Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S), ej närvarande under handläggningen av 1-29 Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Göran Pettersson (KD) Lars Askling (M) Catarina Reinestam Nelander (M) Yngve Alkman (FP) Zarah Domargård (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Siv Lord (S) tjänstgör för Per-Ove Karlsson (S) under 1-29 Anders Gunnarsson (C) tjänstgör för Birgitta Schortz (KD) Stellan Johansson (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) Närvarande ersättare Kemal Hoso (S) Åke Pernefalk (M) Emelie Jaxell (M) Jerk Alton (FP) Övriga Åsa Bellander, Stadsbyggnad Erica Ek, Stadsbyggnad Åsa Ekblom, Stadsbyggnad Ulla Eklund, Stadsbyggnad Nimesh Chouhan, Stadsbyggnad Erica Ek, Stadsbyggnad Eva Fransson, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Benjamin Kesenci, Stadsbyggnad Sofia Lindén, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Fredrik Nilsson, Stadsbyggnad 1

2 Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Per O Wallgren, Stadsbyggnad Martin Willén, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Jan Åkesson, förvaltningskontor Samhälle och miljö Petter Arneback, kommunledningskontoret Tom Axelryd, Örebroporten Fastigheter AB Sven Gunnarsson, White arkitekter Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 31 januari 2013 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 februari

3 Örebro kommuns byggnadspris 2012 Handläggare: Peder Hallkvist Information. Örebro kommuns byggnadspris 2012 tilldelades Södra Vattentornets nya kontorsbyggnad, Gustavsviksvägen 7. Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg. Arkitekter: Studio A Arkitekter AB genom Stig Robertsson (fasadgestaltning) och White arkitekter AB genom Viktoria Buskqvist (byggnadsvolym, placering, planlösning). Inredningsarkitekt: Sofia Kagg, Kajenn design och Inredning. Projektering och konstruktion: Structor AB. Totalentreprenör: NA Bygg AB. Byggnadspriset delades ut av byggnadsnämndens ordförande Hannah Ljung och förste vice ordförande Per Lilja den 21 december Motivering Det är en svår uppgift att docka en ny kontorsbyggnad mot ett vattentorn från förra seklet. Med Södra Vattentornets kontorsbyggnad har uppgiften hanterats på ett arkitektoniskt raffinerat sätt. Det har uppstått ett spännande samspel mellan det runda högresta tornet och den kubistiska, låga, utsträckta kontorsbyggnaden. Den nya byggnaden har med sin placering i kanten av parken intagit ett ödmjukt förhållningssätt till de öppna gröna ytorna, de karaktärsfulla träden och de befintliga byggnaderna. Byggnaden som innehåller kontorshotell och restaurang bidrar till att göra platsen levande inte bara under kontorstid utan även kvällar och helger. Stora glasfasader är ett kännetecken för vår tid, men den nya kontorsbyggnaden skiljer sig från mängden. Spelet mellan glas, putsytor och plåtdetaljer är utformat på ett intressant sätt som får byggnaden att fungera ihop med tornets karakteristiska fasad och parken runtomkring. Bakgrund Södra Vattentornet byggdes 1886 i nationalromantisk stil och tillskrivs arkitekten Adolf Kjellström. Knappt tjugo år senare uppfördes pumphuset 3

4 och maskinistbostaden, placerade som två flyglar till tornet. Vattentornet togs ur bruk Tornet har under långa perioder stått tomt. Under talet användes det som klättervägg. I parkområdet intill vattentornet fanns sedan mitten av förra seklet Källeruds camping, servering och minigolfbana, men idag har verksamheten klingat av helt. Den nya kontorsbyggnaden vid Södra Vattentornet kan ses som en första del i ett större utvecklingsprojekt som berör hela Källerudsområdet och Gustavsviks bad och camping. sunderlag Örebro kommuns byggnadspris 2012, Informationen om utdelat byggnadspris tas till protokollet. Nämndens behandling Ordföranden, Hannah Ljung (C), och Peder Hallkvist redogjorde för utdelningen av 2012 års byggnadspris. - Informationen om utdelat byggnadspris tas till protokollet. 2 Verksamhetsplan med budget 2013 Ärendenummer: Bn 1346/2012 Handläggare: Eva Norman/Jan Åkesson sunderlag Verksamhetsplan med budget 2013, Tilläggsblad sid 19-20, Byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2013 i enlighet med framlagt förslag. 2. Byggnadsnämnden överlämnar verksamhetsplan med budget 2013 till programnämnd Samhällsbyggnad. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i verksamhetsplanen och de förändringar som gjorts på sidorna 19 och 20. Därefter redogjorde Jan Åkesson för ekonomiinnehållet med bl a kostnads- och intäktsutveckling. Ordföranden, Hannah Ljung (C), föreslog tillägg och förändringar i verksamhetsplanen enligt följande: Under rubriken Driftnämndens bedömning (sidorna 4 6) görs tillägget 4

5 Flytt av Stadsbyggnadskontoret föreslås av kommunledningskontoret. Byggnadsnämnden ser att detta inte kan avgöras utan att underlag, i form av konsekvensanalys, kostnadskalkyl och kostnadsbärare har redovisats. Byggnadsnämnden anser att de resurser som finns i Stadsbyggnads förvaltning åtgår till att genomföra grunduppdrag samt uppdrag från ÖSB under Därmed saknas utrymme för att använda resurser till flytt av verksamheten. Sidan 5: Under rubriken Verksamheten Bygglov punkt 1 tillförs ordet effektivisering så att meningen får lydelsen Fortsatt förenkling, förbättring, effektivisering och ärendeprioritering inom bygglovprocessen. Sidan 9: I tabellen Strategiska områden i ÖSB , vänstra kolumnen, ändras den andra meningen som börjar Utgångspunkt tas i till Utgångspunkt tas i gällande översiktsplan för att bygga ihop staden och utveckla klimatsmart boende och infrastruktur i stad och på landsbygd. Sidan 10: Under punkten Hållbar tillväxt, strategiområde 1, vänstra spalten Målområde punkt 1, läggs meningarna Bättre företagsklimat och Ökad servicenivå och kvalitetssäkring till. I högra spalten Uppdrag/åtagande/utvecklingsaktiviteter ruta 2, byts orden Förtätning av staden ut mot orden Bygga ihop staden. Några förslag till ytterligare förändringar framfördes inte. Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M), Catarina Reinestam Nelander (M), Yngve Alkman (FP), Zarah Domargård (FP), Stellan Johansson (MP) och Stefan Nilsson (V) meddelade att de avstår från att delta i beslutet. 1. Byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2013 i enlighet med framlagt förslag med de tillägg och förändringar som redovisats av ordföranden. 2. Byggnadsnämnden överlämnar verksamhetsplan med budget 2013 till programnämnd Samhällsbyggnad. Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M), Catarina Reinestam Nelander (M), Yngve Alkman (FP), Zarah Domargård (FP), Stellan Johansson (MP) och Stefan Nilsson (V) avstår från att delta i beslutet. 3 Revidering av Plan- och bygglovtaxan Ärendenummer: Handläggare: Jan Åkesson 5

6 Taxan för byggnadsnämndens verksamhet behöver omarbetas för den del som avser områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av kommunfullmäktige Taxan bygger på Sveriges Kommuner och Landstings normalförslag från 2011 och utformningen av taxan var då helt ny i sin konstruktion. Avgiften beräknas genom att milliprisbasbeloppet multipliceras med ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor (N) till i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom vår kommun. Avgiften kan också beräknas genom tidersättning. Orsaken till att taxan föreslås revideras är att den på sin nuvarande nivå (justeringsfaktor) inte bedöms ge full kostnadstäckning. Justeringsfaktorn, som gällt sedan beslutet 2011, föreslås nu öka från 0,7 till 0,85. Byggnadsnämnden kommer även fortsättningsvis följa och utvärdera taxan så att eftersträvad kostnadstäckningsgrad uppnås. Örebro kommun kommer med denna nya taxenivå att ligga på jämförbara nivåer med andra kommuner. Taxan för områdesbestämmelser och detaljplaner föreslås nu ändras i två olika delar. 1. Justeringsfaktorn (N) i nuvarande taxa uppgår till 0,7. För att uppnå eftersträvad kostnadstäckningsgrad föreslås nu att justeringsfaktorn (N) ändras till 0, Planavgift tas i nuvarande taxa inte ut för nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 kvm och för tillbyggnader oavsett byggnadstyp mindre än 50 kvm. Denna storleksgräns för byggnader före-slås nu ändras till 25 kvm. sunderlag Revidering av Plan- och bygglovtaxan, Byggnadsnämnden föreslår att förslag till reviderad Plan- och bygglovtaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med 1 april Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 1. Byggnadsnämnden föreslår att förslag till reviderad Plan- och bygglovtaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med 1 april Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 6

7 4 Samråd angående förslag till åtgärdsprogram buller Örebro kommun Ärendenummer: Bn 1447/2012 Inkom Handläggare: Adrian Bucher Byggnadsnämnden har erhållit Förslag till åtgärdsprogram buller Örebro kommun för samråd och synpunkter. Synpunkterna ska lämnas till Enheten för hållbar utveckling senast den 28 februari sunderlag Följebrev, Åtgärdsprogram (samrådsversion) - Byggnadsnämnden hanterar ärendet som beredningsärende. Nämndens behandling Synpunkter från nämnden på åtgärdsprogrammet lämnas till nämndsekreteraren. Nämnden ansåg därmed ärendet berett. Ärendet återkommer till nämndens sammanträde i februari för beslut om samrådssvaret. - Byggnadsnämnden hanterar ärendet som beredningsärende. 5 Ansökan om planändring för fastigheten Klockhammar 1:1 i Axbergs församling, Örebro kommun (Klockhammar, ca 15 km nordost om Örebro). Ärendenummer: Bn 515/2012 Inkom Handläggare: Ulf Nykvist Ansökan gäller att ändra den gällande detaljplanen från 1969 med en mer flexibel byggrätt. Detaljplanen anger bla en minsta tomtstorlek på 1800 m 2, maximal byggyta 150 m 2, maximalt en huvudbyggnad och ett uthus. Klockhammar är idag en välordnad by med gemensamhetsanläggningar för vägar, ledningar och allmänna ytor med badplatser mm. Även Klockhammars gård ingår i planen. Totalt är ca 160 tomter möjliga enligt planen där syftet var fritidsboende. Detaljplanen har zoner med prickmark (mark som inte får bebyggas) i bakkant på tomterna där syftet troligen var att hålla ihop bebyggelsen på tomten och därigenom skapa en så grön miljö som möjligt. sunderlag 7

8 Utlåtande, Ansökan, På de skäl som anförts i utlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om planändring. Nämndens behandling Under diskussion gjorde nämnden bedömningen att en översyn av planen/ planändring innebär en förstärkning av ett landsbygdsområde som i sin tur kan ge ytterligare underlag för förstärkning av befintlig kollektivtrafik och service. Nämnden var därmed enig om att bevilja ansökan om planändring samt att ge Stadsbyggnad i uppdrag att till nämnden komma med ett förslag. 1. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planändring för Klockhammar. 2. Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnad i uppdrag att till nämnden komma med ett förslag till planändring för det aktuella området. För kännedom: Ulf Nykvist, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 6 Detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun (Planområdet ligger på Öster i centrala Örebro och angränsar till stadsträdgården i norr och stadsparken i nordost). Ärendenummer: Bn 690/2012 Handläggare: Ulf Nykvist Planen har hanterats med enkelt planförfarande och varit utsänd för samråd under perioden 21 november januari Synpunkter har kommit in. Detaljplanens syfte är att modernisera den gällande detaljplanen från En paviljong uppfördes 1998 med tidsbegränsat bygglov. Planförslaget ger paviljongen byggrätt vilket innebär att den kan få permanent bygglov. Huvudbyggnaderna är även av högt kulturhistoriskt värde och ges därför särskilt skydd för bevarande i detaljplanen. sunderlag Granskningsutlåtande,

9 Planhandling, Med stöd av 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun. 2. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 1. Med stöd av 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun. 2. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Upplysningar: 1. Enligt 13 kap 3 och 11 plan- och bygglagen (2010:900) får detta beslut överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Se bilaga (formulär B). 2. Justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad fortsatt hantering av byggnadsnämnden sunderlag Sammanställning av aktuella planer: Detaljplan för del av fastigheten Hovsta 16:1 (Åkervägen) i Axbergs församling, Örebro kommun. Ändring av detaljplan för fastigheterna Målaren 14 och 15 (Stadsbyggnadshusen, Örnsro) i Nikolai församling, Örebro kommun. - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 9

10 - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum samt nybyggnad av garage på fastigheten Xxxxx XX i Almby församling, Örebro kommun (Xxxxx XX, Xxxxx XX). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Jonny Hannason Sökande: Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Fastigheten Xxxxx XX ligger i Xxxxx ca 2 km sydost om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av garage. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 1 p plan- och bygglagen. Åtgärden medför att garaget placeras helt på mark som inte får bebyggas (prickmark, i detta fall förgårdsmark). Åtgärden medför även att garaget placeras närmare fastighetsgräns än 4.5 meter. Ärendet var anmält till byggnadsnämnden den 24 januari Vid presidieberedningen 14 januari 2013 framkom att för de två grannfastigheterna Xxxxx XX och XX så pågår ett detaljplanarbete. Vid mötet diskuterades att man även kunde detaljplanelägga fastigheterna mot öster inom samma kvarter fast med ett enkelt planförfarande gällande att minska förgårdsmarken. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden om anstånd med avgörandet tills påbörjat detaljplanearbete har avslutats. Har planärendet inte avgjorts inom två år från det att ansökningen om lov kom in ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). 10

11 För kännedom: Jonny Hannason, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 9 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Glanshammars församling, Örebro kommun (Ca 5 km norr om Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Jonny Hannason Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 12 km nordost om centrala Örebro. Den föreslagna tomtplatsen ligger intill en redan etablerad by. Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från miljökontoret, Yttrande från stadsantikvarien, Yttrande från länsstyrelsen, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 11

12 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Eftersom tomtplatsen ligger inom normalriskområde för markradon ska radonskyddat byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 5. Avloppsanläggningen kräver tillstånd från miljönämnden. Miljönämndens beslut om godkänd avloppsförsörjning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan. För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Erica Ek, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro 10 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Gällersta-Norrbyås församling, Örebro kommun (Xxxxx, ca 1,5 km sydost om bebyggelsen i Xxxxx Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Staffan Bergh Sökande: Xxxxx och Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 12

13 Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 1 km öster om Xxxxx mellan Xxxxx Xxxxx och Almbro. Den föreslagna tomtplatsen ligger intill Xxxxx XX södra sida. Tomtplatsen är idag en del av fastigheten Xxxxx XX. Marken som är en före detta åker utgörs i nuläget av vildvuxen gräsvall. På fastig-heten har nyss byggts ett bostadshus med garage som byggnadsnämnden beviljade bygglov för under Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från TeliaSonera Skanova Access AB, Yttrande från Skolförvaltning sydost, Yttrande från stadsantikvarien, från miljönämnden, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 13

14 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) ligger tomtplatsen nära eller inom lerområde. Därför ska en geoteknisk undersökning göras och lämnas i samband med byggnadsarbetet. 5. Eftersom tomtplatsen ligger inom normalriskområde för markradon ska radonskyddat byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 6. Avloppsanläggningen ska utformas i linje med Miljönämndens beslut Dnr: För kännedom: E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro TeliaSonera Skanova Access AB, Box 1253, Örebro Skolförvaltning sydost, Box 31200, Örebro Eva Fransson, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Xxxxx/Xxxxx/Xxxxx, Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Benjamin Kesenci Sökande: HSB produktion i Mälardalen HB Xxxxx Xxxxx Box Stockholm Fastigheten ligger efter Xxxxx, cirka 2,3 km nordost om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 1p plan- och bygglagen. Åtgärden medför att balkonger placeras 1,06 m på mark som inte får bebyggas (prickmark). Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor,

15 Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från brf Divisionen 2, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Utstakning ska utföras av en person med sådan grundläggande mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor. Mer information 2. Kontrollansvarig för åtgärden är Xxxxx Xxxxx. 3. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då beslutet om bygglov vann laga kraft. 4. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Energiberäkningar - Geoteknisk undersökning - Grund- och stomritningar - Kontrollplan - Brandskyddsbeskrivning - Ventilationsritningar - VA handlingar - Byggfelsförsäkring 5. Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Blankett finns under För mer information, gå in på Lantmäteriets hemsida och läs mer om lägenhetsregistret Har du några frågor angående 15

16 detta, kontakta 6. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 7. et att bevilja ansökan om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Brf Divisionen 2, Asplund Bygg AB, Fabriksgatan 54 C, Örebro Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 12 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra en-bostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Gällersta- Norrbyås församling, Örebro kommun (Xxxxx, ca 8 km sydost om Örebro utmed Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Benjamin Kesenci Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 8,5 km sydost om centrala Örebro. Området kallas för Xxxxx och ligger i ett område med befintliga hus. Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från Xxxxx XX,

17 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Eftersom tomtplatsen ligger inom högriskområde för markradon ska radonsäkert byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 5. Avloppsanläggningen kräver tillstånd från miljönämnden. Miljönämndens beslut om godkänd avloppsförsörjning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan. 6. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning För kännedom: E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro 17

18 Miljökontoret, Box 33200, Örebro 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri samt fasadändring på fastigheten Karossen 7 i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Bettorpsgatan 4, Bettorps industriområde). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Fredrik Nilsson Sökande: Fastighetsaktiebolaget Bettorp Xxxxx Xxxxx Box Norrköping Fastigheten Karossen 7 ligger efter Bettorpsgatan i Bettorp. Fastigheten ligger 3 km norr om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av vindskydd, skärmtak samt fasadändring. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 2p plan- och bygglagen. Idag överskrids exploateringsgraden med 963 m 2 eller 16,0 %. Åtgärden medför att exploateringsgraden överskrids ytterligare och ger ett totalt överskridande på 1029 m 2 eller 17,1 %. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den handläggaren gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från sökanden, Bemötande från Stadsbyggnad, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtaken. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för fasadändring. 18

19 3. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av vindfång. 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Under diskussion var nämnden enig om att betrakta tillbyggnaden av de aktuella vindfågen som en mindre avvikelse från gällande detaljplanebestämmelser. Nämnden var därmed beredd att bevilja ansökan om bygglov i sin helehet. 1. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri, skärmtak, fasadändring samt rivning av vindfång på fasigheten Karossen Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då beslutet om bygglov vann laga kraft. 3. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 4. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 14 Ansökan om bygglov för nybyggnad av källsorteringshus på fastigheten Moroten 5 i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Hertig Karls allé 41 A 41 B). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Fredrik Nilsson 19

20 Sökande: Melins Fastighetsförvaltning Aktiebolag Xxxxx Xxxxx Vasatorget Örebro Fastigheten Moroten 5 ligger efter Hertig Karls allé i centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av källsorteringshus på 19 m 2. Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 1p PBL. Åtgärden medför att hela nybyggnaden av källsorteringshuset placeras på mark som inte får bebyggas (prickmark), samt närmare gräns än 4,5 m. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den handläggaren gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från sökanden, Ansökan med bilagor, Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan eftersom åtgärden strider mot detaljplanen. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan eftersom åtgärden strider mot detaljplanen. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överkla- 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer