Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI Positiv utveckling för Riksbyggen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen"

Transkript

1 Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013 Positiv utveckling för Riksbyggen Intäkterna ökade 17 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 29 mkr (-5) Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 2,0 % (1,8) Koncernens kassaflöde uppgick till -210 mkr (144). MKR 2013 Jan-aug 2012 Jan-aug 2012 Jan-dec Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Räntabilitet på eget kapital efter skatt % 2 1,8 3,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten Påbörjade lägenheter i nyproduktion Antal sålda lägenheter

2 Kommentar från Riksbyggens vd Leif Linde Riksbyggen redovisar en positiv utveckling av resultatet i affärsområde Bostad jämfört med motsvarande period under föregående år. En positiv utveckling av befolkningstillväxten i tillväxtområden i kombination med låga räntor ger en stabil utveckling av affären i samtliga regioner. Vår bedömning är att vi kommer att behålla alternativt öka vår marknadsandel 2013 och att vi kommer att få en fortsatt positiv resultateffekt av detta även under Vi har under rapportperioden påbörjat drygt 700 lägenheter vilket är nästan dubbelt så många som motsvarande period föregående år. Det underliggande resultatet i affärsområde Fastighetsförvaltning ligger i linje med föregående års resultat. Återbäringen till Riksbyggens andelsägande kunder förväntas uppgå till 8 mkr Det bedömda marknadsvärdet för koncernens förvaltningsfastigheter bedöms överstiga det bokförda värdet med drygt 1 mdr. Avslutningsvis kan konstateras att förutsättningarna för våra affärer är goda och att vi står offensivt rustade med en god finansiell ställning och en bra portföljstrategi. Leif Linde VD 2

3 KONCERNEN Intäkter och resultat Koncernens intäkter för perioden ökade till mkr (2 603) vilket beror på att vi har fler projekt och fler lägenheter i pågående produktion inom affärsområde Bostad. Rörelseresultatet ökade till 29 mkr (-5). Resultatförbättringen är hänförlig till affärsområde Bostad. Föregående periods resultat är belastat med kostnader för två av Riksbyggen anlitade totalentreprenörers konkurser. Under perioden har exploateringsmark för bostäder förvärvats om cirka 170 mkr. Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick till mkr (4 397). Det egna kapitalets andel av balansomslutningen (soliditeten) uppgick till 38 procent (37). Koncernens kassaflöde uppgick till -210 mkr (144) främst hänförligt till investeringar i exploateringsfastigheter. Koncernens balansomslutning uppgick till mkr (11 793). Affärsområde Bostad Efterfrågan på bostäder ökar jämfört med föregående år. Riksbyggen bevakar marknaden för att bedöma om fler projekt kan startas. Om efterfrågan minskar kan projekt komma att senareläggas för att minska risken för ett stort antal osålda lägenheter när projekten färdigställs. Riksbyggen påbörjade under rapportperioden totalt 702 lägenheter i nyproduktion att jämföra med samma period 2012 då 364 lägenheter påbörjades. Vid rapportperiodens utgång hade Riksbyggen 34 osålda lägenheter i färdigställda projekt. Vid årets början fanns det 56 osålda lägenheter. Affärsområdets intäkter uppgick under perioden till mkr (1 149) och resultatet före skatt till 6 mkr (-37). Kapitalbindningen i byggrätter för bostäder är per bokförd till mkr. Vid årets början var motsvarande belopp mkr. Affärsområdet har 155 anställda (143). Affärsområde Fastighetsförvaltning Verksamheten inom affärsområde Fastighetsförvaltning bedrivs med en rikstäckande och starkt decentraliserad organisation med lokala operativa affärsenheter marknadsområden som har marknads- och kundansvar. Affärsområdets intäkter uppgick under perioden till mkr (1 166) och resultatet före skatt till 32 mkr (34). Affärsområdet har anställda (2073). 3

4 Finansiell verksamhet Finansfunktionen inom Riksbyggen ansvarar för koncernens kort- och långfristiga finansiering, likviditetsplanering, cash management samt finansiell riskhantering. Därutöver bedrivs en relativt omfattande inlåningsverksamhet med bostadsrättsföreningar anslutna till Riksbyggen som bas. Inlåningsmedlen placeras i svenska räntemarknaden. Därutöver förvaltas även koncernens egna medel genom placeringar i såväl räntemarknaden som i direktägda fastigheter (se avsnitt Förvaltningsfastigheter nedan). Placeringsverksamheten sker i enlighet med av styrelsen fastställda placeringsriktlinjer vilka tar hänsyn till respektive åtagande både vad avser risknivå, duration och likviditetsbehov. Den tidsbundna inlåningen från bostadsrättsföreningar är fortsatt stabil och uppgick per till mkr (3 699). Den avtalade bindningstiden varierar i genomsnitt mellan 1 6 månader och uppgick till 1,3 månader (1,4). Någon säkerhet för tidsbunden inlåning är inte ställd. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheterna har ett bokfört värde om mkr (1 126). Det samlade marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter bedömdes vid årsskiftet 2012/13 väsentligt överstiga det bokförda värdet med ca 1 mdr. Det konsoliderade fastighetsbeståndet omfattar cirka kvm varav kvm utgörs av bostäder (3 400 lägenheter). Geografiskt är beståndet koncentrerat till Linköping, Jönköping, Stockholm och Umeå. Finansiella risker För hanteringen av Riksbyggens finansiella risker har styrelsen fastställt en placeringspolicy vilket begränsar exponeringen mot ränte- och kreditrisker. För att löpande analysera ränteutvecklingens påverkan på det finansiella resultatet värderas Riksbyggens placeringsportfölj utifrån rådande marknadsräntor. Ränterisken, uttryckt som värdeförändringen i portföljen vid 1 procents förändring av marknadsräntorna, var cirka 10 mkr (12,7). Kreditrisken i kundfordringarna är begränsad då de avser ett stort antal kunder. Moderföreningen har tecknat försäkring i Riksbyggen Byggnadsförsäkrings AB för bl.a. kredit- och borgensförluster. I bolaget finns avsättningar i form av säkerhetsreserv och reserv för oreglerade skador om totalt 90 mkr (202). Några större valutarisker finns inte. Riksbyggen har möjlighet att begränsa ränterisken med användning av räntederivat. Likviditetsrisken är förhållandevis begränsad mot bakgrund av koncernens kassaflöde och goda likviditet. Placeringarnas löptid matchar väl löptiden på den tidsbundna inlåningen. Övriga finansiella tillgångars och skulders redovisade värden utgör en god approximation av verkliga värden. 4

5 Krediter Riksbyggen har via kreditavtal med Swedbank per en kortfristig upplåning om mkr (1 943). För upptagen kredit har räntebärande värdepapper motsvarande kreditbeloppet ställts som säkerhet. Outnyttjade bindande checkkreditramar uppgick till 350 mkr (350). Placeringar Likvida medel inklusive kort- och långfristiga penningmarknadsplaceringar uppgick till mkr (7 253). Den genomsnittliga, räntebundna löptiden på placeringsportföljen uppgick till 61 dagar (70). Löptiden har valts för att begränsa ränterisken och matcha löptiden på inlåningen. Investeringar Under rapportperioden har investeringar i inventarier, verktyg och installationer skett med 63 mkr (19). Den stora ökningen jämfört med föregående år avser förvärv av vindkraftverk. 5

6 Koncernresultaträkning (tkr) Jan-aug Jan-aug Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultatandel i handels- och kommanditbolag Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Minoritetens andel i årets resultat Periodens resultat

7 Koncernbalansräkning (tkr) TILLGÅNGAR 31 aug dec 2012 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändringar i koncernens eget kapital (tkr) Jan-aug Jan-aug Ingående eget kapital enl. balansräkning per 31 december Periodens resultat Utbetald utdelning Förändring av andelskapital Belopp vid periodens utgång

8 Kassaflödesanalys för koncernen (tkr) Jan-aug Jan-aug Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring exploateringsfastigheter m.m Förändring kundfordringar Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterföretag Försäljning av dotterföretag Resultat från intressebolag Investering övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring andelskapital Upptagna lån/amortering av skuld Förändring kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

9 Moderföreningen Moderföreningens intäkter för perioden uppgick till mkr (2 484) och rörelseresultatet till 47 mkr (-31). Moderföreningens intäkter från dotterföretag uppgick till 14 mkr (6). Dotterföretagens intäkter från moderföreningen uppgick till 14 mkr (27). Det egna kapitalet uppgick till mkr (4 174). Soliditeten uppgick till 38 procent (36). Likvida medel inklusive kort- och långfristiga penningmarknadsplaceringar uppgick till mkr (7 253). Förvaltningsfastigheterna har ett bokfört värde om 638 mkr (632). Investeringar i inventarier, verktyg och installationer uppgick till 63 mkr (19). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Skatt för perioden är beräknad enligt schablon. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, till vilken hänvisas. Undertecknande Stockholm den 2 oktober 2013 Leif Linde VD 9

10 Granskningsrapport Till styrelsen i Riksbyggen ekonomisk förening, org.nr Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogad delårsrapport för perioden 1 januari 2013 till 31 augusti Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 2 oktober 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lars Wennberg Auktoriserad revisor Lars Randerz Leif Hjelm 10

11 Om Riksbyggen Riksbyggens vision och verksamhetsidé Vår vision är att vara samhällsutvecklaren för hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vår verksamhetsidé är att utveckla och förvalta boendemiljöer med bostadsrätt som är attraktiva för människor att leva i. Vi ser till helheten och agerar långsiktigt. Vi sätter medlemmen i centrum. Vi skapar ett boende som är hållbart över tiden. Vi bygger långsiktiga relationer. Som samhällsutvecklare utvecklar vi en unik samverkan med kommuner liksom offentliga och privata fastighetsägare. All vår verksamhet utgår från vår kooperativa värdegrund. Riksbyggens kärnvärden Långsiktighet vi utvecklar långsiktigt hållbara boendemiljöer Trygghet vi skapar trygghet i boendet Samverkan vi är en samhällsutvecklare som samverkar med vår omvärld Nytänkande vi uppmuntrar och tar initiativ till nya idéer och lösningar Vår kooperativa värdegrund Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. De kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Vi har även ett stort engagemang i miljöfrågor och värdigt boende i andra länder bland annat i samarbete med We Effect. (Kooperation Utan Gränser) Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. 11

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie Substansvärdet uppgick per den 19 augusti till 444 kr per aktie, en ökning med 21 % sedan årsskiftet

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164)

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164) Delårsrapport Januari - september 2014 Spillepengen Malmö Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 (30 164) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 292 (36). Föregående års rörelseresultat belastades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) Svedab är ett statligt ägt aktiebolag vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). Svedabs

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 Delårsrapport januariseptember Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde FINANSIELL UTVECKLING JANUARISEPTEMBER Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

2011 Delårsrapport januari september

2011 Delårsrapport januari september l E Delårsrapport januari september N G Nettouthyrningen uppgick till 111 (6). Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 (1 09, motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67). Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer