FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Falköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun"

Transkript

1 FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Falköpings kommun

2 Folkhälsoarbete i Falköpings kommun Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. Hälsoläget i kommunen presenteras årligen genom rapporten Levnadsförhållanden i Skaraborg, som ligger till grund för folkhälsorådets verksamhetsplanering och prioritering. För att folkhälsoarbetet ska bli framgångsrikt krävs långsiktighet, systematik och kontinuitet. För verksamhetsår 2014 var barn- och ungdomar 0-25 år samt människor 60 år och äldre prioriterade målgrupper. Inriktningsområden som särskilt lyfts fram var riktade insatser till socioekonomiskt utsatta, arbeta för att öka samverkan med ideella sektorn, samt förebyggande arbete mot övervikt/fetma som en del mot målet Bäst hälsa De aktiviteter som skett under 2014 och som har finansieras av folkhälsorådet, eller där folkhälsoplaneraren har medverkat, följs upp och presenteras i denna verksamhetsberättelse. Folkhälsomål Det övergripande målet för folkhälsa är att: skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Till det övergripande målet finns 11 målområden: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 1 Se Bilaga 1 1

3 I Folkhälsopolitisk rapport 2010 har de elva målområdena delats in i tre strategiska områden: med syfte att ge regeringen, landsting/regioner och kommuner en överblick över hur folkhälsan har utvecklats och resultatet av genomförda åtgärder, samt att rekommendera framtida satsningar på ett sådant sätt att det ska underlätta för beslutsfattare att göra strategiska val och prioritera bland de föreslagna åtgärderna. Folkhälsorådet i Falköping har valt att arbeta utifrån samma struktur 2 : GODA LIVSVILLKOR HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖER OCH LEVNADSVANOR TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL GODA LIVSVILLKOR Målområde och delar av målområde 6 4 Syftet med det strategiska området Goda livsvillkor är att skapa möjligheter till en bra start i livet vilket kan främjas av miljön i hemmet och miljön i förskolan och skolan (målområde 3) samt av att nå en utbildningsnivå som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång till ett bra boende (målområde 2). I Goda livsvillkor ingår också möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället (målområde 1) och att få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor (målområde 6) ( ). Myndigheter, landsting och regioner samt kommuner har en central roll i att skapa goda livsvillkor liksom ideella organisationer. /Text från Folkhälsopolitisk rapport 2010 Aktiviter som skett under område Goda livsvillkor, under 2014_ Arbetat med Kulturidé i Falköping, ett projekt för socioekonomiskt utsatta grupper, med medfinansiering av Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg. Kulturidé har bl.a. samarbete med Connect Falköping, informationskvällar till allmänheten, samarbete vid sommarlovsaktiviteter och Kulturplaneterna, simskola för kvinnor m.m. Arrangerat Möt Lokala Politiker!, vid fyra tillfällen under maj månad i samarbete med Connect Falköping och Studiefrämjandet, med syfte att sprida ökad kunskap om de olika partierna inför valet Se även Bilaga 2: De tre strategiska områdena inkl. relaterade målområden 3 1: Delaktighet och inflytande i samhället, 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar, 3: Barns och ungas uppväxtvillkor, 4 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 2

4 Föreläsningar i samarbete med Lokala Folkbildningssamrådet inom arbetet med Livsstil & Hälsa. Thomas Liffner, 2013 års folkhälsopristagare, föreläste på Pingstkyrkan i Falköping Fortsatt samarbete med Folktandvården och Barn- och utbildningsförvaltningen gällande Tandtrollsjakten med kossan Fluora, en satsning med syfte att öka tandborstning på kommunens förskolor Finansering av utställningen Vi är romer samt deltagit i planering av aktiviteter kopplade till utställningen Föreläsning i samarbete med Falköpings kommun, Jan Tern föreläste i stadsteatern om 26-timmars dygnet Samarbetat och planerat arbetet med Mitt hälsorecept, för överviktiga barn, tillsammans med skolsköterskorna i Falköpings kommun I samarbete med Västragötalandsregionens Folkhälsokommitté har ett specialnummer av tidningen Bamse tagits fram, där folkhälsokommittén och kommunerna står för 50 % vardera av kostnaderna. Specialnumret fokuserar på goda vanor kring hälsa och utgår från de fem hälsobudskapen i metodhandledningen Hälsoraketen ( goda sömnvanor, gott med frukt och grönt, vatten bästa törstsläckaren, njut av tiden tillsammans tv och dator kan vänta samt rörelse och lek). Målgruppen för specialnumret är barn i åldrarna 4-6 år och deras föräldrar. Tidningen har distribuerats till förskolor och skolor i hela kommunen Årets Folkhälsopris i Falköpings kommun. Folkhälsorådet utsåg Dagcentralen Freja och deras arbete med Sunt Liv, till årets folkhälsoprismottagare Gett stimulansmedel till - Studieförbundet Vuxenskolans Sömnadskurs - Ungdomsprojektet Falköpings Ungdomsprojektet i Centralskolan - Lärcenters Hälsoprojekt för SFI-elever - Ungdomens Hus till Sommaraktiviteter - ABF Skaraborgs Bad för kvinnor - Odenbadet Inköp av burkinis - Kommunens arrangerande av Familjelördag - Falköpings bordtennisklubbs Motionspingis för nyanlända vuxna - Warenbergskyrkans Träffpunkt textiltryck - Bibliotekets Folkhälsohörna - Elevhälsan Ålleberg/Ungdomens hus Hälsoprojekt för tjejer 3

5 HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖER OCH LEVNADSVANOR Målområde Med Hälsofrämjande livsmiljöer menas arbetsmiljön (målområde 4) samt den fysiska och psykosociala miljö där vi bor och tillbringar vår fritid (målområde 5). De kan fungera som stödjande miljöer i arbetet med att främja fysisk aktivitet (målområde 9), goda matvanor (målområde 10) samt sexualitet och reproduktiv hälsa (målområde 8). Livsmiljöerna kan också formas så att de minskar riskerna för smittspridning (målområde 7), olycksfall och våld (målområde 5). För att informativa insatser som syftar till att påverka människors attityder och beteenden ska få genomslag är stödjande livsmiljöer en viktig förutsättning. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård (målområde 6) spelar en roll inom alla de nämnda målområdena. Förutsättningarna för Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor formas främst av regionala och lokala aktörer såsom länsstyrelser, landsting och regioner, kommuner samt ideella organisationer. När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivarna en viktig roll i att forma hälsofrämjande arbetsmiljöer i dialog med arbetstagarnas företrädare. /Text från Folkhälsopolitisk rapport 2010 Aktiviter som skett under område Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor, under 2014_ Folkhälsorådet finansierar kommunens lokala Brottsförebyggande råd 6 Delfinansiering av Backdraft, kommunens ungdomsbrandkår, i samarbete med Räddningstjänsten, Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Bidragit till Ungdomsmottagningens Uppsökande Verksamhet på Ållebergsgymnasiet Deltagit i Lidköping Safe 25 -konferens, för att uppmärksamma att Lidköping varit en Säker och Trygg kommun i 25 år Pilotprojekt Säker och trygg förening, genomförandeuppdrag till SISU Idrottsutbildarna, i samarbete med Kultur och Fritidsförvaltningen Deltagit i framställande av strategi- och handlingsplan för Cykling i Falköpings kommun Finansierat framtagande av cykelkarta som ett led i kommunens arbete med Falköping som cykelstad Uppmuntrar kommunens, och framför allt kostenhetens, deltagande i Skolmatsakademin, ett samarbete med kommuner i Västra Götaland Fortsatt arbete och genomförande av suicidförebyggande utbildningen MHFA (Mental Health First Aid) Första hjälpen i psykisk hälsa 5 4: Hälsa i arbetslivet, 5: Miljöer och produkter, 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 7: Skydd mot smittspridning, 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa, 9: Fysisk aktivitet, 10: Matvanor och livsmedel 6 Se Bilaga 3 för BRÅ:s Verksamhetsberättelse för år

6 Marknadsföring/information om kommunens Äldresäkerhetsservice, i samarbete med Räddningstjänsten Marknadsföring/information om Aktivitet Falköping samt ser till att webbsidan uppdateras Arrangerat en Säkerhetsdag för allmänheten i samarbete med Connect Falköping, Räddningstjänsten, Familjecentralen, NTF Skaraborg, Polisen, Missing People Deltagit i planering kring, samt finansierat, två utomhusgym som placerats längsmed hälsoslingan Gett stimulansmedel till - Dagcentralen Frejas aktiviter under Hälsoveckan TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL Målområde 11 7 Det strategiska området Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel består av målområde 11 och delar av målområde 6. Syftet är att samhällets åtgärder ska minska bruket av alkohol och tobak, ge ett narkotika- och dopningsfritt samhälle och minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Statens ansvar är att stifta lagar och kontrollera att de efterlevs samt att följa konsumtions-, missbruks- och skadeutvecklingen. Staten ska också utveckla och tillämpa förebyggande metoder med vetenskapligt bevisad effekt samt erbjuda kompetensutveckling i förebyggande arbete. Centrala myndigheter är viktiga aktörer liksom länsstyrelserna som bland annat har ansvar för tillsynsverksamhet. Även hälso- och sjukvården har en viktig del i det förebyggande arbetet eftersom den kan uppmärksamma risken för olika typer av bruk, skadliga bruk och beroenden. Kommunerna är navet i det lokala förebyggande arbetet bland annat genom sitt samarbete med olika verksamheter, inte minst ideella /Text från Folkhälsopolitisk rapport 2010 Aktiviter som skett under område Tobal, alkohol, narkotika, dopning och spel, under 2014_ Folkhälsorådet finansierar det lokala drogförebyggande arbetet : Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 8 Se Bilaga 3 för BRÅ:s Verksamhetsberättelse för år

7 ÖVRIGT UTVECKLINGSARBETE Utöver det som planerades inom de tre strategiska områdena fanns det även budgeterade medel till utbildningar för deltagare i folkhälsorådet, för att marknadsföra och informera om folkhälsorådets aktiviteter, att påbörja utvecklingsarbeten inom nya områden samt att ge stimulansmedel till aktörer som arrangerar hälsofrämjande/skadeförebyggande aktiviteter till människor i kommunen. Aktiviter som skett under område Övrigt utvecklingsarbete, under 2014_ Ingår i Västra Götalandsregionens Nätverk Suicidförebyggande arbete Deltagit i utvecklingsdagar för Skaraborgs Folkhälsoråd Diverse samverkansmöten med olika aktörer såsom t.ex. studieförbund, föreningar, ideella organisationer, kommunala förvaltningar m.fl. Inköp av Rollups för att marknadsföra folkhälsorådets arbete EKONOMISK FÖRDELNING FÖR FOLKHÄLSORÅDET ÅR 2014 Folkhälsoavtalet mellan Falköpings kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg innebär att kommunen och regionen vardera avsätter femton kronor per invånare för lokalt folkhälsoarbete, vilket ger en årlig budget på kr. Goda livsvillkor kr Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor kr Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel kr Övrigt utvecklingsarbete kr SUMMA kr 6

8 Folkhälsoenheten Folkhälsoplanerare Anna Hagström Besöksadress Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress Folkhälsoenheten Falköpings kommun Falköping 7

9 Bilaga 1: Folkhälsorådet i Falköpings kommun LEDAMÖTER Falköpings kommun Ordförande Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Ulf Eriksson (C) Västra Götalandsregionen Vice ordförande Maria Henriksson (S) Sören Rafstedt (M) ADJUNGERADE LEDAMÖTER Falköpings kommun Ingvor Bergman (S), kompetens- och arbetslivsnämnden Allan Bjärkhed (KD), barn- och utbildningsnämnden Hans Johansson (C), socialnämnden Anette Gegerfelt (S), kultur- och fritidsnämnden Dan Gabrielsson (S), tekniska nämnden ADJUNGERADE TJÄNSTEMÄN Falköpings kommun Kommundirektör, Thomas Hjert Chef kompetens- och arbetslivsförvaltningen, Katarina Andersson Bitr. socialchef, Magnus Schedin Utredare barn- och utbildningsförvaltningen, Sonja Neuman Hall Förbundsdirektör Miljöförvaltningen Östra Skaraborg MÖS, Sonja Lejmark Drogförebyggande samordnare, Bengt Nilsson Samhällsbyggnadschef, Patrick Nohlgren Kultur- och fritidschef, Lena Moritz Personalchef, Maria Ström Räddningschef, Stefan Swenson Integrationssamordnare, Åsa Sandberg Folkhälsoplanerare, Anna Hagström Sekreterare, Christoffer Persson Primärvården Distriktsläkare, Per-Olof Ljungdahl Polismyndigheten Poliskommissarie, Morgan Tärning 8

10 Bilaga 2: De tre strategiska områdena inkl. relaterade målområden. GODA LIVSVILLKOR - Delaktighet och inflytande i samhället - Ekonomiska och sociala förutsättningar - Barn och ungas uppväxtvillkor - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖER OCH LEVNADSVANOR - Hälsa i arbetslivet - Miljöer och produkter - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - Skydd mot smittspridning - Sexualitet och reproduktiv hälsa - Fysisk aktivitet - Matvanor och livsmedel TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL - Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 9

11 Bilaga 3: Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Brottsförebyggande rådet/drogförebyggande samordnare Falköpings kommun -BRÅ har jobbat med samarbetsavtalet mellan Falköpings kommun och Polisen. Prioriterade områden 2014: bostadsinbrott, trafiksäkerhet, trygghet i offentlig miljö samt ökad trygghet i skolmiljön. -Ett antal träffar har genomförts för att få igång nya grannsamverkansområden. -En kartläggning har gjorts över platser som upplevs som otrygga. Sammanställningen är överlämnad till Samhällsbyggnadsförvaltningen som skall åtgärda ev. brister. -Fortsatt arbete med dopningssamarbetet mellan Skaraborgs samtliga kommuner, polisen, primärvården och drygt 50 träningsanläggningar. Flera utbildningsinsatser har genomförts under året i syfte att höja kunskapsnivån. -Fortsatt arbete med ungdomsbrandkåren Backdraft. Tolv ungdomar per termin får chansen att genomgå ett program som är framtaget av Räddningstjänsten med syfte att stötta de ungdomar som behöver extra resurser för att kunna bli trygga och självständiga vuxna. Fjorton terminer är nu genomförda. Backdraft finansieras genom Folkhälsorådet, Socialnämnden och Barn och ungdomsnämnden. -Antilangningskampanjer i samband med Valborgshelgen och skolavslutningen mm genomförda. -Arrangerat preparatutbildning i tre steg ihop med Drogförebyggarna Skaraborg. -Suttit med i ett flertal arbetsgrupper bl.a. ung och smart i trafiken, Kvinnofridsgrupp mm. -Deltagit i olika arrangemang såsom Hållöläger, Lussenatta mm. -Genomfört ett antal föreläsningar/föredrag på skolor, föräldramöten, föreningar mm. -Presenterat en ny drogvaneundersökningen. -Medverkat på Camp Blåljus. -Medverkat i arbetet med säker och trygg förening. 10

12 -Genomfört ett antal intervjuer i radio och tidningar. -Deltagit på en upplevelsebaserad trafikdag på flera gymnasieskolor. (Ung och smart i trafiken). -Deltagit på säkerhetsdagar för alla elever i årskurs åtta. -Suttit med i arbetsgrupp på CAN för ett arbete för unga vuxna. -Medverkat på Connects säkerhetsdag i folkets park. -BRÅ:s arbetsgrupp har startats upp. 11

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Metod och projekterfarenheter

Metod och projekterfarenheter Metod och projekterfarenheter Arbetet med Folkhälsopolitisk rapport 2010 Metod och projekterfarenheter Arbetet med Folkhälsopolitisk rapport 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011, R 2011:22 ISSN

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2011.0099 Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Tio år med svensk folkhälsopolitik Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer 2004 2013 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer