~ FÖRSVARSMAKTEN ~ NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ FÖRSVARSMAKTEN ~ NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum 2013-08-14"

Transkript

1 ~ FÖRSVARSMAKTEN ~ NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning :50303 Sida l (6) Sändlista Ert tjanstestalle, handlaggare Ertdatum Er beteckning Vårt tjanstestalle, handlaggare LARS SOINI l ars. se GarnO 302-Slutlig order anhörigdag 2013 (l bilaga) Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Svar 16re s l tlig order för anhörigdagen 2013 vid Luleå 11. strilkomp. Norr Lokal samordn FMV/FSV Fort V LFV FMLOG FSG seeuritas ISS SAAB SFO FMTM F örsvarshälsan F 21 Kamratförening Flygmuseet Fazer Officerssällskapet (avsett för Björn Persson) (avsett för Hans Östman) (avsett för Seth Waara) (avsett för Lars Lindström) (avsett för Magnus Steen) (avsett för LeifNord) (avsett för Urban Nyman) (avsett för Mats Vikström) (avsett för Mirja Kreku) (avsett för Bert-Arne Lindberg) (avsett för Mats Grön berg) (avsett för Leif Gyllefjord) (avsett för Marie Nilsson-Lundberg) (avsett för Bemt Häggbom) (avsett för Henric Nordin) (avsett för Mikael Lindqvist) Inom F 21 StfC F 21 se C SFE C2 FBB (LARSOI) Postadress Norrbottens flygflottilj Luleå Besöksadress Kallaxheden Telefon Telefax E-post, Internet

2 NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning :50303 Sida 2 (6) Innehåll l. Orientering Inledning Syfte Genomforande Tider anhörigdag Garnisonsfest Verksamhetsöversikt Order l. Indelning Uppgifter Order till samtliga inom Garnisonen se F C 2 FBB C SFE C l Hkp Skv Försvarsrestauranger Logistik l. Förplägnadstjänst Teknisktjänst Transporter Allmänt Busstransporter garnisonsfest Parkering av fordon Hälso- och sjukvård Ledning l. Säkerhetstj än st Verksamhetssäkerhet- riskanalys Tänk särskilt på

3 NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning :50303 Sida 3 (6) 1. Orientering 1.1. Inledning Denna order utgör slutlig order för anhörigdagen Förberedande order anhörigdag med F 21 skr.nr :50260 och de projekt- och arbetsmöten som genomförts ligger som grund för genomförandet Syfte Reglera slutligt genomförande. 2. Genomförande 2.1. Tider anhörigdag Anhörig dagen genomförs lördag kl Program och hålltider kommer att delas ut i anslutning till entren, vakten F 21, genomförande dagen. För anställda i Luleå garnison finns programmet att hämta på Emilia under v Garnisonsfest Efter avslutad anhörigdag genomförs en gemensam fest för garnisonens personal med respektive. Festen genomförs i och i anslutning till H 81 ( filmsal en) kl , program enligt tidigare utskick. Den anställde går gratis, medföljande till en kostnad av 200 SEK. Betalning till Lena Korva via POC Verksamhetsöversikt Stomprogram för genomförandet finns i förberedande order. stabsarbetsplan och övrig dokumentation för projektet hittas under: I:\Lokal_Ll\200 Delade dokument\70 Projekt\Anhörigdag Order 3.1. Indelning Indelning enligt förberedande order Uppgifter Genomförandet sker samordnat inom garnisonen avseende materielutställningar, markprogram, flygprogram och garnisonsfest C F 21 genomför parallellt med anhörigdagen avtackning av reservofficerare (RO), högtidlighållandet av våra veteraner och uppmärksammar de facto att F 21 fyller 50-år som flottilj. Samtliga enheter deltar under dagen med all personal, avsteg efter överenskommelse med arbetstidsplanerande chef. Personal som inte anspråkstagits i någon av ovan verksamheter har i uppgift att ta hand om sina anhöriga under dagen.

4 NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning :50303 Sida 4 (6) Projektansvarig säkerställer genomförandet inom respektive ansvarsområde Order till samtliga inom Garnisonen Organisatorisk chef som äger personal vid annan skola, förband eller centra, som tillhör garnisonen, ansvarar för att informera och bjuda in vederbörande till anhörigdagen och gamisonsfesten. Respektive organisation upprättar ett anhörigprogram vid respektive arbetsplats enligt stomprogram. Respektive arbetstidsplanerande chef planerar arbetstid för genomförandet. Respektive medarbetare i garnisonen ansvarar för att anhöriga ledsagas till och från vakten se F21 Ansvarar genom C HR med stöd av 2 FBB, för program vid avtackning av RO. Ansvarar genom Stf SC för upprättandet av veteranprogram. Ansvarar genom Stf SC för upprättandet av jubileumsprogram. Ansvarar genom C Info för upprättandet av informationsbroschyrer/folder. Ansvarar genom C Info för upprättandet av fortlöpande information via Emilia till garnisonen. Ansvarar genom C HR för marktransporter och hänvisningar under anhörigdagen och gamisonsfesten. Ansvarar genom C HR för planering och genomförande av garnisonsfesten. Stödjer genom C Info 2 FBB:s upprättande av inpassering där info-folder, h proppar och övrigt delas ut i samband med ankomst till F 21. Inpassering sker i anslutning till kasern 8. Ansvarar genom C Info för att med text och bild dokumentera anhörigdagen. Ansvarar genom C Info för inbjudan och koordinering av media i anslutning till veteranpro grammet. Ansvarar genom C Gen för upprättande av ljudanläggning och scen för invigningstal och genomförande av flygprogrammet. Ansvarar genom C Gen för säkerhetstjänsten vid genomförandet C2 FBB Ansvarar för beställning och samordning av flygtransporterna för personal från Ärna, Såtenäs och personal vid förband/skolor och centra som inbjuds till anhörigdagen. Ansvarar för "inprocessing" för personal enligt ovan. Ansvarar för flaggtjänst under hela anhörigdagen. Ansvarar för avdukning och grovstädning av området efter genomförandet. Ansvarar för att upprätta inpassering i anslutning till kasern 8. Bemannas mellan

5 NORRBOTTENS FL Y G FLOTTILJ Datum Beteckning :50303 Sida 5 (6) C SFE Ansvarar för upprättandet och samordning av flygprogrammet Ansvarar för att utse speaker för flygprogrammet Deltar i markprogrammet enligt C Gen direktiv C 1 Hkp Skv Stödjer C SFE avseende flygprogrammet Avdelar delar av området H86 samt personal för statisk utställning. Deltar i markprogrammet enligt C Gen direktiv Försvarsrestauranger Ansvarar för förplägnadstjänst under anhörigdagen och gamisonsfesten. 4. Logistik 4.1. Förplägnadstjänst Anhöriga och anställda samt övriga gäster erbjuds lunch till ordinarie priser i samband med anhörigdagen, utspisning sker i MR Tallkronan kl Försäljning av glass och läsk/kaffe anordnas i utställningsområdet, OBS endast kontanter accepteras Teknisktjänst Behov av kabeldragningar, elanslutningar och utökad strömkapacitet anmäls till se 4.3. Transporter Allmänt Generellt löser den enskilde transporter till/från anhörigdagen, samordnad transport för personal tillhörande Ärna, Såtenäs och kommenderade till förband/skolor och centra samordnas via 2 FBB Busstransporter garnisonsfest Busstransporter från garnisonfesten till centralorter inom fyrkanten området genom festkommitten. Tider kommer att anslås i H 81 samt återfinnas på EMILIA fr.o.m v Parkering av fordon Parkering av fordon får ske på ordinarie parkeringsplatser dock kan parkeringsplatser vid H86, H81 och vid Byl i anslutning till flygledartornet EJ disponeras m h t markutställningar. Senare tillkommande anhöriga, tillresta med fordon, parkerar i första hand på vplparkeringen och i andra hand på stora skjutbanan och i sista hand fotbollsplanen.

6 NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning :50303 Sida 6 (6) OBS! Respektive tjänsteman informerar tillresande anhöriga om var de skall parkera före anhörigdagen syftande till att minimera parkeringsskador Hälso- och sjukvård Ordinarie hänvisningar under anhörigdag, vid akuta olycksfall gäller Ledning 5.1. säkerhetstjänst Anhörig dag och den verksamhet som ska bedrivas erfordrar en säkerhetsanalys. En övergripande riskanalys är framtagen av MarkSäkOff Verksamhetssäkerhet - riskanalys Varje verksamhet skall göra en analys över sin verksamhet och vidta åtgärder för att undvika skada, den skall minst omfatta: Risk för personskador skyddsvärden Stöld av dyrbar och svårersättlig mtrl Förtroendeskadlig verksamhet 6. Tänk särskilt på '-- Hörselskydd/kåpor för barn (proppar finns att tillgå vid entre tältet) Den enskilde tjänstemannen ansvarar för att arbetsplatsen är låst. Chefer ansvarar för att tillträde ej medges till skyddsvärda lokaler inom eget ansvarsområde. Det är ok att ta in hundar på området, men tänk på att det sker under eget ansvar, hundar skall vara kopplade.

7 Buller - en risk Det bullrar på en flygplats, på vissa ställen så pass mycket att hörselskador kan uppkomma efter mycket kort exponeringstid. Därför är det viktigt att vara beredd på detta och alltid använda hörselskydd där du blir anvisad. Anvisade hörselskydd vid besök i och i direkt närhet av flygplan vid start och landning samt skjutbana ska användas. Trafik Parkera endast på markerade parkeringsplatser. Brandskydd Det finns återsamlingsplatser för varje byggnad på området. Om en brand uppstår ska du bege dig till den platsen. Ta del av byggnadens brandbestämmelser och utrymningsplan. Respektera att rökförbud råder. c (?;;{~c; /~d>cjo;:j0..30,5 Anhörigdag Luleå garnison Var får du vistas? Generellt gäller att du får vistas där din besöksmottagare är eller den plats som din besöksmottagare anvisar. Det finns många ställen på en flygplats där ingen får befinna sig utan särskilda tillstånd eller rätt utbildning. Airside Airside är ett fårdområde och manöverområde för flygplan, helikoptrar och fordon med särskilt tillstånd. Här får endast utbildad personal vistas. Besökare ska bära varselklädsel Flygplan är tekniskt avancerade och i vissa fall känsliga maskiner. Rör aldrig vid uppställda flygplan eller helikoptrar utan att speciellt utbildad personal har gett klartecken. Observera att det kan vara förenat med livsfara att befinna sig i närheten av flygplan och helikoptrar med uppstartade motorer. Lyssna på utbildad personal. Renhållning Skräp kan blåsa in i olämpliga områden. Eventuella matrester drar ofta till sig fåglar och andra djur, vilket i sin tur kan orsaka olyckor. Släng därför skräp och avfall i avsedda soptunnor. Om något händer Om något händer, en incident som kanske skulle kunna leda till en olycka, är det viktigt att rätt personer får reda på detta. Meddela besöksmottagaren alternativt vakthavande befål, VB F 21. VB F eller Vid olycka Ring 112 FÖRSVARSMAKTEN NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Program 24 augusti 2013 kil

8 Hjärtligt välkomna till F 2l:s och Luleå garnisons anhörigdag. En dag där vi som arbetar här får möjlighet att visa våra anhöriga vår arbetsplats. Den l juli var det på dagen 50 år sedan flottiljen fick flottiljstatus, trots att ett embryo till dagens flygflottilj skapades redan under brinnande krig Kungliga Norrbottens flygbaskår sattes upp l juli 1941, det vill säga 22 år tidigare. I dag har vi flera olika program och hålltider. De finns presenterade här intill. Än en gång, hjärtligt välkomna. Fredrik Bergman, Flottiljchef och chef för Luleå garnison Anhörigprogram Tid: ( Flygprogram Kl ( Enskilt Jas 39 Gripen, uppvisningsförare från 212.stridsflygdivisionen Helikopter, l.helikopterskvadronen Veteranprogram Plats: Minnesstenen vid skogsmässen Tid: KllS.OS inleds ceremonin med överflygning av 4-grupp Jas 39 Gripen. Veteraner med sina anhöriga är välkommen att närvara vid veteranceremonin där vi tillsammans med F 21 hedrar våra veteraner och högtidlighålla minnet av stupade och omkomna i internationella fredsbevarande insatser. ( ( '!?J/U?; c; )?6"()0 ;tf't:jj Vakten Taxibana 2. Museet 3. Entre 4. Minnessten (plats för veteranceremoni) 5. Restaurang 6. Publikplats flyguppvisning 7. Platser för markprogram J''...,_,. ~ 'i"!i, ~...,[:J;> ~-=,:,. ~,...,. 'C Respektive arbetsplats ansvarar för sitt program. Mat och dryck Restaurang Tallkronan håller lunchöppet Självkostnadspris. Reservofficersprogram Programmet är för särskilt inbjudna. Museet Flygmuseum F 21 håller öppet under dagen. Markprogram Plats: Parkeringen vid filmsalen Fältfordon, räddningsfordon, fålthållningsmateriel, containerburen materiel Plats: Mellan kasern 25 och filmsalen Fordon, soldatburen materiel, vapen, hund, optisk materiel Plats: Hangar 86 Jas 39 C/D Gripen Plats: Lilla skjutbanan Skjutning Plats: I anslutning till utställningsområdet Bandvagnsåkning

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 8 2012 s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Policy avseende alkohol, droger och tobak

Policy avseende alkohol, droger och tobak Datum Kommunstyrelseförvaltningen 2007-12-17 1(11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 51 Monternummer mailas till monteransvarig Vecka 3 Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret 2010-2011 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

4H:s lägerpärm Register

4H:s lägerpärm Register 4H:s lägerpärm Register Register 1. Inledning Allmänt 2. Förberedelser 3. Programplanering 4. Genomförande 5. Lägrets avslutande Olika läger 6. 4H läger 7. Lägertyper Fördjupning 8. Ekonomi 9. Lagar och

Läs mer

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Välkommen till Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Vi har i denna folder tagit fram lite material som du som anställd medarbetare

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar)

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Organisation 3. Styrelsen 4 Arbetsgrupper beskrivning gemensamt 5 ÖFSK Event 6 Flyg (flygverksamhetsansvarig, tekniskt ansvarig, pilotschema) 7 Anläggning (stugfogde/anläggningsansvarig,

Läs mer