SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S) Allan Elfstrand (C) Övriga närvarande Ersättare Pär Johansson (M) Per Helgesson (S) Tjänstemän Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Åsa Törngren, miljöinspektör, 1-7 Mikael Lindberg, bygglovhandläggare Sindre Dahlkvist, bygglovhandläggare Övriga Justering Justerare Allan Elfstrand Plats och tid Kommunkontoret den 31 januari 2012, kl Justerade paragrafer 1-17

2 (27) Underskrifter Sekreterare Karin Altberg Ordförande Ylva Ivarsson Justerare Allan Elfstrand Anslag på kommunens officiella anslagstavla i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 25 januari Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på miljö- och byggkontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 1 februari 2012 och tas ned den 22 februari Under den tiden har du möjlighet att överklaga besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta nämndssekreteraren... Karin Altberg Nämndssekreterare Tfn

3 (27) Mbn 1 Godkännande av dagordningen godkänner dagordningen med följande ändringar: Ansökan om strandskyddsdispens för gemensamhetsanläggning vid Styggbonäset stryks och tas upp den 14 mars. Tillägg för information av Jörgen Granberg om samrådsyttrandet avseende förslag till detaljplan för område längs Voxnan i centrala Edsbyn.

4 (27) Mbn 2 Dnr NN del av, ansökan om förhandsbesked för byggande av ett fritidshus Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om förhandsbesked , situationsplan Förutsättningar Tomtplatsen ligger inom R 71 i Översiktsplanen 2000, som innebär bl a att Området är av stort intresse för friluftslivet och turismen, särskilt med tanke på fiske och kanotsport. Ovanåkers kommun har antagit ett tematisk tillägg landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS till gällande översiktsplan, och området ligger inom antaget LIS område som i första hand anges vara lämpligt för bostäder. Bygglovhandläggarens yttrande: Den aktuella platsen som ansökan avser, ligger på östra sidan av Mållången vid Styggbonäset. Platsen har besökts. Den tilltänkta byggplatsen för fritidshuset är idag obebyggd skogsmark. En mindre väg separerar fastigheten från sjön. Det nya fritidshuset bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse. En angöringsväg till fastigheten är tänkt att gå från den befintliga vägen upp till det nordöstra hörnet av fastigheten. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. Brygga och båthus till den nya fastigheten planeras genom att fastighetsägaren till NN, NN, söker strandskyddsdispens och bygglov för en gemensamhetsanläggning vid strandkanten, nedanför den nya avstyckade fastigheten. Fastighetsrättsliga åtgärder Miljö- och byggkontoret har haft samråd med lantmätare Ola Gustafsson. Berörda grannar Berörda grannar har delgivits ärendet utan erinran. Naturtyp Naturtypen på platsen är idag obebyggd skogsmark. et skickas till För kännedom: Ägarna av fastigheterna NN forts

5 (27) Mbn 2 forts Vatten och avlopp Vatten kommer eventuellt att tas från sjön eller källa. Torrtoalett eller förbränningstoalett kommer att användas. Eventuellt någon form av infiltration av BDT. Radon Tomtplats ligger inom lågriskområde. Tjänstemannayttrande om villkor för lokaliseringen Ett villkor för att bygglov skall kunna påräknas är att byggnad som avses att uppföras är förenlig med plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen 2:6 skall byggnader utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Prövning av utformningen av byggnaden har inte gjorts. Detta görs i bygglovskedet. Situationsplanen ska vid bygglovsansökan vara redovisad på karta, grundad på en kopia av fastighetsbildningskartan, där plushöjder på fastigheten ska redovisas och godkännas vid tomthörn, stugans hörn och i övrigt för den yta som markplaneras för lokaliseringen. Även plushöjder för väg ska redovisas. Samlad bedömning Lokaliseringen bedöms förenlig med tillämplig lagstiftning och förhandsbesked tillstyrks. Åtgärden bedöms förenlig med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken kap 3 och 4. Plan- och bygglagen kapitel 2 bedöms vara uppfyllt. Plan- och bygglagen kap 8:1-18 bedöms ha förutsättningar att kunna uppfyllas vid kommande bygglovprövning. ställer sig positiv till föreslagen åtgärd. Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kap 9:17 meddelas. Tjänstemannens yttrande om villkor för lokaliseringen skall gälla som villkor för beslut. forts

6 (27) Mbn 2 forts Sökanden får betala en avgift på 4319 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Upplysningar Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann lagakraft. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov för den sökta åtgärden har beviljats. (plan- och bygglagen 9 kap 18 ). Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

7 (27) Mbn 3 Dnr NN, ansökan om strandskyddsdispens för byggande av ett fritidshus och angöring av väg Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan , situationsplan Förutsättningar: För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap Åtgärden kräver strandskyddsdispens. Tomtplatserna ligger inom R 71 i Översiktsplanen 2000, som innebär bl a att Området är av stort intresse för friluftslivet och turismen, särskilt med tanke på fiske och kanotsport. Ovanåkers kommun har antagit ett tematisk tillägg landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS till gällande översiktsplan, och området ligger inom antaget LIS område som i första hand anges vara lämpligt för bostäder. Bygglovhandläggarens yttrande om strandskyddsdispens: Den aktuella platsen som ansökan avser, ligger på östra sidan av Mållången vid Styggbonäset. Platsen har besökts. Den tilltänkta byggplatsen för fritidshuset är idag obebyggd skogsmark. En mindre väg separerar fastigheten från sjön. Det nya fritidshuset bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse. En angöringsväg till fastigheten är tänkt att gå från den befintliga vägen upp till det nordöstra hörnet av fastigheten. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. Brygga och båthus till den nya fastigheten planeras genom att fastighetsägaren till NN, NN söker strandskyddsdispens och bygglov för en gemensamhetsanläggning vid strandkanten nedanför den nya avstyckade fastigheten. Tomtplatsbestämning Fastigheten kommer att omfatta ca 1500 kvm, 50x30 meter enligt redovisad situationsplan och vara belägen ca 66 meter från strandkanten. Vid tomtens nordöstra hörn angörs fastigheten genom en ny väg. Hela fastigheten bedöms vara tomtplats. et skickas till För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg forts

8 (27) Mbn 3 forts Syftet med åtgärden Att bygga ett nytt fritidshus med angöringsväg till fastigheten. Naturtyp Naturtypen på platsen är idag obebyggd skogsmark. Konsekvenser för växt- och djurliv Om de biologiska värdena påverkas på ett icke acceptabelt sätt skall dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker. Vad gäller konsekvenser för växt- och djurliv samt det rörliga friluftslivet, har samråd skett med Åsa Törngren, kommunens naturvårdsansvarig. Konsekvenser för det rörliga friluftslivet Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv är tillgodosedd genom fri passage utmed vägen och området mellan vägen och stranden. sunderlag Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs särskilda skäl. Sådana skäl bedöms finnas och vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse, MB 7 kap. 18 d. Åtgärden bedöms vara förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms heller inte långsiktigt motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna och beviljandet av strandskyddsdispens tillstyrks. Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms heller inte långsiktigt motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna. Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15. Särskilt skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse MB 7 kap. 18 d.

9 (27) Mbn 3 forts Fastigheten kommer att omfatta ca 1500 kvm, 50x30 meter enligt redovisad situationsplan och vara belägen ca 66 meter från strandkanten. Vid tomtens nordöstra hörn angörs fastigheten genom en ny väg. Hela den nya fastigheten är tomtplats. Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att dispens kan beviljas. Sökanden får betala en avgift på 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Upplysningar Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h.) Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

10 (27) Mbn 4 Dnr Södra Edsbyn 6:4, ansökan om bygglov för en radiolänk, trästolpe 9 meter över mark Sökanden: FORTUM DISTRIBUTION AB Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om bygglov med teknisk beskrivning och anmälan av kontrollansvarig , situationsplan , detaljritningar , lägeskarta , yttrande från berörd stugägare , yttrande från ägaren av Södra Edsbyn 6:4, Förutsättningar: Fastigheten ligger inom område R106 i Översiktsplanen 2000, som innebär att området är av intresse för friluftsliv. Berörd granne och fastighetsägare har delgetts ärendet och har inget att erinra. Bygglovhandläggarens yttrande om bygglov: Anläggningens syfte är att förkorta driftavbrott med hjälp av en fjärrfrånskiljare i Voxnadalen området. I dagsläget är signalen svag till fjärrfrånavskiljaren i Voxnadalen och den nya radiolänken sätts upp för att förebygga vid t.ex. strömavbrott i området, där så många som möjligt ska få tillbaka strömmen fortare. Sändaren i stolpen är på 5W och är endast i sändningsläge när fjärrfrånavskiljaren i Voxnadalen ska manövreras cirka 5-10 gånger per år eller när kontroll av funktion sker cirka 1 gång per dygn. En sådan anläggning bedöms vara av allmänt intresse. Anläggningen kommer att sättas upp på uppdrag av Eltel Networks Infranet AB, Bollnäs. Radiolänkens placering och utformning godkänns. Bygglov beviljas. Sökanden får betala en avgift på 9455 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Laghänvisning Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i plan- och bygglagen kap 2. Forts et skickas till För kännedom: NN

11 (27) Mbn 4 forts Upplysningar et upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från beslutsdatum. 9 kap 43. Anmälan om byggnadsarbetenas avslut ska göras till miljö- och byggnämnden för utfärdande av slutbesked, 10 kap 34. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

12 (27) Mbn 5 Dnr NN, ansökan om bygglov för ändrad användning från NN till fritidsboende, anmälan om ombyggnad för våtrum med toalett och dusch Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om bygglov med teknisk beskrivning , kompletterande beskrivning , planritningar , situationsplan , yttrande från ägarna till NN, , yttrande från ägaren till NN, , yttrande från Länsmuseet , ändrad situationsplan , yttrande från Trafikverket Förutsättningar: Fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö i Vängsbo. Områdesbestämmelser finns upprättade för fastigheten. Bygglovhandläggarens yttrande om bygglov: Bygglovansökan avser att ta i anspråk och bygga om ett äldre bönhus för fritidshusändamål. Ombyggnationen består i att göra ett befintligt entréutrymme till badrum, samt modernisera befintligt kök på våning två. Platsen har besökts och byggnadens lokalisering bedöms lämplig för fritidshusändamål. Sökt åtgärd rör inte delar av byggnaden som är särskilt utpekat i områdesbestämmelserna. Någon utvändig förändring av byggnaden sker inte. Samråd har skett med Länsmuseet och utifrån samrådsyttrande bedöms sökt åtgärd kunna godkännas. Länsmuseet rekommenderar att: Varsamhet visas när panel, foder, lister, dörrar och liknande som åtgärden kräver monteras ned. Samt att nämnda byggnadsdelar förvaras på fastigheten för eventuellt framtida bruk. Samråd har även hållits med lokal expert på byggnader av kulturhistorisk värde, Marie Louise Göllas. Hon har muntligt meddelat att sökt åtgärd ska kunna godkännas. Trafikverket har tagit del av förslaget och anser att det är en fördel om inoch utfart etableras på tomten. In- och utfarten ska placera så långt väster ut som är praktiskt möjligt. Ett eventuellt staket får inte vara högre än att en bilförare ser över staketet åt båda håll, när han står placerad i utfarten. Det är fastighetsägares ansvar att staketet tål de snölaster som kan tänkas tryckas mot det i samband med snöröjning. forts et skickas till: För kännedom: NN

13 (27) Mbn 5 forts Vattentillförsel är planerad från Vängsbo bys egen vattenledning och avlopp anslutas till kommunalt avloppnätverk. forts Byggnadstekniska frågor kommer att behandlas i ett tekniskt samråd och beslut om Kontrollplan PBL. Miljö- och byggkontoret kräver ingen kontrollansvarig för åtgärden (PBL kap 10, 10 ). Berörda grannar De grannar som har hörts har inget att erinra mot ansökt åtgärd. Synpunkter fastighetsgränsen har inkommit från berörd granne på NN. Ett fel i Lantmäteriets karta har medförd att inlämnad situationsplan, inlämnad , inte har korrekta fastighetsgränser. Gränsdragningen har ingen direkt påverkan på beslutet i det här fallet, då beslutet rör ändrad användning och invändig ombyggnad på en redan befintlig äldre byggnad. Berörd granne, NN och handläggare har i samråd ritad in ungefärliga gränser på ny situationsplan som underlag för beslut. Denna handling gäller inte vid en fastställning av exakta fastighetsgränser. Riksintresset kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt. Bygglov beviljas. Ett startbesked behövs för att få påbörja åtgärderna, 10 kap 3. Sökanden får betala en avgift på 2832 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Laghänvisning Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i plan- och bygglagen kap 2 och 8 kap Upplysningar et upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från beslutsdatum. 9 kap 43. Ett startbesked behövs för att få påbörja åtgärderna, 10 kap 3. Anmälan om byggnadsarbetenas avslut ska göras till byggnadsnämnden för utfärdande av slutbesked, 10 kap 34. forts

14 (27) Mbn 5 forts Särskilt tillstånd krävs för enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken. Ansökan eller anmälan ska lämnas in till kommunen. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

15 (27) Mbn 6 Dnr Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Gruppstation för vindkraft Annefors, 149 verk, remiss från Länsstyrelsen Gävleborg Med hänsyn till det rörliga friluftslivet och verksamheten i anslutning till Vargas Vildmarkslodge avstyrks placering av vindkraftverk närmare än 500 m till Finnskogsleden i Ovanåker kommun. Verksamhetsområdet väster om Finnskogsleden i Ovanåkers kommun bör inte ingå i tillståndets områdesavgränsning. Nämnden förordar att tillståndet skall tidsbegränsas. Nämnden avstyrker företagets begäran om verkställighet. Bakgrund Bergvik Skog AB lämnade i mars 2010 in en ansökan om tillstånd att etablera och driva Vindpark Annefors. Vindparken omfattar 149 vindkraftverk och berör både Bollnäs och Ovanåker kommuner. Nio vindkraftverk i Ovanåkers kommun är preliminärt placerade norr och söder om sjön Grannäsen. Efter det att berörda fått yttra sig angående kompletteringsbehovet av ansökan/mkb n och företaget kompletterat ansökan har miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig i tillståndsärendet. Motiv Ett 40-tal vindkraftverk är placerade i anslutning till den sedan länge etablerade Finnskogsleden, därav ca 10 i direkt anslutning till leden. Markerade leder är en mycket viktig tillgång för det rörliga friluftslivet, och stundtals avgörande för att den mer oerfarna vandraren skall ge sig ut i skogen. För att bevara naturupplevelsen bör verken placeras på ett för friluftslivet godtagbart skyddsavstånd. MKN redovisar att bullernivån en km från Vargas Björngömsle är 40 db(a) men inte kommer att överstiga 35dB(A) i direkt anslutning till gömslet. Det är angeläget att placeringen och därmed också verksamheten kring vindkraftverken placeras på så lång avstånd som möjligt från turistanläggningen. Tillståndets områdesavgränsning framgår av bifogade kartor. De vindkraftverk som är markerade på kartan representerar en möjlig men inte fastställd placering. forts et skickas till För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg

16 (27) Mbn 6 forts Placeringen av vindkraftverken kommer efter noggrannare utredning att uppföras inom en yta redovisad i bilaga 15 i kompletteringspärmen. Området väster om Finnskogsleden i Ovanåkers kommun ingår inte den yta som kommer att vara aktuellt för eventuellt vindkraftverk. Tillståndets områdesavgränsning bör därför minskas ned till faktisk yta som kommer att tas i anspråk och där effekter redovisats i MKN. Tillstånd enligt miljöbalken bör tidsbegränsas. Att bedriva den här miljöfarliga verksamheten inskränker annat allemansrättsligt nyttjande av området. Det är i högsta grad relevant att i tillståndet ange inom viken tid verksamheten får bedrivas med givna villkor. Vindkraftverk har en relativt lång teknisk livslängd och en lämplig tidsbegränsning kan vara maximal driftstid. Att starta en helt ny verksamhet med betydande miljöpåverkan som innebär stora ingrepp i naturmiljön innan tillståndet vunnit laga kraft är direkt olämpligt.

17 (27) Mbn 7 Tillsynsprojekt som genomförts under 2011, fortsatt information Vid sammanträdet i december påbörjades informationen om tillsynen Miljöinspektör Åsa Törngren fortsätter nu att informera. Inventering av lantbruk Länsstyrelsen har tagit över djurskyddstillsynen från kommunerna, men miljötillsynen är kvar. En enkät har skickats ut till alla lantbrukare för att få information om vilka som bedriver miljöfarlig verksamhet. C-verksamheter De verksamhetsutövare som bedriver C-verksamheter lämnar årligen in en miljörapport, där de beskriver vad som har hänt under året. Fastbränsleanläggningar och avloppsreningsverk Åsa Törngren har varit ute på tillsynsbesök till de större fastbränsleanläggningarna och alla avloppsreningsverk. Förskolor Laura Fenlin har varit ute på tillsynsbesök på alla förskolor. Strandbad Provtagning sker varje år vid 10 st strandbad. Nämnden tackar för informationen

18 (27) Mbn 8 Dnr Bokslut 2011 godkänner bokslutet och överlämnar det till ekonomiavdelningen. Sammanfattning Resultatet visar på ett överskott på kr på grund av att kontoret inte varit fullt bemannat. Måluppfyllelsen är ändå mycket bra. Intäkter från främst ärenden som gäller enskilda avlopp har blivit större än budgeterat och kostnaden för kalkningen av sjöar blev lägre än budget. sunderlag Förvaltningsberättelsen Måluppfyllelsen av styrkortet. et ska skickas till För handläggning: Ekonomiavdelningen

19 (27) Mbn 9 Dnr Uppföljning av internkontrollplan för 2011 godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet Uppföljningen är utformad som en avvikelserapportering. Därför kommenteras endast avvikelser i internkontrollplanen för sunderlag Uppföljning av internkontrollen för 2011 med bilaga. Dokument- och ärendehantering: 4c) Resursbehovsutredning och verksamhetsplan 2012 för miljö- och bygg tas upp för beslut på nämndsammanträdet i mars. Nämndens dokumenthanteringsplan kommer att aktualiseras under et ska skickas till För kännedom: Ekonomikontoret, Jenny Eriksson

20 (27) Mbn 10 Dnr Plan för intern kontroll 2012 antar planen för intern kontroll 2012 enligt upprättat förslag. sunderlag Förslag till plan för intern kontroll 2012 daterad et ska skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen

21 (27) Mbn 11 Dnr Personuppgiftsombud Karin Altberg, miljö- och byggkontoret, utses som miljö- och byggnämndens personuppgiftsombud enligt PUL Ärendet Enligt PUL 36 finns en anmälningsplikt till Datainspektionen för behandling av personuppgifter. Sådan anmälan behöver dock inte göras, om kommunen utser ett eller flera personuppgiftsombud enligt PUL Då räcker det med att personuppgiftsombudet ser till att personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och att en förteckning över ändamål och behandlingar finns hos ombudet. et skickas till Datainspektionen

22 (27) Mbn 12 Dnr Information om Säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll Miljö- och byggkontorets förslag till beslut mottager informationen. Sammanfattning av ärendet Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på miljö- och byggkontoret där temat var hot och våld. Arbetsmiljöverket framförde vid inspektionen och i ett senare inspektionsmeddelande att brister fanns för säkerhetsrutiner vid fältarbete och hemkomstkontroll, vilket kan medföra risk för skada och ohälsa. Kontoret ålades att upprätta aktuella skriftliga säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll vid arbeten som kan medföra risk för hot och våld. Rutinerna ska också gås igenom och vara väl kända bland de arbetstagare som är berörda av rutinerna och kan bli berörda av riskerna. Inspektionen resulterade i att kontoret tillsammans har arbetat med frågan och kommit fram till bra och säkra rutiner, som också bedöms kunna fungera väl i den dagliga verksamheten. Dessa skriftliga rutiner presenterades till Arbetsmiljöverket vid en uppföljande inspektion , där rutinerna godkändes och ärendet avskrevs. Underlag Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande Miljö- och byggkontorets Säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll, fastställda

23 (27) Mbn 13 Dnr Byte av databas till ärendehanteringssystemet miljö- och byggreda. godkänner att engångskostnader på ca kr, som är förenade med byte av Microsoft Access databas till SQL databas, tas från driftsbudgeten för Sammanfattning av ärendet Miljö- och byggkontoret använder idag ärendehanteringssystemet Miljöoch byggreda från EDP Consult vilket är uppbyggt från en Access databas som Microsoft inte uppdaterar och utvecklar längre. EDP Consult uppdaterar och utvecklar därför inte heller miljö- och byggreda i Access versionen utan istället sker EDP:s utveckling av systemet i en modern SQL databas parallellt med att den äldre Access versionen fasas ut. Miljö- och byggreda har också en koppling till kommunens övergripande kartdatabas e-view samt EDP:s fastighetsdatadas fastighet 9000 för vilka nämnden idag betalar årliga avgifter. Kommunen kommer under 2012 att byta ut e-view till en ny övergripande kartdatabas Geosecma med en tillhörande ny fastighetsdatabas, som inte har stöd av Access utan kräver en SQL databas. För att undvika dubbla kostnader och krav på kompetens för två kart- och fastighetssystem i kommunen så behöver kontoret snarast för att klara det dagliga arbetet gå över till att ha SQL versionen av miljö- och byggreda. Ett byte av databas från Access version till SQL version innebär engångskostnader för nämnden på ca kr. Dessa uppkommer vid inköp av en ny server med SQL licens, uppdateringar, installationer och nya kopplingar till kart- och fastighetsdatabaser med mera. Det är möjligt att ta dessa kostnader från driftbudgeten då kontoret idag inte har någon praktisk möjlighet att de närmaste månaderna nyanställa en miljöinspektör på heltid vilket skapar ett överskott i nämndens budget. Utrymme till denna heltidsanställning finns från och med 2012, då nämndens ram utökats. Ekonomikontoret anser det vara möjligt att ta engångs-kostnader från driftbudgeten. Verksamheten får anpassas till kontorets personalbemanning.

24 (27) Mbn 14 Dnr Information om rutiner för samarbetsformer mellan miljöoch byggkontoret, Alfta-Edsbyns Fastighets AB m fl tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Enligt miljö- och byggnämndens styrkort 2011, ska Fastställda samarbetsformer mellan kommunalförbund, bolag och förvaltningar finnas för bästa resultat för kommunen och kunden. Det finns ett behov av att tydliggöra vad dessa samarbetsformer innebär inför framtiden och det presenteras nedan. 1. Miljö- och byggkontoret ansvarar för att ca 2-3 gånger per år sammankalla till ett möte med representanter från räddningstjänsten, övriga förvaltningar, AEFAB, OKAB och övriga kommunala bolag. På mötet ska var och en lyfta upp vad som är på gång i deras respektive verksamheter och vi ska tidigt för kommunens bästa fånga upp och reda ut eventuella tillstånd som behövs, detaljplanefrågor och övrig problematik som kan finnas. 2. AEFAB ansvarar för att informera miljö- och byggkontoret om vad som är på gång och i god tid och med de intervall som är nödvändiga, exempelvis 2-3 gånger per år. Självklart löpande vid nya åtgärder som AEFAB driver och som kan bli ett ärende för miljö- och byggkontoret. På så vis kan diverse frågor tidigt redas ut gemensamt före ett formellt ärende initieras. Se även under punkt 1.

25 (27) Mbn 15 Dnr Detaljplan för område längs Voxnan i centrala Edsbyn, tekniska nämnden, samrådsyttrande beslutade vid sammanträdet i december 2011 att delegera till miljö- och byggchef Jörgen Granberg att yttra sig om detaljplaneförslaget. Granberg informerar om innehållit i samrådsyttrandet. Nämnden tackar för informtionen.

26 (27) Mbn 16 Delegeringsbeslut tagna mellan enligt bilaga daterad Nämnden godkänner redovisningen.

27 (27) Mbn 17 Meddelanden Delges och lägges till handlingarna: Detaljplan Celsiusområdet, beslut från kommunstyrelsen NN, beslut från Förvaltningsrätten i Falun, angående överklagat bygglovsärende.

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) 2015-12-03 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 3 december, kl 09:00-12:00 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C) Tjänstgörande

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 31 oktober, kl.13.00-16.00. Beslutande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Jan-Åke Lindgren (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

2009-04-15 1 (14) Miljö- och byggnämnden

2009-04-15 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2009-04-15 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 15 april, kl 13:00-15:00. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Allan Elfstrand (c) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

(14) Miljö- och byggnämnden

(14) Miljö- och byggnämnden 2008-12-10 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 10 december, kl 13:00-15:00. ande Övriga närvarande Tord Berbres (kd) Allan Elfstrand (c) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke Lindgren

Läs mer

(16) Miljö- och byggnämnden

(16) Miljö- och byggnämnden 2009-05-11 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 11 maj, kl 13:00-15:30. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke Lindgren (s) Harry

Läs mer

(1) Miljö- och byggnämnden

(1) Miljö- och byggnämnden 2009-12-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 16 december, kl 13:00-14:00. Beslutande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Jan-Åke Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S) 2015-05-18 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 18 maj, kl. 13.00-15:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-06-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 16 juni, kl 13:00-14:00. ande Tord Berbres (KD), vice ordförande Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL) Abner Englund (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. 2011-09-21 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C) 2015-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 28 januari, kl. 13.00-15:45. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-05-11 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 11 maj, kl. 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

2009-01-28 1 (17) Miljö- och byggnämnden. Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Åsa Törngren, miljöinspektör, 7 och 8

2009-01-28 1 (17) Miljö- och byggnämnden. Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Åsa Törngren, miljöinspektör, 7 och 8 2009-01-28 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 28 januari, kl 13:00-16:00. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Hans Rostock (fpl) Harry Lindberg (s) Urban

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

2009-11-04 1 (15) Miljö- och byggnämnden

2009-11-04 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2009-11-04 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 4 november, kl 13:00-15:30. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande, avviker Per Helgesson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande, avviker Per Helgesson (S) 2015-05-12 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den, kl 12 maj 09:00-12:30. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande, avviker 27-28

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer