Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande Berit Majer (S) Per-Ove Karlsson (S), ej närvarande under handläggningen av 1-29 Behnaz Afshar (S) Fredrik Munkvold (S) Göran Pettersson (KD) Lars Askling (M) Catarina Reinestam Nelander (M) Yngve Alkman (FP) Zarah Domargård (FP) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Siv Lord (S) tjänstgör för Per-Ove Karlsson (S) under 1-29 Anders Gunnarsson (C) tjänstgör för Birgitta Schortz (KD) Stellan Johansson (MP) tjänstgör för Ulrika Eriksson (MP) Närvarande ersättare Kemal Hoso (S) Åke Pernefalk (M) Emelie Jaxell (M) Jerk Alton (FP) Övriga Åsa Bellander, Stadsbyggnad Erica Ek, Stadsbyggnad Åsa Ekblom, Stadsbyggnad Ulla Eklund, Stadsbyggnad Nimesh Chouhan, Stadsbyggnad Erica Ek, Stadsbyggnad Eva Fransson, Stadsbyggnad David Gustafsson, Stadsbyggnad Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Jonny Hannason, Stadsbyggnad Benjamin Kesenci, Stadsbyggnad Sofia Lindén, Stadsbyggnad Eva Norman, Stadsbyggnad Fredrik Nilsson, Stadsbyggnad 1

2 Ulf Nykvist, Stadsbyggnad Per O Wallgren, Stadsbyggnad Martin Willén, Stadsbyggnad Per Undén, kommunledningskontoret Jan Åkesson, förvaltningskontor Samhälle och miljö Petter Arneback, kommunledningskontoret Tom Axelryd, Örebroporten Fastigheter AB Sven Gunnarsson, White arkitekter Kenth Runesson, sekreterare Justerat den 31 januari 2013 Hannah Ljung, ordförande Yngve Alkman, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 februari

3 Örebro kommuns byggnadspris 2012 Handläggare: Peder Hallkvist Information. Örebro kommuns byggnadspris 2012 tilldelades Södra Vattentornets nya kontorsbyggnad, Gustavsviksvägen 7. Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg. Arkitekter: Studio A Arkitekter AB genom Stig Robertsson (fasadgestaltning) och White arkitekter AB genom Viktoria Buskqvist (byggnadsvolym, placering, planlösning). Inredningsarkitekt: Sofia Kagg, Kajenn design och Inredning. Projektering och konstruktion: Structor AB. Totalentreprenör: NA Bygg AB. Byggnadspriset delades ut av byggnadsnämndens ordförande Hannah Ljung och förste vice ordförande Per Lilja den 21 december Motivering Det är en svår uppgift att docka en ny kontorsbyggnad mot ett vattentorn från förra seklet. Med Södra Vattentornets kontorsbyggnad har uppgiften hanterats på ett arkitektoniskt raffinerat sätt. Det har uppstått ett spännande samspel mellan det runda högresta tornet och den kubistiska, låga, utsträckta kontorsbyggnaden. Den nya byggnaden har med sin placering i kanten av parken intagit ett ödmjukt förhållningssätt till de öppna gröna ytorna, de karaktärsfulla träden och de befintliga byggnaderna. Byggnaden som innehåller kontorshotell och restaurang bidrar till att göra platsen levande inte bara under kontorstid utan även kvällar och helger. Stora glasfasader är ett kännetecken för vår tid, men den nya kontorsbyggnaden skiljer sig från mängden. Spelet mellan glas, putsytor och plåtdetaljer är utformat på ett intressant sätt som får byggnaden att fungera ihop med tornets karakteristiska fasad och parken runtomkring. Bakgrund Södra Vattentornet byggdes 1886 i nationalromantisk stil och tillskrivs arkitekten Adolf Kjellström. Knappt tjugo år senare uppfördes pumphuset 3

4 och maskinistbostaden, placerade som två flyglar till tornet. Vattentornet togs ur bruk Tornet har under långa perioder stått tomt. Under talet användes det som klättervägg. I parkområdet intill vattentornet fanns sedan mitten av förra seklet Källeruds camping, servering och minigolfbana, men idag har verksamheten klingat av helt. Den nya kontorsbyggnaden vid Södra Vattentornet kan ses som en första del i ett större utvecklingsprojekt som berör hela Källerudsområdet och Gustavsviks bad och camping. sunderlag Örebro kommuns byggnadspris 2012, Informationen om utdelat byggnadspris tas till protokollet. Nämndens behandling Ordföranden, Hannah Ljung (C), och Peder Hallkvist redogjorde för utdelningen av 2012 års byggnadspris. - Informationen om utdelat byggnadspris tas till protokollet. 2 Verksamhetsplan med budget 2013 Ärendenummer: Bn 1346/2012 Handläggare: Eva Norman/Jan Åkesson sunderlag Verksamhetsplan med budget 2013, Tilläggsblad sid 19-20, Byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2013 i enlighet med framlagt förslag. 2. Byggnadsnämnden överlämnar verksamhetsplan med budget 2013 till programnämnd Samhällsbyggnad. Nämndens behandling Eva Norman redogjorde för innehållet i verksamhetsplanen och de förändringar som gjorts på sidorna 19 och 20. Därefter redogjorde Jan Åkesson för ekonomiinnehållet med bl a kostnads- och intäktsutveckling. Ordföranden, Hannah Ljung (C), föreslog tillägg och förändringar i verksamhetsplanen enligt följande: Under rubriken Driftnämndens bedömning (sidorna 4 6) görs tillägget 4

5 Flytt av Stadsbyggnadskontoret föreslås av kommunledningskontoret. Byggnadsnämnden ser att detta inte kan avgöras utan att underlag, i form av konsekvensanalys, kostnadskalkyl och kostnadsbärare har redovisats. Byggnadsnämnden anser att de resurser som finns i Stadsbyggnads förvaltning åtgår till att genomföra grunduppdrag samt uppdrag från ÖSB under Därmed saknas utrymme för att använda resurser till flytt av verksamheten. Sidan 5: Under rubriken Verksamheten Bygglov punkt 1 tillförs ordet effektivisering så att meningen får lydelsen Fortsatt förenkling, förbättring, effektivisering och ärendeprioritering inom bygglovprocessen. Sidan 9: I tabellen Strategiska områden i ÖSB , vänstra kolumnen, ändras den andra meningen som börjar Utgångspunkt tas i till Utgångspunkt tas i gällande översiktsplan för att bygga ihop staden och utveckla klimatsmart boende och infrastruktur i stad och på landsbygd. Sidan 10: Under punkten Hållbar tillväxt, strategiområde 1, vänstra spalten Målområde punkt 1, läggs meningarna Bättre företagsklimat och Ökad servicenivå och kvalitetssäkring till. I högra spalten Uppdrag/åtagande/utvecklingsaktiviteter ruta 2, byts orden Förtätning av staden ut mot orden Bygga ihop staden. Några förslag till ytterligare förändringar framfördes inte. Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M), Catarina Reinestam Nelander (M), Yngve Alkman (FP), Zarah Domargård (FP), Stellan Johansson (MP) och Stefan Nilsson (V) meddelade att de avstår från att delta i beslutet. 1. Byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2013 i enlighet med framlagt förslag med de tillägg och förändringar som redovisats av ordföranden. 2. Byggnadsnämnden överlämnar verksamhetsplan med budget 2013 till programnämnd Samhällsbyggnad. Ronnie Palmén (M), Lars Askling (M), Catarina Reinestam Nelander (M), Yngve Alkman (FP), Zarah Domargård (FP), Stellan Johansson (MP) och Stefan Nilsson (V) avstår från att delta i beslutet. 3 Revidering av Plan- och bygglovtaxan Ärendenummer: Handläggare: Jan Åkesson 5

6 Taxan för byggnadsnämndens verksamhet behöver omarbetas för den del som avser områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av kommunfullmäktige Taxan bygger på Sveriges Kommuner och Landstings normalförslag från 2011 och utformningen av taxan var då helt ny i sin konstruktion. Avgiften beräknas genom att milliprisbasbeloppet multipliceras med ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor (N) till i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom vår kommun. Avgiften kan också beräknas genom tidersättning. Orsaken till att taxan föreslås revideras är att den på sin nuvarande nivå (justeringsfaktor) inte bedöms ge full kostnadstäckning. Justeringsfaktorn, som gällt sedan beslutet 2011, föreslås nu öka från 0,7 till 0,85. Byggnadsnämnden kommer även fortsättningsvis följa och utvärdera taxan så att eftersträvad kostnadstäckningsgrad uppnås. Örebro kommun kommer med denna nya taxenivå att ligga på jämförbara nivåer med andra kommuner. Taxan för områdesbestämmelser och detaljplaner föreslås nu ändras i två olika delar. 1. Justeringsfaktorn (N) i nuvarande taxa uppgår till 0,7. För att uppnå eftersträvad kostnadstäckningsgrad föreslås nu att justeringsfaktorn (N) ändras till 0, Planavgift tas i nuvarande taxa inte ut för nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 kvm och för tillbyggnader oavsett byggnadstyp mindre än 50 kvm. Denna storleksgräns för byggnader före-slås nu ändras till 25 kvm. sunderlag Revidering av Plan- och bygglovtaxan, Byggnadsnämnden föreslår att förslag till reviderad Plan- och bygglovtaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med 1 april Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 1. Byggnadsnämnden föreslår att förslag till reviderad Plan- och bygglovtaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och med 1 april Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 6

7 4 Samråd angående förslag till åtgärdsprogram buller Örebro kommun Ärendenummer: Bn 1447/2012 Inkom Handläggare: Adrian Bucher Byggnadsnämnden har erhållit Förslag till åtgärdsprogram buller Örebro kommun för samråd och synpunkter. Synpunkterna ska lämnas till Enheten för hållbar utveckling senast den 28 februari sunderlag Följebrev, Åtgärdsprogram (samrådsversion) - Byggnadsnämnden hanterar ärendet som beredningsärende. Nämndens behandling Synpunkter från nämnden på åtgärdsprogrammet lämnas till nämndsekreteraren. Nämnden ansåg därmed ärendet berett. Ärendet återkommer till nämndens sammanträde i februari för beslut om samrådssvaret. - Byggnadsnämnden hanterar ärendet som beredningsärende. 5 Ansökan om planändring för fastigheten Klockhammar 1:1 i Axbergs församling, Örebro kommun (Klockhammar, ca 15 km nordost om Örebro). Ärendenummer: Bn 515/2012 Inkom Handläggare: Ulf Nykvist Ansökan gäller att ändra den gällande detaljplanen från 1969 med en mer flexibel byggrätt. Detaljplanen anger bla en minsta tomtstorlek på 1800 m 2, maximal byggyta 150 m 2, maximalt en huvudbyggnad och ett uthus. Klockhammar är idag en välordnad by med gemensamhetsanläggningar för vägar, ledningar och allmänna ytor med badplatser mm. Även Klockhammars gård ingår i planen. Totalt är ca 160 tomter möjliga enligt planen där syftet var fritidsboende. Detaljplanen har zoner med prickmark (mark som inte får bebyggas) i bakkant på tomterna där syftet troligen var att hålla ihop bebyggelsen på tomten och därigenom skapa en så grön miljö som möjligt. sunderlag 7

8 Utlåtande, Ansökan, På de skäl som anförts i utlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om planändring. Nämndens behandling Under diskussion gjorde nämnden bedömningen att en översyn av planen/ planändring innebär en förstärkning av ett landsbygdsområde som i sin tur kan ge ytterligare underlag för förstärkning av befintlig kollektivtrafik och service. Nämnden var därmed enig om att bevilja ansökan om planändring samt att ge Stadsbyggnad i uppdrag att till nämnden komma med ett förslag. 1. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planändring för Klockhammar. 2. Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnad i uppdrag att till nämnden komma med ett förslag till planändring för det aktuella området. För kännedom: Ulf Nykvist, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 6 Detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun (Planområdet ligger på Öster i centrala Örebro och angränsar till stadsträdgården i norr och stadsparken i nordost). Ärendenummer: Bn 690/2012 Handläggare: Ulf Nykvist Planen har hanterats med enkelt planförfarande och varit utsänd för samråd under perioden 21 november januari Synpunkter har kommit in. Detaljplanens syfte är att modernisera den gällande detaljplanen från En paviljong uppfördes 1998 med tidsbegränsat bygglov. Planförslaget ger paviljongen byggrätt vilket innebär att den kan få permanent bygglov. Huvudbyggnaderna är även av högt kulturhistoriskt värde och ges därför särskilt skydd för bevarande i detaljplanen. sunderlag Granskningsutlåtande,

9 Planhandling, Med stöd av 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun. 2. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 1. Med stöd av 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) samt kommunfullmäktiges delegation antar byggnadsnämnden detaljplan för Flugsnapparen 1 (Stureskolan) i Nikolai församling, Örebro kommun. 2. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900) och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Upplysningar: 1. Enligt 13 kap 3 och 11 plan- och bygglagen (2010:900) får detta beslut överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Se bilaga (formulär B). 2. Justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla Rapport ang detaljplaner som går ut på samråd och detaljplaner som godkänts enl delegation , 34, från programnämnd Samhällsbyggnad fortsatt hantering av byggnadsnämnden sunderlag Sammanställning av aktuella planer: Detaljplan för del av fastigheten Hovsta 16:1 (Åkervägen) i Axbergs församling, Örebro kommun. Ändring av detaljplan för fastigheterna Målaren 14 och 15 (Stadsbyggnadshusen, Örnsro) i Nikolai församling, Örebro kommun. - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 9

10 - Byggnadsnämnden tar rapporten till protokollet. 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum samt nybyggnad av garage på fastigheten Xxxxx XX i Almby församling, Örebro kommun (Xxxxx XX, Xxxxx XX). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Jonny Hannason Sökande: Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Fastigheten Xxxxx XX ligger i Xxxxx ca 2 km sydost om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av garage. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 1 p plan- och bygglagen. Åtgärden medför att garaget placeras helt på mark som inte får bebyggas (prickmark, i detta fall förgårdsmark). Åtgärden medför även att garaget placeras närmare fastighetsgräns än 4.5 meter. Ärendet var anmält till byggnadsnämnden den 24 januari Vid presidieberedningen 14 januari 2013 framkom att för de två grannfastigheterna Xxxxx XX och XX så pågår ett detaljplanarbete. Vid mötet diskuterades att man även kunde detaljplanelägga fastigheterna mot öster inom samma kvarter fast med ett enkelt planförfarande gällande att minska förgårdsmarken. sunderlag Tjänsteutlåtande På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden om anstånd med avgörandet tills påbörjat detaljplanearbete har avslutats. Har planärendet inte avgjorts inom två år från det att ansökningen om lov kom in ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. Upplysningar: - Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). 10

11 För kännedom: Jonny Hannason, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 9 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Glanshammars församling, Örebro kommun (Ca 5 km norr om Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Jonny Hannason Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 12 km nordost om centrala Örebro. Den föreslagna tomtplatsen ligger intill en redan etablerad by. Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från miljökontoret, Yttrande från stadsantikvarien, Yttrande från länsstyrelsen, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 11

12 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Eftersom tomtplatsen ligger inom normalriskområde för markradon ska radonskyddat byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 5. Avloppsanläggningen kräver tillstånd från miljönämnden. Miljönämndens beslut om godkänd avloppsförsörjning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan. För kännedom: Miljökontoret, Box 33200, Örebro Erica Ek, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro 10 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Gällersta-Norrbyås församling, Örebro kommun (Xxxxx, ca 1,5 km sydost om bebyggelsen i Xxxxx Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Staffan Bergh Sökande: Xxxxx och Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 12

13 Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 1 km öster om Xxxxx mellan Xxxxx Xxxxx och Almbro. Den föreslagna tomtplatsen ligger intill Xxxxx XX södra sida. Tomtplatsen är idag en del av fastigheten Xxxxx XX. Marken som är en före detta åker utgörs i nuläget av vildvuxen gräsvall. På fastig-heten har nyss byggts ett bostadshus med garage som byggnadsnämnden beviljade bygglov för under Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från TeliaSonera Skanova Access AB, Yttrande från Skolförvaltning sydost, Yttrande från stadsantikvarien, från miljönämnden, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 13

14 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) ligger tomtplatsen nära eller inom lerområde. Därför ska en geoteknisk undersökning göras och lämnas i samband med byggnadsarbetet. 5. Eftersom tomtplatsen ligger inom normalriskområde för markradon ska radonskyddat byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 6. Avloppsanläggningen ska utformas i linje med Miljönämndens beslut Dnr: För kännedom: E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro TeliaSonera Skanova Access AB, Box 1253, Örebro Skolförvaltning sydost, Box 31200, Örebro Eva Fransson, Stadsbyggnad, Box 33400, Örebro 11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Xxxxx/Xxxxx/Xxxxx, Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Benjamin Kesenci Sökande: HSB produktion i Mälardalen HB Xxxxx Xxxxx Box Stockholm Fastigheten ligger efter Xxxxx, cirka 2,3 km nordost om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 1p plan- och bygglagen. Åtgärden medför att balkonger placeras 1,06 m på mark som inte får bebyggas (prickmark). Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor,

15 Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från brf Divisionen 2, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Utstakning ska utföras av en person med sådan grundläggande mätningsteknisk färdighet som framgår i Handbok i mät- och kartfrågor. Mer information 2. Kontrollansvarig för åtgärden är Xxxxx Xxxxx. 3. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då beslutet om bygglov vann laga kraft. 4. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Energiberäkningar - Geoteknisk undersökning - Grund- och stomritningar - Kontrollplan - Brandskyddsbeskrivning - Ventilationsritningar - VA handlingar - Byggfelsförsäkring 5. Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Blankett finns under För mer information, gå in på Lantmäteriets hemsida och läs mer om lägenhetsregistret Har du några frågor angående 15

16 detta, kontakta 6. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 7. et att bevilja ansökan om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Brf Divisionen 2, Asplund Bygg AB, Fabriksgatan 54 C, Örebro Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning 12 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra en-bostadshus på fastigheten Xxxxx XX i Gällersta- Norrbyås församling, Örebro kommun (Xxxxx, ca 8 km sydost om Örebro utmed Xxxxx). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Benjamin Kesenci Sökande: Xxxxx Xxxxx Xxxxx XX Xxxxx Xxxxx Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus. Fastigheten ligger i Xxxxx cirka 8,5 km sydost om centrala Örebro. Området kallas för Xxxxx och ligger i ett område med befintliga hus. Förhandsbesked får lämnas enligt 9 kap PBL. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, Yttrande från Stadsbyggnad, översiktlig planering, Yttrande från miljökontoret, Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, Yttrande från Xxxxx XX,

17 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att lämna positivt förhandsbesked som innebär tillstånd till den föreslagna åtgärden. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbeskedet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Obs! Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked har lämnats för åtgärden. 2. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas även om avgiften överklagas. 3. Förhandsbeskedet är giltigt i två år från och med det datum beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. Om en bygglovsansökan inte kommit in inom denna tid upphör detta förhandsbesked att gälla. 4. Eftersom tomtplatsen ligger inom högriskområde för markradon ska radonsäkert byggande ske såvida inte mätning av radonhalten visar annan riskbedömning. 5. Avloppsanläggningen kräver tillstånd från miljönämnden. Miljönämndens beslut om godkänd avloppsförsörjning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan. 6. Detta beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga (formulär A). Underrättas: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx Ovanstående expedieras med överklagandehänvisning För kännedom: E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, Örebro 17

18 Miljökontoret, Box 33200, Örebro 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri samt fasadändring på fastigheten Karossen 7 i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Bettorpsgatan 4, Bettorps industriområde). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Fredrik Nilsson Sökande: Fastighetsaktiebolaget Bettorp Xxxxx Xxxxx Box Norrköping Fastigheten Karossen 7 ligger efter Bettorpsgatan i Bettorp. Fastigheten ligger 3 km norr om centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av vindskydd, skärmtak samt fasadändring. Bygglov krävs enligt 9 kap 2 2p plan- och bygglagen. Idag överskrids exploateringsgraden med 963 m 2 eller 16,0 %. Åtgärden medför att exploateringsgraden överskrids ytterligare och ger ett totalt överskridande på 1029 m 2 eller 17,1 %. Berörda grannar är tillfrågade. Inga synpunkter har kommit in. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den handläggaren gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan med bilagor, Yttrande från sökanden, Bemötande från Stadsbyggnad, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtaken. 2. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för fasadändring. 18

19 3. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av vindfång. 4. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Nämndens behandling Under diskussion var nämnden enig om att betrakta tillbyggnaden av de aktuella vindfågen som en mindre avvikelse från gällande detaljplanebestämmelser. Nämnden var därmed beredd att bevilja ansökan om bygglov i sin helehet. 1. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri, skärmtak, fasadändring samt rivning av vindfång på fasigheten Karossen Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglovet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap 10 PBL. 2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det datum då beslutet om bygglov vann laga kraft. 3. Obs! Byggnationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat startbesked. För att startbesked ska kunna meddelas måste följande handlingar redovisas: - Kontrollplan 4. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas. 14 Ansökan om bygglov för nybyggnad av källsorteringshus på fastigheten Moroten 5 i Olaus Petri församling, Örebro kommun (Hertig Karls allé 41 A 41 B). Ärendenummer: SHBG Inkom Handläggare: Fredrik Nilsson 19

20 Sökande: Melins Fastighetsförvaltning Aktiebolag Xxxxx Xxxxx Vasatorget Örebro Fastigheten Moroten 5 ligger efter Hertig Karls allé i centrala Örebro. Ärendet avser bygglov för nybyggnad av källsorteringshus på 19 m 2. Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 1p PBL. Åtgärden medför att hela nybyggnaden av källsorteringshuset placeras på mark som inte får bebyggas (prickmark), samt närmare gräns än 4,5 m. Berörda grannar är tillfrågade. Synpunkter har kommit in. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över byggnadsnämndens förslag till beslut. Yttrande har kommit in. Vad sökanden framfört i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning än den handläggaren gjort. sunderlag Tjänsteutlåtande Yttrande från sökanden, Ansökan med bilagor, Yttrande från Xxxxx XX (Xxxxx Xxxxx), Yttrande från Stadsbyggnad, trafik, På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan eftersom åtgärden strider mot detaljplanen. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. 1. På de skäl som anförts i tjänsteutlåtande beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan eftersom åtgärden strider mot detaljplanen. 2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för avslagsbeslutet med xxxx kr i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Upplysningar: 1. Läs mer om plan- och bygglovstaxan ( , ärendenummer Ks 3445/2011) på orebro.se/bygglov. Information om hur man överkla- 20

Protokoll Bn 1058/2012

Protokoll Bn 1058/2012 Protokoll Bn 1058/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-27 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 765/2012

Protokoll Bn 765/2012 Protokoll Bn 765/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-06-18 Klockan: 09:00 17:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 790/2014

Protokoll Bn 790/2014 Protokoll Bn 790/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-01-22 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S), ordförande Linda Larsson (C), 1:e vice

Läs mer

Protokoll Bn 1232/2011

Protokoll Bn 1232/2011 Protokoll Bn 1232/2011 Byggnadsnämnden Datum: 2011-10-20 Klockan: 09:00 11:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 16 juni 2010, kl 13.30 17.15 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Yngve Alkman (FP), förste vice ordf Peter Dahlgren (S), andre vice ordf Johan Kumlin (M)

Läs mer

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad

Protokoll Bn 83/2012. Adrian Bucher, Stadsbyggnad Peter Christensen, Stadsbyggnad Christin Gimberger, Stadsbyggnad. Peder Hallkvist, Stadsbyggnad Protokoll Bn 83/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-01-26 Klockan: 08:30 11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 199/2012

Protokoll Bn 199/2012 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-02-23 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll. Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Tid Tisdagen den 17 februari 2009, kl 13.30 15.30 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Jonas Eriksson (MP), ordf Yngve Alkman (FP), 1:e vice ordf, 43-83 och 89 Peter Dahlgren

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Protokoll Bn 800/2014

Protokoll Bn 800/2014 Protokoll Bn 800/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 9:00 12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Siv

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll Bn 798/2014

Protokoll Bn 798/2014 Protokoll Bn 798/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-05-21 Klockan: 9:00 11:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Linda Larsson (C) Linn Andersson (M) Leif

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 96/2014. Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 96/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-05-22 Klockan: 09:00 14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Ronnie Palmén (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 90/2014. Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 90/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2014-02-20 Klockan: 09:00 13:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer