Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet"

Transkript

1 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013

2 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-445/2014 INNEHÅLL 1 Rektors uppgifter Rektors beslut Rektors delegering av beslut Prorektor Vicerektor Verksamhetsstyrelser Gemensamt för verksamhetsstyrelserna Underorgan till verksamhetsstyrelserna och särskilda uppdrag Samverkan med fakultetens medlemmar Styrelsen för forskning Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för utbildning Universitetsdirektör Bibliotekschef Verksamhetschef för komparativ medicin Föreståndare för enheten för toxikologisk vetenskap, Södertälje Prefekt... 7 Bilagor: Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för verksamhetsstyrelser Utgivare: Karolinska Institutet

3 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 1 (9) 1 Rektors uppgifter I 2 kap. 2 HF anges i vilka frågor Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, ska fatta beslut. Vissa preciseringar framgår av konsistoriets besluts- och handläggningsordning. Övriga frågor avgörs av rektor i närvaro av universitetsdirektören eller dennes ersättare om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller konsistoriet har beslutat något annat. Rektor får delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt föreskrivet (2 kap 13 HF). 1.1 Rektors beslut Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet, eller som rektor inte delegerat till verksamhetsstyrelse, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor själv. Rektors beslutsområde omfattar bland annat nedanstående: Forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå - uppdrag till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner, - inrättande och avveckling av program, yrkesexamen, huvudområde eller generell examen, - indragning av rätt till handledning och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, - ingående av överenskommelse/avtal med svenska eller utländska lärosäten avseende dubbla, multipla eller gemensamma examina, - universitets- och verksamhetsövergripande avtal och avsiktsförklaringar avseende internationellt samarbete. Organisation - institutionsindelning och institutionsbenämning. Personal - anställning av professor, - förordnande av prefekt, - inledande av MBL-förhandling i samband med arbetsbrist. Ekonomi - efter konsistoriets övergripande rambeslut; om budget och resursfördelning till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner efter förslag från berörda organ. Allmän förvaltning - remissyttranden och övriga yttranden från Karolinska Institutet som inte avges av konsistoriet, - universitetsgemensamma riktlinjer och regler som inte delegerats till annan, - hänskjutande av ärenden till personalansvarsnämnd och disciplinnämnd, - status som studentkår.

4 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 2 (9) 2 Rektors delegering av beslut Den som delegerats en uppgift har tillsynsplikt och skyldighet att agera och rapportera, om uppgifterna inte sköts på ett korrekt vis. Delegationen innebär ett ansvar för en betryggande intern styrning och kontroll inom det delegerade ansvarsområdet. Beslut om delegation ska upprättas och kvitteras skriftligen samt diarieföras. Rektor kan återkalla en delegation helt eller delvis och själv återta beslutanderätten. Ett på delegation fattat beslut som inneburit myndighetsutövning mot enskild och varit gynnande kan inte återkallas. 2.1 Prorektor Prorektor är rektors ställföreträdare och förordnas av konsistoriet. Uppgifter därutöver beslutas av rektor. 2.2 Vicerektor Rektor kan förordna vicerektor för särskilda uppgifter. Uppdragets innehåll och omfattning beslutas av rektor. 2.3 Verksamhetsstyrelser Gemensamt för verksamhetsstyrelserna Verksamhetsstyrelserna; styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning och styrelsen för utbildning ska utöver vad som anges i Karolinska Institutets organisationsplan, ansvara för de uppgifter rektor delegerat. Dekan har det yttersta ansvaret för att styrelsens verksamhet bedrivs inom ramen för beslutad budget. Dekan ska samordna respektive styrelses verksamhet med den verkställande ledningen på det sätt rektor bestämmer. Verksamhetsstyrelserna ska samordna sina verksamheter avseende organisation och arbetsformer på sätt som dekanerna överenskommer. Samordningen ska särskilt ske i frågor avseende 1. resursfördelning, 2. rekrytering, 3. infrastruktur.

5 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 3 (9) Verksamhetsstyrelserna ansvarar inom respektive ansvarsområde för: 1. kvalitet, 2. verksamhetsutveckling, 3. uppföljning, 4. utvärdering, 5. information, 6. omvärldsbevakning, 7. riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde. Varje verksamhetsstyrelse beslutar utöver vad som anges i Karolinska Institutets organisationsplan och enligt rektors besluts- och delegationsordning om en arbets-, besluts- och delegationsordning för respektive styrelse. Verksamhetsstyrelserna får uppdra åt institution att medverka i ärendeberedning samt att på delegation fatta beslut i vissa ärenden. Beslut om delegation ska upprättas och kvitteras skriftligen samt diarieföras. Dekan kan delegera attesträtt till avdelningschef inom universitetsförvaltningen Underorgan till verksamhetsstyrelserna och särskilda uppdrag Verksamhetsstyrelse får inrätta underorgan och delegera beslutanderätten till underorgan om inte annat är särskilt angivet. Vicedekan Rektor kan efter samråd med berörda dekaner besluta om att frågor inom ett verksamhetsområde ska handhas av en vicedekan och i anslutning därtill besluta om organisation för uppgiften. Rekryteringsutskott Det finns ett rekryteringsutskott gemensamt för de tre verksamhetsstyrelserna. I utskottet finns nio ordinarie ledamöter. Varje styrelse utser två ledamöter i utskottet. Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Rekryteringsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda anställningar av professorer (inbegripet adjungerade professorer och gästprofessorer) och universitetslektorer (inbegripet adjungerade universitetslektorer). Rektor utser ordföranden i rekryteringsutskottet på gemensamt förslag av de tre dekanerna. Ordföranden har vicedekanus ställning. Styrelsen för forskning beslutar i samverkan med de två andra verksamhetsstyrelserna former för rekryteringsutskottets verksamhet utöver vad som regleras i Karolinska Institutets anställningsordning eller av rektor. Ordföranden ska vara ledamot av styrelsen för forskning. För den händelse den som utses till ordförande inte redan är ledamot av styrelsen för forskning adjungeras han eller hon som ledamot i styrelsen.

6 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 4 (9) Docenturnämnd Det finns en docenturnämnd med tolv ordinarie ledamöter som är gemensam för de tre verksamhetsstyrelserna. Varje styrelse utser tre ledamöter. Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Docenturnämndens uppgift är att bedöma och besluta i ärenden som avser ansökan om docentur vid Karolinska Institutet. Docenturnämndens beslut kan inte överklagas. Rektor utser ordföranden i docenturnämnden på gemensamt förslag av de tre dekanerna. Styrelsen för utbildning beslutar i samverkan med de två andra verksamhetsstyrelserna former för docenturnämndens verksamhet utöver vad som regleras i Karolinska Institutets regler för docentur eller av rektor Samverkan med fakultetens medlemmar Det kollegiala inflytandet utövas fortlöpande av valda representanter i de tre verksamhetsstyrelserna och deras underorgan liksom av fakultetens lärarrepresentanter i konsistoriet. Ett bredare engagemang av rådgivande karaktär bland fakultetens medlemmar organiseras i former som beslutas av de tre verksamhetsstyrelserna gemensamt och leds av dekanerna Styrelsen för forskning Styrelsen för forskning ansvarar särskilt för: 1. att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas, 2. att styr- och incitamentsystem styr mot KI:s högt ställda mål för forskningen, 3. strategisk rekrytering av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare, 4. universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten, 5. anställning av lärare i samverkan med styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning. Forskningsstrategiska kommittén Dekanus och prodekanus samt lärarrepresentanterna i styrelsen för forskning är enligt regionalt ALF-avtal Karolinska Institutets representanter i forskningsstrategiska kommittén. Studentrepresentanterna i styrelsen för forskning har närvaro- och yttranderätt i forskningsstrategiska kommittén Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för forskarutbildning ansvarar särskilt för: 1. antagning till och organisering av utbildning på forskarnivå, 2. fastställande av ämne samt allmän studieplan för ämne i vilket utbildning på forskarnivå anordnas, 3. fastställande av individuell studieplan, 4. att utse handledare för doktorand, 5. att utse betygsnämnd och opponent, 6. universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på forskarnivå, 7. medverkan i anställning av lärare.

7 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 5 (9) Styrelsen för utbildning Styrelsen för utbildning ansvarar särskilt för 1. dimensionering av utbildningsprogram och kurser, 2. fördelning av utbildningsuppdrag till institutionerna, 3. att fastställa utbildningsplaner, 4. att utse examinator, 5. övergripande pedagogisk utveckling och förnyelse, 6. att utveckla och befästa studenternas möjligheter till inflytande över utbildningarna, 7. medverkan i utveckling av infrastruktur för utbildningsverksamheten, 8. regelbunden uppföljning av utvecklingen inom utbildningsområdet och analys av behov och förutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 9. att det finns goda förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning, 10. samverkan med Stockholms läns landsting och övriga aktörer i utbildningsfrågor, 11. internationella avtal om studentutbyte samt universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 12. medverkan i anställning av lärare. 2.4 Universitetsdirektör Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för Karolinska Institutets verksamhet i administrativt avseende varav följer rätt att fatta universitetsövergripande beslut. Med uppdraget som universitetsdirektör följer rätt att: 1. företräda Karolinska Institutet mot extern part, 2. inom delegationsbemyndigandet, teckna Karolinska Institutets firma, 3. fatta beslut i ärenden avseende offentlighet och sekretess för allmän handling, 4. besluta om regler och riktlinjer för Karolinska Institutets verksamhet i administrativt avseende, 5. fatta beslut i antagningsärenden till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Universitetsdirektören kan efter samråd med prefekt och administrativ chef, i syfte att trygga effektivitet och kvalitet inom universitetsadministrationen, fatta beslut om en institutions administration. Universitetsdirektören har i fråga om universitetsförvaltningen de generella befogenheter som tillkommer prefekt. Universitetsdirektören får delegera sina beslutsbefogenheter till annan befattningshavare vid universitetsförvaltningen.

8 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 6 (9) 2.5 Bibliotekschef Bibliotekschefen leder verksamheten vid Karolinska Institutets bibliotek. Bibliotekschefen har i fråga om universitetsbiblioteket de generella befogenheter som tillkommer prefekt. Bibliotekschefen får delegera sina beslutsbefogenheter till annan befattningshavare vid universitetsbiblioteket. 2.6 Verksamhetschef för komparativ medicin Verksamheten vid komparativ medicin leds av en verksamhetschef. Denne har under rektor det övergripande ansvaret för Karolinska Institutets samlade infrastruktur för djurförsök enligt rektors beslut om inrättande av komparativ medicin (dnr 5808/09-640). Med uppdraget följer en rätt att fatta universitetsövergripande beslut. I uppdraget som verksamhetschef vid komparativ medicin ingår att: - vara tillståndshavare för djuranläggningar vid Karolinska Institutet, - företräda Karolinska Institutets djurförsöksverksamhet och agera som kontaktperson gentemot media i samverkan med kommunikationsavdelningen, - ansvara för regler och anvisningar för avvikelsehantering inom djurförsöksverksamheten och att det sker i samverkan med universitetsförvaltningen och styrelsen för forskning. Vid institution där prefekt utsetts som tillståndshavare innan komparativ medicin inrättades kan prefekten vara tillståndshavare i enlighet med djurskyddslagen (1988:534). Godkänd föreståndare för djuranläggning utses av Jordbruksverket efter förslag från Karolinska Institutet. Verksamhetschefen vid komparativ medicin får delegera sina beslutsbefogenheter till prefekt eller motsvarande. Verksamhetschefen har i fråga om komparativ medicin de generella befogenheter som tillkommer prefekt. 2.7 Föreståndare för enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje Verksamheten vid enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje leds av en föreståndare. Föreståndaren har i fråga om enheten för toxikologiska vetenskaper de generella befogenheter som tillkommer prefekt. Föreståndaren för enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje, får delegera sina beslutsbefogenheter till annan befattningshavare vid enheten.

9 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 7 (9) 2.8 Prefekt Prefekts ansvar omfattar all verksamhet vid institution. Beslutsfattandet vid institutionen ska ske i enlighet med författningar samt de riktlinjer, regler och anvisningar som gäller vid Karolinska Institutet. Prefekt jämställs med föreståndare för vetenskaplig institution enligt läkemedelslagen (LVFS 2011:14) med tillhörande förordningar och föreskrifter. Vid institution där prefekt utsetts som tillståndshavare innan komparativ medicin inrättades kan prefekten vara tillståndshavare i enlighet med djurskyddslagen (1988:534). Det ankommer på prefekt att, inom ramen för de ekonomiska resurser, såväl anslag och bidrag som uppdragsmedel, som anvisats för institutionens verksamhet, ansvara och fatta beslut i alla institutionens angelägenheter. Prefekten leder institutionens vetenskapliga verksamhet, dvs. forskning och utbildning. Till stöd för prefektens ansvar för institutionens verksamhet ska finnas en befattning som administrativ chef. Med uppdraget som prefekt följer en rätt att, inom delegationsbemyndigandet, teckna Karolinska Institutets firma för institutionens räkning. Prefekt får, om inte annat är särskilt angivet, delegera sin beslutsrätt. Prefekt ska besluta om arbetsordning innefattande organisationsplan samt besluts- och delegationsordning för institutionen enligt fastställd mall (bilaga). Delegationen innefattar ansvar för uppgifter inom arbetsmiljöområdet avseende institutionen, vilket innebär att verka för en god arbetsmiljö samt att risker i arbetet förebyggs. Uppgifter inom arbetsmiljöområdet får delegeras vidare om det föreligger ett behov och där krav på kunskaper, befogenheter och resurser är uppfyllda (se bilaga mall för kvittens av delegation av uppgifter inom arbetsmiljöområdet). Prefekt har ansvar för att följa upp hur delegeringen fungerar och vid behov göra revideringar. I den mån kunskaper, befogenheter eller resurser är otillräckliga för att arbetsmiljön ska kunna säkerställas ska den delegerade uppgiften omgående returneras till prefekt Begränsningar i delegation till prefekt Beslut fattas av rektor eller den som delegerats uppgiften. I följande ärenden får prefekt inte fatta beslut: 1. mottagande eller användande av medel för investeringar i byggnader, 2. upptagande av lån, 3. placering på annat sätt än på Karolinska Institutets konton anslutna till Riksgäldskontoret, 4. avyttring av inredning eller utrustning vars värde överstiger kronor, 5. hyresavtal med extern part avseende lokaler, 6. avtal om uppdragsutbildning, 7. överenskommelse om dubbel, multipel eller gemensam examen, 8. avtal om studentutbyte på grundnivå och avancerad nivå,

10 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 8 (9) 9. anställning av professor och adjungerad professor, 10. tvist om anställningsvillkor, 11. uppsägning av personal och disciplinpåföljd, 12. pensions- och grupplivfrågor samt andra försäkringsfrågor, 13. ärende rörande samverkan mellan KI-anställds verksamhet och Karolinska Institutet, 14. begäran om utlämnande av allmän handling som hänskjutits till myndigheten för beslut, 15. yttrande över överklagat beslut som avser annat än tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I följande ärenden ska prefekt fatta beslut i samråd med annan befattningshavare, vilket innebär att ett samrådsförfarande ska ha ägt rum innan prefekten fattar sitt beslut: A) Rektor 16. Lönesättning av universitetslektor och professor vid anställning och lönerevision. B) Universitetsdirektören 17. Anställning och lönesättning (vid anställning och lönerevision) av administrativ chef. C) Personaldirektören 17. Lönesättning av ekonomi- och personalansvarig vid institutionen (vid anställning och lönerevision). I följande ärenden ska prefekt fatta beslut i förening med annan befattningshavare, vilket innebär att beslutet inte är giltigt med mindre än att både prefekt och angiven befattningshavare undertecknat. B) Universitetsdirektören 18. Avtal om bidrag eller uppdragsverksamhet med andra finansiärer än forskningsråd eller stiftelseorganisationer om avtalet avser belopp som överstiger kronor eller sträcker sig över längre tid än tre år. Vid avtal om finansiering från näringslivet gäller beloppsgränsen kronor. Med avtal jämställs accepterande av prispengar, gåva eller donation. C) Personaldirektören 19. Andra anställningsförmåner än lön såsom t.ex. tjänstebil, längre semester, fria hemresor. D) Chefen för inköps- och upphandlingsenheten 20. Avtal avseende upphandling, inköp, hyra eller leasing som överstiger kronor eller sträcker sig över längre tid än tre år.

11 Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet 9 (9) E) Avdelningschefen vid avdelningen för forskningsstöd eller enhetschefen vid grants office 21. Ansökan till EU, NIH och andra utländska bidragsgivare om finansiering eller avtal med finansiär eller koordinator utsedd av finansiär om sådan finansiering. F) IT-direktören 22. Investeringar och förändringar i nätverksinfrastruktur G) Ordföranden i internationella strategigruppen (vicerektor med ansvar för internationella frågor när sådan utsetts) 23. Institutionsövergripande avtal (en eller flera institutioner) om samverkan med institution (eller motsvarande enhet) vid utländskt universitet eller annan utländsk forsknings- eller utbildningsinstitution. Om avtalet avser ekonomiska frågor gäller även punkt 18 ovan. Ekonomidirektören ersätter universitetsdirektören vid förhinder med avseende på punkten 18. Universitetsdirektören ersätter chefen för inköps- och upphandlingsenheten vid förhinder avseende punkten 20. Universitetsdirektören eller dennes ställföreträdare kan alltid inträda istället för nämnda befattningshavare (C F). Ovan nämnda befattningshavare (C F) får i ovanstående ärenden inte delegera beslutsrätt vidare. Prefekt får i beslut som ska ske i samråd eller förening med ovan nämnda befattningshavare inte delegera sin beslutsrätt. Vid förhinder för prefekt får dock ställföreträdande prefekt inträda i prefekts ställe. Bilagor 1. Anvisningar och mallar för institution 2. Anvisningar och mallar för verksamhetsstyrelse

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2016-01-19 Dnr: 1-781/2015 Gäller från och med 2016-02-01 Ersätter Rektors besluts- och delegationsordning dnr 1-445/2014

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitetsstyrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08 Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-06 A10 4277/08 Delegations- och handläggningsordning för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid utbildningsvetenskapliga

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2016/39 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2014/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU 31-0897-11 Dokument nr. 1 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011 04 15 att gälla fr.o.m. 2012 01 10 1 (14) 1. Inledning... 2

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning IMIMI/ 57t /1914-1(6) Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning Med stöd av rektors delegation av beslutanderätten

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 072-14 REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) beslutat om övergripande

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Slutattestinstruktion

Slutattestinstruktion Dnr: ST 2013/166-1.1 Slutattestinstruktion Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Innehåll Slutattestinstruktion 3 Intern kontroll 3 Fakultet 6 Utgångspunkter 6 Universitetsförvaltning 8 Utgångspunkter

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt

Rektors delegation av beslutanderätt Beslutsdatum: 2016-06-14 2016/1582 1 (2) Beslutande: Rektor Handläggare: Johan Andersson Ansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2016-06-14 Revideras senast: 2017-05-31 Rektors

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Universitetets organisation. www.gu.se

Universitetets organisation. www.gu.se Universitetets organisation Universitetsstyrelse ska bland annat besluta om Universitetets organisation Årsredovisning, budget, intern styrning och kontroll Antagningsordning Arbetsordning Anställningsordning

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 1 (11) BESLUT 2014-04-23 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-04-23. Besluts- och delegationsordning för den Samhällsvetenskapliga

Läs mer

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Överbibliotekarien Delegationsordning 2013-11-01 tills vidare Delegationsordning vid UmUB kopplad till rektors beslut om delegationsordning för Umeå universitet (dnr UmU 100119011).

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr: STYR 2016/291 2016-03-16 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén och Linnéa Littorin med bidrag från Sune Lindh

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Arbetsordning för Uppsala universitet

Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342 Arbetsordning för Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2016-12-14 Innehållsförteckning 1 kap. Inledning 4 2 kap. Generella begrepp 4 Personer med vetenskaplig kompetens 4 Delegation

Läs mer

Besluts och delegationsordning

Besluts och delegationsordning Skapat av Johanna Stellan, adm.chef Besluts och delegationsordning Delegationer till skolchefen och dennes vidaredelegationer Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Gällande från 2015-10-15. Sammanfattning

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Delegation och beslut

Delegation och beslut Delegation och beslut BESLUT 2015-12-09 2 Innehåll Fakultetsnämndens delegation till prefekt... 3 Dekanus delegation till prefekt... 4 Delegation inom institutionen... 13 3 Fakultetsnämndens delegation

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Förvaltningschefens delegation

Förvaltningschefens delegation Förvaltningschefens Fastställd av 2011-09-30 Giltighetstid: 2011-10-01 och tills vidare Ansvarig enhet: Universitetsförvaltningen Dnr: UmU 100-1190-11 Typ av dokument: Regel Delegationen utgår från den

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN 2009-01-29, FN 2010-03-31, FN 2010-06-02 FN 2010-09-22 Delegationsordning för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanus

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-12-18

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Förvaltningsnamn Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Inledning och bakgrund Regionstyrelsen är Region Jönköpings

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Dnr 1-267/2017 Fastställd 2016-05-04 av UN CLINTEC Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 1 3 PREFEKT... 2 4 ENHETSCHEF...

Läs mer

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordningen är fastställd av styrelsen 11 december 2014 och den träder ikraft 1 januari 2015. Arbetsordningen innehåller organisationsplan och beslutsordning. Ändring

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-02-08

Läs mer