Protokoll Bn 199/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Bn 199/2012"

Transkript

1 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S) Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Birgitta Schortz (KD) Lars Askling (M) Yngve Alkman (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Stefan Hideblad (KD) tjänstgör för Göran Pettersson (KD) Åke Pernefalk (M) tjänstgör för Catarina Reinestam Nelander (M) Jerk Alton (FP) tjänstgör för Zarah Domargård (FP) Stellan Johansson (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) gick Närvarande ersättare Siv Lord (S) Kemal Hoso (S) Sophia Bescher (S) Anders Gunnarsson (C) Emelie Jaxell (M) Övriga Ali Alatabi, Stadsbyggnad Staffan Bergh, Stadsbyggnad Nimesh Chouhan, Stadsbyggnad Johan Ekstrand, Stadsbyggnad Hans Espinoza, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Carolina Herder, Stadsbyggnad Anita Iversen, Stadsbyggnad Daniel Jelgert, Stadsbyggnad bygglovhandläggare byggnadsinspektör bygglovhandläggare trafikingenjör bygglovhandläggare bygglovhandläggare stadsarkitekt bygglovhandläggare planeringsingenjör avdelningschef bygglovhandläggare 1

2 Therese Johnson, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Alireza Nouri, Stadsbyggnad Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Therese Pettersson, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Per O Wallgren, Stadsbyggnad Martin Willén, Stadsbyggnad Jan Åkesson, förvaltn kontor Samhälle och miljö förrättningslantmätare administrativ samordnare ingenjör planchef bygglovhandläggare fastighetsjurist planingenjör avdelningschef ekonom Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 28 februari 2012 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars

3 61 Bygglovtaxa för gårdsvindkraftverk Det har visat sig att Örebro kommuns taxa för bygglov för gårdsvindkraftverk är högre än i flera andra jämförbara kommuner. Nämnden var enig om att bygglovtaxan i detta avseende behöver ses över för att avgöra om en justering behöver göras. - Byggnadsnämnden beslutar att ge Stadsbyggnad i uppdrag att göra en översyn av bygglovtaxan med avseende på bygglov för gårdsvindkraftverk samt att återkomma till nämnden med en rapport och förslag på eventuella åtgärder. 62 Övriga frågor 1. Yngve Alkman (FP) ställde en fråga angående den anläggning av parkering som pågår på Lingsplan i omedelbar anslutning till Idrottshuset. Martin Willén informerade om att något bygglov inte sökts för åtgärden och att byggherren uppmanats att avbryta arbetena och komma in med en ansökan om bygglov. Oavsett vilka beslut som kommer att fattas i ärendet så kommer de att fattas inför den samlade byggnadsnämnden. 2. Med hänvisning bl a till föregående diskussion efterlyste Jerk Alton (FP) en till nämnden återkommande uppdatering av vad som händer inom nämndens ansvarsområde både i positivt och negativt avseende. Nämnden behöver få möjlighet att vidga begreppen och synfältet bl a när det gäller gestaltning och form i stadsbebyggelsen. Nämnden behöver även påminna sig om hur planering och byggande förhåller sig till översiktsplanen. Uppdateringen skulle kunna vara en stående punkt på dagordningen för nämndsammanträdena. 3. Emelie Jaxell (M) frågade när arbetet i de arbetsgrupper med ansvar för speciella frågor som föreslagits kommer att påbörjas och hur det kommer att bedrivas. Ordföranden, Hannah Ljung (C), tackade för påminnelsen om detta och meddelade att arbete i grupperna kommer att påbörjas snarast. 4. Hannah Ljung (C) påminde om byggnadsnämndens heldag den 1 juni och att närmare information om den kommer att sändas ut snarast möjligt. 3

4 Hon nämnde även att nämndens sammanträden i april och maj blir heldagssammanträden med den sedvanliga ärendehanteringen på förmiddagen och fördjupningar inom olika områden under eftermiddagen. - Byggnadsnämnden beslutar att ta framförd information och frågor till protokollet. 63 Rapporter 1. Hannah Ljung (C) meddelade att hon, Per Lilja (S), Lars Askling (M), representanter för Behrn Fastigheter och stadsarkitekten har sammanträffat med E.ON angående placeringen av transformatorstationen i kv Längan i anslutning till Behrn Center. 2. Sekreteraren påminde om seminariet om Örebro kommuns vatten- och avloppsplanering. Seminariet hålls den 16 mars. Anmälan görs till sekreteraren senast den 6 mars. - Rapporterna tas till protokollet. 64 Anmälan av presidieberedning Anmälan av ej protokollförd presidieberedning den 13 februari 2012, kl 13:30 16:45. Förslag till byggnadsnämnden från förvaltningskontor Samhälle och miljö - Anmälan tas till protokollet. - Anmälan tas till protokollet. 65 Begäran om planläggning för fastigheterna Eker 14:178 och 14:179 i Längbro församling, Örebro kommun (Västra Runnaby). Ärendenummer: Bn 110/2012 Inkom Handläggare: Carolina Herder Från Myresjö Mark AB har kommit en begäran om planläggning av fastigheterna Eker 14:178 och 14:179 i Västra Runnaby för att på dessa kunna uppföra småhusbebyggelse. 4

5 sunderlag Tjänsteskrivelse, Ansökan, På de skäl som anförts i tjänsteskrivelse beslutar byggnadsnämnden att avslå begäran om planläggning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179. Nämndens behandling Yngve Alkman (FP) yrkade bifall till planläggning vilken överensstämmer med översiktsplanen. Nämnden var enig om att bevilja ansökan och att ge Stadsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planavtal med sökanden avseende planprövning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179 samt att i dialog med sökanden bestämma planens omfattning. - Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planavtal med sökanden avseende planprövning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179 samt att i dialog med sökanden bestämma planens omfattning. 66 På gång på förvaltningen Handläggare: Martin Willén Information. 1. Martin Willén informerade om att arbete pågår för att åstadkomma en digital hantering av ärendena till byggnadsnämnden. På kommunledningskontoret har en ny projektledare för arbetet anställts. Det arbete som nu pågår omfattar bl a tekniska lösningar för smidig åtkomst av digitala handlingar. 2. Omflyttningarna på Stadsbyggnad är nu avklarade. Nämndledamöterna erbjuds en rundvandring på förvaltningen för att bekanta sig med personal och lokaliteter. 3. Martin Willén informerade vidare om några nyrekryteringar inom bygglovenheten samt även rekrytering av en planarkitekt. Rekryteringen av stadsbyggnadschef hanteras från kommunledningskontoret under kommundirektörens ansvar. 5

6 - Informationen tas till protokollet. - Informationen tas till protokollet. 67 Årsberättelse 2011 för byggnadsnämnden i Örebro kommun Ärendenummer: Bn 1488/2011 Handläggare: Eva Norman/Martin Willén/Jan Åkesson sunderlag Årsberättelse 2011 för byggnadsnämnden, Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Byggnadsnämnden föreslår att överskottet i driftresultatet för 2011 överförs till 2012 års verksamhet. 3. Byggnadsnämnden föreslår att överskottet på investeringsanslag för 2011 för inventarier överförs till Årsberättelsen överlämnas till programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i årsberättelsen. Tillfälle till frågor gavs. 1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Byggnadsnämnden föreslår att överskottet i driftresultatet för 2011 överförs till 2012 års verksamhet. 3. Byggnadsnämnden föreslår att överskottet på investeringsanslag för 2011 för inventarier överförs till Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning. 68 Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden Ärendenummer: Bn 55/2012 Handläggare: Eva Norman 6

7 sunderlag Verksamhetsplan med budget 2012, Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2012 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i verksamhetsplanen och Jan Åkesson redogjorde för de ekonomiska ramarna i budgeten. Yrkande Ronnie Palmén (M) yrkade bifall till det budgetförslag som moderaterna lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Yngve Alkman (FP) yrkade bifall till det budgetförslag som folkpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Stefan Nilsson (V) yrkade bifall till det budgetförslag som vänsterpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Stellan Johansson (MP) yrkade bifall till det budgetförslag som miljöpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Ordföranden, Hannah Ljung (C), yrkade bifall till förvaltningens förslag. Proposition Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på, i tur och ordning, framförda yrkanden och fann flest ja-röster för att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget. Någon omröstning begärdes inte. 1. Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2012 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Mot beslutet reserverade sig Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M) och Åke Pernefalk (M) till förmån för det egna yrkandet. Skriftlig reservation lämnades. Mot beslutet reserverade sig Yngve Alkman (FP) och Jerk Alton (FP) till förmån för det egna yrkandet. 7

8 Mot beslutet reserverade sig Stefan Nilsson (V) till förmån för det egna yrkandet. Mot beslutet reserverade sig Stellan Johansson (MP) till förmån för det egna yrkandet. Skriftlig reservation lämnades. Det noterades att de lämnade, skriftliga reservationerna ska utgöra bilagor till protokollet. 69 Delegationsbeslut avseende behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för nedanstående detaljplaner Handläggare: Kenth Runesson Anmälningsärende. sunderlag Änr Bn 1702/2010 Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:199 m fl (Universitetsplatsen) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger mellan Universitetsrondellen och det nuvarande universitetsområdet). Detaljplanen syftar till en utveckling av Universitetsplatsen. Platsen föreslås rymma nya funktioner för Universitetet och Business Science Arena. Förslaget möjliggör ett tillskott av en aula och andra universitetsrelaterade lokaler, bostäder, kontor, butiker, mm. I detaljplanen föreslås en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och nya och förändrade gång- och cykelstråk. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. - Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. 70 Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:199 m fl (Universitetsplatsen) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger mellan Universitetsrondellen och det nuvarande universitetsområdet). Ärendenummer: Bn 1702/2010 8

9 Handläggare: Peder Hallkvist Information under pågående samråd. Detaljplanen syftar till en utveckling av Universitetsplatsen. Platsen föreslås rymma nya funktioner för Universitetet och Business Science Arena. Förslaget möjliggör ett tillskott av en aula och andra universitetsrelaterade lokaler, bostäder, kontor, butiker, mm. I detaljplanen föreslås en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och nya och förändrade gång- och cykelstråk. sunderlag Planförslag, Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Peder Hallkvist redogjorde för syftet med detaljplanen och dess innehåll. Per Lilja (S) frågade hur många bostäder planen ger möjlighet till. Peder Hallkvist svarade att planen ger plats för lägenheter. Jerk Alton (FP) framförde att det förslag till bebyggelse som redovisas i förslaget till detaljplan ser mycket bra och spännande ut och hoppades att det också finns realitet i idéerna så att bebyggelsen kommer till stånd enligt förslaget. - Informationen tas, med förd diskussion, till protokollet. 71 Detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun (Planområdet sträcker sig från Mosåsvägen till Brunnsparkens norra del). Ärendenummer: Bn 495/2008 Handläggare: Peder Hallkvist Planen har varit utställd under perioden 6 december januari Synpunkter har kommit in. Syftet med planen är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också en byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. sunderlag 9

10 Utlåtande, Planhandling, Med stöd av 5 kap 29 plan- och bygglagen samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun. Nämndens behandling Peder Hallkvist redogjorde för syftet med detaljplanen och dess innehåll. Under diskussion undrade Lars Askling (M) och Ronnie Palmén (M) om det går att finna en annan placering av miljöstationen än den som föreslagits planen. Den föreslagna placeringen i nära anslutning till entrén till området kan uppfattas som ett störande och förfulande inslag. Peder Hallkvist förklarade att den föreslagna miljöstationen är halverad i storlek jämfört med nuvarande station. Med omsorg om utformningen av stationen torde den föreslagna placeringen kunna godtas. Detaljplanen ger dock en viss möjlighet till justerad placering. Fredrik Munkvold (S) och Yngve Alkman (FP) påpekade att trycket på parkering är hårt i området, framförallt i samband med evenemang i Brunnsparken. När är det OK att utnyttja andra parkeringsplatser än dem som nu finns angivna i detaljplanen? - Med stöd av 5 kap 29 plan- och bygglagen (1987:10) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun. Upplysningar: 1. Enligt 13 kap 2 och 5 plan- och bygglagen (1987:10) får detta beslut överklagas av den som senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. Se bilaga (formulär B). 2. Justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger vid Hjälmarvägens anslutning mot Rudbeckgatan och omfattar delar av Rudbecksgatan, Universitetsallén och Hjälmarvägen). Ärendenummer: Bn 899/2011 Handläggare: Jarmo Riihinen/Johan Ekstrand 10

11 Planen har varit utsänd för samråd under perioden 23 november januari Planen syftar till att anpassa detaljplanen för området kring Almbyplan till de trafikplaneringsalternativ som i dag är aktuella den gällande planen togs fram för utbyggnad av en Skebäcksled. Planen syftar också till att möjliggöra ombyggnad av korsningen Rudbecksgatan-Universitetsallén-Hjälmarvägen så att Rudbecksgatans karaktär av genomfartsled minskar. Genom att minska genomfartstrafiken på Rudbecksgatan kan trafiken minskas något i centrala Örebro. Planen syftar också till att prioritera hållbara färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik framför biltrafiken i centrala Örebro. Detaljplanen redovisar främst två alternativa utformningar; cirkulationsplats och ombyggd korsning med befintliga trafiksignaler. sunderlag Samrådsredogörelse, Planförslag, Förslag till detaljplan för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) i Almby församling, Örebro kommun skall ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 23 plan- och bygglagen. Nämndens behandling Under diskussion föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att detaljplanen skulle återremitteras till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning i följande avseenden och därefter återkomma till byggnadsnämnden för beslut: Tydliggöra syftet med förändring av trafiklösning. Visa på behovsanalys för ökad framkomlighet kombinerad med säkerhet för oskyddade trafikanter (bland annat framkomlighet för bussar). Säkerställa framtida möjligheter till bussprioriteringar och huvudcykelstråk. Visa på möjliga lösningar för förbättrad framkomlighet för bussar vid alternativ trafiksignaler. Redovisa ekonomisk konsekvensanalys och kostnader som kan uppkomma för en utvecklad lösning med trafiksignaler. Redovisa lösningar för säkerställande av cyklisters och gåendes säkerhet vid övergångar. Beakta funktionsnedsattas och barns särskilda behov. 11

12 Nämnden var enig om att återremittera detaljplanen för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning enligt ordförandens förslag. - Byggnadsnämnden beslutar att återremittera detaljplanen för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning enligt ordförandens förslag. 73 Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad fortsatt hantering av byggnadsnämnden sunderlag Sammanställning av aktuella planer - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 74 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Xxxxx XX i Glanshammars församling, Örebro kommun (Glanshammar, ca 1,9 km söder om E 20 invid Hjälmarens norra strand). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Alireza Nouri Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Fastigheten Xxxxx XX ligger 1,9 km söder om E20 i Glanshammar. Xxxxx är beläget ca 1 mil öster om Örebro tätort vid Hjälmarens norra strand inkom till stadsbyggnad ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. För att anlägga en brygga krävs strandskyddsdispens och för att få strandskyddsdispens ska sökanden ha särskilda skäl för dispens. 12

13 Sökandens särskilda skäl för dispens är att anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. Sökanden har motiverat i sitt brev att familjen ska få möjlighet till bad och möjlighet till att ha båtplatser. I ett annat brev ( ) skrev sökanden att: han inte vill ha en gemensam brygga på sin fastighet placeringen av bryggan ej kommer att störa naturen utförandet och placeringen inte kommer att påverka natur, utseende, djurliv och övriga aspekter. länsstyrelsens beslut för vattenverksamhet finns var handläggaren på platsbesök och undersökte området och platsen för bryggan. Foton visar fastigheten med markering var bryggan ska ligga inkom sökandes yttrande över förslag till beslut i tjänsteutlåtande Fritidshuset ligger ca 26 m från vattnet och byggdes inom strandskyddszonen. Fastigheten är ianspråktagen. Området är till övervägande delen bebyggt med oreglerad fritidsbebyggelse och ligger inom strandskyddszonen. Den föreslagna bryggplatsen ligger i ett område som är relativ flackt med låga delvis vassbevuxna stränder och med inslag av täta partier lövskog i strandskogsbestånden. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, Yttrande från kommunbiologen, Yttrande från miljökontoret, från länsstyrelsen, Brev från sökanden, Yttrande från sökanden, Protokollsutdrag från byggnadsnämnden , På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Enbart den yta som bryggan upptar inom strandskyddsområdet får användas för det avsedda ändamålet. 13

14 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Enbart den yta som bryggan upptar inom strandskyddsområdet får användas för det avsedda ändamålet. Upplysningar: 1. et upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Därefter krävs förnyad ansökan och prövning görs med hänsyn till de omständigheter som då råder. 2. Den medgivna dispensen kan överklagas av Naturvårdsverket enligt 40 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m inom tre veckor från datum för beslutet. 3. Länsstyrelsen ska, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. om överprövning kan inte överklagas. Underrättas: Statens naturvårdsverk Länsstyrelsen i Örebro län Lantmäterimyndigheten För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Therese Aremyr, 75 Anmälan om olovlig åtgärd som avser byggnad på fastigheten Xxxxx XX i Almby församling, Örebro kommun (Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx). Ärendenummer: AB Inkom Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Xxxxx XX ligger på Xxxxx intill Hjälmaren i området Xxxxx Xxxxx öster om Örebro. Fastigheten är en samfällighet med ändamålet vattenställe och hamnplats. I samfälligheten har 23 fastigheter delägande. På fastigheten finns ett hus uppfört om 36 kvm samt ett mindre uthus om 5,4 kvm. 14

15 Den 28 maj 2008 inkom en anmälan om olovlig åtgärd till byggnadsnämnden. Av anmälan framgår att det finns en byggnad uppförd på fastigheten Xxxxx XX och att byggnaden sannolikt är inflyttad. De som har delägande i fastigheten vill veta vad som gäller. Den 20 oktober 2008 skickades brev till de fastighetsägare som har del i samfälligheten. I brevet informerades delägarna om att byggnadsnämnden efter sökning i det digitala arkivet inte hade påträffat några bygglov. I brevet konstaterades också att byggnaden uppenbarligen hade stått på platsen i mer än tio år och att beslut om byggnadsavgift eller beslut om handräckning därför inte kunde fattas. Delägarna informerades också om att det saknades uppgifter om när byggnaden var uppförd och av vem. Den 27 oktober 2008 inkom yttrande i ärendet från Ulf Andersson, ingenjör vid Mark- och exploateringsenheten vid Örebro kommun, som hade ta-lat med några grannar i området. Av yttrandet framgår bland annat att byggnaden troligen uppfördes på 1950-talet och att Östra Almby Folknämnd tog arrendet på sommarstugan. om detta borde finnas i klubbstugan. När Östra Almby Folknämnd lades ner tog Östra Almby Fritidsklubb över arrendet några år innan det bildades en Bryggförening som tog över arrendet av stugan. Brev inkom därefter den 10 november 2008 från Xxxxx Xxxxx som är delägare i samfälligheten Xxxxx XX. I brevet undrade Xxxxx Xxxxx på basis av vilken information som Byggnadsnämnden kunde tidsbestämma uppförandet av byggnaden. Xxxxx Xxxxx ställde också frågan om den nyligen uppförda friggeboden behövde godkännande då den torde omfattas av strandskyddsdispens. Xxxxx Xxxxx ville även veta när ägaren av byggnaderna beviljades tillstånd att anordna sanitära anordningar och vilka anordningar som tillståndet gällde. Den 10 november 2008 inkom även brev från Xxxxx Xxxxx som är delägare i samfälligheten Xxxxx XX. I brevet undrade Xxxxx Xxxxx om det fanns köpekontrakt för byggnaden och vem som var säljaren. Xxxxx Xxxxx ville även veta vad för slags sanitära anordningar som medgivits och vem som lämnat medgivandet. Vidare undrade Xxxxx Xxxxx hur stor avgiften är som årligen betalas till Östra Almby Fritidsnämnd/Byggförening och till vem som den betalas. Den 21 januari 2011 skickades brev till Xxxxx Xxxxx då han 2003 hade gjort en förfrågan om avstyckning av den aktuella byggnaden från Xxxxx XX. I brevet ombads Xxxxx Xxxxx yttra sig över byggnadens nuvarande och tidigare användning samt uppge när friggeboden på tomten uppfördes. Den 14 februari 2011 inkom yttrande från Xxxxx Xxxxx. I yttrandet uppgav Xxxxx Xxxxx att han förvärvade byggnaden Byggnaden var då inredd som en sommarbostad. Att byggnaden tidigare skulle ha varit någon form av klubbhus känner varken han eller föregående ägare till. Sedan han förvärvade byggnaden har han renoverat den och bland annat bytt taket och iordningställt tomten. En redskapsbod har även satts upp. Han använder för närvarande byggnaden som sommarbostad. Under samtliga år har han betalat tomträttsavgäld till samfällighetsföreningen. 15

16 Den 24 februari 2011 gjordes tillsynsbesök på platsen. Vid besöket kunde handläggare från Stadsbyggnad Örebro konstatera att det inte fanns pår i snön eller något annat som antydde att huset var bebott för tillfället. Uthuset på tomten var placerat cirka 7 meter från stugan, cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen och cirka 50 meter från strandlinjen. Vid samtal den 1 april 2011 uppgav Ulf Andersson, ingenjör vid Markoch exploateringsenheten vid Örebro kommun, att det måste ha blivit något missförstånd. Så vitt han vet har byggnaden aldrig varit klubbstuga utan har alltid varit sommarstuga. Under senare år har byggnaden genomgått renovering invändigt. På Lantmäteriets ekonomiska karta färdigställd 1956 (nr 10544), baserad på flygfoto från , finns det aktuella huset inritat. Bestämmelser om strandskydd har funnits sedan 1952 då Strandskyddslagen infördes. Det var då Länsstyrelsen som beslutade om och var strandskydd skulle gälla. Generellt strandskydd infördes först Vid kontakt med Ann-Katrin Lindblad, handläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län, den 10 januari 2012 uppgav hon att det inte finns något beslut om strandskydd för Hjälmaren vid Ekeby-Almby på 1950-talet. Vid kontakt med Kristin Nätterlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Miljökontoret, den 20 januari 2012 uppgav hon att det inte finns registrerat några sanitära anordningar på fastigheten Xxxxx XX. Tillsynsbesök har även gjorts på platsen den 20 januari Vid besöket syntes huset vara obebodd. Det fanns is på fönsterrutorna som antydde att huset inte var uppvärmt. sunderlag Tjänsteutlåtande Skrivelse från Xxxxx XX och XX, Skrivelse från Xxxxx XX och XX, Skrivelse från Xxxxx Xxxxx (Xxxxx XX), På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). 16

17 Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 76 Bygglov för uppsättning av skyltar på fastigheten Nikolai 3:222 i Nikolai församling, Örebro kommun (Gustavsviksvägen 7). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Ali Alatabi Sökande: Södra Vattentornet i Örebro AB Stratega Drottninggatan Örebro Ärendet avser bygglov för uppsättning av sju (7) stycken olika skyltar på det nya kontorshuset vid södra vattentornet. Skyltarna monteras på byggnadens södra fasad och riktas mot Stenbackevägen. Bygglov krävs enligt 6 kap 3 plan- och byggförordningen. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 3. Bygglovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. 17

18 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxa. Fakturan kommer att skickas separat. 5. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. 6. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 7. Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 8. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , Ärendenummer Ks3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 77 Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Almby 13:389 i Almby församling, Örebro kommun (Hjälmarbadsvägen 25, Hjälmarbaden). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Ali Alatabi Sökande: E.ON Elnät Sverige AB Xxxxx Xxxxx Box Örebro Ärendet avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Bygglov krävs enligt 6 kap p (PBF). Fastigheten ligger vid Hjälmarbaden, ca 11 km öster om centrala Örebro. Åtgärden medför att transformatorstationen, som möjliggör säker elleverans till bostadsområdet och som dessutom möjliggör nedgrävning av luftledning, uppförs på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas med annat än anläggningar avsedda för friluftslivet. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Xxxxx XX,

19 - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 3. Bygglovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxa. Fakturan kommer att skickas separat. 5. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. 6. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 7. Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 8. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , Ärendenummer Ks3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 9. et om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro 19

20 78 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Ön 2:1 i Gällersta-Norrbyås församling, Örebro kommun (Vid Kvismaren, ca 1 km nordost om vägbron över Kvismare kanal). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Nimesh Chouhan Sökande: E.ON Elnät Sverige AB Xxxxx Xxxxx Box Örebro Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. Fastigheten ligger vid Kvismaren cirka 1 km nordost om vägbron över Kvismare kanal. Enligt bifogad karta hamnar transformatorstation närmre än 100 meter ifrån strandlinjen. Åtgärden medför att den planerade byggnationen hamnar inom strandskyddat område. Strandskyddsdispens krävs enligt 7 kap 14 och 16 miljöbalken. Sökande har uppgett som särskilt skäl för dispens området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från kommunbiologen, Yttrande från miljökontoret, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Endast den yta som transformatorstationen upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 20

Protokoll Bn 765/2012

Protokoll Bn 765/2012 Protokoll Bn 765/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-18 Klockan: 09:00 17:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Yngve Alkman (FP), förste vice ordf Peter Dahlgren (S), andre vice ordf Johan Kumlin (M)

Läs mer

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Protokoll Bn 83/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-01-26 Klockan: 08:30 11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1058/2012

Protokoll Bn 1058/2012 Protokoll Bn 1058/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-27 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1232/2011

Protokoll Bn 1232/2011 Protokoll Bn 1232/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-10-20 Klockan: 09:00 11:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 790/2014

Protokoll Bn 790/2014 Protokoll Bn 790/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-01-22 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S), ordförande Linda Larsson (C), 1:e vice

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Jonas Eriksson (MP), ordf Yngve Alkman (FP), 1:e vice ordf, 43-83 och 89 Peter Dahlgren

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Protokoll Bn 800/2014

Protokoll Bn 800/2014 Protokoll Bn 800/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 9:00 12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Siv

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 798/2014

Protokoll Bn 798/2014 Protokoll Bn 798/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-05-21 Klockan: 9:00 11:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Leif

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 90/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 96/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

DOM 2013-11-12 Stockholm

DOM 2013-11-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-11-12 Stockholm Mål nr P 1190-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-11 i mål nr P 2688-12, se bilaga KLAGANDE GC Ombud: Advokat

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer