att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare"

Transkript

1 MOTION NR 1 Motion till Riksstämman 2014 angående RPG märke för medlem. Syns du inte så finns du inte, så är det på många områden i samhället i dag. Det gäller inte enbart människor utan också verksamheter, organisationer, föreningar. Det gäller också RPG! Genom vår status som riksförbund, får vi trots vårt undermåliga medlemsantal, finnas med och synas i Pensionärsrådet, vara representerade i regionala organ och kommunernas pensionärsråd. RPG syns när och där vi tar tillvara dessa möjligheter! Det oslagbara sättet att göra RPG känt ligger på gräsrotsnivå, hos medlemmarna. Därför behöver vi skapa enkla redskap som föreningarna kan ge till varje medlem, ett sådant är medlemsmärket (RPG i grönt på guldfärgad botten). Vi föreslår riksstämman besluta att omedelbart låta tillverka nytt medlemsmärke att märket har samma utseende som det som tidigare fanns att initialkostnaderna betalas av förbundet och föreningarna betalar tillverkningskostnaderna genom sina inköp att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare S Norrlands RPG distrikt Åke Silén Ordförande

2 MOTION NR 2 Motion till Riksstämman 2014 angående riks boule-cup För att uppnå ett positivt mått av livskvalité behöver vi människor i olika åldrar både social gemenskap och fysiska aktiviteter, det gäller också + 65.or. En verksamhet där en lyckad kombination av dessa två behov fungerar är boulespel. I dag har man i många kommuner tillgång till boulehallar och andra lokaliteteter som gör det möjliget att bedriva verksamheten under alla årstider. Boulespel kräver ingen dyrbar utrustning. Mot bakgrund från både lokala och regionala erfarenheter av boulespel, bl.a distriktsmästerskap, upplever vi, i likhet med prins Bertil som förde spelet till vårt land, att det är en verksamhet väl värd att satsa på. Vi föreslår därför riksstämman besluta att Senior Posten i sitt sommarnummer med text och bilder presenterar boule och boulespel. att förbundet i samverkan med något distrikt, arrangerar en pilot week-end med boule-cup för dam-och herrlag från intresserade distrikt. S Norrlands RPG distrikt Åke Silén Ordförande

3 MOTION NR 3 RPG:s Riksstämma 2014 Från Stockholm-Gotlands RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående RPG som rikstäckande pensionärsorganisation förutsättningarna i Norrland En av förutsättningarna för att RPG erhåller statsbidrag från Socialstyrelsen samt får ingå i Regeringens pensionärskommitté är, att organisationen är rikstäckande. RPG har tidigare haft en uppskattad och framgångsrik verksamhet inom de två RPG-distrikten Västerbotten respektive Norrbotten. Verksamheter har avklingat och ledare saknas. Framgångsrika RPG-verksamheter bedrivs av RPG-föreningarna i Vännäs och Umeå. RPG:s förbundsstyrelse har försökt utveckla verksamheten, något som inte lett till framgång. Diskussioner har förts med berörda RPG-distrikt om ett eventuellt samgående mellan distrikten vilket inte har nått resultat. Det är nu angeläget att finna en lösning för de båda norrlandsdistrikens RPG-verksamhet så att RPG kan anses uppfylla kraven på att vara rikstäckande. I enlighet med RPG:s förbundsstadgar ankommer det på RPG:s förbundsstyrelse att fatta beslut angående distriktsindelning. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse, i samverkan med berörda RPG-föreningar och RPG-distrikt, under 2014 finner lösningar som möjliggör att RPG blir rikstäckande. Berndt Holgersson Distriktsordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

4 MOTION NR 4 Från Stockholm-Gotland RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående marknadsföring i samband med samfundens årskonferenser (motsvarande) RPG är beroende av att marknadsföra sig som organisation och presentera sin verksamhet för bestämda målgrupper. En mängd RPG-medlemmar och presumtiva medlemmar finns samlade i samband med samfundens årliga riksarrangemang i landet. Vid dessa organiseras utställningsverksamhet där organisationer har möjligheter att närmare presentera sin verksamhet. RPG har med skiftande framgång medverkat i sådana årskonferenser. Som exempel kan nämnas att RPG i Karlstad var medarrangörer till en utomordentlig exponering av RPG i samband med 2013 års Kyrkokonferens i Karlstad. Det är nu angeläget att RPG i organiserad form deltar i merparten av dessa årliga arrangemang där RPG-riks svarar för de ekonomiska resurserna samt att berörda RPG-distrikt/RPG-föreningar bär ansvaret för bemanning och genomförande. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse schemalägger och organiserar sådan verksamhet och uppdrar åt berörda RPG-distrikt och RPG-föreningar att bemanna och genomföra arrangemangen samt att erforderliga ekonomiska medel för sådan medverkan avsätts. Berndt Holgersson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

5 MOTION NR 5

6 MOTION NR 6 RPG:s Riksstämma 2014 Från Berndt Holgersson och Anders Engström, RPS:s representanter i regeringens pensionärskommitté Motion angående inflytandefrågor Januari 2014 Samhället har möjliggjort för pensionärsorganisationer att delta i organiserat inflytandearbete inom stat, landsting/regioner och kommuner. Till denna verksamhet utgår i många fall bidrag till pensionärsorganisationerna. Dessa uppdrag är av väsentlig vikt för RPG och utgör dess huvuduppgift. För RPG är detta en unik möjlighet att vara kristenhetens röst mot samhället när det gäller äldre- och anhörigfrågor. Det ankommer på RPG som riksorganisation att utveckla detta inflytande och utveckla samverkan med övriga pensionärsorganisationer. RPG ska ha ett väl utarbetat program för verksamheten, rekrytera väl lämpade ledare för uppdragen samt ge ledarna största möjliga stöd i form av informations- och idéutbyte samt en väl utarbetad utbildningsverksamhet för sina ledare. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att detta inflytandearbete är RPG:s prioriterade verksamhetsområde, att RPG:s samverkan med övriga pensionärsorganisationer utvecklas, att en stödjande utbildningsverksamhet, med regional samverkan, omedelbart etableras för denna målgrupp ledare samt att fortlöpande information om samhällsfrågor som rör äldre och anhöriga publiceras i SeniorPosten och på RPG:s hemsida. Berndt Holgerson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland Andes Engström Förutvarande förbundssekreterare RPG

7 MOTION NR 7 RPG/Riksstämman 2014 Box Stockholm Motion angående samverkansformer med Svenska kyrkan Bakgrund Till RPG:s Riksstämma 2010 inlämnades sju motioner som samtliga i någon form handlade om RPGmedlemskap. Stämman beslutade tillsätta en medlemsutredning som efter remisshantering redovisades för förbundsstyrelsen En av medlemsutredningens bakomliggande motioner handlade om att öka antalet medlemmar i RPG genom en större samverkan med Svenska kyrkan. Några av distriktens remissvar på medlemsutredningen framhöll vikten av att intensifiera arbetet med att finna samverkansformer med såväl Svenska kyrkan som andra samfund. Riksstämman i Värnamo 2012 tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utreda RPG:s framtid. I augusti 2013 presenterade utredningsgruppen sin slutrapport. I rapportens analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot inför framtiden konstateras bl.a. att samverkan med Svenska kyrkan saknas och att detta beskrivs som ett hot medan en breddad rekryteringsbas gentemot Svenska kyrkan skulle utgöra en möjlighet för framtida medlemsökning.. Utredningsgruppen poängterar i sina slutsatser vikten av att RPG hittar samverkansformer med Svenska kyrkan i ett win-win perspektiv där båda parter kan dra nytta av ett samarbete. Vi menar att initiativet till kontakter med Svenska kyrkan primärt ligger på de lokala RPGföreningarna och distrikten men att föreningar och distrikt behöver understöd av RPG centralt i form av övergripande kontakt- och informationsåtgärder gentemot Svenska kyrkan centralt och på stiftsnivå. Ett centralt utformat informationspaket till t.ex. kyrkokansliet i Uppsala, pastoralinstituten i Lund och Uppsala och till stiftsledningarna skulle underlätta RPG-föreningarnas och distriktens lokala kontakter med Svenska kyrkan och inte minst kännas som ett moraliskt stöd. Idealiskt vore att detta informationspaket även inkluderades i prästutbildningen. Vi föreslår riksstämman att uppdra åt förbundsstyrelse och rikskansli att intensifiera kontakterna med Svenska kyrkan med syfte att finna samverkansformer med ett win-win-perspektiv där vinsten för RPG är en breddad rekryteringsbas. att till stöd för lokala RPG-föreningar utarbeta en övergripande och riktad information om RPG visavi Svenska kyrkan i första hand på riks,-och stiftsnivå. att verka för att ett informationspaket om RPG inkluderas i prästutbildningen Karlstad den 9 januari 2014 RPG i Karlstad Lennart Ohlsson/ ordförande Peter Andersson/ eu.

8 MOTION NR 8 RPG:s Riksstämma 2014 Från Stockholm-Gotland RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående samverkan på församlingsnivå Under flera år har RPG brottats med rekryterings- och samverkansproblem. Ett av dessa har varit metoden hur samverkan med Svenska kyrkan ska kunna utvecklas. RPG:s förbundsstyrelse har utsett en särskild projektgrupp som ska sköta dessa kontaktskapande relationer med samfunden, inte minst gäller det Svenska Kyrkan. Det finns olika erfarenheter inom RPG där vi ibland övervägt om frågorna kan lösas genom kontakter på förhållandevis hög nivå inom samfunden. Erfarenheten visar att den naturliga samverkan är församlingarnas företrädare såsom diakoner, äldreansvariga, kyrkoherdar och församlingsföreståndare, personer som själva söker finna stöd för verksamhetsformer som kan underlätta vardagen för äldre och deras anhöriga oaktat vilket trossamfund vederbörande tillhör. Denna samverkan måste inledas och inte göras alltför akademisk. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse skyndsamt prioriterar relationsskapande arbete mellan RPG och samfunden med speciell inriktning mot samverkan på församlingsnivå och i samverkan med deras ansvariga. Berndt Holgersson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

9 MOTION NR 9 RPG i Nässjö 7 januari 2014 Motion om medlemsrekrytering Till RPG:s riksstämma Under de närmaste åren kommer nya grupper av seniorer att gå i pension. Ibland har dessa blivande pensionärer kallats för den första fria generationen med nya behov och kanske också andra synsätt och livsstilar. RPG:s framtidsutredning pekar på olika viktiga tendenser. Vad innebär exempelvis slutsatserna i avsnittet Från Nu-tid till Ny-tid (sid 24-26) för oss som RPGförening? Vad är specifikt för RPG som är särskilt viktigt att framhålla? Vilken kunskap om RPG finns hos tänkbara blivande medlemmar? Vilka är de viktigaste motiven för en enskild person att bli medlem i RPG? Hur ser kyrkors och samfunds relationer till RPG ut? RPG i Nässjö föreslår att RPG:s styrelse får i uppdrag att ta initiativ till att genomföra någon form av marknadsundersökning eller attitydundersökning för att analysera och dokumentera behov inför framtida medlemsrekrytering att speciellt stöd ges till avdelningar och distrikt som vill utveckla verksamheten och finna nya arbetsformer Med vänlig hälsning RPG i Nässjö styrelsen

10 MOTION NR 10

11 MOTION NR 11

12 MOTION NR 12 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av medlemsförmåner RPG har under de senaste verksamhetsåren kunnat erbjuda sina medlemmar några riksomfattande medlemsförmåner. Flertalet av dessa har upphört eller förlorat i värde för den enskilde. Det är angeläget att förbundet arbetar aktivt med anskaffande av nya riksomfattande medlemsförmåner som också ska utgöra ett incitament vid rekryteringen av nya medlemmar. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att utveckling av medlemsförmåner ska utgöra ett prioriterat verksamhetsområde för RPG:s riksorganisation under kommande mandatperiod. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

13 MOTION NR 13 RPG:s Riksstämma 2014 Från Berndt Holgersson, Georg Örtenstedt och Andes Engström Motion RPG Medlemsförsäkringar Stockholm 15 januari 2014 RPG har under ett flertal år kunnat glädjas över att erbjuda medlemmarna förhållandevis konkurrenskraftiga sak- och personförsäkringar tack vare ett gott samarbete med försäkringsbolaget SalusAnsvar. Verksamheten har varit ett led i RPG:s medlemsrekrytering. Dessa förutsättningar grusades då Folksam förra året förvärvade SalusAnsvar. RPG:s förbundsstyrelse fattade ett enhälligt beslut att inte inleda någon form av samarbete med Folksam. RPG har lyckats inleda ett samarbete med andra försäkringsgivare, en verksamhet som marknadsförs under varunamnet RPG Medlemsförsäkringar. Ett omfattande och kvalificerat arbete återstår för att utveckla utbudet av rabatterade försäkringar anpassade för äldre och anhöriga där medlemskapet i RPG ger en möjlighet att nyttja en sådan förmån. Detta arbete måste ske skyndsamt. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse utser en projektgrupp av medlemmar med dokumenterad erfarenhet av försäkringsfrågor och konkurrensutsatt tjänsteförsäljning en likartad organisation som funnit i förutvarande SalusAnsvars Affärsråd, att projektetet utgör en prioriterad verksamhet inom RPG under kommande mandatperiod samt att erforderliga ekonomiska resurser ställs till projektgruppens förfogande för att kunna utveckla verksamheten och genomföra rimliga marknadsföringsåtgärder. Berndt Holgersson Georg Örtenstedt Anders Engström Distriktsordförande Ordförande RPG i Järfälla Förutvarande förbundssekreterared RPG RPG Stockholm-Gotland

14 MOTION NR 14

15 MOTION NR 15

16 MOTION NR 16 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av SeniorPosten SeniorPosten har kommit att utgöra RPG:s främsta informationskanal till såväl medlemmar, RPGledare, RPG-föreningar som till företrädare för församlingar, trossamfund och samhället i en bredare bemärkelse. Tidningen har genomgått en stor kvalitetsmässig utveckling med ett innehåll som är till stort utbyte för tidningens läsekrets och som ger RPG ett gott renommé. Det är angeläget att denna kvalitetsutveckling fortsätter. Det är vidare angeläget att förbundet subventionerar kostnaderna för tidningen i och med att SeniorPosten utgör förbundets huvudsakliga informationskälla vilket reducerar förbundets kostnader för nödvändig information till medlemmar, RPG-ledare och RPGföreningar. Det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att SeniorPosten ska vara ett av RPG:s prioriterade verksamhetsområden under kommande två verksamhetsår, att förbundet subventionerar kostnaderna för SeniorPosten så att prenumerationspriset kan vara förhållandevis lågt, att prenumerationspriset, inklusive portokostnader, förblir maximalt 75 kronor per år under 2015 och Detta prenumerationspris avser de beställningar som årligen görs via RPG-förningar samt att det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

17 MOTION NR 17 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av ledarutbildning Ett par av RPG:s prioriterade verksamheter är rekrytering av nya medlemmar och bildandet av nya RPG-föreningar. En förutsättning för att uppnå uppsatta mål är att rekrytering och utbildning av RPG-ledare genomförs på ett organiserat sätt. Sådana utbildningsinsatser måste göras kostnadseffektivt då RPG-föreningarna inte kan finanisera verksamheten eller bekosta höga deltagaravgifter. Utbildningarna ska i största möjliga mån vara subventionerade. Verksamheten måste samordnas mellan riksförbundet och RPG-distrikt. Utbildningarna bör vara inriktade mot områdena: Styrelsearbete i praktiken Inlytandearbete i kommunlal och landstingskommunla pensionärsråd Aktuell information från RPG:s riksförbund Årliga gemenskaps- och ledardagar Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att ett av de RPG:s prioriterade verksamhetsområdena under kommande två verksamhetsår ska utgöras av ledarutbildning och att utbildningen ska präglas av hög kvalité, att denna prioriterade verksamhet ska organiseras och genomföras från och med augusti 2014 till maj 2016, att verksamheten ska vara subventionerad vad avser förbundets administration och genomförandekostnader samt att förbundet ska genomföra årliga RPG:s gemenskaps- och ledardagar under 2014, 2015 och Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

18 MOTION NR 18 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representant i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående äldreomsorgens medarbetare RPG har under många år försökt rikta uppmärksamhet mot frågor som berör äldreomsorgens kvalité. Vi har fokuserat på frågor som berör rekrytering av medarbetare och behovet av en tvingande grundutbildning. Det behövs uppemot nya medarbetare inom vård- och omsorg inom en förhållandevis kort tidsperiod. Finns dessa personer över huvud taget? RPG har benämnt detta faktum som Bomben. Denna fråga ska fortsättningsvis ha hög prioritet i RPG:s intressepolitiska arbete. Vi vill nu lyfta fram det faktum att många medarbetare inom äldreomsorgen vill sluta sina anställningar. Två av fem funderar allvarligt på att lämna sina jobb. Jobbet gör dem trötta och slitna. Det är också psykiskt påfrestande att inte hinna få tillräckligt med tid för de äldre eftersom allt ska göras snabbare. Uppemot en tredjedel av medarbetarna uppger att de känner sig otillräckliga gentemot de äldre. Dåligt ledarskap, brister i organisationen, otillfredsställande arbetstidsscheman, alltför låg bemanning och osäkra anställningsförhållanden parat med deltidstjänster gör äldreomsorgen till en mindre attraktiv arbetsmarknad. Så kan vi inte ha det! Då blir Bomben en verklighet. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Riksstämman beslutar: att det som redovisats i denna motion ska utgöra ett problemområde som RPG i samråd med övriga pensionärsorganisationer ska driva i de samrådsorgan där RPG finns representerat, framför allt vid överläggningar med Regeringens pensionärskommitté, kommunala och landstingskommunala pensionärsråd och i Socialstyrelsens äldreråd samt att belysa dessa frågor i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla

19 MOTION NR 19 Finspångs kommunförening Motion till RPG:s Riksstämma 2014 angående kostnader för pensionärers tandvård. Många äldre, speciellt i åldrarna över 75 år, avstår (ca 10 %) på grund av kostnadsskäl att laga sina tänder. I Sverige besöker 85 % av alla invånare tandläkaren minst vartannat år medan i åldrarna 75 år och äldre är snittet under 80 %. Munhälsans betydelse för livskvalitet är mycket viktig. Att ha god munhygien underlättar den sociala kontakten och självkänslan. Det har framkommit att äldre med dålig tandstatus inte får den näring som behövs. Med anledning av att vi lever längre och med det får ett mera aktivt liv föreslår Finspångs Kommunförening Riksstämman 2014: Att: Stämman uppdrar åt RPG:s förbundsstyrelse att genom sina representanter och samarbetsorganisationer arbetar för en bättre tandvårdsförsäkring för pensionärer. Finspång Monica Blomberg Ordf. Börje Wåhleman Vice ordf.

20 MOTION NR 20

21 MOTION NR 21 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ökad satsning på psykiatri för äldre Pensionärsorganisationerna har under en rad av år fäst beslutsfattarnas uppmärksamhet kring frågor rörande bristen på geriatriks kompetens och antalet vårdplatser. Det problemområde inom hälsooch sjukvård intar alltjämt en huvudfråga från pensionärsorganisationernas sida. Den verkligheten att många äldres huvudproblem är ensamhet får bland annat till följd att psykiatriska sjukdomstillstånd uppstår, tillstånd som erfordrar adekvata vårdinsatser. Parallellt med detta aktualiseras nu frågan om kommande behov av och ökad efterfrågan på psykiatrisk vård för äldre. Behovet får inte tillgodoses genom en ökad förskrivning av läkemedel utan av en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser för äldre, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté, landstingens pensionärskommittéer och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Örtenstedt Avesta RPG RPG i Järfälla Georg Ordförande

22 MOTION NR 22 RPG:s Riksstämma 2014 Från Inger Skärström, RPG, Filadelfia Stockholm Motion angående jämlik vård, nationella riktlinjer. Vi äldre drabbas av åldrandets dilemma oavsett var i landet vi bor. Vi är i behov av den kommunala äldreomsorgen samt sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvård. Här visar det sig att insatserna och kvaliteten är starkt skiftande beroende av vilken kommun eller vilket landsting/region man tillhör. Kostnaderna för den enskilde kan också skilja till exempel avgifter för hemhjälp, särskilt boende samt hjälpmedel. Sveriges Kommuner och Landsting SKL pläderar, att det tillhör den kommunala självstyrelsen att var och en fattar sina egna beslut och organiserar verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar. Men vi behöver inte acceptera att förhållandena ska förbli så. Vi anser att det ska vara en likvärdig vård och omsorg oavsett var i landet man bor. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG verkar för i samverkan med övriga pensionärsorganisationer att det bör införas nationella riktlinjer för en likartad äldreomsorg samt hälso- och sjukvård oavsett var man bor i landet. RPG Filadelfia Stockholm

23 MOTION NR 23 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ålderism Januari 2014 Ålderism tycks generellt vara knutet till identifierbara händelser, till exempel där personer på grund av ålder behandlats så att de blivit arga eller ledsna. Händelserna sker inte sällan inom arbetslivet och inför förestående pensionering. Långt före pensioneringen utsätts många för särbehandling på grund av sin ålder. Ett talande exempel är då organisationer utser sina företrädare till förtroendeuppdrag i en vidare bemärkelse. Stora delar av vårt samhälle ska anpassas till 2 miljoner pensionärer där besluten fattas av samhället. Från riksdag ner till stadsdelsnämnder har man lyckats sortera bort personer som ofrivilligt uppnått en högre ålder men som har en omfattande erfarenhet, kunskap och ett gott omdöme. Vi som lever i idéburna organisationer möter vardagligen en mer eller mindre diskret ålderism trots att andelen äldre är förhållandevis hög och tilltar. Hur många av oss äldre blir bortlyfta från förtroendeuppdrag eller medverkan på grund av åldersfixering eller särbestämmelser? Vi som är engagerade inom RPG är mycket medvetna om dessa faktum, en verklighet som måste undanröjas. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse utarbetar ett handlingsprogram mot ålderism, att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om att motverka ålderism, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté och landstingens och kommunernas pensionärskommittéer samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Ahlstrand Georg Örtenstedt Avesta RPG Ordförande RPG i Järfälla

24 MOTION NR 24 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ökade självmordstal Ensamhet är en av de äldres största problem, en verklighet som sällan belyses och som många gånger inte finns med på beslutsfattares agendor eller i verksamhetsplaner. Denna ensamhet kan leda till social isolering, psykiska sjukdomstillstånd och inte sällan självmord. SCB och Socialstyrelsen redovisar att självmordstalen stiger med ökad ålder. Denna ökning kan särskilt noteras för män som fyllt 80 år och äldre. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en åtgärdsplan för att förhindra att självmord förekommer, inte minst gäller det äldre personer, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté och landstingens pensionärskommittéer, kommunala pensionärsråd och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla

25 MOTION NR 25 Motion till RPG:s Riksstämma 2014 Alliansregeringen har genom införande av jobbskatteavdrag skapat en ojämlik klyfta mellan skatt på pension och inkomst. Jobbskatteavdragen (5 stycken) har ökat nettoinkomsten för löntagarna och gett möjighet till ökad konsumtion. Det har bidragit till att fler kommit i arbete eller kunna behålla sitt arbete genom den ökade konsumtionen.det är bra för alla om Sveriges ekonomi är stark. Samtidigit har det inneburit att den i Sverige omhuldade principen om att inkomst och pension ska beskattas lika brutits. RPG tillsammans med de övriga rikstäckande pensionsorganisationerna har reagerat och genom utredningar och uppvaktningar i Skatteutskott, Finansutskott och Socialutskott agerat kraftfullt med krav om återställande av skattejämlikheten mellan inkomst och pension. Det har medfört att regeringen 4 gånger har höjt grundavdraget för pensionärer för att kompensera skatteskillnaden. Trots detta har skatteskillnaden ökat. Efter första jobbskatteavdraget var skillnaden kr per månad. När det femte jobbskatteavdraget införs 1 januari 2014 har skatteskillnaden ökat till 830 kr per månad mellan en genomsnittlig bruttolön på kr per månad och pension på samma nivå. RPG och övriga pensionsorganisationernas kommer inför valet är att driva denna fråga jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar inom dessa områden. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer kraftfullt verka för att åstadkomma en skattemässig utjämning mellan pension och inkomst, samt verka till förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten RPG Filadelfia, Stockholm

26 MOTION NR 26 Motion till RPG:s Riksstämma 2014 Pensionen minskar 2014 Återigen slår den så kallade bromsen till igen. Det innebär att pensionen minskar med 2,7 procent, i snitt 300 kronor före skatt, på grund av broms i pensionssystemet på minus 1,6 procent och prognos för högre omräkningstakt de kommande åren. Det har till viss del kompenserats av minskad skatt, som efter pensionärsorganisationernas påtryckningar inför höstbudgetarbetet 2013, resulterade i en ökning av grundavdraget från ca 1,2 mdr till 2,5 mdr. Trots detta kommer alla i snitt att få minst 100 kr lägre pension. Garantipensionärer utan bostadstillägg upp till 8000 kronor med allmän pension får före skatt i snitt 90 kronor mer efter skatt. En tusenlapp 2009 är idag värd 970 kr. Löneökningarna harunder dessa år ökat med ca procent. Bromsen kommer dessvärre enligt prognoser att slå till även 2015 och 2016 och medföra sänka pensionen om inget görs åt detta. En annan del i pensionssystemet är PPM-fonderna. Av pensionsavgiften avsätts 2,5 procent till PPM-delen som den enskilde fritt får placera i ett urval på 830 olika fonder. Rena lotteriet att hitta rätt och vara aktiva för att säkra en positiv värdestegring. Idag är det ca 2 procent som aktivt placerar första gången därefter är det 0,2 procent som aktivt följer kursutvecklingen och gör omplaceringar. Det innebär att många kommer att erfara att värdet på sin PPM-fond inte följt utvecklingen i samhällsekonomin den dag man går i pension. För de som inte gör ett aktivt val placeras fondpengarna i AP-fond 7 (Såfa-fonden) där professionella förvaltare placera pengarna och den fondens avkastning följer index. En sådan del av pensionssystemet är rena gamblingen med insatta pengar pensionssystemet. Efter att motionen skrivits har den parlamentariska pensionsgruppen kommit med sin rapport till förändringar i pensionssystemet, som i skrivande stund inte är kända. Inför valet 2014 kommer RPG och övriga pensionärsorganisationerna att driva frågan om borttagandet av bromsen (automatisk balansering), samt en förändring av PPM-systemet att prioriteras. Det är viktigt att med full kraft driva dessa frågor jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar i pensionssystemet. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer, kraftfullt verka för att åstadkomma ett borttagande av

27 bromsens negativa effekter för oss pensionärer samt en förändring PPM-systemet och verka till förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten, RPG Filadelfia Stockholm

Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014

Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014 Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014 Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG, fredag 16 maj lördag 17 maj 2014, Gustaf Fröding Hotell & Konferens, Karlstad.

Läs mer

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Handlingsprogram 2013-2016 Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF FÖRORD Handlingsprogrammet för 2014 2016 utgör ett övergripande styrdokument för SPRFs förtroendevalda och anställda och förmedlar förbundets

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Motioner till Rikstinget 2015

Motioner till Rikstinget 2015 Motioner till Rikstinget 2015 Underlätta för äldre att anpassa sitt boende så att bostäder frigörs för yngre Hör upp det behövs fler audionomer! Utveckla vården för sjuka äldre! Korta valideringsprocessen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

UFO - Organisationsutredningen

UFO - Organisationsutredningen UFO - Organisationsutredningen Jeanette Olofsson Annie Plantin Stefan Johansson Ingela Eriksson Hasse Hagberg Uppdrag Lägga fram förslag på hur svensk boule ska organiseras och administreras. Vår lägesanalys

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER Rapport 1/2008 ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER En rapport från Kristdemokraternas Seniorförbund Juni 2008 Två lovvärda uttalanden Nästa steg måste vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer