Delårsrapport januari - augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - augusti 2010"

Transkript

1 Delårsrapport januari - augusti 2010

2 Verkställande direktören lämnar på styrelsens uppdrag följande delårsrapport för Riksbyggen ekonomisk förening, org.nr , och konsoliderade bolag/föreningar. Belopp inom parentes avser jämförande period 2009, om inget annat anges. Intäkterna ökade till mkr (2 450) Rörelseresultatet förbättrades till 143 mkr (141) Rörelsemarginalen uppgår till 5,5 % (5,7) Resultat före skatt 182 mkr (235) Räntabilitet på eget kapital efter skatt uppgick till 3,2 % (3,1) Påbörjat 526 lägenheter i nyproduktion (158) Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 191 mkr (-230 mkr) Riksbyggens affärsverksamhet Riksbyggen är en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Riksbyggen bevakar föreningarnas intressen, verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende. Riksbyggen är ett serviceföretag för föreningarna och andra kunder samt en byggherreorganisation med huvudsaklig uppgift att bygga bostadsrätter. Verksamhet bedrivs inom affärsområdena Bostad och Fastighetsförvaltning samt inom Finans och Fastigheter. Riksbyggens verksamhetsidé Riksbyggen utvecklar och förvaltar boendemiljöer med bostadsrätt som ska vara attraktiva för människor att leva i. Riksbyggen: ser helheten och agerar långsiktigt sätter medlemmen i centrum skapar ett boende som är hållbart över tiden bygger långsiktiga relationer Intäkter och resultat Moderföreningens intäkter för perioden uppgick till mkr (2 414) och rörelseresultatet till 122 mkr (110). Motsvarande siffror för koncernen är mkr (2 450) respektive 143 mkr (141). Moderföreningens intäkter från dotterföretag uppgick till 5 mkr (7). Dotterföretagens intäkter från moderföreningen uppgick till 34 mkr (40). 2

3 Eget kapital och soliditet Det egna kapitalet uppgick till mkr (3 646) för moderföreningen och mkr (4 013) för koncernen. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen (soliditeten) uppgick till 34 procent (33) för moderföreningen och 36 procent (36) för koncernen. Koncernens balansomslutning uppgick till mkr (11 206). Affärsområde Bostad Efterfrågan på bostäder har ökat något under det senaste kvartalet. De regionala skillnaderna är dock stora. Riksbyggen följer noggrant utvecklingen i projekten. Riksbyggen påbörjade under rapportperioden totalt 526 lägenheter i nyproduktion jämfört med samma period 2009 då 158 lägenheter påbörjades hade Riksbyggen 19 osålda lägenheter och småhus i färdigställda projekt. Vid årsskiftet 2009/10 fanns det 22 osålda bostäder. Affärsområdets intäkter uppgick under perioden till mkr (1 150) och resultatet före skatt till 66 mkr (100). Kapitalbindningen i byggrätter för bostäder är per bokförd till mkr. Vid årsskiftet 2009/10 var motsvarande belopp mkr. Affärsområdet har 115 anställda (128). Affärsområde Fastighetsförvaltning Verksamheten inom affärsområde Fastighetsförvaltning bedrivs med en rikstäckande och starkt decentraliserad organisation med lokala operativa affärsenheter marknadsområden som har marknads- och kundansvar. Affärsområdets intäkter uppgick under perioden till 1240 mkr (1 135) och resultatet före skatt till 83 mkr (52). Den svåra vintern medförde många skador på fastigheter i Sverige. I ett av Riksbyggens förvaltningsuppdrag har en större skada uppstått. Uppdragsgivaren har riktat skadeståndskrav mot Riksbyggen vilka bestridits. Utredning av ärendet pågår. Affärsområdet har 2152 anställda (2 220). Finansiell verksamhet Finansfunktionen inom Riksbyggen ansvarar för koncernens kort- och långfristiga finansiering, likviditetsplanering, cash management samt finansiell riskhantering. 3

4 Därutöver bedrivs en relativt omfattande inlåningsverksamhet med främst bostadsrättsföreningar anslutna till Riksbyggen som bas. Kapitalförvaltning av denna inlåning samt koncernens överskottslikviditet är också en viktig uppgift. Den tidsbundna inlåningen från bostadsrättsföreningar m fl. i moderföreningen är fortsatt stabil och uppgick per till mkr (3 519). Den avtalade bindningstiden varierar i genomsnitt mellan 1 6 månader och uppgick till 1,7 månader (1,7). Någon säkerhet för inlåning är inte ställd. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheterna har ett bokfört värde om 655 mkr (669) i moderföreningen och mkr (1 219) i koncernen. Det samlade marknadsvärdet för koncernens förvaltningsfastigheter bedömdes vid årsskiftet 2009/10 överstiga det bokförda värdet med 780 mkr. Det konsoliderade fastighetsbeståndet omfattar cirka kvm varav kvm utgörs av bostäder (3 360 lägenheter). Geografiskt är beståndet koncentrerat till Linköping, Jönköping, Stockholm och Umeå. Direktavkastningen inklusive räntebidrag beräknas för helåret uppgå till 7,2 procent. För helåret 2009 uppgick den till 7,4 procent. Vakansgraden i ytor är cirka 1,9 procent med ett beräknat hyresbortfall motsvarande cirka 5 mkr. Finansiella risker För hanteringen av Riksbyggens finansiella risker har styrelsen fastställt en placeringspolicy vilket begränsar exponeringen mot ränte- och kreditrisker. För att löpande analysera ränteutvecklingens påverkan på det finansiella resultatet marknadsvärderas Riksbyggens placeringsportfölj. Ränterisken, uttryckt som värdeförändringen i portföljen vid 1 procents förändring av marknadsräntorna, var cirka 10,9 mkr (16,5). Kreditrisken i kundfordringarna är begränsad då de avser ett stort antal kunder. Moderföreningen har tecknat försäkring i Riksbyggen Byggnadsförsäkrings AB för bl.a. kredit- och borgensförluster. I bolaget finns avsättningar i form av säkerhetsreserv och reserv för oreglerade skador om totalt 263 mkr (324). Några valutarisker eller risker i derivatpositioner finns ej. Likviditetsrisken är förhållandevis begränsad mot bakgrund av koncernens kassaflöde och goda likviditet. Placeringarnas löptid matchar väl löptiden på den tidsbundna inlåningen. Övriga finansiella tillgångars och skulders redovisade värden utgör en god approximation av verkliga värden. 4

5 Krediter Riksbyggen har via kreditavtal med Swedbank per en kortfristig upplåning om mkr (1 955). För upptagen kredit har värdepapper motsvarande kreditbeloppet ställts som säkerhet. Outnyttjade bindande kreditramar uppgick till 350 mkr (350) och avser i sin helhet moderföreningen. Placeringar Moderföreningens likvida medel inklusive kort- och långfristiga penningmarknads- placeringar uppgick till mkr (6 988). Koncernens likvida medel inklusive kort- och långfristiga penningmarknadsplaceringar uppgick till mkr (6 989). Den genomsnittliga, räntebundna löptiden på placeringsportföljen uppgick till 61 dagar (97). Löptiden har valts för att begränsa ränterisken och matcha löptiden på inlåningen. Investeringar Under rapportperioden har investeringar i inventarier, verktyg och installationer skett med 13 mkr (20) i koncernen och med 13 mkr (19) i moderföreningen. 5

6 Koncernresultaträkning (Tkr) Jan-aug Jan-aug Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultatandel i handels- och kommanditbolag Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Minoritetens andel i periodens resultat - - Periodens resultat

7 Koncernbalansräkning (Tkr) TILLGÅNGAR 31 aug dec 2009 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändringar i koncernens eget kapital (Tkr) Jan-aug Jan-aug Ingående eget kapital enl. balansräkning per december Periodens resultat Utbetald utdelning Förändring av andelskapital Belopp vid periodens utgång

8 Kassaflödesanalys för koncernen (Tkr) Jan-aug Jan-aug Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning varulager Minskning kundfordringar Minskning övriga kortfristiga fordringar Minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Resultat från intressebolag Investering övriga finansiella anläggningstillgångar Minskning/ökning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring andelskapital Upptagna lån/amortering av skuld Ökning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

9 Styrelsens arbete Utifrån Svensk kod för bolagsstyrning har Riksbyggen utvecklat en egen kod, kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden ), som har anpassats till Riksbyggens förutsättningar. Riksbyggens organisation utmärks av en uttalad decentralisering och delegering av ansvar och befogenheter till affärsområdena Fastighetsförvaltning och Bostad samt verksamheterna inom Finans och Fastigheter. Riksbyggen arbetar med en övergripande utvärdering av kontrollmiljön och företagets nyckelprocesser enligt IKFR (intern kontroll avseende finansiell rapportering). Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsordning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen, som består av 9 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter samt 2 arbetstagarrepresentanter med 2 suppleanter, har under rapportperioden haft 4 st protokollförda möten. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Skatt för perioden är beräknad enligt schablon. I övrigt har samma redovisnings- principer och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, till vilken hänvisas. Stockholm den oktober 2010 Sten-Åke Karlsson VD

10 Granskningsrapport Till styrelsen i Riksbyggen ekonomisk förening, org.nr Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för perioden 1 januari 2010 till 31 augusti Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den oktober 2010 PwC Lars Wennberg Auktoriserad revisor Lars Randerz Leif Hjelm 2

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013 Positiv utveckling för Riksbyggen Intäkterna ökade 17 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 29 mkr (-5)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) Svedab är ett statligt ägt aktiebolag vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). Svedabs

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie Substansvärdet uppgick per den 19 augusti till 444 kr per aktie, en ökning med 21 % sedan årsskiftet

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164)

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164) Delårsrapport Januari - september 2014 Spillepengen Malmö Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 (30 164) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 292 (36). Föregående års rörelseresultat belastades

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2011:01 Datum för godkännande och publicering 25 februari 2011 Diarienummer 11-1722 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer