FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)"

Transkript

1 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanställd av Monika Geisor 2

3 Innehållsförteckning Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling... 4 Året som gått... 4 Ledning och administration... 6 Projektinformation... 7 Doktorander inom FOVU Doktorandprojekt Seminarier och föreläsningar inom FOVU Publikationer Presentationer vid nationella och internationella konferenser Samverkan och uppdrag Handledning av doktorander Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Sakkunniguppdrag Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Samverkan med det omgivande samhället Övriga uppdrag

4 Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) är en flervetenskaplig forskarskola kring offentlig förvaltning i utveckling i samarrangemang mellan Örebro kommun och Örebro universitet. Avsikten är att gemensamt bygga en miljö för att stödja kommunens utvecklingsarbete, inspirera andra kommuners utvecklingsarbete, samla och inrikta forskningsgrupper vid universitetet kring kommunala utvecklingsfrågor samt ge skjuts åt svensk forskning inom frågor som gäller demokrati, styrning och effektivitet på kommunal nivå. Närmare bestämt handlar det för kommunens del om att få större möjligheter till uppföljning, utvärdering och analys av den egna verksamheten som grund för förändringsarbete. Universitetet å sin sida får möjlighet att skapa en ny intressant forskningsmiljö för sina doktorander och stärka flera befintliga forskargrupper som alla har gränsytor mot forskarskolans tema. Året som gått Forskarskolan inledde sin verksamhet den 1 januari Under våren rekryterades doktoranderna. Annonsering skedde i april och den 16 maj hade 17 personer sökt till de 10 utannonserade doktorandplatserna. Några doktorander hade vi redan vid akademin som anslöt till forskarskolan, vilket betydde att det blev sammanlagt 13 doktorander som är verksamma på hel- eller deltid. Doktoranderna började sin anställning och sina studier den 1 september. Den första veckan ägnades åt ett introduktionsprogram. Planen är att samtliga skall bli klara med sina licentiat- eller doktorsavhandlingar inom de närmast 4-5 åren. Föräldraledigheter kan innebära viss förlängning i några fall. Forskarskolan invigdes den 25 augusti 2008 och i samband med denna invigning hölls föredrag av Håkan Sörman (vd för Sveriges Kommuner och Landsting), Staffan Werme (kommunstyrelseordförande), Lena Källström (kommundirektör), Agneta Blom (akademichef), Agneta Dreber (vd i Livsmedelsföretagen), Elisabeth Särenfors (kommundirektör i Upplands-Bro) samt Erik Amnå (föreståndare för forskarskolan). Under våren 2009 genomfördes en av de två kurser som är obligatoriska för doktoranderna inom forskarskolan, nämligen kursen Demokrati, effektivitet och styrning inom offentlig verksamhet (7,5 högskolepoäng). Den andra obligatoriska kursen Genus i offentlig förvaltning genomförs under höstterminen Forskarskolans idé är att doktorandernas avhandlingsarbeten skall bedrivas i samverkan med praktikens värld. Styr- och referensgrupperna har en viktig funktion i detta sammanhang. Dessa består av handledare, biträdande handledare samt tjänstemän från Örebro kommun och i vissa fall också Regionförbundet och Örebro läns landsting. Vid de referensgruppsmöten som genomförts under det senaste året har det förts viktiga och intressants diskussioner som främjat doktorandernas utveckling och förhoppningsvis även tillfört kommunen en del intressanta tankar. 4

5 Utöver forskarutbildningen är ambitionen att forma en forskningsmiljö som bygger på flervetenskapligt och transdisciplinärt samarbete. Ett flertal mindre projekt har påbörjats inom ramen för avtalet med Örebro kommun, bland annat utvärderingar av vissa verksamheter. Under 2008 arbetade vi med en ansökan till MISTRA (Urban Futures) men lyckades inte vinna något i konkurrensen med Göteborg, Uppsala och Lund. Ambitionerna att forma framgångsrika ansökningar tillsammans med Örebro kommun, Regionförbundet m fl lever dock vidare och i detta sammanhang sker också samarbete med andra forskningsmiljöer inom universitetet, bland annat Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS). Nationella och internationellt samarbete pågår, vilket framgår av verksamhetsberättelsen. När det gäller nationellt samarbete har det bland annat gjorts föreberedelser för återkommande seminarier tillsammans med doktoranderna vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. 5

6 Ledning och administration Den dagliga ledningen av verksamheten vid forskarskolan utförs av en föreståndare som har ett övergripande ansvar för verksamheten och inte minst för initierande och genomförande av projekt och forskningsteman. Föreståndaren arbetar nära samman med den eller de personer som samordnar verksamheten i kommunen. Under de första månaderna, fram till årsskiftet 2008/2009 var det två som delade på föreståndarskapet (med 25 procent vardera). Erik Amnå fick under denna period ett större forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Från 1 januari 2009 blev Stig Montin föreståndare (på 50 procent). Verksamheten leds av en styrgrupp på sex personer, tre vardera från kommun respektive universitet. Styrgruppen ansvarar för verksamhetens innehåll på en övergripande nivå. Detta gäller bland annat val av forskningsteman och projekt inom dessa, ämnen för seminarieserien och forskardagen osv. Inom forskarskolan sammanförs doktorandprojekt inom forskningsteman. Till varje sådant tema skapas en styr- och referensgrupp som planerar och stöder doktorandernas arbete. Styrgruppens sammansättning Lars Hultkrantz (ordf.), Örebro universitet Lennart Hansson, SKL Agneta Blom, Örebro universitet Catharina Centerfjäll, Örebro kommun Staffan Isling, Örebro kommun (som efterträdde Lena Källström efter sommaren 2009) Ann-Langius-Eklöf, Örebro universitet Clas-Göran Classon, Örebro kommun Tina Krantz-Rülcker, Örebro universitet 6

7 Projektinformation Nationella och internationella samarbetsprojekt sorterade alfabetiskt på projektets titel. Titel: AMIS, Agricultural Market Information Systems (Bangladesh, ) Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Assistive Technologies, SIDA 2008 Medverkande: Åke Grönlund och Hannu Larsson Titel: Bangladesh Virtual Classroom, Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Bullying in the school environment: measurement, analysis and prevention (2009) Finansiär: Kungliga Vetenskapsakademien (KVA.) Medverkande: Mikael Svensson Titel: Child development: Generating new insights from longitudinal research. Collaboration with Martha Hill, University of Michigan, USA Medverkande: Daniela Andrén Titel: Cinefogoprojektet Finansierat av CINEFOGO och presenterades den 17 mars 2009 i Bryssel av Erik Amnå Medverkande: Erik Lundberg Titel: DemoNet European Union Network of Excellence on e-participation, Medverkande: Åke Grönlund, Joachim Åström, Mikael Granberg, Emma Eliason, Anders Avdic, Karin Hedström, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Effektsamband inom olycksområdet (ESS). Femårigt tvärvetenskapligt projekt som leds av prof. Lars Hultkrantz, Örebro universitet. Studerar effektsamband när det gäller att förebygga och begränsa bränder och fallolyckor, ras och skred samt kemikalie- och deponiolyckor. Samarbetspartners: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet, SGI och IVL. Medverkande: Lars Hultkrantz, Mikael Svensson, Björn Sund. Titel: eparticipation study, EU, ; (review) Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Ethnic Romanians and ethnic Hungarians, and their wages, in transition. Joint project with Prof. Monica Roman, Academy of Economic Studies, Bucharest. Finansiär: Royal Swedish Academy of Sciences (KVA), Medverkande: Daniela Andrén 7

8 Titel: Evaluation design for one-to-one computing (2008). Interamerican Development Bank Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam Titel: Evaluation of the European Citizens Consultations 2009 Collaboration with: Miriam Freudenberger Media och kommunikationsvetenskap, Universität Mannheim, Tyskland Raphael Kies Statsvetenskap, L Université du Luxembourg, Luxemburg Kees Niemöller Statistik, University Nijmegen, Holland Monique Leyenaar Statsvetenskap, University Nijmegen, Holland Stéphanie Wojcik Statsvetenskap, University of Paris 12 Val-de-Marne, Frankrike Evdokia Xekalaki Statistik, Athens University of Economics and Business, Grekland Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond, Rue Baudouin Foundation, EU-kommissionen (Plan- D/Debate Europe), Medverkande: Martin Karlsson Titel: Fallstudie av politiska nätverk. Sveriges Kommuner och Landsting. Slutredovisning Medverkande: Stig Montin,& Johan Mörck Titel: Fördjupad studie av SCB:s medborgarindex i fem utvalda kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting. Slutredovisning Medverkande: Stig Montin, Renée Andersson och Monika Persson Titel: HJÄMT, Örebro Kommuns jämställdhetsprojekt och medverkan i nationella konferenser kring jämställdhetsintegrering Medverkande: Renée Andersson Titel: Is part-time sick-leave helping to return to work? Finansiär: Swedish Council for Worklife and Social Research (FAS), , (with Thomas Andrén and Ed Palmer; Daniela Andrén). Finansiär: Swedish Council for Worklife and Social Research (FAS), Projektledare: Daniela Andrén Titel: Kommunala kulturfestivalers ekonomiska betydelse Samarbetspartner: Högskolan Dalarna Medverkande: Anna Klerby Titel: Kostnad och nytta av åtgärder mot mobbning. Samarbetspartners: Karlstads universitet. Medverkande: Mikael Svensson, Mattias Persson Titel: Komtek och Komtek teknikförskola I projekten Komtek och Komtek teknikförskola utvärderas kommunens satsning på en kommunal teknikskola och tre teknikförskolor. Syftet med projektet är att skapa 8

9 teknikintresse hos barn och ungdomar så tidigt som möjligt samt att kunna studera vad som händer med barns utveckling när man redan tidigt fokuserar på teknik och på ett medvetet sätt förhåller sig till tekniken i vår omgivning. Medverkande: Ann-Sofie Hellberg och Hannu Larsson Titel: Organisations- och ekonomistyrningsmodeller i Norska respektive Svenska kommuner. Samarbetspartner: Åge Johnsen, Högskolan i Oslo Medverkande: Tobias Johansson Titel: PEP-NET. Ett Europeiskt nätverk för e-deltagande. Drivs av TuTech (Tyskland), och har medlemmar både från och utanför den akademiska världen. Medverkande: Ann-Sofie Hellberg, Hannu Larsson och Åke Grönlund Titel: Quality in care: Integrating patient centeredness into care pathways. Research group coordinated by Prof. Inger Ekman, Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa; vårdvetenskap. Medverkande: Daniela Andrén Titel: Ramprogram för effektvärdering. Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( ). Medverkande: Mikael Svensson Titel: Samhälleligt beslutsfattande i planeringsprocesser (FORMAS, ) Finansiär: FORMAS Projektledare: Åke Grönlund Medverkande: Joachim Åström och Åke Grönlund Titel: Sickness absenteeism in Norway and Sweden: does the institutional framework explain differences? Joint project with Assoc Prof. Astrid Grasdal, University of Bergen, Norway. Medverkande: Daniela Andrén Titel: Sjukskrivningar och sociala interaktioner Normbildningens betydelse för individens sjukfrånvaro. Fiansiär: Försäkringskassan Medverkande: Bokenblom Mattias, Kristin Ekblad och Daniela Andrén Titel: Smoking in Europe. Collaboration with Prof. Radu Negoescu, The Institute of Public Health, Bucharest, Romania Medverkande: Daniela Andrén Titel: Styrning av underleverantörer i offentlig sektor Samarbetspartner: Sven Siverbo, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet: Medverkande: Tobias Johansson Titel: Upphandling, konkurrens och kvalitet Samarbetspartners: Umeå universitet, Trade Extensions 9

10 Medverkande: Anders Lunander Titel: Utvärdering av Malmö stads demokratisatsning, 2009 Medverkande: Joachim Åström och Mikael Svensson Titel: Well being and Health in Romania. Samarbetspartner: Prof. Radu Negoescu, Public Health, Bukarest Universitet Medverkande: Daniela Andrén och Mattias Persson 10

11 Doktorander inom FOVU Sammanställning över forskarskolans doktorander enligt ämne FÖRETAGSEKONOMI Doktorand Handledare 1 Elin Abelsson Jan Greve (h.h) Tema: Ledarskap i offentlig förvaltning Gun Abrahamsson (b.h.) Referensgrupp Ej fastställd INFORMATIK Doktorand Ann-Sofie Hellberg Tema: E-hälsa: hur information- och kommunikationsteknik (IT) används inom vården, vård på distans, framgångar, förutsättningar och hinder. Hannu Larsson Tema: IT-strategier inom vård och omsorg (som ovan) Andreas Ask Tema: Styrning med hjälp av IT (e-government) Handledare Åke Grönlund (h.h.) Anders Avdic (b.h.) Åke Grönlund (h.h.) Nena Lim (b.h.) Karin Hedström (b.h.) Åke Grönlund (h.h) Anders Avdic (b.h.) Referensgrupp Lars Thornberg, Örebro kommun Tommy Henningsson, Örebro kommun Maria Sahlén Eriksson, Regionförbundet Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Huvudhandledare (h.h.) Biträdande handledare (b.h.) 11

12 NATIONALEKONOMI Doktorand Kristin Ekblad Tema: Sjukskrivning och hälsa Mattias Bokenblom Tema: Sjukskrivning och hälsa Anna Klerby Tema: Utvärdering av statens kulturpolitik Mattias Persson Tema: Mobbing i skolan och andra teman inom skolans område Handledare Lars Hultkrantz (b.h) Daniela Andrén (h.h.) Lars Hultkrantz (h.h) Daniela Andrén (b.h.) Lars Hultkrantz (h.h.) Tobias Heldt (b.h.) Daniela Andrén (h.h.) Mikael Svensson (b.h.) Referensgrupp: Carola Lilja, Örebro kommun Teija Mikkola, Kommunal Ulla-Liss Lofjell, Lärarförbundet Carina Laurin Stensson, SACO Kristina Ellmen, Previa STATSKUNSKAP Doktorand Renée Andersson Tema: Jämställdhetspolitik Erik Lundberg Tema: Civilsamhällespolitik Martin Karlsson Tema: Demokratipolitik Monika Persson Tema: Trygghetspolitik, brottsförebyggande arbete, social segregation Handledare Stig Montin (h.h) Charlotte Fridolfsson (b.h.) Erik Amnå (h.h.) Thomas Sedelius (b.h.) StigMontin (h.h.) Joachim Åström (b.h.) Erik Amnå (h.h.) Rolf Lidskog (b.h.) Referensgrupp Isabell Landström Eva Järliden Gun Berglund Marcus Johansson 12

13 Doktorandprojekt Abelson Elin Ledarskap i offentlig förvaltning Andersson Renée Jämställdhet i Offentlig Verksamhet Andreas Ask The Road to Understanding examining standardization, synchronization, and convergence efforts in egovernment (Örebro kommun) Bokenblom Mattias och Kristin Ekblad Sjukskrivningar och sociala interaktioner Hellberg Ann-Sofi Nationell IT-strategi i vård och omsorg. Karlsson Martin Demokratipolitik Klerby Anna Kommunala kulturverksamheters betydelse Larsson Hannu Nationell IT-strategi i vård och omsorg. Lundberg Erik Civilsamhällets relation till staten Persson Mattias Påverkar klasstorleken antalet elever som mobbas Vad är folks betalningsvilja för att minska mobbning Well being in Romania Persson Monika Staten och tryggheten 13

14 Seminarier och föreläsningar inom FOVU 21/10 08 Medborgarnas och den svenska flernivådemokratin. Regionbildningar i Västra Götaland och Skåne. Docent Lennart Nilsson, Centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs universitet 27/11 08 Skapandet av marknader Docent Anders Forsell, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 16/12 08 Vad kan förklara kommunalekonomisk framgång? Lektor Ulf Ramberg, forskningsledare vid KEFU, Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet 27/1 09 Frivillighetens ansikten Erik Amnå, Professor i statskunskap, Örebro Universitet, i samtal med Hans Nordén, författare, utkommer med ny rapportbok om frivilligarbetets utveckling i Sverige samt Urban Strandberg, docent i statskunskap, Centrum för offentlig forskning, Göteborgs universitet 19/2 09 Etik och ekonomi Jan Tullberg, Docent 18/3 09 Medborgare och politiker Jakob Svensson, Fil.dr. 22/4 09 Gender Budgeting Ingrid Osika, Doktorand & Anna Klerby 23/9 09 Unga och klimatproblematiken - framtidshopp i en värld av globala hot Maria Ojala, Forskare 21/10 09 Vad kan förklara kommunalekonomisk framgång? Ulf Ramberg, Ekonom Kommande seminarier hösten /11 09 Stadsplanering i Jerusalem - mellan konflikt och vardagsliv Ann-Catrin Andersson, Doktorand i statskunskap Interna seminarier 25-26/ 8 08 Introduktionsprogram för doktoranderna /9 08 Internat med diskussioner kring avhandlingsteman m m. 8-10/6 08 Seminarium för behandling av avhandlingsplaner. 14

15 Publikationer (FOVU:s författare i fetstil) Airaksinen, Jenni & Åström, Joachim (2009, forthcoming) Perceptions of Power in Regional Networks. A Nordic Comparative Analysis. Accepted to Local Government Studies, June Amnå, E. (2008) Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat. Lund:Studentlitteratur Andersson, A., & Grönlund, Å. (2009). A conceptual framework for e-learning in developing countries: A critical review of research challenges. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 38(8), Retrieved from Andersson Henrik and Svensson Mikael, (2008), Cognitive Ability and Scale Bias in the Contingent Valuation Method: An Analysis of Willingness to Pay to Reduce Mortality Risks, Environmental and Resource Economics, 39: Andrén, D. (2008) "First Exits from the Swedish Labor Market Due to Disability", Population Research & Policy Review, 27(2), Andrén, D. and E. Palmer (2008) "The Effect of Sickness on Earnings in Sweden", Economic Issues 13(1), Andrén, D. and T. Andrén (2009), "How to evaluate the impact of part-time sick leave on the probability of recovering", The Medium for Econometric Applications 17(2), Ask, A., Hatakka, M., Grönlund, Å., (2008)The Örebro City Citizen-Oriented E- Government Strategy, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Vol. 4 (4), pp IGI Global. Ask, A., Grönlund, Å. (2008) Implementation Challenges: Competing Structures When New Public Management Meets egovernment. In: Wimmer, M., Scholl, H.J., Ferro, E. (eds.): EGOV, LNCS Springer, Torino, Italy, pp ISBN (Nominated best paper). Ask, A., Grönlund, Å. (2008) Strategies for Local egovernment Adoption and Implementation: The Case of Örebro. In C. Reddick (ed) Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies. IGI Global. M. Danielson, L. Ekenberg, Åke Grönlund and Joachim Åström (2008) Towards Interactive Decision Making: Connecting Participatory Processes and Institutional Contexts, Proceedings of E-challenges Jonas Eliasson, Lars Hultkrantz (corr auth), Lena Nerhagen, and Lena Smidfelt Rosqvist, 15

16 2009, The Stockholm Congestion-Charging Trial 2006: Overview of Effects, /Transportation Research A/, 43, Flak, L., Grönlund, Å. (2008) Managing Benefits in the Public Sector. Surveying Expectations and Outcomes in Norwegian Government. In M.A. Wimmer, H.J. Scholl, and E. Ferro (Eds.): EGOV 2008, LNCS 5184, pp Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN (Best paper award). Grönlund, Å. (2009) ICT Is Not Participation Is Not Democracy eparticipation Development Models Revisited. In Ann Macintosh, Efthimios Tambouris (Eds.). Electronic Participation: 1st International Conference, epart 2009, Linz, Austria, September 1-3, 2009, Proceedings. Springer Verlag: Heidelberg et al, LNCS # 5694, pp Grönlund, Å., Åström, J. (2009) DoIT Right: Measuring Effectiveness of Different econsultation Designs. In Ann Macintosh, Efthimios Tambouris (Eds.). Electronic Participation: 1st International Conference, epart 2009, Linz, Austria, September 1-3, 2009, Proceedings. Springer Verlag: Heidelberg et al, LNCS # 5694, pp Grönlund, Å., Islam, Y. (2008) The eduphone: Interactive elearning for developing countries. In Jancewski, L.J. (ed) Global Mobility Roundtable: Innovative Services Through Mobile Technologies, University of Auckland, NZ. ISBN Grönlund, Å. & Islam, M. Y. (2008) Bangladesh Virtual Classroom: elearning for all today. In Cunningham, P. &, Cunningham M. (Eds.) Collaboration and the Knowledge Economy - Issues, Applications, Case Studies (5): echallenges e Stockholm, Sweden, IOS Press. pp ISBN: Lars Hultkrantz och Mikael Svensson (2008) Värdet av liv. /Ekonomisk Debatt/ nr 2, Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Why is research on management accounting change not explicitly evolutionary? Taking the next step in the conceptualisation of management accounting change. Management Accounting Research. Vol. 20, Nr. 2, Sid Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Explaining the Utilization of Relative Performance Evaluation in Local Government: A Multi-Theoretical Study Using Data from Sweden. Financial Accountability & Management, Vol. 25, Nr. 2, Sid Johansson, Tobias (2008). Municipal Contracting Out: Governance Choices, Misalignment and Performance in Swedish Local Government. Financial Accountability & Management. Vol. 24, Nr. 3, Sid Lars Hultkrantz, Den obeforskade sektorn, Ledare, /Ekonomisk Debatt/ nr 6, Krüger Niclas and Svensson Mikael, (2008), Good Times are Drinking Times: Empirical Evidence on Business Cycles and Alcohol Sales in Sweden , Applied Economics Letters, forthcoming. 16

17 Krüger Niclas and Svensson Mikael, (2009), The Impact of Real Options on Willingness to Pay for Mortality Risk Reductions, Journal of Health Economics, 28: Lundberg, Erik, Brundin Pia, Amnå Erik, Bozzini Emanuela (2009) European civil societies and the promotion of integration - Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy Montin, Stig (2008), Den lokala politiken, kap 10 i Bennich-Björkman, Li & Paula Blomqvist (red), Mellan folkhem och Europa. Malmö: Liber. Montin, Stig, Camilla Hansén, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, Jan Olsson & Carl Åborg (2008), Mellan kontinuitet och förändring. Utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet, Centrum för Urbana och Regionala Studiers Skriftserie. Rapport nummer 62. Montin, Stig (2009), Klimatpolitik och kommunerna, s i Uggla, Ylva & Ingemar Elander (red.), Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus Academic Press. Jan-Eric Nilsson, Lars Hultkrantz, Urban Karlström (2008) The Arlanda Airport Rail Link Lessons learned from a Swedish PPP construction project. /Review of Network Economics /7(1): Svensson Mikael, (2009), Precautionary Behavior and Willingness to Pay for a Mortality Risk Reduction: Searching for the Expected Relationship, Journal of Risk and Uncertainty, 39: Svensson Mikael, (2009), The Value of a Statistical Life in Sweden: Estimates from Two Studies using the Certainty Approach Calibration, Accident Analysis & Prevention, 41: Svensson Mikael, (2008), Economic Upturns are Good for Your Heart but Watch out for Accidents, Applied Economics, 2008, forthcoming. Åström, Joachim & Grönlund, Åke (2009, forthcoming) Online Consultations in Local Government: What works, When and Why? In Coleman, Stephen & Shane, Peter (eds.) Connecting Democracy. 17

18 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan, september. Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Röda Korsets förtroendemannautbildning, Finlandsbåten, november. Amnå, Erik (2008) Stand by-citizens. Conference on Normative Implications of New Forms of Governance. Grythyttan. Riksbankens Jubileumsfond, Örebro universitet och det europeiska FP-7 forskarnätverket CINEFOGO. Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan. Amnå, Erik och Hanna Richter (2008). Den politiska styrningen av åtta större svenska kommuner. Presentation/föreläsning, Sveriges Kommuner och landsting, oktober 2009, Stockholm. Amnå, Erik (2009). Jourhavande medborgare. Regionförbundets fredagsakademi, Örebro. Andersson Renéee (2009). Kommuner och Jämställdhet en funktionsuppdelad undersökning. Presenterad på konferensen Nya perspektiv på kön och arbete, Aula Magna, Stockholms Universitet, 20 Mars Arr. Tvärvetenskapligt nätverk Kön och Arbete. Andrén Daniela (2008). "Ethnic Romanians and ethnic Hungarians, and their wages, in transition", European Society for Population Economics (ESPE), June 2008, London. Andrén Daniela (2008). "Modeling Multiple Spells of Sickness", 7th European Conference on Health Economics, Rome July 2008 Andrén Daniela (2008). "Gender and occupational wage gaps in Romania: from planned equality to market inequality?", European Association of Labour Economists (EALE), September, Amsterdam, Netherlands. Andrén Daniela (2008). "Part-Time Sick Leave as a Treatment Method?" Seventeenth European Workshop on Econometrics And Health Economics, 3-6 September 2008, Coimbra, Portugal. Andrén Daniela (2009). "How important is the methodology for the analysis of the general life satisfaction. Evidence from Romanian data". Svensk forskningskonferens om välbefinnande och lycka, 15 maj 2009, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet Andersson, A., Hedström, K., Grönlund, Å. (2009). Learning from e-learning: emerging constructive learning practices. International Conference on Information Systems, ICIS

19 Bokenblom, Mattias (2008). Sickness Absence and Peer Effects Evidence from a Swedish Municipality. Presenterat i Milano, Italien, vid den 23 rd Annual Congress of the European Economic Association. Arrangör var European Economic Association. Bokenblom, Mattias (2008). Sickness Absence and Peer Effects Evidence from a Swedish Municipality. Presenterat i Amsterdam, Nederländerna, vid den 20 th Annual Congress of the European Association of Labour Economist. Arrangör var European Association of Labour Economists. Ericsson, Johan and Tobias Johansson (2009). From flirting with Darwin to implementing an evolutionary ontology: Towards an evolutionary theory of multichannels. Papper presenterat vid: Market, Marketing and Entrepreneurship: Creating and Capturing Value in 21st Century, Antalya, Turkey, April 6th-9th, Grönlund, Å., Andersson, A., Hatakka, M. (2008) Mobile technologies for development a comparative study on challenges. SIG Global Development workshop at ICIS 2008, Paris, France. Grönlund, Å., Hedström, K. (2008) The Quest for Development Reviewing ICT4D Research. SIG Global Development workshop at ICIS 2008, Paris, France. Hellberg Ann-Sofie (2009). Challenges and measures concerning benefits management: Checklist to use when planning IT investments in the public sector. 6th Scandinavian Workshop on e-government, 2-3 februari 2009, Kristiansand, Norge. Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Governing cooperation hazards in local government outsourcing: a systems approach. Papper presenterat under Nordisk workshop I ekonomi- och verksamhetsstyrning. 5-6 feb, Handelshögskolan, Stockholm. Karlsson Martin (2009). Förtroendefulla kommunmedborgare: en fråga om lyckad demokratipolitik eller välmående kommuner? Papper presenterat på det nationella metodinternatet 8-9/6-09, arrangör: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet. (Martin Karlsson) Karlsson Martin (2009). Can participatory engineering make political representation more interactive? The case of local political representatives in Sweden. Papper presenterat på Euroloc Summer school in local government, 22/6-1/7-09, arrangör: IDHEAP (School of local government) Lausanne, Schweiz Larsson Hannu (2009). 6th Scandinavian Workshop on e-government. Presentation av The epatient and healthcare: An overview of contemporary research in patient empowerment Montin Stig (2009). Föredrag vid PhD-kursen Governance Networks: Theory, Practice and Methods, 29 januari 2009, Roskilde Universitet, Danmark. Montin Stig. Föredrag vid konferensen Information i offentlig verksamhet, Centrum för kunskapsutveckling, Stockholm, 22 oktober Montin Stig. Föredrag vid Möte med forskningen, Partnerskap för hållbar 19

20 välfärdsutveckling, Rådhuset, Örebro kommun, 19 november Montin Stig. Föredrag på konferensen Fri rörlighet och kommunal demokrati, Kommun och landstingsdagarna vid Uppsala universitet, januari Montin Stig. Föredrag om forskarskolan Public Affairs för en delegation från Mongoliet, 19 januari 2009, Örebro universitet. Montin Stig. Föredrag Utvecklingstendenser och nya utmaningar för utredningsarbetet vid konferensen Utredarforum 2009, Framgångsfaktorer och nya utmaningar för utredningsarbetet. Stockholm 4 februari Montin Stig. Föredrag på seminariet Barnets rättigheter Politisk vision och vardag, på konferensen Folkrätt för barn vilja väl eller göra rätt? Eskilstuna 5 februari Montin Stig. Föredrag om forskarskolan Public Affairs för en delegation från Estland, 25 mars 2009, Örebro universitet. Montin Stig. Medverkan i internationell konferens kring ansökan på temat Dilemmas of urban network democracy, mars 2009, Uppsala universitet. Montin Stig. Presentation av forskarskolan Public Affairs vid Rotary, Margaretas Festvåning, Örebro, 1 april Montin Stig. Föredrag vid strategidagar för kommunstyrelsen i Motala kommun, 21 april Mörck Johan. Forskning om Regioner 1 och 2 Regionforskarkonferens i Götebrog augusti 2008 samt Umeå augusti

21 Samverkan och uppdrag Handledning av doktorander Andrén Daniela Kristin Ekblad, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Mattias Persson, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Mattias Bokenblom, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Hultkrantz Lars Mattias Bokenblom, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Kristin Ekblad, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Xing Liu, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Niclas Krüger, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Björn Sund, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Jan-Erik Swärdh, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Lars Bohlin, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Johansson Tobias Johannes Kristiansson, företagsekonomi, Örebro Universitet, biträdande handledare Montin Stig Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Martin Karlsson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Jonny Geidne, folkhälsovetenskap, Örebro universitet, biträdande handledare Freddy Kjellström, Statsvetenskap, Karlstads universitet, biträdande handledare Svensson Mikael Mattias Persson, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare. Lisa Wänberg, folkhälsovetenskap, Karlstads universitet, biträdande handledare. Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Larsson Hannu och Hellberg Ann-Sofi Opponent på Elzbieta Kolkowskas licentiatuppsats, slutseminarium. December 08. Montin Stig Fakultetsopponent på avhandlingen Genusregim i förändring. Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006 av Micael Nilsson. Tema Q, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 24 oktober Ledamot i betygsnämnd, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 11 juni Åström Joachim Studierektor i statskunskap, Örebro Universitet, ht Fakultetsopponent på licentiatavhandling, Anders Persson, Linköpings universitet,

22 Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Karlsson Martin Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP), Laussane, Schweizh EUROLOC Summer School: "Challanges for local government", Persson Mattias Barcelona Graduate School of Economics, Barcelona, Spanien. Microeconometrics Summer School Persson Monika Forskarkurs vid Oslo Universitet aug

23 Sakkunniguppdrag Andrén Daniela Utvärdering Evaluator for the Research Council of Norway (Norges forskningsråd) (research grants) Referee för internationella tidskrifter: European Economic Review, European Journal of Health Economics, European Journal of Heart Failure, Labour Economics Journal of Health Economics Journal of Population Economics, Health Economics Larsson Hannua Peer-reviewer för ett paper på ECIS (European Conference on Information Systems) Montin Stig Peer reviewer: Local Government Studies (en artikel), Public Administration (två artiklar) samt Scandinavian Political Studies (en artikel) Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Montin Stig Studierektor i statskunskap Föreståndare för Forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utveckling (biträdande föreståndare fram till 1 januari 2009) Biträdande föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) Andrén Daniela Skrivande av ÖU:s ansökan om nya databaser till VR (tillsammans med Lars Hultkranz), september-oktober "Granska" konstruktivt olika ÖU:s ansökningar, Opponent på "state of the art" (två doktorander från Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling), juni Ansvar för seminarieserie i nationalekonomi (tillsammans med Lars Hultkranz), VT

24 Samverkan med det omgivande samhället Andersson Renée Arrangerat FOVU:s seminarier för samverkan med Örebro Kommun. Sammanlagt sju seminarier (se avsnitt seminarier och föreläsningar) är genomförda (8 planerade men ett inställt pga. sjukdom). Sammantaget har ca 160 personer deltagit vid seminarierna. Andrén Daniela Tidningsintervjuer Sjukskriven på deltid kan underlätta återgången, Forskning på gång, i Dagens Socialförsäkrings, oktober 2008, s.24. Grönlund Åke Evaluation: A recent study* finds Åke Grönlund to be the most influential egovernment researcher in the period (based on citations). * Erman, N., Todorovski, L. (2009) Mapping the E-Government Research with Social Network Analysis. In M.A. Wimmer et al. (Eds.): EGOV 2009, LNCS 5693, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Lars Hultkrantz Ledamot av Vägverkets styrelse Ledamot av regeringens IT-råd Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) Sakkunnig i utredningen om Höghastighetsnät Ledamot av SNS vetenskapliga råd Larsson Hannu Kommunikation med kommunen genom att förmedla kontakt för offentligt anställda från Bulgarien som var intresserade av att komma, och senare kom, på studiebesök gällande e- Förvaltning. Lundberg Erik Forskarskolan har på uppdrag av det Europeiska forskarnätverket CINEFOGO (Civil society and new forms of Governance in Europe) och i samarbete med Universitetet i Trento, Italien sammanställt en rapport som identifierar och problematiserar på vilka sätt civilsamhället kan bidra till integration av icke EU-medborgare. I rapporten berättar totalt 23 frivilligorganisationer verksamma i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Italien om deras styrkor och svagheter samt deras relation till nationalstat och EU. Rapporten med titeln European civil societies and the promotion of integration - Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy, presenterades av forskarskolan för politiker och företrädare för frivilligorganisationer i Europa på en konferens i Bryssel. Resultaten av undersökningen kommer även att publiceras. 24

25 Montin Stig Resa till England (SURF i Manchester, Universitetet i Leeds samt Universitetet i Durham) i samband med skrivande av ansökan till MISTRA under hösten Medverkan i media Intervju i Kommunalarbetaren (http://www.ka.se/index.cfm?c=82922) Intervju i Sveriges Radio, P4 Östergötland (http://www.sr.se/cgibin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel= ) Intervjuad av Uppsala Nya Tidning den 4 februari Medverkan i direktsändning i Tvärsnytt den 13 maj Mörck Johan En fallstudie av politiska ledares nätverk. En studie om kommunala politiska ledares nätverk. Finansiering från Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningen syftar till att skapa ett kunskapsunderlag för kommande satsningar inom SKL. Regionforskningsprojekt i Mellansverige. Med interna utvecklingsmedel samt pengar från Sveriges kommuner och landsting har uppbyggnaden av ett omfattande regionforskningsprojekt påbörjats. Ambitionen är att Örebro universitet ska stå i centrum för en omfattande medborgarstudie i samtliga mellansvenska län. Det insamlade datamaterialet skall både vara en tillgång för forskare och praktiker. 25

26 Övriga uppdrag Andrén Daniela Startade (tillsammans med Lars Hultkranz) Health Economics Research Group at Örebro and Dalarna (HERGORD). Webredaktör för HERGORD:s hemsida. Startade tillsammans med Lars Hultkrantz en ny seminarieserie för doktorander. Organiserat (med Lars Hultkranz) the 8th European Development Research Network (EUDN) Workshop för doktorander, 30 augusti-2 September 2009, Örebro. Webbredaktör for EUDN workshops hemsida. Karlsson Martin Gästföreläsare på kursen Sverige tar över EU, FOJO i Kalmar 23/4-09, på temat Medborgarna då? Montin Stig Ledamot i Barnrättsakademins Rådgivande organ, Örebro universitet. Medlem i Academic Advisory Board till projektet Collaborative Innovation in the Public Sector, Roskilde universitet Persson Mattias Administrativt stöd under 8 th European Development Research Network Workshop for PhD Students, Örebro Åström Joachim Medlem i DEMO-net: The eparticipation Network, som är ett Network of excellence finansierat av Europeiska kommissionens sjätte ramprogram: Information Society Technologies (IST). Nätverket avser att stärka teknisk och samhällsvetenskaplig forskning rörande ny informationsteknik och politiskt deltagande genom att koppla samman individer och organisationer i Europa Medlem i International working group on e-consultations and public policy making. IWG är den första formella forskargruppen under transatlantiskt ledarskap med fokus på e-demokrati. Den består av cirka 20 forskare och leds av Peter M. Shane, Jacob E. Davis and Jacob E. Davis II Chair in Law vid Ohio State University, och Stephen Coleman, Professor i Politisk kommunikation vid Institute of Communications Studies, University of Leeds Åström Joachim Extern föreläsning Sörmlands Länsbildningsförbunds årsmöte, Länsbildningsförbundet Sörmland, Åsa Folkhögskola, april

27 Övre raden från vänster: Johannes Kristiansson, Ann-Sofie Hellberg, Stig Montin, Martin Karlsson, Monika Persson, Andreas Ask, Erik Lundberg, Elin Abelson, Jan Greve Nedre raden från vänster: Mattias Persson, Lars Hultkrantz, Kristin Ekblad, Renée Andersson, Anna Klerby, Hannu Larsson, Erik Amnå Saknas på kortet: Åke Grönlund, Mattias Bokenblom Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) Örebro universitet Örebro 27

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009 Uppdragsutbildning Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010 Studiehandledning ht 2009 Om kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete, 15 högskolepoäng Kursen ges som en

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot

Maria Gustavsson, ledamot (föräldraledig) Jakob Svensson, ledamot Hans Rosling, ledamot Eva Lithman, ledamot Underlag till dagordningspunkt 3 Expertgruppen För Biståndsanalys UD 2013:01 Protokoll 2014-01-19 Expertgruppens möte Tisdagen den 16 december, kl. 08:30-11:30 Karlavägen 102, sammanträdesrum: Amiralen,

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer