Amerikanska markstridskrafter och krigföring i Vietnam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amerikanska markstridskrafter och krigföring i Vietnam"

Transkript

1 DEL 1 VIETNAMKRIGET Amerikanska markstridskrafter och krigföring i Vietnam Vad var det som gjorde Vietnamkriget till en så annorlunda och svårhanterlig krigserfarenhet för den amerikanska krigsmakten? Västerlandets konventionella tänkande beträffande krigföring konfronterade en icke-västerländsk, främmande syn på krig som den amerikanska krigsmakten, precis som den franska lite mer än ett decennium tidigare, inte förmådde förstå; gerillakrigföringen. Sanimir Resic presenterar de synpunkter som kommit fram i den militärhistoriska forskningen. av sanimir resic, docent vid lunds universitet Att misslyckas med att besegra gerillaförband är inget nytt fenomen, kanske den franska arméns misslyckande i Spanien under Napoleonkrigen framstår som det bästa tidigare jämförbara exemplet. Vi skall icke uppehålla oss vid de omfattande politiska, ideologiska eller strategiska inslagen i Vietnamkriget utan främst se till vad en del framstående historiker lagt vikt vid angående markstriderna. infanteriet åter främst Enligt den brittiske militärhistorikern Paddy Griffith fanns det ett taktiskt dödläge i Vietnam som inte ens högteknologiska vapensystem kunde bryta. De förhoppningar och den tillit amerikaner lade till sofistikerade övervakningssystem, luftburen rörlighet och eldkraft gav föga utdelning på slagfälten. Griffith påpekar att i slutändan förblev fotsoldaternas traditionella roll avgörande. I stort bedrevs kriget i en svår terräng under be svärliga väderförhållanden med gerillataktik, där infanteri snarare än pansar fällde utslagen. Striderna på marken delar Griffith upp i två separata krig vilka kallas the mainforce war och the village war. Utmärkande för båda var att de kommunistiska styrkorna utnyttjade gerillataktik som t.ex. förflyttning i små grupper, skärmytslingar snarare än strider längs frontavsnitt och ett tillämpande av allt möjligt kamouflage, både bland människor och i terrängen. Striderna kring byarna (the village war) var lokalt begränsade drabbningar huvudsakligen initierade av Viet Cong (VC, FNL-gerillan) medan the mainforce war var välorganiserade operationer utförda av nordvietnamesiska armén (NVA). Vidare var det så kallade village war ett renodlat gerillakrig i kontrast till the mainforce war där gerillakrigföring snarare var en taktik än en strategi. Den nordvietnamesiska armén kunde utnyttja gerillataktik efter behov för att övergå till öppna strider när det lämpade sig. fienden får första salvan Den amerikanske soldaten riskerade oavbrutet att hamna i bakhåll, vilket var den vanligaste formen för stridsöppning under

2 hela kriget. 80% av eldstriderna inleddes med att amerikanerna blev påskjutna hade befälhavaren för de amerikanska trupperna i Vietnam, General William C. Westmoreland infört Search and Destroy -taktiken som ett medel för att bekämpa fienden. Det innebar att man skickade ut små rekognosceringsenheter som i sökte fiendekontakt i ofta oländig djungelterräng. Efter kontakt med motståndaren kallades artilleri- och/eller flygunderstöd in för att massivt bombardera fiendens position. Denna taktik gav NVAoch VC-trupperna möjligheten att, ofta från dolda lägen, initiera striderna med den dödliga första salvan. Mycket av striderna var i djungelterräng där tjock vegetation ledde till ett genomsnittlig konfrontationsavstånd mellan de stridande soldaterna på mellan 10 till 30 meter. De båda sidorna var ofta mer eller mindre osynliga för varandra och mycket av skjutandet var på måfå. Generellt hade NVA och VC både initiativet och en överlägsen mobilitet. Trots den amerikanska skickligheten i att snabbt understödja enheter som hamnat i bakhåll eller omringats, samt de höga förlustsiffror de tillfogade motståndaren, så var det vietnameserna som hade manövreringsöverläge och kunde välja var och när man stred. NVA kunde dessutom avbryta striderna efter behag. Sällan lyckades amerikanska trupper med intentionen att förinta fienden med artilleri och flyg och infanteriet fick hela tiden bära den tyngsta bördan. NVA och VC-trupperna lyckades ständigt undkomma de förintande bombardemangen och de höga förlusterna var ett pris de tycktes vara beredda att betala. De amerikanska trupperna kunde sällan förfölja sin vikande fiende utan istället koncentrerades ansträngningarna till att evakuera sårade samt det som kallades policing the battlefield. Inte sällan påpekas det hur frustrerande de amerikanska soldaterna upplevde situationen. Amerikanskt kavalleri under Vietnamkriget. Soldater ur 9. kavalleriet hoppar ur sin flygande häst nära Chu Lai teknologin överbetonad Paddy Griffith anser att man i de amerikanska lägret hade en övertro på teknologin och därför med största sannolikhet trodde att uppgiften kunde lösas med ett mindre antal infanterister och reserver än vad som egentligen krävdes. De som planerade operationerna verkade, enligt Griffith, underskatta de lokala svårigheterna och antog att det egna infanteriets överlägsenhet i rörlighet och eldkraft skulle ge högre utdelning. I enlighet med den amerikanska militära ledningens tro och antaganden engagerades inte tillräckligt med trupper vid varje enskild operation, där både eldkraft och rörlighet visade sig vara otillräcklig. Fienden däremot lyckades utnyttja sitt manskap till det yttersta i kombination med hänsyn till den stridstaktik och -teknik som fanns till hands. Trots de vietnamesiska truppernas teknologiska underlägsenhet och deras jämförelsevis lätta beväpning lyckades de besegra den mäktiga amerikanska krigsmakten. Det framgångsrika konceptet låg i deras ständiga rörlighet, viljan att acceptera höga förlustsiffror vid de strider man tog initiativet till, samt utnyttjandet av terrängen, kamouflage, och snabb skingring och förskansning av trupperna vilket minimerade förlusterna vid andra tillfällen. Griffith påpekar att även den mest avancerade militära teknologin kan vara otillräcklig. Den amerikanska krigsmakten hade, teknikövertaget till trots, svårt att lokalisera fienden. Vidare hade man sällan den nödvändiga eldkraft som specifika stridssituationer krävde och oftast saknades den nödvändiga mobiliteten. Griffith pekar på de allmänna antaganden bland amerikanska militärer att utrustningen förutsattes fungera enligt brukshänvisningarna och att den mäktiga eldkraften skulle göra infanteriet överflödigt. I stort ledde inadekvat taktik, felaktigt utnyttjande av utrustningen samt, de komplicerade striderna i djungelterräng att avgörande segrar aldrig kom till stånd. Detta i sin tur skapade

3 stor besvikelse och frustration bland de amerikanska trupperna. arrogansen som fiende Den amerikanske historikern James W. Gibson gräver djupare och mer kritiskt i mer eller mindre samma teman som Griffith. Gibson beskriver en amerikansk förmätenhet och arrogans i samband med kriget. Det var, understryker han, otänkbart att USA med den mest avancerade militära teknologin, ekonomin och otroligt mäktig vapenindustri kunde besegras av nationalistiska socialrevolutionärer i ett bondesamhälle. Det amerikanska ledarskapet var övertygat om att deras motståndare och världen i övrigt delade deras uppfattning beträffande det som kallas the primacy of mechanical power. Den biträdande utrikesministern Paul Warnke sade en del år efter konflikten: The trouble with our policy in Vietnam has been that we guessed wrong with respect to what the North Vietnamese reaction would be. We anticipated that they would respond like reasonable people. Gibson kommenterar att alla reasonable people tänkte i banor av vad han kallar Technowar, det vill säga en extrem tro på tillämpandet av tekniska anordningar och apparater i krigföring. För dem var konflikten identisk med ekonomiskt kalkylerande i debet och kredit för att fastställa priset fienden slutligen skulle betala. Den extrema övertron på det tekniska vilket enligt Gibson karaktäriserar de så kallade war-managers, En plutonchef vid 9. infanteridivisionen söker samband med närliggande enheter efter kontakt med Vietcong i närheten av Dong Tang i juli det civila och militära ledarskapets, förhållningssätt till bokstavligen talat alla frågor. Närvaron av den enorma amerikanska krigsapparaten i jämförelse med de relativt underutvecklade VC- och NVA-styrkorna skapade en till synes oerhörd kontrast, vilket också ledde till en allmän känsla av oövervinnlighet hos det amerikanska ledarskapet. Nederlag för dem var både otänkbart som logiskt omöjligt. Technowar skulle oundvikligen leda till seger. För Gibson konstituerade Technowar fastlåsta föreställningar om världen i stort som inte kunde misslyckas. Med andra ord om seger var oundvikligt genom teknologisk krigföring, så blev all kunskap om vietnamesernas historia, kultur, och samhällsstruktur fullständigt ointressant för de så kallade war-managers. Ett utmärkt exempel till den ovan beskrivna tendensen finner vi i det faktum att Search and Destroy - taktiken baserade sig på att spaningsförbanden inom ett ögonblick skulle kunna få eldunderstöd från artilleriet.

4 det amerikanska militära ledarskapet fullständigt ignorerade all litteratur och rapporter, vilka även fanns publicerade på engelska, beträffande teorier om revolutionära krig och militära strategier av exempelvis Mao Zedong och NVA-generalen Vo Nguyen Giap. I deras publikationer behandlades öppet de strategier och den taktik som vietnameserna tillämpade. Bland det amerikanska ledarskapet fanns i stället uppfattningen att inget kunde läras av de mindre tekniskt utvecklade kinesiska och vietnamesiska revolutionära tänkarna. Inget de hade sagt kunde möjligtvis ha någon betydelse. General Westmoreland, som var en varm anhängare av teknologins avgörande roll i kriget, förklarade begeistrat till pressen när de första amerikanska stridsvagnarna anlände till Vietnam: Grupp ur 9. infanteridivisionen i eldstrid vid Mekongdeltat While their use among rice paddies and mountainous jungle would be limited, their firepower and psychological impact else where would be reason enough to employ them. Det var med denna logik, konkluderar Gibson, som kriget i stort bedrevs. I slutändan hade den mäktigaste nationen i världshistorien, med hundratusentals soldater, utrustade med de mest avancerade vapensystem som detta det mest teknologiskt sofistikerade land hade att erbjuda, med en försvarsbudget som översteg en trillion dollar, besegrats i Vietnam. USA hade slagits av vad som huvudsakligen uppfattades som bönder med cyklar i ett underutvecklat land med en relativt primitiv agrar ekonomi och liten industriell bas. Amerikanerna hade, precis som fransmännen på 1950-talet, fullständigt underskattat de starka sociala band som fanns mellan de vietnamesiska soldaterna och den stora agrara befolkningen. Vid Dien Bien Phu 1954 hade det idoga arbetet av tusentals bönder gjort segern över den franska armén möjlig. Bönderna bokstavligen högg sig igenom den svårgenomträngliga bergsdjunglen och lade upp stigar. De grävde långa underjordiska tunnlar fram till de franska befästningarna och stod för transport av förnödenheter och ammunition till de vietnamesiska trupperna (den s.k. Vietminh-gerillan). Vidare agerade befolkningen ofta som viktig informationskälla beträffande fiendetruppernas positioner, styrka och rörelser, vilket inte minst visade sig avgörande under åren då USA stod

5 för motståndet. Slutligen var det inte sällan bönderna som gömde och skyddade gerillasoldaterna undan fienden. Visserligen hade fransmännens nederlag förvånat det amerikanska ledarskapet som dock bortförklarades med att den franska krigsmakten helt enkelt saknade tillräckligt med krigsverktyg. Detta var något USA hade i överflöd. search and destroy Som ovan framgått tillämpade den amerikanska armén i Vietnam Search and Destroy taktiken. Gibson understryker hur denna taktik skickade många amerikanska soldater in i döden och trots kunskapen bland ledarskikten om de fördelar fienden erhöll i striderna övergavs tanken aldrig. Amerikanska befälhavare uppmuntrades att endast utnyttja sina trupper i dessa rekognosceringsoperationer för att hålla nere de egna förlustsiffrorna och hushålla med amerikanska liv. I en officiell övningsmanual från 1967 uppmuntrades den förståndige brigadchefen att använda: Döda och sårade ur marinkåren evakueras från Hue under Tet-offensiven his soldiers to find the enemy and supporting firepower to destroy the enemy. He spends firepower as if he is a millionaire and husbands lives as if he is a pauper during search and destroy operations, commanders should look upon infantry as the principal combat reconnaissance force and supporting fire as the destructive force. Detta var den grundläggande logiken och majoriteten av befälhavare stämde in i kören. Brigadgeneral Glenn D. Walker förklarade för pressen att: You don t fight this fellow rifle to rifle. You locate him and back away. Blow the hell out of him and then police up. Inte sällan har det också påpekats att den amerikanska överlägsenheten i vapen, transport och kommunikation i jämförelse med Amerikansk soldat ger eld under andra Tet-offensiven i maj 1968.

6 motståndaren spelade liten roll. Med andra ord; det massiva övertaget och fördelarna som amerikanerna hade i eldkraft var oftast irrelevant på slagfältet. Fienden var oftast medveten om de amerikanska truppernas positioner, vilket högljudda mekaniska fordon och utrustning samt skicklig vietnamesisk underrättelsetjänst bidrog till. Detta i sin tur ledde till att Search and Destroy operationerna utvecklades till ett rent misslyckande. Istället för att förinta fienden förvandlades företagen till defensiva strider efter att man hamnat i bakhåll. Många amerikanska soldater i de stridande enheterna upplevde sig själva som levande lockbete, nödvändiga uppoffringar, eller som produktionskostnader för att uppnå höga förlustsiffror bland fienden. Den amerikanska taktiken blev till syvende och sist en dödlig vardag för de egna trupperna. alla blir fiender Den amerikanske historikern Christian Appy menar även att Search and Destroy som en antigerillataktik medförde en inte förvånansvärd paranoia bland de amerikanska stridande enheterna. Det blev med andra ord vanligt att man utgick ifrån att vem som helst kunde vara en fiende. Även egna trupper blev misstänkta eftersom erfarenheten visade att framför allt gröna soldater innebar riskmoment. De färska soldaterna, populärt kallade FNG:s Fucking New Guys eller Cherries, kunde antingen drabbas av panik vilket satte de övriga i enheten i fara, eller så uppvisade de en stridsiver att spela hjältar med liknande resultat. Officerare med alltför mycket stridsiver sågs inte heller med blida ögon och det var inte ovanligt att sådana befäl föll offer för egna truppers granater eller eldgivning. Slutligen var det inte ovanligt att drabbas av friendly fire vid tillfällen då artilleribeskjutning föll över stridszoner. Vietnamkriget var ett krig utan klara fronter eller sidor och utan en klar definition av vem som var fiende. Det var en militär erfarenhet som till slut blev en erfarenhet i paranoia. Således ansåg de amerikanska soldaterna att överlevnad i Vietnam innebar att alla vietnameser borde betraktas som fiender. Vietnames i väntan på att förhöras av U S Special Forces 1967.

7 Framför allt upplevde de inte att de slogs för Sydvietnam. den svåra terrängen Den israeliske militärhistorikern Martin van Creveld betonar den svåra terrängen som en avgörande faktor till att minska fördelarna med det oerhörda amerikanska tekniska övertaget i Vietnam. Den bergiga djungeln var ett naturligt hinder. van Creveld påpekar hur fördelarna med en teknisk överlägsenhet endast kan utnyttjas om den kan integreras med övriga faktorer. En svårtillgänglig terräng ger fördelar till den skickligare taktikern. Med andra ord krävdes under de förhållanden den amerikanska armén befann sig i Vietnam en förståelse av krigets och terrängens helhet för att bäst tillämpa de tekniska fördelarna. De amerikanska trupperna i Vietnam hade enligt van Creveld upplevt få svårigheter med att nedkämpa sin fiende om denne kunde mötas i öppen strid där den fullständiga amerikanska tekniska överlägsenheten hade varit absolut avgörande. Dock, hävdar van Creveld, den främsta militära teknologin är inte den som är överlägsen rent generellt, utan snarare den som maskerar eller neutraliserar motståndarens styrka och exploaterar densammes svagheter. van Creveld är övertygad att all överlägsen militär teknologi till trots så finns det inga rationella överväganden som kan förmå den individuella soldaten att offra sitt liv när det kommer till kritan. Därför blir det, både på det individuella och det kollektiva planet, huvudsakligen en hjärtesak. Vare sig krig förs med sofistikerad eller primitiv teknisk utrustning är det, konkluderar van Creveld, alltid i slutändan dominerat av irrationella faktorer som beslutsamhet, mod, heder, pliktkänsla, lojalitet och självuppoffring. kriget som kulturkrock Om man betraktar Vietnamkriget med andra ögon visar det sig snart att två väldigt skilda kulturer möttes i strid. Kulturer vars uppfattning om krigföring var diametralt annorlunda. Den brittiske militärhistorikern John Keegan hävdar att kultur är den avgörande faktorn vad beträffar det som kallas nature of warfare. Detta uttrycks kanske klarast av den asiatiska krigföringens utveckling genom tiderna. Keegan karaktäriserar orientalisk krigföring med undvikanden (evasion), En skyttesoldat ur 11. infanteribrigaden har gripit en misstänkt civilist i juli Amerikanarnas ständiga svårigheter att skilja gerillasoldater från ordinära civila ledde till en ständigt ökande impopularitet bland sydvietnameserna. uppskjutanden (delay) och indirekthet (indirectness) vilket står i bjärt kontrast med europeisk och amerikansk krigföring. Som jämförelse faller Keegans tes inte långt från erfarenheterna från Vietnamkriget. Keegan betonar hur västerlänningar haft svårigheter i att förstå andra kulturers upp En signalist tröstar en vapenbroder ur 1. luftburna kavalleriet efter en eldstrid i Binh Thuan den 26 augusti Nästan hela plutonen stupade.

8 fattning om krigföring. Gulfkriget tas upp som ett exempel där två skilda militära kulturer drabbade samman. Var och en med en uppfattning om krigföring som resultat från de egna historiska erfarenheten snarare än som resultat av nature of war. Något som för övrigt enligt Keegan inte existerar. På liknande vis förklarar Keegan västerlandets oförmåga i att förstå kriget i f.d. Jugoslavien. Dessa konflikter, menar han, trotsar för klaringar enligt konventionella (läs västerländska) militära uppfattningar. Keegans förklaringsmodell verkar dock något naiv och inte minst utifrån Gibsons teorier är det även en frågan om västerländsk förmätenhet och arrogans än idel kulturella och historiska skillnader. Vietnamkriget i sig talar sitt eget språk. Uppenbarligen vägrade vietnameserna tillämpa den så kallade Western way of warfare och USA uppenbart och tydligt ignorerade allt beträffande motståndarens militära, sociala, politiska och kulturella förutsättningar och antaganden. Det fanns inget att lära ansåg man i det amerikanska lägret. rasismen som drivkraft Vad som hittills inte nämnts men verkade finnas i bakgrunden till den amerikanska hållningen i Vietnam är en uppfattning baserad på en rasistiskt stämning. Förklaringar som kulturella skillnader, västerländsk arrogans eller teknokrig blir då minst sagt otillräckliga. Det är i och för sig inget nytt att amerikanska soldater hyst rasistiska känslor gentemot asiatiska fiender och redan under andra världskriget vittnade omfattande studier om en bild av japaner som ett lägre stående folk. Visserligen hade bombningen av Pearl Harbor bidragit till en hatisk stämning gentemot japaner men enligt den amerikanske historikern John Dower fanns det djupa rötter i USA av rasistiskt tänkande mot ickeeuropeiska folkslag. I studiet av amerikanska soldaters brev, dagböcker och memoarer från Vietnamkriget framstår en rasistisk syn på vietnameserna ganska klart. Ofta beskrivs fienden med nedsättande och rasistiskt färgade termer. Som ett avslutande och typiskt exempel kan Vietnamveteranen Robert Masons memoar, där starka Attackhelikoptern fick sitt genombrott under Vietnamkriget. Här avfyrar en sidoskytt sina dubbla Browningkulsprutor från en Bell UH-1 Huey helikopter vid Mekongdeltat. fördomar längs en rasmedveten attityd blir uppenbar, tillämpas som illustration. Mason beskriver hur han sakta insåg sin okunskap och sina fördomar om Vietnam och dess folk. Vid ett tillfälle genomsöktes en snickares hydda i en liten by och Mason reflekterade förvånat: The selection and quality of their tools told me that these people, or at least this person, were definitely not savages. I had never heard of a gook or a slope-head or a slant-eye or a dink (min kurs.) who did anything but eat rice and shit and fight unending wars. These tools and that waterwheel convinced me that there was a succesful life going on around us, but all we saw were savages, backward savages fighting against the Communist hordes from the North. litteraturtips Creveld, Martin van, Technology And War: From 2000 B.C. To The Present, Brassey s, London Dower, John W., War Without Mercy: Race & Power In The Pacific War, Pantheon Books, New York Gibson, James William, The Perfect War: The War We Couldn t Lose and How We Did, Vintage Books, New York Griffith, Paddy, Forward into Battle: Fighting Tactics from Waterloo to Vietnam, Anthony Bird Publications, Chichester Sussex Keegan, John, A History of Warfare, Alfred A. Knopf Inc., New York Mason, Robert, Chickenhawk, Corgi Books, London 1996.

Slagen vid Song Be, Ba Gia och Dong Xoai

Slagen vid Song Be, Ba Gia och Dong Xoai DEL 6 VIETNAMKRIGET Det varade i nästan 20 år av anders frankson, militärhistorisk författare Slagen vid Song Be, Ba Gia och Dong Xoai 1965 är obekanta för oss men dessa slag kan ses som en vattendelare

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Dödsskuggans dal Dien Bien Phu

Dödsskuggans dal Dien Bien Phu DEL 3 VIETNAMKRIGET Med tungt artilleriunderstöd genomförde Vietminh förkrossande massanfall mot fransmännen. foto: Wikipedia Dödsskuggans dal Dien Bien Phu 1945 låg Frankrike i ruiner, men trots detta

Läs mer

Öppna väg till Khe Sanh 1968

Öppna väg till Khe Sanh 1968 DEL 12 VIETNAMKRIGET Öppna väg till Khe Sanh 1968 text: anders frankson, militärhistorisk författare 1968 var ett år då allt ändrades. Tet-offensiven inleddes, där nordvietnamesiska styrkor tillsammans

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Militär ledning i historien

Militär ledning i historien Militär ledning i historien Varför titta på historien? Många belysande exempel på olika faktorer som påverkar ledning Visar varför man måste beakta hela ledningssystemet Pekar på hur samhällsförändringar

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

01 Introduktion. Detta är ett första försök att skapa ett litet kompendium om det vi har pratat om på lektionerna runt kriget i Vietnam.

01 Introduktion. Detta är ett första försök att skapa ett litet kompendium om det vi har pratat om på lektionerna runt kriget i Vietnam. Vietnam Veterans Memorial Wall finns i Washington DC och innehåller 58,272 namn på amerikanska soldater som stupat eller saknas. Bilden är förvanskad, men stenen monumentet är byggd av reflekterar den

Läs mer

Överste Pierre Langlais, som från början hade

Överste Pierre Langlais, som från början hade DEL 9 VIETNAMKRIGET Legionens nederlag i franska Indokina text: anders frankson, militärhistorisk författare Den 23 april 1954 klocka 7 utbrast general Christian de Castries: Huguette 1 har fallit, då

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Slaget vid Tali-Ihantala

Slaget vid Tali-Ihantala Slaget vid Tali-Ihantala Slaget vid Tali-Ihantala Del av Fortsättningskriget Finska soldater marscherar bredvid en förstörd sovjetisk T-34-stridsvagn. Ägde rum 25 juni - 9 juli 1944 Plats Karelska näset

Läs mer

Stålbjässar i Vietnams djungel

Stålbjässar i Vietnams djungel DEL 8 VIETNAMKRIGET Stålbjässar i Vietnams djungel text: anders frankson, militärhistorisk författare K riget i Vietnam är Australiens längsta krig. Det började med 30 man i augusti 1962 och det tog slut

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

Revolutionernas tidevarv

Revolutionernas tidevarv Revolutionernas tidevarv Bakgrund/förutsättningar Vetenskapliga framsteg på 1600-talet; grundade på erfarenheter (empirismen) o förnuftstro (rationalismen), ledde till en inriktning på det för människan

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Min mest spännande krigsupplevelse

Min mest spännande krigsupplevelse Min mest spännande krigsupplevelse LAURI TÖRNI: ASEVELI 1934-1954, Brother in Arms, (Vapenbroder) Jubileumspublikation, New York Fortsättnigskrig,1941-1944 Mars1943, Ontasjö (Ontajärvi), Öst-Karelen Korpral

Läs mer

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten?

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Chloé Avril, doktorand i engelska En politisk genre Den utopiska genren är från början politisk. Avsikten är oftast att skildra en alternativ värld

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Datum Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP).

Datum Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP). 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP). Engelsk benämning: War Studies Intermediate Course Military Theory and Tactics; Irregular

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Påverkanskampanjer - Kan vi lita på informationsflöden?

Påverkanskampanjer - Kan vi lita på informationsflöden? Påverkanskampanjer - Kan vi lita på informationsflöden? Fredrik Konnander Verksamhetsansvarig Möta informationspåverkan Enheten för omvärld och beredskap Diplomati Information Militärt Ekonomi DIME Information

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Två sidor av samma historia

Två sidor av samma historia Sökandet efter sanningen Mats Arvidson, doktorand i musikvetenskap [Historien skrivs alltid] av segraren. När två kulturer drabbar samman utplånas förloraren, och vinnaren skriver historieböckerna böcker

Läs mer

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet DEL 5 VIETNAMKRIGET Svenska frivilliga till Vietnam av lars gyllenhaal, militärhistorisk författare Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet frivilliga för Finland. I storlek kommer därefter frivilligrörelsen

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund T 046357624 M dipshoe@gmail.com http://web.me.com/hakan_danielsson /Skola/ Kalla kriget 1945-1989 KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Kompendium om kalla kriget

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marktaktik teori. Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Land Tactics theory

Datum Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marktaktik teori. Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Land Tactics theory 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marktaktik teori Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Land Tactics theory Kurskod: 1OP401 Gäller från: HT 2015 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser Att översätta realia Hur skandinaviska undertextare förmedlar kulturella referenser Svensk-finskt översättarseminarium, 12 september 2008. Jan Pedersen, Ph.D. Scandinavian Subtitles Undersökning baserad

Läs mer

Automatkarbinen M16. Katastrofen som blev en framgångssaga

Automatkarbinen M16. Katastrofen som blev en framgångssaga Automatkarbinen M16 Katastrofen som blev en framgångssaga Om det är något man förknippar med de amerikanska soldaterna i Vietnamkriget så är det automatkarbinen M16. Vapnets elddop var en katastrof, men

Läs mer

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson Första världskriget ildspel: Mattias Larsson In Flanders fields In Flanders fields the poppies blow etween the crosses, row on row That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing,

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten lyder Serbien måste dö! Efter några veckor så trappades

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

War never changes. av Johan Schlyter

War never changes. av Johan Schlyter War never changes av Johan Schlyter Krig ändras aldrig oavsett hur hårt du försöker, för att mördar du nån så blir du själv mördad och det fortsätter från början av mänsklighetens historia och från det

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

BLOD och LERA första världskriget 1914-1918. Djur som var med i kriget. Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget

BLOD och LERA första världskriget 1914-1918. Djur som var med i kriget. Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge,

Läs mer

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN )- DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN B ER GET har fött en råtta och Geneve en anda. Den anda som efter många år av kallt krig skulle förbereda den fredliga samlevnaden mellan det västliga och östliga maktblocket

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Dagen efter det att den första atombomben

Dagen efter det att den första atombomben Vietnamkriget startar Den amerikanska inblandningen i Vietnam trappades upp på allvar efter incidenten i Tonkinbukten 1964. För många är det där som Vietnamkriget börjar, men faktum är att strider hade

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Förpliktelser genom avtal: Avtal mellan sydvietnam och USA som förde med sig ett amerikanskt engagemang i Indokina.

Förpliktelser genom avtal: Avtal mellan sydvietnam och USA som förde med sig ett amerikanskt engagemang i Indokina. Världen idag (HI08) *Denna kurs i historia erbjuder många möjligheter. Det är i praktiken ganska fritt fram hur man väljer att bygga upp denna kurs så länge som den har någonslags relevans till rubriken.

Läs mer

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Att möta den som inte orkar leva Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Tabuering och tystnad Det är två sorger i en. Ingen frågar

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Regler får inte får inte Övriga regler 2 Flyers inte efter

Regler får inte får inte Övriga regler 2 Flyers inte efter Introduktion Helstorm Duals VII är Legend Spelbutiks sjunde dubbelturnering i Warhammer 40 000 och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka figurspelscommunityn

Läs mer

Nanking lektionsplanering

Nanking lektionsplanering Nanking lektionsplanering Central historisk frågeställning: Vad hände under den japanska invasionen av Nanking? Material: PowerPoint Document A-C Mall för källkritisk granskning Mall för att jämföra historiska

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer

MiG Killers. amerikanska jaktflygaress i Vietnam

MiG Killers. amerikanska jaktflygaress i Vietnam DEL 7 VIETNAMKRIGET MiG Killers amerikanska jaktflygaress i Vietnam Luftstriderna över Vietnam dominerades av flygplan som från början inte var avsedda för manövrerande luftstrid. Från amerikansk sida

Läs mer

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Jan Joel Andersson Utrikespolitiska Institutet Almedalen, Visby 5 juli 2011 Jan Joel Andersson Fil.dr, utvecklingschef Forskningsledare Försvar, säkerhet

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Arbetet 1981-05-22 Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Av CURT CARLSSON GÖTEBBORG: Det främsta hotet mot Västsverige är kriget som sådant, och blir det krig, så

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562)

2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562) Det kalla kriget för SM2. 1. Onsdag 4 april, Introduktion, Tidslinje. 2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562) 3. Onsdag 18 april. Kalla kriget orsak,

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer