FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)"

Transkript

1 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanställd av Monika Geisor 2

3 Innehållsförteckning Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling... 4 Året som gått... 4 Ledning och administration... 6 Projektinformation... 7 Doktorander inom FOVU Doktorandprojekt Seminarier och föreläsningar inom FOVU Publikationer Presentationer vid nationella och internationella konferenser Samverkan och uppdrag Handledning av doktorander Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Sakkunniguppdrag Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Samverkan med det omgivande samhället Övriga uppdrag

4 Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) är en flervetenskaplig forskarskola kring offentlig förvaltning i utveckling i samarrangemang mellan Örebro kommun och Örebro universitet. Avsikten är att gemensamt bygga en miljö för att stödja kommunens utvecklingsarbete, inspirera andra kommuners utvecklingsarbete, samla och inrikta forskningsgrupper vid universitetet kring kommunala utvecklingsfrågor samt ge skjuts åt svensk forskning inom frågor som gäller demokrati, styrning och effektivitet på kommunal nivå. Närmare bestämt handlar det för kommunens del om att få större möjligheter till uppföljning, utvärdering och analys av den egna verksamheten som grund för förändringsarbete. Universitetet å sin sida får möjlighet att skapa en ny intressant forskningsmiljö för sina doktorander och stärka flera befintliga forskargrupper som alla har gränsytor mot forskarskolans tema. Året som gått Forskarskolan inledde sin verksamhet den 1 januari Under våren rekryterades doktoranderna. Annonsering skedde i april och den 16 maj hade 17 personer sökt till de 10 utannonserade doktorandplatserna. Några doktorander hade vi redan vid akademin som anslöt till forskarskolan, vilket betydde att det blev sammanlagt 13 doktorander som är verksamma på hel- eller deltid. Doktoranderna började sin anställning och sina studier den 1 september. Den första veckan ägnades åt ett introduktionsprogram. Planen är att samtliga skall bli klara med sina licentiat- eller doktorsavhandlingar inom de närmast 4-5 åren. Föräldraledigheter kan innebära viss förlängning i några fall. Forskarskolan invigdes den 25 augusti 2008 och i samband med denna invigning hölls föredrag av Håkan Sörman (vd för Sveriges Kommuner och Landsting), Staffan Werme (kommunstyrelseordförande), Lena Källström (kommundirektör), Agneta Blom (akademichef), Agneta Dreber (vd i Livsmedelsföretagen), Elisabeth Särenfors (kommundirektör i Upplands-Bro) samt Erik Amnå (föreståndare för forskarskolan). Under våren 2009 genomfördes en av de två kurser som är obligatoriska för doktoranderna inom forskarskolan, nämligen kursen Demokrati, effektivitet och styrning inom offentlig verksamhet (7,5 högskolepoäng). Den andra obligatoriska kursen Genus i offentlig förvaltning genomförs under höstterminen Forskarskolans idé är att doktorandernas avhandlingsarbeten skall bedrivas i samverkan med praktikens värld. Styr- och referensgrupperna har en viktig funktion i detta sammanhang. Dessa består av handledare, biträdande handledare samt tjänstemän från Örebro kommun och i vissa fall också Regionförbundet och Örebro läns landsting. Vid de referensgruppsmöten som genomförts under det senaste året har det förts viktiga och intressants diskussioner som främjat doktorandernas utveckling och förhoppningsvis även tillfört kommunen en del intressanta tankar. 4

5 Utöver forskarutbildningen är ambitionen att forma en forskningsmiljö som bygger på flervetenskapligt och transdisciplinärt samarbete. Ett flertal mindre projekt har påbörjats inom ramen för avtalet med Örebro kommun, bland annat utvärderingar av vissa verksamheter. Under 2008 arbetade vi med en ansökan till MISTRA (Urban Futures) men lyckades inte vinna något i konkurrensen med Göteborg, Uppsala och Lund. Ambitionerna att forma framgångsrika ansökningar tillsammans med Örebro kommun, Regionförbundet m fl lever dock vidare och i detta sammanhang sker också samarbete med andra forskningsmiljöer inom universitetet, bland annat Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS). Nationella och internationellt samarbete pågår, vilket framgår av verksamhetsberättelsen. När det gäller nationellt samarbete har det bland annat gjorts föreberedelser för återkommande seminarier tillsammans med doktoranderna vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. 5

6 Ledning och administration Den dagliga ledningen av verksamheten vid forskarskolan utförs av en föreståndare som har ett övergripande ansvar för verksamheten och inte minst för initierande och genomförande av projekt och forskningsteman. Föreståndaren arbetar nära samman med den eller de personer som samordnar verksamheten i kommunen. Under de första månaderna, fram till årsskiftet 2008/2009 var det två som delade på föreståndarskapet (med 25 procent vardera). Erik Amnå fick under denna period ett större forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Från 1 januari 2009 blev Stig Montin föreståndare (på 50 procent). Verksamheten leds av en styrgrupp på sex personer, tre vardera från kommun respektive universitet. Styrgruppen ansvarar för verksamhetens innehåll på en övergripande nivå. Detta gäller bland annat val av forskningsteman och projekt inom dessa, ämnen för seminarieserien och forskardagen osv. Inom forskarskolan sammanförs doktorandprojekt inom forskningsteman. Till varje sådant tema skapas en styr- och referensgrupp som planerar och stöder doktorandernas arbete. Styrgruppens sammansättning Lars Hultkrantz (ordf.), Örebro universitet Lennart Hansson, SKL Agneta Blom, Örebro universitet Catharina Centerfjäll, Örebro kommun Staffan Isling, Örebro kommun (som efterträdde Lena Källström efter sommaren 2009) Ann-Langius-Eklöf, Örebro universitet Clas-Göran Classon, Örebro kommun Tina Krantz-Rülcker, Örebro universitet 6

7 Projektinformation Nationella och internationella samarbetsprojekt sorterade alfabetiskt på projektets titel. Titel: AMIS, Agricultural Market Information Systems (Bangladesh, ) Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Assistive Technologies, SIDA 2008 Medverkande: Åke Grönlund och Hannu Larsson Titel: Bangladesh Virtual Classroom, Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Bullying in the school environment: measurement, analysis and prevention (2009) Finansiär: Kungliga Vetenskapsakademien (KVA.) Medverkande: Mikael Svensson Titel: Child development: Generating new insights from longitudinal research. Collaboration with Martha Hill, University of Michigan, USA Medverkande: Daniela Andrén Titel: Cinefogoprojektet Finansierat av CINEFOGO och presenterades den 17 mars 2009 i Bryssel av Erik Amnå Medverkande: Erik Lundberg Titel: DemoNet European Union Network of Excellence on e-participation, Medverkande: Åke Grönlund, Joachim Åström, Mikael Granberg, Emma Eliason, Anders Avdic, Karin Hedström, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Effektsamband inom olycksområdet (ESS). Femårigt tvärvetenskapligt projekt som leds av prof. Lars Hultkrantz, Örebro universitet. Studerar effektsamband när det gäller att förebygga och begränsa bränder och fallolyckor, ras och skred samt kemikalie- och deponiolyckor. Samarbetspartners: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet, SGI och IVL. Medverkande: Lars Hultkrantz, Mikael Svensson, Björn Sund. Titel: eparticipation study, EU, ; (review) Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Ethnic Romanians and ethnic Hungarians, and their wages, in transition. Joint project with Prof. Monica Roman, Academy of Economic Studies, Bucharest. Finansiär: Royal Swedish Academy of Sciences (KVA), Medverkande: Daniela Andrén 7

8 Titel: Evaluation design for one-to-one computing (2008). Interamerican Development Bank Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam Titel: Evaluation of the European Citizens Consultations 2009 Collaboration with: Miriam Freudenberger Media och kommunikationsvetenskap, Universität Mannheim, Tyskland Raphael Kies Statsvetenskap, L Université du Luxembourg, Luxemburg Kees Niemöller Statistik, University Nijmegen, Holland Monique Leyenaar Statsvetenskap, University Nijmegen, Holland Stéphanie Wojcik Statsvetenskap, University of Paris 12 Val-de-Marne, Frankrike Evdokia Xekalaki Statistik, Athens University of Economics and Business, Grekland Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond, Rue Baudouin Foundation, EU-kommissionen (Plan- D/Debate Europe), Medverkande: Martin Karlsson Titel: Fallstudie av politiska nätverk. Sveriges Kommuner och Landsting. Slutredovisning Medverkande: Stig Montin,& Johan Mörck Titel: Fördjupad studie av SCB:s medborgarindex i fem utvalda kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting. Slutredovisning Medverkande: Stig Montin, Renée Andersson och Monika Persson Titel: HJÄMT, Örebro Kommuns jämställdhetsprojekt och medverkan i nationella konferenser kring jämställdhetsintegrering Medverkande: Renée Andersson Titel: Is part-time sick-leave helping to return to work? Finansiär: Swedish Council for Worklife and Social Research (FAS), , (with Thomas Andrén and Ed Palmer; Daniela Andrén). Finansiär: Swedish Council for Worklife and Social Research (FAS), Projektledare: Daniela Andrén Titel: Kommunala kulturfestivalers ekonomiska betydelse Samarbetspartner: Högskolan Dalarna Medverkande: Anna Klerby Titel: Kostnad och nytta av åtgärder mot mobbning. Samarbetspartners: Karlstads universitet. Medverkande: Mikael Svensson, Mattias Persson Titel: Komtek och Komtek teknikförskola I projekten Komtek och Komtek teknikförskola utvärderas kommunens satsning på en kommunal teknikskola och tre teknikförskolor. Syftet med projektet är att skapa 8

9 teknikintresse hos barn och ungdomar så tidigt som möjligt samt att kunna studera vad som händer med barns utveckling när man redan tidigt fokuserar på teknik och på ett medvetet sätt förhåller sig till tekniken i vår omgivning. Medverkande: Ann-Sofie Hellberg och Hannu Larsson Titel: Organisations- och ekonomistyrningsmodeller i Norska respektive Svenska kommuner. Samarbetspartner: Åge Johnsen, Högskolan i Oslo Medverkande: Tobias Johansson Titel: PEP-NET. Ett Europeiskt nätverk för e-deltagande. Drivs av TuTech (Tyskland), och har medlemmar både från och utanför den akademiska världen. Medverkande: Ann-Sofie Hellberg, Hannu Larsson och Åke Grönlund Titel: Quality in care: Integrating patient centeredness into care pathways. Research group coordinated by Prof. Inger Ekman, Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa; vårdvetenskap. Medverkande: Daniela Andrén Titel: Ramprogram för effektvärdering. Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( ). Medverkande: Mikael Svensson Titel: Samhälleligt beslutsfattande i planeringsprocesser (FORMAS, ) Finansiär: FORMAS Projektledare: Åke Grönlund Medverkande: Joachim Åström och Åke Grönlund Titel: Sickness absenteeism in Norway and Sweden: does the institutional framework explain differences? Joint project with Assoc Prof. Astrid Grasdal, University of Bergen, Norway. Medverkande: Daniela Andrén Titel: Sjukskrivningar och sociala interaktioner Normbildningens betydelse för individens sjukfrånvaro. Fiansiär: Försäkringskassan Medverkande: Bokenblom Mattias, Kristin Ekblad och Daniela Andrén Titel: Smoking in Europe. Collaboration with Prof. Radu Negoescu, The Institute of Public Health, Bucharest, Romania Medverkande: Daniela Andrén Titel: Styrning av underleverantörer i offentlig sektor Samarbetspartner: Sven Siverbo, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet: Medverkande: Tobias Johansson Titel: Upphandling, konkurrens och kvalitet Samarbetspartners: Umeå universitet, Trade Extensions 9

10 Medverkande: Anders Lunander Titel: Utvärdering av Malmö stads demokratisatsning, 2009 Medverkande: Joachim Åström och Mikael Svensson Titel: Well being and Health in Romania. Samarbetspartner: Prof. Radu Negoescu, Public Health, Bukarest Universitet Medverkande: Daniela Andrén och Mattias Persson 10

11 Doktorander inom FOVU Sammanställning över forskarskolans doktorander enligt ämne FÖRETAGSEKONOMI Doktorand Handledare 1 Elin Abelsson Jan Greve (h.h) Tema: Ledarskap i offentlig förvaltning Gun Abrahamsson (b.h.) Referensgrupp Ej fastställd INFORMATIK Doktorand Ann-Sofie Hellberg Tema: E-hälsa: hur information- och kommunikationsteknik (IT) används inom vården, vård på distans, framgångar, förutsättningar och hinder. Hannu Larsson Tema: IT-strategier inom vård och omsorg (som ovan) Andreas Ask Tema: Styrning med hjälp av IT (e-government) Handledare Åke Grönlund (h.h.) Anders Avdic (b.h.) Åke Grönlund (h.h.) Nena Lim (b.h.) Karin Hedström (b.h.) Åke Grönlund (h.h) Anders Avdic (b.h.) Referensgrupp Lars Thornberg, Örebro kommun Tommy Henningsson, Örebro kommun Maria Sahlén Eriksson, Regionförbundet Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Huvudhandledare (h.h.) Biträdande handledare (b.h.) 11

12 NATIONALEKONOMI Doktorand Kristin Ekblad Tema: Sjukskrivning och hälsa Mattias Bokenblom Tema: Sjukskrivning och hälsa Anna Klerby Tema: Utvärdering av statens kulturpolitik Mattias Persson Tema: Mobbing i skolan och andra teman inom skolans område Handledare Lars Hultkrantz (b.h) Daniela Andrén (h.h.) Lars Hultkrantz (h.h) Daniela Andrén (b.h.) Lars Hultkrantz (h.h.) Tobias Heldt (b.h.) Daniela Andrén (h.h.) Mikael Svensson (b.h.) Referensgrupp: Carola Lilja, Örebro kommun Teija Mikkola, Kommunal Ulla-Liss Lofjell, Lärarförbundet Carina Laurin Stensson, SACO Kristina Ellmen, Previa STATSKUNSKAP Doktorand Renée Andersson Tema: Jämställdhetspolitik Erik Lundberg Tema: Civilsamhällespolitik Martin Karlsson Tema: Demokratipolitik Monika Persson Tema: Trygghetspolitik, brottsförebyggande arbete, social segregation Handledare Stig Montin (h.h) Charlotte Fridolfsson (b.h.) Erik Amnå (h.h.) Thomas Sedelius (b.h.) StigMontin (h.h.) Joachim Åström (b.h.) Erik Amnå (h.h.) Rolf Lidskog (b.h.) Referensgrupp Isabell Landström Eva Järliden Gun Berglund Marcus Johansson 12

13 Doktorandprojekt Abelson Elin Ledarskap i offentlig förvaltning Andersson Renée Jämställdhet i Offentlig Verksamhet Andreas Ask The Road to Understanding examining standardization, synchronization, and convergence efforts in egovernment (Örebro kommun) Bokenblom Mattias och Kristin Ekblad Sjukskrivningar och sociala interaktioner Hellberg Ann-Sofi Nationell IT-strategi i vård och omsorg. Karlsson Martin Demokratipolitik Klerby Anna Kommunala kulturverksamheters betydelse Larsson Hannu Nationell IT-strategi i vård och omsorg. Lundberg Erik Civilsamhällets relation till staten Persson Mattias Påverkar klasstorleken antalet elever som mobbas Vad är folks betalningsvilja för att minska mobbning Well being in Romania Persson Monika Staten och tryggheten 13

14 Seminarier och föreläsningar inom FOVU 21/10 08 Medborgarnas och den svenska flernivådemokratin. Regionbildningar i Västra Götaland och Skåne. Docent Lennart Nilsson, Centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs universitet 27/11 08 Skapandet av marknader Docent Anders Forsell, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 16/12 08 Vad kan förklara kommunalekonomisk framgång? Lektor Ulf Ramberg, forskningsledare vid KEFU, Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet 27/1 09 Frivillighetens ansikten Erik Amnå, Professor i statskunskap, Örebro Universitet, i samtal med Hans Nordén, författare, utkommer med ny rapportbok om frivilligarbetets utveckling i Sverige samt Urban Strandberg, docent i statskunskap, Centrum för offentlig forskning, Göteborgs universitet 19/2 09 Etik och ekonomi Jan Tullberg, Docent 18/3 09 Medborgare och politiker Jakob Svensson, Fil.dr. 22/4 09 Gender Budgeting Ingrid Osika, Doktorand & Anna Klerby 23/9 09 Unga och klimatproblematiken - framtidshopp i en värld av globala hot Maria Ojala, Forskare 21/10 09 Vad kan förklara kommunalekonomisk framgång? Ulf Ramberg, Ekonom Kommande seminarier hösten /11 09 Stadsplanering i Jerusalem - mellan konflikt och vardagsliv Ann-Catrin Andersson, Doktorand i statskunskap Interna seminarier 25-26/ 8 08 Introduktionsprogram för doktoranderna /9 08 Internat med diskussioner kring avhandlingsteman m m. 8-10/6 08 Seminarium för behandling av avhandlingsplaner. 14

15 Publikationer (FOVU:s författare i fetstil) Airaksinen, Jenni & Åström, Joachim (2009, forthcoming) Perceptions of Power in Regional Networks. A Nordic Comparative Analysis. Accepted to Local Government Studies, June Amnå, E. (2008) Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat. Lund:Studentlitteratur Andersson, A., & Grönlund, Å. (2009). A conceptual framework for e-learning in developing countries: A critical review of research challenges. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 38(8), Retrieved from Andersson Henrik and Svensson Mikael, (2008), Cognitive Ability and Scale Bias in the Contingent Valuation Method: An Analysis of Willingness to Pay to Reduce Mortality Risks, Environmental and Resource Economics, 39: Andrén, D. (2008) "First Exits from the Swedish Labor Market Due to Disability", Population Research & Policy Review, 27(2), Andrén, D. and E. Palmer (2008) "The Effect of Sickness on Earnings in Sweden", Economic Issues 13(1), Andrén, D. and T. Andrén (2009), "How to evaluate the impact of part-time sick leave on the probability of recovering", The Medium for Econometric Applications 17(2), Ask, A., Hatakka, M., Grönlund, Å., (2008)The Örebro City Citizen-Oriented E- Government Strategy, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Vol. 4 (4), pp IGI Global. Ask, A., Grönlund, Å. (2008) Implementation Challenges: Competing Structures When New Public Management Meets egovernment. In: Wimmer, M., Scholl, H.J., Ferro, E. (eds.): EGOV, LNCS Springer, Torino, Italy, pp ISBN (Nominated best paper). Ask, A., Grönlund, Å. (2008) Strategies for Local egovernment Adoption and Implementation: The Case of Örebro. In C. Reddick (ed) Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies. IGI Global. M. Danielson, L. Ekenberg, Åke Grönlund and Joachim Åström (2008) Towards Interactive Decision Making: Connecting Participatory Processes and Institutional Contexts, Proceedings of E-challenges Jonas Eliasson, Lars Hultkrantz (corr auth), Lena Nerhagen, and Lena Smidfelt Rosqvist, 15

16 2009, The Stockholm Congestion-Charging Trial 2006: Overview of Effects, /Transportation Research A/, 43, Flak, L., Grönlund, Å. (2008) Managing Benefits in the Public Sector. Surveying Expectations and Outcomes in Norwegian Government. In M.A. Wimmer, H.J. Scholl, and E. Ferro (Eds.): EGOV 2008, LNCS 5184, pp Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN (Best paper award). Grönlund, Å. (2009) ICT Is Not Participation Is Not Democracy eparticipation Development Models Revisited. In Ann Macintosh, Efthimios Tambouris (Eds.). Electronic Participation: 1st International Conference, epart 2009, Linz, Austria, September 1-3, 2009, Proceedings. Springer Verlag: Heidelberg et al, LNCS # 5694, pp Grönlund, Å., Åström, J. (2009) DoIT Right: Measuring Effectiveness of Different econsultation Designs. In Ann Macintosh, Efthimios Tambouris (Eds.). Electronic Participation: 1st International Conference, epart 2009, Linz, Austria, September 1-3, 2009, Proceedings. Springer Verlag: Heidelberg et al, LNCS # 5694, pp Grönlund, Å., Islam, Y. (2008) The eduphone: Interactive elearning for developing countries. In Jancewski, L.J. (ed) Global Mobility Roundtable: Innovative Services Through Mobile Technologies, University of Auckland, NZ. ISBN Grönlund, Å. & Islam, M. Y. (2008) Bangladesh Virtual Classroom: elearning for all today. In Cunningham, P. &, Cunningham M. (Eds.) Collaboration and the Knowledge Economy - Issues, Applications, Case Studies (5): echallenges e Stockholm, Sweden, IOS Press. pp ISBN: Lars Hultkrantz och Mikael Svensson (2008) Värdet av liv. /Ekonomisk Debatt/ nr 2, Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Why is research on management accounting change not explicitly evolutionary? Taking the next step in the conceptualisation of management accounting change. Management Accounting Research. Vol. 20, Nr. 2, Sid Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Explaining the Utilization of Relative Performance Evaluation in Local Government: A Multi-Theoretical Study Using Data from Sweden. Financial Accountability & Management, Vol. 25, Nr. 2, Sid Johansson, Tobias (2008). Municipal Contracting Out: Governance Choices, Misalignment and Performance in Swedish Local Government. Financial Accountability & Management. Vol. 24, Nr. 3, Sid Lars Hultkrantz, Den obeforskade sektorn, Ledare, /Ekonomisk Debatt/ nr 6, Krüger Niclas and Svensson Mikael, (2008), Good Times are Drinking Times: Empirical Evidence on Business Cycles and Alcohol Sales in Sweden , Applied Economics Letters, forthcoming. 16

17 Krüger Niclas and Svensson Mikael, (2009), The Impact of Real Options on Willingness to Pay for Mortality Risk Reductions, Journal of Health Economics, 28: Lundberg, Erik, Brundin Pia, Amnå Erik, Bozzini Emanuela (2009) European civil societies and the promotion of integration - Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy Montin, Stig (2008), Den lokala politiken, kap 10 i Bennich-Björkman, Li & Paula Blomqvist (red), Mellan folkhem och Europa. Malmö: Liber. Montin, Stig, Camilla Hansén, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, Jan Olsson & Carl Åborg (2008), Mellan kontinuitet och förändring. Utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet, Centrum för Urbana och Regionala Studiers Skriftserie. Rapport nummer 62. Montin, Stig (2009), Klimatpolitik och kommunerna, s i Uggla, Ylva & Ingemar Elander (red.), Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus Academic Press. Jan-Eric Nilsson, Lars Hultkrantz, Urban Karlström (2008) The Arlanda Airport Rail Link Lessons learned from a Swedish PPP construction project. /Review of Network Economics /7(1): Svensson Mikael, (2009), Precautionary Behavior and Willingness to Pay for a Mortality Risk Reduction: Searching for the Expected Relationship, Journal of Risk and Uncertainty, 39: Svensson Mikael, (2009), The Value of a Statistical Life in Sweden: Estimates from Two Studies using the Certainty Approach Calibration, Accident Analysis & Prevention, 41: Svensson Mikael, (2008), Economic Upturns are Good for Your Heart but Watch out for Accidents, Applied Economics, 2008, forthcoming. Åström, Joachim & Grönlund, Åke (2009, forthcoming) Online Consultations in Local Government: What works, When and Why? In Coleman, Stephen & Shane, Peter (eds.) Connecting Democracy. 17

18 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan, september. Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Röda Korsets förtroendemannautbildning, Finlandsbåten, november. Amnå, Erik (2008) Stand by-citizens. Conference on Normative Implications of New Forms of Governance. Grythyttan. Riksbankens Jubileumsfond, Örebro universitet och det europeiska FP-7 forskarnätverket CINEFOGO. Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan. Amnå, Erik och Hanna Richter (2008). Den politiska styrningen av åtta större svenska kommuner. Presentation/föreläsning, Sveriges Kommuner och landsting, oktober 2009, Stockholm. Amnå, Erik (2009). Jourhavande medborgare. Regionförbundets fredagsakademi, Örebro. Andersson Renéee (2009). Kommuner och Jämställdhet en funktionsuppdelad undersökning. Presenterad på konferensen Nya perspektiv på kön och arbete, Aula Magna, Stockholms Universitet, 20 Mars Arr. Tvärvetenskapligt nätverk Kön och Arbete. Andrén Daniela (2008). "Ethnic Romanians and ethnic Hungarians, and their wages, in transition", European Society for Population Economics (ESPE), June 2008, London. Andrén Daniela (2008). "Modeling Multiple Spells of Sickness", 7th European Conference on Health Economics, Rome July 2008 Andrén Daniela (2008). "Gender and occupational wage gaps in Romania: from planned equality to market inequality?", European Association of Labour Economists (EALE), September, Amsterdam, Netherlands. Andrén Daniela (2008). "Part-Time Sick Leave as a Treatment Method?" Seventeenth European Workshop on Econometrics And Health Economics, 3-6 September 2008, Coimbra, Portugal. Andrén Daniela (2009). "How important is the methodology for the analysis of the general life satisfaction. Evidence from Romanian data". Svensk forskningskonferens om välbefinnande och lycka, 15 maj 2009, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet Andersson, A., Hedström, K., Grönlund, Å. (2009). Learning from e-learning: emerging constructive learning practices. International Conference on Information Systems, ICIS

19 Bokenblom, Mattias (2008). Sickness Absence and Peer Effects Evidence from a Swedish Municipality. Presenterat i Milano, Italien, vid den 23 rd Annual Congress of the European Economic Association. Arrangör var European Economic Association. Bokenblom, Mattias (2008). Sickness Absence and Peer Effects Evidence from a Swedish Municipality. Presenterat i Amsterdam, Nederländerna, vid den 20 th Annual Congress of the European Association of Labour Economist. Arrangör var European Association of Labour Economists. Ericsson, Johan and Tobias Johansson (2009). From flirting with Darwin to implementing an evolutionary ontology: Towards an evolutionary theory of multichannels. Papper presenterat vid: Market, Marketing and Entrepreneurship: Creating and Capturing Value in 21st Century, Antalya, Turkey, April 6th-9th, Grönlund, Å., Andersson, A., Hatakka, M. (2008) Mobile technologies for development a comparative study on challenges. SIG Global Development workshop at ICIS 2008, Paris, France. Grönlund, Å., Hedström, K. (2008) The Quest for Development Reviewing ICT4D Research. SIG Global Development workshop at ICIS 2008, Paris, France. Hellberg Ann-Sofie (2009). Challenges and measures concerning benefits management: Checklist to use when planning IT investments in the public sector. 6th Scandinavian Workshop on e-government, 2-3 februari 2009, Kristiansand, Norge. Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Governing cooperation hazards in local government outsourcing: a systems approach. Papper presenterat under Nordisk workshop I ekonomi- och verksamhetsstyrning. 5-6 feb, Handelshögskolan, Stockholm. Karlsson Martin (2009). Förtroendefulla kommunmedborgare: en fråga om lyckad demokratipolitik eller välmående kommuner? Papper presenterat på det nationella metodinternatet 8-9/6-09, arrangör: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet. (Martin Karlsson) Karlsson Martin (2009). Can participatory engineering make political representation more interactive? The case of local political representatives in Sweden. Papper presenterat på Euroloc Summer school in local government, 22/6-1/7-09, arrangör: IDHEAP (School of local government) Lausanne, Schweiz Larsson Hannu (2009). 6th Scandinavian Workshop on e-government. Presentation av The epatient and healthcare: An overview of contemporary research in patient empowerment Montin Stig (2009). Föredrag vid PhD-kursen Governance Networks: Theory, Practice and Methods, 29 januari 2009, Roskilde Universitet, Danmark. Montin Stig. Föredrag vid konferensen Information i offentlig verksamhet, Centrum för kunskapsutveckling, Stockholm, 22 oktober Montin Stig. Föredrag vid Möte med forskningen, Partnerskap för hållbar 19

20 välfärdsutveckling, Rådhuset, Örebro kommun, 19 november Montin Stig. Föredrag på konferensen Fri rörlighet och kommunal demokrati, Kommun och landstingsdagarna vid Uppsala universitet, januari Montin Stig. Föredrag om forskarskolan Public Affairs för en delegation från Mongoliet, 19 januari 2009, Örebro universitet. Montin Stig. Föredrag Utvecklingstendenser och nya utmaningar för utredningsarbetet vid konferensen Utredarforum 2009, Framgångsfaktorer och nya utmaningar för utredningsarbetet. Stockholm 4 februari Montin Stig. Föredrag på seminariet Barnets rättigheter Politisk vision och vardag, på konferensen Folkrätt för barn vilja väl eller göra rätt? Eskilstuna 5 februari Montin Stig. Föredrag om forskarskolan Public Affairs för en delegation från Estland, 25 mars 2009, Örebro universitet. Montin Stig. Medverkan i internationell konferens kring ansökan på temat Dilemmas of urban network democracy, mars 2009, Uppsala universitet. Montin Stig. Presentation av forskarskolan Public Affairs vid Rotary, Margaretas Festvåning, Örebro, 1 april Montin Stig. Föredrag vid strategidagar för kommunstyrelsen i Motala kommun, 21 april Mörck Johan. Forskning om Regioner 1 och 2 Regionforskarkonferens i Götebrog augusti 2008 samt Umeå augusti

21 Samverkan och uppdrag Handledning av doktorander Andrén Daniela Kristin Ekblad, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Mattias Persson, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Mattias Bokenblom, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Hultkrantz Lars Mattias Bokenblom, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Kristin Ekblad, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Xing Liu, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Niclas Krüger, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Björn Sund, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Jan-Erik Swärdh, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Lars Bohlin, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Johansson Tobias Johannes Kristiansson, företagsekonomi, Örebro Universitet, biträdande handledare Montin Stig Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Martin Karlsson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Jonny Geidne, folkhälsovetenskap, Örebro universitet, biträdande handledare Freddy Kjellström, Statsvetenskap, Karlstads universitet, biträdande handledare Svensson Mikael Mattias Persson, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare. Lisa Wänberg, folkhälsovetenskap, Karlstads universitet, biträdande handledare. Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Larsson Hannu och Hellberg Ann-Sofi Opponent på Elzbieta Kolkowskas licentiatuppsats, slutseminarium. December 08. Montin Stig Fakultetsopponent på avhandlingen Genusregim i förändring. Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006 av Micael Nilsson. Tema Q, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 24 oktober Ledamot i betygsnämnd, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 11 juni Åström Joachim Studierektor i statskunskap, Örebro Universitet, ht Fakultetsopponent på licentiatavhandling, Anders Persson, Linköpings universitet,

22 Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Karlsson Martin Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP), Laussane, Schweizh EUROLOC Summer School: "Challanges for local government", Persson Mattias Barcelona Graduate School of Economics, Barcelona, Spanien. Microeconometrics Summer School Persson Monika Forskarkurs vid Oslo Universitet aug

23 Sakkunniguppdrag Andrén Daniela Utvärdering Evaluator for the Research Council of Norway (Norges forskningsråd) (research grants) Referee för internationella tidskrifter: European Economic Review, European Journal of Health Economics, European Journal of Heart Failure, Labour Economics Journal of Health Economics Journal of Population Economics, Health Economics Larsson Hannua Peer-reviewer för ett paper på ECIS (European Conference on Information Systems) Montin Stig Peer reviewer: Local Government Studies (en artikel), Public Administration (två artiklar) samt Scandinavian Political Studies (en artikel) Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Montin Stig Studierektor i statskunskap Föreståndare för Forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utveckling (biträdande föreståndare fram till 1 januari 2009) Biträdande föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) Andrén Daniela Skrivande av ÖU:s ansökan om nya databaser till VR (tillsammans med Lars Hultkranz), september-oktober "Granska" konstruktivt olika ÖU:s ansökningar, Opponent på "state of the art" (två doktorander från Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling), juni Ansvar för seminarieserie i nationalekonomi (tillsammans med Lars Hultkranz), VT

24 Samverkan med det omgivande samhället Andersson Renée Arrangerat FOVU:s seminarier för samverkan med Örebro Kommun. Sammanlagt sju seminarier (se avsnitt seminarier och föreläsningar) är genomförda (8 planerade men ett inställt pga. sjukdom). Sammantaget har ca 160 personer deltagit vid seminarierna. Andrén Daniela Tidningsintervjuer Sjukskriven på deltid kan underlätta återgången, Forskning på gång, i Dagens Socialförsäkrings, oktober 2008, s.24. Grönlund Åke Evaluation: A recent study* finds Åke Grönlund to be the most influential egovernment researcher in the period (based on citations). * Erman, N., Todorovski, L. (2009) Mapping the E-Government Research with Social Network Analysis. In M.A. Wimmer et al. (Eds.): EGOV 2009, LNCS 5693, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Lars Hultkrantz Ledamot av Vägverkets styrelse Ledamot av regeringens IT-råd Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) Sakkunnig i utredningen om Höghastighetsnät Ledamot av SNS vetenskapliga råd Larsson Hannu Kommunikation med kommunen genom att förmedla kontakt för offentligt anställda från Bulgarien som var intresserade av att komma, och senare kom, på studiebesök gällande e- Förvaltning. Lundberg Erik Forskarskolan har på uppdrag av det Europeiska forskarnätverket CINEFOGO (Civil society and new forms of Governance in Europe) och i samarbete med Universitetet i Trento, Italien sammanställt en rapport som identifierar och problematiserar på vilka sätt civilsamhället kan bidra till integration av icke EU-medborgare. I rapporten berättar totalt 23 frivilligorganisationer verksamma i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Italien om deras styrkor och svagheter samt deras relation till nationalstat och EU. Rapporten med titeln European civil societies and the promotion of integration - Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy, presenterades av forskarskolan för politiker och företrädare för frivilligorganisationer i Europa på en konferens i Bryssel. Resultaten av undersökningen kommer även att publiceras. 24

25 Montin Stig Resa till England (SURF i Manchester, Universitetet i Leeds samt Universitetet i Durham) i samband med skrivande av ansökan till MISTRA under hösten Medverkan i media Intervju i Kommunalarbetaren (http://www.ka.se/index.cfm?c=82922) Intervju i Sveriges Radio, P4 Östergötland (http://www.sr.se/cgibin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel= ) Intervjuad av Uppsala Nya Tidning den 4 februari Medverkan i direktsändning i Tvärsnytt den 13 maj Mörck Johan En fallstudie av politiska ledares nätverk. En studie om kommunala politiska ledares nätverk. Finansiering från Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningen syftar till att skapa ett kunskapsunderlag för kommande satsningar inom SKL. Regionforskningsprojekt i Mellansverige. Med interna utvecklingsmedel samt pengar från Sveriges kommuner och landsting har uppbyggnaden av ett omfattande regionforskningsprojekt påbörjats. Ambitionen är att Örebro universitet ska stå i centrum för en omfattande medborgarstudie i samtliga mellansvenska län. Det insamlade datamaterialet skall både vara en tillgång för forskare och praktiker. 25

26 Övriga uppdrag Andrén Daniela Startade (tillsammans med Lars Hultkranz) Health Economics Research Group at Örebro and Dalarna (HERGORD). Webredaktör för HERGORD:s hemsida. Startade tillsammans med Lars Hultkrantz en ny seminarieserie för doktorander. Organiserat (med Lars Hultkranz) the 8th European Development Research Network (EUDN) Workshop för doktorander, 30 augusti-2 September 2009, Örebro. Webbredaktör for EUDN workshops hemsida. Karlsson Martin Gästföreläsare på kursen Sverige tar över EU, FOJO i Kalmar 23/4-09, på temat Medborgarna då? Montin Stig Ledamot i Barnrättsakademins Rådgivande organ, Örebro universitet. Medlem i Academic Advisory Board till projektet Collaborative Innovation in the Public Sector, Roskilde universitet Persson Mattias Administrativt stöd under 8 th European Development Research Network Workshop for PhD Students, Örebro Åström Joachim Medlem i DEMO-net: The eparticipation Network, som är ett Network of excellence finansierat av Europeiska kommissionens sjätte ramprogram: Information Society Technologies (IST). Nätverket avser att stärka teknisk och samhällsvetenskaplig forskning rörande ny informationsteknik och politiskt deltagande genom att koppla samman individer och organisationer i Europa Medlem i International working group on e-consultations and public policy making. IWG är den första formella forskargruppen under transatlantiskt ledarskap med fokus på e-demokrati. Den består av cirka 20 forskare och leds av Peter M. Shane, Jacob E. Davis and Jacob E. Davis II Chair in Law vid Ohio State University, och Stephen Coleman, Professor i Politisk kommunikation vid Institute of Communications Studies, University of Leeds Åström Joachim Extern föreläsning Sörmlands Länsbildningsförbunds årsmöte, Länsbildningsförbundet Sörmland, Åsa Folkhögskola, april

27 Övre raden från vänster: Johannes Kristiansson, Ann-Sofie Hellberg, Stig Montin, Martin Karlsson, Monika Persson, Andreas Ask, Erik Lundberg, Elin Abelson, Jan Greve Nedre raden från vänster: Mattias Persson, Lars Hultkrantz, Kristin Ekblad, Renée Andersson, Anna Klerby, Hannu Larsson, Erik Amnå Saknas på kortet: Åke Grönlund, Mattias Bokenblom Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) Örebro universitet Örebro 27

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse 2013 1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010

UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010 och dess institutioner Innehållsförteckning 11 1. Viktigare aktiviteter och beslut under 2010 11 1.1 Organisationsfrågor 11 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå 11 1.3 Utbildning på forskarnivå

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet Slutrapport Vinnvård Innovationssystem för bättre hälsa 1.0 Inledning 1.1 Huvudsökande Mats Brommels 1.2 Projektnummer A2007-032 1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa 1.4 Total anslagssumma

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING 2014 3 Inledning

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Avdelningen för Miljö- och energisystem (IMES) juni 2004 Verksamhetsberättelse 2003 Miljö- och energisystem 2 Innehållsförteckning 1. Miljö- och energisystem (IMES)...3 Organisation...3

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer