Nätplanering och kanalisationsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätplanering och kanalisationsarbete"

Transkript

1 andbok Nätplanering och kanalisationsarbete BAS Fiber to the ome, FTT Avsikt och mål med denna skrift är inte att vara en fullständig manual utan snarare en introduktion och utbildningsunderlag för byalag och andra som står i startgroparna för att bygga fiber till byn eller fiber hem. Vidare är målet att ge så mycket information och insikt att man på ett säkrare sätt kan utvärdera anbud från entreprenör på projektering och anläggningsarbete. 1

2 Nätutformning Allmänt Före all förläggning av kanalisation och fiberkabel måste en nätplanering (projektering) utföras och fastställas. Nätplaneringens avsikt och mål är att se till att optimera förläggningen avseende kostnad, fysisk utbredning och effektivitet, där framtidsmöjligheterna skall stå i fokus. Med det senare avses att förläggningen inte bara skall täcka nuvarande behov utan även kommande, naturligtvis inom ramen för en rimlig framförhållning och kostnad. Kontakta SkåNet för mer detaljerade råd inför en nätplanering. Ofta talar man om begreppet framtidssäker. Detta begrepp har ingen entydig definition men avser att man inte skall lura sig själv genom att snåla in kortsiktigt då det kan bli väldigt kostsamt i framtiden. Man bör se till att nätets utformning kan möta framtida behov och/eller utförs på så sätt att det enkelt kan uppgraderas vid behov. Man skall t ex inte satsa på en teknik vilken inte medger mer än en viss kapacitet vilken man på förhand vet kommer att överskridas. Vidare bör man tillse att kablar i framtiden kan bytas ut i det fall antalet fiber eller fiberns kvalitet behöver uppgraderas. Detta kan bara ske till en rimlig kostnad om kablarna installeras i kanalisation. Denna består av plaströr i vilka kablarna dras eller blåses in. Man kan sedan enkelt dra ut en kabel och ersätta den med en ny. Under vissa omständigheter kan även en ny kabel blåsas in i samma rör som en redan befintlig kabel. Generellt gäller att det är installation (grävning) av kanalisationen som står för den största kostnaden. Vid gräv- och markarbete skall därför alltid en kanalisation planeras in med en dimension som är tillräcklig för planeringshorisonten. Nätutformning Nätutformningen skall göras så att högsta effektivitet uppnås till rimlig kostnad och till rätt kvalité. Grundläggande begrepp vid nätutformning är BAS-nod (eller annan huvudnod i överliggande nät), Anslutningsnod, Fiberkoncentrationspunkt, Användarnod, Kanalisationstyp, Förläggningssätt, Fiberkabeltyp och Fiberantal. I det följande kommer dessa begrepp att förklaras och användas vid direkta och konkreta råd inför en nätplanering. Användarnod/usnod [N] är den punkt där slutanvändarens aktiva utrustning finns. I ett enfamiljshus är det kanske i hallen eller i en klädkammare där det aktiva fibermodemet eller miniswichen placeras (kallas ofta CPE efter engelskans Customer Premises Equipment = kundplacerad utrustning). I ett flerfamiljshus (eller företag) kan det vara ett utrymme i källaren där den ingående fibern ansluts till en aktiv utrustning varifrån fiber eller annan ledning dras till lägenheterna (eller arbetsplatserna). Denna utrustning kan vara en switch. I det fortsatta benämns Användarnoden för husnod [N] eller huset för att förenkla förståelsen i den relativt snåriga begreppsvärlden. BAS-noden [BN] ingår i ett nät med 24 fiberpar som täcker hela Skåne. Detta nät kallas BAS-nätet och går till alla orter med fler än 200 invånare samt ytterligare några mindre orter idag (2011) nås drygt 300 orter. Ägare av nätet är 15 stadsnät och Tele2. Anslutningsnoder [AN] är mindre noder till vilka hus ansluts. Ett hus ansluts alltid till en nod, denna nod kan vara en BAS-nod men oftare ansluts hus till speciell anslutningsnod 2

3 vilken i sin tur är ansluten till en BAS-nod. Anslutningsnoden är den lägsta nivå som innehåller aktiv utrustning i nätet (bortsett från utrustningen i hemmet), se figur 2. Aktiv Aktiv Passiv Aktiv 24 par 24 par 2 x n st par BASnod Anslutningsnod Fiberkoncentrationspunkt n st Användarnoder inkl. framtida behov Figur 2, olika noder i nätet Den aktiva utrustningen i Anslutningsnoden består av en swich, ansluten till en switch i BASnoden, se figur 3. Det är till switchen i Anslutningsnoden som kundutrustningen i huset ansluts. I noderna avslutas fiberkablarna i så kallade ODF (Optical, Distribution Frame) vilket är en panel med optokontakter, en för varje fiber i respektive kabel. Beroende av avstånd och antal hus kommer nätet att se lite olika ut, bl a kan fiber från flera hus i en grupp samlas upp i en Fiberkoncentrationspunkt för att därifrån ledas i en gemensam kabel fram till Anslutningsnoden, mer om allt detta i det följande. Figur 3 3

4 Dimensionering För att gå vidare i lite mer detalj i nätdimensionering utgår vi från nedanstående förenklade sätt att rita nät, se figur 4. I detta enkla exempel återfinns BAS-nätet med en BAS-nod (BN) från vilken en kabel går till Anslutningsnoden (AN), till denna är fyra hus () anslutna varav tre stycken har sina fiberkablar sammanstrålande till en kabel i en Fiberkoncentrationspunkt, (FK) BAS-nätet BN AN FK Figur 4, förenklat sätt att rita nätstruktur Mellan switchar i aktiva noder skulle teoretiskt ett fiberpar räcka! Men i praktiken installerar man alltid fler. I BAS-nätet finns t ex 24 fiberpar. Detta ger en möjlighet för flera operatörer att hyra fiber och ansluta aktiva utrustningar (switchar) i nätet. På detta sätt skapas en öppen marknad där flera operatörer kan nyttja samma infrastruktur och erbjuda olika typer av tjänster. Då även Anslutningsnoden innehåller aktiv utrustning är det lämpligt att installera minst 24 fiberpar även till denna. I mindre orter med ett fåtal hus kan detta kanske kännas onödigt mycket. Men vad vet vi om framtiden? Nätet skall finnas i 30, ja kanske 50 år eller mer! Priset för en kabel med 6, 12 eller 24 fiberpar skiljer sig inte så mycket åt speciellt ställt i relation till installationskostnaden för kanalisationen. Rekommendation: Installera alltid minst en 24-parskabel mellan BAS-nod och Anslutningsnod. Vidare kan det vara aktuellt att installera en multiduct dvs en grövre slang med ett antal sub-rör, se figur nedan. Detta ger en ytterligare flexibilitet för framtiden. 4

5 I figur 5 ses ett antal fall vilka kommer att beskrivas nedan. Efter den övergripande beskrivningen kommer en mer detaljerad rekommendation för dimensionering av kabel- och kanalisation. BAS-nätet BAS-nätet BN A BN B AN BAS-nätet BAS-nätet BN AN BN AN FK C FK D Figur 5, fyra olika fall FALL A, här är ett hus, t ex privatbostad beläget enskilt, inga grannar finns på 1 km avstånd. Inga framtidsscenario kan ses där platsen skulle expandera till många fler hus. uset kan då anslutas till närmsta BAS-nod eller anslutningsnod. I inget fall kan ett hus anslutas till BASnätet mellan två BAS-noder, anslutning sker alltid till nod. Den mest framtidssäkra lösningen är att förlägga kabeln i ett plaströr (kanalisation). Fiberkabeln bör innehålla minst fyra fiber (två par)men gärna fler för att lämna utrymme för en, trots allt, oviss framtid! FALL B, i detta fall skall en by med flera hus anslutas. är anläggs en Anslutningsnod centralt i byn. Denna nod ansluts med minst en 24 fiberparskabel i kanalisation till närmsta BAS-nod. Anslutningsnoden blir då en del av BAS-nätet. I detta fall skall noden inrymmas i en lämplig lokal i viken flera operatörer kan komma att placera sin aktiva utrustning. (Se specifikation för lokaler). Antalet fiber mellan BAS-noden och Anslutningsnoden är ej direkt relaterat till antalet hus utan snarare till antalet operatörer som i en framtid kan tänkas vilja nå Anslutningsnoden. I många fall är det lämpligt at förlägga kabeln i ett sub-rör i en multiduct. Detta ger en stor frihet för framtida expansion eller utkopplingar till framtida bebyggelse på sträckan. Från Anslutningsnoden ansluts alla hus med fiberkabel i kanalisation, se fall A. Kanalisation är att föredra då det ger utrymme för expansion, vem vet var nästa hus i byn kommer att byggas? Med en kanalisation får man störst flexibilitet, en installerad kabel kan då senare 5

6 alltid vid behov enkelt (låg kostnad) bytas ut om t ex ett nytt bostadsområde skulle byggas bortom det aktuella huset. Dessutom ger kanalisationen alltid kabeln ett extra skydd. Fiberkabeln, mellan Anslutningsnod och us, bör innehålla minst två fiberpar för att lämna utrymme för en oviss framtid! FALL C, i detta fall ligger det en samlad by med ett antal hus på ett relativt stort avstånd från Anslutningsnoden samt ett ensamt hus i en helt annan riktning. Det enskilda huset ansluts direkt till Anslutningsnoden som i FALL B. För byns vidkommande kan det vara lämpligt att samla alla fiberpar från alla husen i en Fiberkoncentrationspunkt varifrån alla par löper i samma kabel till Anslutningsnoden. Detta ger en enklare och därmed billigare nätlösning genom att endast en kabel behöver förläggas från Anslutningsnoden till BAS-noden. Kabeln mellan Anslutningsnod och Fiberkoncentrationspunkt läggs alltid i kanalisation. Till varje hus bör det finnas minst två fiberpar detta innebär att behovet för upp till 48 hus skulle kunna samlas i en gemensam kabel med 192 fiber (96 par). Kanalisation är att föredra då det ger utrymme för expansion, vem vet var nästa hus i byn kommer att byggas? FALL D, här ingår ett antal flerfamiljshus och industrier inom området. I princip sker planering och förläggning på samma sätt som i FALL C. Detta fall behandlas inte ytterligare här. 6

7 Fiberkabel och kanalisation Installeras fiberkabel utan kanalisation skall alltid så kallad robust kabel användas. Detta görs endast i undantagsfall och behandlas inte vidare här. Vid installation i kanalisation gäller det att först välja en lämplig dimension på kanalisationen i förhållande till applikation. Mängder av olika kabel- och kanalisationsdimensioner förekommer. I det följande ges ett antal generiska rekommendationer vilka är väl genomtänkta och beprövade. Med generisk menas att alla exempel inte är beskrivna då kombinationen av kanalisation och kabel i olika sträckningar är helt beroende av den miljö som skall planeras. I beskrivningen nedan har ett antal typiska kombinationer tagits upp vilka kan varieras och kombineras efter behov. Vid oklarhet kontakta SkåNet för råd! Figur 6, rekommendationer på kanalisation och kabel (exempel). Beteckningarna i figuren beskrivs enklast med några exempel: med 40/32 (480) menas ett kanalisationsrör med ytterdiameter 40 mm och innerdiameter 32 mm och med plats för en kabel med upp till 480 fiber. Med 7x14/10 (7x192) menas en multidukt med 7 sub-rör med vardera 14 mm ytterdiameter och 10 mm innerdiameter med plats för en kabel i varje sub-rör med upp till 192 fiber. Rekommendation: Mellan BAS-nod (BAS-nätet, eller annat överliggande nät) och Anslutningsnod (AN) kan man installera en kabel i en enkel kanalisation eller en kabel i en multiduct med flera subkanalisationer (sub-rör), se [1 och 2] i figur 6. Det senare fallet [2] ger flexibilitet genom att hus eller grupper av hus enkelt kan anslutas på vägen mellan (BAS) och 7

8 (AP). I figuren ses vid [2] ett exempel där den orange subtuben 14/10 (192) kopplas ut varvid upp till 192 fiber kan kopplas ut från AN på vägen mellan (BAS) och (AP). Rekommendation: Vid installation mellan Anslutningsnod och Fiberkoncentrationspunkt (FK) används samma subkanalisation som mellan BAS-nod och Anslutningsnod, se [3] i figuren. Genom detta förfarande kan fiber koppas ut på vägen mellan (AP) och (FK). Från en (FK) kan man gå vidare till ytterligare en eller fler (FK) och man kan då välja att gå en i något klenare kanalisation t ex 16/12 (192), se [4]. Från den sistan (FK) ansluts usnoder (N) i enskilda hus med 4 fiber (2 par) i en kanalisation med en diameter ned till 7/3,5, se [5] i figuren. Om man så önskar kan även något grövre kanalisation användas, se [6] i figuren. Slutligen visar [7] i figuren fallet med en tätare bebyggd ort eller villabebyggelse. Där kan man dra upp till 480 fiber från (AN) fram till (AP) varifrån 140 hus kan anslutas med 4 fiber vardera. Om redan kanalisation finns sedan tidigare är den ofta av typen enkelrör 40/32. Denna kan förses med sub-rör i efterhand t ex 4 st 12/10 (4x192) eller 5 st 10/8 (5x96). Observera att dessa sub-rör är av något klenare dimension än rör för direkt markförläggning. Vid senare utskarvning av rör skarvas rör av ovan beskrivna typ in 14/10 respektive 12/8. Slutsats/rekommendationer: De i figuren visade möjligheterna skall ses som exempel på val av kanalisation och fiber. ur kanalisationsval och antal (FK) görs kan varieras i det oändliga. Dock gäller att alltid ha minst 4 fiber mellan varje hus/användare och Anslutningsnod och att man ser till att det alltid finns överskott på kanalisation. I nedanstående tabell sammanfattas (exempel på) rekommendationer för kabel och kanalisation. BAS-nod/AN AN FK FK us > 1 km FK us < 1 km Kanalisation 40/32 40/32 16/12 7/3,5 Kabel (fiber) 480 Efter behov Kanalisation 7sub x 14/10 7sub x 14/10 12/8, 14/10, 16/12 Sub/fiber 7 st á st á

9 Generella råd vid kanalisationsarbete Inledning Denna Anvisning är till för alla som är intresserade att själva ta initiativ och gräva kanalisation från BAS-nätets (eller annat överliggande näts) överlämningspunkter fram till egen fastighet/hus men den är även avsedd för kommunala planerare, stadsnätsägare m fl som vill få mer kunskap kring praktiskt arbete vid förläggning av kanalisation och fiberkabel. I många stycken är förläggning av kanalisation för fiberkabel likt att anlägga ett dräneringsrör. Kanalisation är en plastslang som grävs eller plöjs ned i jorden. I denna slang kommer man sedan att kunna blåsa, dra eller spola in en fiberkabel. Normalt svarar fastighetsägaren endast för kanalisationsarbetet, själva installationen av fiberkabel utförs oftast av upphandlad expertis efter samråd med BAS-projektet då speciell kunskap och utrustning erfordras. Kontakta alltid SkåNet för råd. Nedanstående punkter är generella och skall i tillämpliga delar följas av alla för att erhålla en hög kvalitet vid grävningsarbete. Detta är viktigt för att underlätta installation, t ex blåsning, av fiberkabel samt vid installation av skarv- och sligbrunnar. Vidare är det viktigt att rätt materiel används och hanteras på ett riktigt sätt. Före allt arbete skall samråd tas med SkåNet. Denna anvisning skall ses som en lathund och en början på ett allmänt eller eget arbete. Många frågor kommer att uppstå och alla dessa kan ställas till SkåNet. I detta dokument utgår vi ifrån att alla grävtillstånd och markavtal är klara. Utbyggnad och information Utbyggnad kan ske efter samråd med SkåNet. Samordning måste ske med annan utbyggnad och naturligtvis med att BAS-nätet byggs ut till lämplig lokal anslutningspunkt, för mer detaljerad beskrivning se avsnittet Nätplanering. Passage av asfalterade ytor Skulle man vilja passera allmänna asfalterade eller andra typer av hårdgjorda ytor måste man alltid kontakta kommunen. Kontakta även SkåNet innan detta arbete påbörjas för ett besked om rekommenderade metoder. Dimension på kanalisationsslang Se avsnitt: Nätutformning. SCAKTNINGSARBETE Djup- och radieangivelser Schaktningsdiket avjämnas och frigörs från vassa stenar innan slangen läggs ner. Slangen läggs normalt ned med överkant på ett djup av cirka 65 cm under färdig markyta. Observera att man i åkermark måste ta hänsyn till befintligt dräneringssystem. Vid schaktning i åkermark eller gräsmattor där t ex jordbearbetningsverktyg (plog, jordfräs etc.) kan förekomma bör schaktning utökas till ett djup av minst 75 cm under färdig markyta. Under körbana rekommenderas minst 55 cm och 35 cm under trottoarer och cykelväg. 9

10 OBS! Slang ska inte böjas i skarpa vinklar utan måste läggas i mjuka böjar. Radien får inte understiga specificerat värde. Det är viktigt för att minimera eventuellt slangbrott och därmed att få problem vid blåsning av fiberkabel genom ökad friktion i böjen. Varningsnät Varningsnät har till uppgift att visa var kanalisationen (slang och fiberkabel) finns för att varna vid eventuellt framtida schaktningsarbeten. Varningsnät ska vara det första som en grävskopa träffar på och då indikera att grävning ej kan fortsätta. Nätet innehåller en metalledare vilket gör att både slang och fiberkabel är sökbar i schaktningsdiket. Det är därför av stor vikt att varningsnätet läggs hela vägen från brunn (inuti brunn) samt utefter hela schaktningsdiket (ovanför slangen) fram till fastighetens fasad. Nätet skall sticka upp en bit ovanför marken vid husfasaden så att den lätt går att hitta t ex vid en s.k. inmätning. Måttangivelser för varningsnät Vid vanlig markyta läggs ett varningsnät ut 20 cm under markytan eller minst 10 cm över kanalisationsröret. Vid skarvning av varningsnät frigörs ledaren från isoleringen och skarvas samman med nästföljande nät via en s.k. sockerbit. Efter skarvning av ledarna är det mycket viktigt att den frigjorda ytan (skarvningen) återisoleras genom s.k. Vulk-Tejp. Denna tejp kan införskaffas på närmaste el-firma eller elvaruhus. Figur 7, Varningsnät med söktråd Vid förläggning av varningsnät i åkermark eller gräsmattor där jordbearbetningsverktyg kan förekomma på större djup, måste nätet läggas ca 70 cm djupt under färdig markyta. Återfyllnad vid schaktning Fyllningsmaterial närmast ledning i marken skall utgöras av icke tjälfarliga jordarter. Materialet skall i huvudsak vara stenfritt och får ej innehålla ämnen som kan skada ledning genom kemisk påverkan. Återfyllning som ligger närmast slangen skall vara av material med maximal kornstorlek om 8 mm och fritt från skarpa och tyngre stenar. Detta är viktigt för att hålla en hög kvalitet och på så sätt minimera problem vid eventuellt blåsning av fiberkabel. Skulle hinder uppstå som vid skräp i slang, klämd eller böjd slang måste detta tillrättaläggas innan blåsning av fiberkabel kan ske igen vilket i sin tur försenar anslutningen. Återfyllningsmaterial läggs ned i schaktningsdiket och med varsamhet fördelas lagervis på båda sidor om slang och packas med försiktighet. (Så kallad Maskinpackning där traktor 10

11 eller grävmaskin kör med ena hjulparet längs schaktningsdiket får INTE förekomma.) Markytan skall återställas till sitt ursprungliga skikt. Trafikerad yta görs farbar så fort som möjligt. Figur 8, Typiska profiler vid grävning respektive plöjning av kanalisation, djup kan variera beroende av var grävning sker, se text. Ändproppar Samtliga slangändar ska proppas igen med för slangen avsedd gul ändpropp. Detta finns att tillgå hos slangleverantören. Detta är viktigt för att undvika vatten och skräp i slangen vilket kommer att försvåra vid blåsning av fiberkabel. Montering av skarvar Det är viktigt då man använder sig av en s.k. skarv mellan två slangändar att man försäkrar att denna är rejält hopkopplad/hopskruvad. Båda slangändar måste tryckas in ordentligt så att det inte finns någon glipa inuti skarven. Är inte detta genomfört ordentligt kan problem uppstå vid blåsning av fiberkabel genom att kabeln fastnar vilket försenar arbetet. Märkning av slang i brunn Samtliga slangändar i brunn märks med adress genom t ex tejp och vattenfast färgpenna alternativt dymo-apparat. Detta är oerhört viktigt för att fiberblåsning skall kunna ske på ett säkert och effektivt sätt. Det är även viktigt att förlägga slangände inuti brunn (inte utanför). Är dessa två kriterier inte uppfyllda kan blåsning av fiberkabel inte ske till berörd fastighet. ÅLTAGNING OC TÄTNING VID INGÅNG I US Slang som är förlagd i marken avslutas på utsidan av hus ca cm ovanför markytan intill husfasaden. Efter att fiberkabeln är blåst drar fastighetsägaren in kabeln genom ett förborrat hål till fastigheten. 11

12 Schematisk blid över ett kabelintag i ett hus Fiberkabeln är <10mm och hålet bör därför vara ca <15 mm. Det är viktigt att du skyddar kabeln med ett kabelskydd eller PVC-rör. Man bör trycka ned PVC-röret en bit in i slangen. Fiberkabeln träs sedan genom slangen och tätas med t ex Silicon mot fukt och skräp. ålet för fiberkabeln genom väggen bör ha en vinkel på ungefär 45º för att minimera fuktinträngning. Det är av yttersta vikt med mjuka böjar då fibern är av glas och därför inte tål allt för snäva böjar, böjradier får inte underskrida specificerat värde från leverantören. Fiberkabel genom yttervägg bör vidare förläggas till ett torrt utrymme (inte tvättstuga) och som har tillgång till el-kontakt (230volt vägguttag). Rumstemperaturen skall vara mellan 0 och + 45 grader. Efter blåsning av fiberkabel skall tätningsmassa i form av t ex Silicon användas på både insom utsida av fastigheten för att undvika vatten och skräp i fastigheten. Fastighetsägaren är ansvarig för att detta genomförs. Installation inne i fastigheten Fastighetsägare är ansvarig att fiberkabeln är skyddad inne i huset på bästa sätt. En fackman bör anlitas vid installatören av fiber och avslutande dosor. Anslutningsdosan där fiberkabeln avslutas är i olika utförande beroende av leverantör. Kontakta SkåNet vid tveksamheter. 12

13 Plöjning Nedplöjning av kanalisation är den snabbaste och mest ekonomiska metoden för längre kabelstråk. Plöjning kräver dock kunskap och erfarenhet varför det alltid skall utföras av speciellt utbildad personal (entreprenör). Vid plöjning skall en speciell för ändamålet avsedd plog användas. Även kedjegrävare kan användas i vissa terrängtyper. Rådgör med SkåNet om lämpligast förläggningsteknik. För vissa marktyper, t.ex. sumpmark, dikesrenar eller mycket stenig mark, kan det bli nödvändigt att istället gräva ned kabeln. Under förläggningsarbete med plog ska speciell uppmärksamhet riktas mot att: o förplöjning sker o hinder undviks o nödvändig mängd kanalisation matas fram o kabeln/kanalisationen matas fram utan ryck o plogen inte höjs eller sänks kraftigt o rätt djup hålls o plogen inte sidosätts o tillåten böjradie inte underskrids o ingen spänning byggs in i kabeln/kanalisationen Om plogen måste tas upp, ska stället friläggas genom grävning. Plogen sänks och höjs gradvis i utgrävningen för att undvika skarpa knän. Måste plogen backas kan detta endast ske om plog och kabel friläggs, så att plogen kan backas utan risk för kabelskador. Plöjning är en mycket snabb förläggningsmetod. Upp till 6 km kanalisation kan direktförläggas på två dagar, en dag för förplöjning och en dag för plöjning med Kanalisation. Flera kanalisationer kan förläggas samtidigt, speciellt gäller detta mikrokanalisation. Vibrerande plogar skär inte bara genom marken lättare utan återfyller också effektivare än en statisk plog. Vibrerande plogar kan väl rekommenderas. Kanalisation och mikrokanalisation för direktförläggning är försedda med en extra kraftig polymermantel. Grävning och fräsning av kanalisation Inne i städer och där kablar och ledningar redan finns förlagda är förläggning genom plöjning mindre lämplig. I dessa områden grävs istället ett kabeldike. Diken smalare än cm bör undvikas. Dikets botten täcks med upp till 5 cm sand för att fylla ut ojämnheter. Diket bör ligga i rät linje mellan kabelns skarv- eller brytpunkter, detta för att undvika alltför skarpa böjar av kabeln. Kanalisationen täckes med ca 5 10 cm finkornig sand. Normalt läggs kanalisation direkt från kabeltrumman ned i diket. Oftast läggs fler kanalisationer samtidigt då själva grävkostnaden oftast vida överstiger kostnaden för kanalisationsmaterialet. 13

14 Mini- och mikrofräsning är nyare metoder som används för att fräsa ett spår i t ex asfalterade ytor. Denna metod medför att begränsad åverkan sker och återställningsarbetet och därmed kostnader reduceras kraftigt. Metoderna skall dock nyttjas restriktivt och endast då särskilda skäl föreligger. Kanalisation som förläggs på åkermark placeras så djupt att vidare åkerbruk inte innebär någon fara för optokabeln (> 75 cm). Ett varningsnät av plast, med tryckt varningstext placeras alltid cm över kanalisationen, detta för att undvika avgrävning. För att senare underlätta spårning av kabeln är nätet alltid försett med en metalltråd. INMÄTNING Innan återfyllnad påbörjas ska kanalisationens geografiska position mätas in. Detta genomförs av kommunen och är inget som enskild behöver ansvara för. Uppstår hinder vid inmätningen kan fastighetsägaren bli kontaktad av kommunen för att hänvisa om var kanalisation och kabel finns. All kabel och all utrustning som placeras utomhus ska lägesbestämmas i rikets koordinatsystem och dokumenteras på ledningskarta. Lägesbestämning kan göras med hjälp av GPS-utrustning, terrester mätutrustning (ex totalstation) eller motsvarande. Utrustningens noggrannhet ska utredas och bifogas projektdokumentationen. Lägesbestämningen ska göras med minst 0,5 meters noggrannhet i varje enskild inmätt punkt. Ledningskarta ska upprättas och ajourhållas på ett fackmannamässigt sätt. Ledningskartan ska finnas tillgänglig dygnet runt för kabelutsättningspersonal. Innan återfyllnad skall även kabelns optiska prestanda mätas in och dokumenteras. Detta görs alltid av speciellt utbildad personal. SÄKERET För det arbete som bedrivs ute på orterna gäller oftast inte kommunens försäkring. För egna skador som kan åsamkas i samband med bredbandsarbetet samt skador mot tredje man krävs en försäkring. Försäkringsskyddet bör ses över innan arbete påbörjas. T ex bör hemförsäkring kontrolleras avseende vilket skydd den ger i detta sammanhang. Om entreprenör anlitas, kontrollera att de har en ansvarsförsäkring som täcker skador mot tredje man. Gropar och diken som grävs upp ska utmärkas, inhägnas eller skyddas på annat sätt så att de inte kan förorsaka olycksfall. 14

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Nät AB (Utsikt). Nedanstående

Läs mer

Vadstena kommun Fastighetsägarens namnteckning OBS! samtliga ägare Ledningsrättsägaren

Vadstena kommun Fastighetsägarens namnteckning OBS! samtliga ägare Ledningsrättsägaren Skriv ut, för varje berörd fastighet, 2 original av nedanstående avtal Fyll i uppgifterna och underteckna båda originalen av avtalet. Sänd in de två originalen av det undertecknade avtalet till Vadstena

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

Anvisning gällande förberedelse på egen tomt för fiberanslutning för fastighetsägare

Anvisning gällande förberedelse på egen tomt för fiberanslutning för fastighetsägare Anvisning gällande förberedelse på egen tomt för fiberanslutning för fastighetsägare Före du startar ditt arbete på egen tomt behöver du få ett klartecken från ditt byalag/förening. Byalaget ansvarar för

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning för byalag

Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning för byalag Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning för byalag Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning för byalag Det här dokumentet är en anvisning för hur du som fastighetsägare på bästa sätt

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Allmänna anvisningar fastighet.

Allmänna anvisningar fastighet. Allmänna anvisningar fastighet. Schakt: Djup och radie Schaktbotten avjämnas till en slät botten och frigörs från vassa stenar innan slangen läggs ner. Slangen förläggs med ett fyllnadsdjup av minst 55cm

Läs mer

Byalag 2015 Till dig i byalag som ska välja bredband via fiber

Byalag 2015 Till dig i byalag som ska välja bredband via fiber Byalag 2015 Till dig i byalag som ska välja bredband via fiber Snabbt internet. Bättre TV. Och billigare telefoni. Världens möjligheter. Du väljer! Utsikt Bredband AB Ägs av Tekniska verken och Mjölby

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Så går anslutningen till

Så går anslutningen till En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till kommunikation som du bara för några år sedan kunde

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Anvisning: Grävarbeten på egen tomt

Anvisning: Grävarbeten på egen tomt Anvisning: Grävarbeten på egen tomt Grävarbeten på egen tomt utförs av dig som fastighetsägare på landsbygden. Antingen gräver ni själva eller anlitar själva en entreprenör. Ni som bor inom tätorten får

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Så går anslutningen till Medlemskap Avtal i retur Grävning/montering av box Montering av mediaomvandlare

Så går anslutningen till Medlemskap Avtal i retur Grävning/montering av box Montering av mediaomvandlare En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till kommunikation som du bara för några år sedan kunde

Läs mer

Information till Fastighetsägare och Medlemmar i Havdhem Fiber

Information till Fastighetsägare och Medlemmar i Havdhem Fiber Information till Fastighetsägare och Medlemmar i Havdhem Fiber 16 februari 2015 Arbetet med fibernätet går snabbt framåt och snart är det dags att börja gräva! För att arbetet skall löpa smidigt är det

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Instruktion och anvisning

Instruktion och anvisning Instruktion och anvisning Installation av fibernät Detta dokument beskriver hur fibernätsinstallation skall utföras för anslutning med fibernät tillhörande Tegneby Fiber. Anvisningen innefattar grävning

Läs mer

Instruktion och anvisning

Instruktion och anvisning Instruktion och anvisning Installation av fibernät Detta dokument beskriver hur fibernätsinstallation skall utföras för anslutning med fibernät tillhörande Tegneby Fiber. Anvisningen innefattar grävning

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN VÄLKOMMEN som kund i net@seaside! net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan

Läs mer

Anvisningar markentreprenad och installationer

Anvisningar markentreprenad och installationer I samarbete med Anvisningar markentreprenad och installationer Förberedelser inför startbeslut av nytt delområde. Uppdatera lista med aktuella anslutningsavtal. Genomgång av ledningsdragning med hänsyn

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Generell gräv själv-handbok fiberanslutning

Generell gräv själv-handbok fiberanslutning Generell gräv själv-handbok fiberanslutning ServaNet 0200-120 035 info@servanet.se servanet.se facebook.se/servanetab Nu kör vi igång! 5 steg till en fiberanslutning Tänk på att den här installationshandboken

Läs mer

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare Så här lägger du ner rören på din tomt. Skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln gräver du själv. På tomten

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18 Trollhättan 2015-12-18 Fastigheter på landsbygden Så gräver du själv för fiberanslutning Den här guiden är för dig som bor på landsbygden och tänker gräva själv för att ansluta dig till Trollhättan Energis

Läs mer

FÖRENKLAD ANVISNING FÖR BYALAG

FÖRENKLAD ANVISNING FÖR BYALAG FÖRENKLAD ANVISNING FÖR BYALAG Versionsnummer: 02, Artikelnummer: TR0081_INS_1 Godkänd av: Ernst Karlsson Några viktiga punkter och rekommendationer att ha i åtanke inför byalagets markarbeten & fiberanslutning.

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

FIBERBOK. Rev Information inför kommande grävning

FIBERBOK. Rev Information inför kommande grävning FIBERBOK Rev. 2017.11 Information inför kommande grävning 1 Innehåll FIBER till din fastighet... 3 Kundanvisning Grävning... 4-5 Kontrollera din anslutning... 6 Så här ansluter du din dator... 6-7 Säkerhet...

Läs mer

Nätet är indelat i två etapper etapp 1 grävs under 2010 och etapp 2 grävs under 2011. Se Bilaga 1 som visar området som ska grävas i etapp 1.

Nätet är indelat i två etapper etapp 1 grävs under 2010 och etapp 2 grävs under 2011. Se Bilaga 1 som visar området som ska grävas i etapp 1. Org. Nr: 769620-8789 Bankgiro: 481-1261 bjorn.lundsten@gmail.com Björn Lundsten Tfn: 0707-361577 / 0722-206918 Skäggalösa, 2010-05-05 Offertförfrågan Via en gemensam ansträngning i områdena Odensjö-Skäggalösa-Sunnanvik

Läs mer

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster Informationsblad 1/ 5 Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster till din lokal För att den tjänst som du beställt ska kunna levereras enligt dina önskemål måste vissa förutsättningar vara uppfyllda

Läs mer

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur 2015-01-20 Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur Innehåll 1. Begrepp - Nättopologi... 3 2. Begrepp - Nod, Site och Punkt... 4 3. Begrepp - Kanalisation... 4 4. Begrepp - Kabelnät... 5 5.

Läs mer

Översikt av nätet. Stamledning NOD. 4 eller 7 tuber. 1 tub med 2 fiber till varje abonnent eller upp till 12 fiber fram till markskarv

Översikt av nätet. Stamledning NOD. 4 eller 7 tuber. 1 tub med 2 fiber till varje abonnent eller upp till 12 fiber fram till markskarv Stamledning Översikt av nätet NOD 4 eller 7 tuber Optoslang 16/12 med kabel 24-,48- eller 72 fiber Skåp för svetsning av kabel och eller blåsfiber 1 tub med 2 fiber till varje abonnent eller upp till 12

Läs mer

Anslutningar och avgra nsningar

Anslutningar och avgra nsningar Anslutningar och avgra nsningar fo r slutkunder, byalag och SISAB INLEDNING 1 DEFINITIONER 1 GRUNDANSLUTNING 2 KOPPLINGSBOXEN 3 ANSLUTNING AV FLERA BYGGNADER 4 Anslutning med kopparledning 4 Anslutning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Gräv själv-handbok fiberanslutning

Gräv själv-handbok fiberanslutning Gräv själv-handbok fiberanslutning Tack för att du har valt en fiberanslutning från ServaNet - Vi förbereder ditt hem för framtiden. Med ett öppet stadsnät levererar vi fibernät som möjliggör tjänster

Läs mer

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20 Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 ENERGI FIBERNÄT Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll 1 (11) Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation Innehåll 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation 1 1.1 Allmänt

Läs mer

ServaNet servanet.se facebook.se/servanetab

ServaNet servanet.se facebook.se/servanetab ServaNet 0200-120 035 info@servanet.se servanet.se facebook.se/servanetab Tänk på att den här installationshandboken är generell och illustrerar en standardanslutning. Du kan ha speciella förutsättningar

Läs mer

Kravspecifikation. Kravspecifikation Kanalisationsnät

Kravspecifikation. Kravspecifikation Kanalisationsnät 2015-03-12 1 (10) Kravspecifikation Kanalisationsnät Innehåll Sida 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Byggsätt av kanalisation för moderna

Läs mer

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 Energi Fibernät Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Information inför er stadsnätsanslutning

Information inför er stadsnätsanslutning Information inför er stadsnätsanslutning Inför ert kommande val av att ansluta er till Stadsnätet finns här information som beskriver hur vi nu går vidare. Den utrustning som installeras för anslutning

Läs mer

Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun.

Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun. Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun. Innehållsförteckning 1 Underlag för förfrågan Kanalisations projekt i Arjeplogs kommun... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsinstruktion Läs dessa sidor innan ni skall vara med och lägga ned kabel

Arbetsinstruktion Läs dessa sidor innan ni skall vara med och lägga ned kabel Arbetsinstruktion Läs dessa sidor innan ni skall vara med och lägga ned kabel Under dagen skall ni ha med er: - Skyffel ( spade kan skada kablar ) - Sidavbitare för att kunna skarva V-nät (får inte skarvas

Läs mer

Beskrivning av koncept för anslutning av byalag

Beskrivning av koncept för anslutning av byalag Beskrivning av koncept för anslutning av byalag 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och innehåll... 3 1.3 Terminologi... 4 2 Nätdelar 6 3 Ansvarsfördelning 7 3.1 Etablering...

Läs mer

Markering av fastighetens rör och kablar i mark utanför fastighetsgränsen Markering var man önskar att fiberslangen skall komma in på fastigheten

Markering av fastighetens rör och kablar i mark utanför fastighetsgränsen Markering var man önskar att fiberslangen skall komma in på fastigheten Kära medlem, Denna instruktion är till dig som fastighetsägare för att du på bästa sätt skall kunna genomföra arbetet på din egna fastighet. Det är viktigt att du följer nedanstående, för att på så sätt

Läs mer

Dra in fiberslangen vid ett eluttag och lämna en meter slang där du vill att vi placerar tjänstefördelaren. Borra hål med 45 graders lutning.

Dra in fiberslangen vid ett eluttag och lämna en meter slang där du vill att vi placerar tjänstefördelaren. Borra hål med 45 graders lutning. Tänk på att installationshandboken är generell och illustrerar en standardanslutning. Du kan ha speciella förutsättningar som inte nämns här och därför är det viktigt att du tar hänsyn till den detaljerade

Läs mer

FIBERBOK. Rev i samarbete med

FIBERBOK. Rev i samarbete med FIBERBOK Rev. 2017.03 i samarbete med 1 Innehåll FIBER till din fastighet... 4 Kundanvisning Grävning... 5-6 Kontrollera din anslutning... 7 Så här ansluter du din dator... 7 Säkerhet... 9 IP-Telefoni...

Läs mer

GÄSENE FIBER INSTALLATIONSANVISNING

GÄSENE FIBER INSTALLATIONSANVISNING GÄSENE FIBER INSTALLATIONSANVISNING För grävning av slang samt montering av bredbandsuttag och skarvbox. Din uppgift som fastighetsägare är att från tomtgräns gräva fram slangen till huset, skruva fast

Läs mer

Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät

Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät 1 (11) Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät Innehåll Sida 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation 1 1.1 Allmänt

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig! Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Stadsnät Villa. Installationsguide

Stadsnät Villa. Installationsguide Stadsnät Villa Installationsguide Välkommen till vår värld Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just ni har bestämt er för att fiberansluta er villa till Stadsnätet. I ett öppet stadsnät hittar ni

Läs mer

Byggprojektledare Namn: Esbjörn Sandin Telefon: E-post:

Byggprojektledare Namn: Esbjörn Sandin Telefon: E-post: Med ett öppet stadsnät levererar vi fibernät som möjliggör tjänster för internet, tv och telefoni med ljusets hastighet. Vårt fibernät når i dag fantastiska hastigheter upp till 1 000 Mbit/s. ServaNet

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till

Läs mer

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber 8% använder internet på flera apparater samtidigt. Tv, bredband och telefoni är bara några

Läs mer

Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber.

Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber. Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber. 5 okt 2011 / af_installations-information.odt 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Övergripande beskrivning...4 Del 1 - Dragning av fiber

Läs mer

Kravspecifikation fiberaccessnät

Kravspecifikation fiberaccessnät 2015-02-27 1 (7) Kravspecifikation fiberaccessnät Innehåll Sida 1 Allmänt... 2 1.1 Referenser... 2 1.2 Begrepp... 2 2 Planering... 2 2.1 Grundläggande om fiberoptiska accessnät... 2 2.2 Nätstruktur...

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE. bli med fiber

INFORMATIONSMÖTE. bli med fiber INFORMATIONSMÖTE Allt du behöver veta för att Allt du behöver veta för att bli med fiber MÖTET Vad är fiber? Vad kostar det? Så här går det till Planen för ditt område VAD ÄR FIBER? VAD ÄR FIBER? Bredbandslösning

Läs mer

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Affärsidé och vision Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Ledstjärnor Hög

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE. Allt du behöver veta för att. Allt du behöver veta för att bli med fiber

INFORMATIONSMÖTE. Allt du behöver veta för att. Allt du behöver veta för att bli med fiber INFORMATIONSMÖTE Allt du behöver veta för att Allt du behöver veta för att bli med fiber MÖTET Vad är fiber? Vad kostar det? Så här går det till Planen för ditt område VAD ÄR FIBER? VAD ÄR FIBER? Bredbandslösning

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

F ib e r att lä n gta h e m till

F ib e r att lä n gta h e m till F ib e r att lä n gta h e m till Nexans följer med hela vägen hem I flera år har vi haft en viktig roll när infrastrukturen för de nya kommunikationsvägarna i Sverige har byggts, bland annat genom stadsnät.

Läs mer

Optokabel för Sjöinstallationer

Optokabel för Sjöinstallationer Optokabel för Sjöinstallationer Byggnation av fiberoptisk kabel i åar, sjöar och hav Monteringsanvisning Arbetsdokument 2011-10-24 Monteringsanvisning för Fiber optisk sjökabel. Anvisningen gäller byggnation

Läs mer

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort En stabil framtid med fiber Nu är det inte längre frågan om vi ska ansluta ett område - utan när vi ska göra det! Intresset för fiberanslutning är mycket

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Skanovas telenät i Sverige

Skanovas telenät i Sverige 1 (9) s telenät i Sverige Anslutning till s telenät Innehåll Sida Anslutning till s telenät 2 Flerbostadshus företag, industri och privatboende 3 Teleutrymme tillhandahålls av fastighetsägaren/kund 3 Vem

Läs mer

Specifikation Schakt- och kanalisationsarbeten

Specifikation Schakt- och kanalisationsarbeten 2015-04-27 Sida 1(8) Specifikation Schakt- och kanalisationsarbeten 2015-04-27 Sida 2(8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Typ av arbete... 3 2 Förutsättningar... 3 2.1 Material... 3 2.2

Läs mer

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med?

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? Informationsmöte 2013-04-14 Fibernät i Gårdsby-trakten? Gårdsby Fibernät ek.förening Det gäller att vara med när det händer! Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? 1 Välkomna Inledning

Läs mer

Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation

Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation Bilaga 6 2015-03-12 1 (8) Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation Lista över Skanova godkänd kanalisationsmateriel 2015, för

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Anvisningar för robust fiberanläggning Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Sida 2 (22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. DOKUMENTATION... 3 2.1 Generella krav... 3 2.2 Omfattning... 4 2.3 Krav på

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Förfrågningsunderlag Systemleverantör 2013-04-05 Sid 1 (6) 2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Förfrågningsunderlag för systemleverans av kanalisation/fiber koncept

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön 26 augusti 2013 www.sicklafiber.se Arbetsgruppen Namn Adress Telefon E-post Dan Sahlin John Lodens väg 25 070-5198187 dan.sahlin@gmail.com Dan Smidt Fannydalsplatån

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Post- o telestyrelsen Box Stockholm

Post- o telestyrelsen Box Stockholm Landshövdingen ANSÖKAN 2009-09-14 341-24607-09 Post- o telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Ansökan om medel för att skapa redundant IT-infrastruktur mellan kommunhuvudorterna i Åtvidaberg och Linköping,

Läs mer

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler 30 april 2010 Regler 1 (10) Övik Energi Nät Elinstallationsregler Övik Energi Nät Installationsregler Syfte Vårt samarbete förenklar för kunden. Som elinstallatör är du en viktig samarbetspartner. Det

Läs mer

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort En stabil framtid med fiber Nu är det inte längre frågan om vi ska ansluta ett område - utan när vi ska göra det! Intresset för fiberanslutning är mycket

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Så här går det till rent praktiskt

Så här går det till rent praktiskt 3 Så här går det till rent praktiskt För att göra det enklare för dig att ta ställning till Stadsnät har vi delat upp informationen i tre delar. 1 2 3 Del ett handlar om fördelarna med Stadsnät och varför

Läs mer

Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation

Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation 1 (7) Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation Lista över Skanova godkänd kanalisationsmateriel 2014, för utbyggnad av fibernät.

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Branschinformation 2015-01-01 I samband med besiktningar av teleanläggningar har det framkommit ett behov att förtydliga kraven

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer