Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S), ej närvarande under handläggningen av 1-29 Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Göran Pettersson (KD) Lars Askling (M) Catarina Reinestam Nelander (M) Yngve Alkman (FP) Zarah Domargård (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Siv Lord (S) tjänstgör för Per-Ove Karlsson (S) under 1-29 Anders Gunnarsson (C) tjänstgör för Birgitta Schortz (KD) Stellan Johansson (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) Närvarande ersättare Kemal Hoso (S) Åke Pernefalk (M) Emelie Jaxell (M) Jerk Alton (FP) Övriga Åsa Bellander, Stadsbyggnad Erica Ek, Stadsbyggnad Åsa Ekblom, Stadsbyggnad Ulla Eklund, Stadsbyggnad Nimesh Chouhan, Stadsbyggnad Erica Ek, Stadsbyggnad Eva Fransson, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Benjamin Kesenci, Stadsbyggnad Sofia Lindén, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Fredrik Nilsson, Stadsbyggnad 1

2 Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Per O Wallgren, Stadsbyggnad Martin Willén, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Jan Åkesson, förvaltningskontor Samhälle och miljö Petter Arneback, kommunledningskontoret Tom Axelryd, Örebroporten Fastigheter AB Sven Gunnarsson, White arkitekter Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 31 januari 2013 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 februari

3 Örebro kommuns byggnadspris 2012 Handläggare: Peder Hallkvist Information. Örebro kommuns byggnadspris 2012 tilldelades Södra Vattentornets nya kontorsbyggnad, Gustavsviksvägen 7. Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg. Arkitekter: Studio A Arkitekter AB genom Stig Robertsson (fasadgestaltning) och White arkitekter AB genom Viktoria Buskqvist (byggnadsvolym, placering, planlösning). Inredningsarkitekt: Sofia Kagg, Kajenn design och Inredning. Projektering och konstruktion: Structor AB. Totalentreprenör: NA Bygg AB. Byggnadspriset delades ut av byggnadsnämndens ordförande Hannah Ljung och förste vice ordförande Per Lilja den 21 december Motivering Det är en svår uppgift att docka en ny kontorsbyggnad mot ett vattentorn från förra seklet. Med Södra Vattentornets kontorsbyggnad har uppgiften hanterats på ett arkitektoniskt raffinerat sätt. Det har uppstått ett spännande samspel mellan det runda högresta tornet och den kubistiska, låga, utsträckta kontorsbyggnaden. Den nya byggnaden har med sin placering i kanten av parken intagit ett ödmjukt förhållningssätt till de öppna gröna ytorna, de karaktärsfulla träden och de befintliga byggnaderna. Byggnaden som innehåller kontorshotell och restaurang bidrar till att göra platsen levande inte bara under kontorstid utan även kvällar och helger. Stora glasfasader är ett kännetecken för vår tid, men den nya kontorsbyggnaden skiljer sig från mängden. Spelet mellan glas, putsytor och plåtdetaljer är utformat på ett intressant sätt som får byggnaden att fungera ihop med tornets karakteristiska fasad och parken runtomkring. Bakgrund Södra Vattentornet byggdes 1886 i nationalromantisk stil och tillskrivs arkitekten Adolf Kjellström. Knappt tjugo år senare uppfördes pumphuset 3

4 och maskinistbostaden, placerade som två flyglar till tornet. Vattentornet togs ur bruk Tornet har under långa perioder stått tomt. Under talet användes det som klättervägg. I parkområdet intill vattentornet fanns sedan mitten av förra seklet Källeruds camping, servering och minigolfbana, men idag har verksamheten klingat av helt. Den nya kontorsbyggnaden vid Södra Vattentornet kan ses som en första del i ett större utvecklingsprojekt som berör hela Källerudsområdet och Gustavsviks bad och camping. sunderlag Örebro kommuns byggnadspris 2012, Informationen om utdelat byggnadspris tas till protokollet. Nämndens behandling Ordföranden, Hannah Ljung (C), och Peder Hallkvist redogjorde för utdelningen av 2012 års byggnadspris. - Informationen om utdelat byggnadspris tas till protokollet. 2 Verksamhetsplan med budget 2013 Ärendenummer: Bn 1346/2012 Handläggare: Eva Norman/Jan Åkesson sunderlag Verksamhetsplan med budget 2013, Tilläggsblad sid 19-20, Byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2013 i enlighet med framlagt förslag. 2. Byggnadsnämnden överlämnar verksamhetsplan med budget 2013 till programnämnd Samhällsbyggnad. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i verksamhetsplanen och de förändringar som gjorts på sidorna 19 och 20. Därefter redogjorde Jan Åkesson för ekonomiinnehållet med bl a kostnads- och intäktsutveckling. Ordföranden, Hannah Ljung (C), föreslog tillägg och förändringar i verksamhetsplanen enligt följande: Under rubriken Driftnämndens bedömning (sidorna 4 6) görs tillägget 4

5 Flytt av Stadsbyggnadskontoret föreslås av kommunledningskontoret. Byggnadsnämnden ser att detta inte kan avgöras utan att underlag, i form av konsekvensanalys, kostnadskalkyl och kostnadsbärare har redovisats. Byggnadsnämnden anser att de resurser som finns i Stadsbyggnads förvaltning åtgår till att genomföra grunduppdrag samt uppdrag från ÖSB under Därmed saknas utrymme för att använda resurser till flytt av verksamheten. Sidan 5: Under rubriken Verksamheten Bygglov punkt 1 tillförs ordet effektivisering så att meningen får lydelsen Fortsatt förenkling, förbättring, effektivisering och ärendeprioritering inom bygglovprocessen. Sidan 9: I tabellen Strategiska områden i ÖSB , vänstra kolumnen, ändras den andra meningen som börjar Utgångspunkt tas i till Utgångspunkt tas i gällande översiktsplan för att bygga ihop staden och utveckla klimatsmart boende och infrastruktur i stad och på landsbygd. Sidan 10: Under punkten Hållbar tillväxt, strategiområde 1, vänstra spalten Målområde punkt 1, läggs meningarna Bättre företagsklimat och Ökad servicenivå och kvalitetssäkring till. I högra spalten Uppdrag/åtagande/utvecklingsaktiviteter ruta 2, byts orden Förtätning av staden ut mot orden Bygga ihop staden. Några förslag till ytterligare förändringar framfördes inte. Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M), Catarina Reinestam Nelander (M), Yngve Alkman (FP), Zarah Domargård (FP), Stellan Johansson (MP) och Stefan Nilsson (V) meddelade att de avstår från att delta i beslutet. 1. Byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2013 i enlighet med framlagt förslag med de tillägg och förändringar som redovisats av ordföranden. 2. Byggnadsnämnden överlämnar verksamhetsplan med budget 2013 till programnämnd Samhällsbyggnad. Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M), Catarina Reinestam Nelander (M), Yngve Alkman (FP), Zarah Domargård (FP), Stellan Johansson (MP) och Stefan Nilsson (V) avstår från att delta i beslutet. 3 Revidering av Plan- och bygglovtaxan Ärendenummer: Handläggare: Jan Åkesson 5

6 Taxan för byggnadsnämndens verksamhet behöver omarbetas för den del som avser områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av kommunfullmäktige Taxan bygger på Sveriges Kommuner och Landstings normalförslag från 2011 och utformningen av taxan var då helt ny i sin konstruktion. Avgiften beräknas genom att milliprisbasbeloppet multipliceras med ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor (N) till i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom vår kommun. Avgiften kan också beräknas genom tidersättning. Orsaken till att taxan föreslås revideras är att den på sin nuvarande nivå (justeringsfaktor) inte bedöms ge full kostnadstäckning. Justeringsfaktorn, som gällt sedan beslutet 2011, föreslås nu öka från 0,7 till 0,85. Byggnadsnämnden kommer även fortsättningsvis följa och utvärdera taxan så att eftersträvad kostnadstäckningsgrad uppnås. Örebro kommun kommer med denna nya taxenivå att ligga på jämförbara nivåer med andra kommuner. Taxan för områdesbestämmelser och detaljplaner föreslås nu ändras i två olika delar. 1. Justeringsfaktorn (N) i nuvarande taxa uppgår till 0,7. För att uppnå eftersträvad kostnadstäckningsgrad föreslås nu att justeringsfaktorn (N) ändras till 0, Planavgift tas i nuvarande taxa inte ut för nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 kvm och för tillbyggnader oavsett byggnadstyp mindre än 50 kvm. Denna storleksgräns för byggnader före-slås nu ändras till 25 kvm. sunderlag Revidering av Plan- och bygglovtaxan, Byggnadsnämnden föreslår att förslag till reviderad Plan- och bygglovtaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med 1 april Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 1. Byggnadsnämnden föreslår att förslag till reviderad Plan- och bygglovtaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med 1 april Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 6

7 4 Samråd angående förslag till åtgärdsprogram buller Örebro kommun Ärendenummer: Bn 1447/2012 Inkom Handläggare: Adrian Bucher Byggnadsnämnden har erhållit Förslag till åtgärdsprogram buller Örebro kommun för samråd och synpunkter. Synpunkterna ska lämnas till Enheten för hållbar utveckling senast den 28 februari sunderlag Följebrev, Åtgärdsprogram (samrådsversion) - Byggnadsnämnden hanterar ärendet som beredningsärende. Nämndens behandling Synpunkter från nämnden på åtgärdsprogrammet lämnas till nämndsekreteraren. Nämnden ansåg därmed ärendet berett. Ärendet återkommer till nämndens sammanträde i februari för beslut om samrådssvaret. - Byggnadsnämnden hanterar ärendet som beredningsärende. 5 Ansökan om planändring för fastigheten Klockhammar 1:1 i Axbergs församling, Örebro kommun (Klockhammar, ca 15 km nordost om Örebro). Ärendenummer: Bn 515/2012 Inkom Handläggare: Ulf Nykvist Ansökan gäller att ändra den gällande detaljplanen från 1969 med en mer flexibel byggrätt. Detaljplanen anger bla en minsta tomtstorlek på 1800 m 2, maximal byggyta 150 m 2, maximalt en huvudbyggnad och ett uthus. Klockhammar är idag en välordnad by med gemensamhetsanläggningar för vägar, ledningar och allmänna ytor med badplatser mm. Även Klockhammars gård ingår i planen. Totalt är ca 160 tomter möjliga enligt planen där syftet var fritidsboende. Detaljplanen har zoner med prickmark (mark som inte får bebyggas) i bakkant på tomterna där syftet troligen var att hålla ihop bebyggelsen på tomten och därigenom skapa en så grön miljö som möjligt. sunderlag 7

8 Utlåtande, Ansökan, På de skäl som anförts i utlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om planändring. Nämndens behandling Under diskussion gjorde nämnden bedömningen att en översyn av planen/ planändring innebär en förstärkning av ett landsbygdsområde som i sin tur kan ge ytterligare underlag för förstärkning av befintlig kollektivtrafik och service. Nämnden var därmed enig om att bevilja ansökan om planändring samt att ge Stadsbyggnad i uppdrag att till nämnden komma med ett förslag. 1. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planändring för Klockhammar. 2. Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnad i uppdrag att till nämnden komma med ett förslag till planändring för det aktuella området. För kännedom: Ulf Nykvist, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 6 Detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun (Planområdet ligger på Öster i centrala Örebro och angränsar till stadsträdgården i norr och stadsparken i nordost). Ärendenummer: Bn 690/2012 Handläggare: Ulf Nykvist Planen har hanterats med enkelt planförfarande och varit utsänd för samråd under perioden 21 november januari Synpunkter har kommit in. Detaljplanens syfte är att modernisera den gällande detaljplanen från En paviljong uppfördes 1998 med tidsbegränsat bygglov. Planförslaget ger paviljongen byggrätt vilket innebär att den kan få permanent bygglov. Huvudbyggnaderna är även av högt kulturhistoriskt värde och ges därför särskilt skydd för bevarande i detaljplanen. sunderlag Granskningsutlåtande,

9 Planhandling, Med stöd av 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun. 2. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 1. Med stöd av 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun. 2. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Upplysningar: 1. Enligt 13 kap 3 och 11 plan- och bygglagen (2010:900) får detta beslut överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Se bilaga (formulär B). 2. Justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad fortsatt hantering av byggnadsnämnden sunderlag Sammanställning av aktuella planer: Detaljplan för del av fastigheten Hovsta 16:1 (Åkervägen) i Axbergs församling, Örebro kommun. Ändring av detaljplan för fastigheterna Målaren 14 och 15 (Stadsbyggnadshusen, Örnsro) i Nikolai församling, Örebro kommun. - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 9

10 - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum samt nybyggnad av garage på fastigheten Xxxxx XX i Almby församling, Örebro kommun (Xxxxx XX, Xxxxx XX). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Jonny Hannason Sökande: Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Fastigheten Xxxxx XX ligger i Xxxxx ca 2 km sydost om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av garage. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 1 p plan- och bygglagen. Åtgärden medför att garaget placeras helt på mark som inte får bebyggas (prickmark, i detta fall förgårdsmark). Åtgärden medför även att garaget placeras närmare fastighetsgräns än 4.5 meter. Ärendet var anmält till byggnadsnämnden den 24 januari Vid presidieberedningen 14 januari 2013 framkom att för de två grannfastigheterna Xxxxx XX och XX så pågår ett detaljplanarbete. Vid mötet diskuterades att man även kunde detaljplanelägga fastigheterna mot öster inom samma kvarter fast med ett enkelt planförfarande gällande att minska förgårdsmarken. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden om anstånd med avgörandet tills påbörjat detaljplanearbete har avslutats. Har planärendet inte avgjorts inom två år från det att ansökningen om lov kom in ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). 10

11 För kännedom: Jonny Hannason, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 9 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Glanshammars församling, Örebro kommun (Ca 5 km norr om Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Jonny Hannason Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 12 km nordost om centrala Örebro. Den föreslagna tomtplatsen ligger intill en redan etablerad by. Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från miljökontoret, Yttrande från stadsantikvarien, Yttrande från länsstyrelsen, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 11

12 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Eftersom tomtplatsen ligger inom normalriskområde för markradon ska radonskyddat byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 5. Avloppsanläggningen kräver tillstånd från miljönämnden. Miljönämndens beslut om godkänd avloppsförsörjning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan. För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Erica Ek, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro 10 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Gällersta-Norrbyås församling, Örebro kommun (Xxxxx, ca 1,5 km sydost om bebyggelsen i Xxxxx Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Staffan Bergh Sökande: Xxxxx och Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 12

13 Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 1 km öster om Xxxxx mellan Xxxxx Xxxxx och Almbro. Den föreslagna tomtplatsen ligger intill Xxxxx XX södra sida. Tomtplatsen är idag en del av fastigheten Xxxxx XX. Marken som är en före detta åker utgörs i nuläget av vildvuxen gräsvall. På fastig-heten har nyss byggts ett bostadshus med garage som byggnadsnämnden beviljade bygglov för under Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från TeliaSonera Skanova Access AB, Yttrande från Skolförvaltning sydost, Yttrande från stadsantikvarien, från miljönämnden, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 13

14 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) ligger tomtplatsen nära eller inom lerområde. Därför ska en geoteknisk undersökning göras och lämnas i samband med byggnadsarbetet. 5. Eftersom tomtplatsen ligger inom normalriskområde för markradon ska radonskyddat byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 6. Avloppsanläggningen ska utformas i linje med Miljönämndens beslut Dnr: För kännedom: E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro TeliaSonera Skanova Access AB, Box 1253, Örebro Skolförvaltning sydost, Box 31200, Örebro Eva Fransson, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Xxxxx/Xxxxx/Xxxxx, Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Benjamin Kesenci Sökande: HSB produktion i Mälardalen HB Xxxxx Xxxxx Box Stockholm Fastigheten ligger efter Xxxxx, cirka 2,3 km nordost om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 1p plan- och bygglagen. Åtgärden medför att balkonger placeras 1,06 m på mark som inte får bebyggas (prickmark). Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor,

15 Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från brf Divisionen 2, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Utstakning ska utföras av en person med sådan grundläggande mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor. Mer information 2. Kontrollansvarig för åtgärden är Xxxxx Xxxxx. 3. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då beslutet om bygglov vann laga kraft. 4. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Energiberäkningar - Geoteknisk undersökning - Grund- och stomritningar - Kontrollplan - Brandskyddsbeskrivning - Ventilationsritningar - VA handlingar - Byggfelsförsäkring 5. Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Blankett finns under För mer information, gå in på Lantmäteriets hemsida och läs mer om lägenhetsregistret Har du några frågor angående 15

16 detta, kontakta 6. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 7. et att bevilja ansökan om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Brf Divisionen 2, Asplund Bygg AB, Fabriksgatan 54 C, Örebro Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 12 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra en-bostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Gällersta- Norrbyås församling, Örebro kommun (Xxxxx, ca 8 km sydost om Örebro utmed Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Benjamin Kesenci Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 8,5 km sydost om centrala Örebro. Området kallas för Xxxxx och ligger i ett område med befintliga hus. Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från Xxxxx XX,

17 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Eftersom tomtplatsen ligger inom högriskområde för markradon ska radonsäkert byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 5. Avloppsanläggningen kräver tillstånd från miljönämnden. Miljönämndens beslut om godkänd avloppsförsörjning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan. 6. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning För kännedom: E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro 17

18 Miljökontoret, Box 33200, Örebro 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri samt fasadändring på fastigheten Karossen 7 i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Bettorpsgatan 4, Bettorps industriområde). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Fredrik Nilsson Sökande: Fastighetsaktiebolaget Bettorp Xxxxx Xxxxx Box Norrköping Fastigheten Karossen 7 ligger efter Bettorpsgatan i Bettorp. Fastigheten ligger 3 km norr om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av vindskydd, skärmtak samt fasadändring. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 2p plan- och bygglagen. Idag överskrids exploateringsgraden med 963 m 2 eller 16,0 %. Åtgärden medför att exploateringsgraden överskrids ytterligare och ger ett totalt överskridande på 1029 m 2 eller 17,1 %. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den handläggaren gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från sökanden, Bemötande från Stadsbyggnad, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtaken. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för fasadändring. 18

19 3. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av vindfång. 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Under diskussion var nämnden enig om att betrakta tillbyggnaden av de aktuella vindfågen som en mindre avvikelse från gällande detaljplanebestämmelser. Nämnden var därmed beredd att bevilja ansökan om bygglov i sin helehet. 1. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri, skärmtak, fasadändring samt rivning av vindfång på fasigheten Karossen Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då beslutet om bygglov vann laga kraft. 3. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 4. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 14 Ansökan om bygglov för nybyggnad av källsorteringshus på fastigheten Moroten 5 i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Hertig Karls allé 41 A 41 B). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Fredrik Nilsson 19

20 Sökande: Melins Fastighetsförvaltning Aktiebolag Xxxxx Xxxxx Vasatorget Örebro Fastigheten Moroten 5 ligger efter Hertig Karls allé i centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av källsorteringshus på 19 m 2. Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 1p PBL. Åtgärden medför att hela nybyggnaden av källsorteringshuset placeras på mark som inte får bebyggas (prickmark), samt närmare gräns än 4,5 m. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den handläggaren gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från sökanden, Ansökan med bilagor, Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan eftersom åtgärden strider mot detaljplanen. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan eftersom åtgärden strider mot detaljplanen. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överkla- 20

Protokoll Bn 215/2013

Protokoll Bn 215/2013 Protokoll Bn 215/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-02-21 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1058/2012

Protokoll Bn 1058/2012 Protokoll Bn 1058/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-27 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 701/2012

Protokoll Bn 701/2012 Protokoll Bn 701/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-05-31 Klockan: 09:00 16:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 765/2012

Protokoll Bn 765/2012 Protokoll Bn 765/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-18 Klockan: 09:00 17:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 790/2014

Protokoll Bn 790/2014 Protokoll Bn 790/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-01-22 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S), ordförande Linda Larsson (C), 1:e vice

Läs mer

Protokoll Bn 966/2013

Protokoll Bn 966/2013 Protokoll Bn 966/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-08-29 Klockan: 08:30 15:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande, ej närvarande under handläggningen

Läs mer

Protokoll Bn 102/2014

Protokoll Bn 102/2014 Protokoll Bn 102/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-09-25 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1404/2012

Protokoll Bn 1404/2012 Protokoll Bn 1404/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-12-13 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 804/2014

Protokoll Bn 804/2014 Protokoll Bn 804/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-09-24 Klockan: 9:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Leif Landén (S) Siv

Läs mer

Protokoll Bn 1232/2011

Protokoll Bn 1232/2011 Protokoll Bn 1232/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-10-20 Klockan: 09:00 11:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1164/2012

Protokoll Bn 1164/2012 Protokoll Bn 1164/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-10-24 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Protokoll Bn 2242/2010

Protokoll Bn 2242/2010 Protokoll Bn 2242/2010 Byggnadsnämnden Datum: 2011-03-24 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hans Blomberg (V), 1:e vice ordförande Carina Toro Hartman (S),

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Yngve Alkman (FP), förste vice ordf Peter Dahlgren (S), andre vice ordf Johan Kumlin (M)

Läs mer

Protokoll Bn 384/2012

Protokoll Bn 384/2012 Protokoll Bn 384/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-03-29 Klockan: 09:00 11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 199/2012

Protokoll Bn 199/2012 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-02-23 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Protokoll Bn 83/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-01-26 Klockan: 08:30 11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1032/2013

Protokoll Bn 1032/2013 Protokoll Bn 1032/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-09-26 Klockan: 08:30 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 1001/2011

Protokoll Bn 1001/2011 Protokoll Bn 1001/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-15 Klockan: 09:00 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Jonas Eriksson (MP), ordf Yngve Alkman (FP), 1:e vice ordf, 43-83 och 89 Peter Dahlgren

Läs mer

Protokoll Bn 2233/2010

Protokoll Bn 2233/2010 Protokoll Bn 2233/2010 Byggnadsnämnden Datum: 2011-01-20 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Hans Blomberg (V), 1:e vice

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 802/2014. Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 802/2014. Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 802/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-08-27 Klockan: 9:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Leif

Läs mer

Protokoll Bn 800/2014

Protokoll Bn 800/2014 Protokoll Bn 800/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 9:00 12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Siv

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Protokoll Bn 728/2011

Protokoll Bn 728/2011 Protokoll Bn 728/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-16 Klockan: 09:00 11:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Carina Toro Hartman (S), 2:e

Läs mer

Protokoll Bn 1303/2011

Protokoll Bn 1303/2011 Protokoll Bn 1303/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-11-24 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Protokoll Bn 798/2014

Protokoll Bn 798/2014 Protokoll Bn 798/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-05-21 Klockan: 9:00 11:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Leif

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Protokoll Bn 104/2014

Protokoll Bn 104/2014 Protokoll Bn 104/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-10-23 Klockan: 09:00 15:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 96/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 23 april 2009, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Torsdagen den 23 april 2009, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Torsdagen den 23 april 2009, kl 13.30 17.15 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Jonas Eriksson (MP), ordf Yngve Alkman (FP), 1:e vice ordf Peter Dahlgren (S), 2:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Protokoll Bn 794/2014. Ordförande

Protokoll Bn 794/2014. Ordförande Protokoll Bn 794/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-03-19 Klockan: 09:00 15:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 796/2014. Datum: Klockan: 9:00-16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 796/2014. Datum: Klockan: 9:00-16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 796/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-04-23 Klockan: 9:00-16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Siv

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 90/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer