Kommunrapport. Bromölla : v 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrapport. Bromölla 2013-3 : v 44"

Transkript

1 Kommunrapport Bromölla : v 44

2 /K1272 p Thu Oct 31 17:30: Thu Oct 31 17:30: Informationen i Kommunrapport baseras på uttag ur Bisnode Kredit ABs databas. Bisnode Kredit AB kan ej garantera att uppgifterna i denna upplaga är riktiga eller fullständiga och kan därför inte svara för eventuell skada som kan inträffa på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Hittar du inte ett företag, kontakta oss på telefon så hjälper vi dig. Om ett fel upptäcks är vi tacksamma för att få information om detta. Kontakta kundservice på Uppgifterna i denna rapport lämnas enbart för abonnentens eget bruk. Eftertryck av innehållet eller användandet av uppgifter i kommersiellt syfte är ej tillåtet. Kommunrapport utges av Bisnode Kredit AB S151, STOCKHOLM TEL FAX E-POST ADRESS: HEMSIDA: ANSVARIG UTGIVARE: PETER BERGSON

3 Innehåll Kommunrapport Om innehållet Om oss Branschfördelning Kommunstatistik Kommunranking Företag i kommunen Inaktiva företag Nytillkomna företag c Bisnode Kredit 3

4 4 c Bisnode Kredit

5 Kommunrapport Information om konkurrenter, kunder och samarbetspartners Hitta framgångsrika företag Kommunrapport hjälper dig hitta de bästa företagen på din marknad. Den är till för dig som vill ha kunskap om de individuella företagen, men också en sammanfattande bild av näringslivet i kommunen. Du får ett utmärkt stöd inför dina dagliga marknadsbeslut, och även ett underlag för marknads- och konkurrentanalys. Aktualitet Informationen hämtas från Bisnode Kredits databas som bland mycket annat innehåller samtliga aktiebolags årsredovisningar. Databasen uppdateras dagligen för att våra kunder alltid ska få tillgång till de mest aktuella uppgifterna. Ett abonnemang på Kommunrapport omfattar fyra uppdaterade utgåvor per år. Varje uppdatering är anpassad efter den tidpunkt då de flesta årsredovisningarna har lämnats in till Bolagsverket. Samtliga uppgifter avser den juridiska personen och inte den eventuella koncernen. Följ förändringarna i kommunen För dig som är abonnent på Kommunrapport är det lätt att se vilka företagsuppgifter som har ändrats sedan förra utgåvan av rapporten. Ett företag är markerat med grått när: företaget har tillkommit i denna utgåva (alla uppgifter om företaget är markerade) företagets senaste bokslut har tillkommit sedan förra utgåvan (endast uppgifterna från senaste bokslutet är markerade) Marknadsrating Utnyttja den unika möjlighet Svenskt tillväxtindex (STI) ger dig att bearbeta lönsamma företag. Allt för att du enkelt ska kunna hitta intressanta kunder och växa med dem. c Bisnode Kredit 5

6 Om innehållet Kommunen och företagen Den inledande delen i Kommunrapport innehåller översikter över kommunen i form av branschfördelning, rankinglistor över de bäst presterande företagen samt statistik för de viktigaste talen och nyckeltalen. Längre fram i rapporten hittar du information som visar hur varje företag i kommunen utvecklats under de senaste fyra åren. Företag som har blivit inaktiva det under senaste kvartalet listas i slutet av rapporten. Anledningarna hämtas dels ifrån SCB och dels från Bolagsverket. Följande uppgifter kan förekomma: SCB Företagsregister Ännu ingen verksamhet: Bolaget är ännu inte registrerat som deklarationspliktigt för moms eller arbetsgivaravgift. Vilande eller nedlagt: Bolaget är ej längre registrerat i varken moms- eller arbetsgivarregistret, dvs ej längre aktivt enligt SCB:s definition. Med aktivt bolag menar SCB ett bolag som är registrerat av Skatteverket för att betala moms och/eller arbetsgivaravgift. Bolagsverket Fusion inledd/avslutad/förfallen. Likvidation avslutad/beslutad/fortsätter/upphävd/bolaget avfört. Konkurs inledd/avslutad/avslutad med överskott/upphävd/fortsätter. Ackord inlett/upphört/upphävt. Sortering Vid beställning av Kommunrapport kan du välja att få företagen sorterade i: alfabetisk ordning postortsordning och med alfabetisk ordning inom postortsområdet. Branschuppgifterna baserar sig på huvudverksamhet enligt SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning) Kommunstatistik Statistiken gör det enkelt att jämföra de enskilda företagen med vad som är normalt i kommunen. Den första statistiktabellen visar hela kommunens prestanda. För snabba och enkla jämförelser när du bläddrar i rapporten, visas median och kvartiler för hela kommunen även längst ner på varje sida med detaljinformation. Mindre aktiebolag presterar normalt annorlunda än de större företagen. Därför är statistiken även uppdelad efter hur stora aktiebolagen är (antal anställda). Följande värden finns i kommunstatistiken: Antal företag - visar hur många aktiebolag statistiken baserar sig på. Median - kan betraktas som ett representativt (normalt) värde. Hälften av bolagen har ett lägre värde och hälften ett högre värde än medianvärdet. Kvartiler - kompletterar medianvärdet genom att ge en bild av hur företagen sprider sig prestandamässigt. En fjärdedel av företagen har ett lägre värde än undre kvartilen. Övre kvartilen innebär motsvarigheten, d v s att en fjärdedel av företagen har ett bättre värde än detta. Uppgifterna redovisas genomgående så att övre kvartilen är det bättre värdet jämfört med undre kvartilen. Total - visar hur stort kommunens näringsliv i sin helhet är. Här redovisas det sammanlagda antalet anställda, den totala nettoomsättningen och det sammanlagda resultatet för alla företag i kommunen. Branschfördelning Hur aktiebolagen i kommunen fördelar sig över olika branscher är intressant information för analys av det lokala näringslivet. Branschfördelningen visas i en tabell där antal företag, antal anställda och nettoomsättning anges per branschgrupp. När du läser statistiken, tänk på att medianer och kvartiler beräknas separat för varje nyckeltal. Det innebär exempelvis att ett företag som har ett lägre värde än den undre kvartilen för ett nyckeltal mycket väl samtidigt kan ha ett värde högre än den övre kvartilen för ett annat nyckeltal. 6 c Bisnode Kredit

7 Kommunranking I listorna över de företag som presterar bäst i kommunen kan du säkert hitta företag som du borde göra mer affärer med! Här finns också jämförelsematerial när du bedömer ditt eget företag, dina kunder, samarbetspartners eller konkurrenter. Kommunrapport innehåller rankinglistor för följande variabler: Företagets storlek - Antal anställda - Nettoomsättning Företagets resultat - Rörelseresultat - Resultat efter finansiella poster - Avkastning på totalt kapital - Rörelsemarginal - Nettomarginal Företagets effektivitet - Nettoomsättning per anställd Företagets finansiella styrka - Soliditet Företagets tillväxt - Omsättningsförändring Rankningen är gjord efter uppgifter från den senaste inlämnade bokslutsperioden, och det är dessa siffror som visas i stapeldiagrammen. Listan innehåller information hämtad från de tre senaste boksluten. I respektive kolumn har vi tagit med bokslut som har slutmånad från och med juni till och med maj efterföljande år. Perioden är vald så att tyngdpunkten ligger på den huvuddel av aktiebolagen som har en bokslutsperiod som slutar 31 december. Små aktiebolag visar ofta extrema värden beroende på att de är nystartade. Av det skälet har aktiebolag med en nettoomsättning under en miljon inte tagits med i rankningen. c Bisnode Kredit 7

8 Företagsnamn Telefon Org nr Boksluts- Antal Löner & Nettoom- Rörelse- Adress VD/Ledamot Reg.datum period anställda ersättning sättning resultat Koncern/Verksamhet tkr tkr tkr Bedfors AB Box 1375 Carl Carlsson Västerås Ledamot Koncern: Bedkedjan AB Tillverkning av möbler Definitioner Här får du veta vad de olika uppgifterna i rapporten berättar om företaget. Och du får reda på hur du använder dessa för att jämföra företagen. 1. Företagsnamn, adress, koncerntillhörighet samt verksamhet Här får du företagets juridiska namn och postadress. På företag som ingår i en koncern anges även namnet på moderbolaget högst upp i koncernen. Om företaget självt är ett sådant moderbolag anges texten Koncernmoder. Om samtliga uppgifter om företaget är markerade med grått innebär det att företaget är helt nytt i rapporten. Företaget är antingen nystartat eller nytt i den aktuella rapporten. 2. Telefon och VD/Ledamot Här anges företagets telefonnummer och namn på företagets VD. I de fall ingen VD har utnämnts anges istället namn på en styrelseledamot. 3. Organisationsnummer och registreringsdatum Här får du företagets organisationsnummer och det datum då företaget registrerades hos Bolagsverket. 4. Bokslutsperiod De ekonomiska uppgifterna hämtas från företagets fyra senast inlämnade årsredovisningar. Här får du veta vilken period respektive årsredovisning omfattar. Med hjälp av historiken kan du enkelt följa ett företags utveckling. Är uppgifterna från den senaste bokslutsperioden markerade med grått, visar det att uppgifterna har tillkommit sedan förra utgåvan av rapporten. När det står Bokslut saknas innebär det att detta bokslut ännu inte inkommit till Bolagsverket. 5. Antal anställda Uppgiften anger medelantalet anställda under respektive verksamhetsår. Du kan använda uppgiften som ett mått på företagets storlek. 6. Löner och ersättningar Löner och andra ersättningar, t ex tantiem och resultatlön, som företaget betalat ut till styrelse, VD och övriga under året. 7. Nettoomsättning Försäljningsvärdet (exklusive moms och rabatter) av företagets varor och tjänster som ingår i den normala verksamheten. Nettoomsättningen är det vanligaste måttet på ett företags storlek. 8. Rörelseresultat Utgörs av skillnaden mellan rörelsens intäkter och kostnader under räkenskapsåret inklusive eventuella jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet visar det bidrag som årets rörelse givit för att täcka räntekostnader, skatt och vinst till ägarna. 9. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster är vad man i dagligt tal menar med företagets vinst. Vinsten är det som är kvar när man har dragit av avskrivningar och nettokostnader för finansiering (ränteintäkter minus räntekostnader) från företagets totala resultat av årets verksamhet. 10. Summa tillgångar Här redovisas summan av företagets samtliga tillgångar (omsättningstillgångar plus anläggningstillgångar plus ev spärrmedel). Förändringen av talet beskriver också företagets tillväxt. Om summa tillgångar växer snabbare än nettoomsättningen, är detta ett tecken på att kapitalomloppet har försämrats och därmed också effektiviteten. 8 c Bisnode Kredit

9 Resultat e Summa Justerat Avkastning Rörelse- Netto- Nettooms Arb.kost Soliditet Kassa- Omsättn. STI fin. poster tillgångar eget kap totalt kap marginal marginal per anst per anst likviditet förändr. tkr tkr tkr % % % tkr tkr % % % ,3 16,3 16, STI ,6 8,5 8, STI ,8-0,9-0, STI ,9 6,6 0, STI Justerat eget kapital Talet visar hur stort det totala egna kapitalet är justerat för latent skatteskuld. Det justerade kapitalet är beräknat som summan av det beskattade egna kapitalet samt 72 procent av de obeskattade reserverna. Resterande 28 procent räknas bort för latent skatteskuld. 12. Avkastning på totalt kapital Talet visar produktionens totala effektivitet. Man ser vilken förräntning företaget har på det totala kapitalet som har varit verksamt under året. Talet beräknas genom att man tar resultatet efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 13. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen visar bidraget per omsättningskrona från årets rörelse efter att samtliga rörelsekostnader - varukostnader, personalkostnader, övriga externa kostnader, avskrivningar m.m. - har täckts. Detta bidrag skall räcka för att täcka räntekostnader, skatt samt ge en acceptabel vinst per omsättningskrona. Talet beräknas som justerat rörelseresultat dividerat med nettoomsättning och anges i procent. Justerat rörelseresultat avser rörelseresultat - efter avskrivningar - justerat för jämförelsestörande poster. 14. Nettomarginal Nettomarginalen visar bidraget per omsättningskrona efter att samtliga rörelsekostnader - varukostnader, personalkostnader, övriga externa kostnader, avskrivningar m.m. - och räntekostnader m.m. täckts. Detta bidrag skall räcka för att täcka skatt samt ge en acceptabel vinst per omsättningskrona. Talet beräknas som justerat nettoresultat dividerat med nettoomsättning och anges i procent. Justerat nettoresultat avser resultat efter finansiella poster justerat för jämförelsestörande poster. 15. Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning dividerat med antal anställda ger ett tal som kan användas för att jämföra effektiviteten hos företag med liknande verksamhet. 16. Arbetskraftskostnad per anställd Visar den genomsnittliga arbetskraftskostnaden för de anställda i företaget. Arbetskraftskostnader avser löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader, men exkluderar övriga personalkostnader (utbildning, sjuk- och hälsovård m.m.). 17. Soliditet Talet visar hur stabilt ett företag är. Har företaget en hög soliditet klarar det lättare av resultatförsämringar än företag med låg soliditet. En låg soliditet är detsamma som en hög skuldsättningsgrad. Talet beräknas som justerat eget kapital i procent av summa tillgångar. (Justerat eget kapital beräknas som summan av det beskattade egna kapitalet samt 72 % av de obeskattade reserverna. Resterande 28 % räknas bort för latent skatteskuld.) 18. Kassalikviditet Kassalikviditet är en grov men ofta använd indikator på ett företags betalningsberedskap. Viktigt att tänka på vid tolkning av nyckeltalet är dels att det endast visar förhållandet på balansdagen, dels att fordringar och skulder kan förfalla vid olika tidpunkter, vilket inte framgår av nyckeltalet. Talet beräknas som Summa omsättningstillgångar minus Varulager m.m. (varulager, pågående arbeten och förskott till leverantörer), i procent av Summa kortfristiga skulder. 19. Omsättningsförändring Talet är det viktigaste tillväxtmåttet. Det visar om företaget har haft en stark tillväxt, om det har stagnerat eller minskat sin nettoomsättning. Om ett företag har snabbare tillväxttakt än sina konkurrenter är detta i regel ett tecken på att företaget tar marknadsandelar. Talet utgörs av den procentuella skillnaden mellan ett års nettoomsättning och föregående års nettoomsättning. Om bolagets bokslutsperiod är kortare eller längre än tolv månader har nettomsättningen räknats om till tolv månader för att få jämförbara tal. c Bisnode Kredit 9

10 20. Svenskt tillväxtindex Svenskt tillväxtindex (STI) är vårt unika redskap för att enkelt välja ut företag med potential att bli bra kunder eller samarbetspartners. Använd Svenskt tillväxtindex för att prioritera dina marknadsinsatser på bästa sätt. Eller för att följa konkurrenternas utveckling och se vilka som har de bästa förutsättningarna för att klara sig på marknaden. Svenskt tillväxtindex är ett sammanvägt betyg på företagets tillväxt, lönsamhet och kapitalstruktur jämfört med företag med samma verksamhetsinriktning, storlek och ålder. Svenskt tillväxtindex visar om företaget presterar bättre eller sämre än andra liknande företag enligt en femgradig skala med 1 som bästa och 5 som sämsta betyg. Indelningsvariabeln verksamhet används eftersom nyckeltal som är betydelsefulla för t ex ett industriföretag har mindre betydelse i ett konsultföretag och vice versa. Observera dock att jämförelsen inte görs på någon detaljerad branschnivå, eftersom syftet är att klassificera företagen utifrån ett näringslivsperspektiv och inte att redovisa de bästa företagen i en speciell bransch. Att skilja på företag av olika ålder är viktigt eftersom tillväxten är en betydelsefull faktor i Svenskt tillväxtindex. Ett litet företag med begränsade resurser kan få en bättre Svenskt tillväxtindex än ett stort företag eftersom dessa företag aldrig jämförs med varandra. Svenskt tillväxtindex får inte förväxlas med kreditrating som graderar företagens betalningsförmåga och inte tar någon hänsyn till företagens långsiktiga förmåga att göra affärer. Svenskt tillväxtindex är en relativ indelning som är konjunkturoberoende. Ett företag som t ex visar en genomsnittlig ekonomisk prestationsförmåga under en lågkonjunktur får STI3. När företagen senare bedöms under en högkonjunktur får det inte automatiskt en högre Svenskt tillväxtindex bara därför att det allmänna ekonomiska klimatet har förbättrats. Endast om företagets resultat har förbättrats jämfört med de andra företagen i dess jämförelsegrupp (se nedan), får det en högre Svenskt tillväxtindex. Oavsett konjunkturen kan du alltid välja de bäst presterande företagen genom att använda Svenskt tillväxtindex. Tolkning av Svenskt tillväxtindex kan göras efter följande schema: STI 1 Mycket hög - Företaget är bättre ur ekonomisk synvinkel än andra jämförbara företag. STI 2 Hög - Företaget är bättre än medelskiktet men kvalificerar sig inte för toppbetyg. STI 3 Medel - Företaget är medelbra ur ekonomisk synvinkel. STI 4 Låg - Företaget är sämre än medelskiktet men visar ändå en viss ekonomisk prestationsförmåga. STI 5 Mycket låg - Företaget är sämre ur ekonomisk synvinkel än andra jämförbara företag. Kommunstatistik Följande värden finns i kommunstatistiken: Antal företag - visar hur många aktiebolag statistiken baserar sig på. Övre kvartilen - En fjärdedel av företagen har ett bättre värde än detta. Median - kan betraktas som ett representativt (normalt) värde. Hälften av bolagen har ett lägre värde och hälften ett högre värde än medianvärdet. Undre kvartilen - En fjärdedel av företagen har ett lägre värde än undre kvartilen. Om ett värde saknas i rapporten Att ett värde saknas i rapporten beror antingen på att företaget inte har lämnat den uppgiften i årsredovisningen eller att uppgiften har varit omöjlig att tolka. Där uppgiften skulle ha stått är det då istället blankt. Ett streck i fältet för Svenskt tillväxtindex betyder att Svenskt tillväxtindex inte har kunnat beräknas. Antingen går det inte att få en tillräckligt stor jämförelsegrupp eller så saknas uppgift om företagets verksamhet. Om det är blankt i fältet har bokslutet ännu inte tilldelats en Svenskt tillväxtindex. 10 c Bisnode Kredit

11 Om oss Företaget Vi arbetar med marknads- och kreditinformation både i tryckt och digital form och erbjuder våra kunder säkra och uppdaterade produkter för alltifrån prospektering och marknadsanalys till kreditbedömning. Vi hjälper företag att identifiera intressanta aktörer på marknaden och använda informationen på bästa möjliga sätt. Kunskapen effektiviserar marknadsbearbetningen och ger ett underlag för bättre affärer. Vår kreditinformation hjälper dig att fatta trygga och lönsamma beslut. Kontakta oss På finns mer information om våra produkter. Kontakta oss gärna så berättar vi hur vi kan hjälpa dig att göra bättre affärer! Du når oss på telefon eller via e-post till c Bisnode Kredit 11

12 12 c Bisnode Kredit

13 Vecka Branschfördelning Bransch- Antal Antal Nettogrupp företag anställda omsättning tkr Tillverkning Handel, parti och detalj Byggverksamhet Jord, skogsbruk Företagstjänster, fastighets- och uthyrningsv Utvinning av mineral El-, värme-, vattenförsörjning Hälso- och sjukvård Hotell, restaurang Transport, magasinering, kommunikation Samhälleliga och personliga tjänster Finansiell verksamhet Utbildning Branschtillhörighet saknas c Bisnode Kredit 13

14 Bromölla Kommunstatistik HELA KOMMUNEN Undre Median Övre Total Antal företag: 228 kvartil kvartil Antal anställda Löner och ersättningar tkr mkr Nettoomsättning tkr mkr Rörelseresultat tkr mkr Res efter finansiella poster tkr mkr Summa tillgångar tkr mkr Justerat eget kapital tkr mkr Avkastning på totalt kapital -1,0 % 4,2 % 14,9 % Rörelsemarginal -1,1 % 4,9 % 14,9 % Nettomarginal -2,0 % 2,1 % 11,2 % Nettoomsättning/anställd tkr Arbetskraftskostnad/anställd tkr Soliditet 12 % 34 % 70 % Kassalikviditet 59 % 130 % 338 % Förändring av nettoomsättning -16 % 0 % 16 % ANTAL ANSTÄLLDA: 0-4 Undre Median Övre Total Antal företag: 152 kvartil kvartil Antal anställda Löner och ersättningar tkr mkr Nettoomsättning tkr mkr Rörelseresultat tkr mkr Res efter finansiella poster tkr mkr Summa tillgångar tkr mkr Justerat eget kapital tkr mkr Avkastning på totalt kapital -1,6 % 4,7 % 16,3 % Rörelsemarginal -2,0 % 6,9 % 18,0 % Nettomarginal -3,7 % 3,6 % 13,5 % Nettoomsättning/anställd tkr Arbetskraftskostnad/anställd tkr Soliditet 11 % 40 % 78 % Kassalikviditet 59 % 176 % 519 % Förändring av nettoomsättning -19 % 2 % 24 % ANTAL ANSTÄLLDA: Undre Median Övre Total Antal företag: 57 kvartil kvartil Antal anställda Löner och ersättningar tkr mkr Nettoomsättning tkr mkr Rörelseresultat tkr mkr Res efter finansiella poster tkr mkr Summa tillgångar tkr mkr Justerat eget kapital tkr mkr Avkastning på totalt kapital 0,0 % 4,0 % 12,1 % Rörelsemarginal -0,5 % 2,8 % 6,4 % Nettomarginal -0,7 % 1,2 % 6,1 % Nettoomsättning/anställd tkr Arbetskraftskostnad/anställd tkr Soliditet 16 % 32 % 58 % Kassalikviditet 67 % 95 % 140 % Förändring av nettoomsättning -15 % -2 % 6 % 14 c Bisnode Kredit

15 Vecka Kommunstatistik c Bisnode Kredit 15

16 Bromölla Antal anställda De största företagen rangordnade efter antal anställda Företag 2013: 2012: 2011: Stora Enso Nymölla AB Ifö Sanitär AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Ifö Ceramics AB Tunnby Mat AB Bromölla Ställningsmontage AB Ifö Electric AB Bromölla Möbelaffär AB G. Larsson Starch Technology AB Agensa tjänster och service. AB NÄBO Bygg AB Bröderna Sibbesson AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB Ytbehandlingsteknik i Näsum AB Bellas Place AB Grödbygården AB Intermontage i Bromölla AB Bröderna Björklunds Grus AB Plåtslagarna i Bromölla AB Näsum Betonghåltagning. AB Antal anställda 16 c Bisnode Kredit

17 Vecka Antal anställda Företag Företag Stora Enso Nymölla AB Plåt & Takservice Sverige AB Ifö Sanitär AB B. Ripps AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB BR Skor AB Ifö Ceramics AB MoBo AB Tunnby Mat AB T.H. Mureri & Bygg AB Bromölla Ställningsmontage AB Industriservice i Näsum AB 6 7 Ifö Electric AB Juhlins Ur-Guld AB 6 8 Bromölla Möbelaffär AB Näsums Städ & Allfix AB 6 9 G. Larsson Starch Technology AB Bromölla SpecialKeramik AB Agensa tjänster och service, AB Elinstallationer Näsum, AB NÄBO Bygg AB Micklagården i Näsum AB Bröderna Sibbesson AB B. Jarl-montage i Bromölla AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB Karlssons Bygg & Skorstensservice, A Ytbehandlingsteknik i Näsum AB Kyrkbackens Livs AB Bellas Place AB Malmbergs Rör i Nymölla AB Grödbygården AB Bromölla Allmek AB Intermontage i Bromölla AB Filmpalatset Bromölla AB Bröderna Björklunds Grus AB HVH Bygg AB Plåtslagarna i Bromölla AB J B Brunnsborrning AB Näsum Betonghåltagning, AB Hoangs Food and Beverage AB 4 21 Husvagns-Expo i Bromölla AB Juhlins Optik AB 4 22 PN Golv & Kakel AB Tommys Bil i Bromölla AB Claessons Cykel & Motor AB Bo i Syd Bromölla AB Bromölla Energi och Vatten AB Bromölla Begravningsbyrå, AB DH Sawmill Näsum AB Bromölla Trävaror AB Bromölla Busstrafik AB Bromöllahem, AB NA Altanglas AB Colbrands Redovisnings AB Bröderna i Bromölla AB Open Gym Bromölla AB Markislagret i Bromölla AB Grödby Fastighets- & Byggnads AB PMT Petterssons Maskinteknik AB Hermanssons Svets & Industritjänst A Sandbergs Smide- & Mekaniska AB LampKungen Belysnings AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB Massivhus i Sverige AB Kindberg Revision AB Backagårdens Skogsavverkning AB C-C Proffshåltagning AB 8 71 Haraldssons El AB Hotell Iföhus AB Taxi Bromölla AB KIG Industrigummi AB Bertil Widerberg Maskinservice AB Da Ma Städ AB Convivia AB Hagberts Foto AB 7 De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 17

18 Bromölla Nettoomsättning De största företagen rangordnade efter nettoomsättning Företag 2013: 2012: 2011: Stora Enso Nymölla AB Ifö Sanitär AB Tunnby Mat AB G. Larsson Starch Technology AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Ifö Ceramics AB Husvagns-Expo i Bromölla AB Bröderna Björklunds Grus AB Bromölla Möbelaffär AB Ifö Electric AB Bromöllahem. AB Claessons Cykel & Motor AB Bromölla Ställningsmontage AB Bromölla Energi och Vatten AB Bromölla Fjärrvärme AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB NÄBO Bygg AB Intermontage i Bromölla AB Bröderna i Bromölla AB Bröderna Sibbesson AB Nettoomsättning 18 c Bisnode Kredit

19 Vecka Nettoomsättning Företag Företag Stora Enso Nymölla AB BR Skor AB Ifö Sanitär AB Bo i Syd Bromölla AB Tunnby Mat AB Kyrkbackens Livs AB G. Larsson Starch Technology AB Micklagården i Näsum AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Sandbergs Smide- & Mekaniska AB Ifö Ceramics AB J B Brunnsborrning AB Husvagns-Expo i Bromölla AB Bromölla Trävaror AB Bröderna Björklunds Grus AB PMT Petterssons Maskinteknik AB Bromölla Möbelaffär AB Karlssons Bygg & Skorstensservice, A Ifö Electric AB Hotell Iföhus AB Bromöllahem, AB T.H. Mureri & Bygg AB Claessons Cykel & Motor AB Taxi Bromölla AB Bromölla Ställningsmontage AB Plåt & Takservice Sverige AB Bromölla Energi och Vatten AB Bromölla SpecialKeramik AB Bromölla Fjärrvärme AB Bromölla Begravningsbyrå, AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB DH Sawmill Näsum AB NÄBO Bygg AB B. Jarl-montage i Bromölla AB Intermontage i Bromölla AB C-C Proffshåltagning AB Bröderna i Bromölla AB B. Ripps AB Bröderna Sibbesson AB Kindberg Revision AB Ytbehandlingsteknik i Näsum AB Bertil Widerberg Maskinservice AB Markislagret i Bromölla AB Bromölla Allmek AB NA Altanglas AB Juhlins Ur-Guld AB Plåtslagarna i Bromölla AB Filmpalatset Bromölla AB Hagberts Foto AB Industriservice i Näsum AB Bromölla Busstrafik AB Nyko Lantbruks AB Grödbygården AB Elinstallationer Näsum, AB HVH Bygg AB Hermanssons Svets & Industritjänst A Agensa tjänster och service, AB Malmbergs Rör i Nymölla AB Näsum Betonghåltagning, AB Rillco AB Bellas Place AB Hantverkshuset i Bromölla AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB Ivetofta Elservice AB MoBo AB Tommys Bil i Bromölla AB PN Golv & Kakel AB Colbrands Redovisnings AB KIG Industrigummi AB Galleri Kråkeslätt AB Film & Café i Bromölla AB Åkessons Jordbruk i Bromölla, AB Millecent AB Open Gym Bromölla AB OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 19

20 Bromölla Rörelseresultat De vinstrikaste företagen rangordnade efter rörelseresultat Företag 2013: 2012: 2011: Stora Enso Nymölla AB Ifö Sanitär AB G. Larsson Starch Technology AB Bromöllahem. AB Husvagns-Expo i Bromölla AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Bromölla Ställningsmontage AB Bromölla Energi och Vatten AB Bröderna Björklunds Grus AB KIG Industrigummi AB Ifö Electric AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB Bromölla Fjärrvärme AB Grödbygården AB Tunnby Mat AB C-C Proffshåltagning AB Bo i Syd Bromölla AB Intermontage i Bromölla AB NA Altanglas AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB Rörelseresultat 20 c Bisnode Kredit

21 Vecka Rörelseresultat Företag Företag Stora Enso Nymölla AB Målarmästare Scharfe AB Ifö Sanitär AB Cad Control Syd AB G. Larsson Starch Technology AB Plåtslagarna i Bromölla AB Bromöllahem, AB Hantverkshuset i Bromölla AB Husvagns-Expo i Bromölla AB Ytbehandlingsteknik i Näsum AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Sandbergs Smide- & Mekaniska AB Bromölla Ställningsmontage AB Bromölla Busstrafik AB Bromölla Energi och Vatten AB OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB Bröderna Björklunds Grus AB Grödby Fastighets- & Byggnads AB KIG Industrigummi AB Haraldssons El AB Ifö Electric AB Seastone Holding i Karlshamn AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB Industriservice i Näsum AB Bromölla Fjärrvärme AB Conny Gabrielsson AB Grödbygården AB T.H. Mureri & Bygg AB Tunnby Mat AB Företagarbyrån i Bromölla AB C-C Proffshåltagning AB Åkessons Jordbruk i Bromölla, AB Bo i Syd Bromölla AB Allan Hansons Rörlednings AB Intermontage i Bromölla AB Norje Boke Camping AB NA Altanglas AB PLP Service AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB Bertil Widerberg Maskinservice AB Claessons Cykel & Motor AB Råby Gård AB Byggnad 06 Fastighets AB Juhlins Optik AB Galleri Kråkeslätt AB BR Skor AB Näsum Betonghåltagning, AB Plug in Electric Europe AB Nyko Lantbruks AB Plåt & Takservice Sverige AB C4 Invest AB Elinstallationer Näsum, AB Markislagret i Bromölla AB Juhlins Ur-Guld AB Bromölla SpecialKeramik AB Aska AB Läkarpraktiken NES AB Bromölla Spinning AB Bromölla Begravningsbyrå, AB H S Konsult i Bromölla AB Gonarp Trading AB Ola Bäckman AB Rillco AB Bromölla Allmek AB Bröderna Sibbesson AB Ebbes Åkeri-Reparationer AB ER Euro Rent Biluthyrning AB Bellas Place AB Hermanssons Svets & Industritjänst A Colbrands Redovisnings AB Millecent AB LampKungen Belysnings AB J B Brunnsborrning AB Taxi Bromölla AB Micklagården i Näsum AB De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 21

22 Bromölla Resultat efter finansiella poster De vinstrikaste företagen rangordnade efter resultat efter finansiella poster Företag 2013: 2012: 2011: Stora Enso Nymölla AB Ifö Sanitär AB G. Larsson Starch Technology AB Husvagns-Expo i Bromölla AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Bromöllahem. AB Bromölla Ställningsmontage AB Bröderna Björklunds Grus AB KIG Industrigummi AB Ifö Electric AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB Tunnby Mat AB Grödbygården AB Bromölla Fjärrvärme AB Intermontage i Bromölla AB C-C Proffshåltagning AB NA Altanglas AB Byggnad 06 Fastighets AB Claessons Cykel & Motor AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB Resultat efter finansiella poster 22 c Bisnode Kredit

23 Vecka Resultat efter finansiella poster Företag Företag Stora Enso Nymölla AB Micklagården i Näsum AB Ifö Sanitär AB T.H. Mureri & Bygg AB G. Larsson Starch Technology AB Conny Gabrielsson AB Husvagns-Expo i Bromölla AB Allan Hansons Rörlednings AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Företagarbyrån i Bromölla AB Bromöllahem, AB Grödby Fastighets- & Byggnads AB Bromölla Ställningsmontage AB Ytbehandlingsteknik i Näsum AB Bröderna Björklunds Grus AB Industriservice i Näsum AB KIG Industrigummi AB PLP Service AB Ifö Electric AB Norje Boke Camping AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB Bromölla Spinning AB Tunnby Mat AB Seastone Holding i Karlshamn AB Grödbygården AB Bertil Widerberg Maskinservice AB Bromölla Fjärrvärme AB Hantverkshuset i Bromölla AB Intermontage i Bromölla AB Juhlins Optik AB C-C Proffshåltagning AB Plug in Electric Europe AB NA Altanglas AB Råby Gård AB Byggnad 06 Fastighets AB OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB Claessons Cykel & Motor AB Aska AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB Bromölla Busstrafik AB Nyko Lantbruks AB H S Konsult i Bromölla AB Galleri Kråkeslätt AB BR Skor AB Bromölla Begravningsbyrå, AB Bromölla Allmek AB Läkarpraktiken NES AB Plåt & Takservice Sverige AB ER Euro Rent Biluthyrning AB R. Valentinsson, AB Näsum Betonghåltagning, AB Taxi Bromölla AB Gonarp Trading AB Jonas Golvteam i Valje AB Rillco AB Ivetofta Elservice AB Bröderna Sibbesson AB LampKungen Belysnings AB Bromölla SpecialKeramik AB Plåtslagarna i Bromölla AB Millecent AB B. Jarl-montage i Bromölla AB Hermanssons Svets & Industritjänst A Hotell Iföhus AB C4 Invest AB Ola Bäckman AB Cad Control Syd AB Ebbes Åkeri-Reparationer AB Sandbergs Smide- & Mekaniska AB M&A Socionomkonsulterna AB Målarmästare Scharfe AB Massivhus i Sverige AB J B Brunnsborrning AB Bellas Place AB Haraldssons El AB De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 23

24 Bromölla Avkastning på totalt kapital De vinstrikaste företagen rangordnade efter avkastning på totalt kapital Företag 2013: 2012: 2011: Gonarp Trading AB Företagarbyrån i Bromölla AB C-C Proffshåltagning AB Cad Control Syd AB Läkarpraktiken NES AB G. Larsson Starch Technology AB KIG Industrigummi AB Rillco AB Målarmästare Scharfe AB Byggnad 06 Fastighets AB Bromölla Begravningsbyrå. AB H S Konsult i Bromölla AB Ifö Sanitär AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB PLP Service AB ER Euro Rent Biluthyrning AB Haraldssons El AB Plug in Electric Europe AB Millecent AB Juhlins Optik AB % 24 c Bisnode Kredit

25 Vecka Avkastning på totalt kapital Företag Företag Gonarp Trading AB 254,2 194,4 38 Näsum Betonghåltagning, AB 12,1 6,7 2 Företagarbyrån i Bromölla AB 43,0 29,2 40 Conny Gabrielsson AB 12,0 29,9 3 C-C Proffshåltagning AB 38,6 41 Bromölla SpecialKeramik AB 11,2 10,9 4 Cad Control Syd AB 36,7 23,3 42 Bertil Widerberg Maskinservice AB 10,9 33,1 5 Läkarpraktiken NES AB 34,5 31,5 42 Hantverkshuset i Bromölla AB 10,9 5,3 6 G. Larsson Starch Technology AB 32,2 7,2 44 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 10,2 18,1 7 KIG Industrigummi AB 31,3 20,9 45 Bromölla Spinning AB 10,1 8 Rillco AB 31,1 70,2 46 Jonas Golvteam i Valje AB 9,3 9 Målarmästare Scharfe AB 30,3 47 Sandbergs Smide- & Mekaniska AB 9,1 0,6 10 Byggnad 06 Fastighets AB 26,7 16,5 48 Taxi Bromölla AB 9,0 9,4 11 Bromölla Begravningsbyrå, AB 24,8 12,0 49 Plåt & Takservice Sverige AB 8,9 1,1 12 H S Konsult i Bromölla AB 24,6 32,7 50 J B Brunnsborrning AB 8,7 28,0 13 Ifö Sanitär AB 24,2 25,5 50 C4 Invest AB 8,7 7,0 14 Veterinärerna Ch o L Martinsen AB 21,4 23,6 52 Nyko Lantbruks AB 8,1 15 PLP Service AB 20,9 10,0 53 Ebbes Åkeri-Reparationer AB 7,5 5,5 16 ER Euro Rent Biluthyrning AB 19,8 21,7 53 Tradarn i Bäckaskog AB 7,5 3,2 17 Haraldssons El AB 19,3 12,3 55 Tunnby Mat AB 7,3 13,7 18 Plug in Electric Europe AB 19,0 9,4 56 Bröderna Sibbesson AB 7,1 18,3 19 Millecent AB 18,7 35,0 57 Bröderna Persson Specialsnickeri AB 6,9 6,0 20 Juhlins Optik AB 18,6 58 M&A Socionomkonsulterna AB 6,6-8,6 21 Grödbygården AB 17,6 26,5 59 Råby Gård AB 5,9 6,3 21 Intermontage i Bromölla AB 17,6 20,0 60 Industriservice i Näsum AB 5,4 23 T.H. Mureri & Bygg AB 17,0 24,1 61 Bromöllahem, AB 5,3 3,8 24 Galleri Kråkeslätt AB 16,3 62 Ekonomipartner i Bromölla AB 5,2 2,3 25 Bromölla Ställningsmontage AB 16,0 14,1 63 Elinstallationer Näsum, AB 4,7 25,0 26 Husvagns-Expo i Bromölla AB 15,8 25,7 64 Claessons Cykel & Motor AB 4,5 7,6 26 NA Altanglas AB 15,8 16,9 65 OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB 4,4 7,3 28 Bröderna Björklunds Grus AB 15,7 66 Bromölla Allmek AB 4,3 18,0 29 Norje Boke Camping AB 15,1 21,5 66 R. Valentinsson, AB 4,3 12,3 30 Stora Enso Nymölla AB 14,7 5,0 68 Åkessons Jordbruk i Bromölla, AB 4,2 7,0 31 Allan Hansons Rörlednings AB 14,4 27,0 69 Juhlins Ur-Guld AB 4,0 32 Ola Bäckman AB 13,3-2,6 69 Ytbehandlingsteknik i Näsum AB 4,0 3,3 33 Ifö Electric AB 12,8 18,5 69 LampKungen Belysnings AB 4,0 1,9 34 Aska AB 12,7 43,8 72 BR Skor AB 3,9 4,4 35 Seastone Holding i Karlshamn AB 12,5 73 Micklagården i Näsum AB 3,7 9,3 36 Ivetofta Elservice AB 12,3 4,7 74 Bromölla Busstrafik AB 3,5 0,3 37 Hermanssons Svets & Industritjänst A 12,2 3,1 74 B. Jarl-montage i Bromölla AB 3,5-16,6 38 Grödby Fastighets- & Byggnads AB 12,1 8,5-11,6 De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 25

26 Bromölla Rörelsemarginal De vinstrikaste företagen rangordnade efter rörelseresultat i procent av nettoomsättning Företag 2013: 2012: 2011: Byggnad 06 Fastighets AB KIG Industrigummi AB C4 Invest AB Läkarpraktiken NES AB Seastone Holding i Karlshamn AB Galleri Kråkeslätt AB Bromöllahem. AB C-C Proffshåltagning AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB Gonarp Trading AB ER Euro Rent Biluthyrning AB G. Larsson Starch Technology AB PLP Service AB Cad Control Syd AB Nyko Lantbruks AB Målarmästare Scharfe AB Bo i Syd Bromölla AB Rillco AB Bromölla Energi och Vatten AB Norje Boke Camping AB % 26 c Bisnode Kredit

27 Vecka Rörelsemarginal Företag Företag Byggnad 06 Fastighets AB 77,6 68,0 39 NA Altanglas AB 8,2 7,1 2 KIG Industrigummi AB 48,8 18,6 40 Bromölla Spinning AB 7,2 3 C4 Invest AB 43,6 37,5 41 Industriservice i Näsum AB 6,9 4 Läkarpraktiken NES AB 39,0 34,2 42 Juhlins Optik AB 6,8 5 Seastone Holding i Karlshamn AB 33,5 42 Aska AB 6,8 16,3 6 Galleri Kråkeslätt AB 33,4 44 Bromölla Fjärrvärme AB 6,6 8,8 7 Bromöllahem, AB 32,4 24,0 45 Bröderna Björklunds Grus AB 6,5 8 C-C Proffshåltagning AB 25,2 45 R. Valentinsson, AB 6,5 13,5 9 Veterinärerna Ch o L Martinsen AB 24,3 27,5 47 J B Brunnsborrning AB 6,4 24,6 10 Gonarp Trading AB 23,9 68,1 48 Ifö Electric AB 6,2 8,2 11 ER Euro Rent Biluthyrning AB 23,3 23,3 48 Plug in Electric Europe AB 6,2 6,1 12 G. Larsson Starch Technology AB 21,1 5,8 50 Intermontage i Bromölla AB 5,9 6,2 13 PLP Service AB 21,0 11,0 50 Näsum Betonghåltagning, AB 5,9 4,4 14 Cad Control Syd AB 19,5 13,4 52 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 5,6 10,8 15 Nyko Lantbruks AB 18,0 53 Micklagården i Näsum AB 5,4 11,9 16 Målarmästare Scharfe AB 17,7 54 Millecent AB 5,2 7,1 17 Bo i Syd Bromölla AB 16,0 18,6 55 Sandbergs Smide- & Mekaniska AB 4,9 0,4 18 Rillco AB 15,8 41,9 56 Ebbes Åkeri-Reparationer AB 4,8 3,9 19 Bromölla Energi och Vatten AB 15,7 11,8 57 T.H. Mureri & Bygg AB 4,7 9,4 20 Norje Boke Camping AB 14,9 6,7 58 OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB 4,0 5,5 21 Bromölla Ställningsmontage AB 14,8 13,2 58 Bröderna Persson Specialsnickeri AB 4,0 3,4 22 Grödbygården AB 13,3 16,4 60 Elinstallationer Näsum, AB 3,9 24,8 22 Grödby Fastighets- & Byggnads AB 13,3 9,3-11,5 61 Markislagret i Bromölla AB 3,8 24 Haraldssons El AB 13,0 6,9 62 Bertil Widerberg Maskinservice AB 3,6 10,4 25 Hermanssons Svets & Industritjänst A 12,6 3,1 63 Bröderna Sibbesson AB 3,1 9,3 26 Conny Gabrielsson AB 12,0 27,3 63 LampKungen Belysnings AB 3,1 1,7 27 Bromölla SpecialKeramik AB 11,7 10,8 65 Jonas Golvteam i Valje AB 2,8 28 Företagarbyrån i Bromölla AB 11,6 9,3 65 Juhlins Ur-Guld AB 2,8 29 Hantverkshuset i Bromölla AB 11,2 67,3 65 Plåt & Takservice Sverige AB 2,8 0,3 29 Ifö Sanitär AB 11,2 12,8 68 Plåtslagarna i Bromölla AB 2,7 0,2 31 H S Konsult i Bromölla AB 11,0 13,4 69 Colbrands Redovisnings AB 2,6-3,0 32 Stora Enso Nymölla AB 10,7 3,5 70 Bromölla Busstrafik AB 2,5 0,1 33 Bromölla Begravningsbyrå, AB 10,3 5,9 71 Claessons Cykel & Motor AB 2,3 3,4 34 Allan Hansons Rörlednings AB 10,1 18,3 72 Ytbehandlingsteknik i Näsum AB 2,2 2,2 35 Husvagns-Expo i Bromölla AB 9,7 13,2 72 M&A Socionomkonsulterna AB 2,2-2,6 36 Råby Gård AB 9,5 24,6 74 BR Skor AB 2,1 1,8 37 Åkessons Jordbruk i Bromölla, AB 9,1 15,6 75 Ivetofta Elservice AB 2,0 0,9 38 Ola Bäckman AB 8,6-2,3 De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 27

28 Bromölla Nettomarginal De vinstrikaste företagen rangordnade efter nettoresultat i procent av nettomsättning Företag 2013: 2012: 2011: Byggnad 06 Fastighets AB KIG Industrigummi AB Läkarpraktiken NES AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB C4 Invest AB C-C Proffshåltagning AB ER Euro Rent Biluthyrning AB Seastone Holding i Karlshamn AB Gonarp Trading AB PLP Service AB G. Larsson Starch Technology AB Galleri Kråkeslätt AB Nyko Lantbruks AB Cad Control Syd AB Målarmästare Scharfe AB Rillco AB Bromölla Ställningsmontage AB Norje Boke Camping AB Bromöllahem. AB Haraldssons El AB % 28 c Bisnode Kredit

29 Vecka Nettomarginal Företag Företag Byggnad 06 Fastighets AB 77,1 67,5 39 Juhlins Optik AB 6,6 2 KIG Industrigummi AB 49,4 18,3 40 Bröderna Björklunds Grus AB 6,1 3 Läkarpraktiken NES AB 36,6 34,5 40 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 6,1 11,6 4 Veterinärerna Ch o L Martinsen AB 27,0 27,7 40 Ifö Electric AB 6,1 8,3 5 C4 Invest AB 25,7 14,9 43 Plug in Electric Europe AB 5,7 1,8 6 C-C Proffshåltagning AB 24,8 44 Industriservice i Näsum AB 5,5 7 ER Euro Rent Biluthyrning AB 24,7 23,3 45 Hantverkshuset i Bromölla AB 5,3 19,4 8 Seastone Holding i Karlshamn AB 23,2 46 J B Brunnsborrning AB 5,1 24,7 8 Gonarp Trading AB 23,2 62,6 46 Millecent AB 5,1 7,1 10 PLP Service AB 21,5 8,4 48 Sandbergs Smide- & Mekaniska AB 5,0 0,4 11 G. Larsson Starch Technology AB 21,2 5,7 49 T.H. Mureri & Bygg AB 4,9 9,4 12 Galleri Kråkeslätt AB 20,8 50 Bromölla Fjärrvärme AB 4,7 6,0 13 Nyko Lantbruks AB 19,5 51 Näsum Betonghåltagning, AB 4,3 3,2 14 Cad Control Syd AB 18,1 12,0 52 Micklagården i Näsum AB 3,8 9,5 15 Målarmästare Scharfe AB 15,8 53 Bertil Widerberg Maskinservice AB 3,6 10,4 16 Rillco AB 14,9 41,6 54 Ola Bäckman AB 3,4-7,7 17 Bromölla Ställningsmontage AB 14,8 13,0 55 Bröderna Persson Specialsnickeri AB 3,0 2,3 18 Norje Boke Camping AB 14,2 6,9 56 Jonas Golvteam i Valje AB 2,9 19 Bromöllahem, AB 13,5 3,8 57 Bröderna Sibbesson AB 2,8 9,1 20 Haraldssons El AB 13,4 7,2 58 LampKungen Belysnings AB 2,3 1,3 21 Bromölla Spinning AB 12,6 59 Claessons Cykel & Motor AB 2,1 3,1 22 Grödbygården AB 12,4 15,9 60 Bromölla Allmek AB 1,9 6,6 23 Conny Gabrielsson AB 12,3 28,5 61 Ivetofta Elservice AB 1,8 0,6 24 Företagarbyrån i Bromölla AB 11,5 9,0 62 M&A Socionomkonsulterna AB 1,7-2,9 24 Hermanssons Svets & Industritjänst A 11,5 2,0 63 OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB 1,6 3,8 26 Ifö Sanitär AB 11,2 12,3 63 Ebbes Åkeri-Reparationer AB 1,6 0,6 27 H S Konsult i Bromölla AB 11,0 13,4 63 Plåt & Takservice Sverige AB 1,6-0,6 28 Allan Hansons Rörlednings AB 10,8 18,7 66 Ytbehandlingsteknik i Näsum AB 1,4 1,0 29 Bromölla Begravningsbyrå, AB 10,5 6,2 67 BR Skor AB 1,3 1,1 30 Stora Enso Nymölla AB 10,1 3,1 68 Taxi Bromölla AB 1,2 1,8 31 Husvagns-Expo i Bromölla AB 9,8 13,2 69 Tunnby Mat AB 1,1 2,0 31 Grödby Fastighets- & Byggnads AB 9,8 6,2-13,5 70 Massivhus i Sverige AB 0,9 9,1 33 NA Altanglas AB 8,5 7,2 70 Bromölla Busstrafik AB 0,9-1,5 34 R. Valentinsson, AB 8,4 15,4 70 B. Jarl-montage i Bromölla AB 0,9-5,6 34 Bromölla SpecialKeramik AB 8,4 6,4 73 Hotell Iföhus AB 0,8-8,0 36 Råby Gård AB 7,8 11,8 74 Ekonomipartner i Bromölla AB 0,5 0,3 37 Intermontage i Bromölla AB 7,2 5,6 74 Tradarn i Bäckaskog AB 0,5-0,1 38 Aska AB 6,8 16,3 De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 29

30 Bromölla Nettoomsättning per anställd De effektivaste företagen rangordnade efter nettoomsättning per anställd Företag 2013: 2012: 2011: Bromöllahem. AB Millecent AB Husvagns-Expo i Bromölla AB Bröderna Björklunds Grus AB G. Larsson Starch Technology AB Nyko Lantbruks AB Stora Enso Nymölla AB Rillco AB Claessons Cykel & Motor AB Tunnby Mat AB Bromölla Energi och Vatten AB OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB HVH Bygg AB ER Euro Rent Biluthyrning AB Hagberts Foto AB Bröderna i Bromölla AB Bo i Syd Bromölla AB Ifö Sanitär AB Taxi Bromölla AB Bertil Widerberg Maskinservice AB Nettoomsättning per anställd 30 c Bisnode Kredit

31 Vecka Nettoomsättning per anställd Företag Företag Bromöllahem, AB Allan Hansons Rörlednings AB Millecent AB Bröderna Persson Specialsnickeri AB Husvagns-Expo i Bromölla AB Gunnarssons EL i Bromölla AB Bröderna Björklunds Grus AB Målarmästare Scharfe AB G. Larsson Starch Technology AB Rosens blommor i Bromölla AB Nyko Lantbruks AB Energipartner i Valje AB Stora Enso Nymölla AB BR Skor AB Rillco AB Conny Gabrielsson AB Claessons Cykel & Motor AB KIG Industrigummi AB Tunnby Mat AB Intermontage i Bromölla AB Bromölla Energi och Vatten AB B. Jarl-montage i Bromölla AB OM Bäckmans Maskin & Trädgård AB Veterinärerna Ch o L Martinsen AB HVH Bygg AB Cad Control Syd AB ER Euro Rent Biluthyrning AB PLP Service AB Hagberts Foto AB K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB Bröderna i Bromölla AB Jonas Golvteam i Valje AB Bo i Syd Bromölla AB Bromölla Allmek AB Ifö Sanitär AB NÄBO Bygg AB Taxi Bromölla AB Ebbes Åkeri-Reparationer AB Bertil Widerberg Maskinservice AB Hermanssons Svets & Industritjänst A Markislagret i Bromölla AB Aska AB Bromölla Möbelaffär AB Bromölla SpecialKeramik AB Ivetofta Elservice AB Ifö Ceramics AB Bromölla Trävaror AB Backagårdens Skogsavverkning AB Norje Boke Camping AB Plug in Electric Europe AB Kyrkbackens Livs AB Filmpalatset Bromölla AB Läkarpraktiken NES AB Bromölla Ställningsmontage AB Galleri Kråkeslätt AB T.H. Mureri & Bygg AB MoBo AB Juhlins Ur-Guld AB Åkessons Jordbruk i Bromölla, AB Haraldssons El AB J B Brunnsborrning AB Plåtslagarna i Bromölla AB Ifö Electric AB Näsum Betonghåltagning, AB Bromölla Begravningsbyrå, AB Plåt & Takservice Sverige AB NA Altanglas AB Ytbehandlingsteknik i Näsum AB Göran Andersson Entreprenad I Bromöl Tommys Bil i Bromölla AB Karlssons Bygg & Skorstensservice, A C4 Invest AB Bromölla Busstrafik AB Sandbergs Smide- & Mekaniska AB Micklagården i Näsum AB De redovisade tidsperioderna avser intervallet juni till maj. Företagens bokslutsuppgifter har förts till respektive period med hänsyn till bokslutsperiodens slutdatum. Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet under de senaste tre tidsperioderna. Företag som inte lämnat in bokslut under de tre senaste perioderna har inte tagits med i rangordningen. c Bisnode Kredit 31

Kommunrapport. Bromölla 2014-3 : v 43

Kommunrapport. Bromölla 2014-3 : v 43 Kommunrapport Bromölla 2014-3 : v 43 20143 43/K1272 p 122933 Thu Oct 23 17:27:30 2014 Thu Oct 23 17:27:31 2014 Informationen i Kommunrapport baseras på uttag ur Bisnode Kredit ABs databas. Bisnode Kredit

Läs mer

Kommunrapport. Bromölla 2015-3 : v 38

Kommunrapport. Bromölla 2015-3 : v 38 Kommunrapport Bromölla 2015-3 : v 38 20153 38/K1272 p 129187 Thu Sep 17 22:08:00 2015 Thu Sep 17 22:08:03 2015 Informationen i Kommunrapport baseras på uttag ur Bisnode Kredit ABs databas. Bisnode Kredit

Läs mer

Kommunrapport. Bromölla : v 2

Kommunrapport. Bromölla : v 2 Kommunrapport Bromölla 2017-4 : v 2 20174 2/K1272 p 131377 Mon Jan 16 09:16:02 2017 Mon Jan 16 09:16:05 2017 Informationen i Kommunrapport baseras på uttag ur Bisnode Kredit ABs databas. Bisnode Kredit

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Branschrapport Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 4 3 Branschstatistik... 5 3.1 Storleksfördelning bland företagen... 6 3.2 Omsättning...

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2014 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Grönberga Avloppsrening AB Org.nummer: 559067-6192 Adress: Box 2169, 340 13 Hamneda Telefon: 0370-656566 Lagrad: 2017-06-12 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1504-1606) Händelser Nettoomsättning 10128

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Analys av. Mojang AB. Org.nr. 556819-2388. Bolagskompassen AB Storgatan 35 411 38 Göteborg. KristofferNorén Tel. 031-760 62 00 demo@bolagskompassen.

Analys av. Mojang AB. Org.nr. 556819-2388. Bolagskompassen AB Storgatan 35 411 38 Göteborg. KristofferNorén Tel. 031-760 62 00 demo@bolagskompassen. Analys av Mojang AB Org.nr. 556819-2388 Bolagskompassen AB Storgatan 35 411 38 Göteborg KristofferNorén Tel. 031-760 62 00 demo@bolagskompassen.se Sammanfattning Bokslutet för Mojang AB per 2013-12 visade

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Magkänsla - Lunch & Catering AB

Magkänsla - Lunch & Catering AB Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-07 Detta dokument är skrivskyddat Magkänsla - Lunch & Catering AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556962-3993 Tidigare namn: Grundbulten

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-01 Detta dokument är skrivskyddat Wineedutainment AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556739-0983 Riskklass: 1 - Mycket hög risk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

RM Relining & Bygg AB

RM Relining & Bygg AB 2016-04-19 08:24 FÖRETAGSRAPPORT RM Relining & Bygg AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: RM Relining & Bygg AB Organisationsnummer: 559024-5527 Adress: Symmetrivägen 12 Postnummer/Ort: 196 37 Kungsängen Säte

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Analys av. Visma Spcs AB. Org.nr. 556252-9155. Bolagskompassen Storgatan 35 411 38 Goteborg. Kristoffer Noren demo@bolagskompassen.

Analys av. Visma Spcs AB. Org.nr. 556252-9155. Bolagskompassen Storgatan 35 411 38 Goteborg. Kristoffer Noren demo@bolagskompassen. Analys av Visma Spcs AB Org.nr. 556252-9155 Bolagskompassen Storgatan 35 411 38 Goteborg Kristoffer Noren demo@bolagskompassen.se Sammanfattning Bokslutet för Visma Spcs AB per 2014-12 visade en netto

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer