Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och skötseli n s t r u k t i o n"

Transkript

1 Drift och skötseli n s t r u k t i o n 30RW 30RWA PRODIALOG Styrmanual AQUASNAP November 2002

2 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Denna drift och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RW/RWA ProDialog Plus styrmanual. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SÄKERHETSASPEKTER Allmänt Att undvika elektriska stötar ALLMÄN BESKRIVNING Allmänt Förkortningar som används BESKRIVNING AV HÅRDVARA Allmänt Kraftmatning till kort Lysdioder på kort Givare Styrenheter Anslutningar vid användarens plint för fältmontage PRODIALOG PLUS FÖRBEREDELSER INNAN START Operatörspanel, allmänna egenskaper Start/stoppreglering av enheten Menyer PRODIALOG PLUS STYRNING Start/stoppreglering drift/kyldrift Reglering, köldbärarpump Reglering av kylmedelpump (värmebärarpump) Styrningens förreglingskontakt Reglerpunkt Effektbegränsning Nattdrift Kapacitetsreglering Kondensortrycksreglering Reglering av panna Master/slav konfiguration Att styra ProDialog Plus enheter med System Manager DIAGNOSTIK FELSÖKNING Allmänt Visning av larm Återställning av larm Larmkoder ALLMÄN FÖRKLARING Nedanstående texter refererar till följande knappar (gäller detta dokument) Uppåtpil Nedåtpil Enterknapp Start/stoppknapp DELTA T. Exempel: temperaturskillnad mellan in/utgående köld/värmebärartemperatur betyder blinkande symbol Fotografierna på framsidan gäller generellt och är ej användarspecifika 3

4 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 1 SÄKERHETSASPEKTER 1.1 Allmänt Installation, igångkörning och service på denna utrustning kan innebära fara om inte hänsyn tas till förhållandena runt installationen: driftstryck, elektriska komponenter, spänning och själva installationsplatsen (upphöjda plintar och övriga uppbyggnader). Endast utbildade och kvalificerade ingenjörer och tekniker får installera och igångköra denna utrustning. Under servicearbete måste alla de instruktioner och rekommendationer som finns i drift och skötselinstruktionerna samt på utrustningens märken och etiketter följas. Följ alla säkerhetsföreskrifter. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Använd lämplig utrustning när tunga objekt skall flyttas. Flytta och sätt ner enheterna försiktigt. 1.2 Att undvika elektriska stötar Endast kvalificerad och elutbildad personal (i enlighet med IEC International Electrotechnical Commission) får arbeta med elektriska komponenter. Alla elektriska kraftkällor skall vara frånslagna innan några åtgärder påbörjas. Slå ifrån huvudkraftmatningen med hjälp av huvudbrytaren eller frånskiljare. VIKTIGT: Utrustningen använder och avger elektromagnetiska signaler. Utrustningen har testats och överensstämmer med alla tillämpbara krav gällande elektromagnetisk strålning. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT: Även om huvudbrytaren eller frånskiljaren är frånslagen kan vissa kretsar fortfarande vara strömsatta då de har en separat kraftkälla. RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Elektriska strömmar kan göra att komponenter blir mycket varma, antingen temporärt eller permanent. Var därför mycket försiktig vid hantering av elektriska kablar, genomföringar, elskåp och motorramar. 2 ALLMÄN BESKRIVNING 2.1 Allmänt ProDialog är ett system för reglering av 30RW vattenkylda vätskekylare med en två kretsar (endast kyldrift och värmepumpsenheter) eller 30RWAenheter med extern kondensor. ProDialog reglerar kompressorns drift, vilken behövs för att upprätthålla den önskade in och utgående temperaturen hos värmeväxlaren. Säkerhetsanordningar övervakas konstant av ProDialog för att garantera säker drift. ProDialog ger också tillgång till ett snabbtestprogram där samtliga in och utgångar kan testas. PRODIALOG Plus styrningen kan arbeta i enlighet med tre olika driftslägen: Lokalt läge: Enheten regleras via kommandon från operatörspanelen. Externt läge: Enheten regleras via externa kontakter (potentialfria kontakter). CCNläge: Enheten regleras via kommandon från Carrier Comfort Network (CCN). I detta fall används en datakommunikationskabel för att ansluta aggregatet till en CCN kommunikationsbuss. Driftsläge väljs med Start/Stoppknappen, vilket beskrivs i sektion När styrsystemet PRODIALOG Plus arbetar självständigt (lokalt eller externt läge) bibehåller det alla styrmöjligheter men erbjuder inte de ytterligare egenskaper som finns i ett CCNnätverk. 2.2 Förkortningar som används I denna drift och skötselinstruktion kallas köldmediekretsarna krets A och krets B. Kompressorerna i krets A är märkta A1 och A2. Kompressorerna i krets B är märkta B1 och B2. Följande förkortningar används i detta dokument: CCN : Carrier Comfort Network CCn : Driftsläge: CCN LED : Lysdiod LOFF : Driftsläge: Local Off (Lokal avstängning) LOn : Driftsläge: Local On (Lokal igångsättning) LSc : Driftsläge: Local On (Lokal igångsättning följande ett schema) MASt : Driftstyp: masterenhet (master/slavekonfiguration) rem : Driftstyp: styrning via externa kontakter SCT : Mättad kondenseringstemperatur SIO : Givarbuss (intern kommunikationsbuss som länkar samman huvudkort och slavkort) SST : Mättad förångningstemperatur TXV : Termisk expansionsventil 4

5 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 3 BESKRIVNING AV HÅRDVARA 3.2 Kraftmatning till kort 3.1 Allmänt Figur 1 Reglerkort Samtliga kort matas via en gemensam 24 V växelströmsmatning, som är jordad. VARNING: Upprätthåll rätt polaritet när kraftmatningen ansluts till korten. Annars kan korten skadas. I händelse av ett strömavbrott återstartar enheten automatiskt utan behov av något externt kommando. De eventuella fel som varit aktiva innan strömavbrottet sparas dock, och kan i vissa fall hindra kretsen eller enheten från att starta. 3.3 Lysdioder på kort Förklaring 1 CCN anslutning 2 Röd LED, visar kortets status 3 Grön LED, kommunikationsbuss SIO 4 Orange LED, kommunikations buss CCN 5 Fältanslutna anslutningskontakter för reglering, externt masterkort 6 Fältanslutna anslutningskontakter för reglering, externt slavkort 7 Fältanslutna reläutgångar, masterkort 8 Fältanslutna reläutgångar, slavkort 9 Master NRCPkort 10 Slav NRCPkort 11 CCN/klockkort (tillbehör) Styrsystemet består av ett NRCPBASEkort för enheter med en krets och två NRCPBASEkort (ett master och ett slavkort) för enheter med två kretsar. Kylmedelkylarreglering eller extern luftkyld kondensorreglering möjliggörs med tillbehörskortet PDAUX1. Alla kort kommunicerar via en intern SIObuss. NRCPBASE korten hanterar kontinuerligt den information som mottas från olika tryck och temperatursensorer. NRCP BASE masterkort innefattar det program som styr enheten. Ett extra CCN/klockkort tillåter CCN kommunikation och klockfunktioner. CCN/klockkortet skall stoppas i och skruvas fast mot masterkortet. Det möjliggör kommunikation med elements i Carrier Comfort Network via CCNbuss. Installationen av CCN/klockkort skall utföras av en kvalificerad kyltekniker. Alla kort kontrollerar och indikerar kontinuerligt att de elektroniska kretsarna fungerar korrekt. Varje kort har en lysdiod (LED), som indikerar att driften är problemfri. Den röda lysdioden LED som blinkar i två sekunders intervall på NRCPBASEkortet, indikerar korrekt drift. Skulle dioden tändas med annan hastighet är detta en indikation på fel på kort eller mjukvara. På enheter med två kretsar eller enheter som är utrustade med tillbehörskort blinkar den gröna lysdioden kontinuerligt på alla kort för att visa att kortets kommunikation över den interna bussen är korrekt. Om lysdioden inte blinkar indikerar det att SIObussen har ett kopplingsfel. På CCN/klockkortet (tillbehör) blinkar orange lysdiod för att visa när kommunikation sker via CCNbussen. 3.4 Givare Tryckgivare Två sorters elektroniska givare (lågt och högt tryck) används för att mäta förångnings och hetgastryck i varje krets. Termistorer Förångarens och kondensorns (tillbehör) vattengivare installeras på den ingående och utgående sidan. En ytterligare temperaturgivare för vattensystemet (tillbehör) kan användas för master/slavreglering (i händelse av reglering via utgående köld/värmebärare). Gäller endast tvåkretsmaskiner. För vissa tillbehör finns givare för utomhustemperatur eller givare för kylmedelkylarens vattentemperatur tillgängliga. Operatörspanelen består av två displayblock med upp till 26 lysdioder och 16 knappar (beroende på aggregattyp). Det ansluts till huvudkortet och ger tillgång till alla styrparametrar. 5

6 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 3.5 Styrenheter Förångarpump Styrenheten kan reglera en eller två förångarpumpar och sköter den automatiska omslagsfunktionen mellan pumparna. Kondensorpump Styrenheten kan reglera en eller två kondensorpumpar (med fast eller variabel hastighet) och sköter den automatiska omslagsfunktionen mellan pumparna. 3.6 Anslutningar vid användarens plint för fältmontage Allmän beskrivning Kontakterna nedan finns tillgängliga på NRCPBASEkortets anslutningsplint för fältmontage. Några av dem kan endast användas om aggregatet arbetar i externt driftsläge (rem). I tabellen nedan finns en beskrivning av anslutningarna på anslutningsplinten för fältmontage. Förångarvärmare Denna skyddar förångaren (och rörvärmaren för enheter utan pump) mot frysning om aggregatet är avstängt. Panna Denna reläutgång reglerar start/stoppfunktionen för en panna. Aggregat med en krets Beskrivning Utgång, larmutgång Utgång, panna Anslutning/kanal J3 / CH24 J3 / CH25 Plint Kort NRCPBASE NRCPBASE Anmärkning Indikerar larm Reglerutgång, start/stopp, panna Se kapitel Anmärkning Potentialfri kontakt 24 V a.c. 48 min. 20 V d.c., 3 A max, 80 ma min, extern kraftmatning. Anslutning: 4 stift WAGO / stift 5.08; Det behövs en per krets. Kontakt 1: start/stopp Kontakt 2: värme/kyla eller återvinningsval J4 / CH8 J4 / CH NRCPBASE NRCPBASE Kontakterna används för start/stopp av enheten samt för reglering av värme/kyla. De kan endast användas när enheten arbetar i externt driftsläge (rem). 24 V a.c., 20 ma Anslutning: 8 stift Wago , stift 3.5 Kontakt 3: Val av effektbegränsning eller börvärde J4 / CH NRCPBASE Beroende på konfiguration kan denna potentialfria kontakt användas för val av externt börvärde eller effektbegränsning (se kapitel och 3.6.2). Den externa kontakten för val av börvärde är endast aktiv när enheten arbetar i externt driftsläge. Den externa kontakten för effektbegränsning är aktiv oavsett driftsläge. Ingång, säkerhetskrets Anslutning till CCN J4 / CH11a J NRCPBASE CCN/klockkort Denna kontakt monteras i serie med flödesvakten. Den kan användas för alla typer av säkerhetskretsar som kräver att aggregatet stoppas, om denna är öppen. Om kontakten är oanvänd måste den byglas. En RS485 buss används för anslutning till CCN. CCNanslutningen finns placerad på CCN/klockkortet (vilket kopplas till NRCP BASE kortet) Stift 1: signal + Stift 2: jord Stift 3: signal Viktigt! 6

7 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Enheter med dubbla kretsar Beskrivning Larm, reläutgång krets A Larm, reläutgång krets B Relätutgång, panna Anslutning/kanal J3 / CH24 J3 / CH24 J3 / CH25 Plint 30A 31A 30B 31B Kort Master NRCP BASE Slav NRCP BASE Master NRCP BASE Anmärkningar Indikerar larm, krets A Indikerar larm, krets B Reglerutgång för start/stopp, panna. Se kapitel Anmärkningar Potentialfri kontakt 24 V a.c. 48 V d.c. max, 20 V a.c. eller min. 20 V d.c., 3 A max, 80 ma min, extern kraftmatning. Anslutning: 4 stift WAGO / pitch 5.08; Det krävs ett per kort. Kontakt 1: start/stopp Kontakt 2: värme/kyla eller val av värmeåtervinning J4 / CH8 J4 / CH Master NRCP BASE Master NRCP BASE Dessa kontakter används för start/stopp av enheten liksom vid reglering av kyla/värme. De används endast om enheten arbetar i externt driftsläge (rem). 24 V a.c., 20 ma Anslutning: 8 stift Wago , pitch 3.5 Kontakt 3: val av effektbegränsning J4 / CH Master NRCP BASE Dessa potentialfria kontakter används för val av effektbegränsning. Se beskrivning av dessa kontakter i kapitel Kontakt 4: val av effektbegränsning J4 / CH Slav NRCPBASE Den externa kontakten för val av effektbegränsning är aktiv oavsett driftstyp. Kontakt 5: val av börvärde J4 / CH Slav NRCPBASE Desssa potentialfria kontakter används för val av börvärde. De används endast om enheten arbetar i externt driftsläge (rem). Reglerkontakt 6: val av börvärde J4 / CH Slav NRCPBASE Se beskrivning av dessa kontakter i kapitel Ingång, säkerhetskrets J4 / CH11a Master NRCPBASE Denna kontakt monteras i serie med flödesvaktens kontakt. Den kan användas för alla de säkerhetskretsar som kräver att enheten stoppas om den är öppen. Om den ej används måste kontakten byglas. Viktigt! Anslutning till CCN J CCN/klockkort En RS485 buss används för anslutning till CCN. CCN anslutningen är placerad på CCN/ klockkortet (anslutet till NRCPBASE kortet) Stift 1: signal + Stift 2: ground Stift 3: signal Effektbegränsning eller potentialfri börvärdeskontakt för enheter med en krets På enheter med en krets bestämmer kontakt 3 val av effektbegränsning eller börvärde, baserat på konfigurationen (se Användarkonfiguration 1 meny). Val av effektbegränsning Val av börvärde 100% Begränsn. 1 Börvärde 1 Börvärde 2 (ingen begränsning) Kontakt 3 Öppen Stängd Öppen Stängd Potentialfri effektbegränsningskontakt för enheter med dubbla kretsar På enheter med dubbla kretsar är styrningen av effektbegränsningskontakterna multiplex. Börvärdena för effektbegränsning går att justera i börvärdesmenyn (se kapitel 4.3.8) Potentialfri kontakt för val av vätskebörvärde med multiplex för enheter med dubbla kretsar På enheter med dubbla kretsar är styrningen av köld eller värmebärarkontakterna multiplex. Börvärdena går att justera i börvärdesmenyn, se kapitel Auto innebär att det aktiva börvärdet bestäms av börvärdesschemat (se kapitel 5.6.1). Kylläge Börvärde 1 Börvärde 2 Börvärde 3 Auto Kontakt 5 Öppen Öppen Sluten Sluten Kontakt 6 Öppen Sluten Öppen Sluten läge Börvärde 1 Börvärde 2 Börvärde 3 Auto Kontakt 5 Öppen Öppen Sluten Sluten Kontakt 6 Öppen Sluten Öppen Sluten 100% Begränsn. 1 Begränsn. 2 Begränsn. 3 (ingen begränsning) Kontakt 3 Öppen Stängd Öppen Stängd Kontakt 4 Öppen Öppen Stängd Stängd 7

8 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 4 PRODIALOG PLUS FÖRBEREDELSER INNAN START 4.1 Operatörspanel, allmänna egenskaper HUVUDGRÄNSSNITT SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITT HUVUDGRÄNSSNITT SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITT MENYBLOCK OPERATÖRSPANEL 30RWA MED TVÅ KRETSAR MENYBLOCK OPERATÖRSPANEL 30RW MED TVÅ KRETSAR I operatörspanelen visas ett antal driftsparametrar, vilka också kan modifieras. Operatörspanelen består av två delar: Huvudgränssnittet (den vänstra sidan) och det sammanfattande gränssnittet (den högra sidan). HUVUDGRÄNSSNITT Huvudgränssnitt Denna ger tillgång till samtliga PRODIALOG PLUS data och driftsfunktioner. Gränssnittet består av: En 2siffrig display som visar numret på den valda funktionen. En 4siffrig display som visar innehållet i den valda funktionen. Lysdioder och knappar för val av start/stopp, meny, menyfunktion och justering av värde. KNAPP NAMN BESKRIVNING Meny Möjliggör val av huvudmeny. Varje meny representeras av en symbol. Om symbolen är tänd är den aktiv. Uppåtpil Möjliggör rullning genom menyfunktionerna (i den tvåsiffriga displayen). Om modifikationsläget är aktivt möjliggör denna knapp en ökning av en värdet på en parameter. Nedåtpil Enter Start/stopp Möjliggör rullning genom menyfunktionerna (i den tvåsiffriga displayen). Om modifikationsläget är aktivt möjliggör denna knapp en minskning av värdet på en parameter. Ger tillgång till modifikationsläget, bekräftar en modifikation eller visar en utökad funktionsbeskrivning. Möjliggör start eller stopp av enheten i lokalt driftsläge eller modifikation av driftstyp. HUVUDGRÄNSSNITTETS LYSDIODER LED NAMN BESKRIVNING INFORMATIONSmeny Visar enhetens allmänna driftsparametrar. TEMPERATUR meny TRYCK meny Visar enhetens driftstemperaturer. Visar enhetens driftstryck. BÖRVÄRDESmeny INGÅNGSmeny Visar enhetens börvärden och möjliggör ändring av dessa. Visar statusen på enhetens digitala och analoga ingångar. UTGÅNGAR/TESTmeny Visar statusen på enhetens utgångar och möjliggör test av dessa. KONFIGURATIONSmeny LARM meny LARMHISTORIK meny Visar enhetens konfiguration och möjliggör ändring av denna. Visar aktiva larm. Visar larmhistorik. DRIFTSTIDS meny Visar driftstid och antalet starter för enhet och kompressorer 8

9 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Det sammanfattande gränssnittet (på panelens högra sida) inkluderar ett schematiskt flödesschema över enheten samt knappar och lysdioder. Gränssnittet ger snabb tillgänglighet till enhetens huvudparametrar. DET SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITTETS LYSDIODER LYSDIOD TÄND LYSDIOD INDIKERAR FÖLJANDE: Grön lysdiod: Enheten tillåts att starta eller är redan i drift. Röd lysdiod: Tänd: Krets A eller enheten stängs av p g a ett larm. Blinkande: Krets A eller enheten är i drift med ett larm närvarande. Röd lysdiod: Tänd: Krets B eller enheten stannas av ett larm. Blinkande: Krets B eller enheten är i drift med ett larm närvarande. Röd lysdiod: Extern förregling öppen. Grön lysdiod: Köld/värmebärarpumpen är i drift. Gula lysdioder: Uppifrån och ned start/stoppstatus på kompressor A1 och A2 eller B1 och B2. Blinkande lysdiod indikerar att kretsen är i tillbörligt skyddsläge (A eller B). Grön lysdiod: Enheten arbetar i värmeläge. Grön lysdiod: Enheten arbetar i kylläge. KNAPPARNA PÅ DET SAMMANFATTANDE GRÄNSSNITTET KNAPP DISPLAY Blå knapp: in eller utgående köld/värmebärartemperatur i C Röd knapp: in eller utgående kylmedeltemperatur i C Grå knapp: Utomhustemperatur i C Reglerpunkt (börvärde + förskjutning) i C Första nedtryckningen: Krets A/B hetgastryck i kpa Andra nedtryckning.: Krets A/B mättad kondenseringstemperatur i C Första nedtryckningen: Krets A/B förångningstryck i kpa Andra nedtryckningen: Krets A/B mättad förångningstemperatur i C Första nedtryck.: Kompressor A1/B1 driftstimmar i tim/10 eller tim/ 100 Andra nedtryck.: Kompressor A2/B2 driftstimmar i tim/10 eller tim/ Start/stoppreglering av enheten Beskrivning Enhetens start/stopp kan regleras med någon av följande metoder: Lokalt på själva enheten (lokalt driftsläge) Extern styrning med hjälp av användarkontakter (externt driftsläge) Via CCN (CCN driftsläge) Huvudgränssnittet inkluderar en start/stoppknapp, som används för att stanna eller starta enheten i lokalt driftsläge eller för att välja externt driftsläge eller CCNdriftsläge. De tillgängliga driftstyperna finns beskrivna i följande tabell. Följande driftstyper kan väljas med hjälp av start/stoppknappen: DRIFTSTYPER 4SIFFRIG DISPLAY LOFF LOn LSc* CCN* rem* MAST* ATT ÄNDRA DRIFTSTYP KNAPP ÅTGÄRD BESKRIVNING Lokal avstängning. Enheten stoppas i lokalt driftsläge. Lokal igångsättning. Enheten har lokal styrning och tillåts att starta. Lokal igångsättning timer reglering. Enheten har lokal styrning. Den tillåts att starta om tidsperioden är bemannad. Om timerprogrammeringen är inställd på obemannad period förblir enheten avstängd tills en bemannad tidsperiod inträder. Detta visas om enheten är utrustad med ett CCN/"klockkort" (tillbehör). Se kapitel 3.1. CCN. Enheten regleras via CCNkommandon. Detta visas om enheten är utrustad med ett CCN "klockkort" (tillbehör).se kapitel 3.1. Extern. Enheten regleras externt via kontakter. Masterenhet. Enheten arbetar som master i en lead/lagkonfiguration. Detta visas om enheten är konfigurerad för master/slavdrift och om enheten är utrustad med ett CCN "klockkort" (tillbehör). Se kapitel Förklaring * Visas om konfigurationen så kräver. Kapitel 5.1 ger en mer detaljerad beskrivning av de kommandon som används för att starta och stanna enheten, analyserat efter driftstyp Att stoppa enheten i lokalt driftsläge Enheten kan när som helst stoppas i lokalt driftsläge via start/ stoppknappen. ATT STOPPA ENHETEN KNAPP ÅTGÄRD 2SIFFRIG DISPLAY 4SIFFRIG DISPLAY Tryck ned Start/Stopp C LOFF knappen kortare än 4 sekunder (en kort nedtryckning är tillräckligt). När knappen släpps, stannar enheten utan någon ytterligare åtgärd Att starta enheten och val av driftstyp Enheten kan starta i lokalt driftsläge eller så kan driftstypen ändras när som helst med hjälp av start/stoppknappen. I exemplet nedan stoppas enheten (LOFF) och användaren vill starta enheten i lokalt läge. Tryck ned knappen för val av driftstyp i mer än 4 sekunder. Håll nere Start/Stoppknappen. De tillgängliga driftstyperna visas i tur och ordning till dess att knappen släpps upp. 2SIFFRIG 4 SIFFRIG DISPLAY DISPLAY C LOFF LOn LSc Släpp upp Start/Stoppknappen när önskad driftstyp visas i displayen (i detta exempel L On). "C" blinkar i den tvåsiffriga displayen för att visa att styrfunktionen väntar på en bekräftelse. Tryck ned Enterknappen för att bekräfta den valda driftstypen (i detta exempel: LOn). "t" visas i den tvåsiffriga displayen för att indikera den valda driftstypen. Om Enterknappen ej trycks ned snabbt nog raderar styrfunktionen ändringen och fortsätter att arbeta efter tidigare driftstyp. t rem LOn LOn 9

10 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning 4.3 Menyer Val av meny MENUknappen gör det möjligt att välja en meny från de 10 menyer, som finns tillgängliga. Varje gång som denna knapp trycks ned tänds en av de 10 lysdioderna i tur och ordning bredvid de symboler, som representerar de olika menyerna. Om en meny är tom, tänds inte dess lysdiod. Håll nere MENUknappen för att snabbt rulla igenom de olika menyerna Val av en menyfunktion Med hjälp av upp och nedåtpilarna är det enkelt att rulla igenom menyfunktionerna. Menyfunktionernas värden visas i den tvåsiffriga displayen. Funktionens värde ökar eller minskar varje gång som upp eller nedåtpilen trycks ned. De menyfunktioner som ej är i bruk eller som är inkompatibla med konfigurationen visas ej. Värdet eller statusen på den aktiva funktionen visas i den 4siffriga displayen. För att snabbt rulla igenom funktionerna, håll upp eller nedåtpilen nedtryckt. Följande exempel visar hur man når funktion 3 i tryckmenyn (PRESSURE). VAL AV MENYFUNKTION DRIFT TRYCK NED LYSDIOD, FUNK. NUMMER KNAPP MENY 2SIFFRIG DISPLAY Tryck ned MENUknappen tills lysdioden för PRESSURE (tryck) 0 tänds Att modifiera värdet på en parameter/tillgänglighet till en undermeny (submenu) Tryck ned Enterknappen i mer än 2 sekunder för att nå modifikationsläget eller för att välja en undermeny. Här är det sedan möjligt att korrigera värdet på en funktion eller välja en undermeny genom att trycka på upp och nedåtpilarna (förutsatt att du har befogenhet att ändra på funktionen). När modifieringsläget är aktivt blinkar lysdioden för den huvudmeny till vilken funktionen hör i menyblocket. När önskat värde har uppnåtts, tryck åter ned Enterknappen för att bekräfta ändringen eller för att nå en undermeny. Nu upphör lysdioden för den meny, till vilken funktionen hör, att blinka. Det är en indikation på att modifikationsläget ej längre är aktivt. I modifikationsläget ökar eller sjunker värdet i etapper om 0,1 varje gång som pilknapparna trycks ned. Om någon av pilknapparna hålls intryckt sker förändringen av värdet snabbare. ANMÄRKNING: För att nå en undermeny kan det krävas ett lösenord. Se kapitel Det följande exemplet visar hur man ändrar på värdet på punkt 1 i börvärdesmenyn. 0 Tryck ned någon av pilknapparna 1 tills 3 syns i den 2siffriga displayen (funktion nummer 3)

11 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning ATT ÄNDRA VÄRDET PÅ EN PARAMETER DRIFT TRYCK NED KNAPP LYSDIOD FUNKTIONSNUMMER FUNKTIONSVÄRDE 2SIFFRIG DISPLAY 4SIFFRIG DISPLAY Håll nere MENU knappen tills lysdioden för SETPOINT tänds 0 Tryck ned en av piltangenterna tills siffran 1 syns i den 2siffriga displayen (funktionsnummer 1 börvärde, kyla 2). Värdet för börvärde 2 visas i den 4siffriga displayen (6.0 C i detta exempel). Tryck ned Enterknappen i mer än 2 sekunder för att möjliggöra modifiering av det värde som hör ihop med funktion 1. Börvärdesmenyns lysdiod (setpoint) blinkar som en indikation på att modifieringsläget är aktivt. Fortsätt att trycka ned nedåtpilen tills värdet 5.7 visas i den 4siffriga displayen. Börvärdesmenyns lysdiod fortsätter att blinka Tryck åter ned Enterknappen för att bekräfta ändringen. Det nya börvärdet är nu 5.7 C. Börvärdesmenyns lysdiod slutar att blinka som en indikation på att modifieringsläget ej längre är aktivt Rullande textremsa i den 4siffriga displayen (expanderad text) Då Enterknappen trycks ned visas en förklarande text bestående av upp till 23 tecken, som scrollas fram i den 4siffriga displayen. Samtliga användarmenyer har denna funktion. När hela texten har visats, så återgår displayen till att visa funktionsvärdet. Funktionen kan blockeras via användarens konfigurationsmeny. Väljer man bort detta är det följaktligen endast värden som visas i displayen. 11

12 MENYSTRUKTUR Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning HUVUDMENYER STATUS TEMPERATURER TRYCK BÖRVÄRDEN INGÅNGAR UTGÅNGAR KONFIGURATION LARM LARMHISTORIK LARM SUBMENYER Användare [USEr] SUBSUBMENYER SERVICE FABRIK DRIFTSTID 1 DRIFTSTID 2 UNDERHÅLL [SErviCE] [FACtorY] [RuntiME 1] [RuntiME 2] [MAintEnAnCE] ANVÄNDARE 1 ANVÄNDARE 2 SCHEMA 1 SCHEMA 2 LEDIGHET TIMME+DATUM SÄNDNING SERVICE 1 SERVICE 2 MASTER/SLAV HSM [USEr 1] [USEr 2] [SCHEduLE 1] [SCHEduLE 2] [HoLidAy] [date] [brodcast] [SErviCE 1] [SErviCE 2] [MAStEr SLAvE] [HSM] PERIOD 1 PERIOD 1 LEDIGHET 1 [PEriod 1] [PEriod 1] [HoLidAy 1] PERIOD 2 PERIOD 2 LEDIGHET 2 [PEriod 2] [PEriod 2] [HoLidAy 2] SUBSUBSUBMENYER PERIOD 3 PERIOD 3 LEDIGHET 3 [PEriod 3] [PEriod 3] [HoLidAy 3] PERIOD 4 PERIOD 4 LEDIGHET4 [PEriod 4] [PEriod 4] [HoLidAy 4] PERIOD 5 PERIOD 5 LEDIGHET 5 [PEriod 5] [PEriod 5] [HoLidAy 5] PERIOD 6 PERIOD 6 LEDIGHET 6 [PEriod 6] [PEriod 6] [HoLidAy 7] PERIOD 7 PERIOD 7 LEDIGHET 7 [PEriod 7] [PEriod 7] [HoLidAy 7] PERIOD 8 PERIOD 8 LEDIGHET 8 [PEriod 8] [PEriod 8] [HoLidAy 8] LEDIGHET15 [HoLidAy15] LEDIGHET 16 [HoLidAy16] ANMÄRKNING: Funktionerna inom klamrar visar det som syns i displayen. 12

13 Menyträdsstruktur Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning FUNK. 0 1 STATUS Standarddisplay Driftsläge TEMPERATUR Ingående köldbärartemperatur Utgående köldbärartemperatur 2 3 Vätskekylare, bemannat/obemannat driftsläge* Antal minuter kvar Ingående kylmedeltemperatur Utgående kylmedeltemperatur 4 Val av kyla/värme Utomhustemperatur Kyla/värme, status Val av värmeåtervinning* återvinningsstatus Mättad hetgastemperatur, krets A Mättad suggastemp. krets A Mättad hetgastemperatur, krets B* 8 Enhetens kapacitet i % Mättad suggastemp. krets B* Kapacitet, krets A i %* Kapacitet, krets B i %* Aktuell effektbegränsning i % Effektbegr. slavaggregat i %* Börvärde i lokalt driftsläge* Börvärde, bemannat/obemannat driftsläge* Aktivt börvärde Utg.vattentemp., kylmedelkylare* Systemvattentemperatur* 16 Reglerpunkt 17 Reglerad vattentemperatur Förklaring * Visas endast i vissa konfigurationer ** Visas om larmet existerar Används ej TRYCK Hetgastryck, krets A Suggastryck, krets A Hetgastryck, krets B* Suggastryck, krets B* BÖRVÄRDEN Börvärde 1 Börvärde 2 Börvärde 1*, värme Börvärde 2*, värme Börvärde 3*, värme Effektbegränsning, börvärde 1* Effektbegränsning, börvärde 2* Effektbegränsning, börvärde 3* Nedkylningshastighet* Kyla tröskel för ingen förskjutning* Kyla tröskel för full förskjutning* Kyla förskjutningsvärde* tröskel för ingen förskjutning* tröskel för full förskjutning* förskjutningsvärde* INGÅNGAR Kontakt 1: på/av Kontakt 2: värme/kyla eller värmeåtervinning Kontakt 3: effektbegränsning/val av börvärde Kontakt 4: val av effektbegränsning* Kontakt 5: val av börvärde* Kontakt 6: val av börvärde* Säkerhetskretsens status Status, köldbärarpumpens driftskontakt* Status, kylmedelpumpens driftskontakt* Felkontakt, kompressor, krets A Felkontakt, kompressor, krets B* UTGÅNGAR Kompressorstatus, krets A Kompressorstatus krets B* Fläktstatus, enhet utan kondensor, krets A Fläktstatus, enhet utan kondensor, krets B* Fläktstatus, kylmedelkylare Status, köldbärrpump 1* Status, köldbärarpump 2* Status, kylmedelpump 1* Status, kylmedelpump 2* Kylmedel, hastighetspump 1* Kylmedel, hastighetspump 2* Status, larmkrets A och B Status, panna* Hastighet, fläkt A i %* Hastighet, fläkt B i %* Status, magnetventil Test, användargränssnitt KONFIGURATION SUBMENU: Användarkonfiguration (USEr) SUBMENU: Servicekonfiguration (SErviCE) SUBMENU: Fabrikskonfiguration (FACtorY) LARM Antal aktiva larm/ återställningar** Aktiv larmkod 1** LARMHISTORIA Historik, larmkod 1** Historik, larmkod 2** DRIFTSTID SUBMENU: Driftstid 1 SUBMENU: Driftstid 2 Aktiv larmkod 2** Historik, larmkod 3** SUBMENU: Underhåll Aktiv larmkod 3** Historik, larmkod 4** Aktiv larmkod 4** Aktiv larmkod 5** Historik, larmkod 5** Historik, larmkod 6** Historik, larmkod 7** Historik, larmkod 8** Historik, larmkod 9** Historik, larmkod 10** Anmärkning: Funktioner inom parenteser visar vad som visas på användargränssnittet 13

14 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Beskrivning av informationsmenyn INFORMATIONSMENY (3) FUNK. FORMAT ENHETER BESKRIVNING Automatiskt visningsläge. Följande displayer visas: ±nn.n 1 C LOFF LOn LSc CCn rem MASt OFF ready delay StOPPing running tripout OvErridE OCCUPIEd UNOCCUPIEd COOL HEAT BotH ALArM ALErt MAStEr SLAvE 1 [1] nn 2 [2] occu unoc Forc 3 nn.n minuter 4 [2] HEAt COOL 5 [2] HEAt COOL both Forc 6 [2] recl no 7[2] % recl no Forc 8 nnn % 9 nnn % 10 [2] nnn % 11 nnn Forc % 12 [2] nnn % 13 [2] SP1 SP2 SP3 AUtO 14 [2] occu unoc Forc 1: Reglerad vattentemperatur: Temperaturen på det vatten som enheten försöker hålla vid reglerpunkten. 2: Enhetens driftstyp Lokal avstängning Lokal igångsättning Lokal igångsättning baserat på enhetens klocka. Visas om CCN "klockkort" är installerat. CCN styrning. Visas om CCN "klockkort" är installerat. Extern styrning Masterenhet 3: Enhetens status Avstängd: Enheten stannas och tillåts ej att starta. Klar: Enheten tillåts att starta. Fördröjning: Enheten har startfördröjning. Denna fördröjning är aktiv efter det att enheten har satts igång. Denna fördröjning kan konfigureras i användarens konfigurationsmeny. Stannar: Enheten håller på att stängas av. Igång: Enheten är i drift eller har tillåtelse att starta. Larmenheten avstängd Begränsning: Driftsvillkoren tillåter ej total drift. 4. Bemannad/obemannad status Bemannad: Enheten befinner sig i bemannat läge Obemannat: Enheten befinner sig i obemannat läge 5. /kyla driftsläge Kyla: Enheten arbetar med kyldrift : Enheten arbetar med värmedrift Båda: Enheten arbetar med kyldrift (kompressorer) och värme (panna). Endast med HSM drift. 6: Larmläge Larm: Driften är helt stoppad på grund av ett fel. Varning: Något är fel, men driften är inte helt stoppad. 7: Master/Slav status Master: Master/slavstyrningen är aktiv och enheten arbetar som master (ledande). Slav: Master/slavstyrningen är aktiv och enheten arbetar som slav (följande). Aktiva driftlägeskoder. Varje aktivt läge visas i tur och ordning. Funktionen döljs när den inte är tillgänglig. Om Enterknappen trycks ned när en kod visas, syns en längre, förklarande text i den 4siffriga displayen. Se beskrivning i nästa tabell. Denna funktion indikerar om enheten befinner sig i bemannat/obemannat läge. Visas om CCN/"klockkortet" är installerat. Bemannat Obemannat Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln är inställd via CCN. Startfördröjning. Denna funktion indikerar antalet minuter innan enheten kan starta. Startfördröjningen är alltid aktiv när enheten har aktiverats. Fördröjningen kan aktiveras i användarens konfigurationsmeny 1. Val av kyla/värme: Funktionen är både läs och skrivbar om enheten befinner sig i lokalt driftsläge. Den visas endast om enheten arbetar efter driftstyperna LOFF, LOn eller LSc. Funktionen visas för värmepumpar eller om enheten reglerar en panna. Val av värmedrift Val av kyldrift /kyldrift. Denna funktion indikerar om enheten arbetar i kyl eller värmeläge. Visas om enheten reglerar en panna. Kyla Båda: Enheten arbetar i kyldrift (kompressorer) och värme (panna). Endast med HSM drift. Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln ställts in via CCN. återvinningsläget valt. Denna funktion är skrivbar om enheten befinner sig i lokalt driftsläge. Val av värmeåtervinningsläge Normalt läge återvinningsläge. Denna funktion indikerar om enheten arbetar i värmeåtervinningsläget, och visas endast om detta läge har konfigurerats. återvinning aktiverad Normalt Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln ställts in via CCN. Enhetens totala effekt: Detta är procenttalet av den kompressoreffekt som används av enheten. Total aktiv effekt, krets A. Detta är procenttalet av den kompressoreffekt som används av krets A. Total aktiv effekt, krets B. Detta är procenttalet av den kompressoreffekt som används av krets B. Endast två kretsar. Aktiv effektbegränsning. Detta är enhetens auktoriserade driftseffekt. Se kapitel 5.7. Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCN styrning och om variabeln ställts in via CCN. Aktiv effektbegränsning, slavenhet. Visas när master/slav konfiguration är aktuell. Val av börvärde i lokalt driftsläge. Denna punkt är både läs och skrivbar. Visas endast när enheten arbetar efter driftstyp LOFF, LOn eller LSc. SP1 = kyla/värme börvärde 1 SP2 = kyla/värme börvärde 2 SP3 = börvärde, värme 3 AUtO = aktivt börvärde beror på schema 2 (val av schema för börvärde). Se kapitel och Börvärde, bemannat läge. Visas om CCN/"klockkortet" är installerat Bemannat: Börvärde 1, kyla, är aktivt Obemannat: Börvärde 2, kyla, är aktivt Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCNstyrning och om variabeln är inställd via CCN. 14

15 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning INFORMATIONSMENY (3) fortsättning FUNK. FORMAT ENHETER BESKRIVNING 15 ±nn.n C Aktivt börvärde. Detta är det aktuella börvärdet för kyla/värme: Det refererar till börvärde 1 för kyla 1 eller börvärde 2 för kyla/värme. Se kapitel ±nn.n Forc C 17 ±nn.n C 1 Denna funktion är dold när den ej används 2 Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer Reglerpunkt. Detta är det börvärde som styrfunktionen använder för att justera utgående eller ingående vattentemperatur (i enlighet med konfiguration). Reglerpunkt = aktivt börvärde + förskjutning. Se kapitel 5.6 Värdet visas tillsammans med 'Forc' när enheten arbetar med CCNstyrning och om variabeln är inställd via CCN. Reglerad vattentemperatur. Den vattentemperatur som enheten försöker hålla vid reglerpunkten. BESKRIVNING AV DRIFTSLÄGEN (FUNKTION 1 PÅ INFORMATIONSMENYN) LÄGE # LÄGETS BETECKNING 1 Aktiv startfördröjning 2 Andra börvärdet för kyla/värme aktivt 3 Tredje börvärdet för värme aktivt 4 Aktiv börvärdesförskjutning 5 Aktiv effektbegränsning 6 Aktiv nedkylningshastighet 7 Aktiv växling mellan köld/ värmebärarpumpar 8 Aktiv växling mellan kylmedelpumpar 9 Periodisk start köld/värmebärarpump 10 Periodisk start kylmedelpump 11 Kondenseringsläge, nattdrift 12, 13 Skydd, låg förångningstemperatur 14, 15 Högtrycksskydd 16, 17 Hetgasskydd 18 Skydd mot låg, ingående värmebärartemperatur, värmeläge 19 Aktiv panna 20 Enheten arbetar med SMstyrning 21 Aktiv master/slavlänk BESKRIVNING Startfördröjningen är i drift så snart som enheten aktiverats. Om tidsfördröjningen ej har löpt ut är läget aktivt. Tidsfördröjningen aktiveras i Användarkonfigurationsmenyn 1. Det andra börvärdet för kyla/värme är aktivt. Se kapitel Det tredje börvärdet för värme är aktivt. Se kapitel I detta läge används förskjutningsfunktionen för att justera börvärdet för utgående vattentemperatur. Se kapitel 5.6. I detta läge är enhetens tillåtna driftsområde begränsat. Se kapitel 5.7. Nedkylningsfunktionen är aktiv. I detta läge är hastigheten på vattnets temperaturfall eller ökning (värmeläge) i C/min begränsat till ett förinställt värde för att förhindra överbelastning i kompressorn. Rampfunktionen måste konfigureras (se användaren konfigurationsmeny 1). Rampfunktionens värden kan modifieras (se börvärdesmeny). Enheten är utrustad med två köld/värmebärarpumpar och driften växlar mellan dessa båda. Se kapitel 5.3. Enheten är utrustad med två kylmedelpumpar och driften växlar mellan dessa båda. Se kapitel 5.3. Enheten är stoppad och pumpen startar varje dag kl under två sekunder. Funktionen konfigureras i användarens konfigurationsmeny 1. Se kapitel 5.3 och Enheten är stoppad och pumpen startar varje dag kl under två sekunder. Funktionen konfigureras i användarens konfigurationsmeny 1. Se kapitel 5.3 och Nattdriften är aktiv. Fläkten arbetar med låg hastighet (om driftsvillkoren så tillåter) och enhetens kapacitet kan begränsas. Se kapitel 5.8 och = krets A och 13 = krets B. Förångarens skydd mot låg förångningstemperatur är aktivt. I detta läge kan kretsens kapacitet reduceras, men tillåts ej att öka. 14 = krets A och 15 = krets B. Kretsens skydd mot högt kondenseringstryck har aktiverats. Kretsens kapacitet har reducerats och tillåts ej att öka. 16 = krets A och 17 = krets B. Hetgasskyddet är aktivt. I detta läge tillåts ej kretsens kapacitet att öka, och kretsen kan lastas av. Enheten lastas av när den befinner sig i värmeläge, och köldbärartemperaturen understiger de tillåtna tröskelvärdena. Enheten reglerar en panna och denna är i drift. Se kapitel Enheten regleras via System Manager (FSM, CSM III eller HSM). Enheten är ansluten till en sekundär enhet genom en master/slav länk och detta läge är aktivt. 15

16 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Beskrivning av Temperaturmenyn TEMPERATURMENYN [2] FUNK. FORMAT ENHET KOMMENTARER 0 ±nn.n C Ingående köldbärartemperatur 1 ±nn.n C Utgående köldbärartemperatur 2 [1] ±nn.n C Ingående kylmedeltemperatur 3 [1] ±nn.n C Utgående kylmedeltemperatur 4 ±nn.n C Utomhustemperatur 5 ±nn.n C Mättad hetgastemperatur, krets A 6 ±nn.n C Mättad förångningstemperatur, krets A 7 [1] ±nn.n C Mättad hetgastemperatur, krets B 8 [1] ±nn.n C Mättad förångningstemperatur, krets B 9 [1] ±nn.n C Utgående vattentemperatur, kylmedelkylare 10 [1] ±nn.n C Systemets köld/värmebärartemperatur. Används för master/slav reglering, 2krets enheter Beskrivning av Tryckmenyn (Pressure) TRYCKMENYN [2] FUNK. FORMAT ENHETER KOMMENTARER 0 nnnn kpa Hetgastryck, krets A. Relativt tryck. 1 nnn kpa Förångningstryck, krets A. Relativt tryck. 2 [1] nnnn kpa Hetgasttryck, krets B. Relativt tryck. 3 [1] nnn kpa Förångningstryck, krets B. Relativt tryck. Förklaring 1 Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer. 2 Menyn är endast läsbar. 1 Denna funktion används endast i vissa konfigurationer 2 Menyn är endast läsbar Beskrivning av börvärdesmenyn (2) (setpoint) BÖRVÄRDESMENY [2] FUNK. FORMAT ENHET OMRÅDE 0 ±nn.n C Se tabellen nedan 1 ±nn.n C Se tabellen nedan 2 nnn C Se tabellen nedan 3 [1] nnn C Se tabellen nedan 4 [1] nn.n C Se tabellen nedan 5 nnn % 0 till [1] nnn % 0 till [1] nnn % 0 till ±nn.n C/min 0.1 till [1] ±nn.n C Se tabell nedan 10 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 11 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 12 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 13 [1] ±nn.n C Se tabell nedan 14 [1] ±nn.n C 16 till 16 KOMMENTARER Denna funktion möjliggör visning och modifiering av börvärde 1* för kyla Denna funktion möjliggör visning och modifiering av börvärde 2* för kyla Möjliggör visning och modifiering av börvärde 1* för värme, visas endast för värmepumpar. Möjliggör visning och modifiering av börvärde 2* för värme*, visas endast för värmepumpar. Möjliggör visning och modifiering av börvärde 3* för värme, visas endast för värmepumpar. Börvärde 1, effektbegränsning. Begränsning sker via potentialfri kontakt. Funktionen används för att definiera den maximala effekt som enheten tillåts att använda, förutsatt att begränsningskontakten (kontakterna) uppnår gräns 1. Kontaktens styrning är beroende av enhetens typ och konfiguration. Se kapitel och Börvärde 2, effektbegränsning. Begränsning sker via potentialfri kontakt. Funktionen används för att definiera den maximala effekt som enheten tillåts använda, förutsatt att begränsningskontakten (kontakterna) uppnår gräns 2. Kontaktens styrning är beroende av enhetens typ och konfiguration. Visas och används endast på enheter med dubbla kretsar. Se kapitel för beskrivning av reglerkontakt. Börvärde 3, effektbegränsning. Begränsning sker via potentialfri kontakt. Funktionen används för att definiera den maximala effekt som enheten tillåts använda, förutsatt att begränsningskontakten (kontakterna) når gräns 3. Visas och används endast för enheter med dubbla kretsar. Se kapitel för beskrivning av reglerkontakt. Rampfunktion för kyla och värme. Denna parameter är endast tillgänglig om rampfunktionen bekräftats i användarens konfigurationsmeny 1. Funktionen visar hastigheten i temperaturfallet i C i förångaren. När pålastningen begränsas effektivt av rampfunktionen är läge 7 aktivt. Tröskel för ingen förskjutning, kyldrift** Full förskjutningströskel, kyldrift** Fullt förskjutningsvärde, kyldrift** Tröskel för ingen förskjutning, värmedrift** Full förskjutningströskel, värmedrift** Fullt förskjutningsvärde, värmedrift** 1 Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer. 2 Samtliga punkter i denna tabell kan modifieras. * Dessa börvärden kan användas för reglering av ingående och utgående vattentemperatur. Som standard reglerar enheten ingående köld/ värmebärartemperatur. Reglering av utgående köld/värmebärartemperatur kräver en modifiering av en parameter i servicekonfigurationsmenyn. * * Dessa parametrar är endast tillgängliga när förskjutningen baseras på utomhustemperaturen eller då delta T har valts i användarens konfigurationsmeny 1. Se kapitel &

17 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning REGLERING AV UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR BÖRVÄRDE C R407C Minimalt värde, kyla Vatten 5.0 Medium brine 0.0 Brine 10.0 Max. kylvärde 20.0 Återkoppling, börvärde, kyla 6.0 Minimum värde, värme 20.6 Maximum värde, värme 51.7 Återkoppling, börvärde, värme 48.0 FÖRSKJUTNINGSTRÖSKLAR I KYL ELLER VÄRMELÄGE Förskjutningströskel Noll Maximal Förskjutning baserad på 10 till 51 C 10 till 51 C utomhustemperatur Förskjutning baserad på 0 till 11.1 C 0 till 11.1 C Delta T REGLERING AV INGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR BÖRVÄRDE C R407C Minimalt värde, kyla Vatten 11.1 Medium brine 6.1 Brine 3.9 Maximalt värde, kyla 26.1 Återkoppling, börvärde, kyla 12.0 Minimalt värde, värme 14.4 Maximalt värde, värme 50.0 Återkoppling, börvärde, värme Beskrivning av Ingångsmenyn (Inputs) INGÅNGSMENY [2] FUNK. FORMAT ENHET 0 open/clos 1 [1] open/clos 2 open/clos 3 open/clos 4 [1] open/clos 5 [1] open/clos 6 [1] open/clos 7 open/clos 8 open/clos 9 b 1 b 2 b 3 10 [1] b 1 b 2 b 3 KOMMENTARER Status, extern kontakt 1. Denna kontakt används för att starta och stanna enheten. Kontakten är endast aktiv om enheten arbetar i externt driftsläge (rem). Se kapitel 3.6 för beskrivning av hur kontakten ansluts. Status, extern kontakt 2. Denna kontakt används för att välja kyl eller värmedrift. Gäller för värmepumpar och för igångkörning av panna. Denna kontakt är endast aktiv om enheten arbetar med extern styrning (rem). Se kapitel 3.6 för beskrivning av hur kontakten ansluts. Status, extern kontakt 3. Funktionen av denna kontakt är beroende av enhetstyp. Enheter med en krets: Denna kontakt kan antingen användas för att begränsa enhetens effekt eller för att välja ett börvärde, vilket beskrivs i Användarkonfigurationen. Om kontakten används för val av börvärde är den endast aktiv när enheten arbetar i externt driftsläge. Används den för effektbegränsning, så är den aktiv i alla driftstyper. Öppen kontakt: Enhetens effekt är ej begränsad eller så är styrningen baserad på börvärde 1. Sluten kontakt: Enhetens effekt är begränsad till begränsningsbörvärde 1 eller så baseras enhetens styrning på börvärde 2. Se kapitel för konfiguration av kontakt 3 kapitel för beskrivning av val av börvärde kapitel 5.7 för beskrivning av funktionen för effektbegränsning och 3.6 för beskrivning av anslutningen av kontakt 3 för enheter med en krets. Enheter med dubbla kretsar: Denna kontakt är multiplex med kontakt 4 för att möjliggöra val av effektbegränsningsvärde. Kontakten är aktiv i alla driftstyper. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel 5.7 för beskrivning av funktionen för effektbegränsning. Status, extern kontakt 4. Denna kontakt används endast på enheter med dubbla kretsar: Kontakten är multiplex med kontakt 3 för att möjliggöra val av börvärde. Kontakten är aktiv i alla driftslägen. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel 5.7 för beskrivning av funktionen för effektbegränsning. Status, extern kontakt 5. Denna kontakt används endast på enheter med dubbla kretsar: Kontakten är multiplex med kontakt 6 för att möjliggöra val av börvärde. Kontakten är endast aktiv i externt driftsläge. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel för beskrivning av funktionen för val av börvärde. Status, extern kontakt 6. Denna kontakt används endast på enheter med dubbla kretsar: Kontakten är multiplex med kontakt 5 för att möjliggöra val av börvärde. Kontakten är endast aktiv i externt driftsläge. Se kapitel för beskrivning av denna kontakt och kapitel för beskrivning av funktionen för val av börvärde. Interlockstatus (förregling). När denna kontakt öppnas stannar enheten eller förhindras från att starta och ett larm utlöses. Kontakten används för att reglera vätskeflödet. Dessutom kan en fältansluten säkerhetsutrustning anslutas i serie med denna kontakt (se kapitel 3.6). Köld/värmebärarpump, status på kontakter. När denna kontakt öppnas samtidigt som köld/värmebärarpumpen mottar ett startkommando utlöses en larm om felaktig pump. Kylmedelpump, status på kontakter. När denna kontakt öppnas samtidigt som kylmedelpumpen mottar ett startkommando utlöses en larm om felaktig pump. Kontakter, kompressorfel, krets A b 1 = fel A1 b 2 = fel A2 Kontakter, kompressorfel, krets B b 1 = fel B1 b 2 = fel B2 1: Denna funktion visas endast i vissa konfigurationer. 2: Menyn är endast läsbar. 17

18 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Beskrivning av menyn för Utgångar/Testmenyn (Output/test) Allmänt Denna meny visar statusen på styrfunktionens utgångar. När enheten är helt stoppad (LOFF) kan utgångarna aktiveras för manuella eller automatiska tester (behörigheten är skyddad av ett lösenord) Menybeskrivning UTGÅNGAR STATUS & TESTMENY [2] [3] FUNK. FORMAT ENHETER 0 b 1 b 2 1 [1] b 1 b 2 test FAIL Good test FAIL Good 2 [1] n test 3 [1] n test 4 [1] n 5 [1] On OFF test FAIL Good Forc 6 [1] On som ovan 7 [1] On som ovan 8 [1] On som ovan 9 [1] nnn % test FAIL Good Forc 10 [1] nnn % test FAIL Good Forc 11 b 1 b 2 test 12 [1] On OFF test 13 [1] nnn test % 14 [1] nnn test % 15 [1] b 1 b 2 test 16 [1] YES no test % BESKRIVNING Krets A kompressorer, kommandostatus b 1 = kompressor A1 b 2 = kompressor A2 I testläge visar pilknapparna 01 och10 i tur och ordning för att aktivera kompressorns utgångar. Under testfasen slås kompressorn till under endast 10 sekunder. Därefter är det inte möjligt att återstarta kompressorn under ytterligare 30 sekunder. När testet fullbordas visas följande information: Fail: visas om testet misslyckats p g a att kompressorn ej startat eller p g a omvänd kompressorrotation. Good: visas om testet lyckats Krets B kompressor, endast på enheter med dubbla kretsar b 1 = kompressor B1 b 2 = kompressor B2 I testläge... som ovan Antal fläktar i drift, krets A, extern kondensor Antal fläktar i drift, krets B, extern kondensor Antal fläktar i drift, kylmedelkylare Köld/värmebärarpump #1 reglerstatus. Visas ej om enheten ej reglerar en pump. On: Pumpen är i drift Stop: Pumpen stannar Forc: Denna funktion visas endast vid lokal avstängning av enheten (LOFF). I detta läge är det möjligt att starta pumpen utan fördröjning och under en obegränsad tidslängd. Pumpen förblir i drift tills någon knapp på operatörspanelen trycks ned, vilket leder till att pumpen omedelbart stängs av. Under testfasen, slås kraftmatningen till pumpen till under endast 10 sekunder. När testet har fullbordats visas följande: Fail: Visas om testet misslyckats p g a att pumpen ej har startat. Good: Visas om testet har lyckats och flödesvaktens närvarokontakt är stängd. Köld/värmebärarpump #2 reglerstatus. Visas inte om enheten inte reglerar en sekundär pump. Kylmedelpump med fast hastighet #1 reglerstatus. Kylmedelpump med fast hastighet #2 reglerstatus. Kylmedelpump med variabel hastighet #1 eller kylmedelpump med öppen krets reglerstatus. nnn: Pumphastighet i % Kylmedelpump med variabel hastighet #2 eller kylmedelpump med öppen krets eller trevägsventil reglerstatus. nnn: Pumphastighet i % eller ventilposition i % Kommandostatus, larmutgång b 1 = larm, krets A b 2 = larm, krets B I testläge visar pilknapparna 01 and 10 i tur och ordning, för att aktivera varje larmutgång. Panna kommandostatus. Visas om enheten reglerar en panna. Se kapitel Variabel fläkthastighet, kylmedelkylare eller krets A. Visas om enheten reglerar en fläkt med variabel hastighet i en kylmedelkylare eller en extern kondensor. Variabel fläkthastighet, krets B. Endast på enheter med dubbla kretsar där enheten reglerar en fläkt med variabel hastighet. Magnetventilstatus, pumpdown. I testläge visar pilknapparna 01 och 10 i tur och ordning, för att auktorisera testet en ventil i taget för varje ventil. b 1 = ventil, krets A b 2 = ventil, krets B Funktionen visas endast på enheter med extern kondensor Används endast för lokalt interfacetest. Gör så att alla lysdioder och block lyser eller blinkar för att se om de fungerar korrekt. 1 Denna funktion visas endast vid vissa enhetskonfigurationer 2 Testning är endast auktoriserad om enheten är i Local Offläge och alla kompressorer är avstängda. 3 Lösenord behövs endast för testning. Test Visas i tur och ordning med funktionsvärdet under test. 18

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Kontrollenhet pco 3 FLBB0MP20A, version 2.5 20120704 Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 Manualens syfte...3 1.2

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Instruktioner för microprocessor C²

Instruktioner för microprocessor C² μc 2 elektronisk kontroll Instruktioner för microprocessor C² www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Display och knappar 2 Programmering samt lagring av parametrar 3 Givareparametrar 4 Parametrar

Läs mer

THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV:2003-09-22. Reservation för eventuella ändringar

THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV:2003-09-22. Reservation för eventuella ändringar THERMOCOLD MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR Sid 1 Allmän beskrivning Sid. 3 Inledande anvisningar Sid. 3 Displayenhet Sid. 4 Direktparametrar Sid. 5 Översikt knappfunktioner Sid.

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning Instruktion för drift och skötsel 4.0179.40 2006-04-25 Ers. Carel MicroChiller II (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Allmänt Displayenhet (knappar) Microchiller

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT 00.01.05 BESKRIVNING MIKROPROCESSOR CAREL µchiller VENETO KYLAGGREGAT Infraröd Traktorgatan 2, 745 37 Enköping, Telefon 0171-47 90 75, Telefax, 0171-44 00 97 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Allmänt 3 Huvudkretskort,

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer