Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2007

2 Året som gått i korthet Julgransplundring i Folkets Hus Chris Österlund tillträdde som ny vd i april och augusti började Mikael Goliats som ny förvaltningschef Blomstermarknad på Backluravägen under våren Styrelseutbildning genomfördes för den nya styrelsen Utbildning i affärsmannaskap startade under augusti för alla anställda Ommålning av fasader på Carl Bondes väg, Bondängsvägen, Backluravägen sista etappen, Marstavägen 2-10 har fått ommålade husgavlar Kartläggning av processer låg till grund för organisationsförändring i oktober Deltog på Bomässan i Nynäshamns centrum Blomstermarknad på Backluravägen Ny kundtidning gavs ut under sommaren Installation av säkerhetsdörrar på Krokvägen Trapphusmöten hölls på Backlura under försommaren Toppstigen 1, 3, 5 renovering av balkonger och fönster, Valthornsvägen 1-9, 2 fick sina fönster renoverade Projektering av nyproduktion pågick under hela året Försäljning av det sista radhuset på Lejdarvägen 24 Valthornsvägen 1 och 3 blev stambytta Riskanalys av bolagets verksamhet presenterades under december Julgransplundringen i Folkets Hus blev väl besökt Nynäshamnsbostäders monter på Bomässan 2007

3 Innehåll Vd har ordet Nyproduktion Marknad Förvaltning Finansiering Hållbarhetsredovisning Medarbetare Styrelsen Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassafl ödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Notanteckningar Nyckeltal Revisionsberättelse Granskingsrapport Våra fastigheter Årsredovisningen är producerad av Nynäshamnsbostäder i samarbete med Cayenne design. Grafi sk form: Cayenne design Foto: Joacim Nieminen, Rolf Oxhagen, Patrik Österberg, Charlotte Friberg och Jennifer Nemie Tryck: Trosa tryckeri

4 Vd har ordet 2007 har på många sätt varit ett spännande år, både för mig personligen som ny i företaget och för Nynäshamnsbostäder. Efter en kundundersökning genomförd hösten 2006, visste jag redan när jag tillträdde tjänsten att det fanns ett missnöje med hur företaget sköter sina kundkontakter och löser kunders problem. Som ett allmännyttigt bostadsföretag i utkanten av Storstockholms bostadsmarknad är det oerhört viktigt för oss att hyresgästerna trivs och upplever att det är tryggt att bo hos oss. Nynäshamnsbostäders utveckling ska vara kunddriven, det har slagits fast av styrelsen i affärsplanen. Visionen är att kunna erbjuda stockholmsregionens mest attraktiva hyresrätter. I de satsningar vi gjorde under 2007 och de satsningar vi kommer att göra, ska vi alltid sätta kunden i främsta rummet. Vi kommer att fånga upp kundens behov och önskemål och vi kommer dessutom att tolka trender och skeenden i vår omvärld för att kunna utveckla vårt tjänsteoch produktutbud. Målet är att våra kunder värderar oss högre och att vi lever upp till vår profi l - kompetenta och engagerade medarbetare som trivs på jobbet. Det ger oss bättre förutsättningar för att skapa levande, trygga och stabila bostadsområden. Kundorienteringen måste balanseras av ett affärsmässigt agerande. Bolaget uppvisar en alltför låg lönsamhet. Under året har därför en omfattande översyn av organisationen, arbetsprocesserna och riskerna i verksamheten inletts. En ny organisation sjösattes den 1 oktober med ett successivt införande som ska vara klart 1 april En mer kostnadseffektiv verksamhet kommer förhoppningsvis att märkas under 2008 och framför allt från 2009 och framåt. Nynäshamnsbostäder har inte producerat nya bostäder i någon större omfattning på över tio år. Samtidigt befi nner vi oss i en region inom Stockholms län som fullständigt sjuder av utveckling och satsningar på infrastruktur. Utbyggnaden av väg 73 och tågspåren samt planerna för den nya hamnen i Norvik påverkar alla företag i Nynäshamn med omnejd, inklusive Nynäshamnsbostäder. Vi har aldrig upplevt en sådan efterfrågan på våra bostäder och företaget upplever historiskt låga nivåer på vakanserna. Ägaren har givit direktiv om att vi ska bygga ca 200 nya hyresrätter. Just nu planeras nyproduktion av drygt 140 lägenheter. Gemensamt för dem är att de moderna, med öppen planlösning, genomgående hög standard, med attraktiva lägen och är tillgängliga. Under 2007 har detaljplaner och bygglov utformats. Upphandlingen inleds under 2008 och när vi vet kostnaden tar styrelsen beslut om nyproduktionen. För att fi nansiera nyproduktionen beslutades för ett par år sedan att sälja och ombilda 124 lägenheter på Svedviksvägen till bostadsrätter. Den affären blir klar direkt efter årsskiftet och är en förutsättning - vid sidan av en rimlig prisbild för byggentreprenaden - för att ekonomisk kunna klara av att nyproducera bostäder. Årets resultat har påverkats rejält av några extraordinära händelser, vd-byte, påbörjad ombildning och ny organisation. Min förhoppning är att det har givit förutsättningar till en mer stabil ekonomisk utveckling i företaget under kommande år, till nytta för både ägare och hyresgäster. Chris Österlund 4

5 Heimdalsvägen, södra Nynäshamn 5

6 Nyproduktion I december 2006 meddelade kommunfullmäktige i Nynäshamn ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder att bygga nya bostäder för äldre. Kommunfullmäktige anvisade bolaget att söka utnyttja det statliga investeringsstödet till nyproduktion så långt det är möjligt. Delar av investeringsstödet upphörde per Av ägardirektiven framgick även att de nya bostäderna skulle planeras i kommunens olika delar med markanvisningar i centrala Nynäshamns, Ösmo, Sorunda, Stora Vika och på Torö. För att kunna få fullt investeringsbidrag, påbörjades byggena i de olika kommundelarna i form av en betongplatta för ett sophus redan före årsskiftet 06/07. Ny detaljplan krävdes för nyproduktionen i centrala Nynäshamn, Ösmo och på Torö. Merparten av arbetet med nyproduktionen under 2007 har därför fokuserats på detta. Kalkyler har tagits fram på basis av prognostiserade intäkter och kostnader för de nya bostäderna. Investeringskalkylerna utvisar en tillräckligt god avkastning på nyproduktionen i centrala Nynäshamn och i Ösmo, medan däremot nyproduktionen i kommunens ytterområden sannolikt kommer att innebära nedskrivningsbehov om ca miljoner kronor. Nynäshamnsbostäder äger marken som anvisats för de nya bostäderna i Stora Vika. På de andra fyra platserna skall marken överlåtas från kommunen till Nynäshamnsbostäder. Vad gäller tomten i centrala Nynäshamn har ett markbyte skett med Nynäshamns kommun. Kommunen har erhållit fastigheten Drabanten i utbyte mot fastigheten Balder Östra. Efter värdering har en mellanskillnad om 3,4 miljoner kronor räknats fram och ska debiterats bolaget. Fram till årsskiftet har nyproduktionen upparbetat 2,6 miljoner kronor som redovisas i balansräkningen under pågående arbeten. Beslutet om att bygga fattas av styrelsen under nästa år i och med att upphandlingen av byggentreprenaderna är klara. Först då är det möjligt att ta ställning om kalkylerna håller. Om styrelsen fattar ett beslut om att bygga, är målet att de nya bostäderna ska bli klara till årsskiftet 08/09. Totalt handlar det om en investeringsvolym om ca 160 miljoner kronor. Situationsplan för Balder Östra i Nynäshamns centrum 6

7 Fotomontage som visar de planerade nya bostäderna i centrala Nynäshamn 7

8 Marknad Uthyrningsläget och efterfrågan Under 2007 ökade efterfrågan på våra bostäder. Nynäshamnsbostäder hade vid årsskiftet 2007/2008 cirka personer i sin intressekö. Vi märker att efterfrågan ökar och då främst från människor utanför kommunen. Intresset har ökat beroende på att Nynäshamn kan erbjuda kvalité i sitt boende samt att tillgängligheten till kommunen kommer att bli bättre. De personer som stod i intressekön önskade i första hand bostad i områdena Heimdal och Stora Vika. Av Nynäshamns kommuns över invånare bor cirka hos Nynäshamnsbostäder, dvs nästan en femtedel. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick vid årsskiftet till 99%, vilket kan jämföras med året innan då uthyrningsgraden var 96,4%. Av- och omflyttning från bostäder under året var 23,4% varav inom beståndet 14,8%. Att minska av- och omflyttningen är av stort intresse för företaget, eftersom varje flytt kostar pengar. Kunder Därför är det viktigt att Nynäshamnsbostäder kontinuerligt stärker sitt varumärke och även företagets anseende. En mycket lyckad aktivitet var Nynäshamnsbostäders medverkan på Bomässan i augusti. Störst intresse fanns för vår nyproduktion där många ställde sig i kö. Vi hade även aktiviteter för våra kvarboende kunder, julgransplundringen i Folkets hus lockade många och är mycket populärt och välbesökt varje år. Ett annat inslag är Blomstermarknaden där våra kunder kan köpa blommor till ett reducerat pris. För att göra vårt varumärke mer känt har vi bland annat profi lerat oss vid den stora reklamtavlan vid Globen och även haft inslag i radiokanalen Lugna favoriter. Under 2007 startade Nynäshamnsbostäder ett projekt för att förbättra företagets interna information bland annat via ett nytt intranät. Den interna informationen är ju av avgörande betydelse för att personalen ska kunna sköta sitt arbete på ett riktigt sätt ut mot hyresgästerna. Hyresintäkter I Nynäshamnsbostäders lägenheter bodde 2007 i genomsnitt 1.9 personer. Tittar man på åldersstrukturen bland de boende är den största gruppen år tätt följt av åringar. Vi ser också att åringar är en stor grupp. Det innebär att efterfrågan kommer att öka på lägenheter med hiss för de äldre samt små och billiga för de yngre. I vår affärsplan har ett förbättrat NKI (Nöjd Kund Index) lyfts fram som ett av våra huvudmål. Processarbetet sattes igång under hösten där vi tog fram det som vi själva tycker måste skärpas till. En bättre dialog med våra kunder, hålla vad vi lovar, delegerat och klarlagt ansvar, snabba beslutsvägar, rätt kompetens på varje funktion och ett affärsmässigt tänkande på alla nivåer. Ett nytt sätt att informera kom till under året. I vår nya kundtidning Värdens nyheter kan vi kommunicera med våra kunder på ett sätt som vi har saknat tidigare. Marknadsföring och kommunikation Procent Snitthyra kr/m² Vakansgrad År Nynäshamnsbostäder agerar på en bostadsmarknad med ett fl ertal konkurrenter inom Stockholmsområdet År 8

9 Förvaltning 2007 års hyresförhandling resulterade i en höjning med 1,5 procent. Lejdarvägen 24, den sista lägenheten inom området Barken, såldes under året. Under hösten 2006 gjordes en kundundersökning av bolaget vilket visade att våra hyresgäster inte var nöjda med sitt boende, resultatet blev 61% (normalt för allmännyttan är runt 70%). Det var ett av skälen till starten på processarbetet som alla medarbetarna blev delaktiga i under hösten. Nynäshamnbostäder har i detalj gått igenom uthyrnings-, felanmälans-, störnings- och krav processerna. Genomgångarna ledde till en omorganisation som kommer att införas successivt under första delen av Under året har Nynäshamnsbostäder gjort en riskanalys och tagit fram en krishanteringsplan. En tioårig underhållsplan har tagits fram där vi i detalj kan se de insatser som bör utföras. Stambyten kommer att vara en av de stora insatserna en lång tid framöver. Energideklarationen ska vara klar 2008/2009 och vad den kommer att betyda i form av åtgärder har vi svårt att överblicka i dagsläget. Skulle den innebära stora kostnader framöver måste vi med allsäkerhet göra omprioriteringar i underhållsplanen. påbörjats och kommer att slutföras under Ett nytt grepp är Bomiljöbevakning där kunden kan ringa direkt och få hjälp med t ex möta upp vid pendeltågstation, störningar från granne, riktad rondering och kontroll i området. De stora underhållsinsatser som gjorts under året är stambytet på Valthornsvägen som fortsätter under Även upprustning av tvättstugor, fönsterrenovering på Valthornsvägen, målning fasader på Backluravägen (fastigheten Ribban 15), målning fasader Carl Bondes väg, balkonger Toppstigen/Krokvägen, upprustning av den yttre miljön på Backluravägen har gjorts under året. Vattenskador har ökat markant i beståndet, under året har Nynäshamnsbostäder åtgärdat cirka 100 st. Det är ett stort problem och kostar hyresgästerna stora pengar. Vi kommer under 2008 att jobba mer förebyggande och hoppas få ner antalet skador i framtiden. VLU-avtalet (valfritt lägenhetsunderhåll) har sagts upp, en enkätundersökning kommer att skickas ut till samtliga kunder och kommer att ligga till grund för hur det inre underhållet framöver ska se ut. Vart går hyran? Trygghet och säkerhet är en av de åtgärder som vi prioriterar. Skalskyddet på Backluravägen 3-35 har Underhållskostnad 17% 2% 33% % 200 Kr/m² År 13% 14% Reparation, underhåll och skötsel av fastigheter El, vatten och sophantering Uppvärmning Personal och övriga förvaltningskostnader Räntor, netto Fastighetsskatt 9

10 Finansiering 2007 kan enkelt delas in i före och efter turbulensen på de fi nansiella marknaderna. Problemen med de amerikanska subprimelånen uppdagades i augusti och kom att påverka aktie- och ränteutvecklingen under återstoden av året. Oroligheterna ledde till en internationell likviditetskris i banksektorn vilket i hög grad även påverkade de svenska bankerna. Skillnaden mellan fast och rörlig ränta minskade konstant under året och vid årets slut var den helt utraderad. Vid årets början prissattes 3-mån Stibor till 3,28 % för att avsluta 2007 på 4,67 %, vilket ger en uppgång på 139 räntepunkter. Den 5-åriga swapräntan började på 4,16 % och steg med 48 räntepunkter till 4.64 %. Att skillnaderna mellan rörliga och fasta räntor minskar i slutet av en högkonjunktur är inte onormalt, däremot är uppgången i 3-månader Stibor denna gången osedvanligt hög. Riksbanken valde till stora delar att genomföra de höjningar som utfästs men hamnade i slutet av året i ett dilemma, avtagande tillväxt och oro skulle ställas mot en stigande infl ation. De valde till slut att lämna styrräntan oförändrad med hänvisning till den fi nansiella turbulensen och eventuella reala implikationer på den ekonomiska tillväxten. Portföljens utveckling under året Nynäshamnsbostäder har en lånestock på 675,6 mkr. Säkerheten består av kommunal borgen med 523,6 mkr och pantbrev med 152 mkr. hänvisning till ränteläget och den oro som varit på marknaden har ett fåtal nya swappar gjorts och vid årets slut var räntebindningen bestämd med swappar för 300 mkr. Portföljens snittränta ökade med ca 90 punkter under året. Genomsnittlig löptid för räntebindning minskade från drygt två år till knappt ett och ett halvt år. Räntenettot för året slutade på 25,1 mkr. Strategitest Alla företag har olika förutsättningar i de fi nansiella frågorna beroende på var man är geografi skt belägen, om man har tillgång till kommunal borgen, vilken typ av bestånd man har i sin portfölj, skuldsättningsnivå samt hur stark balansräkning man har. Då valet av fi nansiell strategi har stor påverkan på företagets framtida lönsamhet valde Nynäshamnsbostäder att göra ett strategitest hösten I ett strategitest simuleras låneportföljer med olika sammansättningar och förfallotider och man kan se hur dessa skulle påverka företagets resultat- och balansräkning. Testet tar hänsyn till befi ntlig låneportfölj och företagsspecifi ka händelser. Till strategitestet levererades en balans- och resultaträkning, budgeten för 2008 samt en 5-årsprognos. Ett antal olika varianter på låneportföljer testades och styrelsen tog i december 2007 beslut om vilken portfölj som företaget ska arbeta efter de kommande 12 månaderna. Snittränta samt kapitalbindning per år Den rörliga delen av lånestocken har varit i stort oförändrad under året, ca 56%. Rörlig ränta innebär en ökad ränterisk i förhållande till om lånen säkras med fast ränta. En räntehöjning om en procentenhet skulle öka räntekostnaderna för företaget med 6,7 mkr på årsbasis. Rörlig ränta har historiskt sett gett en lägre kostnad ,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Företaget använder sig av räntederivat (swappar) för att hantera räntebindningen. Under året har simuleringar med olika typer av swappar skett för att kontrollera att portföljen håller sig inom styrelsens räntemandat. Med Skuld Mkr Snittränta 0,00% 10

11 Hållbarhetsredovisning Verksamheten i AB Nynäshamnsbostäder ska präglas av miljötänkande och hushållning med naturresurser. Företagsövergripande mål Minska vatten och energiförbrukning Minska användningen av kemikalier och hälsofarliga produkter Minska avfallsmängden och effektivisera sophanteringen Minimera transporter Uppföljning av miljöarbetet Minskning av miljöpåverkan generellt Vårt miljöarbete står inför en utveckling och fördjupning som ger oss möjlighet att i vår framtida planering styra mot hållbar utveckling. Med de fyra hållbarhetsprinciperna som grund kan vi fatta kloka beslut i vardagen som steg för steg tar oss mot en hållbar framtid. De 4 hållbarhetsprinciperna innebär att: En åtgärdsplan för detta är framtagen. Åtgärder som innebär en låg investeringskostnad med en snabb återbetalningstid kommer att prioriteras. Följande planeras under 2008: Ett modernt system för mediaövervakning (värme, vatten och el) införs Fortsätta vattenbesparande åtgärder och de med låg investeringskostnad och kort återbetalningstid prioriteras Vid renoveringar av tvättstugor välja energisnåla installationer - pågående Påbörja balanseringen av flödena i radiatorsystemen. Påbörja arbetet med att ersätta nuvarande trapphusbelysning med mer energisnåla installationer Ersätta några av tjänstebilarna, varvid mer energivänliga alternativ ska väljas Energideklarationer Drifttekniker anställs med uppgift att regelbundet kontrollera och justera styr- och reglerutrustning för att bland annat minska förbrukningen av vatten och energi Omarbeta nuvarande miljöpolicy sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk undanträngning med fysiska metoder sluta bidra till att människor systematiskt hindras från att tillgodose sina behov Miljökvalitetsarbete 2007 Avstämning av resultatet när det gäller injustering av styr- och reglerutrustning för fjärrvärmecentralerna Tilläggsisolering av vindar avslutat 2007 Radonmätningar har utförts och fortsätter under 2008 Miljökvalitetsarbete 2008 Av Nynäshamnsbostäders affärsplan framgår att en av företagets strategier är att sänka kostnaderna för värme, vatten och el i kostnadsbesparande och miljöbesparande syfte. 11

12 Medarbetare Ny organisation Den nya organisationen infördes den 1 oktober med ett successivt införande tom den 1 april Det är framförallt ett successivt övertagande av ekonomiskt ansvar för områdesansvariga och kompetensutveckling som påverkat tidplanen. Förslaget innebär att företaget åter inför ett delegerat områdesansvar. Till den delegerade förvaltningsorganisationen upprättas centrala stödfunktioner i form av kundservice, teknik och uthyrning. Områdesansvariga tillsammans med dessa stödfunktioner avrapporterar sin verksamhet med uppdelning på två affärsområden: Norra och Södra förvaltningsområdet. De strategiska områdena personal, utveckling, it och information läggs direkt under vd. Där fi nns även en resurs för styrelse- och ledningsadministration. Den nya organisationens präglas av: En kundnära organisation med kortare beslutsvägar Tydligare roller internt minskar risken för dubbelarbete eller missar Ökad delaktighet i helheten för medarbetarna Större möjlighet för medarbetare att påverka sin arbetsmiljö Minskat konsultberoende Förstärkt teamkänsla Fakta om våra medarbetare Av affärsplanen i Nynäshamnsbostäder framgår att ett engagerat och kompetent ledarskap, allas delaktighet och kompetensutveckling är strategiska framgångsfaktorer i verksamheten. Snabba beslutsvägar med tydliga arbetsprocesser ska känneteckna verksamheten. Nöjd medarbetarindex ska ligga på 67. Backluravägen, norra Nynäshamn 12

13 Vd Vd-stab Ekonomiavdelning Förvaltningsavdelning Central kundservice och teknik Områdesansvariga Uthyrning Vid mätningen av medarbetarindex i december 2006 låg det på 44 och vid uppföljningen i november 2007 på 68. Medelantalet medarbetare var under året 28.9 (24.9). Av dessa var 59% kvinnor. Personalomsättningen var ca 20% (tillsvidareanställda) och den genomsnittliga anställningstiden för män var 3.7 år och för kvinnor 5.5 år. Medelåldern för samtliga anställda var 46.2 år (48.1). Männens medelålder var 47 år (47.2) och kvinnornas 45.6 år (48.7). Vid årsskiftet fanns 27(26) tillsvidareanställda. Av dessa var 10 (11) män och 17 (15) kvinnor. Under året har 6 personer slutat och 7 personer börjat. Vid all nyrekrytering har målet varit att öka kompetensen inom företaget. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron låg under året på 10,5% (15,0). Korttidsfrånvaron var 2,1% (1,3). Med målet att hålla personalen friskare och minska sjukfrånvaron har satsningar gjorts på friskvård med pausgymnastik och massage. En av totalt tre långtidssjukskrivna har i slutet av året kommit tillbaka till arbetet. Det ger goda förutsättningar för att sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga i bolagets strävan att nå affärsplanens målsättning. Under året har ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete inletts. Arbetsmiljörisker i verksamheten kartläggs, mål för arbetsmiljöarbetet preciseras kopplat till en tydlig handlingsplan och en skyddsorganisation. Arbetet kommer att slutföras under nästa år och ingå som en del av den ordinarie verksamheten. Kompetensutveckling Året har präglats av tydliga satsningar på kompetensutveckling som har inletts inom företaget. En gemensam företagskonferens genomfördes i april i samband med att ny vd tillträdde sin tjänst. Under hösten har en företagsgemensam utbildning i affärsmannaskap utgjort startskottet för en ambitionshöjning när det gäller kompetensutveckling framöver. Därutöver har medarbetarna deltagit på kurser i projektledning, ekonomi och begränsad elbehörighet. Satsningarna på kompetensutveckling inom kärnverksamheten kommer att fortsätta under nästa år. 13

14 Styrelsen Styrelsen i Nynäshamnsbostäder är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 3 och högts 5 suppleanter. Efter valet 2006, tillträdde en delvis ny styrelse som valdes vid årsstämman I slutet av april hade bolagets styrelse konferens på Landsort. Ämnet för dagen var aktiebolagslagen, där man bland annat gick igenom sysslomannauppdraget och skillnaderna i att vara ledamot och suppleant i en aktiebolagsstyrelse mot att vara ledamot och ersättare i en kommunal nämnd. En ny arbetsordning för styrelsen har utarbetats och styrelsen har i enlighet med den även utvärderat sitt eget och vd:s arbete under Styrelsen har haft 11 stycken styrelsemöten under året. Revisorer Lars Wallén, auktoriserad revisor Kenneth Stjernström, auktoriserad revisor suppleant Ingrid Andersson, lekmannarevisor Clary Odenlid, lekmannarevisor suppleant Nynäshamnsbostäders styrelse. På bilden, från vänster till höger, uppifrån och ner: Tommy Söderblom, vice ordf, s Whille Karlsson, suppl, s Gunnar Karlsson, ordf, s. Göran Briving, suppl, m Dick Larsson, ledam, c Ola Hägg, suppl, s Rolf Gradin, suppl, kd Agneta Tjärnhammar, ledam, m Bo Persson, ledam, fp (Tjärnhammar ordinarie fr o m ) Saknas på bild: Carina Kornefalk, suppl, v 14

15 Utsikt från Toppstigen, södra Nynäshamn 15

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för AB Nynäshamnsbostäder (org nr ) för räkenskapsåret AB Nynäshamnsbostäder bildades den 1 januari Verksamheten bedrevs tidigare i stiftelseform. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäshamns kommun. Bolaget har Nynäshamns kommun som enda aktieägare och aktiekapitalet uppgår till 50 mkr. AB Nynäshamnsbostäder äger ett dotterbolag, AB Diskusen i Nynäshamn (org nr ). Det nybildade dotterbolaget har inte bedrivit någon verksamhet under året. Ingen koncernredovisning har upprättats då koncernredovisning sker i Nynäshamns kommun (org nr ). Bolaget är anslutet till Fastigo Arbetsgivarorganisation samt SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och är även andelsägare i inköpsorganisationen HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget bildade ett dotterbolag, AB Diskusen i Nynäshamn, för att förbereda ombildningen av fastigheten Diskusen 1 till bostadsrätter. Efterfrågan på lägenheter ökade under 2007 och uthyrningsgraden steg till 99% (96,4%). Hyresbortfallet uppgick till 2,5 mkr (6,4 mkr). I april höjdes hyrorna för lägenheter med 1,5% (0,99%). En underhållsplan för de kommande tio åren togs fram och visar att de stora åtgärderna framöver blir stambyten. Under 2007 uppgick 29,2 mkr (26,6 mkr) som planerat underhåll varav 8,6 mkr avser stambytet och fönsterrenoveringen på Valthornsvägen 1-3. VLU-avtalet (valfritt lägenhetsunderhåll) har sagts upp och förhandlingar inletts med Hyresgästföreningen om vilket underhållssystem som ska gälla i framtiden. Bolaget fick i slutet av 2006 av kommunfullmäktige uppdraget att bygga nya lägenheter i kommunens alla delar; Nynäshamn, Ösmo, Sorunda, Stora Vika och Torö. Under 2007 har projektering skett med plan och byggärenden, detta arbete har bokförts som pågående nyanläggning med 2,6 mkr. Årets aktiveringar uppgick till 4,7 mkr (13,4 mkr) och består av standardhöjningar vid badrumsrenoveringar samt tilläggsisolering på vindar. Företaget fick en ny vd i april. Under hösten påbörjades införandet av den nya organisation som ska vara i drift under våren Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I februari såldes fastigheten Diskusen 1 till ett för ändamålet nybildat dotterbolag, AB Diskusen i Nynäshamn. Aktierna i dotterbolaget såldes i sin tur till den bostadsrättsförening som bildats av de boende i området, HSB Bostadsrättsföreningen Diskusen i Nynäshamn. Försäljningarna resulterade i en bokföringsmässig realisationsvinst om netto 47,2 mkr. I enlighet med den nya bolagskoden genomförde styrelsen i februari 2008 en utvärdering av vd och styrelsearbetet under Upphandlingen avseende den planerade nyproduktionen har inletts. Kalkyler med upphandlade priser ligger till grund för styrelsens beslut om en fortsättning. Om styrelsen beslutar att bygga kan byggstart ske i början på april. Den nya organisationen införs successivt och innebär ett delegerat områdesansvar. Varje område ska ha en ansvarig som ser till helheten med både service till hyresgäster och att ekonomin är under kontroll. Centrala stödfunktioner såsom kundservice och uthyrning kommer att finnas kvar. En betydande del av företagets kostnadsmassa består av räntekostnader. Denna kostnad påverkas dels av företagets eget val av finansiell strategi och dels av Riksbankens agerande. I januari beslutade styrelsen om en finanspolicy som pekar ut den finansiella strategin och policyn gäller under hela Hur läget på räntemarknaden påverkar företagets räntekostnader under 2008 är svårt att uppskatta. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres kronor. 16

17 Flerårsöversikt (tkr) Hyresintäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Eget kapital Soliditet % 12,64 12,73 11,95 13,24 13,84 Balansomslutning Antal anställda Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Avskrivningar 9, Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Vinst vid avyttring av fastighet Resultat före skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

18 Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager av bränsle Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 15 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Checkräkningskredit Lån från kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 16, Ansvarsförbindelser Garantibelopp Fastigo

20 Kassaflödesanalys Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kulturrikt och nära till allt

Kulturrikt och nära till allt Årsredovisning 2005 Innehåll Kulturrikt och nära till allt... 1 Året som gått... 2 Nynäshamn eftertraktad bostadsmiljö... 3 Resultatanalys... 4 Nyckeltal... 6 Fem år i sammandrag... 7 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer