Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030."

Transkript

1 Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, E-post Tekniska upplysningar Anders Andersson, Leveransadress Ert datum Leverantör Volvo Lastvagnar AB GÖTEBORG Er referens Peter Pokka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tecknar härmed ramavtal på nedan specificerad vara/tjänst. Avtalet är upprättat i två exemplar. Efter mottaget avtal, undertecknas erkännandet (bifogad kopia) och returneras omgående till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att avtalet skall äga giltighet. Varje enskilt avrop skapar ett unikt (8 siffror) som alltid ska anges på faktura som genererats av avropet. Detta referensnummer fordras för att kunna hantera Er faktura på ett effektivt sätt. Saknas detta referensnummer kan fakturan komma att skickas tillbaka till Er för komplettering, med försening av betalningen som följd. Fakturan skall skickas till fakturaadressen enligt nedan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ekonomienheten Berth Solberg Anders Andersson Leveransvillkor se nedan Moms Exklusive Särskilda bestämmelser Kundnummer Leveranstid se nedan Emballage Inklusive Betalningsvillkor 30 dagar netto Lev id Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB Mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, org. nr och Volvo Lastvagnar AB, org. nr har detta avtal träffats. I de fall kommunerna använder detta avtal skall då med MSB i avtalstexten istället avses aktuell kommun. SRV-151.1

2 samhällsskydd och beredskap Ramavtalserkännande 2 (8) 1.1 Avtalets handlingar Villkor i upphandlingens handlingar kompletterar varandra och om handlingarna visar sig vara motsägelsefulla i något avseende skall de gälla i följande ordning: 1. Tillägg till och ändringar i avtalet 2. Detta avtal SB (KD-18092) 3. Räddningsverkets förfrågningsunderlag 4. Leverantörens anbud 5. ALOS Avtalstid Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. 1.3 Leveranstid vid avrop 9 månader eller kortare tid efter särskild bekräftelse från Volvo. Anges i respektive avrop. Avropas från Volvoåterförsäljare i Sverige. 1.4 Kontaktpersoner MSB Frågor som avser kommersiella frågor och avtalsinnehåll: Namn och telefon: Anders Andersson, Leverantören Frågor som avser kommersiella frågor och avtalsinnehåll: Namn och telefon: Peter Poka, E-post: PRISER Fasta priser för avtalsperioden Enligt bifogade specifikationer och kommentarer BAS 1 FM11 4x kr

3 samhällsskydd och beredskap Ramavtalserkännande 3 (8) BAS 2 FL ton kr BAS 3A FM13 4x4 380 hk kr BAS 3B FM11 4x4 330 hk kr BAS 4 FM11 4x kr Tillval: Bakluft (Bas 1, 4) kr (Bas 2) kr Framluft (endast med luftbak,bas 1,4) kr,bas 2) kr FL 240 Motor 290 hk (Bas 2) kr FM 11 Motor 370 hk (Bas 1, 3B,4) Motor 410 hk (Bas 1, 3B, 4) Motor 450 hk (Bas 1, 3B, 4) kr kr kr FM 13 Motor 420 hk (Bas 3 A) Motor 460 hk (Bas 3A) kr kr Powertronic,PT2106, 6 väx (Bas 1,4) Retarder till powertronic kr kr Alisson AL306 automatisk växellåda till BAS 2 Retarder (Bas 1, 3, 4) kr kr

4 samhällsskydd och beredskap Ramavtalserkännande 4 (8) Motor kraftuttag bakmont kr hydrulpump kr Luftkonditionering, man (BAS 1,2,3,4) kr, auto (Bas 1,3, 4) kr Färgade glasrutor,fram (Bas 1,3,4) El. styrda/uppvärmda backspeglar Volvo motorbroms, 285 kw (Bas 3 A) Radio/CD, på std plats (Bas 1,3,4) kr kr kr kr, på std plats (Bas 2) kr Xenon ljus, endast luft fjädring (BAS 1,4) Fjärrstyrd centrallås 12V uttag i inst. Panelen (Bas 2) Förberedelse för mobiltelefon NATO koppling kr kr kr 820 kr kr Vid behov av att utrusta fordonet med säkerhetsglas kan beställaren fråga på pristillägg för det. Samtliga priser är exklusive moms. Vid behov av förtydligande och specifikationer gällande produkter ovan kontakta angiven kontaktperson på Volvo 1.5 Prisjustering Priserna får justeras efter första årets utgång enligt följande index.

5 samhällsskydd och beredskap Ramavtalserkännande 5 (8) 50% löneberoende; Arbetskostnadsindex AKI, SNI Arbetare inom privat industri, preliminära tal. Basmånad januari-07. Avräkningsmånad januari påföljande år. 40% materialberoende; Prisindex för inhemsk tillgång ITPI, Prod SNI verkstadsvaror. Basmånad januari-07. Avräkningsmånad januari påföljande år. 10% är fast del och får inte uppräknas. 1.6 Leveransvillkor Leveranser sker fritt påbyggare i Sverige. 1.7 Garanti Chassie, minst 12 månaders garanti +12 månaders drivlinegaranti, max km i enlighet med garantivillkoren i tillämplig garantibok. Leverantören skall garantera att reservdelar finns tillgängliga i minst10 år. 1.8 Betalnings- och faktureringsvillkor Fakturering sker till beställaren (MSB alternativt aktuell kommun) Fakturering får ske efter godkänd leverans. Om anledning till anmärkning inte föreligger, skall betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag. MSB skall utan dröjsmål registrera fakturan. Fakturerings-, expeditions- eller liknande avgifter accepteras ej. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt vid varje tillfälle gällande räntelag. 1.9 Kontraktshandlingar Arbete som innebär utökning av uppdraget får ej igångsättas med mindre än att skriftlig beställning erhållits från MSBs ekonomienhet. Följs inte detta anses inte arbetet i vederbörlig ordning beordrat, varvid anbudsgivaren själv får stå för de kostnader eller andra konsekvenser arbetet medfört. MSB ikläder sig inte betalningsansvar utöver angiven kontraktssumma. Om fakturerat belopp överskrider avtalad kontraktssumma är anbudsgivare/part återbetalningsskyldig

6 samhällsskydd och beredskap Ramavtalserkännande 6 (8) 1.10 Överlåtelse Leverantören får inte vare sig helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan MSBs skriftliga godkännande Samarbetsformer Av MSB beställda konsulter får i kontakter med myndigheter, organisationer och företag utge sig att representera MSB endast i enlighet med överenskommelse med vår kontaktperson Vite vid försening Inträffar leverans senare än avtalad tid och detta inte beror på MSB är MSB berättigat till vite. Vitet skall utgå med 2 % av fordonets chassiespris per påbörjad förseningsvecka, dock sammanlagt högst 10 % MSB äger rätt att tillgodogöra sig vite antingen genom särskild begäran om ersättning från leverantören eller genom att avräkna vitesbelopp avseende kommande fordringar gentemot leverantören Underleverantörer För underleverantörs arbete ansvaras som för eget Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtalet skall vara skriftliga i samma nummerserie som ursprungsavtalet. Ändringar och tillägg skall vara undertecknade av behörig person för båda parterna för att vara gällande Intrång i upphovsrätt och patent Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av levererade produkter för avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta köparen för de skadestånd och ersättningar som denne genom förlikning eller dom blir skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att leverantören får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning Tillämpliga lagar Leverantören har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter, författningar, normer och krav som uppställts av myndigheter och på något sätt berör avtalat uppdrag följs. Leverantören är skyldig att kontinuerligt hålla sig underrättad om sådana lagar och förordningar samt förändringar i dessa. Leverantören förbinder sig genom undertecknandet av detta avtal att iakttaga dessa bestämmelser.

7 samhällsskydd och beredskap Ramavtalserkännande 7 (8) 1.17 Force majeure/befrielsegrunder Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet förhindras på grund av omständighet som denne skäligen inte kunde räkna med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet skall anses arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall han skriftligen underrätta andra parten om att sådan omständighet inträffat. Underrättelsen skall ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mer än tre (3) månader 1.18 Hävning Enligt ALOS 05 pos , avser ramavtalet. För respektive avrop gäller att beställare skall äga rätt att häva avrop med omedelbar verkan om: Leveransförsening varar mer än 4 veckor. Leverans är felaktig och inte beror på beställaren och felet kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Leverantören ej fullgör annat villkor enligt avtalet vilket kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Om Leverantören försätts i konkurs eller likvidation, sätts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar eller är underkastad näringsförbud. Hävningsrätten omfattar hela eller delar av avropet samt även ev. tjänst som står i sådant sammanhang med den försenade produkten att den inte kan tas i bruk. Produkten som till följd av hävning eller av annan anledning skall återgå till Leverantören avhämtas på dennes risk och bekostnad Ersättning för pos 21 och 22 i ALOS05 Leverantörens ansvar enligt detta avtal omfattar endast lastvagnschassier med specifikation och tillval som anges häri eller i separat handling som

8 samhällsskydd och beredskap Ramavtalserkännande 8 (8) leverantören har utfärdat. Leverantören ansvarar inte för påbyggnader som utförs av tredje part. För fabriksnytt chassi lämnas garanti enligt särskild garantiförbindelse.garantiförbindelsen samt villkor för garantin framgår av Garantiboken som medföljer chassiet vid leverans Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal avgörs av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag.

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag. 22-2010-9927 Avtal 1 Parter Mellan Migrationsverket (Verket), organisationsnummer 202100-2163, och Skandinavisk språkanalys AB (Sprakab) (Leverantören), organisationsnummer 556355-5951, har följande ramavtal,

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

4. Kommersiella villkor

4. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2012-08-14 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC-2012-29 Sista anbudsdag: 2012-09-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer