Protokoll Bn 199/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Bn 199/2012"

Transkript

1 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S) Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Birgitta Schortz (KD) Lars Askling (M) Yngve Alkman (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Stefan Hideblad (KD) tjänstgör för Göran Pettersson (KD) Åke Pernefalk (M) tjänstgör för Catarina Reinestam Nelander (M) Jerk Alton (FP) tjänstgör för Zarah Domargård (FP) Stellan Johansson (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) gick Närvarande ersättare Siv Lord (S) Kemal Hoso (S) Sophia Bescher (S) Anders Gunnarsson (C) Emelie Jaxell (M) Övriga Ali Alatabi, Stadsbyggnad Staffan Bergh, Stadsbyggnad Nimesh Chouhan, Stadsbyggnad Johan Ekstrand, Stadsbyggnad Hans Espinoza, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Carolina Herder, Stadsbyggnad Anita Iversen, Stadsbyggnad Daniel Jelgert, Stadsbyggnad bygglovhandläggare byggnadsinspektör bygglovhandläggare trafikingenjör bygglovhandläggare bygglovhandläggare stadsarkitekt bygglovhandläggare planeringsingenjör avdelningschef bygglovhandläggare 1

2 Therese Johnson, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Alireza Nouri, Stadsbyggnad Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Therese Pettersson, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Per O Wallgren, Stadsbyggnad Martin Willén, Stadsbyggnad Jan Åkesson, förvaltn kontor Samhälle och miljö förrättningslantmätare administrativ samordnare ingenjör planchef bygglovhandläggare fastighetsjurist planingenjör avdelningschef ekonom Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 28 februari 2012 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars

3 61 Bygglovtaxa för gårdsvindkraftverk Det har visat sig att Örebro kommuns taxa för bygglov för gårdsvindkraftverk är högre än i flera andra jämförbara kommuner. Nämnden var enig om att bygglovtaxan i detta avseende behöver ses över för att avgöra om en justering behöver göras. - Byggnadsnämnden beslutar att ge Stadsbyggnad i uppdrag att göra en översyn av bygglovtaxan med avseende på bygglov för gårdsvindkraftverk samt att återkomma till nämnden med en rapport och förslag på eventuella åtgärder. 62 Övriga frågor 1. Yngve Alkman (FP) ställde en fråga angående den anläggning av parkering som pågår på Lingsplan i omedelbar anslutning till Idrottshuset. Martin Willén informerade om att något bygglov inte sökts för åtgärden och att byggherren uppmanats att avbryta arbetena och komma in med en ansökan om bygglov. Oavsett vilka beslut som kommer att fattas i ärendet så kommer de att fattas inför den samlade byggnadsnämnden. 2. Med hänvisning bl a till föregående diskussion efterlyste Jerk Alton (FP) en till nämnden återkommande uppdatering av vad som händer inom nämndens ansvarsområde både i positivt och negativt avseende. Nämnden behöver få möjlighet att vidga begreppen och synfältet bl a när det gäller gestaltning och form i stadsbebyggelsen. Nämnden behöver även påminna sig om hur planering och byggande förhåller sig till översiktsplanen. Uppdateringen skulle kunna vara en stående punkt på dagordningen för nämndsammanträdena. 3. Emelie Jaxell (M) frågade när arbetet i de arbetsgrupper med ansvar för speciella frågor som föreslagits kommer att påbörjas och hur det kommer att bedrivas. Ordföranden, Hannah Ljung (C), tackade för påminnelsen om detta och meddelade att arbete i grupperna kommer att påbörjas snarast. 4. Hannah Ljung (C) påminde om byggnadsnämndens heldag den 1 juni och att närmare information om den kommer att sändas ut snarast möjligt. 3

4 Hon nämnde även att nämndens sammanträden i april och maj blir heldagssammanträden med den sedvanliga ärendehanteringen på förmiddagen och fördjupningar inom olika områden under eftermiddagen. - Byggnadsnämnden beslutar att ta framförd information och frågor till protokollet. 63 Rapporter 1. Hannah Ljung (C) meddelade att hon, Per Lilja (S), Lars Askling (M), representanter för Behrn Fastigheter och stadsarkitekten har sammanträffat med E.ON angående placeringen av transformatorstationen i kv Längan i anslutning till Behrn Center. 2. Sekreteraren påminde om seminariet om Örebro kommuns vatten- och avloppsplanering. Seminariet hålls den 16 mars. Anmälan görs till sekreteraren senast den 6 mars. - Rapporterna tas till protokollet. 64 Anmälan av presidieberedning Anmälan av ej protokollförd presidieberedning den 13 februari 2012, kl 13:30 16:45. Förslag till byggnadsnämnden från förvaltningskontor Samhälle och miljö - Anmälan tas till protokollet. - Anmälan tas till protokollet. 65 Begäran om planläggning för fastigheterna Eker 14:178 och 14:179 i Längbro församling, Örebro kommun (Västra Runnaby). Ärendenummer: Bn 110/2012 Inkom Handläggare: Carolina Herder Från Myresjö Mark AB har kommit en begäran om planläggning av fastigheterna Eker 14:178 och 14:179 i Västra Runnaby för att på dessa kunna uppföra småhusbebyggelse. 4

5 sunderlag Tjänsteskrivelse, Ansökan, På de skäl som anförts i tjänsteskrivelse beslutar byggnadsnämnden att avslå begäran om planläggning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179. Nämndens behandling Yngve Alkman (FP) yrkade bifall till planläggning vilken överensstämmer med översiktsplanen. Nämnden var enig om att bevilja ansökan och att ge Stadsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planavtal med sökanden avseende planprövning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179 samt att i dialog med sökanden bestämma planens omfattning. - Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planavtal med sökanden avseende planprövning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179 samt att i dialog med sökanden bestämma planens omfattning. 66 På gång på förvaltningen Handläggare: Martin Willén Information. 1. Martin Willén informerade om att arbete pågår för att åstadkomma en digital hantering av ärendena till byggnadsnämnden. På kommunledningskontoret har en ny projektledare för arbetet anställts. Det arbete som nu pågår omfattar bl a tekniska lösningar för smidig åtkomst av digitala handlingar. 2. Omflyttningarna på Stadsbyggnad är nu avklarade. Nämndledamöterna erbjuds en rundvandring på förvaltningen för att bekanta sig med personal och lokaliteter. 3. Martin Willén informerade vidare om några nyrekryteringar inom bygglovenheten samt även rekrytering av en planarkitekt. Rekryteringen av stadsbyggnadschef hanteras från kommunledningskontoret under kommundirektörens ansvar. 5

6 - Informationen tas till protokollet. - Informationen tas till protokollet. 67 Årsberättelse 2011 för byggnadsnämnden i Örebro kommun Ärendenummer: Bn 1488/2011 Handläggare: Eva Norman/Martin Willén/Jan Åkesson sunderlag Årsberättelse 2011 för byggnadsnämnden, Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Byggnadsnämnden föreslår att överskottet i driftresultatet för 2011 överförs till 2012 års verksamhet. 3. Byggnadsnämnden föreslår att överskottet på investeringsanslag för 2011 för inventarier överförs till Årsberättelsen överlämnas till programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i årsberättelsen. Tillfälle till frågor gavs. 1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Byggnadsnämnden föreslår att överskottet i driftresultatet för 2011 överförs till 2012 års verksamhet. 3. Byggnadsnämnden föreslår att överskottet på investeringsanslag för 2011 för inventarier överförs till Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning. 68 Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden Ärendenummer: Bn 55/2012 Handläggare: Eva Norman 6

7 sunderlag Verksamhetsplan med budget 2012, Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2012 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i verksamhetsplanen och Jan Åkesson redogjorde för de ekonomiska ramarna i budgeten. Yrkande Ronnie Palmén (M) yrkade bifall till det budgetförslag som moderaterna lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Yngve Alkman (FP) yrkade bifall till det budgetförslag som folkpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Stefan Nilsson (V) yrkade bifall till det budgetförslag som vänsterpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Stellan Johansson (MP) yrkade bifall till det budgetförslag som miljöpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Ordföranden, Hannah Ljung (C), yrkade bifall till förvaltningens förslag. Proposition Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på, i tur och ordning, framförda yrkanden och fann flest ja-röster för att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget. Någon omröstning begärdes inte. 1. Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2012 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Mot beslutet reserverade sig Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M) och Åke Pernefalk (M) till förmån för det egna yrkandet. Skriftlig reservation lämnades. Mot beslutet reserverade sig Yngve Alkman (FP) och Jerk Alton (FP) till förmån för det egna yrkandet. 7

8 Mot beslutet reserverade sig Stefan Nilsson (V) till förmån för det egna yrkandet. Mot beslutet reserverade sig Stellan Johansson (MP) till förmån för det egna yrkandet. Skriftlig reservation lämnades. Det noterades att de lämnade, skriftliga reservationerna ska utgöra bilagor till protokollet. 69 Delegationsbeslut avseende behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för nedanstående detaljplaner Handläggare: Kenth Runesson Anmälningsärende. sunderlag Änr Bn 1702/2010 Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:199 m fl (Universitetsplatsen) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger mellan Universitetsrondellen och det nuvarande universitetsområdet). Detaljplanen syftar till en utveckling av Universitetsplatsen. Platsen föreslås rymma nya funktioner för Universitetet och Business Science Arena. Förslaget möjliggör ett tillskott av en aula och andra universitetsrelaterade lokaler, bostäder, kontor, butiker, mm. I detaljplanen föreslås en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och nya och förändrade gång- och cykelstråk. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. - Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. 70 Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:199 m fl (Universitetsplatsen) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger mellan Universitetsrondellen och det nuvarande universitetsområdet). Ärendenummer: Bn 1702/2010 8

9 Handläggare: Peder Hallkvist Information under pågående samråd. Detaljplanen syftar till en utveckling av Universitetsplatsen. Platsen föreslås rymma nya funktioner för Universitetet och Business Science Arena. Förslaget möjliggör ett tillskott av en aula och andra universitetsrelaterade lokaler, bostäder, kontor, butiker, mm. I detaljplanen föreslås en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och nya och förändrade gång- och cykelstråk. sunderlag Planförslag, Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Peder Hallkvist redogjorde för syftet med detaljplanen och dess innehåll. Per Lilja (S) frågade hur många bostäder planen ger möjlighet till. Peder Hallkvist svarade att planen ger plats för lägenheter. Jerk Alton (FP) framförde att det förslag till bebyggelse som redovisas i förslaget till detaljplan ser mycket bra och spännande ut och hoppades att det också finns realitet i idéerna så att bebyggelsen kommer till stånd enligt förslaget. - Informationen tas, med förd diskussion, till protokollet. 71 Detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun (Planområdet sträcker sig från Mosåsvägen till Brunnsparkens norra del). Ärendenummer: Bn 495/2008 Handläggare: Peder Hallkvist Planen har varit utställd under perioden 6 december januari Synpunkter har kommit in. Syftet med planen är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också en byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. sunderlag 9

10 Utlåtande, Planhandling, Med stöd av 5 kap 29 plan- och bygglagen samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun. Nämndens behandling Peder Hallkvist redogjorde för syftet med detaljplanen och dess innehåll. Under diskussion undrade Lars Askling (M) och Ronnie Palmén (M) om det går att finna en annan placering av miljöstationen än den som föreslagits planen. Den föreslagna placeringen i nära anslutning till entrén till området kan uppfattas som ett störande och förfulande inslag. Peder Hallkvist förklarade att den föreslagna miljöstationen är halverad i storlek jämfört med nuvarande station. Med omsorg om utformningen av stationen torde den föreslagna placeringen kunna godtas. Detaljplanen ger dock en viss möjlighet till justerad placering. Fredrik Munkvold (S) och Yngve Alkman (FP) påpekade att trycket på parkering är hårt i området, framförallt i samband med evenemang i Brunnsparken. När är det OK att utnyttja andra parkeringsplatser än dem som nu finns angivna i detaljplanen? - Med stöd av 5 kap 29 plan- och bygglagen (1987:10) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun. Upplysningar: 1. Enligt 13 kap 2 och 5 plan- och bygglagen (1987:10) får detta beslut överklagas av den som senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. Se bilaga (formulär B). 2. Justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger vid Hjälmarvägens anslutning mot Rudbeckgatan och omfattar delar av Rudbecksgatan, Universitetsallén och Hjälmarvägen). Ärendenummer: Bn 899/2011 Handläggare: Jarmo Riihinen/Johan Ekstrand 10

11 Planen har varit utsänd för samråd under perioden 23 november januari Planen syftar till att anpassa detaljplanen för området kring Almbyplan till de trafikplaneringsalternativ som i dag är aktuella den gällande planen togs fram för utbyggnad av en Skebäcksled. Planen syftar också till att möjliggöra ombyggnad av korsningen Rudbecksgatan-Universitetsallén-Hjälmarvägen så att Rudbecksgatans karaktär av genomfartsled minskar. Genom att minska genomfartstrafiken på Rudbecksgatan kan trafiken minskas något i centrala Örebro. Planen syftar också till att prioritera hållbara färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik framför biltrafiken i centrala Örebro. Detaljplanen redovisar främst två alternativa utformningar; cirkulationsplats och ombyggd korsning med befintliga trafiksignaler. sunderlag Samrådsredogörelse, Planförslag, Förslag till detaljplan för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) i Almby församling, Örebro kommun skall ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 23 plan- och bygglagen. Nämndens behandling Under diskussion föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att detaljplanen skulle återremitteras till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning i följande avseenden och därefter återkomma till byggnadsnämnden för beslut: Tydliggöra syftet med förändring av trafiklösning. Visa på behovsanalys för ökad framkomlighet kombinerad med säkerhet för oskyddade trafikanter (bland annat framkomlighet för bussar). Säkerställa framtida möjligheter till bussprioriteringar och huvudcykelstråk. Visa på möjliga lösningar för förbättrad framkomlighet för bussar vid alternativ trafiksignaler. Redovisa ekonomisk konsekvensanalys och kostnader som kan uppkomma för en utvecklad lösning med trafiksignaler. Redovisa lösningar för säkerställande av cyklisters och gåendes säkerhet vid övergångar. Beakta funktionsnedsattas och barns särskilda behov. 11

12 Nämnden var enig om att återremittera detaljplanen för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning enligt ordförandens förslag. - Byggnadsnämnden beslutar att återremittera detaljplanen för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning enligt ordförandens förslag. 73 Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad fortsatt hantering av byggnadsnämnden sunderlag Sammanställning av aktuella planer - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 74 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Xxxxx XX i Glanshammars församling, Örebro kommun (Glanshammar, ca 1,9 km söder om E 20 invid Hjälmarens norra strand). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Alireza Nouri Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Fastigheten Xxxxx XX ligger 1,9 km söder om E20 i Glanshammar. Xxxxx är beläget ca 1 mil öster om Örebro tätort vid Hjälmarens norra strand inkom till stadsbyggnad ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. För att anlägga en brygga krävs strandskyddsdispens och för att få strandskyddsdispens ska sökanden ha särskilda skäl för dispens. 12

13 Sökandens särskilda skäl för dispens är att anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. Sökanden har motiverat i sitt brev att familjen ska få möjlighet till bad och möjlighet till att ha båtplatser. I ett annat brev ( ) skrev sökanden att: han inte vill ha en gemensam brygga på sin fastighet placeringen av bryggan ej kommer att störa naturen utförandet och placeringen inte kommer att påverka natur, utseende, djurliv och övriga aspekter. länsstyrelsens beslut för vattenverksamhet finns var handläggaren på platsbesök och undersökte området och platsen för bryggan. Foton visar fastigheten med markering var bryggan ska ligga inkom sökandes yttrande över förslag till beslut i tjänsteutlåtande Fritidshuset ligger ca 26 m från vattnet och byggdes inom strandskyddszonen. Fastigheten är ianspråktagen. Området är till övervägande delen bebyggt med oreglerad fritidsbebyggelse och ligger inom strandskyddszonen. Den föreslagna bryggplatsen ligger i ett område som är relativ flackt med låga delvis vassbevuxna stränder och med inslag av täta partier lövskog i strandskogsbestånden. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, Yttrande från kommunbiologen, Yttrande från miljökontoret, från länsstyrelsen, Brev från sökanden, Yttrande från sökanden, Protokollsutdrag från byggnadsnämnden , På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Enbart den yta som bryggan upptar inom strandskyddsområdet får användas för det avsedda ändamålet. 13

14 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Enbart den yta som bryggan upptar inom strandskyddsområdet får användas för det avsedda ändamålet. Upplysningar: 1. et upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Därefter krävs förnyad ansökan och prövning görs med hänsyn till de omständigheter som då råder. 2. Den medgivna dispensen kan överklagas av Naturvårdsverket enligt 40 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m inom tre veckor från datum för beslutet. 3. Länsstyrelsen ska, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. om överprövning kan inte överklagas. Underrättas: Statens naturvårdsverk Länsstyrelsen i Örebro län Lantmäterimyndigheten För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Therese Aremyr, 75 Anmälan om olovlig åtgärd som avser byggnad på fastigheten Xxxxx XX i Almby församling, Örebro kommun (Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx). Ärendenummer: AB Inkom Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Xxxxx XX ligger på Xxxxx intill Hjälmaren i området Xxxxx Xxxxx öster om Örebro. Fastigheten är en samfällighet med ändamålet vattenställe och hamnplats. I samfälligheten har 23 fastigheter delägande. På fastigheten finns ett hus uppfört om 36 kvm samt ett mindre uthus om 5,4 kvm. 14

15 Den 28 maj 2008 inkom en anmälan om olovlig åtgärd till byggnadsnämnden. Av anmälan framgår att det finns en byggnad uppförd på fastigheten Xxxxx XX och att byggnaden sannolikt är inflyttad. De som har delägande i fastigheten vill veta vad som gäller. Den 20 oktober 2008 skickades brev till de fastighetsägare som har del i samfälligheten. I brevet informerades delägarna om att byggnadsnämnden efter sökning i det digitala arkivet inte hade påträffat några bygglov. I brevet konstaterades också att byggnaden uppenbarligen hade stått på platsen i mer än tio år och att beslut om byggnadsavgift eller beslut om handräckning därför inte kunde fattas. Delägarna informerades också om att det saknades uppgifter om när byggnaden var uppförd och av vem. Den 27 oktober 2008 inkom yttrande i ärendet från Ulf Andersson, ingenjör vid Mark- och exploateringsenheten vid Örebro kommun, som hade ta-lat med några grannar i området. Av yttrandet framgår bland annat att byggnaden troligen uppfördes på 1950-talet och att Östra Almby Folknämnd tog arrendet på sommarstugan. om detta borde finnas i klubbstugan. När Östra Almby Folknämnd lades ner tog Östra Almby Fritidsklubb över arrendet några år innan det bildades en Bryggförening som tog över arrendet av stugan. Brev inkom därefter den 10 november 2008 från Xxxxx Xxxxx som är delägare i samfälligheten Xxxxx XX. I brevet undrade Xxxxx Xxxxx på basis av vilken information som Byggnadsnämnden kunde tidsbestämma uppförandet av byggnaden. Xxxxx Xxxxx ställde också frågan om den nyligen uppförda friggeboden behövde godkännande då den torde omfattas av strandskyddsdispens. Xxxxx Xxxxx ville även veta när ägaren av byggnaderna beviljades tillstånd att anordna sanitära anordningar och vilka anordningar som tillståndet gällde. Den 10 november 2008 inkom även brev från Xxxxx Xxxxx som är delägare i samfälligheten Xxxxx XX. I brevet undrade Xxxxx Xxxxx om det fanns köpekontrakt för byggnaden och vem som var säljaren. Xxxxx Xxxxx ville även veta vad för slags sanitära anordningar som medgivits och vem som lämnat medgivandet. Vidare undrade Xxxxx Xxxxx hur stor avgiften är som årligen betalas till Östra Almby Fritidsnämnd/Byggförening och till vem som den betalas. Den 21 januari 2011 skickades brev till Xxxxx Xxxxx då han 2003 hade gjort en förfrågan om avstyckning av den aktuella byggnaden från Xxxxx XX. I brevet ombads Xxxxx Xxxxx yttra sig över byggnadens nuvarande och tidigare användning samt uppge när friggeboden på tomten uppfördes. Den 14 februari 2011 inkom yttrande från Xxxxx Xxxxx. I yttrandet uppgav Xxxxx Xxxxx att han förvärvade byggnaden Byggnaden var då inredd som en sommarbostad. Att byggnaden tidigare skulle ha varit någon form av klubbhus känner varken han eller föregående ägare till. Sedan han förvärvade byggnaden har han renoverat den och bland annat bytt taket och iordningställt tomten. En redskapsbod har även satts upp. Han använder för närvarande byggnaden som sommarbostad. Under samtliga år har han betalat tomträttsavgäld till samfällighetsföreningen. 15

16 Den 24 februari 2011 gjordes tillsynsbesök på platsen. Vid besöket kunde handläggare från Stadsbyggnad Örebro konstatera att det inte fanns pår i snön eller något annat som antydde att huset var bebott för tillfället. Uthuset på tomten var placerat cirka 7 meter från stugan, cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen och cirka 50 meter från strandlinjen. Vid samtal den 1 april 2011 uppgav Ulf Andersson, ingenjör vid Markoch exploateringsenheten vid Örebro kommun, att det måste ha blivit något missförstånd. Så vitt han vet har byggnaden aldrig varit klubbstuga utan har alltid varit sommarstuga. Under senare år har byggnaden genomgått renovering invändigt. På Lantmäteriets ekonomiska karta färdigställd 1956 (nr 10544), baserad på flygfoto från , finns det aktuella huset inritat. Bestämmelser om strandskydd har funnits sedan 1952 då Strandskyddslagen infördes. Det var då Länsstyrelsen som beslutade om och var strandskydd skulle gälla. Generellt strandskydd infördes först Vid kontakt med Ann-Katrin Lindblad, handläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län, den 10 januari 2012 uppgav hon att det inte finns något beslut om strandskydd för Hjälmaren vid Ekeby-Almby på 1950-talet. Vid kontakt med Kristin Nätterlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Miljökontoret, den 20 januari 2012 uppgav hon att det inte finns registrerat några sanitära anordningar på fastigheten Xxxxx XX. Tillsynsbesök har även gjorts på platsen den 20 januari Vid besöket syntes huset vara obebodd. Det fanns is på fönsterrutorna som antydde att huset inte var uppvärmt. sunderlag Tjänsteutlåtande Skrivelse från Xxxxx XX och XX, Skrivelse från Xxxxx XX och XX, Skrivelse från Xxxxx Xxxxx (Xxxxx XX), På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). 16

17 Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 76 Bygglov för uppsättning av skyltar på fastigheten Nikolai 3:222 i Nikolai församling, Örebro kommun (Gustavsviksvägen 7). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Ali Alatabi Sökande: Södra Vattentornet i Örebro AB Stratega Drottninggatan Örebro Ärendet avser bygglov för uppsättning av sju (7) stycken olika skyltar på det nya kontorshuset vid södra vattentornet. Skyltarna monteras på byggnadens södra fasad och riktas mot Stenbackevägen. Bygglov krävs enligt 6 kap 3 plan- och byggförordningen. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 3. Bygglovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. 17

18 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxa. Fakturan kommer att skickas separat. 5. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. 6. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 7. Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 8. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , Ärendenummer Ks3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 77 Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Almby 13:389 i Almby församling, Örebro kommun (Hjälmarbadsvägen 25, Hjälmarbaden). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Ali Alatabi Sökande: E.ON Elnät Sverige AB Xxxxx Xxxxx Box Örebro Ärendet avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Bygglov krävs enligt 6 kap p (PBF). Fastigheten ligger vid Hjälmarbaden, ca 11 km öster om centrala Örebro. Åtgärden medför att transformatorstationen, som möjliggör säker elleverans till bostadsområdet och som dessutom möjliggör nedgrävning av luftledning, uppförs på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas med annat än anläggningar avsedda för friluftslivet. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Xxxxx XX,

19 - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 3. Bygglovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxa. Fakturan kommer att skickas separat. 5. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. 6. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 7. Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 8. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , Ärendenummer Ks3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 9. et om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro 19

20 78 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Ön 2:1 i Gällersta-Norrbyås församling, Örebro kommun (Vid Kvismaren, ca 1 km nordost om vägbron över Kvismare kanal). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Nimesh Chouhan Sökande: E.ON Elnät Sverige AB Xxxxx Xxxxx Box Örebro Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. Fastigheten ligger vid Kvismaren cirka 1 km nordost om vägbron över Kvismare kanal. Enligt bifogad karta hamnar transformatorstation närmre än 100 meter ifrån strandlinjen. Åtgärden medför att den planerade byggnationen hamnar inom strandskyddat område. Strandskyddsdispens krävs enligt 7 kap 14 och 16 miljöbalken. Sökande har uppgett som särskilt skäl för dispens området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från kommunbiologen, Yttrande från miljökontoret, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Endast den yta som transformatorstationen upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 20

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2015-06-17 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2015-06-17 kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2015-06-17 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer