Nyheter i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i korthet 2014-05-23"

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige Nyheter i korthet Framgångsrik cancerrehabilitering kan fortsätta Sedan ett år tillbaka samarbetar Centralsjukhuset i Kristianstad och Försäkringskassan för att underlätta för cancersjuka att vara kvar i arbetslivet. Försöket har varit mycket framgångsrikt och nu tillskjuter Region Skåne pengar för att projektet på ett smidigt sätt ska kunna övergå till ordinarie verksamhet. Ärende 11 Fler får fotvård I Skåne har tidigare endast patienter med diabetes haft rätt till medicinsk fotvård. Nu inkluderas även patienter som har svåra fotproblem av andra anledningar, till exempel på grund av nedsatt blodcirkulation eller psoriasis. Målet med medicinsk fotvård är att förebygga svårläkta sår felställningar och amputationer. Ärende 19 Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

2 Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 23 maj 1. Justering 2. Information - ASiH och palliativ vård i Region Skåne Områdeschef Bengt Sallerfors och professor Carl-Johan Fürst informerade. 3. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade inkl uppföljning 4. Information - Hälsostaden Ängelholm Verksamhetschef Sergio Garay informerar. 5. Information - Uppföljningsplan 2014 Enhetschef Sven Oredsson informerade. 6. Information - Framtidens hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsstrateg Carina Nordqvist Falk informerade. 7. Handlingsplan Öppna jämförelser Rapporten Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2013 visar såväl förbättringar som försämringar i hälso- och sjukvården i Region Skåne. I ärendet redovisas analys och handlingsplan för förbättrade resultat. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten Region Skånes analys av Öppna jämförelser för hälso- och sjukvård 2013 med handlingsplan för förbättringar 2. Handlingsplanen ska beaktas i framtagande av Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag och ackrediteringsvillkor för 2015 Protokollsanteckning (S), (SD), (V) 8. Organiseringen av vård för patienter med långvarig smärta Olika studier pekar på att problemet långvarig ihållande icke-malign smärta är vanligt förekommande. Långvarig ihållande icke-malign smärta innebär stora konsekvenser för drabbade individer, för deras familjer och för samhället. Genomförd utredning kring vård av patienter med långvarig smärta visar på en del brister, där föreslagen omorganisering förväntas ge förbättringar för patienterna. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt hälso- och sjukvårdsdirektören att initiera ett arbete för att samordna vård för patienter med långvarig smärta och återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden senast Reservation (SD) 2

3 9. Ny modell för HBTQ-utbildning i Region Skånes verksamheter För att hälso- och sjukvården ska kunna leva upp till Region Skånes Likabehandlingspolicy, behövs förstärkt möjlighet att kunna erbjuda HBTQ-utbildning till verksamheter och personal, i en större skala än hittills. 1. Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att skapa en ny modell för utbildning av personal inom alla delar av hälso-och sjukvården i HBTQ-kunskap. 2. Hälso- och Sjukvårdsnämnden avsätter kr år 2014 till utvecklingen av en ny modell för HBTQ-utbildning. Finansiering sker ur Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för övrig Hälso- och sjukvård. 10. Region Skånes regionövergripande kliniska träningscenter Kliniska träningscenter (KTC) blir alltmer viktiga för att utbilda studenter och personal inom sjukvården på ett effektivt och patientsäkert sätt. På basen av utredning av befintlig verksamhet ställde sig Region Skånes (RS) koncernledning vid möte bakom de centrala delarna av förslaget för att stärka den kliniska träningsverksamheten inom regionen. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter kr och kr för uppbyggnad av det regionala centret från hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälso- och sjukvård. Från och med 2016 ska verksamheten vara självfinansierad. 2. Ett advisory board inrättas för strategi och framtidsfrågor Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen följande 3. Regionstyrelsen ger ett utökat uppdrag till egen regi att samla befintliga träningscentra i en gemensam organisation med ett regionalt uppdrag, med fysisk närvaro på flera enheter. 4. Finansiering sker för 2014 med kr och för 2015 med kr. Från och med 2016 ska verksamheten vara självfinansierad. 11. DiSA - Cancerrehabilitering i Nordost I maj 2012 inleddes ett samarbete mellan Försäkringskassan och Central Sjukhuset i Kristianstad för att underlätta för cancersjuka personer att vara kvar i arbetslivet. Samarbetet har initierats och finansierats av Samordningsförbundet i Nordost (FINSAM). Processen som är en försöksverksamhet har visat mycket goda resultat och nu vill parterna implementera samarbetet inom ordinarie verksamhet. Det pågår ett arbete med att ta fram ett samarbetsavtal mellan Försäkringskassan och Centralsjukhuset i Kristianstad. För att inte tappa fart i arbetet behövs en finansiering av en sjuksköterska från den 1 augusti 2014 och året ut motsvarande kronor. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens avsätter kronor ur internbudgeten för övrig hälso- och sjukvård för 2014 i syfte att underlätta en implementering av processen DISA cancerrehabilitering i Nordost. 3

4 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen följande 2. Regionstyrelsen ger ett utökat uppdrag omfattande kr i syfte att underlätta en implementering av processen DISA- cancerrehabilitering i Nordost. 12. Uppdaterat reglemente för läkemedelsrådet Det senaste reglementet för Läkemedelsrådet i Region Skåne beslutades av Hälso- och sjukvårdsnämnden En regional läkemedelsenhet tillkom 2011 och under 2013 skedde stora organisatoriska förändringar i Region Skåne. Det finns därför ett behov av att uppdatera befintligt reglemente för Läkemedelsrådet. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förslaget till nytt reglemente för Läkemedelsrådet. 13. Fördelning av kömiljard till privata vårdgivare Det är angeläget att även privata vårdgivare omfattas av samma regler som Region Skånes offentliga vård och därmed också får del av kömiljarden om man lever upp till målen för tillgänglighet. Region Skåne ska därmed fördela cirka 8 miljon kr till privata vårdgivare som lever upp till målen för 2013 års verksamhet. 1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att fördela erhållna medel från kömiljarden år 2013 till privata vårdgivare. Fördelning sker i enlighet med gällande fördelningsmodell. 14. Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Region Skåne avser att ta fram en ny handlingsplan för läkemedel och miljö, med syftet att inkludera en större del av läkemedelskedjan och läkemedelsflödet i miljöarbetet jämfört med den tidigare regionala handlingsplanen, vars fokus främst låg på rationell läkemedelsanvändning. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår kronor 2014 för att utveckla en handlingsplan för läkemedel och miljö under förutsättning att Regionala tillväxtnämnden fullföljer sina åtaganden. 2. Handlingsplanen återkommer till nämnden för beslut Regionalt projekt: Barn och unga med övervikt och fetma För att förebygga och förbättra behandlingen av övervikt och fetma hos barn och ungdom avsätter Hälso- och sjukvårdsnämnden medel för regionala projekt inom området. Projekten som har olika inriktning ska noggrant utvärderas. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 6 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för övrig hälso- och sjukvård 2014 till regionala projekt rörande barn och unga med övervikt och fetma, varav 1 miljon kronor avsätts för regional koordinering och utvärdering. 2. Medlen får inte kvittas eller växlas över mot annan verksamhet 4

5 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen följande 3. Regionstyrelsen fördelar 5 miljoner kronor till projekt rörande barn och ungdom med övervikt och fetma inom egen regi 4. Regionstyrelsen fördelar 1 miljon kronor för regional koordinering och utvärdering av dessa projekt för att identifiera lösningar som kan implementeras i hela Region Skåne. 16. Identifiering av patienter med alkoholproblem inom primärvården Vårdcentraler inom Hälsoval Skåne ansvarar för tidig upptäckt av riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende. Socialstyrelsen har publicerat en preliminär version av nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård vilket ger anledning att utveckla ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler inom Hälsoval Skåne. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter kronor ur hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälso- och sjukvård i syfte att finansiera en ersättning på 500 kronor per utförd AUDIT i ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler inom Hälsoval Skåne. Ersättningen kommer börja gälla när beslut fattas om uppdaterade ackrediteringsregler för vårdcentraler inom Hälsoval Skåne. 17. Översyn specialiserad beroendevård Socialstyrelsen har publicerat en preliminär version av nya nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård vilket ger anledning att kartlägga och analysera missbruks- och beroendevården i Skåne. 1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att kartlägga och analysera den specialiserade missbruks- och beroendevården i Skåne. 18. Utredning rehabilitering I enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens tidigare beslut har en utredning av förutsättningarna för att skapa organiserade och sammanhållna patientprocesser för rehabiliteringsinsatser för patienter med vissa kroniska neurologiska sjukdomar, svåra och medelsvåra traumatiska hjärnskador och för patienter med korsbands- och meniskskador genomförts. I utredning har även förutsättningarna för att införa vårdval för dessa processer granskats. Förutsättningarna för att införa vårdval bedöms i utredningen som mindre goda. Däremot föreslås ett mer genomgripande arbete för att skapa organiserade och sammanhållna patientprocesser för rehabiliteringsinsatser, för att på så vis tillmötesgå det angelägna behovet av att stärka rehabiliteringsprocessen för patienter med neurologiska sjukdomar och skador. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner utredningen, samt uppdrar åt hälso- och sjukvårdsdirektören att initiera ett arbete för att säkra den samlade vårdprocessen, inklusive rehabilitering, för patienter med neurologiska sjukdomar och skador i enlighet med utredningens förslag. 2. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med plan för det fortsatta arbetet i september

6 3. Den politiska styrgrupp som tillsattes genom beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden , 195, för att arbeta med denna fråga upplöses formellt. Resultatet av styrgruppens arbete utgör en av utgångspunkterna för det fortsatta arbetet med att utveckla rehabiliteringsinsatserna i Region Skåne. 19. Utökat uppdrag fotvård Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden , 53, fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att presentera ett förslag på hur det ökade behovet av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av hudsjukdomar, nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning samt reumatoid artrit ska kunna tillgodoses. För patientgrupperna med nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis föreslås upphandling av medicinsk fotvård enligt LOU. För patientgruppen med hudsjukdomar föreslås att ansvaret för att den medicinska fotvården utförs förläggs till området högspecialiserad hudsjukvård. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter kronor (avser helår) från hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för övrig hälso- och sjukvård för att finansiera utökat uppdrag för medicinsk fotvård inom egen regi för medicinsk fotvård till följd av hudsjukdomar exklusive psoriasis inom egen regi. 2. Föreslaget startdatum är De överförda medlen får inte kvittas eller växlas över mot annan vård Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen följande 4. Regionstyrelsen ger ett utökat uppdrag för medicinsk fotvård inom egen regi omfattande kronor (avser helår) med föreslaget startdatum Regionstyrelsen genomför upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. Protokollsanteckning (V) Reservation (S), (SD) 20. Granskning av Vård i rimlig tid/tillgänglighet (rapport nr ) Granskningen övergripande frågeställning är om arbetet organiseras, planeras och genomförs på ett sätt som kan ge det resultat som förväntas och är önskvärt utifrån ett patientperspektiv, samt om patienten ges tillräckligt med hjälp, stöd och vägledning för aktiva val och därmed effektivare resurs-utnyttjande. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande till Region Skånes revisorer enligt föreliggande förslag. Protokollsanteckning (S), (SD), (V) 6

7 21. Remiss. Vaccination mot hepatit B Region Skåne har av Socialstyrelsen inbjudits att lämna remissvar på Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, art nr Region Skåne delar Socialstyrelsens bedömning att rekommendera införande av vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och att vaccinationen skall erbjudas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande enligt föreliggande förslag. 22. Avtal för mottagning med verksamhet inom vårdval hud En vårdgivare har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal för verksamhet för öppen hudsjukvård, Vårdval Skåne. Vårdgivaren uppfyller ställda villkor. 1. Avtal om mottagning med verksamhet för hudsjukvård enligt avtalsmall i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för öppen hudsjukvård i Skåne, fastställt , tecknas med privata vårdgivare. 23. Avtal för mottagning med verksamhet inom vårdval grå starr Katarakta AB har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal avseende verksamhet för operation av grå starr, Vårdval Skåne. Vårdgivarna uppfyller ställda villkor. 1. Avtal om verksamhet för operationer av grå starr enligt avtalsmall i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för operation av grå starr Vårdval Skåne, fastställt , tecknas med vårdgivare. 24. Avtal för mottagning med verksamhet inom vårdval LARO AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal för verksamhet för LARO. AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB uppfyller ställda villkor. 1. Avtal om mottagning med verksamhet för LARO enligt avtalsmallen i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för LARO-mottagning i Vårdval Skåne, fastställt , tecknas med AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB. 25. Anmälan av delegationsbeslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 26. Anmälan av informationshandlingar Informationshandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden sedan föregående nämndsmöte. 7

8 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. För ytterligare information: För kommentarer kontakta ordförande Carl Johan Sonesson (m), eller 1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) För mer information kontakta hälso- och sjukvårdsnämndens sekreterare Ingvar Thell Mer information om de olika ärendena finns även på Skane.se under rubriken Demokrati > Sammanträden > Hälso- och sjukvårdsnämnden > Dagordning 8

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober 2008. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/rs081009 finns handlingarna

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer