att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare"

Transkript

1 MOTION NR 1 Motion till Riksstämman 2014 angående RPG märke för medlem. Syns du inte så finns du inte, så är det på många områden i samhället i dag. Det gäller inte enbart människor utan också verksamheter, organisationer, föreningar. Det gäller också RPG! Genom vår status som riksförbund, får vi trots vårt undermåliga medlemsantal, finnas med och synas i Pensionärsrådet, vara representerade i regionala organ och kommunernas pensionärsråd. RPG syns när och där vi tar tillvara dessa möjligheter! Det oslagbara sättet att göra RPG känt ligger på gräsrotsnivå, hos medlemmarna. Därför behöver vi skapa enkla redskap som föreningarna kan ge till varje medlem, ett sådant är medlemsmärket (RPG i grönt på guldfärgad botten). Vi föreslår riksstämman besluta att omedelbart låta tillverka nytt medlemsmärke att märket har samma utseende som det som tidigare fanns att initialkostnaderna betalas av förbundet och föreningarna betalar tillverkningskostnaderna genom sina inköp att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare S Norrlands RPG distrikt Åke Silén Ordförande

2 MOTION NR 2 Motion till Riksstämman 2014 angående riks boule-cup För att uppnå ett positivt mått av livskvalité behöver vi människor i olika åldrar både social gemenskap och fysiska aktiviteter, det gäller också + 65.or. En verksamhet där en lyckad kombination av dessa två behov fungerar är boulespel. I dag har man i många kommuner tillgång till boulehallar och andra lokaliteteter som gör det möjliget att bedriva verksamheten under alla årstider. Boulespel kräver ingen dyrbar utrustning. Mot bakgrund från både lokala och regionala erfarenheter av boulespel, bl.a distriktsmästerskap, upplever vi, i likhet med prins Bertil som förde spelet till vårt land, att det är en verksamhet väl värd att satsa på. Vi föreslår därför riksstämman besluta att Senior Posten i sitt sommarnummer med text och bilder presenterar boule och boulespel. att förbundet i samverkan med något distrikt, arrangerar en pilot week-end med boule-cup för dam-och herrlag från intresserade distrikt. S Norrlands RPG distrikt Åke Silén Ordförande

3 MOTION NR 3 RPG:s Riksstämma 2014 Från Stockholm-Gotlands RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående RPG som rikstäckande pensionärsorganisation förutsättningarna i Norrland En av förutsättningarna för att RPG erhåller statsbidrag från Socialstyrelsen samt får ingå i Regeringens pensionärskommitté är, att organisationen är rikstäckande. RPG har tidigare haft en uppskattad och framgångsrik verksamhet inom de två RPG-distrikten Västerbotten respektive Norrbotten. Verksamheter har avklingat och ledare saknas. Framgångsrika RPG-verksamheter bedrivs av RPG-föreningarna i Vännäs och Umeå. RPG:s förbundsstyrelse har försökt utveckla verksamheten, något som inte lett till framgång. Diskussioner har förts med berörda RPG-distrikt om ett eventuellt samgående mellan distrikten vilket inte har nått resultat. Det är nu angeläget att finna en lösning för de båda norrlandsdistrikens RPG-verksamhet så att RPG kan anses uppfylla kraven på att vara rikstäckande. I enlighet med RPG:s förbundsstadgar ankommer det på RPG:s förbundsstyrelse att fatta beslut angående distriktsindelning. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse, i samverkan med berörda RPG-föreningar och RPG-distrikt, under 2014 finner lösningar som möjliggör att RPG blir rikstäckande. Berndt Holgersson Distriktsordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

4 MOTION NR 4 Från Stockholm-Gotland RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående marknadsföring i samband med samfundens årskonferenser (motsvarande) RPG är beroende av att marknadsföra sig som organisation och presentera sin verksamhet för bestämda målgrupper. En mängd RPG-medlemmar och presumtiva medlemmar finns samlade i samband med samfundens årliga riksarrangemang i landet. Vid dessa organiseras utställningsverksamhet där organisationer har möjligheter att närmare presentera sin verksamhet. RPG har med skiftande framgång medverkat i sådana årskonferenser. Som exempel kan nämnas att RPG i Karlstad var medarrangörer till en utomordentlig exponering av RPG i samband med 2013 års Kyrkokonferens i Karlstad. Det är nu angeläget att RPG i organiserad form deltar i merparten av dessa årliga arrangemang där RPG-riks svarar för de ekonomiska resurserna samt att berörda RPG-distrikt/RPG-föreningar bär ansvaret för bemanning och genomförande. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse schemalägger och organiserar sådan verksamhet och uppdrar åt berörda RPG-distrikt och RPG-föreningar att bemanna och genomföra arrangemangen samt att erforderliga ekonomiska medel för sådan medverkan avsätts. Berndt Holgersson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

5 MOTION NR 5

6 MOTION NR 6 RPG:s Riksstämma 2014 Från Berndt Holgersson och Anders Engström, RPS:s representanter i regeringens pensionärskommitté Motion angående inflytandefrågor Januari 2014 Samhället har möjliggjort för pensionärsorganisationer att delta i organiserat inflytandearbete inom stat, landsting/regioner och kommuner. Till denna verksamhet utgår i många fall bidrag till pensionärsorganisationerna. Dessa uppdrag är av väsentlig vikt för RPG och utgör dess huvuduppgift. För RPG är detta en unik möjlighet att vara kristenhetens röst mot samhället när det gäller äldre- och anhörigfrågor. Det ankommer på RPG som riksorganisation att utveckla detta inflytande och utveckla samverkan med övriga pensionärsorganisationer. RPG ska ha ett väl utarbetat program för verksamheten, rekrytera väl lämpade ledare för uppdragen samt ge ledarna största möjliga stöd i form av informations- och idéutbyte samt en väl utarbetad utbildningsverksamhet för sina ledare. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att detta inflytandearbete är RPG:s prioriterade verksamhetsområde, att RPG:s samverkan med övriga pensionärsorganisationer utvecklas, att en stödjande utbildningsverksamhet, med regional samverkan, omedelbart etableras för denna målgrupp ledare samt att fortlöpande information om samhällsfrågor som rör äldre och anhöriga publiceras i SeniorPosten och på RPG:s hemsida. Berndt Holgerson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland Andes Engström Förutvarande förbundssekreterare RPG

7 MOTION NR 7 RPG/Riksstämman 2014 Box Stockholm Motion angående samverkansformer med Svenska kyrkan Bakgrund Till RPG:s Riksstämma 2010 inlämnades sju motioner som samtliga i någon form handlade om RPGmedlemskap. Stämman beslutade tillsätta en medlemsutredning som efter remisshantering redovisades för förbundsstyrelsen En av medlemsutredningens bakomliggande motioner handlade om att öka antalet medlemmar i RPG genom en större samverkan med Svenska kyrkan. Några av distriktens remissvar på medlemsutredningen framhöll vikten av att intensifiera arbetet med att finna samverkansformer med såväl Svenska kyrkan som andra samfund. Riksstämman i Värnamo 2012 tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utreda RPG:s framtid. I augusti 2013 presenterade utredningsgruppen sin slutrapport. I rapportens analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot inför framtiden konstateras bl.a. att samverkan med Svenska kyrkan saknas och att detta beskrivs som ett hot medan en breddad rekryteringsbas gentemot Svenska kyrkan skulle utgöra en möjlighet för framtida medlemsökning.. Utredningsgruppen poängterar i sina slutsatser vikten av att RPG hittar samverkansformer med Svenska kyrkan i ett win-win perspektiv där båda parter kan dra nytta av ett samarbete. Vi menar att initiativet till kontakter med Svenska kyrkan primärt ligger på de lokala RPGföreningarna och distrikten men att föreningar och distrikt behöver understöd av RPG centralt i form av övergripande kontakt- och informationsåtgärder gentemot Svenska kyrkan centralt och på stiftsnivå. Ett centralt utformat informationspaket till t.ex. kyrkokansliet i Uppsala, pastoralinstituten i Lund och Uppsala och till stiftsledningarna skulle underlätta RPG-föreningarnas och distriktens lokala kontakter med Svenska kyrkan och inte minst kännas som ett moraliskt stöd. Idealiskt vore att detta informationspaket även inkluderades i prästutbildningen. Vi föreslår riksstämman att uppdra åt förbundsstyrelse och rikskansli att intensifiera kontakterna med Svenska kyrkan med syfte att finna samverkansformer med ett win-win-perspektiv där vinsten för RPG är en breddad rekryteringsbas. att till stöd för lokala RPG-föreningar utarbeta en övergripande och riktad information om RPG visavi Svenska kyrkan i första hand på riks,-och stiftsnivå. att verka för att ett informationspaket om RPG inkluderas i prästutbildningen Karlstad den 9 januari 2014 RPG i Karlstad Lennart Ohlsson/ ordförande Peter Andersson/ eu.

8 MOTION NR 8 RPG:s Riksstämma 2014 Från Stockholm-Gotland RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående samverkan på församlingsnivå Under flera år har RPG brottats med rekryterings- och samverkansproblem. Ett av dessa har varit metoden hur samverkan med Svenska kyrkan ska kunna utvecklas. RPG:s förbundsstyrelse har utsett en särskild projektgrupp som ska sköta dessa kontaktskapande relationer med samfunden, inte minst gäller det Svenska Kyrkan. Det finns olika erfarenheter inom RPG där vi ibland övervägt om frågorna kan lösas genom kontakter på förhållandevis hög nivå inom samfunden. Erfarenheten visar att den naturliga samverkan är församlingarnas företrädare såsom diakoner, äldreansvariga, kyrkoherdar och församlingsföreståndare, personer som själva söker finna stöd för verksamhetsformer som kan underlätta vardagen för äldre och deras anhöriga oaktat vilket trossamfund vederbörande tillhör. Denna samverkan måste inledas och inte göras alltför akademisk. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse skyndsamt prioriterar relationsskapande arbete mellan RPG och samfunden med speciell inriktning mot samverkan på församlingsnivå och i samverkan med deras ansvariga. Berndt Holgersson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

9 MOTION NR 9 RPG i Nässjö 7 januari 2014 Motion om medlemsrekrytering Till RPG:s riksstämma Under de närmaste åren kommer nya grupper av seniorer att gå i pension. Ibland har dessa blivande pensionärer kallats för den första fria generationen med nya behov och kanske också andra synsätt och livsstilar. RPG:s framtidsutredning pekar på olika viktiga tendenser. Vad innebär exempelvis slutsatserna i avsnittet Från Nu-tid till Ny-tid (sid 24-26) för oss som RPGförening? Vad är specifikt för RPG som är särskilt viktigt att framhålla? Vilken kunskap om RPG finns hos tänkbara blivande medlemmar? Vilka är de viktigaste motiven för en enskild person att bli medlem i RPG? Hur ser kyrkors och samfunds relationer till RPG ut? RPG i Nässjö föreslår att RPG:s styrelse får i uppdrag att ta initiativ till att genomföra någon form av marknadsundersökning eller attitydundersökning för att analysera och dokumentera behov inför framtida medlemsrekrytering att speciellt stöd ges till avdelningar och distrikt som vill utveckla verksamheten och finna nya arbetsformer Med vänlig hälsning RPG i Nässjö styrelsen

10 MOTION NR 10

11 MOTION NR 11

12 MOTION NR 12 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av medlemsförmåner RPG har under de senaste verksamhetsåren kunnat erbjuda sina medlemmar några riksomfattande medlemsförmåner. Flertalet av dessa har upphört eller förlorat i värde för den enskilde. Det är angeläget att förbundet arbetar aktivt med anskaffande av nya riksomfattande medlemsförmåner som också ska utgöra ett incitament vid rekryteringen av nya medlemmar. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att utveckling av medlemsförmåner ska utgöra ett prioriterat verksamhetsområde för RPG:s riksorganisation under kommande mandatperiod. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

13 MOTION NR 13 RPG:s Riksstämma 2014 Från Berndt Holgersson, Georg Örtenstedt och Andes Engström Motion RPG Medlemsförsäkringar Stockholm 15 januari 2014 RPG har under ett flertal år kunnat glädjas över att erbjuda medlemmarna förhållandevis konkurrenskraftiga sak- och personförsäkringar tack vare ett gott samarbete med försäkringsbolaget SalusAnsvar. Verksamheten har varit ett led i RPG:s medlemsrekrytering. Dessa förutsättningar grusades då Folksam förra året förvärvade SalusAnsvar. RPG:s förbundsstyrelse fattade ett enhälligt beslut att inte inleda någon form av samarbete med Folksam. RPG har lyckats inleda ett samarbete med andra försäkringsgivare, en verksamhet som marknadsförs under varunamnet RPG Medlemsförsäkringar. Ett omfattande och kvalificerat arbete återstår för att utveckla utbudet av rabatterade försäkringar anpassade för äldre och anhöriga där medlemskapet i RPG ger en möjlighet att nyttja en sådan förmån. Detta arbete måste ske skyndsamt. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse utser en projektgrupp av medlemmar med dokumenterad erfarenhet av försäkringsfrågor och konkurrensutsatt tjänsteförsäljning en likartad organisation som funnit i förutvarande SalusAnsvars Affärsråd, att projektetet utgör en prioriterad verksamhet inom RPG under kommande mandatperiod samt att erforderliga ekonomiska resurser ställs till projektgruppens förfogande för att kunna utveckla verksamheten och genomföra rimliga marknadsföringsåtgärder. Berndt Holgersson Georg Örtenstedt Anders Engström Distriktsordförande Ordförande RPG i Järfälla Förutvarande förbundssekreterared RPG RPG Stockholm-Gotland

14 MOTION NR 14

15 MOTION NR 15

16 MOTION NR 16 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av SeniorPosten SeniorPosten har kommit att utgöra RPG:s främsta informationskanal till såväl medlemmar, RPGledare, RPG-föreningar som till företrädare för församlingar, trossamfund och samhället i en bredare bemärkelse. Tidningen har genomgått en stor kvalitetsmässig utveckling med ett innehåll som är till stort utbyte för tidningens läsekrets och som ger RPG ett gott renommé. Det är angeläget att denna kvalitetsutveckling fortsätter. Det är vidare angeläget att förbundet subventionerar kostnaderna för tidningen i och med att SeniorPosten utgör förbundets huvudsakliga informationskälla vilket reducerar förbundets kostnader för nödvändig information till medlemmar, RPG-ledare och RPGföreningar. Det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att SeniorPosten ska vara ett av RPG:s prioriterade verksamhetsområden under kommande två verksamhetsår, att förbundet subventionerar kostnaderna för SeniorPosten så att prenumerationspriset kan vara förhållandevis lågt, att prenumerationspriset, inklusive portokostnader, förblir maximalt 75 kronor per år under 2015 och Detta prenumerationspris avser de beställningar som årligen görs via RPG-förningar samt att det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

17 MOTION NR 17 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av ledarutbildning Ett par av RPG:s prioriterade verksamheter är rekrytering av nya medlemmar och bildandet av nya RPG-föreningar. En förutsättning för att uppnå uppsatta mål är att rekrytering och utbildning av RPG-ledare genomförs på ett organiserat sätt. Sådana utbildningsinsatser måste göras kostnadseffektivt då RPG-föreningarna inte kan finanisera verksamheten eller bekosta höga deltagaravgifter. Utbildningarna ska i största möjliga mån vara subventionerade. Verksamheten måste samordnas mellan riksförbundet och RPG-distrikt. Utbildningarna bör vara inriktade mot områdena: Styrelsearbete i praktiken Inlytandearbete i kommunlal och landstingskommunla pensionärsråd Aktuell information från RPG:s riksförbund Årliga gemenskaps- och ledardagar Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att ett av de RPG:s prioriterade verksamhetsområdena under kommande två verksamhetsår ska utgöras av ledarutbildning och att utbildningen ska präglas av hög kvalité, att denna prioriterade verksamhet ska organiseras och genomföras från och med augusti 2014 till maj 2016, att verksamheten ska vara subventionerad vad avser förbundets administration och genomförandekostnader samt att förbundet ska genomföra årliga RPG:s gemenskaps- och ledardagar under 2014, 2015 och Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

18 MOTION NR 18 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representant i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående äldreomsorgens medarbetare RPG har under många år försökt rikta uppmärksamhet mot frågor som berör äldreomsorgens kvalité. Vi har fokuserat på frågor som berör rekrytering av medarbetare och behovet av en tvingande grundutbildning. Det behövs uppemot nya medarbetare inom vård- och omsorg inom en förhållandevis kort tidsperiod. Finns dessa personer över huvud taget? RPG har benämnt detta faktum som Bomben. Denna fråga ska fortsättningsvis ha hög prioritet i RPG:s intressepolitiska arbete. Vi vill nu lyfta fram det faktum att många medarbetare inom äldreomsorgen vill sluta sina anställningar. Två av fem funderar allvarligt på att lämna sina jobb. Jobbet gör dem trötta och slitna. Det är också psykiskt påfrestande att inte hinna få tillräckligt med tid för de äldre eftersom allt ska göras snabbare. Uppemot en tredjedel av medarbetarna uppger att de känner sig otillräckliga gentemot de äldre. Dåligt ledarskap, brister i organisationen, otillfredsställande arbetstidsscheman, alltför låg bemanning och osäkra anställningsförhållanden parat med deltidstjänster gör äldreomsorgen till en mindre attraktiv arbetsmarknad. Så kan vi inte ha det! Då blir Bomben en verklighet. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Riksstämman beslutar: att det som redovisats i denna motion ska utgöra ett problemområde som RPG i samråd med övriga pensionärsorganisationer ska driva i de samrådsorgan där RPG finns representerat, framför allt vid överläggningar med Regeringens pensionärskommitté, kommunala och landstingskommunala pensionärsråd och i Socialstyrelsens äldreråd samt att belysa dessa frågor i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla

19 MOTION NR 19 Finspångs kommunförening Motion till RPG:s Riksstämma 2014 angående kostnader för pensionärers tandvård. Många äldre, speciellt i åldrarna över 75 år, avstår (ca 10 %) på grund av kostnadsskäl att laga sina tänder. I Sverige besöker 85 % av alla invånare tandläkaren minst vartannat år medan i åldrarna 75 år och äldre är snittet under 80 %. Munhälsans betydelse för livskvalitet är mycket viktig. Att ha god munhygien underlättar den sociala kontakten och självkänslan. Det har framkommit att äldre med dålig tandstatus inte får den näring som behövs. Med anledning av att vi lever längre och med det får ett mera aktivt liv föreslår Finspångs Kommunförening Riksstämman 2014: Att: Stämman uppdrar åt RPG:s förbundsstyrelse att genom sina representanter och samarbetsorganisationer arbetar för en bättre tandvårdsförsäkring för pensionärer. Finspång Monica Blomberg Ordf. Börje Wåhleman Vice ordf.

20 MOTION NR 20

21 MOTION NR 21 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ökad satsning på psykiatri för äldre Pensionärsorganisationerna har under en rad av år fäst beslutsfattarnas uppmärksamhet kring frågor rörande bristen på geriatriks kompetens och antalet vårdplatser. Det problemområde inom hälsooch sjukvård intar alltjämt en huvudfråga från pensionärsorganisationernas sida. Den verkligheten att många äldres huvudproblem är ensamhet får bland annat till följd att psykiatriska sjukdomstillstånd uppstår, tillstånd som erfordrar adekvata vårdinsatser. Parallellt med detta aktualiseras nu frågan om kommande behov av och ökad efterfrågan på psykiatrisk vård för äldre. Behovet får inte tillgodoses genom en ökad förskrivning av läkemedel utan av en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser för äldre, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté, landstingens pensionärskommittéer och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Örtenstedt Avesta RPG RPG i Järfälla Georg Ordförande

22 MOTION NR 22 RPG:s Riksstämma 2014 Från Inger Skärström, RPG, Filadelfia Stockholm Motion angående jämlik vård, nationella riktlinjer. Vi äldre drabbas av åldrandets dilemma oavsett var i landet vi bor. Vi är i behov av den kommunala äldreomsorgen samt sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvård. Här visar det sig att insatserna och kvaliteten är starkt skiftande beroende av vilken kommun eller vilket landsting/region man tillhör. Kostnaderna för den enskilde kan också skilja till exempel avgifter för hemhjälp, särskilt boende samt hjälpmedel. Sveriges Kommuner och Landsting SKL pläderar, att det tillhör den kommunala självstyrelsen att var och en fattar sina egna beslut och organiserar verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar. Men vi behöver inte acceptera att förhållandena ska förbli så. Vi anser att det ska vara en likvärdig vård och omsorg oavsett var i landet man bor. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG verkar för i samverkan med övriga pensionärsorganisationer att det bör införas nationella riktlinjer för en likartad äldreomsorg samt hälso- och sjukvård oavsett var man bor i landet. RPG Filadelfia Stockholm

23 MOTION NR 23 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ålderism Januari 2014 Ålderism tycks generellt vara knutet till identifierbara händelser, till exempel där personer på grund av ålder behandlats så att de blivit arga eller ledsna. Händelserna sker inte sällan inom arbetslivet och inför förestående pensionering. Långt före pensioneringen utsätts många för särbehandling på grund av sin ålder. Ett talande exempel är då organisationer utser sina företrädare till förtroendeuppdrag i en vidare bemärkelse. Stora delar av vårt samhälle ska anpassas till 2 miljoner pensionärer där besluten fattas av samhället. Från riksdag ner till stadsdelsnämnder har man lyckats sortera bort personer som ofrivilligt uppnått en högre ålder men som har en omfattande erfarenhet, kunskap och ett gott omdöme. Vi som lever i idéburna organisationer möter vardagligen en mer eller mindre diskret ålderism trots att andelen äldre är förhållandevis hög och tilltar. Hur många av oss äldre blir bortlyfta från förtroendeuppdrag eller medverkan på grund av åldersfixering eller särbestämmelser? Vi som är engagerade inom RPG är mycket medvetna om dessa faktum, en verklighet som måste undanröjas. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse utarbetar ett handlingsprogram mot ålderism, att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om att motverka ålderism, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté och landstingens och kommunernas pensionärskommittéer samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Ahlstrand Georg Örtenstedt Avesta RPG Ordförande RPG i Järfälla

24 MOTION NR 24 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ökade självmordstal Ensamhet är en av de äldres största problem, en verklighet som sällan belyses och som många gånger inte finns med på beslutsfattares agendor eller i verksamhetsplaner. Denna ensamhet kan leda till social isolering, psykiska sjukdomstillstånd och inte sällan självmord. SCB och Socialstyrelsen redovisar att självmordstalen stiger med ökad ålder. Denna ökning kan särskilt noteras för män som fyllt 80 år och äldre. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en åtgärdsplan för att förhindra att självmord förekommer, inte minst gäller det äldre personer, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté och landstingens pensionärskommittéer, kommunala pensionärsråd och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla

25 MOTION NR 25 Motion till RPG:s Riksstämma 2014 Alliansregeringen har genom införande av jobbskatteavdrag skapat en ojämlik klyfta mellan skatt på pension och inkomst. Jobbskatteavdragen (5 stycken) har ökat nettoinkomsten för löntagarna och gett möjighet till ökad konsumtion. Det har bidragit till att fler kommit i arbete eller kunna behålla sitt arbete genom den ökade konsumtionen.det är bra för alla om Sveriges ekonomi är stark. Samtidigit har det inneburit att den i Sverige omhuldade principen om att inkomst och pension ska beskattas lika brutits. RPG tillsammans med de övriga rikstäckande pensionsorganisationerna har reagerat och genom utredningar och uppvaktningar i Skatteutskott, Finansutskott och Socialutskott agerat kraftfullt med krav om återställande av skattejämlikheten mellan inkomst och pension. Det har medfört att regeringen 4 gånger har höjt grundavdraget för pensionärer för att kompensera skatteskillnaden. Trots detta har skatteskillnaden ökat. Efter första jobbskatteavdraget var skillnaden kr per månad. När det femte jobbskatteavdraget införs 1 januari 2014 har skatteskillnaden ökat till 830 kr per månad mellan en genomsnittlig bruttolön på kr per månad och pension på samma nivå. RPG och övriga pensionsorganisationernas kommer inför valet är att driva denna fråga jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar inom dessa områden. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer kraftfullt verka för att åstadkomma en skattemässig utjämning mellan pension och inkomst, samt verka till förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten RPG Filadelfia, Stockholm

26 MOTION NR 26 Motion till RPG:s Riksstämma 2014 Pensionen minskar 2014 Återigen slår den så kallade bromsen till igen. Det innebär att pensionen minskar med 2,7 procent, i snitt 300 kronor före skatt, på grund av broms i pensionssystemet på minus 1,6 procent och prognos för högre omräkningstakt de kommande åren. Det har till viss del kompenserats av minskad skatt, som efter pensionärsorganisationernas påtryckningar inför höstbudgetarbetet 2013, resulterade i en ökning av grundavdraget från ca 1,2 mdr till 2,5 mdr. Trots detta kommer alla i snitt att få minst 100 kr lägre pension. Garantipensionärer utan bostadstillägg upp till 8000 kronor med allmän pension får före skatt i snitt 90 kronor mer efter skatt. En tusenlapp 2009 är idag värd 970 kr. Löneökningarna harunder dessa år ökat med ca procent. Bromsen kommer dessvärre enligt prognoser att slå till även 2015 och 2016 och medföra sänka pensionen om inget görs åt detta. En annan del i pensionssystemet är PPM-fonderna. Av pensionsavgiften avsätts 2,5 procent till PPM-delen som den enskilde fritt får placera i ett urval på 830 olika fonder. Rena lotteriet att hitta rätt och vara aktiva för att säkra en positiv värdestegring. Idag är det ca 2 procent som aktivt placerar första gången därefter är det 0,2 procent som aktivt följer kursutvecklingen och gör omplaceringar. Det innebär att många kommer att erfara att värdet på sin PPM-fond inte följt utvecklingen i samhällsekonomin den dag man går i pension. För de som inte gör ett aktivt val placeras fondpengarna i AP-fond 7 (Såfa-fonden) där professionella förvaltare placera pengarna och den fondens avkastning följer index. En sådan del av pensionssystemet är rena gamblingen med insatta pengar pensionssystemet. Efter att motionen skrivits har den parlamentariska pensionsgruppen kommit med sin rapport till förändringar i pensionssystemet, som i skrivande stund inte är kända. Inför valet 2014 kommer RPG och övriga pensionärsorganisationerna att driva frågan om borttagandet av bromsen (automatisk balansering), samt en förändring av PPM-systemet att prioriteras. Det är viktigt att med full kraft driva dessa frågor jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar i pensionssystemet. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer, kraftfullt verka för att åstadkomma ett borttagande av

27 bromsens negativa effekter för oss pensionärer samt en förändring PPM-systemet och verka till förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten, RPG Filadelfia Stockholm

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden Kongressen 10 12 juni 2013 Motioner Yttranden 1 2 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande

Läs mer