SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S) Allan Elfstrand (C) Övriga närvarande Ersättare Pär Johansson (M) Per Helgesson (S) Tjänstemän Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Åsa Törngren, miljöinspektör, 1-7 Mikael Lindberg, bygglovhandläggare Sindre Dahlkvist, bygglovhandläggare Övriga Justering Justerare Allan Elfstrand Plats och tid Kommunkontoret den 31 januari 2012, kl Justerade paragrafer 1-17

2 (27) Underskrifter Sekreterare Karin Altberg Ordförande Ylva Ivarsson Justerare Allan Elfstrand Anslag på kommunens officiella anslagstavla i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 25 januari Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på miljö- och byggkontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 1 februari 2012 och tas ned den 22 februari Under den tiden har du möjlighet att överklaga besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta nämndssekreteraren... Karin Altberg Nämndssekreterare Tfn

3 (27) Mbn 1 Godkännande av dagordningen godkänner dagordningen med följande ändringar: Ansökan om strandskyddsdispens för gemensamhetsanläggning vid Styggbonäset stryks och tas upp den 14 mars. Tillägg för information av Jörgen Granberg om samrådsyttrandet avseende förslag till detaljplan för område längs Voxnan i centrala Edsbyn.

4 (27) Mbn 2 Dnr NN del av, ansökan om förhandsbesked för byggande av ett fritidshus Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om förhandsbesked , situationsplan Förutsättningar Tomtplatsen ligger inom R 71 i Översiktsplanen 2000, som innebär bl a att Området är av stort intresse för friluftslivet och turismen, särskilt med tanke på fiske och kanotsport. Ovanåkers kommun har antagit ett tematisk tillägg landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS till gällande översiktsplan, och området ligger inom antaget LIS område som i första hand anges vara lämpligt för bostäder. Bygglovhandläggarens yttrande: Den aktuella platsen som ansökan avser, ligger på östra sidan av Mållången vid Styggbonäset. Platsen har besökts. Den tilltänkta byggplatsen för fritidshuset är idag obebyggd skogsmark. En mindre väg separerar fastigheten från sjön. Det nya fritidshuset bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse. En angöringsväg till fastigheten är tänkt att gå från den befintliga vägen upp till det nordöstra hörnet av fastigheten. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. Brygga och båthus till den nya fastigheten planeras genom att fastighetsägaren till NN, NN, söker strandskyddsdispens och bygglov för en gemensamhetsanläggning vid strandkanten, nedanför den nya avstyckade fastigheten. Fastighetsrättsliga åtgärder Miljö- och byggkontoret har haft samråd med lantmätare Ola Gustafsson. Berörda grannar Berörda grannar har delgivits ärendet utan erinran. Naturtyp Naturtypen på platsen är idag obebyggd skogsmark. et skickas till För kännedom: Ägarna av fastigheterna NN forts

5 (27) Mbn 2 forts Vatten och avlopp Vatten kommer eventuellt att tas från sjön eller källa. Torrtoalett eller förbränningstoalett kommer att användas. Eventuellt någon form av infiltration av BDT. Radon Tomtplats ligger inom lågriskområde. Tjänstemannayttrande om villkor för lokaliseringen Ett villkor för att bygglov skall kunna påräknas är att byggnad som avses att uppföras är förenlig med plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen 2:6 skall byggnader utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Prövning av utformningen av byggnaden har inte gjorts. Detta görs i bygglovskedet. Situationsplanen ska vid bygglovsansökan vara redovisad på karta, grundad på en kopia av fastighetsbildningskartan, där plushöjder på fastigheten ska redovisas och godkännas vid tomthörn, stugans hörn och i övrigt för den yta som markplaneras för lokaliseringen. Även plushöjder för väg ska redovisas. Samlad bedömning Lokaliseringen bedöms förenlig med tillämplig lagstiftning och förhandsbesked tillstyrks. Åtgärden bedöms förenlig med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken kap 3 och 4. Plan- och bygglagen kapitel 2 bedöms vara uppfyllt. Plan- och bygglagen kap 8:1-18 bedöms ha förutsättningar att kunna uppfyllas vid kommande bygglovprövning. ställer sig positiv till föreslagen åtgärd. Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kap 9:17 meddelas. Tjänstemannens yttrande om villkor för lokaliseringen skall gälla som villkor för beslut. forts

6 (27) Mbn 2 forts Sökanden får betala en avgift på 4319 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Upplysningar Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann lagakraft. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov för den sökta åtgärden har beviljats. (plan- och bygglagen 9 kap 18 ). Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

7 (27) Mbn 3 Dnr NN, ansökan om strandskyddsdispens för byggande av ett fritidshus och angöring av väg Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan , situationsplan Förutsättningar: För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap Åtgärden kräver strandskyddsdispens. Tomtplatserna ligger inom R 71 i Översiktsplanen 2000, som innebär bl a att Området är av stort intresse för friluftslivet och turismen, särskilt med tanke på fiske och kanotsport. Ovanåkers kommun har antagit ett tematisk tillägg landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS till gällande översiktsplan, och området ligger inom antaget LIS område som i första hand anges vara lämpligt för bostäder. Bygglovhandläggarens yttrande om strandskyddsdispens: Den aktuella platsen som ansökan avser, ligger på östra sidan av Mållången vid Styggbonäset. Platsen har besökts. Den tilltänkta byggplatsen för fritidshuset är idag obebyggd skogsmark. En mindre väg separerar fastigheten från sjön. Det nya fritidshuset bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse. En angöringsväg till fastigheten är tänkt att gå från den befintliga vägen upp till det nordöstra hörnet av fastigheten. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. Brygga och båthus till den nya fastigheten planeras genom att fastighetsägaren till NN, NN söker strandskyddsdispens och bygglov för en gemensamhetsanläggning vid strandkanten nedanför den nya avstyckade fastigheten. Tomtplatsbestämning Fastigheten kommer att omfatta ca 1500 kvm, 50x30 meter enligt redovisad situationsplan och vara belägen ca 66 meter från strandkanten. Vid tomtens nordöstra hörn angörs fastigheten genom en ny väg. Hela fastigheten bedöms vara tomtplats. et skickas till För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg forts

8 (27) Mbn 3 forts Syftet med åtgärden Att bygga ett nytt fritidshus med angöringsväg till fastigheten. Naturtyp Naturtypen på platsen är idag obebyggd skogsmark. Konsekvenser för växt- och djurliv Om de biologiska värdena påverkas på ett icke acceptabelt sätt skall dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker. Vad gäller konsekvenser för växt- och djurliv samt det rörliga friluftslivet, har samråd skett med Åsa Törngren, kommunens naturvårdsansvarig. Konsekvenser för det rörliga friluftslivet Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv är tillgodosedd genom fri passage utmed vägen och området mellan vägen och stranden. sunderlag Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs särskilda skäl. Sådana skäl bedöms finnas och vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse, MB 7 kap. 18 d. Åtgärden bedöms vara förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms heller inte långsiktigt motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna och beviljandet av strandskyddsdispens tillstyrks. Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms heller inte långsiktigt motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna. Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15. Särskilt skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse MB 7 kap. 18 d.

9 (27) Mbn 3 forts Fastigheten kommer att omfatta ca 1500 kvm, 50x30 meter enligt redovisad situationsplan och vara belägen ca 66 meter från strandkanten. Vid tomtens nordöstra hörn angörs fastigheten genom en ny väg. Hela den nya fastigheten är tomtplats. Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att dispens kan beviljas. Sökanden får betala en avgift på 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Upplysningar Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h.) Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

10 (27) Mbn 4 Dnr Södra Edsbyn 6:4, ansökan om bygglov för en radiolänk, trästolpe 9 meter över mark Sökanden: FORTUM DISTRIBUTION AB Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om bygglov med teknisk beskrivning och anmälan av kontrollansvarig , situationsplan , detaljritningar , lägeskarta , yttrande från berörd stugägare , yttrande från ägaren av Södra Edsbyn 6:4, Förutsättningar: Fastigheten ligger inom område R106 i Översiktsplanen 2000, som innebär att området är av intresse för friluftsliv. Berörd granne och fastighetsägare har delgetts ärendet och har inget att erinra. Bygglovhandläggarens yttrande om bygglov: Anläggningens syfte är att förkorta driftavbrott med hjälp av en fjärrfrånskiljare i Voxnadalen området. I dagsläget är signalen svag till fjärrfrånavskiljaren i Voxnadalen och den nya radiolänken sätts upp för att förebygga vid t.ex. strömavbrott i området, där så många som möjligt ska få tillbaka strömmen fortare. Sändaren i stolpen är på 5W och är endast i sändningsläge när fjärrfrånavskiljaren i Voxnadalen ska manövreras cirka 5-10 gånger per år eller när kontroll av funktion sker cirka 1 gång per dygn. En sådan anläggning bedöms vara av allmänt intresse. Anläggningen kommer att sättas upp på uppdrag av Eltel Networks Infranet AB, Bollnäs. Radiolänkens placering och utformning godkänns. Bygglov beviljas. Sökanden får betala en avgift på 9455 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Laghänvisning Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i plan- och bygglagen kap 2. Forts et skickas till För kännedom: NN

11 (27) Mbn 4 forts Upplysningar et upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från beslutsdatum. 9 kap 43. Anmälan om byggnadsarbetenas avslut ska göras till miljö- och byggnämnden för utfärdande av slutbesked, 10 kap 34. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

12 (27) Mbn 5 Dnr NN, ansökan om bygglov för ändrad användning från NN till fritidsboende, anmälan om ombyggnad för våtrum med toalett och dusch Sökanden: NN Handlingar med ankomstdatum: Ansökan om bygglov med teknisk beskrivning , kompletterande beskrivning , planritningar , situationsplan , yttrande från ägarna till NN, , yttrande från ägaren till NN, , yttrande från Länsmuseet , ändrad situationsplan , yttrande från Trafikverket Förutsättningar: Fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö i Vängsbo. Områdesbestämmelser finns upprättade för fastigheten. Bygglovhandläggarens yttrande om bygglov: Bygglovansökan avser att ta i anspråk och bygga om ett äldre bönhus för fritidshusändamål. Ombyggnationen består i att göra ett befintligt entréutrymme till badrum, samt modernisera befintligt kök på våning två. Platsen har besökts och byggnadens lokalisering bedöms lämplig för fritidshusändamål. Sökt åtgärd rör inte delar av byggnaden som är särskilt utpekat i områdesbestämmelserna. Någon utvändig förändring av byggnaden sker inte. Samråd har skett med Länsmuseet och utifrån samrådsyttrande bedöms sökt åtgärd kunna godkännas. Länsmuseet rekommenderar att: Varsamhet visas när panel, foder, lister, dörrar och liknande som åtgärden kräver monteras ned. Samt att nämnda byggnadsdelar förvaras på fastigheten för eventuellt framtida bruk. Samråd har även hållits med lokal expert på byggnader av kulturhistorisk värde, Marie Louise Göllas. Hon har muntligt meddelat att sökt åtgärd ska kunna godkännas. Trafikverket har tagit del av förslaget och anser att det är en fördel om inoch utfart etableras på tomten. In- och utfarten ska placera så långt väster ut som är praktiskt möjligt. Ett eventuellt staket får inte vara högre än att en bilförare ser över staketet åt båda håll, när han står placerad i utfarten. Det är fastighetsägares ansvar att staketet tål de snölaster som kan tänkas tryckas mot det i samband med snöröjning. forts et skickas till: För kännedom: NN

13 (27) Mbn 5 forts Vattentillförsel är planerad från Vängsbo bys egen vattenledning och avlopp anslutas till kommunalt avloppnätverk. forts Byggnadstekniska frågor kommer att behandlas i ett tekniskt samråd och beslut om Kontrollplan PBL. Miljö- och byggkontoret kräver ingen kontrollansvarig för åtgärden (PBL kap 10, 10 ). Berörda grannar De grannar som har hörts har inget att erinra mot ansökt åtgärd. Synpunkter fastighetsgränsen har inkommit från berörd granne på NN. Ett fel i Lantmäteriets karta har medförd att inlämnad situationsplan, inlämnad , inte har korrekta fastighetsgränser. Gränsdragningen har ingen direkt påverkan på beslutet i det här fallet, då beslutet rör ändrad användning och invändig ombyggnad på en redan befintlig äldre byggnad. Berörd granne, NN och handläggare har i samråd ritad in ungefärliga gränser på ny situationsplan som underlag för beslut. Denna handling gäller inte vid en fastställning av exakta fastighetsgränser. Riksintresset kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt. Bygglov beviljas. Ett startbesked behövs för att få påbörja åtgärderna, 10 kap 3. Sökanden får betala en avgift på 2832 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat från kommunens ekonomikontor. Laghänvisning Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i plan- och bygglagen kap 2 och 8 kap Upplysningar et upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från beslutsdatum. 9 kap 43. Ett startbesked behövs för att få påbörja åtgärderna, 10 kap 3. Anmälan om byggnadsarbetenas avslut ska göras till byggnadsnämnden för utfärdande av slutbesked, 10 kap 34. forts

14 (27) Mbn 5 forts Särskilt tillstånd krävs för enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken. Ansökan eller anmälan ska lämnas in till kommunen. Hur man överklagar Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggkontoret, Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

15 (27) Mbn 6 Dnr Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Gruppstation för vindkraft Annefors, 149 verk, remiss från Länsstyrelsen Gävleborg Med hänsyn till det rörliga friluftslivet och verksamheten i anslutning till Vargas Vildmarkslodge avstyrks placering av vindkraftverk närmare än 500 m till Finnskogsleden i Ovanåker kommun. Verksamhetsområdet väster om Finnskogsleden i Ovanåkers kommun bör inte ingå i tillståndets områdesavgränsning. Nämnden förordar att tillståndet skall tidsbegränsas. Nämnden avstyrker företagets begäran om verkställighet. Bakgrund Bergvik Skog AB lämnade i mars 2010 in en ansökan om tillstånd att etablera och driva Vindpark Annefors. Vindparken omfattar 149 vindkraftverk och berör både Bollnäs och Ovanåker kommuner. Nio vindkraftverk i Ovanåkers kommun är preliminärt placerade norr och söder om sjön Grannäsen. Efter det att berörda fått yttra sig angående kompletteringsbehovet av ansökan/mkb n och företaget kompletterat ansökan har miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig i tillståndsärendet. Motiv Ett 40-tal vindkraftverk är placerade i anslutning till den sedan länge etablerade Finnskogsleden, därav ca 10 i direkt anslutning till leden. Markerade leder är en mycket viktig tillgång för det rörliga friluftslivet, och stundtals avgörande för att den mer oerfarna vandraren skall ge sig ut i skogen. För att bevara naturupplevelsen bör verken placeras på ett för friluftslivet godtagbart skyddsavstånd. MKN redovisar att bullernivån en km från Vargas Björngömsle är 40 db(a) men inte kommer att överstiga 35dB(A) i direkt anslutning till gömslet. Det är angeläget att placeringen och därmed också verksamheten kring vindkraftverken placeras på så lång avstånd som möjligt från turistanläggningen. Tillståndets områdesavgränsning framgår av bifogade kartor. De vindkraftverk som är markerade på kartan representerar en möjlig men inte fastställd placering. forts et skickas till För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg

16 (27) Mbn 6 forts Placeringen av vindkraftverken kommer efter noggrannare utredning att uppföras inom en yta redovisad i bilaga 15 i kompletteringspärmen. Området väster om Finnskogsleden i Ovanåkers kommun ingår inte den yta som kommer att vara aktuellt för eventuellt vindkraftverk. Tillståndets områdesavgränsning bör därför minskas ned till faktisk yta som kommer att tas i anspråk och där effekter redovisats i MKN. Tillstånd enligt miljöbalken bör tidsbegränsas. Att bedriva den här miljöfarliga verksamheten inskränker annat allemansrättsligt nyttjande av området. Det är i högsta grad relevant att i tillståndet ange inom viken tid verksamheten får bedrivas med givna villkor. Vindkraftverk har en relativt lång teknisk livslängd och en lämplig tidsbegränsning kan vara maximal driftstid. Att starta en helt ny verksamhet med betydande miljöpåverkan som innebär stora ingrepp i naturmiljön innan tillståndet vunnit laga kraft är direkt olämpligt.

17 (27) Mbn 7 Tillsynsprojekt som genomförts under 2011, fortsatt information Vid sammanträdet i december påbörjades informationen om tillsynen Miljöinspektör Åsa Törngren fortsätter nu att informera. Inventering av lantbruk Länsstyrelsen har tagit över djurskyddstillsynen från kommunerna, men miljötillsynen är kvar. En enkät har skickats ut till alla lantbrukare för att få information om vilka som bedriver miljöfarlig verksamhet. C-verksamheter De verksamhetsutövare som bedriver C-verksamheter lämnar årligen in en miljörapport, där de beskriver vad som har hänt under året. Fastbränsleanläggningar och avloppsreningsverk Åsa Törngren har varit ute på tillsynsbesök till de större fastbränsleanläggningarna och alla avloppsreningsverk. Förskolor Laura Fenlin har varit ute på tillsynsbesök på alla förskolor. Strandbad Provtagning sker varje år vid 10 st strandbad. Nämnden tackar för informationen

18 (27) Mbn 8 Dnr Bokslut 2011 godkänner bokslutet och överlämnar det till ekonomiavdelningen. Sammanfattning Resultatet visar på ett överskott på kr på grund av att kontoret inte varit fullt bemannat. Måluppfyllelsen är ändå mycket bra. Intäkter från främst ärenden som gäller enskilda avlopp har blivit större än budgeterat och kostnaden för kalkningen av sjöar blev lägre än budget. sunderlag Förvaltningsberättelsen Måluppfyllelsen av styrkortet. et ska skickas till För handläggning: Ekonomiavdelningen

19 (27) Mbn 9 Dnr Uppföljning av internkontrollplan för 2011 godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet Uppföljningen är utformad som en avvikelserapportering. Därför kommenteras endast avvikelser i internkontrollplanen för sunderlag Uppföljning av internkontrollen för 2011 med bilaga. Dokument- och ärendehantering: 4c) Resursbehovsutredning och verksamhetsplan 2012 för miljö- och bygg tas upp för beslut på nämndsammanträdet i mars. Nämndens dokumenthanteringsplan kommer att aktualiseras under et ska skickas till För kännedom: Ekonomikontoret, Jenny Eriksson

20 (27) Mbn 10 Dnr Plan för intern kontroll 2012 antar planen för intern kontroll 2012 enligt upprättat förslag. sunderlag Förslag till plan för intern kontroll 2012 daterad et ska skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen

21 (27) Mbn 11 Dnr Personuppgiftsombud Karin Altberg, miljö- och byggkontoret, utses som miljö- och byggnämndens personuppgiftsombud enligt PUL Ärendet Enligt PUL 36 finns en anmälningsplikt till Datainspektionen för behandling av personuppgifter. Sådan anmälan behöver dock inte göras, om kommunen utser ett eller flera personuppgiftsombud enligt PUL Då räcker det med att personuppgiftsombudet ser till att personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och att en förteckning över ändamål och behandlingar finns hos ombudet. et skickas till Datainspektionen

22 (27) Mbn 12 Dnr Information om Säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll Miljö- och byggkontorets förslag till beslut mottager informationen. Sammanfattning av ärendet Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på miljö- och byggkontoret där temat var hot och våld. Arbetsmiljöverket framförde vid inspektionen och i ett senare inspektionsmeddelande att brister fanns för säkerhetsrutiner vid fältarbete och hemkomstkontroll, vilket kan medföra risk för skada och ohälsa. Kontoret ålades att upprätta aktuella skriftliga säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll vid arbeten som kan medföra risk för hot och våld. Rutinerna ska också gås igenom och vara väl kända bland de arbetstagare som är berörda av rutinerna och kan bli berörda av riskerna. Inspektionen resulterade i att kontoret tillsammans har arbetat med frågan och kommit fram till bra och säkra rutiner, som också bedöms kunna fungera väl i den dagliga verksamheten. Dessa skriftliga rutiner presenterades till Arbetsmiljöverket vid en uppföljande inspektion , där rutinerna godkändes och ärendet avskrevs. Underlag Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande Miljö- och byggkontorets Säkerhetsrutiner för fältarbete och hemkomstkontroll, fastställda

23 (27) Mbn 13 Dnr Byte av databas till ärendehanteringssystemet miljö- och byggreda. godkänner att engångskostnader på ca kr, som är förenade med byte av Microsoft Access databas till SQL databas, tas från driftsbudgeten för Sammanfattning av ärendet Miljö- och byggkontoret använder idag ärendehanteringssystemet Miljöoch byggreda från EDP Consult vilket är uppbyggt från en Access databas som Microsoft inte uppdaterar och utvecklar längre. EDP Consult uppdaterar och utvecklar därför inte heller miljö- och byggreda i Access versionen utan istället sker EDP:s utveckling av systemet i en modern SQL databas parallellt med att den äldre Access versionen fasas ut. Miljö- och byggreda har också en koppling till kommunens övergripande kartdatabas e-view samt EDP:s fastighetsdatadas fastighet 9000 för vilka nämnden idag betalar årliga avgifter. Kommunen kommer under 2012 att byta ut e-view till en ny övergripande kartdatabas Geosecma med en tillhörande ny fastighetsdatabas, som inte har stöd av Access utan kräver en SQL databas. För att undvika dubbla kostnader och krav på kompetens för två kart- och fastighetssystem i kommunen så behöver kontoret snarast för att klara det dagliga arbetet gå över till att ha SQL versionen av miljö- och byggreda. Ett byte av databas från Access version till SQL version innebär engångskostnader för nämnden på ca kr. Dessa uppkommer vid inköp av en ny server med SQL licens, uppdateringar, installationer och nya kopplingar till kart- och fastighetsdatabaser med mera. Det är möjligt att ta dessa kostnader från driftbudgeten då kontoret idag inte har någon praktisk möjlighet att de närmaste månaderna nyanställa en miljöinspektör på heltid vilket skapar ett överskott i nämndens budget. Utrymme till denna heltidsanställning finns från och med 2012, då nämndens ram utökats. Ekonomikontoret anser det vara möjligt att ta engångs-kostnader från driftbudgeten. Verksamheten får anpassas till kontorets personalbemanning.

24 (27) Mbn 14 Dnr Information om rutiner för samarbetsformer mellan miljöoch byggkontoret, Alfta-Edsbyns Fastighets AB m fl tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Enligt miljö- och byggnämndens styrkort 2011, ska Fastställda samarbetsformer mellan kommunalförbund, bolag och förvaltningar finnas för bästa resultat för kommunen och kunden. Det finns ett behov av att tydliggöra vad dessa samarbetsformer innebär inför framtiden och det presenteras nedan. 1. Miljö- och byggkontoret ansvarar för att ca 2-3 gånger per år sammankalla till ett möte med representanter från räddningstjänsten, övriga förvaltningar, AEFAB, OKAB och övriga kommunala bolag. På mötet ska var och en lyfta upp vad som är på gång i deras respektive verksamheter och vi ska tidigt för kommunens bästa fånga upp och reda ut eventuella tillstånd som behövs, detaljplanefrågor och övrig problematik som kan finnas. 2. AEFAB ansvarar för att informera miljö- och byggkontoret om vad som är på gång och i god tid och med de intervall som är nödvändiga, exempelvis 2-3 gånger per år. Självklart löpande vid nya åtgärder som AEFAB driver och som kan bli ett ärende för miljö- och byggkontoret. På så vis kan diverse frågor tidigt redas ut gemensamt före ett formellt ärende initieras. Se även under punkt 1.

25 (27) Mbn 15 Dnr Detaljplan för område längs Voxnan i centrala Edsbyn, tekniska nämnden, samrådsyttrande beslutade vid sammanträdet i december 2011 att delegera till miljö- och byggchef Jörgen Granberg att yttra sig om detaljplaneförslaget. Granberg informerar om innehållit i samrådsyttrandet. Nämnden tackar för informtionen.

26 (27) Mbn 16 Delegeringsbeslut tagna mellan enligt bilaga daterad Nämnden godkänner redovisningen.

27 (27) Mbn 17 Meddelanden Delges och lägges till handlingarna: Detaljplan Celsiusområdet, beslut från kommunstyrelsen NN, beslut från Förvaltningsrätten i Falun, angående överklagat bygglovsärende.

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer