Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och skötseli n s t r u k t i o n"

Transkript

1 Drift och skötseli n s t r u k t i o n 30RW 30RWA PRODIALOG Styrmanual AQUASNAP November 2002

2 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Denna drift och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RW/RWA ProDialog Plus styrmanual. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SÄKERHETSASPEKTER Allmänt Att undvika elektriska stötar ALLMÄN BESKRIVNING Allmänt Förkortningar som används BESKRIVNING AV HÅRDVARA Allmänt Kraftmatning till kort Lysdioder på kort Givare Styrenheter Anslutningar vid användarens plint för fältmontage PRODIALOG PLUS FÖRBEREDELSER INNAN START Operatörspanel, allmänna egenskaper Start/stoppreglering av enheten Menyer PRODIALOG PLUS STYRNING Start/stoppreglering drift/kyldrift Reglering, köldbärarpump Reglering av kylmedelpump (värmebärarpump) Styrningens förreglingskontakt Reglerpunkt Effektbegränsning Nattdrift Kapacitetsreglering Kondensortrycksreglering Reglering av panna Master/slav konfiguration Att styra ProDialog Plus enheter med System Manager DIAGNOSTIK FELSÖKNING Allmänt Visning av larm Återställning av larm Larmkoder ALLMÄN FÖRKLARING Nedanstående texter refererar till följande knappar (gäller detta dokument) Uppåtpil Nedåtpil Enterknapp Start/stoppknapp DELTA T. Exempel: temperaturskillnad mellan in/utgående köld/värmebärartemperatur betyder blinkande symbol Fotografierna på framsidan gäller generellt och är ej användarspecifika 3

4 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 1 SÄKERHETSASPEKTER 1.1 Allmänt Installation, igångkörning och service på denna utrustning kan innebära fara om inte hänsyn tas till förhållandena runt installationen: driftstryck, elektriska komponenter, spänning och själva installationsplatsen (upphöjda plintar och övriga uppbyggnader). Endast utbildade och kvalificerade ingenjörer och tekniker får installera och igångköra denna utrustning. Under servicearbete måste alla de instruktioner och rekommendationer som finns i drift och skötselinstruktionerna samt på utrustningens märken och etiketter följas. Följ alla säkerhetsföreskrifter. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Använd lämplig utrustning när tunga objekt skall flyttas. Flytta och sätt ner enheterna försiktigt. 1.2 Att undvika elektriska stötar Endast kvalificerad och elutbildad personal (i enlighet med IEC International Electrotechnical Commission) får arbeta med elektriska komponenter. Alla elektriska kraftkällor skall vara frånslagna innan några åtgärder påbörjas. Slå ifrån huvudkraftmatningen med hjälp av huvudbrytaren eller frånskiljare. VIKTIGT: Utrustningen använder och avger elektromagnetiska signaler. Utrustningen har testats och överensstämmer med alla tillämpbara krav gällande elektromagnetisk strålning. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT: Även om huvudbrytaren eller frånskiljaren är frånslagen kan vissa kretsar fortfarande vara strömsatta då de har en separat kraftkälla. RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Elektriska strömmar kan göra att komponenter blir mycket varma, antingen temporärt eller permanent. Var därför mycket försiktig vid hantering av elektriska kablar, genomföringar, elskåp och motorramar. 2 ALLMÄN BESKRIVNING 2.1 Allmänt ProDialog är ett system för reglering av 30RW vattenkylda vätskekylare med en två kretsar (endast kyldrift och värmepumpsenheter) eller 30RWAenheter med extern kondensor. ProDialog reglerar kompressorns drift, vilken behövs för att upprätthålla den önskade in och utgående temperaturen hos värmeväxlaren. Säkerhetsanordningar övervakas konstant av ProDialog för att garantera säker drift. ProDialog ger också tillgång till ett snabbtestprogram där samtliga in och utgångar kan testas. PRODIALOG Plus styrningen kan arbeta i enlighet med tre olika driftslägen: Lokalt läge: Enheten regleras via kommandon från operatörspanelen. Externt läge: Enheten regleras via externa kontakter (potentialfria kontakter). CCNläge: Enheten regleras via kommandon från Carrier Comfort Network (CCN). I detta fall används en datakommunikationskabel för att ansluta aggregatet till en CCN kommunikationsbuss. Driftsläge väljs med Start/Stoppknappen, vilket beskrivs i sektion När styrsystemet PRODIALOG Plus arbetar självständigt (lokalt eller externt läge) bibehåller det alla styrmöjligheter men erbjuder inte de ytterligare egenskaper som finns i ett CCNnätverk. 2.2 Förkortningar som används I denna drift och skötselinstruktion kallas köldmediekretsarna krets A och krets B. Kompressorerna i krets A är märkta A1 och A2. Kompressorerna i krets B är märkta B1 och B2. Följande förkortningar används i detta dokument: CCN : Carrier Comfort Network CCn : Driftsläge: CCN LED : Lysdiod LOFF : Driftsläge: Local Off (Lokal avstängning) LOn : Driftsläge: Local On (Lokal igångsättning) LSc : Driftsläge: Local On (Lokal igångsättning följande ett schema) MASt : Driftstyp: masterenhet (master/slavekonfiguration) rem : Driftstyp: styrning via externa kontakter SCT : Mättad kondenseringstemperatur SIO : Givarbuss (intern kommunikationsbuss som länkar samman huvudkort och slavkort) SST : Mättad förångningstemperatur TXV : Termisk expansionsventil 4

5 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 3 BESKRIVNING AV HÅRDVARA 3.2 Kraftmatning till kort 3.1 Allmänt Figur 1 Reglerkort Samtliga kort matas via en gemensam 24 V växelströmsmatning, som är jordad. VARNING: Upprätthåll rätt polaritet när kraftmatningen ansluts till korten. Annars kan korten skadas. I händelse av ett strömavbrott återstartar enheten automatiskt utan behov av något externt kommando. De eventuella fel som varit aktiva innan strömavbrottet sparas dock, och kan i vissa fall hindra kretsen eller enheten från att starta. 3.3 Lysdioder på kort Förklaring 1 CCN anslutning 2 Röd LED, visar kortets status 3 Grön LED, kommunikationsbuss SIO 4 Orange LED, kommunikations buss CCN 5 Fältanslutna anslutningskontakter för reglering, externt masterkort 6 Fältanslutna anslutningskontakter för reglering, externt slavkort 7 Fältanslutna reläutgångar, masterkort 8 Fältanslutna reläutgångar, slavkort 9 Master NRCPkort 10 Slav NRCPkort 11 CCN/klockkort (tillbehör) Styrsystemet består av ett NRCPBASEkort för enheter med en krets och två NRCPBASEkort (ett master och ett slavkort) för enheter med två kretsar. Kylmedelkylarreglering eller extern luftkyld kondensorreglering möjliggörs med tillbehörskortet PDAUX1. Alla kort kommunicerar via en intern SIObuss. NRCPBASE korten hanterar kontinuerligt den information som mottas från olika tryck och temperatursensorer. NRCP BASE masterkort innefattar det program som styr enheten. Ett extra CCN/klockkort tillåter CCN kommunikation och klockfunktioner. CCN/klockkortet skall stoppas i och skruvas fast mot masterkortet. Det möjliggör kommunikation med elements i Carrier Comfort Network via CCNbuss. Installationen av CCN/klockkort skall utföras av en kvalificerad kyltekniker. Alla kort kontrollerar och indikerar kontinuerligt att de elektroniska kretsarna fungerar korrekt. Varje kort har en lysdiod (LED), som indikerar att driften är problemfri. Den röda lysdioden LED som blinkar i två sekunders intervall på NRCPBASEkortet, indikerar korrekt drift. Skulle dioden tändas med annan hastighet är detta en indikation på fel på kort eller mjukvara. På enheter med två kretsar eller enheter som är utrustade med tillbehörskort blinkar den gröna lysdioden kontinuerligt på alla kort för att visa att kortets kommunikation över den interna bussen är korrekt. Om lysdioden inte blinkar indikerar det att SIObussen har ett kopplingsfel. På CCN/klockkortet (tillbehör) blinkar orange lysdiod för att visa när kommunikation sker via CCNbussen. 3.4 Givare Tryckgivare Två sorters elektroniska givare (lågt och högt tryck) används för att mäta förångnings och hetgastryck i varje krets. Termistorer Förångarens och kondensorns (tillbehör) vattengivare installeras på den ingående och utgående sidan. En ytterligare temperaturgivare för vattensystemet (tillbehör) kan användas för master/slavreglering (i händelse av reglering via utgående köld/värmebärare). Gäller endast tvåkretsmaskiner. För vissa tillbehör finns givare för utomhustemperatur eller givare för kylmedelkylarens vattentemperatur tillgängliga. Operatörspanelen består av två displayblock med upp till 26 lysdioder och 16 knappar (beroende på aggregattyp). Det ansluts till huvudkortet och ger tillgång till alla styrparametrar. 5

6 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 3.5 Styrenheter Förångarpump Styrenheten kan reglera en eller två förångarpumpar och sköter den automatiska omslagsfunktionen mellan pumparna. Kondensorpump Styrenheten kan reglera en eller två kondensorpumpar (med fast eller variabel hastighet) och sköter den automatiska omslagsfunktionen mellan pumparna. 3.6 Anslutningar vid användarens plint för fältmontage Allmän beskrivning Kontakterna nedan finns tillgängliga på NRCPBASEkortets anslutningsplint för fältmontage. Några av dem kan endast användas om aggregatet arbetar i externt driftsläge (rem). I tabellen nedan finns en beskrivning av anslutningarna på anslutningsplinten för fältmontage. Förångarvärmare Denna skyddar förångaren (och rörvärmaren för enheter utan pump) mot frysning om aggregatet är avstängt. Panna Denna reläutgång reglerar start/stoppfunktionen för en panna. Aggregat med en krets Beskrivning Utgång, larmutgång Utgång, panna Anslutning/kanal J3 / CH24 J3 / CH25 Plint Kort NRCPBASE NRCPBASE Anmärkning Indikerar larm Reglerutgång, start/stopp, panna Se kapitel Anmärkning Potentialfri kontakt 24 V a.c. 48 min. 20 V d.c., 3 A max, 80 ma min, extern kraftmatning. Anslutning: 4 stift WAGO / stift 5.08; Det behövs en per krets. Kontakt 1: start/stopp Kontakt 2: värme/kyla eller återvinningsval J4 / CH8 J4 / CH NRCPBASE NRCPBASE Kontakterna används för start/stopp av enheten samt för reglering av värme/kyla. De kan endast användas när enheten arbetar i externt driftsläge (rem). 24 V a.c., 20 ma Anslutning: 8 stift Wago , stift 3.5 Kontakt 3: Val av effektbegränsning eller börvärde J4 / CH NRCPBASE Beroende på konfiguration kan denna potentialfria kontakt användas för val av externt börvärde eller effektbegränsning (se kapitel och 3.6.2). Den externa kontakten för val av börvärde är endast aktiv när enheten arbetar i externt driftsläge. Den externa kontakten för effektbegränsning är aktiv oavsett driftsläge. Ingång, säkerhetskrets Anslutning till CCN J4 / CH11a J NRCPBASE CCN/klockkort Denna kontakt monteras i serie med flödesvakten. Den kan användas för alla typer av säkerhetskretsar som kräver att aggregatet stoppas, om denna är öppen. Om kontakten är oanvänd måste den byglas. En RS485 buss används för anslutning till CCN. CCNanslutningen finns placerad på CCN/klockkortet (vilket kopplas till NRCP BASE kortet) Stift 1: signal + Stift 2: jord Stift 3: signal Viktigt! 6

7 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Enheter med dubbla kretsar Beskrivning Larm, reläutgång krets A Larm, reläutgång krets B Relätutgång, panna Anslutning/kanal J3 / CH24 J3 / CH24 J3 / CH25 Plint 30A 31A 30B 31B Kort Master NRCP BASE Slav NRCP BASE Master NRCP BASE Anmärkningar Indikerar larm, krets A Indikerar larm, krets B Reglerutgång för start/stopp, panna. Se kapitel Anmärkningar Potentialfri kontakt 24 V a.c. 48 V d.c. max, 20 V a.c. eller min. 20 V d.c., 3 A max, 80 ma min, extern kraftmatning. Anslutning: 4 stift WAGO / pitch 5.08; Det krävs ett per kort. Kontakt 1: start/stopp Kontakt 2: värme/kyla eller val av värmeåtervinning J4 / CH8 J4 / CH Master NRCP BASE Master NRCP BASE Dessa kontakter används för start/stopp av enheten liksom vid reglering av kyla/värme. De används endast om enheten arbetar i externt driftsläge (rem). 24 V a.c., 20 ma Anslutning: 8 stift Wago , pitch 3.5 Kontakt 3: val av effektbegränsning J4 / CH Master NRCP BASE Dessa potentialfria kontakter används för val av effektbegränsning. Se beskrivning av dessa kontakter i kapitel Kontakt 4: val av effektbegränsning J4 / CH Slav NRCPBASE Den externa kontakten för val av effektbegränsning är aktiv oavsett driftstyp. Kontakt 5: val av börvärde J4 / CH Slav NRCPBASE Desssa potentialfria kontakter används för val av börvärde. De används endast om enheten arbetar i externt driftsläge (rem). Reglerkontakt 6: val av börvärde J4 / CH Slav NRCPBASE Se beskrivning av dessa kontakter i kapitel Ingång, säkerhetskrets J4 / CH11a Master NRCPBASE Denna kontakt monteras i serie med flödesvaktens kontakt. Den kan användas för alla de säkerhetskretsar som kräver att enheten stoppas om den är öppen. Om den ej används måste kontakten byglas. Viktigt! Anslutning till CCN J CCN/klockkort En RS485 buss används för anslutning till CCN. CCN anslutningen är placerad på CCN/ klockkortet (anslutet till NRCPBASE kortet) Stift 1: signal + Stift 2: ground Stift 3: signal Effektbegränsning eller potentialfri börvärdeskontakt för enheter med en krets På enheter med en krets bestämmer kontakt 3 val av effektbegränsning eller börvärde, baserat på konfigurationen (se Användarkonfiguration 1 meny). Val av effektbegränsning Val av börvärde 100% Begränsn. 1 Börvärde 1 Börvärde 2 (ingen begränsning) Kontakt 3 Öppen Stängd Öppen Stängd Potentialfri effektbegränsningskontakt för enheter med dubbla kretsar På enheter med dubbla kretsar är styrningen av effektbegränsningskontakterna multiplex. Börvärdena för effektbegränsning går att justera i börvärdesmenyn (se kapitel 4.3.8) Potentialfri kontakt för val av vätskebörvärde med multiplex för enheter med dubbla kretsar På enheter med dubbla kretsar är styrningen av köld eller värmebärarkontakterna multiplex. Börvärdena går att justera i börvärdesmenyn, se kapitel Auto innebär att det aktiva börvärdet bestäms av börvärdesschemat (se kapitel 5.6.1). Kylläge Börvärde 1 Börvärde 2 Börvärde 3 Auto Kontakt 5 Öppen Öppen Sluten Sluten Kontakt 6 Öppen Sluten Öppen Sluten läge Börvärde 1 Börvärde 2 Börvärde 3 Auto Kontakt 5 Öppen Öppen Sluten Sluten Kontakt 6 Öppen Sluten Öppen Sluten 100% Begränsn. 1 Begränsn. 2 Begränsn. 3 (ingen begränsning) Kontakt 3 Öppen Stängd Öppen Stängd Kontakt 4 Öppen Öppen Stängd Stängd 7

8 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 4 PRODIALOG PLUS FÖRBEREDELSER INNAN START 4.1 Operatörspanel, allmänna egenskaper HUVUDGRÄNSSNITT SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITT HUVUDGRÄNSSNITT SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITT MENYBLOCK OPERATÖRSPANEL 30RWA MED TVÅ KRETSAR MENYBLOCK OPERATÖRSPANEL 30RW MED TVÅ KRETSAR I operatörspanelen visas ett antal driftsparametrar, vilka också kan modifieras. Operatörspanelen består av två delar: Huvudgränssnittet (den vänstra sidan) och det sammanfattande gränssnittet (den högra sidan). HUVUDGRÄNSSNITT Huvudgränssnitt Denna ger tillgång till samtliga PRODIALOG PLUS data och driftsfunktioner. Gränssnittet består av: En 2siffrig display som visar numret på den valda funktionen. En 4siffrig display som visar innehållet i den valda funktionen. Lysdioder och knappar för val av start/stopp, meny, menyfunktion och justering av värde. KNAPP NAMN BESKRIVNING Meny Möjliggör val av huvudmeny. Varje meny representeras av en symbol. Om symbolen är tänd är den aktiv. Uppåtpil Möjliggör rullning genom menyfunktionerna (i den tvåsiffriga displayen). Om modifikationsläget är aktivt möjliggör denna knapp en ökning av en värdet på en parameter. Nedåtpil Enter Start/stopp Möjliggör rullning genom menyfunktionerna (i den tvåsiffriga displayen). Om modifikationsläget är aktivt möjliggör denna knapp en minskning av värdet på en parameter. Ger tillgång till modifikationsläget, bekräftar en modifikation eller visar en utökad funktionsbeskrivning. Möjliggör start eller stopp av enheten i lokalt driftsläge eller modifikation av driftstyp. HUVUDGRÄNSSNITTETS LYSDIODER LED NAMN BESKRIVNING INFORMATIONSmeny Visar enhetens allmänna driftsparametrar. TEMPERATUR meny TRYCK meny Visar enhetens driftstemperaturer. Visar enhetens driftstryck. BÖRVÄRDESmeny INGÅNGSmeny Visar enhetens börvärden och möjliggör ändring av dessa. Visar statusen på enhetens digitala och analoga ingångar. UTGÅNGAR/TESTmeny Visar statusen på enhetens utgångar och möjliggör test av dessa. KONFIGURATIONSmeny LARM meny LARMHISTORIK meny Visar enhetens konfiguration och möjliggör ändring av denna. Visar aktiva larm. Visar larmhistorik. DRIFTSTIDS meny Visar driftstid och antalet starter för enhet och kompressorer 8

9 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Det sammanfattande gränssnittet (på panelens högra sida) inkluderar ett schematiskt flödesschema över enheten samt knappar och lysdioder. Gränssnittet ger snabb tillgänglighet till enhetens huvudparametrar. DET SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITTETS LYSDIODER LYSDIOD TÄND LYSDIOD INDIKERAR FÖLJANDE: Grön lysdiod: Enheten tillåts att starta eller är redan i drift. Röd lysdiod: Tänd: Krets A eller enheten stängs av p g a ett larm. Blinkande: Krets A eller enheten är i drift med ett larm närvarande. Röd lysdiod: Tänd: Krets B eller enheten stannas av ett larm. Blinkande: Krets B eller enheten är i drift med ett larm närvarande. Röd lysdiod: Extern förregling öppen. Grön lysdiod: Köld/värmebärarpumpen är i drift. Gula lysdioder: Uppifrån och ned start/stoppstatus på kompressor A1 och A2 eller B1 och B2. Blinkande lysdiod indikerar att kretsen är i tillbörligt skyddsläge (A eller B). Grön lysdiod: Enheten arbetar i värmeläge. Grön lysdiod: Enheten arbetar i kylläge. KNAPPARNA PÅ DET SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITTET KNAPP DISPLAY Blå knapp: in eller utgående köld/värmebärartemperatur i C Röd knapp: in eller utgående kylmedeltemperatur i C Grå knapp: Utomhustemperatur i C Reglerpunkt (börvärde + förskjutning) i C Första nedtryckningen: Krets A/B hetgastryck i kpa Andra nedtryckning.: Krets A/B mättad kondenseringstemperatur i C Första nedtryckningen: Krets A/B förångningstryck i kpa Andra nedtryckningen: Krets A/B mättad förångningstemperatur i C Första nedtryck.: Kompressor A1/B1 driftstimmar i tim/10 eller tim/ 100 Andra nedtryck.: Kompressor A2/B2 driftstimmar i tim/10 eller tim/ Start/stoppreglering av enheten Beskrivning Enhetens start/stopp kan regleras med någon av följande metoder: Lokalt på själva enheten (lokalt driftsläge) Extern styrning med hjälp av användarkontakter (externt driftsläge) Via CCN (CCN driftsläge) Huvudgränssnittet inkluderar en start/stoppknapp, som används för att stanna eller starta enheten i lokalt driftsläge eller för att välja externt driftsläge eller CCNdriftsläge. De tillgängliga driftstyperna finns beskrivna i följande tabell. Följande driftstyper kan väljas med hjälp av start/stoppknappen: DRIFTSTYPER 4SIFFRIG DISPLAY LOFF LOn LSc* CCN* rem* MAST* ATT ÄNDRA DRIFTSTYP KNAPP ÅTGÄRD BESKRIVNING Lokal avstängning. Enheten stoppas i lokalt driftsläge. Lokal igångsättning. Enheten har lokal styrning och tillåts att starta. Lokal igångsättning timer reglering. Enheten har lokal styrning. Den tillåts att starta om tidsperioden är bemannad. Om timerprogrammeringen är inställd på obemannad period förblir enheten avstängd tills en bemannad tidsperiod inträder. Detta visas om enheten är utrustad med ett CCN/"klockkort" (tillbehör). Se kapitel 3.1. CCN. Enheten regleras via CCNkommandon. Detta visas om enheten är utrustad med ett CCN "klockkort" (tillbehör).se kapitel 3.1. Extern. Enheten regleras externt via kontakter. Masterenhet. Enheten arbetar som master i en lead/lagkonfiguration. Detta visas om enheten är konfigurerad för master/slavdrift och om enheten är utrustad med ett CCN "klockkort" (tillbehör). Se kapitel Förklaring * Visas om konfigurationen så kräver. Kapitel 5.1 ger en mer detaljerad beskrivning av de kommandon som används för att starta och stanna enheten, analyserat efter driftstyp Att stoppa enheten i lokalt driftsläge Enheten kan när som helst stoppas i lokalt driftsläge via start/ stoppknappen. ATT STOPPA ENHETEN KNAPP ÅTGÄRD 2SIFFRIG DISPLAY 4SIFFRIG DISPLAY Tryck ned Start/Stopp C LOFF knappen kortare än 4 sekunder (en kort nedtryckning är tillräckligt). När knappen släpps, stannar enheten utan någon ytterligare åtgärd Att starta enheten och val av driftstyp Enheten kan starta i lokalt driftsläge eller så kan driftstypen ändras när som helst med hjälp av start/stoppknappen. I exemplet nedan stoppas enheten (LOFF) och användaren vill starta enheten i lokalt läge. Tryck ned knappen för val av driftstyp i mer än 4 sekunder. Håll nere Start/Stoppknappen. De tillgängliga driftstyperna visas i tur och ordning till dess att knappen släpps upp. 2SIFFRIG 4 SIFFRIG DISPLAY DISPLAY C LOFF LOn LSc Släpp upp Start/Stoppknappen när önskad driftstyp visas i displayen (i detta exempel L On). "C" blinkar i den tvåsiffriga displayen för att visa att styrfunktionen väntar på en bekräftelse. Tryck ned Enterknappen för att bekräfta den valda driftstypen (i detta exempel: LOn). "t" visas i den tvåsiffriga displayen för att indikera den valda driftstypen. Om Enterknappen ej trycks ned snabbt nog raderar styrfunktionen ändringen och fortsätter att arbeta efter tidigare driftstyp. t rem LOn LOn 9

10 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 4.3 Menyer Val av meny MENUknappen gör det möjligt att välja en meny från de 10 menyer, som finns tillgängliga. Varje gång som denna knapp trycks ned tänds en av de 10 lysdioderna i tur och ordning bredvid de symboler, som representerar de olika menyerna. Om en meny är tom, tänds inte dess lysdiod. Håll nere MENUknappen för att snabbt rulla igenom de olika menyerna Val av en menyfunktion Med hjälp av upp och nedåtpilarna är det enkelt att rulla igenom menyfunktionerna. Menyfunktionernas värden visas i den tvåsiffriga displayen. Funktionens värde ökar eller minskar varje gång som upp eller nedåtpilen trycks ned. De menyfunktioner som ej är i bruk eller som är inkompatibla med konfigurationen visas ej. Värdet eller statusen på den aktiva funktionen visas i den 4siffriga displayen. För att snabbt rulla igenom funktionerna, håll upp eller nedåtpilen nedtryckt. Följande exempel visar hur man når funktion 3 i tryckmenyn (PRESSURE). VAL AV MENYFUNKTION DRIFT TRYCK NED LYSDIOD, FUNK. NUMMER KNAPP MENY 2SIFFRIG DISPLAY Tryck ned MENUknappen tills lysdioden för PRESSURE (tryck) 0 tänds Att modifiera värdet på en parameter/tillgänglighet till en undermeny (submenu) Tryck ned Enterknappen i mer än 2 sekunder för att nå modifikationsläget eller för att välja en undermeny. Här är det sedan möjligt att korrigera värdet på en funktion eller välja en undermeny genom att trycka på upp och nedåtpilarna (förutsatt att du har befogenhet att ändra på funktionen). När modifieringsläget är aktivt blinkar lysdioden för den huvudmeny till vilken funktionen hör i menyblocket. När önskat värde har uppnåtts, tryck åter ned Enterknappen för att bekräfta ändringen eller för att nå en undermeny. Nu upphör lysdioden för den meny, till vilken funktionen hör, att blinka. Det är en indikation på att modifikationsläget ej längre är aktivt. I modifikationsläget ökar eller sjunker värdet i etapper om 0,1 varje gång som pilknapparna trycks ned. Om någon av pilknapparna hålls intryckt sker förändringen av värdet snabbare. ANMÄRKNING: För att nå en undermeny kan det krävas ett lösenord. Se kapitel Det följande exemplet visar hur man ändrar på värdet på punkt 1 i börvärdesmenyn. 0 Tryck ned någon av pilknapparna 1 tills 3 syns i den 2siffriga displayen (funktion nummer 3)

11 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning ATT ÄNDRA VÄRDET PÅ EN PARAMETER DRIFT TRYCK NED KNAPP LYSDIOD FUNKTIONSNUMMER FUNKTIONSVÄRDE 2SIFFRIG DISPLAY 4SIFFRIG DISPLAY Håll nere MENU knappen tills lysdioden för SETPOINT tänds 0 Tryck ned en av piltangenterna tills siffran 1 syns i den 2siffriga displayen (funktionsnummer 1 börvärde, kyla 2). Värdet för börvärde 2 visas i den 4siffriga displayen (6.0 C i detta exempel). Tryck ned Enterknappen i mer än 2 sekunder för att möjliggöra modifiering av det värde som hör ihop med funktion 1. Börvärdesmenyns lysdiod (setpoint) blinkar som en indikation på att modifieringsläget är aktivt. Fortsätt att trycka ned nedåtpilen tills värdet 5.7 visas i den 4siffriga displayen. Börvärdesmenyns lysdiod fortsätter att blinka Tryck åter ned Enterknappen för att bekräfta ändringen. Det nya börvärdet är nu 5.7 C. Börvärdesmenyns lysdiod slutar att blinka som en indikation på att modifieringsläget ej längre är aktivt Rullande textremsa i den 4siffriga displayen (expanderad text) Då Enterknappen trycks ned visas en förklarande text bestående av upp till 23 tecken, som scrollas fram i den 4siffriga displayen. Samtliga användarmenyer har denna funktion. När hela texten har visats, så återgår displayen till att visa funktionsvärdet. Funktionen kan blockeras via användarens konfigurationsmeny. Väljer man bort detta är det följaktligen endast värden som visas i displayen. 11

12 MENYSTRUKTUR Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning HUVUDMENYER STATUS TEMPERATURER TRYCK BÖRVÄRDEN INGÅNGAR UTGÅNGAR KONFIGURATION LARM LARMHISTORIK LARM SUBMENYER Användare [USEr] SUBSUBMENYER SERVICE FABRIK DRIFTSTID 1 DRIFTSTID 2 UNDERHÅLL [SErviCE] [FACtorY] [RuntiME 1] [RuntiME 2] [MAintEnAnCE] ANVÄNDARE 1 ANVÄNDARE 2 SCHEMA 1 SCHEMA 2 LEDIGHET TIMME+DATUM SÄNDNING SERVICE 1 SERVICE 2 MASTER/SLAV HSM [USEr 1] [USEr 2] [SCHEduLE 1] [SCHEduLE 2] [HoLidAy] [date] [brodcast] [SErviCE 1] [SErviCE 2] [MAStEr SLAvE] [HSM] PERIOD 1 PERIOD 1 LEDIGHET 1 [PEriod 1] [PEriod 1] [HoLidAy 1] PERIOD 2 PERIOD 2 LEDIGHET 2 [PEriod 2] [PEriod 2] [HoLidAy 2] SUBSUBSUBMENYER PERIOD 3 PERIOD 3 LEDIGHET 3 [PEriod 3] [PEriod 3] [HoLidAy 3] PERIOD 4 PERIOD 4 LEDIGHET4 [PEriod 4] [PEriod 4] [HoLidAy 4] PERIOD 5 PERIOD 5 LEDIGHET 5 [PEriod 5] [PEriod 5] [HoLidAy 5] PERIOD 6 PERIOD 6 LEDIGHET 6 [PEriod 6] [PEriod 6] [HoLidAy 7] PERIOD 7 PERIOD 7 LEDIGHET 7 [PEriod 7] [PEriod 7] [HoLidAy 7] PERIOD 8 PERIOD 8 LEDIGHET 8 [PEriod 8] [PEriod 8] [HoLidAy 8] LEDIGHET15 [HoLidAy15] LEDIGHET 16 [HoLidAy16] ANMÄRKNING: Funktionerna inom klamrar visar det som syns i displayen. 12

13 Menyträdsstruktur Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning FUNK. 0 1 STATUS Standarddisplay Driftsläge TEMPERATUR Ingående köldbärartemperatur Utgående köldbärartemperatur 2 3 Vätskekylare, bemannat/obemannat driftsläge* Antal minuter kvar Ingående kylmedeltemperatur Utgående kylmedeltemperatur 4 Val av kyla/värme Utomhustemperatur Kyla/värme, status Val av värmeåtervinning* återvinningsstatus Mättad hetgastemperatur, krets A Mättad suggastemp. krets A Mättad hetgastemperatur, krets B* 8 Enhetens kapacitet i % Mättad suggastemp. krets B* Kapacitet, krets A i %* Kapacitet, krets B i %* Aktuell effektbegränsning i % Effektbegr. slavaggregat i %* Börvärde i lokalt driftsläge* Börvärde, bemannat/obemannat driftsläge* Aktivt börvärde Utg.vattentemp., kylmedelkylare* Systemvattentemperatur* 16 Reglerpunkt 17 Reglerad vattentemperatur Förklaring * Visas endast i vissa konfigurationer ** Visas om larmet existerar Används ej TRYCK Hetgastryck, krets A Suggastryck, krets A Hetgastryck, krets B* Suggastryck, krets B* BÖRVÄRDEN Börvärde 1 Börvärde 2 Börvärde 1*, värme Börvärde 2*, värme Börvärde 3*, värme Effektbegränsning, börvärde 1* Effektbegränsning, börvärde 2* Effektbegränsning, börvärde 3* Nedkylningshastighet* Kyla tröskel för ingen förskjutning* Kyla tröskel för full förskjutning* Kyla förskjutningsvärde* tröskel för ingen förskjutning* tröskel för full förskjutning* förskjutningsvärde* INGÅNGAR Kontakt 1: på/av Kontakt 2: värme/kyla eller värmeåtervinning Kontakt 3: effektbegränsning/val av börvärde Kontakt 4: val av effektbegränsning* Kontakt 5: val av börvärde* Kontakt 6: val av börvärde* Säkerhetskretsens status Status, köldbärarpumpens driftskontakt* Status, kylmedelpumpens driftskontakt* Felkontakt, kompressor, krets A Felkontakt, kompressor, krets B* UTGÅNGAR Kompressorstatus, krets A Kompressorstatus krets B* Fläktstatus, enhet utan kondensor, krets A Fläktstatus, enhet utan kondensor, krets B* Fläktstatus, kylmedelkylare Status, köldbärrpump 1* Status, köldbärarpump 2* Status, kylmedelpump 1* Status, kylmedelpump 2* Kylmedel, hastighetspump 1* Kylmedel, hastighetspump 2* Status, larmkrets A och B Status, panna* Hastighet, fläkt A i %* Hastighet, fläkt B i %* Status, magnetventil Test, användargränssnitt KONFIGURATION SUBMENU: Användarkonfiguration (USEr) SUBMENU: Servicekonfiguration (SErviCE) SUBMENU: Fabrikskonfiguration (FACtorY) LARM Antal aktiva larm/ återställningar** Aktiv larmkod 1** LARMHISTORIA Historik, larmkod 1** Historik, larmkod 2** DRIFTSTID SUBMENU: Driftstid 1 SUBMENU: Driftstid 2 Aktiv larmkod 2** Historik, larmkod 3** SUBMENU: Underhåll Aktiv larmkod 3** Historik, larmkod 4** Aktiv larmkod 4** Aktiv larmkod 5** Historik, larmkod 5** Historik, larmkod 6** Historik, larmkod 7** Historik, larmkod 8** Historik, larmkod 9** Historik, larmkod 10** Anmärkning: Funktioner inom parenteser visar vad som visas på användargränssnittet 13

14 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Beskrivning av informationsmenyn INFORMATIONSMENY (3) FUNK. FORMAT ENHETER BESKRIVNING Automatiskt visningsläge. Följande displayer visas: ±nn.n 1 C LOFF LOn LSc CCn rem MASt OFF ready delay StOPPing running tripout OvErridE OCCUPIEd UNOCCUPIEd COOL HEAT BotH ALArM ALErt MAStEr SLAvE 1 [1] nn 2 [2] occu unoc Forc 3 nn.n minuter 4 [2] HEAt COOL 5 [2] HEAt COOL both Forc 6 [2] recl no 7[2] % recl no Forc 8 nnn % 9 nnn % 10 [2] nnn % 11 nnn Forc % 12 [2] nnn % 13 [2] SP1 SP2 SP3 AUtO 14 [2] occu unoc Forc 1: Reglerad vattentemperatur: Temperaturen på det vatten som enheten försöker hålla vid reglerpunkten. 2: Enhetens driftstyp Lokal avstängning Lokal igångsättning Lokal igångsättning baserat på enhetens klocka. Visas om CCN "klockkort" är installerat. CCN styrning. Visas om CCN "klockkort" är installerat. Extern styrning Masterenhet 3: Enhetens status Avstängd: Enheten stannas och tillåts ej att starta. Klar: Enheten tillåts att starta. Fördröjning: Enheten har startfördröjning. Denna fördröjning är aktiv efter det att enheten har satts igång. Denna fördröjning kan konfigureras i användarens konfigurationsmeny. Stannar: Enheten håller på att stängas av. Igång: Enheten är i drift eller har tillåtelse att starta. Larmenheten avstängd Begränsning: Driftsvillkoren tillåter ej total drift. 4. Bemannad/obemannad status Bemannad: Enheten befinner sig i bemannat läge Obemannat: Enheten befinner sig i obemannat läge 5. /kyla driftsläge Kyla: Enheten arbetar med kyldrift : Enheten arbetar med värmedrift Båda: Enheten arbetar med kyldrift (kompressorer) och värme (panna). Endast med HSM drift. 6: Larmläge Larm: Driften är helt stoppad på grund av ett fel. Varning: Något är fel, men driften är inte helt stoppad. 7: Master/Slav status Master: Master/slavstyrningen är aktiv och enheten arbetar som master (ledande). Slav: Master/slavstyrningen är aktiv och enheten arbetar som slav (följande). Aktiva driftlägeskoder. Varje aktivt läge visas i tur och ordning. Funktionen döljs när den inte är tillgänglig. Om Enterknappen trycks ned när en kod visas, syns en längre, förklarande text i den 4siffriga displayen. Se beskrivning i nästa tabell. Denna funktion indikerar om enheten befinner sig i bemannat/obemannat läge. Visas om CCN/"klockkortet" är installerat. Bemannat Obemannat Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln är inställd via CCN. Startfördröjning. Denna funktion indikerar antalet minuter innan enheten kan starta. Startfördröjningen är alltid aktiv när enheten har aktiverats. Fördröjningen kan aktiveras i användarens konfigurationsmeny 1. Val av kyla/värme: Funktionen är både läs och skrivbar om enheten befinner sig i lokalt driftsläge. Den visas endast om enheten arbetar efter driftstyperna LOFF, LOn eller LSc. Funktionen visas för värmepumpar eller om enheten reglerar en panna. Val av värmedrift Val av kyldrift /kyldrift. Denna funktion indikerar om enheten arbetar i kyl eller värmeläge. Visas om enheten reglerar en panna. Kyla Båda: Enheten arbetar i kyldrift (kompressorer) och värme (panna). Endast med HSM drift. Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln ställts in via CCN. återvinningsläget valt. Denna funktion är skrivbar om enheten befinner sig i lokalt driftsläge. Val av värmeåtervinningsläge Normalt läge återvinningsläge. Denna funktion indikerar om enheten arbetar i värmeåtervinningsläget, och visas endast om detta läge har konfigurerats. återvinning aktiverad Normalt Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln ställts in via CCN. Enhetens totala effekt: Detta är procenttalet av den kompressoreffekt som används av enheten. Total aktiv effekt, krets A. Detta är procenttalet av den kompressoreffekt som används av krets A. Total aktiv effekt, krets B. Detta är procenttalet av den kompressoreffekt som används av krets B. Endast två kretsar. Aktiv effektbegränsning. Detta är enhetens auktoriserade driftseffekt. Se kapitel 5.7. Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln ställts in via CCN. Aktiv effektbegränsning, slavenhet. Visas när master/slav konfiguration är aktuell. Val av börvärde i lokalt driftsläge. Denna punkt är både läs och skrivbar. Visas endast när enheten arbetar efter driftstyp LOFF, LOn eller LSc. SP1 = kyla/värme börvärde 1 SP2 = kyla/värme börvärde 2 SP3 = börvärde, värme 3 AUtO = aktivt börvärde beror på schema 2 (val av schema för börvärde). Se kapitel och Börvärde, bemannat läge. Visas om CCN/"klockkortet" är installerat Bemannat: Börvärde 1, kyla, är aktivt Obemannat: Börvärde 2, kyla, är aktivt Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCNstyrning och om variabeln är inställd via CCN. 14

15 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning INFORMATIONSMENY (3) fortsättning FUNK. FORMAT ENHETER BESKRIVNING 15 ±nn.n C Aktivt börvärde. Detta är det aktuella börvärdet för kyla/värme: Det refererar till börvärde 1 för kyla 1 eller börvärde 2 för kyla/värme. Se kapitel ±nn.n Forc C 17 ±nn.n C 1 Denna funktion är dold när den ej används 2 Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer Reglerpunkt. Detta är det börvärde som styrfunktionen använder för att justera utgående eller ingående vattentemperatur (i enlighet med konfiguration). Reglerpunkt = aktivt börvärde + förskjutning. Se kapitel 5.6 Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCNstyrning och om variabeln är inställd via CCN. Reglerad vattentemperatur. Den vattentemperatur som enheten försöker hålla vid reglerpunkten. BESKRIVNING AV DRIFTSLÄGEN (FUNKTION 1 PÅ INFORMATIONSMENYN) LÄGE # LÄGETS BETECKNING 1 Aktiv startfördröjning 2 Andra börvärdet för kyla/värme aktivt 3 Tredje börvärdet för värme aktivt 4 Aktiv börvärdesförskjutning 5 Aktiv effektbegränsning 6 Aktiv nedkylningshastighet 7 Aktiv växling mellan köld/ värmebärarpumpar 8 Aktiv växling mellan kylmedelpumpar 9 Periodisk start köld/värmebärarpump 10 Periodisk start kylmedelpump 11 Kondenseringsläge, nattdrift 12, 13 Skydd, låg förångningstemperatur 14, 15 Högtrycksskydd 16, 17 Hetgasskydd 18 Skydd mot låg, ingående värmebärartemperatur, värmeläge 19 Aktiv panna 20 Enheten arbetar med SMstyrning 21 Aktiv master/slavlänk BESKRIVNING Startfördröjningen är i drift så snart som enheten aktiverats. Om tidsfördröjningen ej har löpt ut är läget aktivt. Tidsfördröjningen aktiveras i Användarkonfigurationsmenyn 1. Det andra börvärdet för kyla/värme är aktivt. Se kapitel Det tredje börvärdet för värme är aktivt. Se kapitel I detta läge används förskjutningsfunktionen för att justera börvärdet för utgående vattentemperatur. Se kapitel 5.6. I detta läge är enhetens tillåtna driftsområde begränsat. Se kapitel 5.7. Nedkylningsfunktionen är aktiv. I detta läge är hastigheten på vattnets temperaturfall eller ökning (värmeläge) i C/min begränsat till ett förinställt värde för att förhindra överbelastning i kompressorn. Rampfunktionen måste konfigureras (se användaren konfigurationsmeny 1). Rampfunktionens värden kan modifieras (se börvärdesmeny). Enheten är utrustad med två köld/värmebärarpumpar och driften växlar mellan dessa båda. Se kapitel 5.3. Enheten är utrustad med två kylmedelpumpar och driften växlar mellan dessa båda. Se kapitel 5.3. Enheten är stoppad och pumpen startar varje dag kl under två sekunder. Funktionen konfigureras i användarens konfigurationsmeny 1. Se kapitel 5.3 och Enheten är stoppad och pumpen startar varje dag kl under två sekunder. Funktionen konfigureras i användarens konfigurationsmeny 1. Se kapitel 5.3 och Nattdriften är aktiv. Fläkten arbetar med låg hastighet (om driftsvillkoren så tillåter) och enhetens kapacitet kan begränsas. Se kapitel 5.8 och = krets A och 13 = krets B. Förångarens skydd mot låg förångningstemperatur är aktivt. I detta läge kan kretsens kapacitet reduceras, men tillåts ej att öka. 14 = krets A och 15 = krets B. Kretsens skydd mot högt kondenseringstryck har aktiverats. Kretsens kapacitet har reducerats och tillåts ej att öka. 16 = krets A och 17 = krets B. Hetgasskyddet är aktivt. I detta läge tillåts ej kretsens kapacitet att öka, och kretsen kan lastas av. Enheten lastas av när den befinner sig i värmeläge, och köldbärartemperaturen understiger de tillåtna tröskelvärdena. Enheten reglerar en panna och denna är i drift. Se kapitel Enheten regleras via System Manager (FSM, CSM III eller HSM). Enheten är ansluten till en sekundär enhet genom en master/slav länk och detta läge är aktivt. 15

16 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Beskrivning av Temperaturmenyn TEMPERATURMENYN [2] FUNK. FORMAT ENHET KOMMENTARER 0 ±nn.n C Ingående köldbärartemperatur 1 ±nn.n C Utgående köldbärartemperatur 2 [1] ±nn.n C Ingående kylmedeltemperatur 3 [1] ±nn.n C Utgående kylmedeltemperatur 4 ±nn.n C Utomhustemperatur 5 ±nn.n C Mättad hetgastemperatur, krets A 6 ±nn.n C Mättad förångningstemperatur, krets A 7 [1] ±nn.n C Mättad hetgastemperatur, krets B 8 [1] ±nn.n C Mättad förångningstemperatur, krets B 9 [1] ±nn.n C Utgående vattentemperatur, kylmedelkylare 10 [1] ±nn.n C Systemets köld/värmebärartemperatur. Används för master/slav reglering, 2krets enheter Beskrivning av Tryckmenyn (Pressure) TRYCKMENYN [2] FUNK. FORMAT ENHETER KOMMENTARER 0 nnnn kpa Hetgastryck, krets A. Relativt tryck. 1 nnn kpa Förångningstryck, krets A. Relativt tryck. 2 [1] nnnn kpa Hetgasttryck, krets B. Relativt tryck. 3 [1] nnn kpa Förångningstryck, krets B. Relativt tryck. Förklaring 1 Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer. 2 Menyn är endast läsbar. 1 Denna funktion används endast i vissa konfigurationer 2 Menyn är endast läsbar Beskrivning av börvärdesmenyn (2) (setpoint) BÖRVÄRDESMENY [2] FUNK. FORMAT ENHET OMRÅDE 0 ±nn.n C Se tabellen nedan 1 ±nn.n C Se tabellen nedan 2 nnn C Se tabellen nedan 3 [1] nnn C Se tabellen nedan 4 [1] nn.n C Se tabellen nedan 5 nnn % 0 till [1] nnn % 0 till [1] nnn % 0 till ±nn.n C/min 0.1 till [1] ±nn.n C Se tabell nedan 10 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 11 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 12 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 13 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 14 [1] ±nn.n C 16 till 16 KOMMENTARER Denna funktion möjliggör visning och modifiering av börvärde 1* för kyla Denna funktion möjliggör visning och modifiering av börvärde 2* för kyla Möjliggör visning och modifiering av börvärde 1* för värme, visas endast för värmepumpar. Möjliggör visning och modifiering av börvärde 2* för värme*, visas endast för värmepumpar. Möjliggör visning och modifiering av börvärde 3* för värme, visas endast för värmepumpar. Börvärde 1, effektbegränsning. Begränsning sker via potentialfri kontakt. Funktionen används för att definiera den maximala effekt som enheten tillåts att använda, förutsatt att begränsningskontakten (kontakterna) uppnår gräns 1. Kontaktens styrning är beroende av enhetens typ och konfiguration. Se kapitel och Börvärde 2, effektbegränsning. Begränsning sker via potentialfri kontakt. Funktionen används för att definiera den maximala effekt som enheten tillåts använda, förutsatt att begränsningskontakten (kontakterna) uppnår gräns 2. Kontaktens styrning är beroende av enhetens typ och konfiguration. Visas och används endast på enheter med dubbla kretsar. Se kapitel för beskrivning av reglerkontakt. Börvärde 3, effektbegränsning. Begränsning sker via potentialfri kontakt. Funktionen används för att definiera den maximala effekt som enheten tillåts använda, förutsatt att begränsningskontakten (kontakterna) når gräns 3. Visas och används endast för enheter med dubbla kretsar. Se kapitel för beskrivning av reglerkontakt. Rampfunktion för kyla och värme. Denna parameter är endast tillgänglig om rampfunktionen bekräftats i användarens konfigurationsmeny 1. Funktionen visar hastigheten i temperaturfallet i C i förångaren. När pålastningen begränsas effektivt av rampfunktionen är läge 7 aktivt. Tröskel för ingen förskjutning, kyldrift** Full förskjutningströskel, kyldrift** Fullt förskjutningsvärde, kyldrift** Tröskel för ingen förskjutning, värmedrift** Full förskjutningströskel, värmedrift** Fullt förskjutningsvärde, värmedrift** 1 Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer. 2 Samtliga punkter i denna tabell kan modifieras. * Dessa börvärden kan användas för reglering av ingående och utgående vattentemperatur. Som standard reglerar enheten ingående köld/ värmebärartemperatur. Reglering av utgående köld/värmebärartemperatur kräver en modifiering av en parameter i servicekonfigurationsmenyn. * * Dessa parametrar är endast tillgängliga när förskjutningen baseras på utomhustemperaturen eller då delta T har valts i användarens konfigurationsmeny 1. Se kapitel &

17 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning REGLERING AV UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR BÖRVÄRDE C R407C Minimalt värde, kyla Vatten 5.0 Medium brine 0.0 Brine 10.0 Max. kylvärde 20.0 Återkoppling, börvärde, kyla 6.0 Minimum värde, värme 20.6 Maximum värde, värme 51.7 Återkoppling, börvärde, värme 48.0 FÖRSKJUTNINGSTRÖSKLAR I KYL ELLER VÄRMELÄGE Förskjutningströskel Noll Maximal Förskjutning baserad på 10 till 51 C 10 till 51 C utomhustemperatur Förskjutning baserad på 0 till 11.1 C 0 till 11.1 C Delta T REGLERING AV INGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR BÖRVÄRDE C R407C Minimalt värde, kyla Vatten 11.1 Medium brine 6.1 Brine 3.9 Maximalt värde, kyla 26.1 Återkoppling, börvärde, kyla 12.0 Minimalt värde, värme 14.4 Maximalt värde, värme 50.0 Återkoppling, börvärde, värme Beskrivning av Ingångsmenyn (Inputs) INGÅNGSMENY [2] FUNK. FORMAT ENHET 0 open/clos 1 [1] open/clos 2 open/clos 3 open/clos 4 [1] open/clos 5 [1] open/clos 6 [1] open/clos 7 open/clos 8 open/clos 9 b 1 b 2 b 3 10 [1] b 1 b 2 b 3 KOMMENTARER Status, extern kontakt 1. Denna kontakt används för att starta och stanna enheten. Kontakten är endast aktiv om enheten arbetar i externt driftsläge (rem). Se kapitel 3.6 för beskrivning av hur kontakten ansluts. Status, extern kontakt 2. Denna kontakt används för att välja kyl eller värmedrift. Gäller för värmepumpar och för igångkörning av panna. Denna kontakt är endast aktiv om enheten arbetar med extern styrning (rem). Se kapitel 3.6 för beskrivning av hur kontakten ansluts. Status, extern kontakt 3. Funktionen av denna kontakt är beroende av enhetstyp. Enheter med en krets: Denna kontakt kan antingen användas för att begränsa enhetens effekt eller för att välja ett börvärde, vilket beskrivs i Användarkonfigurationen. Om kontakten används för val av börvärde är den endast aktiv när enheten arbetar i externt driftsläge. Används den för effektbegränsning, så är den aktiv i alla driftstyper. Öppen kontakt: Enhetens effekt är ej begränsad eller så är styrningen baserad på börvärde 1. Sluten kontakt: Enhetens effekt är begränsad till begränsningsbörvärde 1 eller så baseras enhetens styrning på börvärde 2. Se kapitel för konfiguration av kontakt 3 kapitel för beskrivning av val av börvärde kapitel 5.7 för beskrivning av funktionen för effektbegränsning och 3.6 för beskrivning av anslutningen av kontakt 3 för enheter med en krets. Enheter med dubbla kretsar: Denna kontakt är multiplex med kontakt 4 för att möjliggöra val av effektbegränsningsvärde. Kontakten är aktiv i alla driftstyper. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel 5.7 för beskrivning av funktionen för effektbegränsning. Status, extern kontakt 4. Denna kontakt används endast på enheter med dubbla kretsar: Kontakten är multiplex med kontakt 3 för att möjliggöra val av börvärde. Kontakten är aktiv i alla driftslägen. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel 5.7 för beskrivning av funktionen för effektbegränsning. Status, extern kontakt 5. Denna kontakt används endast på enheter med dubbla kretsar: Kontakten är multiplex med kontakt 6 för att möjliggöra val av börvärde. Kontakten är endast aktiv i externt driftsläge. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel för beskrivning av funktionen för val av börvärde. Status, extern kontakt 6. Denna kontakt används endast på enheter med dubbla kretsar: Kontakten är multiplex med kontakt 5 för att möjliggöra val av börvärde. Kontakten är endast aktiv i externt driftsläge. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel för beskrivning av funktionen för val av börvärde. Interlockstatus (förregling). När denna kontakt öppnas stannar enheten eller förhindras från att starta och ett larm utlöses. Kontakten används för att reglera vätskeflödet. Dessutom kan en fältansluten säkerhetsutrustning anslutas i serie med denna kontakt (se kapitel 3.6). Köld/värmebärarpump, status på kontakter. När denna kontakt öppnas samtidigt som köld/värmebärarpumpen mottar ett startkommando utlöses en larm om felaktig pump. Kylmedelpump, status på kontakter. När denna kontakt öppnas samtidigt som kylmedelpumpen mottar ett startkommando utlöses en larm om felaktig pump. Kontakter, kompressorfel, krets A b 1 = fel A1 b 2 = fel A2 Kontakter, kompressorfel, krets B b 1 = fel B1 b 2 = fel B2 1: Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer. 2: Menyn är endast läsbar. 17

18 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Beskrivning av menyn för Utgångar/Testmenyn (Output/test) Allmänt Denna meny visar statusen på styrfunktionens utgångar. När enheten är helt stoppad (LOFF) kan utgångarna aktiveras för manuella eller automatiska tester (behörigheten är skyddad av ett lösenord) Menybeskrivning UTGÅNGAR STATUS & TESTMENY [2] [3] FUNK. FORMAT ENHETER 0 b 1 b 2 1 [1] b 1 b 2 test FAIL Good test FAIL Good 2 [1] n test 3 [1] n test 4 [1] n 5 [1] On OFF test FAIL Good Forc 6 [1] On som ovan 7 [1] On som ovan 8 [1] On som ovan 9 [1] nnn % test FAIL Good Forc 10 [1] nnn % test FAIL Good Forc 11 b 1 b 2 test 12 [1] On OFF test 13 [1] nnn test % 14 [1] nnn test % 15 [1] b 1 b 2 test 16 [1] YES no test % BESKRIVNING Krets A kompressorer, kommandostatus b 1 = kompressor A1 b 2 = kompressor A2 I testläge visar pilknapparna 01 och10 i tur och ordning för att aktivera kompressorns utgångar. Under testfasen slås kompressorn till under endast 10 sekunder. Därefter är det inte möjligt att återstarta kompressorn under ytterligare 30 sekunder. När testet fullbordas visas följande information: Fail: visas om testet misslyckats p g a att kompressorn ej startat eller p g a omvänd kompressorrotation. Good: visas om testet lyckats Krets B kompressor, endast på enheter med dubbla kretsar b 1 = kompressor B1 b 2 = kompressor B2 I testläge... som ovan Antal fläktar i drift, krets A, extern kondensor Antal fläktar i drift, krets B, extern kondensor Antal fläktar i drift, kylmedelkylare Köld/värmebärarpump #1 reglerstatus. Visas ej om enheten ej reglerar en pump. On: Pumpen är i drift Stop: Pumpen stannar Forc: Denna funktion visas endast vid lokal avstängning av enheten (LOFF). I detta läge är det möjligt att starta pumpen utan fördröjning och under en obegränsad tidslängd. Pumpen förblir i drift tills någon knapp på operatörspanelen trycks ned, vilket leder till att pumpen omedelbart stängs av. Under testfasen, slås kraftmatningen till pumpen till under endast 10 sekunder. När testet har fullbordats visas följande: Fail: Visas om testet misslyckats p g a att pumpen ej har startat. Good: Visas om testet har lyckats och flödesvaktens närvarokontakt är stängd. Köld/värmebärarpump #2 reglerstatus. Visas inte om enheten inte reglerar en sekundär pump. Kylmedelpump med fast hastighet #1 reglerstatus. Kylmedelpump med fast hastighet #2 reglerstatus. Kylmedelpump med variabel hastighet #1 eller kylmedelpump med öppen krets reglerstatus. nnn: Pumphastighet i % Kylmedelpump med variabel hastighet #2 eller kylmedelpump med öppen krets eller trevägsventil reglerstatus. nnn: Pumphastighet i % eller ventilposition i % Kommandostatus, larmutgång b 1 = larm, krets A b 2 = larm, krets B I testläge visar pilknapparna 01 and 10 i tur och ordning, för att aktivera varje larmutgång. Panna kommandostatus. Visas om enheten reglerar en panna. Se kapitel Variabel fläkthastighet, kylmedelkylare eller krets A. Visas om enheten reglerar en fläkt med variabel hastighet i en kylmedelkylare eller en extern kondensor. Variabel fläkthastighet, krets B. Endast på enheter med dubbla kretsar där enheten reglerar en fläkt med variabel hastighet. Magnetventilstatus, pumpdown. I testläge visar pilknapparna 01 och 10 i tur och ordning, för att auktorisera testet en ventil i taget för varje ventil. b 1 = ventil, krets A b 2 = ventil, krets B Funktionen visas endast på enheter med extern kondensor Används endast för lokalt interfacetest. Gör så att alla lysdioder och block lyser eller blinkar för att se om de fungerar korrekt. 1 Denna funktion visas endast vid vissa enhetskonfigurationer 2 Testning är endast auktoriserad om enheten är i Local Offläge och alla kompressorer är avstängda. 3 Lösenord behövs endast för testning. Test Visas i tur och ordning med funktionsvärdet under test. 18

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C Del C Interfacekort för spolningstimer Användarhandledning P/N 213490A Swedish Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C NORDSON CORPORATION

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur.

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur. KMK Float Regulator för flytande kylmedelreglering. Reglering av kylmedeltemperaturen sker med hjälp av en temperaturgivare i rörledningen till maskinen samt en utetemperaturgivare. Enheten har även parpumpsautomatik

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer