REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) beslutat om övergripande organisationsstruktur och beslutsordning samt former för beslutsfattande för styrelse, rektor och särskilda organ vid Högskolan i Borås. Med stöd av 2 kap. 3 högskoleförordningen och 1 kap. 2 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) beslutar rektor vid Högskolan i Borås härmed följande. 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN Rektor 1 I enlighet med 2 kap. 2 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) svarar rektor för högskolans ledning under styrelsen. Prorektor/Ställföreträdande rektor 2 Prorektor är ställföreträdande rektor. Prorektor är rådgivare till rektor i högskolegemensamma frågor. Prorektor fattar beslut samt i övrigt fullgör uppgifter för högskolans del i enlighet med gällande föreskrifter och förekommande beslut. Förvaltningschef 3 Förvaltningschef är rådgivare till rektor i högskolegemensamma frågor. Förvaltningschef har särskilt att vara rådgivande i frågor rörande administration och förvaltning. Förvaltningschef fattar beslut samt i övrigt fullgör uppgifter för högskolans del i enlighet med gällande föreskrifter, detta beslut och andra förekommande beslut.

2 Vicerektor 4 Vicerektor är rådgivare till rektor i högskolegemensamma frågor rörande forskning och forskarutbildning. Vicerektor fattar beslut samt i övrigt fullgör uppgifter för högskolans del i enlighet med gällande föreskrifter och förekommande beslut. Akademichef 5 Akademichef är rådgivare till rektor i högskolegemensamma frågor. Akademichef fattar beslut samt i övrigt fullgör uppgifter för högskolans del i enlighet med gällande föreskrifter och förekommande beslut. Rådgivande organ till rektor 6 Enligt 2 kap. 4 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) ska det till rektor vara knutet ledningsråd i vilken studenter har rätt att vara representerade. Till rektor ska det vara knutet nedan angivna råd, vilka har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande. Rektors nämndråd 7 Rektors nämndråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande kvalitet i utbildning och forskning. Rektor beslutar, efter samråd med rådsledamöterna, vilka frågor som ska tas upp. I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller: Prorektor Förvaltningschef Vicerektor Nämndordföranden Rektor leder rådet. Studentkåren har rätt att ha en (1) representant. Mandatperioden för studentrepresentanten är ett (1) år. Mandatperiod för övriga ledamöter följer deras anställning eller uppdrag. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av rektor.

3 Rektors ledningsråd 8 Rektors ledningsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsstyrning och arbetsgivarfrågor. Rådet har särskilt ansvar för att värna helhet och samarbete mellan högskolans delar. Rektor beslutar, efter samråd med rådsledamöterna, vilka frågor som ska tas upp. I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller: Prorektor Förvaltningschef Akademicheferna Rektor leder rådet. Studentkåren har rätt att ha en (1) representant. Mandatperiod för studentrepresentanten är ett (1) år. Mandatperiod för övriga ledamöter följer deras anställning eller uppdrag. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av rektor. Personalchef adjungeras in när arbetsgivarfrågor diskuteras. Rådet arbetar med i förväg utsänd dagordning/handlingar. Rektor fastställer kallelse och dagordning. Högskolans verksamhetsråd 9 Högskolans verksamhetsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsuppföljning, samverkan och internationalisering. Rektor beslutar, efter samråd med rådsledamöterna, vilka frågor som ska tas upp. I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller: Prorektor Förvaltningschef Akademicheferna Vicerektor Bibliotekschef Utvecklingsdirektör Samordnare för internationalisering Kommunikationschef Rektor leder rådet.

4 Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter. Mandatperioderna för studentrepresentanterna är ett (1) år. Mandatperiod för övriga ledamöter följer deras anställning eller uppdrag. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av rektor. Rådet arbetar med i förväg utsänd dagordning/handlingar. Rektor fastställer kallelse och dagordning. Forskningsråd 10 Forskningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Rektor beslutar, efter samråd med rådsledamöterna, vilka frågor som ska tas upp. I forskningsrådet ska förutom rektor ingå: Vicerektor Samordnare för stöd till forskningsfinansiering I rådet ska, utöver dessa befattningar, även ingå sex (6) professorer vilka utses av rektor efter förslag av nämnderna (3) och akademicheferna (3). Vicerektor leder rådet. Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter. Mandatperiod för studentrepresentanterna är ett (1) år. Mandatperiod för övriga ledamöter följer deras anställning eller uppdrag. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av rektor. Utbildningsråd 11 Utbildningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande utbildning på grund- och avancerad nivå. Rektor beslutar, efter samråd med rådsledamöterna, vilka frågor som ska tas upp. Prorektor leder rådet. Utbildningsrådet ska, förutom prorektor, bestå av sex (6) ledamöter vilka utses av rektor efter förslag från akademicheferna.

5 Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter. Mandatperiod för studentrepresentanterna är ett (1) år. Mandatperiod för övriga ledamöter följer deras anställning eller uppdrag. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av prorektor. Kvalitetsråd 12 Kvalitetsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande högskolans systematiska kvalitetsarbete. Rektor beslutar, efter samråd med rådsledamöterna, vilka frågor som ska tas upp. Prorektor leder rådet. I rådet ska förutom prorektor ingå: Högskolans kvalitetssamordnare Akademiernas samordnare för kvalitetsarbete Verksamhetsstödets samordnare för kvalitetsarbete En (1) representant från respektive nämnd Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter. Mandatperioderna för studentrepresentanterna är ett (1) år. Mandatperiod för övriga ledamöter följer deras anställning eller uppdrag. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av prorektor. Innovationsråd 13 Innovationsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande samverkan, innovation och nyttiggörande. Rektor beslutar, efter samråd med rådsledamöterna, vilka frågor som ska tas upp. Utvecklingsdirektör leder rådet. I rådet ska förutom utvecklingsdirektören ingå följande befattningar/roller: Samordnaren för stöd till forskningsfinansiering Högskolans innovationsrådgivare Akademiernas samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande Studentkåren har rätt att ha en (1) representant. Mandatperioden för studentrepresentanten är ett (1) år. Mandatperiod för övriga ledamöter följer deras anställning eller uppdrag. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av utvecklingsdirektören.

6 2 kap. ORGANISATION FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING 1 I enlighet med 3 kap. 12 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) ska den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskningsverksamhet som högskolan anordnar huvudsakligen bedrivas vid akademier. Enligt 3 kap. 14 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) leds en akademi av en akademichef. Akademi - organisation och ledning Övergripande 2 En akademi ska vara indelat i sektioner vilka leds av sektionschefer. Underindelningar av sektion leds av studierektorer. Akademichef 3 Akademichef ska ansvara för utbildningsverksamheten, forskning och forskarutbildning inom akademin i beaktande av helhet för högskolan. 4 Vid en akademi ska det finnas en ställföreträdande akademichef. En ställföreträdande chef utses av rektor på förslag av akademichefen. Ställföreträdande chef träder in i akademichefens ställe, då akademichefen inte själv är i tjänst eller av andra skäl inte kan fullgöra sin uppgift. 5 Uppdragstid för akademichef är högst sex (6) år med möjlighet till förlängning. Förordnande kan återkallas av rektor under perioden om särskilda skäl föranleder det. Uppdragstid för en ställföreträdande akademichef är högst sex (6) år med möjlighet till förlängning, dock längst t.o.m. utgången av akademichefens egen uppdragstid. Förordnande kan av rektor återkallas under perioden om sakliga skäl föranleder det. Akademichefens ledningsråd 6 Till akademichefen ska det vara knutet ett ledningsråd vilket har till uppgift att vara rådgivande inför akademichefens ställningstagande. Akademichef beslutar om uppdrag, sammansättning av och mandatperioden för rådet. Sammansättningen ska dock likna övriga akademiers ledningsråd. Studenter har alltid rätt att vara representerade med två (2) ledamöter. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett (1) år.

7 Akademiråd 7 Vid varje akademi ska finnas en organiserad verksamhet i form av akademiråd med extern representation. Rådet ska inrättas av akademichef. Rådet ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan. Akademichef beslutar om rådets närmare sammansättning och mandatperiod. Sammansättningen ska dock likna övriga akademiers akademiråd. Studenter har dock alltid rätt att vara representerade med tre (3) ledamöter med en mandatperiod om ett (1 år). Sektion 8 Rektor beslutar, efter förslag av akademichef, om indelning i sektioner inom akademin. Sektionernas utformning ska vara i enlighet med av rektor särskilt beslutade principer. Sektionschef 9 Sektionschefer tillsätts av akademichef. Sektionschef har särskilt ansvar för att utbildningsutbudet och forskningsanknytning inom akademin håller god kvalitet och utvecklas i enlighet med högskolans överordnande strategier. Programråd 10 Vid varje akademi ska det finnas organiserad verksamhet i form av programråd. Råden ska inrättas av akademichef. Råden ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom ett definierat utbildningsområden. Akademichef beslutar om rådens närmare sammansättning och mandatperiod. Studenter har dock alltid rätt att vara representerade med tre (3) ledamöter med en mandatperiod om ett (1 år). Övrig organisation 11 Inom en akademi ska det finnas särskilda arbetsuppgifter att samordna akademins verksamhet inom: Utbildning Forskning Samverkan, innovation och nyttiggörande Internationalisering Hållbar utveckling

8 Lika villkor Kvalitetsarbete 12 I övrigt har akademichef att besluta om akademins organisation och övriga rådgivande organ inom akademin rörande samverkan både internt och externt. Organisation och rådsstruktur ska i största möjliga mån likna övriga akademiers. Centrum vid akademi 13 Rektor inrättar, efter samråd med akademichef, centrum vid akademin för särskilda ändamål inom sitt ansvarsområde. Centrumet ska inrättas för viss tid om högst tre (3) år. Denna tid kan förlängas med högst ett (1) år, varefter rektor fattar beslut om fortsatt verksamhet. Centrum leds av en föreståndare, vilken utnämns av rektor efter förslag av akademichef. Kommentar Centrum är ingen organisatorisk enhet vid vilken personer kan anställas. Personer kopplade till ett centrum har alltid sin anställning vid annan organisatorisk enhet, t.ex. en sektion. 3 kap. ORGANISATION FÖR VERKSAMHETSSTÖD 1 Enligt 4 kap. 1 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) ska det finnas en enhet benämnd Verksamhetsstöd. Denna leds av förvaltningschefen, som tillika är chef för verksamhetsstödet. Enheten ska utgöra ett administrativt stöd för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning och ha uppdrag att vara en sammanhållen organisation för administrativt stöd till kärnverksamhet och ledning och som ska bestå i huvudsak av det verksamhetsstöd som utförs av teknisk och administrativ personal. Enligt 4 kap. 2 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) ska det på högskolan finnas ett gemensamt bibliotek vid enheten Verksamhetsstöd. Biblioteket ska ledas av en bibliotekschef. Biblioteket ska stödja vetenskaplig forskning och utveckling, undervisning och högre studier inom högskolan.

9 Verksamhetsstödets organisation och ledning Övergripande 2 Enheten ska vara indelad i avdelningar, varav en ska vara biblioteket. Avdelningar leds av avdelningschefer. Förvaltningschef 3 Förvaltningschef ska ansvara för verksamheten inom enheten i beaktande av helhet för högskolan. 4 Vid enheten ska det finnas en ställföreträdande förvaltningschef. Ställföreträdande chef utses av rektor på förslag av förvaltningschefen. Ställföreträdande chef träder in i förvaltningschefens ställe, då förvaltningschef inte själv är i tjänst eller av andra skäl inte kan fullgöra sin uppgift. Förvaltningschefens ledningsråd 5 Till förvaltningschefen ska det vara knutet ett ledningsråd vilket har till uppgift att vara rådgivande inför förvaltningschefens ställningstagande. Förvaltningschef beslutar om uppdrag, sammansättning av och mandatperioden för förvaltningschefens ledningsråd. Avdelningar 6 Rektor beslutar, efter förslag av förvaltningschef, om indelning i avdelningar inom enheten. Avdelningschef 7 Avdelningschefer tillsätts av förvaltningschef. Avdelningschef har särskilt ansvar för att avdelningens verksamhet innehar helhetsperspektiv, är samordnat, kvalitetsanspassat samt anpassat till verksamhetens förutsättningar och kärnverksamhetens behov. Övrig organisation 8 Inom enheten ska det finnas särskilda arbetsuppgifter att samordna enhetens verksamhet inom: Kvalitetsarbete Hållbar utveckling Lika villkor

10 9 I övrigt har förvaltningschef att besluta om enhetens organisation och övriga rådgivande organ inom enheten rörande samverkan både internt och externt. 4 kap. ÖVRIG ORGANISATION Arbetsenhet 1 Rektor kan, enligt 4 kap. 3 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB), inrätta arbetsenheter för högskoleövergripande verksamheter. Beslut om inrättande ska föregås av en analys avseende ändamålet, organisatorisk placering, tänkt utveckling av verksamheten och finansiering. Analysen ska upprättas i enlighet med riktlinjer för arbetsenheter vid högskolan och bifogas till beslutsunderlaget vid föredragning. Arbetsenheten ska ledas av en föreståndare, vilken ska fatta beslut samt i övrigt fullgöra arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med vad som framgår av beslutet om inrättande. Föreståndaren har speciellt i uppdrag att sex månader innan beslutet om inrättandet upphör lämna en skriftlig utvärdering av verksamhetstiden till rektor om inte rektor beslutat annat. 5 kap. BESLUTSORDNING Övergripande 1 Rektors beslutsordning redovisar vilka övergripande beslutsbefogenheter rektor ger till underordnade organ och befattningshavare. Rektors övriga delegationer dokumenteras i särskilda beslut. Allmänna principer 2 De beslut som ska fattas av rektor eller förvaltningschefen anges i 4-5. Akademichef och föreståndare för arbetsenhet ska fatta övriga beslut inom sitt ansvarsområde om inget annat anges i denna beslutsordning eller i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB). Dock ska alltid följande tolkningsprinciper tillämpas: Om en fråga gäller relationer mellan två olika akademier eller enheten ska rektor primärt fatta beslut Om en fråga gäller högskolans relation med externt organ ska rektor primärt fatta beslut

11 Delegation 3 Ett beslutande organ eller en befattningshavare får inom sitt ansvarsområde överlåta sin beslutanderätt i ärenden till underställd befattningshavare om inget annat anges. Sådan delegering av beslutanderätt ska dokumenteras i en beslutsordning eller i särskilt beslut. Den som beslutar med stöd av delegering ska underrätta närmaste chef om avgjorda ärenden av principiell betydelse. Den som givit en delegation kan återta den och själv överta beslutsrätten, men inte ändra ett beslut som fattats på delegation och som varit gynnande mot enskild person. Rektor 4 Rektor beslutar i följande frågor: 1. Utbildning: Utbildningsutbud Utfärdande av examensbevis Förläggning av läsår och terminer Intern fördelning av stipendiemedel inom högskolan 2. Anställning: Anställningsprofil och anställning av professor (se kommentar) Anställning som professor upphör Beslut om att starta rekrytering Anställning av närmast underställd personal Lönesättning och ändring av tillämpad lön för närmast underställda Förläggning av egen och närmast underställdas semester Beordra i förekommande fall övertid och bevilja tjänstledighet Anställnings upphörande på grund av arbetsbrist Beslut om omplacering Kommentar Anställningsprofil för lärare exklusive professor - ska, i enlighet med styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB), respektive särskilt organ besluta. Beslut om skiljande från anställning på grund av personliga skäl fattas av högskolans personalansvarsnämnd. 3. Ekonomi: Ingående av offerter, avtal, upphandlingar och uppdragsavtal överstigande 5 miljoner kr exklusive moms Mottagande av donationer och gåvor

12 Tillkommande särskilda anslag under pågående budgetår Omfördelning av medel under pågående budgetår Samtliga ansökningar av stöd, bidrag etc. överstigande fem miljoner kr Ansökningar av stöd, bidrag etc. som kräver en med/motfinansiering av högskolan med ett belopp överstigande 5 miljoner kr exklusive moms. (En ansökan ska vara tillstyrkt av berörd akademichef eller enhetschef innan den föredras för rektor.) Riktlinjer för ersättning till externa ledamöter, förutom till ledamöter i styrelsen för högskolan. Utbetalningsattester på belopp över kr exklusive moms utförs av rektor. 4. Organisation: Akademis indelning i sektioner Verksamhetsstödets indelning i avdelningar Inrättande av arbetsenheter och centrum vid akademi Utnämning av akademichef, förvaltningschef, vicerektor, ställföreträdande akademichef, ställföreträdande förvaltningschef, bibliotekschef och föreståndare för arbetsenhet och centrum vid akademi Utnämning av externa ledamöter i rådgivande organ. Förvaltningschef 5 Förvaltningschefen är förhandlingsansvarig för frågor som förhandlas i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Förvaltningschefen beslutar om fördelning av och former för handläggningsansvar avseende till myndigheten inkomna ärenden där högskolan har att svara. Förvaltningschefen har möjlighet att delegera förhandlingsansvaret samt övriga beslutsbefogenheter till annan i organisationen. Förvaltningschefen beslutar i följande högskoleövergripande frågor: 1. Utbildning: Antagning av student Anstånd med studiers påbörjande Beslut gällande studieavgifter, inklusive beslut om avstängning på grund av ej fullgjord betalning Beslut om tilldelning av stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter

13 Undantag från behörighetsvillkor vid antagning till program och fristående kurser 2. Ekonomi: Ingående av samtliga hyresavtal av lokaler understigande 5 miljoner kr exklusive moms Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av datorer med kringutrustning och programvara understigande 5 miljoner kr exklusive moms Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av utrustning och förbindelser avseende telefoni- och kommunikation understigande 5 miljoner kr exklusive moms Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av inredning understigande 5 miljoner kr exklusive moms Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av kontorsmaterial understigande 5 miljoner kr exklusive moms 3. Administration: Högskoleövergripande riktlinjer rörande administrativa frågor, t.ex. handläggning vid myndighetsutövning Myndighetens sekretessbeslut, innefattande avslag på enskilds begäran att ta del av allmän handling samt utlämnande av allmän handling med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den. 6 Förvaltningschef är arkivansvarig vid högskolan. 7 Förvaltningschef ansvarar för enheten Verksamhetsstöds budget samt beslutar i frågor rörande enhetens interna verksamhet och som ligger inom ramen för dess budget. Detta gäller under förutsättning att beslutet inte ankommer på annan att fatta. Akademichef 8 Akademichef ansvarar för akademins budget samt beslutar i frågor rörande akademins interna verksamhet och som ligger inom ramen för dess budget. Detta gäller under förutsättning att beslutet inte ankommer på annan att fatta. Föreståndare för arbetsenhet 9 Föreståndare för arbetsenhet ansvarar för arbetsenhetens budget samt beslutar i frågor rörande arbetsenhetens interna verksamhet och som ligger inom ramen

14 för dess budget. Detta gäller under förutsättning att beslutet inte ankommer på annan att fatta. 6 kap. FORMER FÖR BESLUTSFATTANDE Rektors beslutsmöte 1 Rektor fattar, i enlighet med 6 kap. 19 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB), i huvudsak beslut på rektors beslutsmöte. Varje föredragande ansvarar för att de beslutsförslag som föredras innan beslut är av god kvalitet vad gäller underlag och utformning. 2 Ärenden, som ämnas tas upp på rektors beslutsmöte, ska anmälas senast en (1) vecka före aktuellt beslutsmöte. Anmälan ska göras i den ordning som förvaltningschefen bestämmer. Kommentar Förslag till beslut, utformat som färdigt beslutsunderlag, ska normalt skickas samtidigt som ärendet anmäls. Föredragande ansvarar dock för att det vid beslutsmötet finns komplett beslutsunderlag. Ordning för anmälan anges på högskolans webb under information om rektors beslutsmöte. 3 Utöver rektors beslutsmöte fattar rektor beslut endast efter enskild föredragning. Övriga befattningshavare 4 För befattningshavare med i detta beslut eller annat särskilt beslut given beslutsbefogenhet gäller vad som anges i 7 kap styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) avseende handläggning i tillämpliga delar. Detta beslut har fastställts av rektor den 10 mars 2014 att från och med den 1 juli 2014 gälla tillsvidare, varvid rektors tidigare beslut avseende det som regleras upphör att gälla i tillämpliga delar.

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Högskolans organisationsutveckling

Högskolans organisationsutveckling 1 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUTSFÖRSLAG Rektors stab Åsa Dryselius, jurist 2013-09-26 Dnr 741-13 Styrelsen Högskolans organisationsutveckling Bakgrund Tidigare styrelsebeslut Rektor har för styrelsen redovisat

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt

Rektors delegation av beslutanderätt Beslutsdatum: 2016-06-14 2016/1582 1 (2) Beslutande: Rektor Handläggare: Johan Andersson Ansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2016-06-14 Revideras senast: 2017-05-31 Rektors

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordningen är fastställd av styrelsen 11 december 2014 och den träder ikraft 1 januari 2015. Arbetsordningen innehåller organisationsplan och beslutsordning. Ändring

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Beslut 2011-03-14 MDH 1.1.2 1090/10 Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Handläggare Johan Andersson beslutar att fastställa rektors delegation av beslutanderätt enligt bilaga. Delegationen

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Beslutsordning. Högskolan Dalarna

Beslutsordning. Högskolan Dalarna Beslutsordning Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-12-17 Reviderad: 2015-04-10 Dnr: DUC 2012/2055/10 Gäller fr o m: 2015-04-10 Ersätter: Bilaga i DUC 2008/2092/10 rev 2010-04-22, 2015-04-10 Relaterade

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 e e LINKOPINGS UNIVERSITET 2017-02-13 DNR LIU-2017-00684 BESLUT 1(2) Beslut om inrättande av och instruktion för avtalscentrumet C-research Linköpings universitet har under en följd

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2016-01-19 Dnr: 1-781/2015 Gäller från och med 2016-02-01 Ersätter Rektors besluts- och delegationsordning dnr 1-445/2014

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Förvaltningschefens delegation

Förvaltningschefens delegation Förvaltningschefens Fastställd av 2011-09-30 Giltighetstid: 2011-10-01 och tills vidare Ansvarig enhet: Universitetsförvaltningen Dnr: UmU 100-1190-11 Typ av dokument: Regel Delegationen utgår från den

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 17 februari 2014

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 17 februari 2014 KALLELSE Högskolestyrelsens ordförande 2014-02-07 Nr 1:2014 MDH 2014/30 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco-S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschef Övriga för kännedom

Läs mer

Handläggningsordning för utvärdering av utbildning vid Högskolan i Borås

Handläggningsordning för utvärdering av utbildning vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Rektor 2016-12-19 Dnr 867-16 Handläggningsordning för utvärdering av utbildning vid Högskolan i Borås Med stöd av 5 kap. 5 i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Dnr Son: 2010/73 Förslag till socialnämnden 2011-01-13 Delegeringsordning - Egen regi.doc Socialförvaltningen

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Projekt Organisationsutveckling 2013-2104, Fas 2b, Trigger övergripande organisation

Projekt Organisationsutveckling 2013-2104, Fas 2b, Trigger övergripande organisation Projekt Organisationsutveckling 2013-2104, Fas 2b, Trigger övergripande organisation Vi behöver allas hjälp med att genomskåda problematiker och styrkor i organiseringen så att det sedan kan fungera i

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott

Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott Beslutsdatum: 2014-12-01 MDH 1.1.1-220/13 1 (6) Beslutande: Högskolestyrelsen Handläggare: Hans Berggren Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2014-12-01 Revideras

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Besluts och delegationsordning

Besluts och delegationsordning Skapat av Johanna Stellan, adm.chef Besluts och delegationsordning Delegationer till skolchefen och dennes vidaredelegationer Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Gällande från 2015-10-15. Sammanfattning

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 3 Dnr LS 2010/625 11 november 2011 Arbetsordning för Lunds universitet Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8p högskoleförordningen (1993:100),

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

Arbetsordning för Uppsala universitet

Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342 Arbetsordning för Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2016-12-14 Innehållsförteckning 1 kap. Inledning 4 2 kap. Generella begrepp 4 Personer med vetenskaplig kompetens 4 Delegation

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Lugnet, Falun Datum och tid torsdagen den 18 december, kl 09.30 14.15 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer