Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014"

Transkript

1 Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014 Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG, fredag 16 maj lördag 17 maj 2014, Gustaf Fröding Hotell & Konferens, Karlstad. Riksstämmans inledning Pastor Jenny Walan inleder årets Riksstämma med tankar i andakt och bön. 1 Riksstämmans öppnande Förbundsordförande Sten-Gunnar Hedin anknyter i sitt hälsningstal till den verksamhet RPG genomfört under mandatperioden och förklarar RPG:s Riksstämma år 2014 öppnad. Han lämnar därefter stämman varefter Bo Schylander framför ett varmt tack till honom. Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen till Karlstad och Värmland och förmedlar en trevlig presentation av länet. Han ger även en bild av hur äldre människors vardag ser ut. 2 Val av funktionärer för Riksstämman Valberedningens ordförande Ragne Fransson är föredragande och föreslår att till funktionärer välja: Ordföranden respektive vice ordföranden, tillika Riksstämmans presidium Bo Schylander, ordförande. Birgit Karlsson, vice ordförande. Protokollförare, tillika Riksstämmans presidium Anders Engström. Protokolljusterare Naima Carlsson samt Sigge Dahlqvist. Rösträknare Daniel Höglund, ordförande, Hjördis Andersson samt Bertil Jakobsson. Redaktions- och jämkningsutskott Curt Carlsson, ordförande, Ann-Christin Lindbom, Ingrid Ström och Arne Berg. att välja dessa funktionärer i enlighet med valberedningens förslag. 3 Fastställande av tidsdisposition för debattinlägg samt mötesordning Anders Engström är föredragande och föreslår: att för debattinlägg gäller högst fyra minuters talartid, att replik inte får överstiga två minuters talartid och att replik får begäras högst två gånger per ärende, att samtliga yrkanden ska på avsedd blankett överlämnas till presidiet före det att vederbörande inleder sitt inlägg samt att den som undertecknat motion får föredra motionen och då utan tidsbegränsning. Anders Engström anmäler vidare att Riksstämmans justerade protokoll kommer att läggas ut på RPG:s hemsida senast 16 juni 2014 och utsänds digitalt till RPG:s distriktsordförande samt till förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer senast 16 juni En sammanfattning av Riksstämmans beslut kommer att publiceras i förbundstidningen SeniorPosten nummer 3, att fastställa den föreslagna mötesordningen. 1

2 4 Fastställande av dagordning Bo Schylander är föredragande. RPG:s förbundsstadgar, 8 föreskriver vilka ärenden som ska förekomma vid RPG:s Riksstämma. Dagordningen har upprättats med utgångspunkt från vad som anges i 8. att fastställa förelagd dagordning. 5 Beslut om Riksstämmans stadgeenliga utlysande Anders Engström är föredragande. Information om tid och plats för RPG:s Riksstämma 2014 har offentliggjorts i förbundstidningen SeniorPosten, nummer 4 och nummer 5, Den officiella inbjudan har utsänts med SeniorPosten nummer 1, 2014 vilken har distribuerats under januari månad Parallellt med dessa informationsåtgärder har motsvarande offentliggörande gjorts på RPG:s hemsida. RPG:s förbundsstadgar, 7 föreskriver att kallelse till Riksstämma ska utgå senast 3 månader i förväg. Samtliga möteshandlingar har utsänts till anmälda deltagare i enlighet med vad som föreskrivs i RPG:s förbundsstadgar. att RPG:s Riksstämma har utlysts i enlighet med vad som föreskrivs i RPG:s stadgar 7. 6 Fastställande av röstlängd Ordförande Birgit Karlsson meddelar att 158 röstberättigade ombud har lämnat in registreringsblankett till Riksstämmans kansli. Den 17 maj justeras röstlängden till 158 ombud. att röstlängden ska uppta 158 registrerade ombud. 7 Föredragning av RPG:s Årsredovisningar för åren 2012 och 2013 Förutvarande förbundssekreterare Anders Engström är föredragande. I debatten deltar: Arne Berg, Carl Johan Östman, Monica Blomberg, Curt Ankarberg samt Lennart Björk. Utöver förbundsstyrelsens årsredovisningar redogör Anders Engström för de två verksamhetsåren ur förbundskansliets synvinkel och utvecklar bland annat reflektioner kring och erfarenheter av de prioriterade projekt som RPG:s Riksstämma 2012 förelagt nuvarande förbundsstyrelse och förbundskansli. Han ger även en detaljerad redovisning av de problem som drabbat RPG och dess medlemmar i samband med Folksams köp av försäkringsbolaget Salus Ansvar. De samhällspolitiska frågor som berör äldre och anhöriga redovisas med utgångspunkt från RPG:s och övriga pensionärsorganisationers mål och verksamhet. Anders Engström avslutar föredragningen med ett varmt tack för samarbetet och förmånen av att ha varit RPG:s förbundssekreterare och kanslichef under nio år. att lägga RPG:s årsredovisningar för 2012 och 2013 till handlingarna. 2

3 8 Föredragning av revisorernas berättelse Bo Schylander, såsom RPG:s revisor, är föredragande. Revisorerna har upprättat revisionsberättelser för verksamhetsåren 2012 respektive 2013 och föreslår att resultaträkningarna för 2012 respektive 2013 och balansräkningar för samma tidsperioder fastställs, att resultaten disponeras enligt förslagen i respektive förvaltningsberättelse samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2012 respektive 2013 års förvaltning. Revisorernas berättelse läggs till handlingarna. 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkningar för verksamhetsåren 2012 respektive Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen att i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Birgit Karlsson framför ett tack till RPG:s förbundsstyrelse och förbundskansliets medarbetare för dess insatser under verksamhetsåren. Kollekt upptas till förmån för RPG och Birgit Karlsson ber för gåvorna och för RPG. Kollekten uppgår till kronor. 11 Behandling av förbundsstyrelsens propositioner, 1-3 Proposition 11:1, Införande av centralt medlemsregister Lars Johansson är föredragande. I debatten deltar: Daniel Höglund, Curt Ankarberg samt Jan-Olov Östling. RPG:s förbundsstyrelse har av föregående Riksstämma fått i uppdrag att under mandatperioden överväga införandet av ett centralt medlemsregister. RPG har för närvarande tre olika registerhanteringar: föreningsregister, register för direktanslutna medlemmar samt prenumerationsregister. Dessa tre olika register bör sammanföras till ett mer kostnadseffektivt medlemsregister som även kan kopplas till Skatteverkets dödsfallsregister. En sådan registerhantering motsvarar dagens krav för en större riksomfattande medlemsorganisation. Det centrala medlemsregistret införs i administrationsprogrammet VISMA som innehas av RPG. Det ankommer på RPG:s förbundsstyrelse att upprätta ett centralt medlemsregister som bygger på uppgifter från RPG-föreningar och RPG-distrikt. Registret införs från och med 1 januari RPG:s förbundsstyrelse föreslår Riksstämman besluta att införa centralt medlemsregister för RPG från och med 1 januari 2015 samt att om erforderliga stadgeändringar. i enlighet med förbundsstyrelsens yrkande. 3

4 Proposition 11:2, Förslag till ändring av RPG:s förbundsstadgar, 5 Lars Johansson är föredragande. I debatten deltar: Curt Ankarberg Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att bifalla förslag till stadgeändring i 5 enligt följande: Medlemmar i RPG ska förtecknas i centralt register som uppdateras kontinuerligt på basis av uppgifter från RPG-föreningar. Föreslås att uppdra åt redaktions- och jämkningsutskottet att utarbeta kompletterande tillägg till yrkandet vari det framgår att registret inte får användas i kommersiella syften. Redaktions- och jämkningsutskottet föreslår att föreslagen stadgeändring ska lyda: Medlemmar i RPG ska förtecknas i centralt register som uppdateras kontinuerligt på basis av uppgifter från RPG-föreningar. Registret får ej användas i kommersiella syften. enhälligt i enlighet med redaktions- och jämkningsutskottets förslag. Proposition 11:3, Valberedning Lars Johansson är föredragande. I debatten deltar: Bo Björksten. Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att bifalla förslag till stadgeändring 9 enligt följande: Riksstämman föreslår och väljer under pågående stämma en valberedning, som består av fem ledamöter för en mandatperiod till nästa Riksstämmas val av valberedning. Valberedningen ska förbereda val av stämmofunktionärer och andra val på Riksstämman enligt 8. Valberedningen ska meddela anvisningar till distrikt och föreningar om nomineringar till val på Riksstämman enligt 8 och att de ska vara avslutade senast 4 veckor före Riksstämmans öppnande. Valberedningen bör sträva efter kompetens geografisk spridning och jämn könsfördelning till uppdragen. Föreslås att uppdra åt redaktions- och jämkningsutskottet att utarbeta ett nytt förslag till lydelse. Redaktions- och jämkningsutskottet förslår att föreslagen stadgeändring ska lyda: Riksstämman föreslår och väljer under stämman valberedning som består av fem ledamöter för en mandatperiod på två år. Valberedningen förbereder förslag till val av förbundsordförande, förbundsstyrelse, revisorer och ersättare samt Riksstämmans funktionärer. Valberedningen ska meddela anvisningar om nomineringar till val på Riksstämman. Härutöver ska valberedningen föreslå ersättningar till förtroendevalda. Nomineringarna ska vara avslutade senast sex veckor före Riksstämman. Valberedningen bör sträva efter kompetens, geografisk spridning och jämn könsfördelning till uppdragen. enhälligt i enlighet med redaktions- och jämkningsutskottets förslag. 4

5 12 Behandling av inkomna motioner 12:1 12:26 I bilaga 1 till originalprotokollet återfinns motionerna samt förbundsstyrelsens yttrande över motionerna. Motion 12:1 till Riksstämman 2014 angående RPG-märke för medlemmar Åke Silén är föredragande. Syns du inte så finns du inte, så är det på många områden i samhället i dag. Det gäller inte enbart människor utan också verksamheter, organisationer, föreningar. Det gäller också RPG! Genom vår status som riksförbund, får vi trots vårt undermåliga medlemsantal, finnas med och synas i Pensionärsrådet, vara representerade i regionala organ och kommunernas pensionärsråd. RPG syns när och där vi tar tillvara dessa möjligheter! Det oslagbara sättet att göra RPG känt ligger på gräsrotsnivå, hos medlemmarna. Därför behöver vi skapa enkla redskap som föreningarna kan ge till varje medlem, ett sådant är medlemsmärket (RPG i grönt på guldfärgad botten). Vi föreslår riksstämman besluta att omedelbart låta tillverka nytt medlemsmärke att märket har samma utseende som det som tidigare fanns att initialkostnaderna betalas av förbundet och föreningarna betalar tillverkningskostnaderna genom sina inköp att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare S Norrlands RPG distrikt. Beställning av medlemsmärke är gjord av förbundskansliet. Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att motionen ska vara besvarad. Motion nummer 12:2 till Riksstämman 2014 angående riks boule-cup Åke Silén är föredragande För att uppnå ett positivt mått av livskvalité behöver vi människor i olika åldrar både social gemenskap och fysiska aktiviteter, det gäller också + 65-or. En verksamhet där en lyckad kombination av dessa två behov fungerar är boulespel. I dag har man i många kommuner tillgång till boulehallar och andra lokaliteteter som gör det möjligt att bedriva verksamheten under alla årstider. Boulespel kräver ingen dyrbar utrustning. Mot bakgrund från både lokala och regionala erfarenheter av boulespel, bl.a. distriktsmästerskap, upplever vi, i likhet med prins Bertil som förde spelet till vårt land, att det är en verksamhet väl värd att satsa på. Vi föreslår därför riksstämman besluta: att Senior Posten i sitt sommarnummer med text och bilder presenterar boule och boulespel. att förbundet i samverkan med något distrikt, arrangerar en pilot week-end med boule-cup för dam- och herrlag från intresserade distrikt. Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. 5

6 Motion nummer 12:3 angående RPG som rikstäckande pensionärsorganisation förutsättningarna i Norrland Berndt Holgersson är föredragande. I debatten deltar Gösta Holmström. En av förutsättningarna för att RPG erhåller statsbidrag från Socialstyrelsen samt får ingå i Regeringens pensionärskommitté är, att organisationen är rikstäckande. RPG har tidigare haft en uppskattad och framgångsrik verksamhet inom de två RPG-distrikten Västerbotten respektive Norrbotten. Verksamheter har avklingat och ledare saknas. Framgångsrika RPG-verksamheter bedrivs av RPG-föreningarna i Vännäs och Umeå. RPG:s förbundsstyrelse har försökt utveckla verksamheten, något som inte lett till framgång. Diskussioner har förts med berörda RPG-distrikt om ett eventuellt samgående mellan distrikten vilket inte har nått resultat. Det är nu angeläget att finna en lösning för de båda norrlandsdistriktens RPGverksamhet så att RPG kan anses uppfylla kraven på att vara rikstäckande. I enlighet med RPG:s förbundsstadgar ankommer det på RPG:s förbundsstyrelse att fatta beslut angående distriktsindelning. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att att RPG:s förbundsstyrelse, i samverkan med berörda RPG-föreningar och RPG-distrikt, under 2014 finner lösningar som möjliggör att RPG blir rikstäckande. Berndt Holgersson, distriktsordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland. Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman att bifalla motionen. Motion nummer 12:4 angående marknadsföring i samband med samfundens årskonferenser (motsvarande) Lars-Ingmar Jerkeby är föredragande. I debatten deltar: Birgit Olsson, Rachel Norborg Jerkeby, Curt Ankarberg, Roland Nelsson, Åke Silén, Jan Olander och Ragne Fransson. RPG är beroende av att marknadsföra sig som organisation och presentera sin verksamhet för bestämda målgrupper. En mängd RPG-medlemmar och presumtiva medlemmar finns samlade i samband med samfundens årliga riksarrangemang i landet. Vid dessa organiseras utställningsverksamhet där organisationer har möjligheter att närmare presentera sin verksamhet. RPG har med skiftande framgång medverkat i sådana årskonferenser. Som exempel kan nämnas att RPG i Karlstad var medarrangör till en utomordentlig exponering av RPG i samband med 2013 års Kyrkokonferens i Karlstad. Det är nu angeläget att RPG i organiserad form deltar i merparten av dessa årliga arrangemang där RPG-riks svarar för de ekonomiska resurserna samt att berörda RPG-distrikt/RPG-föreningar bär ansvaret för bemanning och genomförande. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att att RPG:s förbundsstyrelse schemalägger och organiserar sådan verksamhet och uppdrar åt berörda RPGdistrikt och RPG-föreningar att bemanna och genomföra arrangemangen samt att erforderliga ekonomiska medel för sådan medverkan avsätts. Berndt Holgersson, ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta bifalla motionen. 6

7 Motion nummer 12:5 angående utbildning för RPG-arbete samt framtagande av RPG:s plattform för samhällsarbete Bo Schylander är föredragande. I debatten deltar: Birgit Olsson. På flera håll i landet är distrikt eller lokala RPG-föreningar engagerade i kommunala pensionärsråd (KPR) eller pensionärsråd inom landstingen (LPR). I Stockholms läns landsting finns ett 15-tal olika arbetsgrupper som vi kan vara engagerade i. Uppgiften är viktig när vi vill vara med och forma framtidens äldreomsorg och vård, som kan leda till förbättrade villkor för en åldrande befolkning. I alltför många kommuner är inte RPG representerade, vilket bör ändras på. I nuvarande situation är det i alltför hög grad den enskilde ledamoten som formar den äldrepolitik som RPG ska driva i kommuner och landsting. Det skulle behövas tydliga och genomgripande riktlinjer för detta arbete. Vi behöver ett handlingsprogram till stöd för dem som åtar sig arbetet i dessa olika råd. Risken idag är att arbetet färgas i alltför hög grad av ledamotens tidigare politiska bakgrund. Frågor som berör regering, riksdag och statliga ämbetsverk berörs inte av denna motion. Dessa frågor behandlas av förbundsstyrelsen och förbundssekreteraren. Undertecknad föreslår att förbundsstämman beslutar: att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med erfarna personer, som får till uppgift att skapa en plattform för RPG:s arbete i kommuner och landsting, att uppdra åt distriktsstyrelserna att skapa förutsättningar för RPG är representerade i alla de kommuner där vi har verksam RPG-förening, att uppdra till distriktsstyrelserna att skapa förutsättningar för att RPG är representerade i de olika landstingens organ för samverkan med pensionärsorganisationer, att uppdra till förbundsstyrelsen och distriktsstyrelserna att regelbundet anordna utbildning för deltagarna i KPR, LPR och liknande organ, att uppdraget att driva dessa frågor läggs på en eller flera förtroendevalda personer. Bo Schylander, ordförande i Vallentuna RPG-förening. Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion nummer 12:6 angående inflytandefrågor Berndt Holgersson är föredragande. I debatten deltar: Urban Norstedt och Curt Ankarberg. Samhället har möjliggjort för pensionärsorganisationer att delta i organiserat inflytandearbete inom stat, landsting/regioner och kommuner. Till denna verksamhet utgår i många fall bidrag till pensionärsorganisationerna. Dessa uppdrag är av väsentlig vikt för RPG och utgör dess huvuduppgift. För RPG är detta en unik möjlighet att vara kristenhetens röst mot samhället när det gäller äldre- och anhörigfrågor. Det ankommer på RPG som riksorganisation att utveckla detta inflytande och utveckla samverkan med övriga pensionärsorganisationer. RPG ska ha ett väl utarbetat program för verksamheten, rekrytera väl lämpade ledare för uppdragen samt ge ledarna största möjliga stöd i form av informationsoch idéutbyte samt en väl utarbetad utbildningsverksamhet för sina ledare. 7

8 Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att att detta inflytandearbete är ett av RPG:s prioriterade verksamhetsområde, att RPG:s samverkan med övriga pensionärsorganisationer utvecklas, att en stödjande utbildningsverksamhet, med regional samverkan, omedelbart etableras för denna målgrupp ledare samt att fortlöpande information om samhällsfrågor som rör äldre och anhöriga publiceras i SeniorPosten och på RPG:s hemsida. Berndt Holgersson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland Anders Engström Förutvarande förbundssekreterare RPG Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion nummer 12:7 angående samverkansformer med Svenska kyrkan Peter Andersson är föredragande. Till RPG:s Riksstämma 2010 inlämnades sju motioner som samtliga i någon form handlade om RPGmedlemskap. Stämman beslutade tillsätta en medlemsutredning som efter remisshantering redovisades för förbundsstyrelsen En av medlemsutredningens bakomliggande motioner handlade om att öka antalet medlemmar i RPG genom en större samverkan med Svenska kyrkan. Några av distriktens remissvar på medlemsutredningen framhöll vikten av att intensifiera arbetet med att finna samverkansformer med såväl Svenska kyrkan som andra samfund. Riksstämman i Värnamo 2012 tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utreda RPG:s framtid. I augusti 2013 presenterade utredningsgruppen sin slutrapport. I rapportens analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot inför framtiden konstateras bl.a. att samverkan med Svenska kyrkan saknas och att detta beskrivs som ett hot medan en breddad rekryteringsbas gentemot Svenska kyrkan skulle utgöra en möjlighet för framtida medlemsökning. Utredningsgruppen poängterar i sina slutsatser vikten av att RPG hittar samverkansformer med Svenska kyrkan i ett win-win perspektiv där båda parter kan dra nytta av ett samarbete. Vi menar att initiativet till kontakter med Svenska kyrkan primärt ligger på de lokala RPG-föreningarna och distrikten men att föreningar och distrikt behöver understöd av RPG centralt i form av övergripande kontakt- och informationsåtgärder gentemot Svenska kyrkan centralt och på stiftsnivå. Ett centralt utformat informationspaket till t.ex. kyrkokansliet i Uppsala, pastoralinstituten i Lund och Uppsala och till stiftsledningarna skulle underlätta RPG-föreningarnas och distriktens lokala kontakter med Svenska kyrkan och inte minst kännas som ett moraliskt stöd. Idealiskt vore att detta informationspaket även inkluderades i prästutbildningen. Vi föreslår riksstämman att uppdra åt förbundsstyrelse och rikskansli: att intensifiera kontakterna med Svenska kyrkan med syfte att finna samverkansformer med ett win-winperspektiv där vinsten för RPG är en breddad rekryteringsbas. att till stöd för lokala RPG-föreningar utarbeta en övergripande och riktad information om RPG visavi Svenska kyrkan i första hand på riks- och stiftsnivå. att verka för att ett informationspaket om RPG inkluderas i prästutbildningen Lennart Ohlsson/ ordförande RPG i Karlstad, Peter Andersson/ eu. Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att bifalla de två inledande att-satserna samt avslå den tredje att-satsen då RPG inte kan påverka Svenska kyrkans interna profilutbildningar. 8

9 Motion nummer 12:8 angående samverkan på församlingsnivå Allan Samuelsson är föredragande. I debatten deltar: Birgit Olsson och Ethel Engberg. Under flera år har RPG brottats med rekryterings- och samverkansproblem. Ett av dessa har varit metoden hur samverkan med Svenska kyrkan ska kunna utvecklas. RPG:s förbundsstyrelse har utsett en särskild projektgrupp som ska sköta dessa kontaktskapande relationer med samfunden, inte minst gäller det Svenska kyrkan. Det finns olika erfarenheter inom RPG där vi ibland övervägt om frågorna kan lösas genom kontakter på förhållandevis hög nivå inom samfunden. Erfarenheten visar att den naturliga samverkan är församlingarnas företrädare såsom diakoner, äldreansvariga, kyrkoherdar och församlingsföreståndare, personer som själva söker finna stöd för verksamhetsformer som kan underlätta vardagen för äldre och deras anhöriga oaktat vilket trossamfund vederbörande tillhör. Denna samverkan måste inledas och inte göras alltför akademisk. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att att RPG:s förbundsstyrelse skyndsamt prioriterar relationsskapande arbete mellan RPG och samfunden med speciell inriktning mot samverkan på församlingsnivå och i samverkan med deras ansvariga. Berndt Holgersson, ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland. Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion nummer 12:9 angående medlemsrekrytering Curt Karlsson är föredragande. I debatten deltar: Monica Blomberg. Under de närmaste åren kommer nya grupper av seniorer att gå i pension. Ibland har dessa blivande pensionärer kallats för den första fria generationen med nya behov och kanske också andra synsätt och livsstilar. RPG:s framtidsutredning pekar på olika viktiga tendenser. Vad innebär exempelvis slutsatserna i avsnittet Från Nu-tid till Ny-tid (sid 24-26) för oss som RPG-förening? Vad är specifikt för RPG som är särskilt viktigt att framhålla? Vilken kunskap om RPG finns hos tänkbara blivande medlemmar? Vilka är de viktigaste motiven för en enskild person att bli medlem i RPG? Hur ser kyrkors och samfunds relationer till RPG ut? RPG i Nässjö föreslår att RPG:s styrelse får i uppdrag att ta initiativ till att genomföra någon form av marknadsundersökning eller attitydundersökning för att analysera och dokumentera behov inför framtida medlemsrekrytering att speciellt stöd ges till avdelningar och distrikt som vill utveckla verksamheten och finna nya arbetsformer RPG i Nässjö Motionären inger ett kompletteringsyrkande enligt följande: 9

10 Med anledning av att RPG:s förbundsstyrelse föreslår avslag av den första att-satsen i vår motion om marknadsundersökning eller attitydundersökning om RPG och föreslår att bifalla den andra att-satsen om stöd till avdelningar och distrikt som utveckla verksamheter vill RPG i Nässjö i samråd och samarbete med RPG-riks och RPG distrikt Småland-Öland genomföra någon form av enkätundersökning där vi söker ta reda vad som är specifikt för RPG - och som kan bli till nytta i det fortsatta rekryteringsarbetet. Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att avslå den första att-satsen då marknadsundersökningar inte ryms inom ramen för RPG:s ekonomi samt att bifalla den andra att-satsen, oaktat inkommet kompletteringsyrkande. Motion nummer 12:10 angående landsomfattande medlemsvärvning Göran Sundberg är föredragande. I debatten deltar: Ingrid Ström. Föreslår att RPG gör en landsomfattande medlemsvärvning genom följande åtgärder: Lokalorganisationerna utser en kommitté på tre personer för varje kyrka. Kommittén upprättar en förteckning på alla kyrkornas pensionärer och på denna lista noteras vilka som redan är medlemmar i RPG. Övriga pensionärer bearbetas av kommittén för att de ska bli med i RPG. Som dragplåster beslutar stämman att år 1 då den nya medlemmen kommer till RPG betalas ingen avgift. År 2 betalar den nya medlemmen en symbolisk avgift på 60 kronor som delas mellan förbundet och lokalorganisationen. Först från och med år 3 betalar den nya medlemmen full medlemsavgift. Göran Sundberg, Örebro. Förbundsstyrelsen har i förslag till handlingsplan föreslagit att under perioden genomföra medlemsvärvningar. Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att motionen ska anses vara besvarad., efter votering, i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande. Motion nummer 12:11 angående pensionärspool medlemsförmåner Göran Sundberg är föredragande. I debatten deltar: P-O Klint, Ingrid Ström, Lennart Ohlsson, Rachel Norborg Jerkeby. I Sverige finns idag pensionärsorganisationer som tillsammans torde uppgå till en miljon medlemmar. Tillsammans torde de utgöra en maktfaktor när det gäller bland annat medlemmarnas inköp av mat, bensin och andra förnödenheter. Jag föreslår att RPG tar initiativ och kontaktar övriga pensionärsorganisationer för att gemensamt bilda en Pensionärspool av alla de pensionärsorganisationer som vill delta. Varje organisation utser två ledamöter till en gemensam arbetsgrupp som får i uppdrag att kontakta lämpliga leverantörer av varor som pensionärerna behöver. Av denna rabatt som pensionärerna får, betalas 2/3-delar till medlemmen och 1/3-del till respektive pensionärsförbund. Genom denna åtgärd klaras två saker: medlemmarna i pensionärsorganisationer får rabatter på sina inköp och förbunden får en stärkt ekonomi. 10

11 Göran Sundberg, Örebro Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen., efter votering, i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande. Motion nummer 12:12 angående prioritering av medlemsförmåner Lars Eric Högerås är föredragande. RPG har under de senaste verksamhetsåren kunnat erbjuda sina medlemmar några riksomfattande medlemsförmåner. Flertalet av dessa har upphört eller förlorat i värde för den enskilde. Det är angeläget att förbundet arbetar aktivt med anskaffande av nya riksomfattande medlemsförmåner som också ska utgöra ett incitament vid rekryteringen av nya medlemmar. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att : att utveckling av medlemsförmåner ska utgöra ett prioriterat verksamhetsområde för RPG:s riksorganisation under kommande mandatperiod. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion nummer 12:13 angående RPG Medlemsförsäkringar Berndt Holgersson är föredragande. RPG har under ett flertal år kunnat glädjas över att erbjuda medlemmarna förhållandevis konkurrenskraftiga sak- och personförsäkringar tack vare ett gott samarbete med försäkringsbolaget SalusAnsvar. Verksamheten har varit ett led i RPG:s medlemsrekrytering. Dessa förutsättningar grusades då Folksam förra året förvärvade SalusAnsvar. RPG:s förbundsstyrelse fattade ett enhälligt beslut att inte inleda någon form av samarbete med Folksam. RPG har lyckats inleda ett samarbete med andra försäkringsgivare, en verksamhet som marknadsförs under varunamnet RPG Medlemsförsäkringar. Ett omfattande och kvalificerat arbete återstår för att utveckla utbudet av rabatterade försäkringar anpassade för äldre och anhöriga där medlemskapet i RPG ger en möjlighet att nyttja en sådan förmån. Detta arbete måste ske skyndsamt. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att att RPG:s förbundsstyrelse utser en projektgrupp av medlemmar med dokumenterad erfarenhet av försäkringsfrågor och konkurrensutsatt tjänsteförsäljning en likartad organisation som funnit i förutvarande SalusAnsvars Affärsråd, att projektetet utgör en prioriterad verksamhet inom RPG under kommande mandatperiod samt att erforderliga ekonomiska resurser ställs till projektgruppens förfogande för att kunna utveckla verksamheten och genomföra rimliga marknadsföringsåtgärder. Berndt Holgersson Georg Örtenstedt Anders Engström Distriktsordförande Ordförande RPG i Järfälla Förutvarande förbundssekreterare RPG Stockholm-Gotland 11

12 Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion nr 12:14 angående En årsavgift för alla RPG:are som inkluderar både medlemsavgiften och prenumerationsavgiften för SeniorPosten Asta Carlsson är föredragande. I debatten deltar: Anders Engström, Bernhard Agard, Ingemar Hansson, Curt Ankarberg och Kurt Bergkvist. RPG:s riksstämma 2012 beslutade, efter en viss debatt, att den årliga medlemsavgiften till RPG skall delas upp i tvåfristående delar, dels avgiften till RPG, och dels prenumerationsavgiften för Seniorposten. Medlemmarna kan alltså fritt välja till eller att avstå från Seniorposten. Undantagna är dock de centralt anslutna medlemmarna. I deras medlemsavgift ingår tidningen. Vi är förvånade att RPG:s förbundsstyrelse och Riksstämman ser något positivt i detta beslut. Vi är nu ensamma bland dem fem pensionärsorganisationerna om denna ordning och vi frågar oss vad vi ser som de andra inte upptäckt. Däremot hittar vi flera nackdelar med denna ordning. Seniorposten är vårt främsta informationsorgan med kallelser till årsmöten, kurser, resor och konferenser och alla annan övrig information. Därför är det viktigt att alla RPG:are har tillgång till tidningen. Vi tror också att det stärker vår position som pensionärsorganisation och ökar samhörigheten. Sedan gäller ju för alla tidningar att ju större upplaga desto lättare går det att sälja annonser. Vi förslår att att Seniorposten skall ingå i RPG:s medlemsavgift. Karlskrona RPG-förening, Asta Carlsson, ordförande Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att medlemsavgiften inte ska inkludera SeniorPosten och att därmed avslå motionen. Föreslås, i enlighet med motionärens yrkande, att SeniorPosten ska ingå i RPG:s medlemsavgift. med en mycket klar majoritet, i enlighet med motionärens yrkande. Motion nummer 12:15 angående En årsavgift för alla RPG:are som inkluderar både medlemsavgiften och prenumerationsavgiften för SeniorPosten Lennart Björk är föredragande. I debatten deltar: Anders Engström, Bernhard Agard, Ingemar Hansson, Curt Ankarberg och Kurt Bergkvist. RPG:s riksstämma 2012 beslutade, efter en viss debatt, att den årliga medlemsavgiften till RPG skall delas upp i tvåfristående delar, dels avgiften till RPG, och dels prenumerationsavgiften för Seniorposten. Medlemmarna kan alltså fritt välja till eller att avstå från Seniorposten. Undantagna är dock de centralt anslutna medlemmarna. I deras medlemsavgift ingår tidningen. Vi är förvånade att RPG:s förbundsstyrelse och Riksstämman ser något positiv i detta beslut. Vi är nu ensamma bland de fem pensionärsorganisationerna om denna ordning och vi frågar oss vad vi ser som de andra inte upptäckt. Däremot hittar vi flera nackdelar med denna ordning. Seniorposten är vårt främsta informationsorgan med kallelser till årsmöten, kurser, resor och konferenser och alla annan övrig information. Därför är det viktigt att alla RPG:are har tillgång till tidningen. Vi tror också att det stärker vår position som pensionärsorganisation och ökar samhörigheten. Sedan gäller ju för alla tidningar att ju större upplaga desto lättare går det att sälja annonser. Vi förslår att att Seniorposten skall ingå i RPG:s medlemsavgift. RPG-distriktet Skåne-Blekinge, Lennart Björk, ordförande 12

13 Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att medlemsavgiften inte ska inkludera SeniorPosten och att därmed avslå motionen. Föreslås, i enlighet med motionärens yrkande, att SeniorPosten ska ingå i RPG:s medlemsavgift. med mycket klar majoritet, i enlighet med motionärens yrkande. Motion nummer 12:16 angående prioritering av SeniorPosten Lars Eric Högerås är föredragande. SeniorPosten har kommit att utgöra RPG:s främsta informationskanal till såväl medlemmar, RPG-ledare, RPG-föreningar som till företrädare för församlingar, trossamfund och samhället i en bredare bemärkelse. Tidningen har genomgått en stor kvalitetsmässig utveckling med ett innehåll som är till stort utbyte för tidningens läsekrets och som ger RPG ett gott renommé. Det är angeläget att denna kvalitetsutveckling fortsätter. Det är vidare angeläget att förbundet subventionerar kostnaderna för tidningen i och med att SeniorPosten utgör förbundets huvudsakliga informationskälla vilket reducerar förbundets kostnader för nödvändig information till medlemmar, RPG-ledare och RPG-föreningar. Det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att : att SeniorPosten ska vara ett av RPG:s prioriterade verksamhetsområden under kommande två verksamhetsår, att förbundet subventionerar kostnaderna för SeniorPosten så att prenumerationspriset kan vara förhållandevis lågt, att prenumerationspriset, inklusive portokostnader, förblir maximalt 75 kronor per år under 2015 och Detta prenumerationspris avser de beställningar som årligen görs via RPG-förningar samt att det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman att besluta att bifalla att-satserna 1, 2 samt att i att-sats 3 bifalla att prenumerationspriset förblir maximalt 75 kronor för prenumerationer som görs via föreningar 2015 men att avslå i att-sats tre, förslaget att inte höja prenumerationspriset för 2016 samt avslå att-sats fyra då medlemsavgiften inte ska inkludera SeniorPosten. i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande bortsett från fjärde att-satsen, där Riksstämman beslutat att SeniorPosten ska ingå i medlemsavgiften. Motion nummer 12:17 angående prioritering av ledarutbildning Lars Eric Högerås är föredragande. I debatten deltar: Monica Blomberg. Ett par av RPG:s prioriterade verksamheter är rekrytering av nya medlemmar och bildandet av nya RPGföreningar. En förutsättning för att uppnå uppsatta mål är att rekrytering och utbildning av RPG-ledare genomförs på ett organiserat sätt. Sådana utbildningsinsatser måste göras kostnadseffektivt då RPGföreningarna inte kan finanisera verksamheten eller bekosta höga deltagaravgifter. Utbildningarna ska i största möjliga mån vara subventionerade. Verksamheten måste samordnas mellan riksförbundet och RPG-distrikt. Utbildningarna bör vara inriktade mot områdena: Styrelsearbete i praktiken, 13

14 Inflytandearbete i kommunala och landstingskommunala pensionärsråd, Aktuell information från RPG:s riksförbund samt Årliga gemenskaps- och ledardagar. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att : att ett av de RPG:s prioriterade verksamhetsområdena under kommande två verksamhetsår ska utgöras av ledarutbildning och att utbildningen ska präglas av hög kvalité, att denna prioriterade verksamhet ska organiseras och genomföras från och med augusti 2014 till maj 2016, att verksamheten ska vara subventionerad vad avser förbundets administration och genomförandekostnader samt att förbundet ska genomföra årliga RPG:s gemenskaps- och ledardagar under 2014, 2015 och Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta bifalla motionen. Motion nummer 12:18 angående äldreomsorgens medarbetare Margareta Åhlstrand är föredragande. RPG har under många år försökt rikta uppmärksamhet mot frågor som berör äldreomsorgens kvalité. Vi har fokuserat på frågor som berör rekrytering av medarbetare och behovet av en tvingande grundutbildning. Det behövs uppemot nya medarbetare inom vård- och omsorg inom en förhållandevis kort tidsperiod. Finns dessa personer över huvud taget? RPG har benämnt detta faktum som Bomben. Denna fråga ska fortsättningsvis ha hög prioritet i RPG:s intressepolitiska arbete. Vi vill nu lyfta fram det faktum att många medarbetare inom äldreomsorgen vill sluta sina anställningar. Två av fem funderar allvarligt på att lämna sina jobb. Jobbet gör dem trötta och slitna. Det är också psykiskt påfrestande att inte hinna få tillräckligt med tid för de äldre eftersom allt ska göras snabbare. Uppemot en tredjedel av medarbetarna uppger att de känner sig otillräckliga gentemot de äldre. Dåligt ledarskap, brister i organisationen, otillfredsställande arbetstidsscheman, alltför låg bemanning och osäkra anställningsförhållanden parat med deltidstjänster gör äldreomsorgen till en mindre attraktiv arbetsmarknad. Så kan vi inte ha det! Då blir Bomben en verklighet. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att : att det som redovisats i denna motion ska utgöra ett problemområde som RPG i samråd med övriga pensionärsorganisationer ska driva i de samrådsorgan där RPG finns representerat, framför allt vid överläggningar med Regeringens pensionärskommitté, kommunala och landstingskommunala pensionärsråd och i Socialstyrelsens äldreråd samt att belysa dessa frågor i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. 14

15 Motion nummer 12:19 till RPG:s Riksstämma 2014 angående kostnader för pensionärers tandvård. Monica Blomberg är föredragande. Många äldre, speciellt i åldrarna över 75 år, avstår (ca 10 %) på grund av kostnadsskäl att laga sina tänder. I Sverige besöker 85 % av alla invånare tandläkaren minst vartannat år medan i åldrarna 75 år och äldre är snittet under 80 %. Munhälsans betydelse för livskvalitet är mycket viktig. Att ha god munhygien underlättar den sociala kontakten och självkänslan. Det har framkommit att äldre med dålig tandstatus inte får den näring som behövs. Med anledning av att vi lever längre och med det får ett mera aktivt liv föreslår Finspångs Kommunförening Riksstämman 2014: Att: Stämman uppdrar åt RPG:s förbundsstyrelse att genom sina representanter och samarbetsorganisationer arbeta för en bättre tandvårdsförsäkring för pensionärer. Monica Blomberg Ordf. Börje Wåhleman Vice ordf. Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion 12:20 angående ensamhet Urban Norstedt är föredragande. Ensamhet och isolering är ett mänskligt gissel. En mycket viktig faktor för livsglädje och meningsfullhet är gemenskap. Livet utvecklas i gemenskap, utan gemenskap avvecklas det. Alltför många äldre lever i en ensamhet de inte valt utan av olika skäl hamnat i. Man kan som äldre t.ex. ha förlorat sin livskamrat. Man kan av olika skäl tidigare haft ett umgänge enbart kopplat till sitt arbete och vid pensioneringen upphörde gemenskapen mer eller mindre. Ensamhetsfrågorna behöver få en tydligare belysning i samhället. Initiativ behöver tas för att motverka ensamhet och för ökad gemenskap. Här har vi naturligtvis alla som medmänniskor ett ansvar men samhällets, kyrkornas och organisationernas möjligheter bör också tas till vara. RPG och andra pensionärsorganisationer har även en viktig uppgift. Vi förslår riksstämman: Att ensamhetsfrågorna ges en särskild belysning i vår kommunikation t.ex. genom vår tidning, och särskilt tas upp på alla nivåer i de pensionärsråd där vi är representerade och Att initiativ i frågan tas för gemensamma aktioner med övriga pensionärsförbund. För Stockholm/Gotlands RPG-distrikt Berndt Holgersson Bo Schylander Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta bifalla motionen. Motion nummer 12:21 angående ökad satsning på psykiatri för äldre Georg Örtenstedt är föredragande. I debatten deltar: Barbro Gustafson. Pensionärsorganisationerna har under en rad av år fäst beslutsfattarnas uppmärksamhet kring frågor rörande bristen på geriatrisk kompetens och antalet vårdplatser. Detta problemområde inom hälso- och sjukvård intar alltjämt en huvudfråga från pensionärsorganisationernas sida. 15

16 Den verkligheten att många äldres huvudproblem är ensamhet får bland annat till följd att psykiatriska sjukdomstillstånd uppstår, tillstånd som erfordrar adekvata vårdinsatser. Parallellt med detta aktualiseras nu frågan om kommande behov av och ökad efterfrågan på psykiatrisk vård för äldre. Behovet får inte tillgodoses genom en ökad förskrivning av läkemedel utan av en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser. Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser för äldre, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté, landstingens pensionärskommittéer och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion 12:22 angående jämlik vård, nationella riktlinjer. Inger Skärström är föredragande. I debatten deltar: Monica Blomberg Vi äldre drabbas av åldrandets dilemma oavsett var i landet vi bor. Vi är i behov av den kommunala äldreomsorgen samt sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvård. Här visar det sig att insatserna och kvaliteten är starkt skiftande beroende av vilken kommun eller vilket landsting/region man tillhör. Kostnaderna för den enskilde kan också skilja till exempel avgifter för hemhjälp, särskilt boende samt hjälpmedel. Sveriges Kommuner och Landsting SKL pläderar, att det tillhör den kommunala självstyrelsen att var och en fattar sina egna beslut och organiserar verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar. Men vi behöver inte acceptera att förhållandena ska förbli så. Vi anser att det ska vara en likvärdig vård och omsorg oavsett var i landet man bor. Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att att RPG verkar för i samverkan med övriga pensionärsorganisationer att det bör införas nationella riktlinjer för en likartad äldreomsorg samt hälso- och sjukvård oavsett var man bor i landet. RPG Filadelfia Stockholm Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion nummer 12:23 angående ålderism Georg Örtenstedt är föredragande. Ålderism tycks generellt vara knutet till identifierbara händelser, till exempel där personer på grund av ålder behandlats så att de blivit arga eller ledsna. Händelserna sker inte sällan inom arbetslivet och inför förestående pensionering. Långt före pensioneringen utsätts många för särbehandling på grund av sin ålder. Ett talande exempel är då organisationer utser sina företrädare till förtroendeuppdrag i en vidare bemärkelse. Stora delar av vårt samhälle ska anpassas till 2 miljoner pensionärer där besluten fattas av 16

17 samhället. Från riksdag ner till stadsdelsnämnder har man lyckats sortera bort personer som ofrivilligt uppnått en högre ålder men som har en omfattande erfarenhet, kunskap och ett gott omdöme. Vi som lever i idéburna organisationer möter vardagligen en mer eller mindre diskret ålderism trots att andelen äldre är förhållandevis hög och tilltar. Hur många av oss äldre blir bortlyfta från förtroendeuppdrag eller medverkan på grund av åldersfixering eller särbestämmelser? Vi som är engagerade inom RPG är mycket medvetna om dessa faktum, en verklighet som måste undanröjas. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att att RPG:s förbundsstyrelse utarbetar ett handlingsprogram mot ålderism, att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om att motverka ålderism, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté och landstingens och kommunernas pensionärskommittéer samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Ahlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Motion nummer 12:24 angående ökade självmordstal Georg Örtenstedt är föredragande. Ensamhet är ett av de äldres största problem, en verklighet som sällan belyses och som många gånger inte finns med i beslutsfattares agendor eller verksamhetsplaner. Denna ensamhet kan leda till social isolering, psykiska sjukdomstillstånd och inte sällan självmord. SCB och Socialstyrelsen redovisar att självmordstalen stiger med ökad ålder. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att : att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en åtgärdsplan för att förhindra att självmord förekommer, inte minst gäller det äldre personer, att det görs vid överläggningar med regeringens pensionärskommitté och landstingens pensionärskommittéer, kommunala pensionärsråd och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Ahlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta att bifalla motionen. Rikstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande. Motion nummer 12:25 angående rättvis skatt för pensionärer Bo Björksten är föredragande. I debatten deltar: Kristina Lundgren. Alliansregeringen har genom införande av jobbskatteavdrag skapat en ojämlik klyfta mellan skatt på pension och inkomst. Jobbskatteavdragen (5 stycken) har ökat nettoinkomsten för löntagarna och gett möjlighet till ökad konsumtion. Det har bidragit till att fler kommit i arbete eller kunna behålla sitt arbete genom den ökade konsumtionen. Det är bra för alla om Sveriges ekonomi är stark. Samtidigit har det inneburit att den i Sverige omhuldade principen om att inkomst och pension ska beskattas lika brutits. 17

18 RPG tillsammans med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna har reagerat och genom utredningar och uppvaktningar i Skatteutskott, Finansutskott och Socialutskott agerat kraftfullt med krav om återställande av skattejämlikheten mellan inkomst och pension. Det har medfört att regeringen 4 gånger har höjt grundavdraget för pensionärer för att kompensera skatteskillnaden. Trots detta har skatteskillnaden ökat. Efter första jobbskatteavdraget var skillnaden kr per månad. När det femte jobbskatteavdraget införs 1 januari 2014 har skatteskillnaden ökat till 830 kr per månad mellan en genomsnittlig bruttolön på kr per månad och pension på samma nivå. RPG och övriga pensionsorganisationernas kommer inför valet att driva denna fråga jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar inom dessa områden. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer kraftfullt verka för att åstadkomma en skattemässig utjämning mellan pension och inkomst, samt verka till förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten, RPG Filadelfia, Stockholm Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman att besluta bifalla motionen. Yrkas att följande tillägg görs utöver förbundsstyrelsens yttrande: Att RPG:s förbundsstyrelse arbetar för att de kvinnliga pensionärernas ekonomiska situation skall förbättras. i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande samt det kompletteringsyrkande som tillkommit. Motion 12:26, Pensionen minskar 2014 Bo Björksten är föredragande. I debatten deltar: Kristina Lundgren. Återigen slår den så kallade bromsen till igen. Det innebär att pensionen minskar med 2,7 procent, i snitt 300 kronor före skatt, på grund av broms i pensionssystemet på minus 1,6 procent och prognos för högre omräkningstakt de kommande åren. Det har till viss del kompenserats av minskad skatt, som efter pensionärsorganisationernas påtryckningar inför höstbudgetarbetet 2013, resulterade i en ökning av grundavdraget från ca 1,2 mdr till 2,5 mdr. Trots detta kommer alla i snitt att få minst 100 kr lägre pension. Garantipensionärer utan bostadstillägg upp till 8000 kronor med allmän pension får före skatt i snitt 90 kronor mer efter skatt. En tusenlapp 2009 är idag värd 970 kr. Löneökningarna har under dessa år ökat med ca procent. Bromsen kommer dessvärre enligt prognoser att slå till även 2015 och 2016 och medföra sänkt pension om inget görs åt detta. En annan del i pensionssystemet är PPM-fonderna. Av pensionsavgiften avsätts 2,5 procent till PPM-delen som den enskilde fritt får placera i ett urval på 830 olika fonder. Rena lotteriet att hitta rätt och vara aktiva för att säkra en positiv värdestegring. Idag är det ca 2 procent som aktivt placerar första gången därefter är det 0,2 procent som aktivt följer kursutvecklingen och gör omplaceringar. Det innebär att många kommer att erfara att värdet på sin PPMfond inte följt utvecklingen i samhällsekonomin den dag man går i pension. För de som inte gör ett aktivt val placeras fondpengarna i AP-fond 7 (Såfa-fonden) där professionella förvaltare placera pengarna och den fondens avkastning följer index. En sådan del av pensionssystemet är rena gamblingen med insatta pengar i pensionssystemet. Efter att motionen skrivits har den parlamentariska pensionsgruppen kommit med sin rapport till förändringar i pensionssystemet, som i skrivande stund inte är kända. Inför valet 2014 kommer RPG och övriga pensionärsorganisationerna att driva frågan om borttagandet av bromsen (automatisk balansering), samt en förändring av PPM-systemet att prioriteras. Det är viktigt att med full kraft driva dessa frågor jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar i pensionssystemet. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. 18

19 Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer, kraftfullt verka för att åstadkomma ett borttagande av bromsens negativa effekter för oss pensionärer samt en förändring PPM-systemet och verka för förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten, RPG Filadelfia Stockholm. Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår Riksstämman besluta bifalla motionen. Yrkas att följande tillägg görs utöver förbundsstyrelsens yttrande: Att RPG:s förbundsstyrelse arbetar för att de kvinnliga pensionärernas ekonomiska situation skall förbättras. i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande samt det kompletteringsyrkande som tillkommit. 13 Fastställande av medlemsavgift för RPG kommande verksamhetsår Berndt Holgersson är föredragande. I debatten deltar: Curt Ankarberg och Ingemar Hansson. Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman besluta att medlemsavgift till RPG för verksamhetsåren 2015 respektive 2016 ska utgå oförändrat med 150 kronor. Riksstämman har vid behandlingen av motionerna 12:14, 12:15 samt 12:16 beslutat att förbundstidningen SeniorPosten ska inkluderas i medlemsavgiften. att medlemsavgift till RPG för verksamhetsåret 2015 respektive 2016 ska utgå med 150 kronor samt prenumerationsavgift för SeniorPosten som inte får överstiga 75 kronor per år samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att införa denna administration och prissättning när förutsättningarna har möjliggjorts. 14 Fastställande av ersättning till förtroendevalda kommande två verksamhetsår Valberedningens ordförande Ragne Fransson är föredragande. Bakgrundsbeskrivning avseende ersättning till förtroendevalda I enlighet med RPG:s stadgar 8, moment J, skall Riksstämman, med valberedningen som förslagsställare, fastställa ersättningar till förtroendevalda. Med förtroendevalda avses förbundsordförande, förbundsstyrelsens ledamöter samt revisorer. Valberedningen inför RPG:s Riksstämma 2014 föreslår Riksstämman besluta att sammanträdes- och omkostnadsersättning utgår med 1 % av prisbasbeloppet för deltagande i förbundsstyrelsesammanträde och sammanträde med dess arbetsutskott. För sammanträde som hålls lördag, söndag eller helgdag utgår samma ersättning som vid sammanträde på vardag. För telefonsammanträde utgår inte sammanträdesarvode, att till förbundsordföranden utgår arvode med 2,25 prisbasbelopp per kalenderår varav utbetalas 1/12 per månad. att ersättning till vardera tjänstgörande revisor utgår med 5 % av prisbasbeloppet per år, att ersättning för resor utgår i enlighet med resereglemente i Arbetsordning för RPG:s förbundsstyrelse. 19

20 att övriga kostnader ersätts mot kvitto efter ett i förväg godkännande av attestansvarig. Traktamentsersättning utgår inte. att förutom sammanträdesarvoden avsättes 1prisbasbelopp per år för hela styrelsen, att disponeras och fördelas inom styrelsen för extra sammanträden, extra arbetsutskott och projektgruppsarbeten. Anmärkning Prisbasbeloppet är för närvarande kronor. att fastställa ersättning till förtroendevalda i enlighet med valberedningens yrkanden. 15 Fastställande av riksförbundets handlingsplan för kommande två verksamhetsår Berndt Holgersson är föredragande. Handlingsplan för RPG:s riksförbund Riksförbundet PensionärsGemenskap-RPG är en ideellt och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och ålder. Förbundskansli Förbundskansliet arbetar ständigt med att utveckla en god service till medlemmar, föreningar och distrikt. Nuvarande samarbetspartners reducerar kansliets kostnader och logistik. Förbundskansliet ska kontinuerligt uppdatera information via hemsidan. Medlemmar Arbetet med medlemsvärvning ska prioriteras och särskilt stöd via distrikten, ska riktas mot nystart av RPG-föreningar. Centralt medlemsregister ska införas från och med 1 januari Information RPG ska vidareutveckla sin hemsida, kopplat till SeniorPosten och information ska uppdateras från kansli, distrikt och föreningar. Profilskapande informationsmaterial ska tillhandahållas till självkostnadspris. Marknadsföring RPG bör marknadsföras i samband med samfundens årskonferenser och berörda distrikt och föreningar svarar för bemanningen. RPG bör öka samverkan med trossamfund och särskilt mot Svenska kyrkan RPG bör kontinuerligt verka för att bli publicerade i samfundens tidningar med debattartiklar i de frågor som rör RPG:s uppdrag. Miljöfrågor RPG ska beakta miljöfrågorna i all verksamhet. SeniorPosten SeniorPosten ska utges med 5 nummer per år och ska ingå i medlemsavgiften till RPG. Besöksverksamhet Besöksverksamhet från förbundsledningen med medverkan i RPG-distriktens arrangemang bör prioriteras. Medlemsförmåner Relationerna till nuvarande och nya samarbetspartners ska prioriteras och utvecklas. Ledarutveckling Utbildning av RPG:s ledare är ett prioriterat verksamhetsområde. Huvudsaklig inriktning är inflytandefrågor som ex. kommunala-och landstings/regionala pensionärsråd, äldres säkerhet samt föreningarnas styrelsearbete. RPG-distriktens ordförande ska kallas till årliga centrala överläggningar. RPG ledare ska kallas till årliga gemenskaps-och ledardagar. Utbildningar och arrangemang ska ske i samarbete med studieförbundet Bilda. RPG:s förbundsstyrelse RPG:s förbundsstyrelse och arbetsutskott sammanträder i enlighet med fastställd arbetsordning. RPG:s Riksstämma genomförs 2016 och förberedelsearbetet inleds efter årets Riksstämma. 20

att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare

att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare MOTION NR 1 Motion till Riksstämman 2014 angående RPG märke för medlem. Syns du inte så finns du inte, så är det på många områden i samhället i dag. Det gäller inte enbart människor utan också verksamheter,

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG fredag 11 maj lördag 12 maj 2012 i Missionskyrkan, Värnamo.

Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG fredag 11 maj lördag 12 maj 2012 i Missionskyrkan, Värnamo. Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2012 Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG fredag 11 maj lördag 12 maj 2012 i Missionskyrkan, Värnamo. Riksstämmans inledning

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer