och utbildningsplatser varierar mellan utbildningsomgångarna och beskrivs på FM hemsida. Officerstestet är indelat i sju olika avsnitt, där den sökande får svara på ett antal frågor om sin hälsa, fysik, livsstil, intresse för olika inriktningar inom FM och utbildningsnivå. Officerstestet är ett urvalsverktyg som matchar den sökandes svar mot FM fastställda krav. Syftet är även att kunna kommunicera med den sökande vad FM står för, dvs. FM värdegrund och vad som krävs. De som inte blir godkända på officerstestet får beslut av Försvarsmakten att de inte går vidare i processen mot en antagning till SOU. Antagningsnämndens yttrande ska framgå av beslutet Urval 2 - Antagningsprövning Efter utvärdering av resultatet av officerstestet kommer de godkända bli kallade till steg två i uttagningsprocessen, antagningsprövning på TRM. Den sökande kommer att träffa sjuksköterska, läkare och psykolog från TRM som på uppdrag av FM genomför fysiska-, medicinska- och psykologiska bedömningar samt säkerhetsprövningsintervju. Avslutningsvis träffar den sökande en yrkesvägledare från FM som tillsammans med den sökande kommer fram till ett förstahandsval och eventuellt ett andrahandsval inför fortsatt prövning. Urvalet bland de sökande som uppfyller minimikraven görs utifrån en helhetsbedömning mot en generell kravprofil mot utbildning och befattning Psykologisk prövning Den psykologiska prövningen består av teoretisk test, psykologintervju samt säkerhetsprövningsintervju. Test och intervju utgör underlag för bedömning av de den sökandes allmänna psykiska funktionsförmåga att klara av militära krav och även den sökandes lämplighet att klara av mer ansvarsfulla befattningar. I psykologens uppgift 4 Svensk medborgare och 18 år fyllda vid ansökningstillfället.

13 Sida 13 (21) ingår att bedöma om det finns något som kan äventyra den sökandes lojalitet och pålitlighet Säkerhetsintervju Säkerhetsintervjun syftar till att FM ska få så god kännedom som möjligt om den sökande ur ett säkerhetsperspektiv. Intervjun kompletteras senare i processen med en registerkontroll (punkt 9.7) Fysisk och medicinsk prövning Vid de fysiska och medicinska prövningarna kommer den sökande att träffa sjuksköterska och läkare som genomför medicinska undersökningar och bedömningar innefattande: allmäntillstånd, kroppskonstitution, hud, leder/extremiteter, rygg/axlar samt utför följande fysiologiska och medicinska tester: Test av syn och färgseende Hörseltest Puls- och blodtrycksmätning Vilo-EKG Längd, vikt och BMI Muskelstyrketest Test av fysisk arbetsförmåga på testcykel (maximaltest) Tester och undersökning syftar till att ta fram de fysiska och medicinska kapacitetsgrundande värdena som ska matchas mot kravprofilerna. Medicinsk undersökning utmynnar i en bedömning av den enskildes hälsotillstånd med hänsyn till FM fastställda medicinska bedömningsgrunder Successivt urval och successivt vägval Utifrån resultat av antagningsprövningen och individens intresse kommer den sökande att matchas mot FM krav och behov. Resultatet visar de arbetsområden där den sökande har tillräckligt höga värden för att vara aktuell för en utbildning. Resultatet från antagningsprövningen delges den sökande som underlag för möjliga val kopplat mot FM krav och behov. Som ett led i det successiva urvalet och vägvalet ingår möte med en yrkesvägledare under antagningsprövningen, som syftar till att ge yrkesvägledning i form av information om bl.a. olika delar av FM och bedöma den sökandes intressen för olika inriktningar samt vägleda den sökande utifrån önskemål och potential. Yrkesvägledaren har en stödjande roll, och den sökande själv beslutar om fortsatt inriktning. De som inte uppfyller minimikraven för antagning får beslut av FM att de inte går vidare i processen mot en antagning till SOU. Antagningsnämndens yttrande ska framgå av beslutet.

14 Sida 14 (21) Fortsatt uttagningsprocess för direktsökande Efter urval 2 gör TRM en sammanställning på godkända sökande till FM HRC. FM HRC fördelar godkända på OrgE utifrån sökt första resp. andrahandval. Denna sammanställning distribueras på lämpligt sätt enligt PUL med hänsyn till personuppgifter, till FM HRC för bearbetning och vidarebefordran till OrgE som har detta som underlag för att kalla till urval 3 professionsintervju och ev. KP på resp. OrgE. Vid rekrytering mot arbetsområden som kräver KP genomförs dessa samordnade med urval 3 och enligt HKV FM Kravprofiler vid grundrekrytering bilaga 1. Urval till SOU utgår från den sökandes 1.a handsval Sökande via GMU/KMU Sökande från GMU/KMU med inriktning FOK kan antas direkt mot påföljande SOU och SOU/R under förutsättning att hon/han uppfyller behörighetskrav, erhåller godkända betyg och bedöms lämplig för fortsatt specialistofficersutbildning i FM efter genomförd GMU och FOK. För att kvalitetssäkra rekrytens förutsättningar och lämplighet för officersyrket kommer rekryten under GMU att träffa en professionsintervjuare från den OrgE/förband som vederbörande söker mot. För sökande till vissa inriktningar/arbetsområden kommer även kompletterande prövningar (KP) att genomföras. Rekryter som är uttagna med inriktning mot fortsatt utbildning SOU och SOU/R ska under GMU/FOK perioden vid förbandet, formellt ansöka till utbildningen genom att bekräfta sitt intresse på.www.jobb.forsvarsmakten.se För detaljer avseende sökande via GMU/KMU/FOK, se FM HRC Anvisningar för ansökan fortsatt engagemang GMU Rangordning vid urval För varje sökt utbildningsinriktning rangordnas de sökande genom en sammanvägning enligt urvalsfaktorerna. Den viktigaste faktorn vid urval värderas först och resulterar i urvalsgrupper. Inom varje urvalsgrupp rangordnas sedan de sökande efter nästkommande faktor och så vidare tills alla faktorer värderats.

15 Sida 15 (21) Lämplighet för specialistofficersutbildning För samtliga: - Resultat av tester vid antagningsprövningen. - Protokoll med sammantagen LB skall insändas till FM HRC För direktsökande: - Professionsintervju med meritvärdering enligt Sammanvägd bedömning LB i en kommission. - Bedömningen protokollförs och dokumenteras av OrgE För sökande via GMU/KMU/FOK: - GMU med godkänt resultat och genomförd KMU inriktning FOK med godkänt resultat. - Professionsintervju under GMU med meritvärdering enligt och samma värdering av LB enligt punkt 8.6 samt dokumentation enligt punkt Lämplighetsbedömning (LB) Lämplighetsbedömningen konkretiseras i en fyrgradig skala: 0 = Bedöms inte lämplig som specialistofficer 1 = Bedöms lämplig som specialistofficer och svarar mot kravprofilen för sökt inriktning(-ar). 2 = Bedöms lämplig som specialistofficer svarar väl mot kravprofilen för sökt inriktning(-ar). 3 = Bedöms lämplig som specialistofficer svarar mycket väl mot kravprofilen för sökt inriktning (-ar).

16 Sida 16 (21) Urvalsfaktorer Resultatet från urvalsaktiviteterna leder till en sammanvägd helhetsbedömning. Vid fler nomineringsbara sökande än utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet påverkas av ett flertal olika faktorer. - Sammantagen lämplighetsbedömning (LB) för specialistofficersutbildning mot sökt utbildningsinriktning - Positiv särbehandling enligt punkt Militärt meriterade verksamhet och utbildningar jämte betyg - Vitsord från internationell insats - Vitsord och relevant bakgrund från värnplikt - Civilt meriterande verksamhet och utbildningar jämte betyg Lokal kommission Lokal kommission genomförs som steg 3 i lokalt urval. Lokal kommission skall bestå av professionsintervjuare och representant/sammanhållande från en eller flera ur OrgE ledning Arbetsgång lokalt urval för direktsökande Steg 1: OrgE skall bereda och handlägga samtliga ansökningar i syfte att kontrollera att sökande uppfyller kravprofil mot sökt utbildning. Sammanställning av samtliga sökande skickas till FM HRC. Steg 2: OrgE genomför tester, professionsintervju och säkerhetsintervju Steg 3: Lokal Kommission genomförs Arbetsgång lokalt urval för sökande via GMU/KMU/FOK Enligt FM HRC Anvisningar för ansökan fortsatt engagemang GMU punkt 2, uppgifter. Samtliga sökande som intervjuats av professionsintervjuare skall dokumenteras och rangordnas i ett kommissionsprotokoll 5 där LB anges. Eventuella kommentarer om respektive sökande skall, kortfattat, noteras i därför avsett avsnitt i protokollet. Kommissionens uppgift är att göra en sammanvägd helhetsbedömning av de sökandes resultat i en bedömning av lämplighet mot sökt befattning/utbildning. LB graderas i en fyrställig skala (se 8.6) och är ett grundvärde för rangordning i urvalet, inför nominering i kommande FM ATN 5 Bilaga 1 Kommissionsprotokoll för lämplighetsbedömning inför SOU Bilaga 2: Protokoll Förnärvarande ej lämplig

17 Sida 17 (21) OrgE/förband skall dokumentera och skicka in per post till: Försvarsmakten HR-centrum Avdelningen för militär grundrekrytering Sandhamnsgatan Stockholm - Ett original av kommissionsprotokoll SOU, vilket är underskrivet av professionsintervjuare samt ansvarig från resp. OrgE/förband. - Ett original där alla sökande i OrgE rangordning redovisas. Ett ex med klassificering personaladministrativ sekretess skickas per till Resp. OrgE/förband tar kopia på originalhandlingen och återredovisar kommissionens utfall på Lokal PFN, i syfte att delge och förankra kommissionsutfallet i/på egen OrgE Prövningsresultatens giltighetstid och spärrtid Giltigheter och spärrtider enligt HKV Spärr- och giltighetstider vid antagningsprövning Definition giltighetstid och spärrtid Giltighetstid innebär att inom denna tid är provresultatet giltigt oavsett om det är godkänt eller icke godkänt. Spärrtid innebär att inom denna tid från provtillfället kan omprov ej medges. 9. Central antagning 9.1. Allmänt FM HRC ansvarar för att sammankalla nämnden. FM ATN består av representanter från FM HRC, HKV samt arbetstagarorganisationerna Nomineringsunderlag När perioden för antagningsprövning avlutats redovisar TRM antagningsbara sökande mot FM preliminära behov. Nomineringsunderlaget från direktsökande kompletteras (FM HRC ansvarig) med sökande via GMU/KMU/FOK från utbildningsförband och kontrolleras mot FM slutliga behov 6 i samband med nomineringsarbetet, som leds av FM HRC med stöd av HKV PROD och TRM. Resultat från antagningsprövning och lämplighetsbedömning från lokal kommission används för det nomineringsarbete som sker vid FM HRC. 6 Förändringar i form av ökat eller minskat antal utbildningsplatser

18 Sida 18 (21) Positiv särbehandling Med stöd av Diskrimineringslagen (2008: 567) och FM styrdokument för jämställdhet och jämlikhet görs urvalet enligt följande: Om sökande från underrepresenterat kön, efter en helhetsbedömning av samtliga sökande, är behörig till utbildning och godkänd avseende krav enligt kravprofil till specifikt arbetsområde/inriktning ska han/hon äga förtur före andra sökande, inom samma lämplighetsnivå, från icke underrepresenterade kön Arbetsgång FM ATN FM HRC föredrar nomineringsunderlaget i FM ATN. Slutgiltiga ramar, antal elever och/eller antal utbildningsinriktningar, för antagning till utbildning föredras av HKV PROD Beslut om antagning Beslut om antagning till grundläggande officersutbildning med specialistofficersinriktning fattas av ordföranden för FM ATN med ett delegerat mandat från Personaldirektören. Beslutet omfattar antagning till utbildningsplats för både ordinarie och reserver samt sökande som inte antas och formaliseras i ett beslutsprotokoll med vidhängande bilaga Besked om antagning FM HRC meddelar sökande beslut om antagning. Av beskedet framgår om den sökande är antagen till utbildning med preliminär förbandsplacering, reservplacerad eller inte uppfyller behörighetskraven. I beslutet framgår även var och under vilken tid utbildningen ska genomföras. Antagningsbeskedet är förbehållet bl.a. registerkontroll och kan återtas Bekräftelse av antagningsbeslut En sökande som antagits på ordinarie plats till utbildning ska bekräfta sitt antagningsbesked genom att tacka ja inom sju dagar. Om en sökande inte bekräftar erbjuden utbildningsplats inom utsatt tid eller den sökande inte uppfyller kraven från säkerhetsprövningen, så erbjuds platsen till annan sökande Registerkontroll RK Då den sökande tackat ja till erbjuden utbildning genomförs RK. Detta innebär att kontroll sker mot polisens belastnings- respektive misstankeregister samt mot säkerhetspolisens register. FM HRC ansvarar för att administrera RK.

19 Sida 19 (21) 9.8. Antagning av uttagen på reservplats Uttagen till reservplats har ingen förbandsanknytning. Då antagen på ordinarie plats inte utnyttjar sin plats erbjuds första reserv i turordning plats med preliminär placering vid det förband där vakans uppstått. Bekräftelse av antagning till reservplats ska ske genom att meddela FM HRC om platsen kommer tas i anspråk eller inte. Den på reservplats som erbjuds en utbildningsplats med preliminär förbandsplacering men som tackar nej, behåller sin plats i turordningen och erhåller nytt erbjudande om vakans uppstår vid annat förband. Om den sökande av konkurrensskäl inte erbjuds sitt 1:a handsval konkurrerar den sökande på lika villkor med sitt 2:a handsval även med dem som har detta som sitt 1:a handsval. Det som i första hand är utslagsgivande är LB enligt p Sökande som inte kan antas De som inte uppfyller kraven enligt 2, 3, 6 eller 7 i Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen och således inte kan antas ska få följande yttrande från antagningsnämnden. Du uppfyller inte de lägsta kraven enligt 2, 3 6 eller 7 i Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen för att bli antagen till Försvarsmaktens officersutbildning Kompletterande antagning Ordinarie antagning ska vara klar senast två månader före utbildningens start. Om det efter ordinarie antagning finns lediga platser kvar på utbildningen avslutas antagningsomgången med en kompletterande antagning. Denna ska pågå så länge det är möjligt med hänsyn till utbildningsstart. Vid den kompletterande antagningen antas sökande i turordning enligt FM antagningsnämnds yttrande. Kompletterande antagning meddelas genom beslut om antagning, och bekräftelse ska ske genom att den sökande meddelar FM HRC om platsen kommer tas i anspråk eller inte. De som inte antas efter den kompletterande antagningen ska få ett beslut att de inte är antagna. 10. Byte av utbildningsinriktning Ansökan om byte av inriktning/arbetsområde och förband kan genomföras av den enskilde tidigast efter kursstart SOU. Byte av utbildningsinriktning inom SOU betraktas som en förnyad ansökan som ställs till FM HRC enligt Bilaga 1: FMXXXXX För att byte ska kunna ske förutsätter det att särskilda skäl föreligger. Ett byte skall generellt inte medföra konsekvenser för utbildningen som inte kan återtas före examen. Ansökan om byte av utbildningsinriktning och beslut om ny utbildningsinriktning sker enligt Anvisningar till SOU som utges av FM HRC. Nytt centralt antagningsbeslut fattas av FM ATN.

20 Sida 20 (21) Beredningen av ansökan om byte följer nedanstående ordningsföljd: 1. Behovet i insatsorganisationen, inom funktion och vid förband. 2. Behörighet och lämplighet mot kravprofil, dvs. samma eller lägre krav vid sökt ny utbildning. 3. Genomförbarhet, dvs. praktiskt genomförbart att byta elevplats/ekonomiska och pedagogiska konsekvenser mm. Berörda OrgE lämnar ett yttrande mot bakgrund av behov, anställningsutrymme och särskilda skäl samt gör erforderliga kontroller. FM HRC kontrollerar med berörda OrgE och PROD-avdelningar och bereder/handlägger ärendet vidare samt gör erforderliga kontroller för att klarlägga om behov av förnyad bedömning föreligger och är då en förutsättning för beslutet. I fall enligt punkt 3 ovan lämnar berörd skola/centra ett yttrande. FM HRC sammanställer inkommen dialog och yttrande till en beslutsavsikt för FM ATN som tar beslut och verkställer delgivningen av beslut till berörda. 11. Avbrytande av utbildning Studieuppehåll tillämpas inte vid Försvarsmaktens uppdragsutbildningar Eget entledigande från utbildning Studerande kan ansöka om att få avbryta eller inte påbörja studierna. Ansökan om att få avbryta utbildningen ställs till det förband där den studerande har sin placering tillsvidare. Efter beredning vid förbandet skickas ansökan med ett yttrande till FM HRC för beredning i FM ATN för beslut i ärendet. Om en studerande som avbrutit sin utbildning önskar återuppta studierna, ska denne söka igen vid nästa tillfälle och bedömas tillsammans med övriga sökande. Om den sökande antas kan denne ansöka om att tillgodoräkna sig de delar av utbildningen som redan delexaminerats. Ovan gäller som praxis även då utbildningen bryts på grund av lagstadgade ledigheter t.ex. graviditet eller sjukdom Entledigande initierad av Skola/Utbildningsgivare Efter kollegium enligt FM PersI kan den studerande av utbildningsgivaren/skolan föreslås för entledigande från utbildningen som: - Visar sig olämplig för fortsatt utbildning - Är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan tillgodogöra sig den och examineras. - Ej godkända eller uppfyllda examina Beslut om enledigande enligt ovan fattas av ordföranden för FM ATN. Föredragning för nämnden genomförs av utbildande skola/förband efter genomfört avskiljande kollegium. Berörd förtroendevald ska delta i föredragningen. Underlaget för entledigandet skickas i förväg till FM HRC.

21 Sida 21 (21) Entledigande initierad av OrgE/Förband Även OrgE/Förband kan hemställa om att studerande ska entledigas från studierna eller inte påbörja dessa. Skäl för detta kan vara annan tjänstgöring, att individen bedöms som olämplig eller annat särskilt skäl. Hemställan om entledigande av utbildningen ska beredas i lokal PFN före insändandet till FM HRC. Beslut om enledigande enligt ovan fattas av ordföranden för FM ATN. Föredragning för nämnden genomförs av utbildande skola/förband efter genomfört avskiljande kollegium. Berörd förtroendevald ska delta i föredragningen. Underlaget för entledigandet skickas i förväg till FM HRC 12. Överklagan av beslut Beslut om antagning till utbildning enligt Officersförordningen (2007:1268) får överklagas. Överklagan skickas till Försvarsmaktens HR Centrum skriftligen och ska vara inkommen 3 veckor från det att beslutet mottogs. Överklagan ska innehålla namn, personnummer och adress på klagande, samt vilket beslut som överklagas. Bifoga även eventuella handlingar som styrker din överklagan. FM HRC vidarebefordrar överklagandet med övriga handlingar till Statens överklagandenämnd för beslut. Beslut enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) får inte överklagas. Övriga beslut rörande antagningen till SOU, t.ex. testresultat, är inte möjliga att överklaga. Försvarsmakten HR-centrum Överklagan Sandhamnsgatan Stockholm Klas Eksell STF PERSONALDIREKTÖR

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9)

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9) 2015-10-20 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU)

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU) 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (18) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU)

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU) 2015-09-18 FM2015-16794:1 Sida 1 (19) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017 2015-12-16 FM2015-24235:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning 2016:2 (Antagnordn SOU2016:2). 4 bilagor (4 bilagor)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning 2016:2 (Antagnordn SOU2016:2). 4 bilagor (4 bilagor) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (23) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING,, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Antagningsordning för militär grundutbildning

Antagningsordning för militär grundutbildning 2015-07-03 FM2015-13373:1 Sida 1 (20) Antagningsordning för militär grundutbildning (SKO) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret 107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU 2015-12-16 FM2015-24160:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader; beslutade den 7 juni 2017. FFS 2017:3 Utkom från trycket 2017-06-07 Försvarsmakten föreskriver

Läs mer

Antagningsordning NY: Anpassad Reservofficersutbildning (Antordn NY AROU)

Antagningsordning NY: Anpassad Reservofficersutbildning (Antordn NY AROU) Sida 1 (21) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se, 076-649 23 89 2015-09-18

Läs mer

Antagningsordning NY Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU)

Antagningsordning NY Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU) 2015-12-16 FM2015-24160:1 Sida 1 (18) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor)

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor) 2016-01-21 FM2014-11068:17 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB Maria Axelsson, maria.axelsson@mil.se

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

BESLUT. Vår föregående

BESLUT. Vår föregående FM2016-14202:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare PROD UTB, förvaltare Patrik Laestadius patriklaestadius@mil.se Vårt föregående

Läs mer

FM antagningsordning för Specialistofficersutbildning (SOU)

FM antagningsordning för Specialistofficersutbildning (SOU) 2016-09-29 FM2016-20235:1 Sida 1 (29) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Jonathan Lind,, jonathan.lind@mil.se

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:3 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning

Läs mer

FM antagningsordning för reservofficersutbildning (AROU och ROU)

FM antagningsordning för reservofficersutbildning (AROU och ROU) 2016-09-29 FM2016-20235:2 Sida 1 (31) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Jonathan Lind,, jonathan.lind@mil.se

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket 2015-10-27 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning HKV PROD GEN, kk Olle Mobergh, +46

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Handbok. Sekretessbedömning. Del B

Handbok. Sekretessbedömning. Del B Handbok Sekretessbedömning Del B 2011 HKV beteckning Sändlista sida 3 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN)

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund om PFN Denna broschyr är framtagen för dig som sitter i Förvarsmaktens samverkansgrupper, i vilka ni arbetar med personalförsörjningsfrågor. Se det som

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Dispens bör beviljas när Eleven har under en betydande del av sin grundskoletid ej haft möjlighet

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Datum HKV beteckning Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Mats Lönnegren, LedR

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Anvisningar för antagning till senare del av program

Anvisningar för antagning till senare del av program STYRANDE DOKUMENT SLU ID.ua 2017.1.1.1-1116 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER Försvarsmakten Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 - Personaltabeller Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter Yrkesofficerare

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Föreskrifter för beviljande av stipendier

Föreskrifter för beviljande av stipendier BESLUT Dnr 27-2011-419 2012-02-01 Föreskrifter för beviljande av stipendier HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel 035-16 71 00 Besöksadress Kristian IV:s väg 3 stig.perttu@hh.se BOX 823 Fax 035-18 61 92 registrator@hh.se

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Gäller för utbildning som påbörjas efter den 1/7 2011 Mer om Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan Nyheter Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen om du vill göra skillnad. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen om du vill göra skillnad. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer