att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare"

Transkript

1 MOTION NR 1 Motion till Riksstämman 2014 angående RPG märke för medlem. Syns du inte så finns du inte, så är det på många områden i samhället i dag. Det gäller inte enbart människor utan också verksamheter, organisationer, föreningar. Det gäller också RPG! Genom vår status som riksförbund, får vi trots vårt undermåliga medlemsantal, finnas med och synas i Pensionärsrådet, vara representerade i regionala organ och kommunernas pensionärsråd. RPG syns när och där vi tar tillvara dessa möjligheter! Det oslagbara sättet att göra RPG känt ligger på gräsrotsnivå, hos medlemmarna. Därför behöver vi skapa enkla redskap som föreningarna kan ge till varje medlem, ett sådant är medlemsmärket (RPG i grönt på guldfärgad botten). Vi föreslår riksstämman besluta att omedelbart låta tillverka nytt medlemsmärke att märket har samma utseende som det som tidigare fanns att initialkostnaderna betalas av förbundet och föreningarna betalar tillverkningskostnaderna genom sina inköp att målsättningen bör vara att märket finns för bruk när höstterminen börjar eller tidigare S Norrlands RPG distrikt Åke Silén Ordförande

2 MOTION NR 2 Motion till Riksstämman 2014 angående riks boule-cup För att uppnå ett positivt mått av livskvalité behöver vi människor i olika åldrar både social gemenskap och fysiska aktiviteter, det gäller också + 65.or. En verksamhet där en lyckad kombination av dessa två behov fungerar är boulespel. I dag har man i många kommuner tillgång till boulehallar och andra lokaliteteter som gör det möjliget att bedriva verksamheten under alla årstider. Boulespel kräver ingen dyrbar utrustning. Mot bakgrund från både lokala och regionala erfarenheter av boulespel, bl.a distriktsmästerskap, upplever vi, i likhet med prins Bertil som förde spelet till vårt land, att det är en verksamhet väl värd att satsa på. Vi föreslår därför riksstämman besluta att Senior Posten i sitt sommarnummer med text och bilder presenterar boule och boulespel. att förbundet i samverkan med något distrikt, arrangerar en pilot week-end med boule-cup för dam-och herrlag från intresserade distrikt. S Norrlands RPG distrikt Åke Silén Ordförande

3 MOTION NR 3 RPG:s Riksstämma 2014 Från Stockholm-Gotlands RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående RPG som rikstäckande pensionärsorganisation förutsättningarna i Norrland En av förutsättningarna för att RPG erhåller statsbidrag från Socialstyrelsen samt får ingå i Regeringens pensionärskommitté är, att organisationen är rikstäckande. RPG har tidigare haft en uppskattad och framgångsrik verksamhet inom de två RPG-distrikten Västerbotten respektive Norrbotten. Verksamheter har avklingat och ledare saknas. Framgångsrika RPG-verksamheter bedrivs av RPG-föreningarna i Vännäs och Umeå. RPG:s förbundsstyrelse har försökt utveckla verksamheten, något som inte lett till framgång. Diskussioner har förts med berörda RPG-distrikt om ett eventuellt samgående mellan distrikten vilket inte har nått resultat. Det är nu angeläget att finna en lösning för de båda norrlandsdistrikens RPG-verksamhet så att RPG kan anses uppfylla kraven på att vara rikstäckande. I enlighet med RPG:s förbundsstadgar ankommer det på RPG:s förbundsstyrelse att fatta beslut angående distriktsindelning. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse, i samverkan med berörda RPG-föreningar och RPG-distrikt, under 2014 finner lösningar som möjliggör att RPG blir rikstäckande. Berndt Holgersson Distriktsordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

4 MOTION NR 4 Från Stockholm-Gotland RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående marknadsföring i samband med samfundens årskonferenser (motsvarande) RPG är beroende av att marknadsföra sig som organisation och presentera sin verksamhet för bestämda målgrupper. En mängd RPG-medlemmar och presumtiva medlemmar finns samlade i samband med samfundens årliga riksarrangemang i landet. Vid dessa organiseras utställningsverksamhet där organisationer har möjligheter att närmare presentera sin verksamhet. RPG har med skiftande framgång medverkat i sådana årskonferenser. Som exempel kan nämnas att RPG i Karlstad var medarrangörer till en utomordentlig exponering av RPG i samband med 2013 års Kyrkokonferens i Karlstad. Det är nu angeläget att RPG i organiserad form deltar i merparten av dessa årliga arrangemang där RPG-riks svarar för de ekonomiska resurserna samt att berörda RPG-distrikt/RPG-föreningar bär ansvaret för bemanning och genomförande. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse schemalägger och organiserar sådan verksamhet och uppdrar åt berörda RPG-distrikt och RPG-föreningar att bemanna och genomföra arrangemangen samt att erforderliga ekonomiska medel för sådan medverkan avsätts. Berndt Holgersson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

5 MOTION NR 5

6 MOTION NR 6 RPG:s Riksstämma 2014 Från Berndt Holgersson och Anders Engström, RPS:s representanter i regeringens pensionärskommitté Motion angående inflytandefrågor Januari 2014 Samhället har möjliggjort för pensionärsorganisationer att delta i organiserat inflytandearbete inom stat, landsting/regioner och kommuner. Till denna verksamhet utgår i många fall bidrag till pensionärsorganisationerna. Dessa uppdrag är av väsentlig vikt för RPG och utgör dess huvuduppgift. För RPG är detta en unik möjlighet att vara kristenhetens röst mot samhället när det gäller äldre- och anhörigfrågor. Det ankommer på RPG som riksorganisation att utveckla detta inflytande och utveckla samverkan med övriga pensionärsorganisationer. RPG ska ha ett väl utarbetat program för verksamheten, rekrytera väl lämpade ledare för uppdragen samt ge ledarna största möjliga stöd i form av informations- och idéutbyte samt en väl utarbetad utbildningsverksamhet för sina ledare. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att detta inflytandearbete är RPG:s prioriterade verksamhetsområde, att RPG:s samverkan med övriga pensionärsorganisationer utvecklas, att en stödjande utbildningsverksamhet, med regional samverkan, omedelbart etableras för denna målgrupp ledare samt att fortlöpande information om samhällsfrågor som rör äldre och anhöriga publiceras i SeniorPosten och på RPG:s hemsida. Berndt Holgerson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland Andes Engström Förutvarande förbundssekreterare RPG

7 MOTION NR 7 RPG/Riksstämman 2014 Box Stockholm Motion angående samverkansformer med Svenska kyrkan Bakgrund Till RPG:s Riksstämma 2010 inlämnades sju motioner som samtliga i någon form handlade om RPGmedlemskap. Stämman beslutade tillsätta en medlemsutredning som efter remisshantering redovisades för förbundsstyrelsen En av medlemsutredningens bakomliggande motioner handlade om att öka antalet medlemmar i RPG genom en större samverkan med Svenska kyrkan. Några av distriktens remissvar på medlemsutredningen framhöll vikten av att intensifiera arbetet med att finna samverkansformer med såväl Svenska kyrkan som andra samfund. Riksstämman i Värnamo 2012 tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utreda RPG:s framtid. I augusti 2013 presenterade utredningsgruppen sin slutrapport. I rapportens analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot inför framtiden konstateras bl.a. att samverkan med Svenska kyrkan saknas och att detta beskrivs som ett hot medan en breddad rekryteringsbas gentemot Svenska kyrkan skulle utgöra en möjlighet för framtida medlemsökning.. Utredningsgruppen poängterar i sina slutsatser vikten av att RPG hittar samverkansformer med Svenska kyrkan i ett win-win perspektiv där båda parter kan dra nytta av ett samarbete. Vi menar att initiativet till kontakter med Svenska kyrkan primärt ligger på de lokala RPGföreningarna och distrikten men att föreningar och distrikt behöver understöd av RPG centralt i form av övergripande kontakt- och informationsåtgärder gentemot Svenska kyrkan centralt och på stiftsnivå. Ett centralt utformat informationspaket till t.ex. kyrkokansliet i Uppsala, pastoralinstituten i Lund och Uppsala och till stiftsledningarna skulle underlätta RPG-föreningarnas och distriktens lokala kontakter med Svenska kyrkan och inte minst kännas som ett moraliskt stöd. Idealiskt vore att detta informationspaket även inkluderades i prästutbildningen. Vi föreslår riksstämman att uppdra åt förbundsstyrelse och rikskansli att intensifiera kontakterna med Svenska kyrkan med syfte att finna samverkansformer med ett win-win-perspektiv där vinsten för RPG är en breddad rekryteringsbas. att till stöd för lokala RPG-föreningar utarbeta en övergripande och riktad information om RPG visavi Svenska kyrkan i första hand på riks,-och stiftsnivå. att verka för att ett informationspaket om RPG inkluderas i prästutbildningen Karlstad den 9 januari 2014 RPG i Karlstad Lennart Ohlsson/ ordförande Peter Andersson/ eu.

8 MOTION NR 8 RPG:s Riksstämma 2014 Från Stockholm-Gotland RPG-distrikt Stockholm 15 januari 2014 Motion angående samverkan på församlingsnivå Under flera år har RPG brottats med rekryterings- och samverkansproblem. Ett av dessa har varit metoden hur samverkan med Svenska kyrkan ska kunna utvecklas. RPG:s förbundsstyrelse har utsett en särskild projektgrupp som ska sköta dessa kontaktskapande relationer med samfunden, inte minst gäller det Svenska Kyrkan. Det finns olika erfarenheter inom RPG där vi ibland övervägt om frågorna kan lösas genom kontakter på förhållandevis hög nivå inom samfunden. Erfarenheten visar att den naturliga samverkan är församlingarnas företrädare såsom diakoner, äldreansvariga, kyrkoherdar och församlingsföreståndare, personer som själva söker finna stöd för verksamhetsformer som kan underlätta vardagen för äldre och deras anhöriga oaktat vilket trossamfund vederbörande tillhör. Denna samverkan måste inledas och inte göras alltför akademisk. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse skyndsamt prioriterar relationsskapande arbete mellan RPG och samfunden med speciell inriktning mot samverkan på församlingsnivå och i samverkan med deras ansvariga. Berndt Holgersson Ordförande RPG-distriktet Stockholm-Gotland

9 MOTION NR 9 RPG i Nässjö 7 januari 2014 Motion om medlemsrekrytering Till RPG:s riksstämma Under de närmaste åren kommer nya grupper av seniorer att gå i pension. Ibland har dessa blivande pensionärer kallats för den första fria generationen med nya behov och kanske också andra synsätt och livsstilar. RPG:s framtidsutredning pekar på olika viktiga tendenser. Vad innebär exempelvis slutsatserna i avsnittet Från Nu-tid till Ny-tid (sid 24-26) för oss som RPGförening? Vad är specifikt för RPG som är särskilt viktigt att framhålla? Vilken kunskap om RPG finns hos tänkbara blivande medlemmar? Vilka är de viktigaste motiven för en enskild person att bli medlem i RPG? Hur ser kyrkors och samfunds relationer till RPG ut? RPG i Nässjö föreslår att RPG:s styrelse får i uppdrag att ta initiativ till att genomföra någon form av marknadsundersökning eller attitydundersökning för att analysera och dokumentera behov inför framtida medlemsrekrytering att speciellt stöd ges till avdelningar och distrikt som vill utveckla verksamheten och finna nya arbetsformer Med vänlig hälsning RPG i Nässjö styrelsen

10 MOTION NR 10

11 MOTION NR 11

12 MOTION NR 12 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av medlemsförmåner RPG har under de senaste verksamhetsåren kunnat erbjuda sina medlemmar några riksomfattande medlemsförmåner. Flertalet av dessa har upphört eller förlorat i värde för den enskilde. Det är angeläget att förbundet arbetar aktivt med anskaffande av nya riksomfattande medlemsförmåner som också ska utgöra ett incitament vid rekryteringen av nya medlemmar. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att utveckling av medlemsförmåner ska utgöra ett prioriterat verksamhetsområde för RPG:s riksorganisation under kommande mandatperiod. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

13 MOTION NR 13 RPG:s Riksstämma 2014 Från Berndt Holgersson, Georg Örtenstedt och Andes Engström Motion RPG Medlemsförsäkringar Stockholm 15 januari 2014 RPG har under ett flertal år kunnat glädjas över att erbjuda medlemmarna förhållandevis konkurrenskraftiga sak- och personförsäkringar tack vare ett gott samarbete med försäkringsbolaget SalusAnsvar. Verksamheten har varit ett led i RPG:s medlemsrekrytering. Dessa förutsättningar grusades då Folksam förra året förvärvade SalusAnsvar. RPG:s förbundsstyrelse fattade ett enhälligt beslut att inte inleda någon form av samarbete med Folksam. RPG har lyckats inleda ett samarbete med andra försäkringsgivare, en verksamhet som marknadsförs under varunamnet RPG Medlemsförsäkringar. Ett omfattande och kvalificerat arbete återstår för att utveckla utbudet av rabatterade försäkringar anpassade för äldre och anhöriga där medlemskapet i RPG ger en möjlighet att nyttja en sådan förmån. Detta arbete måste ske skyndsamt. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse utser en projektgrupp av medlemmar med dokumenterad erfarenhet av försäkringsfrågor och konkurrensutsatt tjänsteförsäljning en likartad organisation som funnit i förutvarande SalusAnsvars Affärsråd, att projektetet utgör en prioriterad verksamhet inom RPG under kommande mandatperiod samt att erforderliga ekonomiska resurser ställs till projektgruppens förfogande för att kunna utveckla verksamheten och genomföra rimliga marknadsföringsåtgärder. Berndt Holgersson Georg Örtenstedt Anders Engström Distriktsordförande Ordförande RPG i Järfälla Förutvarande förbundssekreterared RPG RPG Stockholm-Gotland

14 MOTION NR 14

15 MOTION NR 15

16 MOTION NR 16 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av SeniorPosten SeniorPosten har kommit att utgöra RPG:s främsta informationskanal till såväl medlemmar, RPGledare, RPG-föreningar som till företrädare för församlingar, trossamfund och samhället i en bredare bemärkelse. Tidningen har genomgått en stor kvalitetsmässig utveckling med ett innehåll som är till stort utbyte för tidningens läsekrets och som ger RPG ett gott renommé. Det är angeläget att denna kvalitetsutveckling fortsätter. Det är vidare angeläget att förbundet subventionerar kostnaderna för tidningen i och med att SeniorPosten utgör förbundets huvudsakliga informationskälla vilket reducerar förbundets kostnader för nödvändig information till medlemmar, RPG-ledare och RPGföreningar. Det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att SeniorPosten ska vara ett av RPG:s prioriterade verksamhetsområden under kommande två verksamhetsår, att förbundet subventionerar kostnaderna för SeniorPosten så att prenumerationspriset kan vara förhållandevis lågt, att prenumerationspriset, inklusive portokostnader, förblir maximalt 75 kronor per år under 2015 och Detta prenumerationspris avser de beställningar som årligen görs via RPG-förningar samt att det bör övervägas om SeniorPosten ska ingå i den årliga medlemsavgiften till RPG vilket medför en stor förenkling och kostnadsreducering vad avser prenumerationsförfarandet. Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

17 MOTION NR 17 RPG:s Riksstämma 2014 RPG i Kalmar Kalmar januari 2014 Motion angående prioritering av ledarutbildning Ett par av RPG:s prioriterade verksamheter är rekrytering av nya medlemmar och bildandet av nya RPG-föreningar. En förutsättning för att uppnå uppsatta mål är att rekrytering och utbildning av RPG-ledare genomförs på ett organiserat sätt. Sådana utbildningsinsatser måste göras kostnadseffektivt då RPG-föreningarna inte kan finanisera verksamheten eller bekosta höga deltagaravgifter. Utbildningarna ska i största möjliga mån vara subventionerade. Verksamheten måste samordnas mellan riksförbundet och RPG-distrikt. Utbildningarna bör vara inriktade mot områdena: Styrelsearbete i praktiken Inlytandearbete i kommunlal och landstingskommunla pensionärsråd Aktuell information från RPG:s riksförbund Årliga gemenskaps- och ledardagar Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Riksstämman beslutar: att ett av de RPG:s prioriterade verksamhetsområdena under kommande två verksamhetsår ska utgöras av ledarutbildning och att utbildningen ska präglas av hög kvalité, att denna prioriterade verksamhet ska organiseras och genomföras från och med augusti 2014 till maj 2016, att verksamheten ska vara subventionerad vad avser förbundets administration och genomförandekostnader samt att förbundet ska genomföra årliga RPG:s gemenskaps- och ledardagar under 2014, 2015 och Lars Eric Högerås, Margareta Lannemyr, Arnold Ottosson

18 MOTION NR 18 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representant i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående äldreomsorgens medarbetare RPG har under många år försökt rikta uppmärksamhet mot frågor som berör äldreomsorgens kvalité. Vi har fokuserat på frågor som berör rekrytering av medarbetare och behovet av en tvingande grundutbildning. Det behövs uppemot nya medarbetare inom vård- och omsorg inom en förhållandevis kort tidsperiod. Finns dessa personer över huvud taget? RPG har benämnt detta faktum som Bomben. Denna fråga ska fortsättningsvis ha hög prioritet i RPG:s intressepolitiska arbete. Vi vill nu lyfta fram det faktum att många medarbetare inom äldreomsorgen vill sluta sina anställningar. Två av fem funderar allvarligt på att lämna sina jobb. Jobbet gör dem trötta och slitna. Det är också psykiskt påfrestande att inte hinna få tillräckligt med tid för de äldre eftersom allt ska göras snabbare. Uppemot en tredjedel av medarbetarna uppger att de känner sig otillräckliga gentemot de äldre. Dåligt ledarskap, brister i organisationen, otillfredsställande arbetstidsscheman, alltför låg bemanning och osäkra anställningsförhållanden parat med deltidstjänster gör äldreomsorgen till en mindre attraktiv arbetsmarknad. Så kan vi inte ha det! Då blir Bomben en verklighet. Yrkande Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Riksstämman beslutar: att det som redovisats i denna motion ska utgöra ett problemområde som RPG i samråd med övriga pensionärsorganisationer ska driva i de samrådsorgan där RPG finns representerat, framför allt vid överläggningar med Regeringens pensionärskommitté, kommunala och landstingskommunala pensionärsråd och i Socialstyrelsens äldreråd samt att belysa dessa frågor i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla

19 MOTION NR 19 Finspångs kommunförening Motion till RPG:s Riksstämma 2014 angående kostnader för pensionärers tandvård. Många äldre, speciellt i åldrarna över 75 år, avstår (ca 10 %) på grund av kostnadsskäl att laga sina tänder. I Sverige besöker 85 % av alla invånare tandläkaren minst vartannat år medan i åldrarna 75 år och äldre är snittet under 80 %. Munhälsans betydelse för livskvalitet är mycket viktig. Att ha god munhygien underlättar den sociala kontakten och självkänslan. Det har framkommit att äldre med dålig tandstatus inte får den näring som behövs. Med anledning av att vi lever längre och med det får ett mera aktivt liv föreslår Finspångs Kommunförening Riksstämman 2014: Att: Stämman uppdrar åt RPG:s förbundsstyrelse att genom sina representanter och samarbetsorganisationer arbetar för en bättre tandvårdsförsäkring för pensionärer. Finspång Monica Blomberg Ordf. Börje Wåhleman Vice ordf.

20 MOTION NR 20

21 MOTION NR 21 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ökad satsning på psykiatri för äldre Pensionärsorganisationerna har under en rad av år fäst beslutsfattarnas uppmärksamhet kring frågor rörande bristen på geriatriks kompetens och antalet vårdplatser. Det problemområde inom hälsooch sjukvård intar alltjämt en huvudfråga från pensionärsorganisationernas sida. Den verkligheten att många äldres huvudproblem är ensamhet får bland annat till följd att psykiatriska sjukdomstillstånd uppstår, tillstånd som erfordrar adekvata vårdinsatser. Parallellt med detta aktualiseras nu frågan om kommande behov av och ökad efterfrågan på psykiatrisk vård för äldre. Behovet får inte tillgodoses genom en ökad förskrivning av läkemedel utan av en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en utbyggnad av psykiatriska vårdinsatser för äldre, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté, landstingens pensionärskommittéer och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Örtenstedt Avesta RPG RPG i Järfälla Georg Ordförande

22 MOTION NR 22 RPG:s Riksstämma 2014 Från Inger Skärström, RPG, Filadelfia Stockholm Motion angående jämlik vård, nationella riktlinjer. Vi äldre drabbas av åldrandets dilemma oavsett var i landet vi bor. Vi är i behov av den kommunala äldreomsorgen samt sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvård. Här visar det sig att insatserna och kvaliteten är starkt skiftande beroende av vilken kommun eller vilket landsting/region man tillhör. Kostnaderna för den enskilde kan också skilja till exempel avgifter för hemhjälp, särskilt boende samt hjälpmedel. Sveriges Kommuner och Landsting SKL pläderar, att det tillhör den kommunala självstyrelsen att var och en fattar sina egna beslut och organiserar verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar. Men vi behöver inte acceptera att förhållandena ska förbli så. Vi anser att det ska vara en likvärdig vård och omsorg oavsett var i landet man bor. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG verkar för i samverkan med övriga pensionärsorganisationer att det bör införas nationella riktlinjer för en likartad äldreomsorg samt hälso- och sjukvård oavsett var man bor i landet. RPG Filadelfia Stockholm

23 MOTION NR 23 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ålderism Januari 2014 Ålderism tycks generellt vara knutet till identifierbara händelser, till exempel där personer på grund av ålder behandlats så att de blivit arga eller ledsna. Händelserna sker inte sällan inom arbetslivet och inför förestående pensionering. Långt före pensioneringen utsätts många för särbehandling på grund av sin ålder. Ett talande exempel är då organisationer utser sina företrädare till förtroendeuppdrag i en vidare bemärkelse. Stora delar av vårt samhälle ska anpassas till 2 miljoner pensionärer där besluten fattas av samhället. Från riksdag ner till stadsdelsnämnder har man lyckats sortera bort personer som ofrivilligt uppnått en högre ålder men som har en omfattande erfarenhet, kunskap och ett gott omdöme. Vi som lever i idéburna organisationer möter vardagligen en mer eller mindre diskret ålderism trots att andelen äldre är förhållandevis hög och tilltar. Hur många av oss äldre blir bortlyfta från förtroendeuppdrag eller medverkan på grund av åldersfixering eller särbestämmelser? Vi som är engagerade inom RPG är mycket medvetna om dessa faktum, en verklighet som måste undanröjas. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Riksstämman beslutar att RPG:s förbundsstyrelse utarbetar ett handlingsprogram mot ålderism, att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om att motverka ålderism, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté och landstingens och kommunernas pensionärskommittéer samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Ahlstrand Georg Örtenstedt Avesta RPG Ordförande RPG i Järfälla

24 MOTION NR 24 RPG:s Riksstämma 2014 Från Margareta Åhlstrand och Georg Örtenstedt, RPG:s representanter i Socialstyrelsens äldreråd Motion angående ökade självmordstal Ensamhet är en av de äldres största problem, en verklighet som sällan belyses och som många gånger inte finns med på beslutsfattares agendor eller i verksamhetsplaner. Denna ensamhet kan leda till social isolering, psykiska sjukdomstillstånd och inte sällan självmord. SCB och Socialstyrelsen redovisar att självmordstalen stiger med ökad ålder. Denna ökning kan särskilt noteras för män som fyllt 80 år och äldre. Yrkande Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Riksstämman beslutar att RPG i samverkan med övriga pensionärsorganisationer driver frågan om en åtgärdsplan för att förhindra att självmord förekommer, inte minst gäller det äldre personer, att detta görs vid överläggningar i regeringens pensionärskommitté och landstingens pensionärskommittéer, kommunala pensionärsråd och Socialstyrelsens äldreråd samt att frågan belyses genom faktaartiklar i förbundstidningen SeniorPosten. Margareta Åhlstrand Avesta RPG Georg Örtenstedt Ordförande RPG i Järfälla

25 MOTION NR 25 Motion till RPG:s Riksstämma 2014 Alliansregeringen har genom införande av jobbskatteavdrag skapat en ojämlik klyfta mellan skatt på pension och inkomst. Jobbskatteavdragen (5 stycken) har ökat nettoinkomsten för löntagarna och gett möjighet till ökad konsumtion. Det har bidragit till att fler kommit i arbete eller kunna behålla sitt arbete genom den ökade konsumtionen.det är bra för alla om Sveriges ekonomi är stark. Samtidigit har det inneburit att den i Sverige omhuldade principen om att inkomst och pension ska beskattas lika brutits. RPG tillsammans med de övriga rikstäckande pensionsorganisationerna har reagerat och genom utredningar och uppvaktningar i Skatteutskott, Finansutskott och Socialutskott agerat kraftfullt med krav om återställande av skattejämlikheten mellan inkomst och pension. Det har medfört att regeringen 4 gånger har höjt grundavdraget för pensionärer för att kompensera skatteskillnaden. Trots detta har skatteskillnaden ökat. Efter första jobbskatteavdraget var skillnaden kr per månad. När det femte jobbskatteavdraget införs 1 januari 2014 har skatteskillnaden ökat till 830 kr per månad mellan en genomsnittlig bruttolön på kr per månad och pension på samma nivå. RPG och övriga pensionsorganisationernas kommer inför valet är att driva denna fråga jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar inom dessa områden. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer kraftfullt verka för att åstadkomma en skattemässig utjämning mellan pension och inkomst, samt verka till förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten RPG Filadelfia, Stockholm

26 MOTION NR 26 Motion till RPG:s Riksstämma 2014 Pensionen minskar 2014 Återigen slår den så kallade bromsen till igen. Det innebär att pensionen minskar med 2,7 procent, i snitt 300 kronor före skatt, på grund av broms i pensionssystemet på minus 1,6 procent och prognos för högre omräkningstakt de kommande åren. Det har till viss del kompenserats av minskad skatt, som efter pensionärsorganisationernas påtryckningar inför höstbudgetarbetet 2013, resulterade i en ökning av grundavdraget från ca 1,2 mdr till 2,5 mdr. Trots detta kommer alla i snitt att få minst 100 kr lägre pension. Garantipensionärer utan bostadstillägg upp till 8000 kronor med allmän pension får före skatt i snitt 90 kronor mer efter skatt. En tusenlapp 2009 är idag värd 970 kr. Löneökningarna harunder dessa år ökat med ca procent. Bromsen kommer dessvärre enligt prognoser att slå till även 2015 och 2016 och medföra sänka pensionen om inget görs åt detta. En annan del i pensionssystemet är PPM-fonderna. Av pensionsavgiften avsätts 2,5 procent till PPM-delen som den enskilde fritt får placera i ett urval på 830 olika fonder. Rena lotteriet att hitta rätt och vara aktiva för att säkra en positiv värdestegring. Idag är det ca 2 procent som aktivt placerar första gången därefter är det 0,2 procent som aktivt följer kursutvecklingen och gör omplaceringar. Det innebär att många kommer att erfara att värdet på sin PPM-fond inte följt utvecklingen i samhällsekonomin den dag man går i pension. För de som inte gör ett aktivt val placeras fondpengarna i AP-fond 7 (Såfa-fonden) där professionella förvaltare placera pengarna och den fondens avkastning följer index. En sådan del av pensionssystemet är rena gamblingen med insatta pengar pensionssystemet. Efter att motionen skrivits har den parlamentariska pensionsgruppen kommit med sin rapport till förändringar i pensionssystemet, som i skrivande stund inte är kända. Inför valet 2014 kommer RPG och övriga pensionärsorganisationerna att driva frågan om borttagandet av bromsen (automatisk balansering), samt en förändring av PPM-systemet att prioriteras. Det är viktigt att med full kraft driva dessa frågor jämte övriga pensionsfrågor för att få till stånd förbättringar i pensionssystemet. Det är högst otillfredsställande att regeringen inte rättar till de orättvisor som föreligger. Riksstämman föreslås att med hänvisning till vad som ovan anförts uppdra åt RPG:s förbundsstyrelse att skyndsamt, ge prioritet och stöd för undertecknad att i samarbete med övriga pensionärsorganisationer, kraftfullt verka för att åstadkomma ett borttagande av

27 bromsens negativa effekter för oss pensionärer samt en förändring PPM-systemet och verka till förbättringar i andra pensionsfrågor. Bo Björksten, RPG Filadelfia Stockholm

Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014

Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014 Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2014 Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG, fredag 16 maj lördag 17 maj 2014, Gustaf Fröding Hotell & Konferens, Karlstad.

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2017 HUR ÄR DET EGENTLIGEN Finns det tre RPG-gemenskaper eller en? I RPG talar vi om tre storheter, som kan upplevas som tre skilda verksamheter: RPG riks, RPG distrikt och

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG fredag 11 maj lördag 12 maj 2012 i Missionskyrkan, Värnamo.

Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG fredag 11 maj lördag 12 maj 2012 i Missionskyrkan, Värnamo. Riksförbundet PensionärsGemenskap Riksstämma 2012 Protokoll fört vid Riksstämma med Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG fredag 11 maj lördag 12 maj 2012 i Missionskyrkan, Värnamo. Riksstämmans inledning

Läs mer

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Handlingsprogram 2013-2016 Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF FÖRORD Handlingsprogrammet för 2014 2016 utgör ett övergripande styrdokument för SPRFs förtroendevalda och anställda och förmedlar förbundets

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Som stöd för att samtala i grupper om RPG:s policyprogram har Studieförbundet Bilda tagit fram en enkel studieguide med förslag på några samtalsfrågor

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV Sundbyberg 2015-09-01 Dnr.nr: S2014/3698/FS Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Unga Forskares Utvecklingsfond

Unga Forskares Utvecklingsfond Unga Forskares Utvecklingsfond Utredningsrapport DATUM 2008-11-13 UTREDARE Tobias Jonsson Sara Magnusson Alexander Sehlström GODKÄND Utkast Innehåll ii Innehåll Kapitel 1 Inledning 1 Bakgrund... 1 Frågeställning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet.

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet. YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547 Regionfullmäktige Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling.

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. Motion angående cancerpaket D Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. En snabb diagnos och insatt behandling vid

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:79 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara pensionerade läkares kompetens Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Sundbyberg 2013-11-11 Dnr.nr S2013/4872FS Vår referens Maryanne Rönnersten s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Ansvarsfull hälso- och sjukvård, :44 Handikappförbunden

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

C9 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det ska

C9 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Beroendevård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Rapport 2016-09-19 S2016/01389/SF Socialdepartementet Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Avsiktsförklaring Pensionsgruppen har i en överenskommelse dels konstaterat att det behöver vidtas

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

Ett bättre pensionssystem

Ett bättre pensionssystem Partimotion Motion till riksdagen 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Ett bättre pensionssystem 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Behovet av ett rättvist pensionssystem 2 3.1

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer