Protokoll Bn 199/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Bn 199/2012"

Transkript

1 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S) Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Birgitta Schortz (KD) Lars Askling (M) Yngve Alkman (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Stefan Hideblad (KD) tjänstgör för Göran Pettersson (KD) Åke Pernefalk (M) tjänstgör för Catarina Reinestam Nelander (M) Jerk Alton (FP) tjänstgör för Zarah Domargård (FP) Stellan Johansson (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) gick Närvarande ersättare Siv Lord (S) Kemal Hoso (S) Sophia Bescher (S) Anders Gunnarsson (C) Emelie Jaxell (M) Övriga Ali Alatabi, Stadsbyggnad Staffan Bergh, Stadsbyggnad Nimesh Chouhan, Stadsbyggnad Johan Ekstrand, Stadsbyggnad Hans Espinoza, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Carolina Herder, Stadsbyggnad Anita Iversen, Stadsbyggnad Daniel Jelgert, Stadsbyggnad bygglovhandläggare byggnadsinspektör bygglovhandläggare trafikingenjör bygglovhandläggare bygglovhandläggare stadsarkitekt bygglovhandläggare planeringsingenjör avdelningschef bygglovhandläggare 1

2 Therese Johnson, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Alireza Nouri, Stadsbyggnad Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Therese Pettersson, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Per O Wallgren, Stadsbyggnad Martin Willén, Stadsbyggnad Jan Åkesson, förvaltn kontor Samhälle och miljö förrättningslantmätare administrativ samordnare ingenjör planchef bygglovhandläggare fastighetsjurist planingenjör avdelningschef ekonom Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 28 februari 2012 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars

3 61 Bygglovtaxa för gårdsvindkraftverk Det har visat sig att Örebro kommuns taxa för bygglov för gårdsvindkraftverk är högre än i flera andra jämförbara kommuner. Nämnden var enig om att bygglovtaxan i detta avseende behöver ses över för att avgöra om en justering behöver göras. - Byggnadsnämnden beslutar att ge Stadsbyggnad i uppdrag att göra en översyn av bygglovtaxan med avseende på bygglov för gårdsvindkraftverk samt att återkomma till nämnden med en rapport och förslag på eventuella åtgärder. 62 Övriga frågor 1. Yngve Alkman (FP) ställde en fråga angående den anläggning av parkering som pågår på Lingsplan i omedelbar anslutning till Idrottshuset. Martin Willén informerade om att något bygglov inte sökts för åtgärden och att byggherren uppmanats att avbryta arbetena och komma in med en ansökan om bygglov. Oavsett vilka beslut som kommer att fattas i ärendet så kommer de att fattas inför den samlade byggnadsnämnden. 2. Med hänvisning bl a till föregående diskussion efterlyste Jerk Alton (FP) en till nämnden återkommande uppdatering av vad som händer inom nämndens ansvarsområde både i positivt och negativt avseende. Nämnden behöver få möjlighet att vidga begreppen och synfältet bl a när det gäller gestaltning och form i stadsbebyggelsen. Nämnden behöver även påminna sig om hur planering och byggande förhåller sig till översiktsplanen. Uppdateringen skulle kunna vara en stående punkt på dagordningen för nämndsammanträdena. 3. Emelie Jaxell (M) frågade när arbetet i de arbetsgrupper med ansvar för speciella frågor som föreslagits kommer att påbörjas och hur det kommer att bedrivas. Ordföranden, Hannah Ljung (C), tackade för påminnelsen om detta och meddelade att arbete i grupperna kommer att påbörjas snarast. 4. Hannah Ljung (C) påminde om byggnadsnämndens heldag den 1 juni och att närmare information om den kommer att sändas ut snarast möjligt. 3

4 Hon nämnde även att nämndens sammanträden i april och maj blir heldagssammanträden med den sedvanliga ärendehanteringen på förmiddagen och fördjupningar inom olika områden under eftermiddagen. - Byggnadsnämnden beslutar att ta framförd information och frågor till protokollet. 63 Rapporter 1. Hannah Ljung (C) meddelade att hon, Per Lilja (S), Lars Askling (M), representanter för Behrn Fastigheter och stadsarkitekten har sammanträffat med E.ON angående placeringen av transformatorstationen i kv Längan i anslutning till Behrn Center. 2. Sekreteraren påminde om seminariet om Örebro kommuns vatten- och avloppsplanering. Seminariet hålls den 16 mars. Anmälan görs till sekreteraren senast den 6 mars. - Rapporterna tas till protokollet. 64 Anmälan av presidieberedning Anmälan av ej protokollförd presidieberedning den 13 februari 2012, kl 13:30 16:45. Förslag till byggnadsnämnden från förvaltningskontor Samhälle och miljö - Anmälan tas till protokollet. - Anmälan tas till protokollet. 65 Begäran om planläggning för fastigheterna Eker 14:178 och 14:179 i Längbro församling, Örebro kommun (Västra Runnaby). Ärendenummer: Bn 110/2012 Inkom Handläggare: Carolina Herder Från Myresjö Mark AB har kommit en begäran om planläggning av fastigheterna Eker 14:178 och 14:179 i Västra Runnaby för att på dessa kunna uppföra småhusbebyggelse. 4

5 sunderlag Tjänsteskrivelse, Ansökan, På de skäl som anförts i tjänsteskrivelse beslutar byggnadsnämnden att avslå begäran om planläggning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179. Nämndens behandling Yngve Alkman (FP) yrkade bifall till planläggning vilken överensstämmer med översiktsplanen. Nämnden var enig om att bevilja ansökan och att ge Stadsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planavtal med sökanden avseende planprövning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179 samt att i dialog med sökanden bestämma planens omfattning. - Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planavtal med sökanden avseende planprövning för fastigheterna Eker 14:178 och Eker 14:179 samt att i dialog med sökanden bestämma planens omfattning. 66 På gång på förvaltningen Handläggare: Martin Willén Information. 1. Martin Willén informerade om att arbete pågår för att åstadkomma en digital hantering av ärendena till byggnadsnämnden. På kommunledningskontoret har en ny projektledare för arbetet anställts. Det arbete som nu pågår omfattar bl a tekniska lösningar för smidig åtkomst av digitala handlingar. 2. Omflyttningarna på Stadsbyggnad är nu avklarade. Nämndledamöterna erbjuds en rundvandring på förvaltningen för att bekanta sig med personal och lokaliteter. 3. Martin Willén informerade vidare om några nyrekryteringar inom bygglovenheten samt även rekrytering av en planarkitekt. Rekryteringen av stadsbyggnadschef hanteras från kommunledningskontoret under kommundirektörens ansvar. 5

6 - Informationen tas till protokollet. - Informationen tas till protokollet. 67 Årsberättelse 2011 för byggnadsnämnden i Örebro kommun Ärendenummer: Bn 1488/2011 Handläggare: Eva Norman/Martin Willén/Jan Åkesson sunderlag Årsberättelse 2011 för byggnadsnämnden, Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Byggnadsnämnden föreslår att överskottet i driftresultatet för 2011 överförs till 2012 års verksamhet. 3. Byggnadsnämnden föreslår att överskottet på investeringsanslag för 2011 för inventarier överförs till Årsberättelsen överlämnas till programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i årsberättelsen. Tillfälle till frågor gavs. 1. Byggnadsnämnden fastställer årsberättelsen för Byggnadsnämnden föreslår att överskottet i driftresultatet för 2011 överförs till 2012 års verksamhet. 3. Byggnadsnämnden föreslår att överskottet på investeringsanslag för 2011 för inventarier överförs till Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning. 68 Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden Ärendenummer: Bn 55/2012 Handläggare: Eva Norman 6

7 sunderlag Verksamhetsplan med budget 2012, Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2012 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i verksamhetsplanen och Jan Åkesson redogjorde för de ekonomiska ramarna i budgeten. Yrkande Ronnie Palmén (M) yrkade bifall till det budgetförslag som moderaterna lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Yngve Alkman (FP) yrkade bifall till det budgetförslag som folkpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Stefan Nilsson (V) yrkade bifall till det budgetförslag som vänsterpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Stellan Johansson (MP) yrkade bifall till det budgetförslag som miljöpartiet lämnat till programnämnd Samhällsbyggnad. Ordföranden, Hannah Ljung (C), yrkade bifall till förvaltningens förslag. Proposition Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på, i tur och ordning, framförda yrkanden och fann flest ja-röster för att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget. Någon omröstning begärdes inte. 1. Verksamhetsplan med budget 2012 för byggnadsnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2012 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Mot beslutet reserverade sig Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M) och Åke Pernefalk (M) till förmån för det egna yrkandet. Skriftlig reservation lämnades. Mot beslutet reserverade sig Yngve Alkman (FP) och Jerk Alton (FP) till förmån för det egna yrkandet. 7

8 Mot beslutet reserverade sig Stefan Nilsson (V) till förmån för det egna yrkandet. Mot beslutet reserverade sig Stellan Johansson (MP) till förmån för det egna yrkandet. Skriftlig reservation lämnades. Det noterades att de lämnade, skriftliga reservationerna ska utgöra bilagor till protokollet. 69 Delegationsbeslut avseende behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för nedanstående detaljplaner Handläggare: Kenth Runesson Anmälningsärende. sunderlag Änr Bn 1702/2010 Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:199 m fl (Universitetsplatsen) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger mellan Universitetsrondellen och det nuvarande universitetsområdet). Detaljplanen syftar till en utveckling av Universitetsplatsen. Platsen föreslås rymma nya funktioner för Universitetet och Business Science Arena. Förslaget möjliggör ett tillskott av en aula och andra universitetsrelaterade lokaler, bostäder, kontor, butiker, mm. I detaljplanen föreslås en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och nya och förändrade gång- och cykelstråk. Delegationsbeslut MKB, Checklista för behovsbedömning, Planförslag, Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. - Anmälan om delegationsbeslut tas till protokollet. 70 Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:199 m fl (Universitetsplatsen) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger mellan Universitetsrondellen och det nuvarande universitetsområdet). Ärendenummer: Bn 1702/2010 8

9 Handläggare: Peder Hallkvist Information under pågående samråd. Detaljplanen syftar till en utveckling av Universitetsplatsen. Platsen föreslås rymma nya funktioner för Universitetet och Business Science Arena. Förslaget möjliggör ett tillskott av en aula och andra universitetsrelaterade lokaler, bostäder, kontor, butiker, mm. I detaljplanen föreslås en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och nya och förändrade gång- och cykelstråk. sunderlag Planförslag, Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Peder Hallkvist redogjorde för syftet med detaljplanen och dess innehåll. Per Lilja (S) frågade hur många bostäder planen ger möjlighet till. Peder Hallkvist svarade att planen ger plats för lägenheter. Jerk Alton (FP) framförde att det förslag till bebyggelse som redovisas i förslaget till detaljplan ser mycket bra och spännande ut och hoppades att det också finns realitet i idéerna så att bebyggelsen kommer till stånd enligt förslaget. - Informationen tas, med förd diskussion, till protokollet. 71 Detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun (Planområdet sträcker sig från Mosåsvägen till Brunnsparkens norra del). Ärendenummer: Bn 495/2008 Handläggare: Peder Hallkvist Planen har varit utställd under perioden 6 december januari Synpunkter har kommit in. Syftet med planen är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också en byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. sunderlag 9

10 Utlåtande, Planhandling, Med stöd av 5 kap 29 plan- och bygglagen samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun. Nämndens behandling Peder Hallkvist redogjorde för syftet med detaljplanen och dess innehåll. Under diskussion undrade Lars Askling (M) och Ronnie Palmén (M) om det går att finna en annan placering av miljöstationen än den som föreslagits planen. Den föreslagna placeringen i nära anslutning till entrén till området kan uppfattas som ett störande och förfulande inslag. Peder Hallkvist förklarade att den föreslagna miljöstationen är halverad i storlek jämfört med nuvarande station. Med omsorg om utformningen av stationen torde den föreslagna placeringen kunna godtas. Detaljplanen ger dock en viss möjlighet till justerad placering. Fredrik Munkvold (S) och Yngve Alkman (FP) påpekade att trycket på parkering är hårt i området, framförallt i samband med evenemang i Brunnsparken. När är det OK att utnyttja andra parkeringsplatser än dem som nu finns angivna i detaljplanen? - Med stöd av 5 kap 29 plan- och bygglagen (1987:10) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för del av Nikolai 3:117 m fl (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun. Upplysningar: 1. Enligt 13 kap 2 och 5 plan- och bygglagen (1987:10) får detta beslut överklagas av den som senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. Se bilaga (formulär B). 2. Justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla Detaljplan för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) i Almby församling, Örebro kommun (Planområdet ligger vid Hjälmarvägens anslutning mot Rudbeckgatan och omfattar delar av Rudbecksgatan, Universitetsallén och Hjälmarvägen). Ärendenummer: Bn 899/2011 Handläggare: Jarmo Riihinen/Johan Ekstrand 10

11 Planen har varit utsänd för samråd under perioden 23 november januari Planen syftar till att anpassa detaljplanen för området kring Almbyplan till de trafikplaneringsalternativ som i dag är aktuella den gällande planen togs fram för utbyggnad av en Skebäcksled. Planen syftar också till att möjliggöra ombyggnad av korsningen Rudbecksgatan-Universitetsallén-Hjälmarvägen så att Rudbecksgatans karaktär av genomfartsled minskar. Genom att minska genomfartstrafiken på Rudbecksgatan kan trafiken minskas något i centrala Örebro. Planen syftar också till att prioritera hållbara färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik framför biltrafiken i centrala Örebro. Detaljplanen redovisar främst två alternativa utformningar; cirkulationsplats och ombyggd korsning med befintliga trafiksignaler. sunderlag Samrådsredogörelse, Planförslag, Förslag till detaljplan för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) i Almby församling, Örebro kommun skall ställas ut för granskning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 23 plan- och bygglagen. Nämndens behandling Under diskussion föreslog ordföranden, Hannah Ljung (C), att detaljplanen skulle återremitteras till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning i följande avseenden och därefter återkomma till byggnadsnämnden för beslut: Tydliggöra syftet med förändring av trafiklösning. Visa på behovsanalys för ökad framkomlighet kombinerad med säkerhet för oskyddade trafikanter (bland annat framkomlighet för bussar). Säkerställa framtida möjligheter till bussprioriteringar och huvudcykelstråk. Visa på möjliga lösningar för förbättrad framkomlighet för bussar vid alternativ trafiksignaler. Redovisa ekonomisk konsekvensanalys och kostnader som kan uppkomma för en utvecklad lösning med trafiksignaler. Redovisa lösningar för säkerställande av cyklisters och gåendes säkerhet vid övergångar. Beakta funktionsnedsattas och barns särskilda behov. 11

12 Nämnden var enig om att återremittera detaljplanen för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning enligt ordförandens förslag. - Byggnadsnämnden beslutar att återremittera detaljplanen för del av fastigheten Almby 11:16 m fl (Almbyplan) till Stadsbyggnad för ytterligare bearbetning enligt ordförandens förslag. 73 Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad fortsatt hantering av byggnadsnämnden sunderlag Sammanställning av aktuella planer - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 74 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Xxxxx XX i Glanshammars församling, Örebro kommun (Glanshammar, ca 1,9 km söder om E 20 invid Hjälmarens norra strand). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Alireza Nouri Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Fastigheten Xxxxx XX ligger 1,9 km söder om E20 i Glanshammar. Xxxxx är beläget ca 1 mil öster om Örebro tätort vid Hjälmarens norra strand inkom till stadsbyggnad ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. För att anlägga en brygga krävs strandskyddsdispens och för att få strandskyddsdispens ska sökanden ha särskilda skäl för dispens. 12

13 Sökandens särskilda skäl för dispens är att anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. Sökanden har motiverat i sitt brev att familjen ska få möjlighet till bad och möjlighet till att ha båtplatser. I ett annat brev ( ) skrev sökanden att: han inte vill ha en gemensam brygga på sin fastighet placeringen av bryggan ej kommer att störa naturen utförandet och placeringen inte kommer att påverka natur, utseende, djurliv och övriga aspekter. länsstyrelsens beslut för vattenverksamhet finns var handläggaren på platsbesök och undersökte området och platsen för bryggan. Foton visar fastigheten med markering var bryggan ska ligga inkom sökandes yttrande över förslag till beslut i tjänsteutlåtande Fritidshuset ligger ca 26 m från vattnet och byggdes inom strandskyddszonen. Fastigheten är ianspråktagen. Området är till övervägande delen bebyggt med oreglerad fritidsbebyggelse och ligger inom strandskyddszonen. Den föreslagna bryggplatsen ligger i ett område som är relativ flackt med låga delvis vassbevuxna stränder och med inslag av täta partier lövskog i strandskogsbestånden. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, Yttrande från kommunbiologen, Yttrande från miljökontoret, från länsstyrelsen, Brev från sökanden, Yttrande från sökanden, Protokollsutdrag från byggnadsnämnden , På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Enbart den yta som bryggan upptar inom strandskyddsområdet får användas för det avsedda ändamålet. 13

14 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Enbart den yta som bryggan upptar inom strandskyddsområdet får användas för det avsedda ändamålet. Upplysningar: 1. et upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Därefter krävs förnyad ansökan och prövning görs med hänsyn till de omständigheter som då råder. 2. Den medgivna dispensen kan överklagas av Naturvårdsverket enligt 40 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m inom tre veckor från datum för beslutet. 3. Länsstyrelsen ska, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. om överprövning kan inte överklagas. Underrättas: Statens naturvårdsverk Länsstyrelsen i Örebro län Lantmäterimyndigheten För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Therese Aremyr, 75 Anmälan om olovlig åtgärd som avser byggnad på fastigheten Xxxxx XX i Almby församling, Örebro kommun (Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx). Ärendenummer: AB Inkom Handläggare: Therese Pettersson Fastigheten Xxxxx XX ligger på Xxxxx intill Hjälmaren i området Xxxxx Xxxxx öster om Örebro. Fastigheten är en samfällighet med ändamålet vattenställe och hamnplats. I samfälligheten har 23 fastigheter delägande. På fastigheten finns ett hus uppfört om 36 kvm samt ett mindre uthus om 5,4 kvm. 14

15 Den 28 maj 2008 inkom en anmälan om olovlig åtgärd till byggnadsnämnden. Av anmälan framgår att det finns en byggnad uppförd på fastigheten Xxxxx XX och att byggnaden sannolikt är inflyttad. De som har delägande i fastigheten vill veta vad som gäller. Den 20 oktober 2008 skickades brev till de fastighetsägare som har del i samfälligheten. I brevet informerades delägarna om att byggnadsnämnden efter sökning i det digitala arkivet inte hade påträffat några bygglov. I brevet konstaterades också att byggnaden uppenbarligen hade stått på platsen i mer än tio år och att beslut om byggnadsavgift eller beslut om handräckning därför inte kunde fattas. Delägarna informerades också om att det saknades uppgifter om när byggnaden var uppförd och av vem. Den 27 oktober 2008 inkom yttrande i ärendet från Ulf Andersson, ingenjör vid Mark- och exploateringsenheten vid Örebro kommun, som hade ta-lat med några grannar i området. Av yttrandet framgår bland annat att byggnaden troligen uppfördes på 1950-talet och att Östra Almby Folknämnd tog arrendet på sommarstugan. om detta borde finnas i klubbstugan. När Östra Almby Folknämnd lades ner tog Östra Almby Fritidsklubb över arrendet några år innan det bildades en Bryggförening som tog över arrendet av stugan. Brev inkom därefter den 10 november 2008 från Xxxxx Xxxxx som är delägare i samfälligheten Xxxxx XX. I brevet undrade Xxxxx Xxxxx på basis av vilken information som Byggnadsnämnden kunde tidsbestämma uppförandet av byggnaden. Xxxxx Xxxxx ställde också frågan om den nyligen uppförda friggeboden behövde godkännande då den torde omfattas av strandskyddsdispens. Xxxxx Xxxxx ville även veta när ägaren av byggnaderna beviljades tillstånd att anordna sanitära anordningar och vilka anordningar som tillståndet gällde. Den 10 november 2008 inkom även brev från Xxxxx Xxxxx som är delägare i samfälligheten Xxxxx XX. I brevet undrade Xxxxx Xxxxx om det fanns köpekontrakt för byggnaden och vem som var säljaren. Xxxxx Xxxxx ville även veta vad för slags sanitära anordningar som medgivits och vem som lämnat medgivandet. Vidare undrade Xxxxx Xxxxx hur stor avgiften är som årligen betalas till Östra Almby Fritidsnämnd/Byggförening och till vem som den betalas. Den 21 januari 2011 skickades brev till Xxxxx Xxxxx då han 2003 hade gjort en förfrågan om avstyckning av den aktuella byggnaden från Xxxxx XX. I brevet ombads Xxxxx Xxxxx yttra sig över byggnadens nuvarande och tidigare användning samt uppge när friggeboden på tomten uppfördes. Den 14 februari 2011 inkom yttrande från Xxxxx Xxxxx. I yttrandet uppgav Xxxxx Xxxxx att han förvärvade byggnaden Byggnaden var då inredd som en sommarbostad. Att byggnaden tidigare skulle ha varit någon form av klubbhus känner varken han eller föregående ägare till. Sedan han förvärvade byggnaden har han renoverat den och bland annat bytt taket och iordningställt tomten. En redskapsbod har även satts upp. Han använder för närvarande byggnaden som sommarbostad. Under samtliga år har han betalat tomträttsavgäld till samfällighetsföreningen. 15

16 Den 24 februari 2011 gjordes tillsynsbesök på platsen. Vid besöket kunde handläggare från Stadsbyggnad Örebro konstatera att det inte fanns pår i snön eller något annat som antydde att huset var bebott för tillfället. Uthuset på tomten var placerat cirka 7 meter från stugan, cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen och cirka 50 meter från strandlinjen. Vid samtal den 1 april 2011 uppgav Ulf Andersson, ingenjör vid Markoch exploateringsenheten vid Örebro kommun, att det måste ha blivit något missförstånd. Så vitt han vet har byggnaden aldrig varit klubbstuga utan har alltid varit sommarstuga. Under senare år har byggnaden genomgått renovering invändigt. På Lantmäteriets ekonomiska karta färdigställd 1956 (nr 10544), baserad på flygfoto från , finns det aktuella huset inritat. Bestämmelser om strandskydd har funnits sedan 1952 då Strandskyddslagen infördes. Det var då Länsstyrelsen som beslutade om och var strandskydd skulle gälla. Generellt strandskydd infördes först Vid kontakt med Ann-Katrin Lindblad, handläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län, den 10 januari 2012 uppgav hon att det inte finns något beslut om strandskydd för Hjälmaren vid Ekeby-Almby på 1950-talet. Vid kontakt med Kristin Nätterlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Miljökontoret, den 20 januari 2012 uppgav hon att det inte finns registrerat några sanitära anordningar på fastigheten Xxxxx XX. Tillsynsbesök har även gjorts på platsen den 20 januari Vid besöket syntes huset vara obebodd. Det fanns is på fönsterrutorna som antydde att huset inte var uppvärmt. sunderlag Tjänsteutlåtande Skrivelse från Xxxxx XX och XX, Skrivelse från Xxxxx XX och XX, Skrivelse från Xxxxx Xxxxx (Xxxxx XX), På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). 16

17 Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 76 Bygglov för uppsättning av skyltar på fastigheten Nikolai 3:222 i Nikolai församling, Örebro kommun (Gustavsviksvägen 7). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Ali Alatabi Sökande: Södra Vattentornet i Örebro AB Stratega Drottninggatan Örebro Ärendet avser bygglov för uppsättning av sju (7) stycken olika skyltar på det nya kontorshuset vid södra vattentornet. Skyltarna monteras på byggnadens södra fasad och riktas mot Stenbackevägen. Bygglov krävs enligt 6 kap 3 plan- och byggförordningen. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 3. Bygglovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. 17

18 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxa. Fakturan kommer att skickas separat. 5. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. 6. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 7. Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 8. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , Ärendenummer Ks3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 77 Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Almby 13:389 i Almby församling, Örebro kommun (Hjälmarbadsvägen 25, Hjälmarbaden). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Ali Alatabi Sökande: E.ON Elnät Sverige AB Xxxxx Xxxxx Box Örebro Ärendet avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Bygglov krävs enligt 6 kap p (PBF). Fastigheten ligger vid Hjälmarbaden, ca 11 km öster om centrala Örebro. Åtgärden medför att transformatorstationen, som möjliggör säker elleverans till bostadsområdet och som dessutom möjliggör nedgrävning av luftledning, uppförs på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas med annat än anläggningar avsedda för friluftslivet. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Xxxxx XX,

19 - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. - På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då bygglovet vann laga kraft. 3. Bygglovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxa. Fakturan kommer att skickas separat. 5. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. 6. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 7. Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 8. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , Ärendenummer Ks3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 9. et om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro 19

20 78 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Ön 2:1 i Gällersta-Norrbyås församling, Örebro kommun (Vid Kvismaren, ca 1 km nordost om vägbron över Kvismare kanal). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Nimesh Chouhan Sökande: E.ON Elnät Sverige AB Xxxxx Xxxxx Box Örebro Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. Fastigheten ligger vid Kvismaren cirka 1 km nordost om vägbron över Kvismare kanal. Enligt bifogad karta hamnar transformatorstation närmre än 100 meter ifrån strandlinjen. Åtgärden medför att den planerade byggnationen hamnar inom strandskyddat område. Strandskyddsdispens krävs enligt 7 kap 14 och 16 miljöbalken. Sökande har uppgett som särskilt skäl för dispens området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från kommunbiologen, Yttrande från miljökontoret, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 2. Tomtplatsavgränsning: Endast den yta som transformatorstationen upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande och med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beslutar byggnadsnämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 20

Protokoll Bn 765/2012

Protokoll Bn 765/2012 Protokoll Bn 765/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-18 Klockan: 09:00 17:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Protokoll Bn 701/2012

Protokoll Bn 701/2012 Protokoll Bn 701/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-05-31 Klockan: 09:00 16:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Protokoll Bn 215/2013

Protokoll Bn 215/2013 Protokoll Bn 215/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-02-21 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Yngve Alkman (FP), förste vice ordf Peter Dahlgren (S), andre vice ordf Johan Kumlin (M)

Läs mer

Protokoll Bn 1001/2011

Protokoll Bn 1001/2011 Protokoll Bn 1001/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-15 Klockan: 09:00 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 102/2014

Protokoll Bn 102/2014 Protokoll Bn 102/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-09-25 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Protokoll Bn 83/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-01-26 Klockan: 08:30 11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 2242/2010

Protokoll Bn 2242/2010 Protokoll Bn 2242/2010 Byggnadsnämnden Datum: 2011-03-24 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hans Blomberg (V), 1:e vice ordförande Carina Toro Hartman (S),

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1232/2011

Protokoll Bn 1232/2011 Protokoll Bn 1232/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-10-20 Klockan: 09:00 11:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 384/2012

Protokoll Bn 384/2012 Protokoll Bn 384/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-03-29 Klockan: 09:00 11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1058/2012

Protokoll Bn 1058/2012 Protokoll Bn 1058/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-27 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1164/2012

Protokoll Bn 1164/2012 Protokoll Bn 1164/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-10-24 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 728/2011

Protokoll Bn 728/2011 Protokoll Bn 728/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-16 Klockan: 09:00 11:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Carina Toro Hartman (S), 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll Bn 804/2014

Protokoll Bn 804/2014 Protokoll Bn 804/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-09-24 Klockan: 9:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Leif Landén (S) Siv

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Protokoll Bn 790/2014

Protokoll Bn 790/2014 Protokoll Bn 790/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-01-22 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S), ordförande Linda Larsson (C), 1:e vice

Läs mer

Protokoll Bn 966/2013

Protokoll Bn 966/2013 Protokoll Bn 966/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-08-29 Klockan: 08:30 15:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande, ej närvarande under handläggningen

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Jonas Eriksson (MP), ordf Yngve Alkman (FP), 1:e vice ordf, 43-83 och 89 Peter Dahlgren

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Protokoll Bn 1404/2012

Protokoll Bn 1404/2012 Protokoll Bn 1404/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-12-13 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Protokoll Bn 2233/2010

Protokoll Bn 2233/2010 Protokoll Bn 2233/2010 Byggnadsnämnden Datum: 2011-01-20 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Hans Blomberg (V), 1:e vice

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 802/2014. Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 802/2014. Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 802/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Leif

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Protokoll Bn 1303/2011

Protokoll Bn 1303/2011 Protokoll Bn 1303/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-11-24 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Protokoll Bn 800/2014

Protokoll Bn 800/2014 Protokoll Bn 800/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 9:00 12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, 15.00 16.00 Leif Askeröd (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S)

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer