Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,"

Transkript

1 Dnr 2014/ Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad Till planprogrammet hör även följande handlingar: - Behovsbedömning, Fastighetsförteckning,

2 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, och , att medge planprövning för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och Simris 16:153. Planprövningen hanteras i ett samordnat planarbete. Följande planprogram är en inledande del i det planarbetet som syftar att pröva markens lämplighet för en bebyggelsestruktur med bostadsbebyggelse (kvartersmark) och mark för gata och (allmän platsmark) som kan ansluta till befintlig omgivning och bebyggelsestruktur i Brantevik. Vidare är syftet med planprogrammet att i ett tidigt skede, genom programsamrådet, utvärdera planprogrammets övergripande huvudstruktur och riktlinjer och bredda kommunens beslutsunderlag med hjälp av berördas erfarenheter och synpunkter. Medverkande tjänstemän Följande planprogram till programsamråd har tagits fram av undertecknad handläggare. Därutöver har följande tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit: Eva Ferlinger, planarkitekt, Johan Lund, trafik- och utredningsingenjör, Mikael Ferngård, lantm.ingenjör, Magnus Magnusson, VA-ingenjör, Madeleine Persson, planassistent, Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef. Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten Planprogrammet har sammanfattningsvis resulterat i övergripande riktlinjer för ett fortsatt planarbete. Till dessa presenteras även två olika övergripande förslag på en huvudstruktur för området. I huvudstrukturerna anges en grov uppdelning i med tomter, gator med anslutningar samt natur-/parkmark. Även en ungefärlig omfattning av ändamålen uppges. I programsamrådet är avsikten att i ett tidigt skede både informera om planarbetet och utvärdera förslag till riktlinjer och huvudstruktur som presenteras i planprogrammet. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse med en kommentar från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan planarbetet kan fortsätta ska samrådsredogörelsen till planprogrammet behandlas politiskt för att sedan tillsammans med programmet kunna vara vägledande för ett fortsatt planarbete. Joel Hedin Planarkitekt Innehållsförteckning 1. Bakgrund & syfte 2. Tidigare ställningstagande 3. Planeringsförutsättningar 4. Övergripande riktlinjer och förslag på huvudstruktur för ett fortsatt planarbete Övergripande riktlinjer Förslag I på huvudstruktur Förslag II på huvudstruktur 5. Övergripande konsekvenser Planprocessen Ks Ks Planprogram till programsamråd Planprogram Planarbetet är i programskedet. Ett planprogram kan upprättas, om kommunen finner det lämpligt, för att utreda vissa frågor och förutsättningar närmare och sätta upp mål och riktlinjer för ett fortsatt planarbete. Ett samrådsförslag av planprogrammet ställs ut. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse (program) tillsammans med planprogrammet och övriga programhandlingar. Ett gällande planprogram ska ha behandlats politiskt och är därefter vägledande för ett fortsatt planarbete. Planuppdrag Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft Illustration över detaljplaneprocessen. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900). En viktig del i processen är dialogen med berörda och ge möjlighet till insyn och påverkan. Därför finns flera skeden då planen ställs ut för tillfällen för samråd. Efter varje utställningsskede sammanställs och beaktas synpunkterna varpå planförslaget kan komma att revideras till nästa skede i processen. Detta beslutas politiskt. I planprocessen finns följande skeden: planuppdrag, planprogram, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

3 BRANTEVIK BRANTEVIK 12:17 12:18 BRANTEVIK 36:18 BRANTEVIK 10:8 BRANTEVIK 12:24 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun 1. Bakgrund & syfte Bakgrund Fastighetsägarna till Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 har under åren begärt planmedgivande för bostadsbebyggelse. Under 2011 begärde fastighetsägare till Simris 16:153 planmedgivande för bostadsbebyggelse inom fastighetens östra del. Politiskt uppdrag Kommunstyrelsen beslutade att medge planprövning för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 i ett samordnat planarbete. Vidare beslöt kommunstyrelsen planprövning för Simris 16:153, norr om Styrmansgatan. För detta område beslutades samtidigt att befintligt skogsområde särskilt ska beaktas vid upprättandet av detaljplan. Planprövningen hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen i ett samordnat planarbete. fastigheten Brantevik 36:6 som utgör kommunal vägmark inom och i anslutning till området. Syfte Syftet med planprogrammet är att pröva markens lämplighet för en bebyggelsestruktur med bostadsbebyggelse (kvartersmark) och mark för gata och (allmän platsmark) som kan ansluta till befintlig omgivning och bebyggelsestruktur i Brantevik. Detaljplaneprocessen föreslås genomföras i enlighet med PBL (2010:900) som ett normalt planförfarande där planprogrammet utgör ett inledande steg i planprocessen. Vidare är syftet med planprogrammet att i ett tidigt skede, genom programsamrådet, utvärdera planprogrammets övergripande huvudstruktur och riktlinjer och bredda kommunens beslutsunderlag med hjälp av berördas erfarenheter och synpunkter. SIMRIS 21:5 SIMRIS S:23 Plandata, avgränsning Programområdet ligger i norra Brantevik och gränsar i öster och norr till bebyggda områden. Området omfattar cirka 4,5 hektar mark. Programområdet utgörs av de privata fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99, del av Simris 16:153 samt del av Simris s:12 (väg). Till programområdet hör även delar av den kommunala SIMRIS 21:2 SIMRIS 21:3 SIMRIS 20:39 SIMRIS 21:6 SIMRIS 21:2 SIMRIS 21:7 SIMRIS 21:2 SIMRIS 21:4 väg 1500 SIMRIS 16:114 SIMRIS 16:157 SIMRIS S:12 BRANTEVIK 36:103 BRANTEVIK 36:146 BRANTEVIK 36:102 SIMRIS 21:8 BRANTEVIK 36:107 BRANTEVIK 36:104 BRANTEVIK 36:105 BRANTEVIK 36:106 BRANTEVIK 36:111 BRANTEVIK 36:109 BRANTEVIK 36:1 BRANTEVIK 36:110 BRANTEVIK 36:108 BRANTEVIK 36:2 BRANTEVIK 36:99 BRANTEVIK 36:4 BRANTEVIK 36:101 Haslevägen Algstigen SIMRIS 16:154SIMRIS 16:155 BRANTEVIK 4:2 BRANTEVIK 36:100 SIMRIS 16:156 SIMRIS 16:104 BRANTEVIK 3:2 BRANTEVIK 3:3 BRANTEVIK 36:145 BRANTEVIK 36:143 BRANTEVIK 36:142 BRANTEVIK 36:144 BRANTEVIK 2:13 BRANTEVIK 2:1 Tångstigen BRANTEVIK 36:6 Branteviksvägen BRANTEVIK BRANTEVIK 3:5 3:4 BRANTEVIK 2:11 BRANTEVIK 3:12 BRANTEVIK 3:9 BRANTEVIK 3:13 BRANTEVIK 7:25 BRANTEVIK 4:9 BRANTEVIK 4:5 BRANTEVIK 4:10 BRANTEVIK 5:1 BRANTEVIK 5:2 BRANTEVIK 36:7 Överisktskarta Fastigheter inom programområdet är: - Brantevik 36:2 - Brantevik 36:4 - Brantevik 36:6 - Brantevik 36:99 - Simris 16:153 - Simris S:12 SIMRIS S:4 BRANTEVIK 7:24 BRANTEVIK 7:26 BRANTEVIK 36:8 BRANTEVIK 7:5 BRANTEVIK 7:6 BRANTEVIK 7:7 BRANTEVIK 7:8 BRANTEVIK 36:9 BRANTEVIK 36:141 SIMRIS 16:153 BRANTEVIK 6:15 BRANTEVIK 7:9 BRANTEVIK 7:10 BRANTEVIK 36:10 SIMRIS 16:153 BRANTEVIK 7:11 BRANTEVIK 6:13 BRANTEVIK 7:27 BRANTEVIK 7:14 BRANTEVIK 7:12 BRANTEVIK 7:28 BRANTEVIK 6:14 KROKSÄTTET 1:1 Styrmansgatan BRANTEVIK 6:16 BRANTEVIK 7:13 BRANTEVIK 7:21BRANTEVIK 8:5 BRANTEVIK BRANTEVIK 7:19 7:20 BRANTEVIK 8:3 KROKSÄTTET 1:1 (fiskeåldrätt) BRANTEVIK 11:16 BRANTEVIK 36:94 Skala: 1: meter Nytorpsv. BRANTEVIK 9:1 BRANTEVIK 10:19 BRANTEVIK 10:34 BRANTEVIK 11:13 BRANTEVIK 10:33 BRANTEVIK 11:21 BRANTEVIK 10:3 BRANTEVIK 9:3 BRANTEVIK 10:37 Flygfoto 2012, fastigheter är markerade BRANTEVIK 36:15 i rött. Programområdet är BRANTEVIK 12:13 BRANTEVIK skrafferat. 12:14 BRANTEVIK 10:32 BRANTEVIK 12:15 SIMRIS 16:152 BRANTEVIK 9:2 BRANTEVIK 11:15 BRANTEVIK 11:4 BRANTEVIK 11:18 BRANTEVIK 10:36 BRANTEVIK 10:35 BRANTEVIK 11:17 BRANTEVIK 11:19 BRANTEVIK 36:12 BRANTEVIK 10:38 BRANTEVIK 10:29 BRANTEVIK 10:39 BRANTEVIK 11:10 BRANTEVIK 12:12 BRANTEVIK 11:12 BRANTEVIK 11:20 BRANTEVIK 36:16 BRANTEVIK 10:30 BRANTEVIK 36:17 BRANTEVIK 10:31 BRANTEVIK 12:16 BRANTEVIK 10:45 BRANTEVIK 10:44 BRANTEVIK 10:40 BRANTEVIK 10:42 BRANTEVIK 12:11 BRANTEVIK 36:13 BRANTEVIK 10:23 BRANTEVIK BRANTEVIK 10:25 10:24 3 (14)

4 2. Tidigare ställningstagande Översiktsplan I Översiktsplan för Simrishamns kommun, godkänd av Kommunfullmäktige , ligger programområdet i anlutning till den befintliga tätortgränsen. Östra programområdet ligger inom utpekad detaljplanelagd markreserv för bostadsändamål. I översiktsplanen anges att utbyggnadsriktningen för bostäder i Brantevik ska vara i västlig riktning. En utbyggnad av bostäder ska även göras med hänsyn till ortens identitet och struktur. Aktuellt planprogrammet bedöms inte strida mot intentionerna i gällande översiktsplan. Samrådshandlingen, Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun (pågående arbete) I det nu pågående arbetet med den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun ingår en fördjupning över Brantevik. Utställningshandlingar har upprättats daterade och anger utbyggnadsområde för bostadsändamål inom programområdet. Vidare anges förslag på att anlägga en återvinningsstation/miljöstation i området. I förslaget till den nya översiktsplanen anges även övergripande konsekvenser för föreslaget utbyggnadsområde. Konsekvenser för fornlämningar och kulturmiljön anges att utbyggnadsområdet kan medföra risker för negativ påverkan på riksintresse för kulturmiljö. Vid detaljplaneläggningen föreslås därför att krav ställs på utformning, strukturanpassning samt krav på tillgänglighet för att säkerställa att inte någon påtaglig skada på riksintressena sker. Konsekvenser för omgivningen, skydd och naturmiljön anges att utbyggnadsområdet kan komma att stå i konflikt med landskapsbildsskyddet. Ny bebyggelse i området ska därför utformas som en avrundning av befintlig bebyggelse. Det nya bebyggelseområdet kan därmed komma att utgöra en klar gräns mellan jordbrukslandskap och den kulturhistoriskt värdefulla tätorten, och stärka kontrasterna mellan tätt och glest. Exploatering i utbyggnadområdet kan även komma att stå i konflikt med den skånska utmaningen Hushållning med Skånes markoch vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och kulturvärden, genom att natur och jordbruksmark tas i anspråk. Samtliga utbyggnadsområden ligger inom riksintresse kustzon. Enligt bebyggelsestrategin gäller tydliga restriktioner för kustorterna där ny bebyggelse endast tillåts i form av kompletteringar till befintlig bebyggelsestruktur. De föreslagna utbyggnadsområdena bedöms som komplettering. Vid avvägning mellan riksintresse för kustzon och jordbruksmark inom kustzonen, ska kustzonen föregå med tillgänglighet till friluftslivet. Vid detaljplaneläggningen föreslås därför att allmänna stråk och grönstruktur säkerställs i ett nytt bebyggelseområde. Jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Föreslagna utbyggnadsområden förutsätter ianspråktagande av jordbruksmark, men förslaget följer samtidigt kommunens bebyggelsestrategi som syftar till att förtäta basorterna istället för att sprida bebyggelse på landsbygden. Vid avvägning mellan exploatering av jordbruksmark och möjligheten att utveckla basorten, ska komplettering och utveckling av basorten prioriteras då Brantevik som C- basorter bör säkerställa underlaget för ortens framtida service och samhällsfunktion. Den nya bebyggelsen bedöms inte förhindra möjligheterna till ett rationellt jordbruk. Intentionerna med förslaget planprogram bedöms överrenstämma med intentionerna och utpekad markanvändningen i förslaget till den nya översiktsplanen. Detaljplaner Programområdet omfattas av en detaljplan-stadsplan för Branteviks municipalsamhälle från 1929 (på kartan markerad som nr 1). Planen berör östra delen av programområdet och anger ett större kvarter med kvartersmark inom Simris 16:153 mellan Tångstigen i norr och Styrmansgatan i söder. Området föreslås matas ifrån Branteviksvägen i öst och genom en planerad lokalgata i väster parallell med Branteviksvägen (ej genomförd enligt detaljplan). Området är endast genomförd enligt plan i sydvästra hörnan av kvarteret. Övriga delar av området är obebyggt. I övrigt är programområdet inte detaljplanelagt. Programområdet angränsar till detaljplanelagd mark i norr, nordöst och söder. I norr anger detaljplanen för Brantevik 36:1 samt Simris 16:104 från 1997 (nr 2) och detaljplanen för Brantevik 36:1 från 2009 (nr 3) en struktur med kvartersmark för bostadsändamål från Branteviksvägen i öst för bostadsområdet Äppelbacken längs Halsevägen västerut med kortare instickvägar söderut. I nordöst anger detaljplan-stadsplan för Branteviks municipalsamhälle från 1950 (nr 4) en struktur med kvartersmark för bostadsändamål från Branteviksvägen i öst mot väster. Planen berör delvis programområdet genom Tångstigen och Algstigen som är planlagda som gata. I söder anger detaljplan för 6:14, del av Brantevik 36:6, Simris 16:12, 16:13 och 16:118 från 1995 (nr 5) kvartersmark för bostadsändamål i korsningen Branteviksvägen/Styrmansgatan. Styrmansgatan är i samma plan planlagd som huvudgata. Fastighetsplaner, tomtindelningar Inom delar av programområdet gäller två fastighetsplaner/tomtindelningar som anger tomter och gränser för kvarteren. Tomtindelning för kvarteret Braxen från (på kartan markerad som nr A) berör Simris 16:153 medan tomtindelning för kvarteret Hasle från (markerad som B) berör Brantevik 36:2. 4 (14)

5 Fastigheternas gränser bedöms som otidsenliga och därför som olämpliga att utnyttja. Följande fastighetsplaner föreslås därför upphävas genom detaljplanen. Riksintressen Hela programområdet omfattas av riksintressena för kustzon, turism och rörligt friluftsliv samt naturvård vilka sträcker sig från kusten i öst till väster om programområdet. Delvis omfattas programområdet även av riksintressena för kulturmiljövård. Utanför programområdet längs kusten finns riksintressena för friluftsliv (kustlinjen). Se redovisning i illustration, Riksintressen. Riksintressena ska beaktas i det fortsatta planarbetet. För en övergripande bedömning av planprogrammets konsekvenser på riksintressena se rubrik 5. Övergripande konsekvenser. Kustzon (4 kap 4 MB) Programområdet berörs av riksintresse för kustzonen som omfattar hela kustremsan i kommunen. Riksintresset syftar till att främja kustzonen mot hög exploatering och åtgärder på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 MB) Programområdet omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Riksintresset sträcker sig från Örnahusen till Åhus och där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, särskilt ska beaktas. Riksintresset består bland annat av närheten till både hav och kulturhistorisk bebyggelsemiljö såväl som bad, fiske och möjligheten att röra sig längs havet i långa obrutna sträckor. Naturvård (3 kap 6 MB) Programområdet omfattas av riksintresset för naturvård med bedömningen av att området har naturvärden av nationell betydelse vilket ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. Kulturmiljövård (3 kap 6 MB) Programområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljövård (L:K1). Riksintresset värde ligger i att det är en kustmiljö med fiskeläget Brantevik som berättar om 1800-talets uppsving för skutfarten och som utgjorde ett av landets mest betydande sjöfartssamhällen i fråga om segelfartyg. Uttryck för riksintresset ligger i ett välbevarat gatunät, byggnadsbestånd från 1800-talet samt hamnanläggningar och betande strandängar. Friluftsliv, kustlinjen (3 kap MB) Riksintresset för friluftsliv, kustlinjen berör markoch vattenområden av betydelse för allmänheten med naturvärden, kulturvärden eller med hänsyn till 3 2 Gällande detalj-/ stadsplaner (turkos färg) och fastighetsplaner (gul färg) B 4 I kartan och texten används en numrering med siffror och bokstäver för att förtydliga respektive område. 1 A 5 Skala: 1: meter Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 5 (14)

6 friluftslivet. Dessa områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden. Övriga ställningstaganden och planeringsunderlag Programområdet berörs av ett antal övriga ställningstaganden och planeringsunderlag som strandskydd, landskapsbildsskydd, Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram samt fornlämningar (se illustration, Övriga ställningstaganden och planeringsunderlag). Strandskydd Programområdet omfattas idag inte av strandskyddet. Strandskyddet berör området norr om Brantevik (300 meter inåt land från strandlinjen) och längs kusten (100 meter ut i havet från strandlinjen). Syftet med strandskydd är att bevara allmänhetens friluftsliv inom området samt värna om land- och vattenområdens biologiska värden. Delar av programområdet är beläget inom 300 meter från strandlinjen och är samtidigt planlagt sedan tidigare. Enligt lagen (1998:811) om införande av miljöbalken inträder strandskydd när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt planoch bygglagen. Strandskyddet kommer således komma att inträda inom delar av området vid en fastställd detaljplan. I ett fortsatt planarbete kommer kommunen pröva aktuella planer mot strandskyddslagstiftningen. Kommunen kan genom en administrativ bestämmelse i detaljplan föreslås ett upphävande av det återinträdda strandskyddet för aktuella områden. För detta krävas särskilda skäl och att intresset att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Landskapsbildsskydd Delar av programområdet omfattas av landskapsbildskydd enligt 19 naturvårdslagen Inom detta område behövs länsstyrelsens tillstånd för att uppföra helt nya byggnader eller avsevärt ändra en byggnads yttre utseende etc. I samband med att en detaljplan vinner laga kraft upphör landskapsbildskyddet automatiskt att gälla inom planområdet. Biotopskyddade landskapselement Inom programområdet finns stenmurar dels i gräns med södra sidan av Tångstigen med förlängningen västerut samt dels diagonalt över programområdet i gränsen mellan skogsområdet och den öppna åkermarken. Dessa stenmurar bedöms vara biotopmiljöer som omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. Stenmur som biotop består av uppbyggnader av på varandra lagda stenar med en tydlig, långsträckt form. Stenmurarna ska ha eller ha haft hägnadsfunktion eller använts för att avgränsa jordbruksskiften eller annan funktion. Riksintressen Hela programområdet: - Kustzon samt Turism och rörligt friluftsliv (svartprickat område) - Naturvård (turkost fält) Del av programområdet: - Kulturmiljövård (oranget fält) - Friluftsliv, kust (ljusgrön linje) Skala: 1: meter Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 6 (14)

7 Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Programområdet berör det regionala kulturmiljöprogrammet som Länsstyrelsen antog 2006 där området Örnahusen - Brantevik är utpekad som innehållande av särskilt värdefulla kulturmiljöer och genom det utpekade kulturmiljöstråket Skånelinjen (Per Albin-linjen). Området Örnahusen - Brantevik berör den östra delen av programområdet och bedöms innehålla särskilt värdefulla kulturmiljöer. I kulturmiljöprogrammet finns följande motiv för bevarande av kulturhistoriska värden som bedöms beröra programområdet: Kuststräckan mellan Skillinge och Brantevik utgör ett öppet landskap, som sluttar ned mot stranden, vilken dels består av sandstensoch kalkstenshällar, dels är täckt av sand och grus. Innanför stranden finns en ålderdomligt präglad fälad, som i väster övergår i odlingsmark. Motiv för bevarande är att området visar på utvecklingen av det kustanknutna kulturlandskapet från förhistorisk tid till nutid, Brantevik är ett av 1800-talets bäst bevarade skånska kustsamhällen. Speciellt värdefulla element i landskapet är bland annat de öppna odlings- oh betesmarkerna, byggnadsbeståndet och bebyggelsestrukturen. som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i helheten som detta kulturmiljöstråk utgör. Fornlämningar Inom programområdet finns inga registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet. Nordväst om programområdet finns en registrerad boplats (RAÄ-nummer Simris 40:1) från yngre stenålder och mellersta delen av bronsålder. Boplatsen är delundersökt och utsträckningen är okänd. I beskrivningen för fornlämningen anges att: Anläggningarna bestod av härdar, gropar och stolphål. samt att boplatsens utbredning fortsätter Ö om markerat område, utan närmare angivelse. Ingenting påträffades vid inventeringen.. Kulturmiljöstråket Skånelinjen berör sträckning från Båstad till Vieryd som började byggas år 1939, och skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Enligt kulturmiljöprogrammet är motiv för bevarande följande: Försvarslinjen är en unik företeelse Övriga ställningstaganden & planeringsunderlag - Strandskydd (blåa prickar) - Landskapsvildsskydd (gult fält) - Biotopskydd (brunstreckad linje) - Kulturmiljöstråk (orange skrafferat område) - Särskild värdefull kulturmiljö (orangea prickar) - Fornlämningar (lila fält) Skala: 1: meter Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 7 (14)

8 3. Planeringsförutsättningar Mark och vegetation Programområdet är till största del obebyggt och består, förutom av två bebyggda bostadstomter, av tät trädbevuxen naturmark, åkermark och Tångstigen (väg) som sträcker sig från Branteviksvägen västerut. Söder om Tångstigen utgörs programområdet av del av lantbruksfastigheten som tillhör Nygård (Simris 16:153). Denna del består av cirka 2 ha tät trädbevuxen naturmark i öster mot Branteviksvägen och cirka 1,2 ha åkermark inom programområdet. Skogsmarken och jordbruksmarken skiljs åt av en längre stenmur i nordsydlig riktning. Fastigheten är även avgränsad mot Tångstigen och dess förlängning västerut med en längre stenmur. Norr om Tångstigen finns inom programområdet tre större fastigheter varav två är delvis bebyggda och en är obebyggd. Brantevik 36:2 i norr är delvis bebyggd i mitten på fastigheten med ett friliggande enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Brantevik 36:99 är obebyggd. Brantevik 36:4 är bebyggd med ett friliggande enbostadshus och komplementbyggnad i östra delen av fastigheten, i västra delen av fastigheten finns ett uthus och en husvagn. I övrigt innehåller dessa tre fastigheter totalt ca 0,75 ha av trädbevuxen naturmark som delvis är relativt tät. Omgivningen Programområdet är lokaliserat inom ett område som ligger bland befintlig bebyggelse i norr, i söder och i öster samt intill en friliggande gård i väster. I norr angränsar programområdet till Äppelbackens bostadsområde med 16 bostadstomter varav majoriteten är bebyggda. I öster mot Branteviksvägen gränsar programområdet till bebyggda fastigheter. Sydöst om programområdet i korsningen Branteviksgatan/ Styrmansgatan finns två bebyggda bostadstomter (Brantevik 6:13 och 6:16). I anslutning till dessa bostadstomter finns ytterligare två obebyggda bostadstomter. Söder om programområdet finns bostadsområdet Triangeln med ca 10 bebyggda bostadstomter med intilliggande naturmark som tidigare var en del av programområdet innan Styrmansgatans tillkomst. Nordväst om programområdet finns en bebyggd fastighet (Brantevik 16:157) samt en fastighet (Simris 16:114) med två byggnader. Omgivande bebyggelse utgörs i majoritet av enbostadshus i 1,5-plan. Foto Programområdet, Styrmansgatan söder om området mot kusten i öster. Foto Programområdet, Algstigen i östra området mot norr. Foto Programområdet, förlängningen på Tångstigen i kornsningen med Algstigen mot väst. Väster om programområdet finns den friliggande gården Nygård inom Simris 16:153 som består av en huvudbyggnad och en större samt en mindre ekonomibyggnad samlad i en grupp. Nygård och väg 1500 i väster utgör idag en tydlig gränsmarkering för Brantevik tätort i väster mot det öppna åkerlandskapet. I övrigt se rubrik Historik nedan för en beskrivning av de äldre delarna av Brantevik. Foto Programområdet, åkermarken inom Simris 16:163 i södra området. 8 (14)

9 Service Offentlig och kommersiell service finns i Simrishamn ca 3 km norr om programområdet. Gator och trafik Programområdet ligger mellan kommunala vägar i söder (Styrmansgatan), öster (Branteviksvägen) och norr (Haslevägen). Väster om programområdet finns två enskilda vägar samt väg 1500 som är statlig. Programområdet matas idag från Branteviksvägen i öster genom de två kommunala vägarna Tångstigen och Algstigen. Tångstigen övergår sedan i västra programområdet till enskild väg. Möjlig anslutning till programområdet finns även i norr från Haslevägen och i söder från Styrmansgatan. Skyltad hastighet på de kommunala vägarna är 40 km/h. På väg 1500 är skyltad hastighet 80 km/h. I övrigt se illustration, Planeringsförutsättningar (trafik + VA). Parkering Parkeringsbehovet för planerad bebyggelse beräknas enligt Parkeringsnorm för Simrishamns kommun, antagen av samhällsbyggnadsnämnden , till 2 bilplatser/bostad för en- och tvåbostadshus. Utöver det kan det tillkomma behov av att besöksparkering i anslutning till programområdet. Gång- och cykeltrafik Inom programområdet finns inga gång- och cykelvägar utan man är hänvisad till omkringliggande vägar i blandtrafik. Utanför programområdet, längs kusten i öster, går gång- och cykelväg till Simrishamn. Det tar ca minuter att cykla mellan Brantevik och Simrishamn. Kollektivtrafik Kollektivtrafik finns i omgivningen genom buss 573 som trafikerar Brantevik 12 ggr/dag. Busshållsplats finns öster om programområdet (se gul prick på kartan). Tekniska förutsättningar Energiförsörjning, el, tele, vatten- och avlopp, dagvattenhantering E.ON Elnät är eldistributör i området. Norra programområdet (Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99) ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA- samt dagvattennät (se rödprickat område på illustration, Planeringsförutsättningar (trafik + VA). Ledningsdragningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är belägna i gatorna i sydost (Styrmansgatan), i öster (Branteviksvägen), i nordost (Algstigen och Tångstigen) och i norr Haslevägen). I det fortsatta planarbetet kommer hanteringen av avloppsvattnet studeras vidare för att utröna vilken kapacitet väg 1500 Haslevägen Algstigen Tångstigen Branteviksvägen Planeringsförutsättningar (trafik + VA) Väghållare: - Staten (blå) - Kommunen (orangea) - Enskilda (gröna) - Busshållsplats (gul prick) - Gång- och cykelväg (svartstreckad linjer) - Verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten (rödprickat område) Styrmansgatan Skala: 1: meter Nytorpsv. Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 9 (14)

10 befintlig pumpstation har. Ledningsrätt finns i östra programområdet längs Branteviksvägen. I övrigt finns det även en luftledning som sträcker sig diagonalt i sydvästlig-nordostlig riktning genom Simris 16:153 i programområdet. Geotekniska förhållanden Programområdet sluttar från nordväst mot kusten i öster. De högsta områdena är i de nordvästra delarna av området på ca 19 m ö.h. och intill Branteviksvägen i öster är marknivån på ca 10 m ö.h. Största höjdnivåerna är inom skogsområdet med en lutning på cirka 2-2,5 grader. Enligt jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) består marken av klapper (grövre glaciala sediment). Inga kända radonmätningar har gjorts i programområdet. Foto Omgivningen, bostadsområdet Äppelbacken med Haslevägen norr om området. Historik Brantevik är det yngsta fiskeläget vid Simrishamns kust. Under en tid runt förra sekelskiftet var Brantevik Sveriges största hemmahamn räknat i antalet fartyg. Orten består egentligen av två fiskelägen, Norra och Södra Brantevik. Det äldre byggnadsbeståndet är samlat nere vid hamnområdet och huvudgatan, som i en vid båge leder ned till hamnen. Husen små längor i tegel och ibland med putsade fasader är till övervägande del placerade nära gatulinjen med trädgårdstäppor i skydd på baksidan. Delar av området vid södra hamnen har dock en mer oregelbunden bebyggelse. Merparten av husen tillhör 1800-talet. Programområdet har enligt generalstabskartan (1861) och häradskartan ( ) varit obebyggda och utgjorts av öppen mark såsom åker-, och ängsmark men även skogmark. I norra delen av programområdet syns mindre bebyggelse på den ekonomiska kartan ( ). I nära angränsning till programområdet i väster ligger Nygård som även tycks finnas på generalstabskartan och häradskartan. I anslutning till programområdet, intill Nygård, har man fram till senare år bedrivit en minkfarm. Anläggningen är nedlagd, vilket har intygats av verksamhetsutövaren Del av Styrmansgatan är anlagd under senare år i samband med anläggandet av väg 1500 väster om Brantevik som en ny anslutning till Branteviksvägen i öster. Foto Omgivningen, Tångstigen mot Branteviksvägen och kusten i öster. Foto Omgivningen, bostadsområdet Triangeln söder om Styrmansgatan. Foto Omgivningen, Nygård sydväst/ väster om programområdet. 10 (14)

11 4. Övergripande riktlinjer och förslag på huvudstruktur för ett fortsatt planarbete Övergripande riktlinjer Följande riktlinjer bedöms vara vägledande för ett fortsatt planarbete i programområdet: - En bebyggelsestruktur som ansluter till omgivningen och befintlig bebyggelsestruktur i Brantevik, grovt uppdelat på kvartersmark för bostadsbebyggelse och allmän platsmark med kommunala gator och grönytor (för rekreation och lek). - En bebyggelsestruktur i form av kvarter med tomter för friliggande en- och tvåbostadshus i 1,5-plan. - Att området ansluts till de befintliga kommunala gatorna Haslevägen i norr och Branteviksvägen i öster genom Tångstigen. - Att stråket som berör Algstigen/Tångstigen och dess sträckning från Branteviksvägen och västerut bevaras. - Att delar av naturmark/skogsmark bevaras inom fastigheten Simris 16: Att studera placering av en miljöstation i området. - Behålla ett respektavstånd till den friliggande gården (Nygård) och det öppna odlingslandskapet i väster. Utifrån dessa riktlinjer presenteras på nästkommande sidor två olika förslag på en övergripande huvudstruktur för programområdet. Presenterade förslag ska betraktas som diskussionsunderlag och ge möjlighet att övergripande utvärdera en lämplig huvudstruktur på hur marken ska utnyttjas inom programområdet till det fortsatta planarbetet. Med anledning av att planprogrammets är övergripande till sin karaktär kommer flera frågeställningar behöva studeras vidare och förnyade ställningstaganden tas i ett fortsatt planarbete. En övergripande redogörelse av detta presenteras i kapitel 5, Övergripande konsekvenser. Foto Programområdet, förlängningen av Tångstigen mot kusten i öster. 11 (14)

12 Förslag I på huvudstruktur Detta förslag på huvudstruktur arbetades fram som ett första övergripande strukturförslag av samhällsbyggnadsförvaltningen inför uppstarten med planprogrammet. I förslaget matas området från Branteviksvägen i öster genom Tångstigen och från Haslevägen i norr. Förslaget har en klassisk kvartersstruktur med kvartersgator runt respektive kvarter norr och söder om Tångstigen. I förslaget finns naturmark sparad i sydöst, i mitten av området samt i västra delen närmst Nygård. Området ansluts även till Äppelbacken genom Haslevägen och naturmarken i norr. Se illustration och faktaruta (presenterade uppgifter är ungefärliga). Storlek på hela området: kvm Mark avsatt för bostadsändamål: kvm Förslag på antal tomter: 29 stycken med en genomsnittstorlek på 1150 kvm per tomt Antal meter gata i området: 900 meter (avser både befintliga sträckningar och förslag på nya gatsträckningar) Antal anslutningar från området till allmän/ kommunal väg: 2 anslutningar Storlek på föreslagen natur-/parkmark i området: kvm Haslevägen Branteviksvägen infart Skala: 1: meter Styrmansgatan miljöstation Flygfoto 2012, med förslag I på huvudstruktur. Fastigheter är markerade i rött. 12 (14)

13 Förslag II på huvudstruktur Detta förslag på huvudstruktur har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen under planprogramskedet som ytterligare ett övergripande strukturförslag inför det fortsatta planarbetet. I förslaget utgår strukturen från den befintliga stenmuren som löper diagonalt genom planområdet från Tångstigen och söderut. Området matas från Branteviksvägen i öster genom Tångstigen, från Styrmansgatan i söder samt från Haslevägen i norr. Förslaget innehåller en kvartersstruktur med en gata i norr och två gator diagonalt åt sydväst från Tångstigen. I förslaget finns naturmark främst sparad i mitten av programområdet, samt genom stråk i norr och i söder. Området ansluts även till Äppelbacken genom Haslevägen och naturmarken i norr. Se illustration och faktaruta (presenterade uppgifter är ungefärliga). Storlek på hela området: kvm Mark avsatt för bostadsändamål: kvm Förslag på antal tomter: 35 stycken med en genomsnittstorlek på 900 kvm per tomt Antal meter gata i området: 800 meter (avser både befintliga sträckningar och förslag på nya gatsträckningar) Antal anslutningar från området till allmän/ kommunal väg: 3 anslutningar Storlek på föreslagen natur-/parkmark i området: kvm Haslevägen Branteviksvägen infart miljöstation Skala: 1:2000 infart meter Styrmansgatan Flygfoto 2012, med förslag II på huvudstruktur. Fastigheter är markerade i rött. 13 (14)

14 5. Övergripande konsekvenser Behovsbedömning behov av att upprätta en miljöbedömning Vid den behovsbedömning som utförts (se bilagan Behovsbedömningen, ) har följande ställningstagande gjorts före samråd med länsstyrelsen: Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, i detta skede, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att ett genomförande av det övergripande förslaget i planprogrammet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900). Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av planprogrammet belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ett fortsatta planarbete kommer detaljnivån i ett planförslag tillta, gällande bland annat struktur, omfattning och utformning, varför en reviderad översyn kan komma att vara nödvändig för ett nytt ställningstagande. Kvarstår ställningstagandet från planprogrammet kommer miljöhänsyn istället belysas i planbeskrivningen i det fortsatta planarbetet. Övergripande konsekvensbeskrivning Programområdet är till största del obebyggt och består, förutom av två bebyggda bostadstomter, av tät trädbevuxen naturmark, åkermark och Tångstigen (väg) som sträcker sig från Branteviksvägen västerut. Föreslaget utbyggnadsområde följer kommunens bebyggelsestrategi, i pågående arbete med den nya översiktsplanen, som syftar till att förtäta basorterna istället för att sprida bebyggelse på landsbygden. Programområdet är lokaliserat inom ett område som ligger bland befintlig bebyggelse i norr, i söder och i öster samt intill en friliggande gård i väster. Området är också delvis planlagt för bostadsändamål men endast genomförd för del av gata (del av Tångstigen/Algstigen). Ett genomförande utifrån de övergripande riktlinjerna med förslagna huvudstrukturer bedöms sammanfattningsvis inte komma att utgöra någon betydande påverkan på riksintressena som omfattar programområdet. Föreslagen förtätning av Brantevik bedöms istället kunna främja en god hushållning av marken i kommunen och möjliggöra för ett större underlag för framtida service och samhällsfunktion. Samtidigt bedöms området natur- och kulturvärden kunna bevaras och integreras i omvandlingen av området. Även tillgängligheten med det rörliga friluftslivet bedöms kunna öka, genom möjlighet till allmänna stråk igenom området. I det fortsatta planarbetet kommer konsekvenserna för riksintressena studeras vidare tillsammans med en redovisning kring hur riksintressena beaktas. Föreslagen ny bebyggelse, omfattande cirka bostadstomter inom ca 4,5 ha, innebär till stor del en förtätning och att området som helhet får en ny sammanhängande bebyggelse som ansluter till befintliga bebyggelseområden, i både norr, öster och söder. Samtidigt kommer en ny bebyggelse i området även bli avläsbar i sammanhanget bland andra bebyggelseområden från olika tidsperioder. Bland annat bedöms ett respektavstånd till den friliggande gården (Nygård) med det öppna odlingslandskapet i väster kunna vidhållas. I jämförelse med hur landskapet kan upplevas idag, som oexploaterad med både tätare skogsmark i öster och öppna åkerlandskap i väster, kan föreslagen bebyggelse innebära en stor omvandling. Totalt berörs stora delar av programområdet där omvandling till andra ändamål (bostadsbebyggelse och gator) föreligger vid ett genomförande av förslaget. Likväl föreslås i planprogrammet att naturmark/skogsmark bevaras och integreras i bebyggelsestrukturen för att på bästa möjliga vis kunna skapa goda kvalitéer och säkerställa allmänna rekreationsytor. I förslagen till huvudstruktur för området rör det sig om områden på totalt cirka kvm grönytor. Att förslagen bebyggelse innebär en minskning av naturmarken/skogsmarken inom programområdet bör även sättas i relation till att omgivningen inte är av särskild tillgänglig karaktär. Skogsmarken är idag tät och vildvuxen medan åkermarken brukas. I Brantevik finns även flera grönytor, som kustområdet öster om programområdet. I det pågående arbete med den nya översiktsplanen anges att komplettering och utveckling av Brantevik ska prioriteras vid avvägning mellan exploatering av jordbruksmark och möjligheten att utveckla basorten. Den nya bebyggelsen bedöms inte förhindra möjligheterna till ett rationellt jordbruk i omgivningen till programområdet. Samtidigt bedöms föreslaget bebyggelseområde kunna utformas som en avrundning av tätorten västerut och kan därmed komma att kunna utgöra en klar gräns mellan jordbrukslandskap och den kulturhistoriskt värdefulla tätorten vilket kan stärka kontrasterna mellan tätt och glest. En vidare bedömning av förslagets påverkan på omgivningen kommer göras i ett fortsatt planarbete när konsekvenserna av bebyggelsens utformning, omfattning och utförande studeras i detalj med syftet att förhindra en betydande negativ påverkan och verka för att kunna främja befintliga, och skapa nya, kvalitéer i området. I ett fortsatt planarbete kommer flera frågeställningar behöva studeras vidare och förnyade ställningstaganden kan komma att tas bland annat angående trafiklösningar, geotekniska förutsättningar samt VA- och dagvattenhantering. 14 (14)

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planprogram för Sandby 21:24, Simrishamns kommun, Skåne län, finns utställt för samråd under tiden 20 juni 18 juli, 2007.

Planprogram för Sandby 21:24, Simrishamns kommun, Skåne län, finns utställt för samråd under tiden 20 juni 18 juli, 2007. www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2007-06-12 1 (2) KUNGÖRELSE Dnr 2007/352 Planprogram för Sandby 21:24, Simrishamns kommun, Skåne län, finns utställt för samråd under tiden 20 juni

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för Kvarnby 15:291 och 139:9, Skillinge, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Kvarnby 15:291 och 139:9, Skillinge, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/155 Detaljplan för Kvarnby 15:291 och 139:9, Skillinge,, Skåne län UPPRÄTTAD 2014 05 15 SAMRÅDSHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska gården, Storgatan

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, Planarkitekt maj 2008 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet Postadress Besöksadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Ett förslag till ny detaljplan för Örmölla 13:15 har tagits fram. Planens syfte är att bemyndiga befintlig bebyggelse för framtida avstyckning.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2013-05-29 Antagen 2013-06-19 Laga kraft 2013-xx-xx HANDLINGAR Följande

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten 2015-02-11 E 45-43 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten... PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Område vid Dalskolan,

Område vid Dalskolan, Samhällsbyggnadsförvaltningen augusti 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt 2013KSM1189 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Dalskolan, Del av Bollmora 2:1 och Bollmora 2:587

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer