SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S) Allan Elfstrand (C) Övriga närvarande Ersättare Pär Johansson (M) Per Helgesson (S) Tjänstemän Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Åsa Törngren, miljöinspektör, 1-7 Mikael Lindberg, bygglovhandläggare Sindre Dahlkvist, bygglovhandläggare Övriga Justering Justerare Allan Elfstrand Plats och tid Kommunkontoret den 31 januari 2012, kl Justerade paragrafer 1-17

2 (27) Underskrifter Sekreterare Karin Altberg Ordförande Ylva Ivarsson Justerare Allan Elfstrand Anslag på kommunens officiella anslagstavla i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 25 januari Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på miljö- och byggkontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 1 februari 2012 och tas ned den 22 februari Under den tiden har du möjlighet att överklaga besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta nämndssekreteraren... Karin Altberg Nämndssekreterare Tfn

3 (27) Mbn 1 Godkännande av dagordningen godkänner dagordningen med följande ändringar: Ansökan om strandskyddsdispens för gemensamhetsanläggning vid Styggbonäset stryks och tas upp den 14 mars. Tillägg för information av Jörgen Granberg om samrådsyttrandet avseende förslag till detaljplan för område längs Voxnan i centrala Edsbyn.

4 (27) Mbn 2 Dnr NN del av, ansökan om förhandsbesked för byggande av ett fritidshus Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om förhandsbesked , situationsplan Förutsättningar Tomtplatsen ligger inom R 71 i Översiktsplanen 2000, som innebär bl a att Området är av stort intresse för friluftslivet och turismen, särskilt med tanke på fiske och kanotsport. Ovanåkers kommun har antagit ett tematisk tillägg landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS till gällande översiktsplan, och området ligger inom antaget LIS område som i första hand anges vara lämpligt för bostäder. Bygglovhandläggarens yttrande: Den aktuella platsen som ansökan avser, ligger på östra sidan av Mållången vid Styggbonäset. Platsen har besökts. Den tilltänkta byggplatsen för fritidshuset är idag obebyggd skogsmark. En mindre väg separerar fastigheten från sjön. Det nya fritidshuset bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse. En angöringsväg till fastigheten är tänkt att gå från den befintliga vägen upp till det nordöstra hörnet av fastigheten. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. Brygga och båthus till den nya fastigheten planeras genom att fastighetsägaren till NN, NN, söker strandskyddsdispens och bygglov för en gemensamhetsanläggning vid strandkanten, nedanför den nya avstyckade fastigheten. Fastighetsrättsliga åtgärder Miljö- och byggkontoret har haft samråd med lantmätare Ola Gustafsson. Berörda grannar Berörda grannar har delgivits ärendet utan erinran. Naturtyp Naturtypen på platsen är idag obebyggd skogsmark. et skickas till För kännedom: Ägarna av fastigheterna NN forts

5 (27) Mbn 2 forts Vatten och avlopp Vatten kommer eventuellt att tas från sjön eller källa. Torrtoalett eller förbränningstoalett kommer att användas. Eventuellt någon form av infiltration av BDT. Radon Tomtplats ligger inom lågriskområde. Tjänstemannayttrande om villkor för lokaliseringen Ett villkor för att bygglov skall kunna påräknas är att byggnad som avses att uppföras är förenlig med plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen 2:6 skall byggnader utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Prövning av utformningen av byggnaden har inte gjorts. Detta görs i bygglovskedet. Situationsplanen ska vid bygglovsansökan vara redovisad på karta, grundad på en kopia av fastighetsbildningskartan, där plushöjder på fastigheten ska redovisas och godkännas vid tomthörn, stugans hörn och i övrigt för den yta som markplaneras för lokaliseringen. Även plushöjder för väg ska redovisas. Samlad bedömning Lokaliseringen bedöms förenlig med tillämplig lagstiftning och förhandsbesked tillstyrks. Åtgärden bedöms förenlig med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken kap 3 och 4. Plan- och bygglagen kapitel 2 bedöms vara uppfyllt. Plan- och bygglagen kap 8:1-18 bedöms ha förutsättningar att kunna uppfyllas vid kommande bygglovprövning. ställer sig positiv till föreslagen åtgärd. Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kap 9:17 meddelas. Tjänstemannens yttrande om villkor för lokaliseringen skall gälla som villkor för beslut. forts

6 (27) Mbn 2 forts Sökanden får betala en avgift på 4319 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Upplysningar Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann lagakraft. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov för den sökta åtgärden har beviljats. (plan- och bygglagen 9 kap 18 ). Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

7 (27) Mbn 3 Dnr NN, ansökan om strandskyddsdispens för byggande av ett fritidshus och angöring av väg Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan , situationsplan Förutsättningar: För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap Åtgärden kräver strandskyddsdispens. Tomtplatserna ligger inom R 71 i Översiktsplanen 2000, som innebär bl a att Området är av stort intresse för friluftslivet och turismen, särskilt med tanke på fiske och kanotsport. Ovanåkers kommun har antagit ett tematisk tillägg landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS till gällande översiktsplan, och området ligger inom antaget LIS område som i första hand anges vara lämpligt för bostäder. Bygglovhandläggarens yttrande om strandskyddsdispens: Den aktuella platsen som ansökan avser, ligger på östra sidan av Mållången vid Styggbonäset. Platsen har besökts. Den tilltänkta byggplatsen för fritidshuset är idag obebyggd skogsmark. En mindre väg separerar fastigheten från sjön. Det nya fritidshuset bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse. En angöringsväg till fastigheten är tänkt att gå från den befintliga vägen upp till det nordöstra hörnet av fastigheten. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. Brygga och båthus till den nya fastigheten planeras genom att fastighetsägaren till NN, NN söker strandskyddsdispens och bygglov för en gemensamhetsanläggning vid strandkanten nedanför den nya avstyckade fastigheten. Tomtplatsbestämning Fastigheten kommer att omfatta ca 1500 kvm, 50x30 meter enligt redovisad situationsplan och vara belägen ca 66 meter från strandkanten. Vid tomtens nordöstra hörn angörs fastigheten genom en ny väg. Hela fastigheten bedöms vara tomtplats. et skickas till För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg forts

8 (27) Mbn 3 forts Syftet med åtgärden Att bygga ett nytt fritidshus med angöringsväg till fastigheten. Naturtyp Naturtypen på platsen är idag obebyggd skogsmark. Konsekvenser för växt- och djurliv Om de biologiska värdena påverkas på ett icke acceptabelt sätt skall dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker. Vad gäller konsekvenser för växt- och djurliv samt det rörliga friluftslivet, har samråd skett med Åsa Törngren, kommunens naturvårdsansvarig. Konsekvenser för det rörliga friluftslivet Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv är tillgodosedd genom fri passage utmed vägen och området mellan vägen och stranden. sunderlag Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs särskilda skäl. Sådana skäl bedöms finnas och vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse, MB 7 kap. 18 d. Åtgärden bedöms vara förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms heller inte långsiktigt motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna och beviljandet av strandskyddsdispens tillstyrks. Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms heller inte långsiktigt motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna. Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15. Särskilt skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse MB 7 kap. 18 d.

9 (27) Mbn 3 forts Fastigheten kommer att omfatta ca 1500 kvm, 50x30 meter enligt redovisad situationsplan och vara belägen ca 66 meter från strandkanten. Vid tomtens nordöstra hörn angörs fastigheten genom en ny väg. Hela den nya fastigheten är tomtplats. Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att dispens kan beviljas. Sökanden får betala en avgift på 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Upplysningar Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h.) Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

10 (27) Mbn 4 Dnr Södra Edsbyn 6:4, ansökan om bygglov för en radiolänk, trästolpe 9 meter över mark Sökanden: FORTUM DISTRIBUTION AB Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om bygglov med teknisk beskrivning och anmälan av kontrollansvarig , situationsplan , detaljritningar , lägeskarta , yttrande från berörd stugägare , yttrande från ägaren av Södra Edsbyn 6:4, Förutsättningar: Fastigheten ligger inom område R106 i Översiktsplanen 2000, som innebär att området är av intresse för friluftsliv. Berörd granne och fastighetsägare har delgetts ärendet och har inget att erinra. Bygglovhandläggarens yttrande om bygglov: Anläggningens syfte är att förkorta driftavbrott med hjälp av en fjärrfrånskiljare i Voxnadalen området. I dagsläget är signalen svag till fjärrfrånavskiljaren i Voxnadalen och den nya radiolänken sätts upp för att förebygga vid t.ex. strömavbrott i området, där så många som möjligt ska få tillbaka strömmen fortare. Sändaren i stolpen är på 5W och är endast i sändningsläge när fjärrfrånavskiljaren i Voxnadalen ska manövreras cirka 5-10 gånger per år eller när kontroll av funktion sker cirka 1 gång per dygn. En sådan anläggning bedöms vara av allmänt intresse. Anläggningen kommer att sättas upp på uppdrag av Eltel Networks Infranet AB, Bollnäs. Radiolänkens placering och utformning godkänns. Bygglov beviljas. Sökanden får betala en avgift på 9455 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Laghänvisning Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i plan- och bygglagen kap 2. Forts et skickas till För kännedom: NN

11 (27) Mbn 4 forts Upplysningar et upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från beslutsdatum. 9 kap 43. Anmälan om byggnadsarbetenas avslut ska göras till miljö- och byggnämnden för utfärdande av slutbesked, 10 kap 34. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

12 (27) Mbn 5 Dnr NN, ansökan om bygglov för ändrad användning från NN till fritidsboende, anmälan om ombyggnad för våtrum med toalett och dusch Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om bygglov med teknisk beskrivning , kompletterande beskrivning , planritningar , situationsplan , yttrande från ägarna till NN, , yttrande från ägaren till NN, , yttrande från Länsmuseet , ändrad situationsplan , yttrande från Trafikverket Förutsättningar: Fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö i Vängsbo. Områdesbestämmelser finns upprättade för fastigheten. Bygglovhandläggarens yttrande om bygglov: Bygglovansökan avser att ta i anspråk och bygga om ett äldre bönhus för fritidshusändamål. Ombyggnationen består i att göra ett befintligt entréutrymme till badrum, samt modernisera befintligt kök på våning två. Platsen har besökts och byggnadens lokalisering bedöms lämplig för fritidshusändamål. Sökt åtgärd rör inte delar av byggnaden som är särskilt utpekat i områdesbestämmelserna. Någon utvändig förändring av byggnaden sker inte. Samråd har skett med Länsmuseet och utifrån samrådsyttrande bedöms sökt åtgärd kunna godkännas. Länsmuseet rekommenderar att: Varsamhet visas när panel, foder, lister, dörrar och liknande som åtgärden kräver monteras ned. Samt att nämnda byggnadsdelar förvaras på fastigheten för eventuellt framtida bruk. Samråd har även hållits med lokal expert på byggnader av kulturhistorisk värde, Marie Louise Göllas. Hon har muntligt meddelat att sökt åtgärd ska kunna godkännas. Trafikverket har tagit del av förslaget och anser att det är en fördel om inoch utfart etableras på tomten. In- och utfarten ska placera så långt väster ut som är praktiskt möjligt. Ett eventuellt staket får inte vara högre än att en bilförare ser över staketet åt båda håll, när han står placerad i utfarten. Det är fastighetsägares ansvar att staketet tål de snölaster som kan tänkas tryckas mot det i samband med snöröjning. forts et skickas till: För kännedom: NN

13 (27) Mbn 5 forts Vattentillförsel är planerad från Vängsbo bys egen vattenledning och avlopp anslutas till kommunalt avloppnätverk. forts Byggnadstekniska frågor kommer att behandlas i ett tekniskt samråd och beslut om Kontrollplan PBL. Miljö- och byggkontoret kräver ingen kontrollansvarig för åtgärden (PBL kap 10, 10 ). Berörda grannar De grannar som har hörts har inget att erinra mot ansökt åtgärd. Synpunkter fastighetsgränsen har inkommit från berörd granne på NN. Ett fel i Lantmäteriets karta har medförd att inlämnad situationsplan, inlämnad , inte har korrekta fastighetsgränser. Gränsdragningen har ingen direkt påverkan på beslutet i det här fallet, då beslutet rör ändrad användning och invändig ombyggnad på en redan befintlig äldre byggnad. Berörd granne, NN och handläggare har i samråd ritad in ungefärliga gränser på ny situationsplan som underlag för beslut. Denna handling gäller inte vid en fastställning av exakta fastighetsgränser. Riksintresset kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt. Bygglov beviljas. Ett startbesked behövs för att få påbörja åtgärderna, 10 kap 3. Sökanden får betala en avgift på 2832 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Laghänvisning Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i plan- och bygglagen kap 2 och 8 kap Upplysningar et upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från beslutsdatum. 9 kap 43. Ett startbesked behövs för att få påbörja åtgärderna, 10 kap 3. Anmälan om byggnadsarbetenas avslut ska göras till byggnadsnämnden för utfärdande av slutbesked, 10 kap 34. forts

14 (27) Mbn 5 forts Särskilt tillstånd krävs för enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken. Ansökan eller anmälan ska lämnas in till kommunen. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

15 (27) Mbn 6 Dnr Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Gruppstation för vindkraft Annefors, 149 verk, remiss från Länsstyrelsen Gävleborg Med hänsyn till det rörliga friluftslivet och verksamheten i anslutning till Vargas Vildmarkslodge avstyrks placering av vindkraftverk närmare än 500 m till Finnskogsleden i Ovanåker kommun. Verksamhetsområdet väster om Finnskogsleden i Ovanåkers kommun bör inte ingå i tillståndets områdesavgränsning. Nämnden förordar att tillståndet skall tidsbegränsas. Nämnden avstyrker företagets begäran om verkställighet. Bakgrund Bergvik Skog AB lämnade i mars 2010 in en ansökan om tillstånd att etablera och driva Vindpark Annefors. Vindparken omfattar 149 vindkraftverk och berör både Bollnäs och Ovanåker kommuner. Nio vindkraftverk i Ovanåkers kommun är preliminärt placerade norr och söder om sjön Grannäsen. Efter det att berörda fått yttra sig angående kompletteringsbehovet av ansökan/mkb n och företaget kompletterat ansökan har miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig i tillståndsärendet. Motiv Ett 40-tal vindkraftverk är placerade i anslutning till den sedan länge etablerade Finnskogsleden, därav ca 10 i direkt anslutning till leden. Markerade leder är en mycket viktig tillgång för det rörliga friluftslivet, och stundtals avgörande för att den mer oerfarna vandraren skall ge sig ut i skogen. För att bevara naturupplevelsen bör verken placeras på ett för friluftslivet godtagbart skyddsavstånd. MKN redovisar att bullernivån en km från Vargas Björngömsle är 40 db(a) men inte kommer att överstiga 35dB(A) i direkt anslutning till gömslet. Det är angeläget att placeringen och därmed också verksamheten kring vindkraftverken placeras på så lång avstånd som möjligt från turistanläggningen. Tillståndets områdesavgränsning framgår av bifogade kartor. De vindkraftverk som är markerade på kartan representerar en möjlig men inte fastställd placering. forts et skickas till För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg

16 (27) Mbn 6 forts Placeringen av vindkraftverken kommer efter noggrannare utredning att uppföras inom en yta redovisad i bilaga 15 i kompletteringspärmen. Området väster om Finnskogsleden i Ovanåkers kommun ingår inte den yta som kommer att vara aktuellt för eventuellt vindkraftverk. Tillståndets områdesavgränsning bör därför minskas ned till faktisk yta som kommer att tas i anspråk och där effekter redovisats i MKN. Tillstånd enligt miljöbalken bör tidsbegränsas. Att bedriva den här miljöfarliga verksamheten inskränker annat allemansrättsligt nyttjande av området. Det är i högsta grad relevant att i tillståndet ange inom viken tid verksamheten får bedrivas med givna villkor. Vindkraftverk har en relativt lång teknisk livslängd och en lämplig tidsbegränsning kan vara maximal driftstid. Att starta en helt ny verksamhet med betydande miljöpåverkan som innebär stora ingrepp i naturmiljön innan tillståndet vunnit laga kraft är direkt olämpligt.

17 (27) Mbn 7 Tillsynsprojekt som genomförts under 2011, fortsatt information Vid sammanträdet i december påbörjades informationen om tillsynen Miljöinspektör Åsa Törngren fortsätter nu att informera. Inventering av lantbruk Länsstyrelsen har tagit över djurskyddstillsynen från kommunerna, men miljötillsynen är kvar. En enkät har skickats ut till alla lantbrukare för att få information om vilka som bedriver miljöfarlig verksamhet. C-verksamheter De verksamhetsutövare som bedriver C-verksamheter lämnar årligen in en miljörapport, där de beskriver vad som har hänt under året. Fastbränsleanläggningar och avloppsreningsverk Åsa Törngren har varit ute på tillsynsbesök till de större fastbränsleanläggningarna och alla avloppsreningsverk. Förskolor Laura Fenlin har varit ute på tillsynsbesök på alla förskolor. Strandbad Provtagning sker varje år vid 10 st strandbad. Nämnden tackar för informationen

18 (27) Mbn 8 Dnr Bokslut 2011 godkänner bokslutet och överlämnar det till ekonomiavdelningen. Sammanfattning Resultatet visar på ett överskott på kr på grund av att kontoret inte varit fullt bemannat. Måluppfyllelsen är ändå mycket bra. Intäkter från främst ärenden som gäller enskilda avlopp har blivit större än budgeterat och kostnaden för kalkningen av sjöar blev lägre än budget. sunderlag Förvaltningsberättelsen Måluppfyllelsen av styrkortet. et ska skickas till För handläggning: Ekonomiavdelningen

19 (27) Mbn 9 Dnr Uppföljning av internkontrollplan för 2011 godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet Uppföljningen är utformad som en avvikelserapportering. Därför kommenteras endast avvikelser i internkontrollplanen för sunderlag Uppföljning av internkontrollen för 2011 med bilaga. Dokument- och ärendehantering: 4c) Resursbehovsutredning och verksamhetsplan 2012 för miljö- och bygg tas upp för beslut på nämndsammanträdet i mars. Nämndens dokumenthanteringsplan kommer att aktualiseras under et ska skickas till För kännedom: Ekonomikontoret, Jenny Eriksson

20 (27) Mbn 10 Dnr Plan för intern kontroll 2012 antar planen för intern kontroll 2012 enligt upprättat förslag. sunderlag Förslag till plan för intern kontroll 2012 daterad et ska skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen

21 (27) Mbn 11 Dnr Personuppgiftsombud Karin Altberg, miljö- och byggkontoret, utses som miljö- och byggnämndens personuppgiftsombud enligt PUL Ärendet Enligt PUL 36 finns en anmälningsplikt till Datainspektionen för behandling av personuppgifter. Sådan anmälan behöver dock inte göras, om kommunen utser ett eller flera personuppgiftsombud enligt PUL Då räcker det med att personuppgiftsombudet ser till att personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och att en förteckning över ändamål och behandlingar finns hos ombudet. et skickas till Datainspektionen

22 (27) Mbn 12 Dnr Information om Säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll Miljö- och byggkontorets förslag till beslut mottager informationen. Sammanfattning av ärendet Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på miljö- och byggkontoret där temat var hot och våld. Arbetsmiljöverket framförde vid inspektionen och i ett senare inspektionsmeddelande att brister fanns för säkerhetsrutiner vid fältarbete och hemkomstkontroll, vilket kan medföra risk för skada och ohälsa. Kontoret ålades att upprätta aktuella skriftliga säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll vid arbeten som kan medföra risk för hot och våld. Rutinerna ska också gås igenom och vara väl kända bland de arbetstagare som är berörda av rutinerna och kan bli berörda av riskerna. Inspektionen resulterade i att kontoret tillsammans har arbetat med frågan och kommit fram till bra och säkra rutiner, som också bedöms kunna fungera väl i den dagliga verksamheten. Dessa skriftliga rutiner presenterades till Arbetsmiljöverket vid en uppföljande inspektion , där rutinerna godkändes och ärendet avskrevs. Underlag Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande Miljö- och byggkontorets Säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll, fastställda

23 (27) Mbn 13 Dnr Byte av databas till ärendehanteringssystemet miljö- och byggreda. godkänner att engångskostnader på ca kr, som är förenade med byte av Microsoft Access databas till SQL databas, tas från driftsbudgeten för Sammanfattning av ärendet Miljö- och byggkontoret använder idag ärendehanteringssystemet Miljöoch byggreda från EDP Consult vilket är uppbyggt från en Access databas som Microsoft inte uppdaterar och utvecklar längre. EDP Consult uppdaterar och utvecklar därför inte heller miljö- och byggreda i Access versionen utan istället sker EDP:s utveckling av systemet i en modern SQL databas parallellt med att den äldre Access versionen fasas ut. Miljö- och byggreda har också en koppling till kommunens övergripande kartdatabas e-view samt EDP:s fastighetsdatadas fastighet 9000 för vilka nämnden idag betalar årliga avgifter. Kommunen kommer under 2012 att byta ut e-view till en ny övergripande kartdatabas Geosecma med en tillhörande ny fastighetsdatabas, som inte har stöd av Access utan kräver en SQL databas. För att undvika dubbla kostnader och krav på kompetens för två kart- och fastighetssystem i kommunen så behöver kontoret snarast för att klara det dagliga arbetet gå över till att ha SQL versionen av miljö- och byggreda. Ett byte av databas från Access version till SQL version innebär engångskostnader för nämnden på ca kr. Dessa uppkommer vid inköp av en ny server med SQL licens, uppdateringar, installationer och nya kopplingar till kart- och fastighetsdatabaser med mera. Det är möjligt att ta dessa kostnader från driftbudgeten då kontoret idag inte har någon praktisk möjlighet att de närmaste månaderna nyanställa en miljöinspektör på heltid vilket skapar ett överskott i nämndens budget. Utrymme till denna heltidsanställning finns från och med 2012, då nämndens ram utökats. Ekonomikontoret anser det vara möjligt att ta engångs-kostnader från driftbudgeten. Verksamheten får anpassas till kontorets personalbemanning.

24 (27) Mbn 14 Dnr Information om rutiner för samarbetsformer mellan miljöoch byggkontoret, Alfta-Edsbyns Fastighets AB m fl tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Enligt miljö- och byggnämndens styrkort 2011, ska Fastställda samarbetsformer mellan kommunalförbund, bolag och förvaltningar finnas för bästa resultat för kommunen och kunden. Det finns ett behov av att tydliggöra vad dessa samarbetsformer innebär inför framtiden och det presenteras nedan. 1. Miljö- och byggkontoret ansvarar för att ca 2-3 gånger per år sammankalla till ett möte med representanter från räddningstjänsten, övriga förvaltningar, AEFAB, OKAB och övriga kommunala bolag. På mötet ska var och en lyfta upp vad som är på gång i deras respektive verksamheter och vi ska tidigt för kommunens bästa fånga upp och reda ut eventuella tillstånd som behövs, detaljplanefrågor och övrig problematik som kan finnas. 2. AEFAB ansvarar för att informera miljö- och byggkontoret om vad som är på gång och i god tid och med de intervall som är nödvändiga, exempelvis 2-3 gånger per år. Självklart löpande vid nya åtgärder som AEFAB driver och som kan bli ett ärende för miljö- och byggkontoret. På så vis kan diverse frågor tidigt redas ut gemensamt före ett formellt ärende initieras. Se även under punkt 1.

25 (27) Mbn 15 Dnr Detaljplan för område längs Voxnan i centrala Edsbyn, tekniska nämnden, samrådsyttrande beslutade vid sammanträdet i december 2011 att delegera till miljö- och byggchef Jörgen Granberg att yttra sig om detaljplaneförslaget. Granberg informerar om innehållit i samrådsyttrandet. Nämnden tackar för informtionen.

26 (27) Mbn 16 Delegeringsbeslut tagna mellan enligt bilaga daterad Nämnden godkänner redovisningen.

27 (27) Mbn 17 Meddelanden Delges och lägges till handlingarna: Detaljplan Celsiusområdet, beslut från kommunstyrelsen NN, beslut från Förvaltningsrätten i Falun, angående överklagat bygglovsärende.

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 31 oktober, kl.13.00-16.00. Beslutande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Jan-Åke Lindgren (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson Sammanträdesdatum Sida 2009-01-22 2 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 januari 2009, kl. 09:00-12:30 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer