Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,"

Transkript

1 Dnr 2014/ Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad Till planprogrammet hör även följande handlingar: - Behovsbedömning, Fastighetsförteckning,

2 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, och , att medge planprövning för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och Simris 16:153. Planprövningen hanteras i ett samordnat planarbete. Följande planprogram är en inledande del i det planarbetet som syftar att pröva markens lämplighet för en bebyggelsestruktur med bostadsbebyggelse (kvartersmark) och mark för gata och (allmän platsmark) som kan ansluta till befintlig omgivning och bebyggelsestruktur i Brantevik. Vidare är syftet med planprogrammet att i ett tidigt skede, genom programsamrådet, utvärdera planprogrammets övergripande huvudstruktur och riktlinjer och bredda kommunens beslutsunderlag med hjälp av berördas erfarenheter och synpunkter. Medverkande tjänstemän Följande planprogram till programsamråd har tagits fram av undertecknad handläggare. Därutöver har följande tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit: Eva Ferlinger, planarkitekt, Johan Lund, trafik- och utredningsingenjör, Mikael Ferngård, lantm.ingenjör, Magnus Magnusson, VA-ingenjör, Madeleine Persson, planassistent, Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef. Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten Planprogrammet har sammanfattningsvis resulterat i övergripande riktlinjer för ett fortsatt planarbete. Till dessa presenteras även två olika övergripande förslag på en huvudstruktur för området. I huvudstrukturerna anges en grov uppdelning i med tomter, gator med anslutningar samt natur-/parkmark. Även en ungefärlig omfattning av ändamålen uppges. I programsamrådet är avsikten att i ett tidigt skede både informera om planarbetet och utvärdera förslag till riktlinjer och huvudstruktur som presenteras i planprogrammet. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse med en kommentar från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan planarbetet kan fortsätta ska samrådsredogörelsen till planprogrammet behandlas politiskt för att sedan tillsammans med programmet kunna vara vägledande för ett fortsatt planarbete. Joel Hedin Planarkitekt Innehållsförteckning 1. Bakgrund & syfte 2. Tidigare ställningstagande 3. Planeringsförutsättningar 4. Övergripande riktlinjer och förslag på huvudstruktur för ett fortsatt planarbete Övergripande riktlinjer Förslag I på huvudstruktur Förslag II på huvudstruktur 5. Övergripande konsekvenser Planprocessen Ks Ks Planprogram till programsamråd Planprogram Planarbetet är i programskedet. Ett planprogram kan upprättas, om kommunen finner det lämpligt, för att utreda vissa frågor och förutsättningar närmare och sätta upp mål och riktlinjer för ett fortsatt planarbete. Ett samrådsförslag av planprogrammet ställs ut. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse (program) tillsammans med planprogrammet och övriga programhandlingar. Ett gällande planprogram ska ha behandlats politiskt och är därefter vägledande för ett fortsatt planarbete. Planuppdrag Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft Illustration över detaljplaneprocessen. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900). En viktig del i processen är dialogen med berörda och ge möjlighet till insyn och påverkan. Därför finns flera skeden då planen ställs ut för tillfällen för samråd. Efter varje utställningsskede sammanställs och beaktas synpunkterna varpå planförslaget kan komma att revideras till nästa skede i processen. Detta beslutas politiskt. I planprocessen finns följande skeden: planuppdrag, planprogram, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

3 BRANTEVIK BRANTEVIK 12:17 12:18 BRANTEVIK 36:18 BRANTEVIK 10:8 BRANTEVIK 12:24 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun 1. Bakgrund & syfte Bakgrund Fastighetsägarna till Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 har under åren begärt planmedgivande för bostadsbebyggelse. Under 2011 begärde fastighetsägare till Simris 16:153 planmedgivande för bostadsbebyggelse inom fastighetens östra del. Politiskt uppdrag Kommunstyrelsen beslutade att medge planprövning för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 i ett samordnat planarbete. Vidare beslöt kommunstyrelsen planprövning för Simris 16:153, norr om Styrmansgatan. För detta område beslutades samtidigt att befintligt skogsområde särskilt ska beaktas vid upprättandet av detaljplan. Planprövningen hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen i ett samordnat planarbete. fastigheten Brantevik 36:6 som utgör kommunal vägmark inom och i anslutning till området. Syfte Syftet med planprogrammet är att pröva markens lämplighet för en bebyggelsestruktur med bostadsbebyggelse (kvartersmark) och mark för gata och (allmän platsmark) som kan ansluta till befintlig omgivning och bebyggelsestruktur i Brantevik. Detaljplaneprocessen föreslås genomföras i enlighet med PBL (2010:900) som ett normalt planförfarande där planprogrammet utgör ett inledande steg i planprocessen. Vidare är syftet med planprogrammet att i ett tidigt skede, genom programsamrådet, utvärdera planprogrammets övergripande huvudstruktur och riktlinjer och bredda kommunens beslutsunderlag med hjälp av berördas erfarenheter och synpunkter. SIMRIS 21:5 SIMRIS S:23 Plandata, avgränsning Programområdet ligger i norra Brantevik och gränsar i öster och norr till bebyggda områden. Området omfattar cirka 4,5 hektar mark. Programområdet utgörs av de privata fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99, del av Simris 16:153 samt del av Simris s:12 (väg). Till programområdet hör även delar av den kommunala SIMRIS 21:2 SIMRIS 21:3 SIMRIS 20:39 SIMRIS 21:6 SIMRIS 21:2 SIMRIS 21:7 SIMRIS 21:2 SIMRIS 21:4 väg 1500 SIMRIS 16:114 SIMRIS 16:157 SIMRIS S:12 BRANTEVIK 36:103 BRANTEVIK 36:146 BRANTEVIK 36:102 SIMRIS 21:8 BRANTEVIK 36:107 BRANTEVIK 36:104 BRANTEVIK 36:105 BRANTEVIK 36:106 BRANTEVIK 36:111 BRANTEVIK 36:109 BRANTEVIK 36:1 BRANTEVIK 36:110 BRANTEVIK 36:108 BRANTEVIK 36:2 BRANTEVIK 36:99 BRANTEVIK 36:4 BRANTEVIK 36:101 Haslevägen Algstigen SIMRIS 16:154SIMRIS 16:155 BRANTEVIK 4:2 BRANTEVIK 36:100 SIMRIS 16:156 SIMRIS 16:104 BRANTEVIK 3:2 BRANTEVIK 3:3 BRANTEVIK 36:145 BRANTEVIK 36:143 BRANTEVIK 36:142 BRANTEVIK 36:144 BRANTEVIK 2:13 BRANTEVIK 2:1 Tångstigen BRANTEVIK 36:6 Branteviksvägen BRANTEVIK BRANTEVIK 3:5 3:4 BRANTEVIK 2:11 BRANTEVIK 3:12 BRANTEVIK 3:9 BRANTEVIK 3:13 BRANTEVIK 7:25 BRANTEVIK 4:9 BRANTEVIK 4:5 BRANTEVIK 4:10 BRANTEVIK 5:1 BRANTEVIK 5:2 BRANTEVIK 36:7 Överisktskarta Fastigheter inom programområdet är: - Brantevik 36:2 - Brantevik 36:4 - Brantevik 36:6 - Brantevik 36:99 - Simris 16:153 - Simris S:12 SIMRIS S:4 BRANTEVIK 7:24 BRANTEVIK 7:26 BRANTEVIK 36:8 BRANTEVIK 7:5 BRANTEVIK 7:6 BRANTEVIK 7:7 BRANTEVIK 7:8 BRANTEVIK 36:9 BRANTEVIK 36:141 SIMRIS 16:153 BRANTEVIK 6:15 BRANTEVIK 7:9 BRANTEVIK 7:10 BRANTEVIK 36:10 SIMRIS 16:153 BRANTEVIK 7:11 BRANTEVIK 6:13 BRANTEVIK 7:27 BRANTEVIK 7:14 BRANTEVIK 7:12 BRANTEVIK 7:28 BRANTEVIK 6:14 KROKSÄTTET 1:1 Styrmansgatan BRANTEVIK 6:16 BRANTEVIK 7:13 BRANTEVIK 7:21BRANTEVIK 8:5 BRANTEVIK BRANTEVIK 7:19 7:20 BRANTEVIK 8:3 KROKSÄTTET 1:1 (fiskeåldrätt) BRANTEVIK 11:16 BRANTEVIK 36:94 Skala: 1: meter Nytorpsv. BRANTEVIK 9:1 BRANTEVIK 10:19 BRANTEVIK 10:34 BRANTEVIK 11:13 BRANTEVIK 10:33 BRANTEVIK 11:21 BRANTEVIK 10:3 BRANTEVIK 9:3 BRANTEVIK 10:37 Flygfoto 2012, fastigheter är markerade BRANTEVIK 36:15 i rött. Programområdet är BRANTEVIK 12:13 BRANTEVIK skrafferat. 12:14 BRANTEVIK 10:32 BRANTEVIK 12:15 SIMRIS 16:152 BRANTEVIK 9:2 BRANTEVIK 11:15 BRANTEVIK 11:4 BRANTEVIK 11:18 BRANTEVIK 10:36 BRANTEVIK 10:35 BRANTEVIK 11:17 BRANTEVIK 11:19 BRANTEVIK 36:12 BRANTEVIK 10:38 BRANTEVIK 10:29 BRANTEVIK 10:39 BRANTEVIK 11:10 BRANTEVIK 12:12 BRANTEVIK 11:12 BRANTEVIK 11:20 BRANTEVIK 36:16 BRANTEVIK 10:30 BRANTEVIK 36:17 BRANTEVIK 10:31 BRANTEVIK 12:16 BRANTEVIK 10:45 BRANTEVIK 10:44 BRANTEVIK 10:40 BRANTEVIK 10:42 BRANTEVIK 12:11 BRANTEVIK 36:13 BRANTEVIK 10:23 BRANTEVIK BRANTEVIK 10:25 10:24 3 (14)

4 2. Tidigare ställningstagande Översiktsplan I Översiktsplan för Simrishamns kommun, godkänd av Kommunfullmäktige , ligger programområdet i anlutning till den befintliga tätortgränsen. Östra programområdet ligger inom utpekad detaljplanelagd markreserv för bostadsändamål. I översiktsplanen anges att utbyggnadsriktningen för bostäder i Brantevik ska vara i västlig riktning. En utbyggnad av bostäder ska även göras med hänsyn till ortens identitet och struktur. Aktuellt planprogrammet bedöms inte strida mot intentionerna i gällande översiktsplan. Samrådshandlingen, Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun (pågående arbete) I det nu pågående arbetet med den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun ingår en fördjupning över Brantevik. Utställningshandlingar har upprättats daterade och anger utbyggnadsområde för bostadsändamål inom programområdet. Vidare anges förslag på att anlägga en återvinningsstation/miljöstation i området. I förslaget till den nya översiktsplanen anges även övergripande konsekvenser för föreslaget utbyggnadsområde. Konsekvenser för fornlämningar och kulturmiljön anges att utbyggnadsområdet kan medföra risker för negativ påverkan på riksintresse för kulturmiljö. Vid detaljplaneläggningen föreslås därför att krav ställs på utformning, strukturanpassning samt krav på tillgänglighet för att säkerställa att inte någon påtaglig skada på riksintressena sker. Konsekvenser för omgivningen, skydd och naturmiljön anges att utbyggnadsområdet kan komma att stå i konflikt med landskapsbildsskyddet. Ny bebyggelse i området ska därför utformas som en avrundning av befintlig bebyggelse. Det nya bebyggelseområdet kan därmed komma att utgöra en klar gräns mellan jordbrukslandskap och den kulturhistoriskt värdefulla tätorten, och stärka kontrasterna mellan tätt och glest. Exploatering i utbyggnadområdet kan även komma att stå i konflikt med den skånska utmaningen Hushållning med Skånes markoch vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och kulturvärden, genom att natur och jordbruksmark tas i anspråk. Samtliga utbyggnadsområden ligger inom riksintresse kustzon. Enligt bebyggelsestrategin gäller tydliga restriktioner för kustorterna där ny bebyggelse endast tillåts i form av kompletteringar till befintlig bebyggelsestruktur. De föreslagna utbyggnadsområdena bedöms som komplettering. Vid avvägning mellan riksintresse för kustzon och jordbruksmark inom kustzonen, ska kustzonen föregå med tillgänglighet till friluftslivet. Vid detaljplaneläggningen föreslås därför att allmänna stråk och grönstruktur säkerställs i ett nytt bebyggelseområde. Jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Föreslagna utbyggnadsområden förutsätter ianspråktagande av jordbruksmark, men förslaget följer samtidigt kommunens bebyggelsestrategi som syftar till att förtäta basorterna istället för att sprida bebyggelse på landsbygden. Vid avvägning mellan exploatering av jordbruksmark och möjligheten att utveckla basorten, ska komplettering och utveckling av basorten prioriteras då Brantevik som C- basorter bör säkerställa underlaget för ortens framtida service och samhällsfunktion. Den nya bebyggelsen bedöms inte förhindra möjligheterna till ett rationellt jordbruk. Intentionerna med förslaget planprogram bedöms överrenstämma med intentionerna och utpekad markanvändningen i förslaget till den nya översiktsplanen. Detaljplaner Programområdet omfattas av en detaljplan-stadsplan för Branteviks municipalsamhälle från 1929 (på kartan markerad som nr 1). Planen berör östra delen av programområdet och anger ett större kvarter med kvartersmark inom Simris 16:153 mellan Tångstigen i norr och Styrmansgatan i söder. Området föreslås matas ifrån Branteviksvägen i öst och genom en planerad lokalgata i väster parallell med Branteviksvägen (ej genomförd enligt detaljplan). Området är endast genomförd enligt plan i sydvästra hörnan av kvarteret. Övriga delar av området är obebyggt. I övrigt är programområdet inte detaljplanelagt. Programområdet angränsar till detaljplanelagd mark i norr, nordöst och söder. I norr anger detaljplanen för Brantevik 36:1 samt Simris 16:104 från 1997 (nr 2) och detaljplanen för Brantevik 36:1 från 2009 (nr 3) en struktur med kvartersmark för bostadsändamål från Branteviksvägen i öst för bostadsområdet Äppelbacken längs Halsevägen västerut med kortare instickvägar söderut. I nordöst anger detaljplan-stadsplan för Branteviks municipalsamhälle från 1950 (nr 4) en struktur med kvartersmark för bostadsändamål från Branteviksvägen i öst mot väster. Planen berör delvis programområdet genom Tångstigen och Algstigen som är planlagda som gata. I söder anger detaljplan för 6:14, del av Brantevik 36:6, Simris 16:12, 16:13 och 16:118 från 1995 (nr 5) kvartersmark för bostadsändamål i korsningen Branteviksvägen/Styrmansgatan. Styrmansgatan är i samma plan planlagd som huvudgata. Fastighetsplaner, tomtindelningar Inom delar av programområdet gäller två fastighetsplaner/tomtindelningar som anger tomter och gränser för kvarteren. Tomtindelning för kvarteret Braxen från (på kartan markerad som nr A) berör Simris 16:153 medan tomtindelning för kvarteret Hasle från (markerad som B) berör Brantevik 36:2. 4 (14)

5 Fastigheternas gränser bedöms som otidsenliga och därför som olämpliga att utnyttja. Följande fastighetsplaner föreslås därför upphävas genom detaljplanen. Riksintressen Hela programområdet omfattas av riksintressena för kustzon, turism och rörligt friluftsliv samt naturvård vilka sträcker sig från kusten i öst till väster om programområdet. Delvis omfattas programområdet även av riksintressena för kulturmiljövård. Utanför programområdet längs kusten finns riksintressena för friluftsliv (kustlinjen). Se redovisning i illustration, Riksintressen. Riksintressena ska beaktas i det fortsatta planarbetet. För en övergripande bedömning av planprogrammets konsekvenser på riksintressena se rubrik 5. Övergripande konsekvenser. Kustzon (4 kap 4 MB) Programområdet berörs av riksintresse för kustzonen som omfattar hela kustremsan i kommunen. Riksintresset syftar till att främja kustzonen mot hög exploatering och åtgärder på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 MB) Programområdet omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Riksintresset sträcker sig från Örnahusen till Åhus och där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, särskilt ska beaktas. Riksintresset består bland annat av närheten till både hav och kulturhistorisk bebyggelsemiljö såväl som bad, fiske och möjligheten att röra sig längs havet i långa obrutna sträckor. Naturvård (3 kap 6 MB) Programområdet omfattas av riksintresset för naturvård med bedömningen av att området har naturvärden av nationell betydelse vilket ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. Kulturmiljövård (3 kap 6 MB) Programområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljövård (L:K1). Riksintresset värde ligger i att det är en kustmiljö med fiskeläget Brantevik som berättar om 1800-talets uppsving för skutfarten och som utgjorde ett av landets mest betydande sjöfartssamhällen i fråga om segelfartyg. Uttryck för riksintresset ligger i ett välbevarat gatunät, byggnadsbestånd från 1800-talet samt hamnanläggningar och betande strandängar. Friluftsliv, kustlinjen (3 kap MB) Riksintresset för friluftsliv, kustlinjen berör markoch vattenområden av betydelse för allmänheten med naturvärden, kulturvärden eller med hänsyn till 3 2 Gällande detalj-/ stadsplaner (turkos färg) och fastighetsplaner (gul färg) B 4 I kartan och texten används en numrering med siffror och bokstäver för att förtydliga respektive område. 1 A 5 Skala: 1: meter Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 5 (14)

6 friluftslivet. Dessa områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden. Övriga ställningstaganden och planeringsunderlag Programområdet berörs av ett antal övriga ställningstaganden och planeringsunderlag som strandskydd, landskapsbildsskydd, Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram samt fornlämningar (se illustration, Övriga ställningstaganden och planeringsunderlag). Strandskydd Programområdet omfattas idag inte av strandskyddet. Strandskyddet berör området norr om Brantevik (300 meter inåt land från strandlinjen) och längs kusten (100 meter ut i havet från strandlinjen). Syftet med strandskydd är att bevara allmänhetens friluftsliv inom området samt värna om land- och vattenområdens biologiska värden. Delar av programområdet är beläget inom 300 meter från strandlinjen och är samtidigt planlagt sedan tidigare. Enligt lagen (1998:811) om införande av miljöbalken inträder strandskydd när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt planoch bygglagen. Strandskyddet kommer således komma att inträda inom delar av området vid en fastställd detaljplan. I ett fortsatt planarbete kommer kommunen pröva aktuella planer mot strandskyddslagstiftningen. Kommunen kan genom en administrativ bestämmelse i detaljplan föreslås ett upphävande av det återinträdda strandskyddet för aktuella områden. För detta krävas särskilda skäl och att intresset att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Landskapsbildsskydd Delar av programområdet omfattas av landskapsbildskydd enligt 19 naturvårdslagen Inom detta område behövs länsstyrelsens tillstånd för att uppföra helt nya byggnader eller avsevärt ändra en byggnads yttre utseende etc. I samband med att en detaljplan vinner laga kraft upphör landskapsbildskyddet automatiskt att gälla inom planområdet. Biotopskyddade landskapselement Inom programområdet finns stenmurar dels i gräns med södra sidan av Tångstigen med förlängningen västerut samt dels diagonalt över programområdet i gränsen mellan skogsområdet och den öppna åkermarken. Dessa stenmurar bedöms vara biotopmiljöer som omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. Stenmur som biotop består av uppbyggnader av på varandra lagda stenar med en tydlig, långsträckt form. Stenmurarna ska ha eller ha haft hägnadsfunktion eller använts för att avgränsa jordbruksskiften eller annan funktion. Riksintressen Hela programområdet: - Kustzon samt Turism och rörligt friluftsliv (svartprickat område) - Naturvård (turkost fält) Del av programområdet: - Kulturmiljövård (oranget fält) - Friluftsliv, kust (ljusgrön linje) Skala: 1: meter Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 6 (14)

7 Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Programområdet berör det regionala kulturmiljöprogrammet som Länsstyrelsen antog 2006 där området Örnahusen - Brantevik är utpekad som innehållande av särskilt värdefulla kulturmiljöer och genom det utpekade kulturmiljöstråket Skånelinjen (Per Albin-linjen). Området Örnahusen - Brantevik berör den östra delen av programområdet och bedöms innehålla särskilt värdefulla kulturmiljöer. I kulturmiljöprogrammet finns följande motiv för bevarande av kulturhistoriska värden som bedöms beröra programområdet: Kuststräckan mellan Skillinge och Brantevik utgör ett öppet landskap, som sluttar ned mot stranden, vilken dels består av sandstensoch kalkstenshällar, dels är täckt av sand och grus. Innanför stranden finns en ålderdomligt präglad fälad, som i väster övergår i odlingsmark. Motiv för bevarande är att området visar på utvecklingen av det kustanknutna kulturlandskapet från förhistorisk tid till nutid, Brantevik är ett av 1800-talets bäst bevarade skånska kustsamhällen. Speciellt värdefulla element i landskapet är bland annat de öppna odlings- oh betesmarkerna, byggnadsbeståndet och bebyggelsestrukturen. som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i helheten som detta kulturmiljöstråk utgör. Fornlämningar Inom programområdet finns inga registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet. Nordväst om programområdet finns en registrerad boplats (RAÄ-nummer Simris 40:1) från yngre stenålder och mellersta delen av bronsålder. Boplatsen är delundersökt och utsträckningen är okänd. I beskrivningen för fornlämningen anges att: Anläggningarna bestod av härdar, gropar och stolphål. samt att boplatsens utbredning fortsätter Ö om markerat område, utan närmare angivelse. Ingenting påträffades vid inventeringen.. Kulturmiljöstråket Skånelinjen berör sträckning från Båstad till Vieryd som började byggas år 1939, och skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Enligt kulturmiljöprogrammet är motiv för bevarande följande: Försvarslinjen är en unik företeelse Övriga ställningstaganden & planeringsunderlag - Strandskydd (blåa prickar) - Landskapsvildsskydd (gult fält) - Biotopskydd (brunstreckad linje) - Kulturmiljöstråk (orange skrafferat område) - Särskild värdefull kulturmiljö (orangea prickar) - Fornlämningar (lila fält) Skala: 1: meter Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 7 (14)

8 3. Planeringsförutsättningar Mark och vegetation Programområdet är till största del obebyggt och består, förutom av två bebyggda bostadstomter, av tät trädbevuxen naturmark, åkermark och Tångstigen (väg) som sträcker sig från Branteviksvägen västerut. Söder om Tångstigen utgörs programområdet av del av lantbruksfastigheten som tillhör Nygård (Simris 16:153). Denna del består av cirka 2 ha tät trädbevuxen naturmark i öster mot Branteviksvägen och cirka 1,2 ha åkermark inom programområdet. Skogsmarken och jordbruksmarken skiljs åt av en längre stenmur i nordsydlig riktning. Fastigheten är även avgränsad mot Tångstigen och dess förlängning västerut med en längre stenmur. Norr om Tångstigen finns inom programområdet tre större fastigheter varav två är delvis bebyggda och en är obebyggd. Brantevik 36:2 i norr är delvis bebyggd i mitten på fastigheten med ett friliggande enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Brantevik 36:99 är obebyggd. Brantevik 36:4 är bebyggd med ett friliggande enbostadshus och komplementbyggnad i östra delen av fastigheten, i västra delen av fastigheten finns ett uthus och en husvagn. I övrigt innehåller dessa tre fastigheter totalt ca 0,75 ha av trädbevuxen naturmark som delvis är relativt tät. Omgivningen Programområdet är lokaliserat inom ett område som ligger bland befintlig bebyggelse i norr, i söder och i öster samt intill en friliggande gård i väster. I norr angränsar programområdet till Äppelbackens bostadsområde med 16 bostadstomter varav majoriteten är bebyggda. I öster mot Branteviksvägen gränsar programområdet till bebyggda fastigheter. Sydöst om programområdet i korsningen Branteviksgatan/ Styrmansgatan finns två bebyggda bostadstomter (Brantevik 6:13 och 6:16). I anslutning till dessa bostadstomter finns ytterligare två obebyggda bostadstomter. Söder om programområdet finns bostadsområdet Triangeln med ca 10 bebyggda bostadstomter med intilliggande naturmark som tidigare var en del av programområdet innan Styrmansgatans tillkomst. Nordväst om programområdet finns en bebyggd fastighet (Brantevik 16:157) samt en fastighet (Simris 16:114) med två byggnader. Omgivande bebyggelse utgörs i majoritet av enbostadshus i 1,5-plan. Foto Programområdet, Styrmansgatan söder om området mot kusten i öster. Foto Programområdet, Algstigen i östra området mot norr. Foto Programområdet, förlängningen på Tångstigen i kornsningen med Algstigen mot väst. Väster om programområdet finns den friliggande gården Nygård inom Simris 16:153 som består av en huvudbyggnad och en större samt en mindre ekonomibyggnad samlad i en grupp. Nygård och väg 1500 i väster utgör idag en tydlig gränsmarkering för Brantevik tätort i väster mot det öppna åkerlandskapet. I övrigt se rubrik Historik nedan för en beskrivning av de äldre delarna av Brantevik. Foto Programområdet, åkermarken inom Simris 16:163 i södra området. 8 (14)

9 Service Offentlig och kommersiell service finns i Simrishamn ca 3 km norr om programområdet. Gator och trafik Programområdet ligger mellan kommunala vägar i söder (Styrmansgatan), öster (Branteviksvägen) och norr (Haslevägen). Väster om programområdet finns två enskilda vägar samt väg 1500 som är statlig. Programområdet matas idag från Branteviksvägen i öster genom de två kommunala vägarna Tångstigen och Algstigen. Tångstigen övergår sedan i västra programområdet till enskild väg. Möjlig anslutning till programområdet finns även i norr från Haslevägen och i söder från Styrmansgatan. Skyltad hastighet på de kommunala vägarna är 40 km/h. På väg 1500 är skyltad hastighet 80 km/h. I övrigt se illustration, Planeringsförutsättningar (trafik + VA). Parkering Parkeringsbehovet för planerad bebyggelse beräknas enligt Parkeringsnorm för Simrishamns kommun, antagen av samhällsbyggnadsnämnden , till 2 bilplatser/bostad för en- och tvåbostadshus. Utöver det kan det tillkomma behov av att besöksparkering i anslutning till programområdet. Gång- och cykeltrafik Inom programområdet finns inga gång- och cykelvägar utan man är hänvisad till omkringliggande vägar i blandtrafik. Utanför programområdet, längs kusten i öster, går gång- och cykelväg till Simrishamn. Det tar ca minuter att cykla mellan Brantevik och Simrishamn. Kollektivtrafik Kollektivtrafik finns i omgivningen genom buss 573 som trafikerar Brantevik 12 ggr/dag. Busshållsplats finns öster om programområdet (se gul prick på kartan). Tekniska förutsättningar Energiförsörjning, el, tele, vatten- och avlopp, dagvattenhantering E.ON Elnät är eldistributör i området. Norra programområdet (Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99) ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA- samt dagvattennät (se rödprickat område på illustration, Planeringsförutsättningar (trafik + VA). Ledningsdragningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är belägna i gatorna i sydost (Styrmansgatan), i öster (Branteviksvägen), i nordost (Algstigen och Tångstigen) och i norr Haslevägen). I det fortsatta planarbetet kommer hanteringen av avloppsvattnet studeras vidare för att utröna vilken kapacitet väg 1500 Haslevägen Algstigen Tångstigen Branteviksvägen Planeringsförutsättningar (trafik + VA) Väghållare: - Staten (blå) - Kommunen (orangea) - Enskilda (gröna) - Busshållsplats (gul prick) - Gång- och cykelväg (svartstreckad linjer) - Verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten (rödprickat område) Styrmansgatan Skala: 1: meter Nytorpsv. Flygfoto 2012, fastigheter är markerade i rött. Programområdet är skrafferat. 9 (14)

10 befintlig pumpstation har. Ledningsrätt finns i östra programområdet längs Branteviksvägen. I övrigt finns det även en luftledning som sträcker sig diagonalt i sydvästlig-nordostlig riktning genom Simris 16:153 i programområdet. Geotekniska förhållanden Programområdet sluttar från nordväst mot kusten i öster. De högsta områdena är i de nordvästra delarna av området på ca 19 m ö.h. och intill Branteviksvägen i öster är marknivån på ca 10 m ö.h. Största höjdnivåerna är inom skogsområdet med en lutning på cirka 2-2,5 grader. Enligt jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) består marken av klapper (grövre glaciala sediment). Inga kända radonmätningar har gjorts i programområdet. Foto Omgivningen, bostadsområdet Äppelbacken med Haslevägen norr om området. Historik Brantevik är det yngsta fiskeläget vid Simrishamns kust. Under en tid runt förra sekelskiftet var Brantevik Sveriges största hemmahamn räknat i antalet fartyg. Orten består egentligen av två fiskelägen, Norra och Södra Brantevik. Det äldre byggnadsbeståndet är samlat nere vid hamnområdet och huvudgatan, som i en vid båge leder ned till hamnen. Husen små längor i tegel och ibland med putsade fasader är till övervägande del placerade nära gatulinjen med trädgårdstäppor i skydd på baksidan. Delar av området vid södra hamnen har dock en mer oregelbunden bebyggelse. Merparten av husen tillhör 1800-talet. Programområdet har enligt generalstabskartan (1861) och häradskartan ( ) varit obebyggda och utgjorts av öppen mark såsom åker-, och ängsmark men även skogmark. I norra delen av programområdet syns mindre bebyggelse på den ekonomiska kartan ( ). I nära angränsning till programområdet i väster ligger Nygård som även tycks finnas på generalstabskartan och häradskartan. I anslutning till programområdet, intill Nygård, har man fram till senare år bedrivit en minkfarm. Anläggningen är nedlagd, vilket har intygats av verksamhetsutövaren Del av Styrmansgatan är anlagd under senare år i samband med anläggandet av väg 1500 väster om Brantevik som en ny anslutning till Branteviksvägen i öster. Foto Omgivningen, Tångstigen mot Branteviksvägen och kusten i öster. Foto Omgivningen, bostadsområdet Triangeln söder om Styrmansgatan. Foto Omgivningen, Nygård sydväst/ väster om programområdet. 10 (14)

11 4. Övergripande riktlinjer och förslag på huvudstruktur för ett fortsatt planarbete Övergripande riktlinjer Följande riktlinjer bedöms vara vägledande för ett fortsatt planarbete i programområdet: - En bebyggelsestruktur som ansluter till omgivningen och befintlig bebyggelsestruktur i Brantevik, grovt uppdelat på kvartersmark för bostadsbebyggelse och allmän platsmark med kommunala gator och grönytor (för rekreation och lek). - En bebyggelsestruktur i form av kvarter med tomter för friliggande en- och tvåbostadshus i 1,5-plan. - Att området ansluts till de befintliga kommunala gatorna Haslevägen i norr och Branteviksvägen i öster genom Tångstigen. - Att stråket som berör Algstigen/Tångstigen och dess sträckning från Branteviksvägen och västerut bevaras. - Att delar av naturmark/skogsmark bevaras inom fastigheten Simris 16: Att studera placering av en miljöstation i området. - Behålla ett respektavstånd till den friliggande gården (Nygård) och det öppna odlingslandskapet i väster. Utifrån dessa riktlinjer presenteras på nästkommande sidor två olika förslag på en övergripande huvudstruktur för programområdet. Presenterade förslag ska betraktas som diskussionsunderlag och ge möjlighet att övergripande utvärdera en lämplig huvudstruktur på hur marken ska utnyttjas inom programområdet till det fortsatta planarbetet. Med anledning av att planprogrammets är övergripande till sin karaktär kommer flera frågeställningar behöva studeras vidare och förnyade ställningstaganden tas i ett fortsatt planarbete. En övergripande redogörelse av detta presenteras i kapitel 5, Övergripande konsekvenser. Foto Programområdet, förlängningen av Tångstigen mot kusten i öster. 11 (14)

12 Förslag I på huvudstruktur Detta förslag på huvudstruktur arbetades fram som ett första övergripande strukturförslag av samhällsbyggnadsförvaltningen inför uppstarten med planprogrammet. I förslaget matas området från Branteviksvägen i öster genom Tångstigen och från Haslevägen i norr. Förslaget har en klassisk kvartersstruktur med kvartersgator runt respektive kvarter norr och söder om Tångstigen. I förslaget finns naturmark sparad i sydöst, i mitten av området samt i västra delen närmst Nygård. Området ansluts även till Äppelbacken genom Haslevägen och naturmarken i norr. Se illustration och faktaruta (presenterade uppgifter är ungefärliga). Storlek på hela området: kvm Mark avsatt för bostadsändamål: kvm Förslag på antal tomter: 29 stycken med en genomsnittstorlek på 1150 kvm per tomt Antal meter gata i området: 900 meter (avser både befintliga sträckningar och förslag på nya gatsträckningar) Antal anslutningar från området till allmän/ kommunal väg: 2 anslutningar Storlek på föreslagen natur-/parkmark i området: kvm Haslevägen Branteviksvägen infart Skala: 1: meter Styrmansgatan miljöstation Flygfoto 2012, med förslag I på huvudstruktur. Fastigheter är markerade i rött. 12 (14)

13 Förslag II på huvudstruktur Detta förslag på huvudstruktur har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen under planprogramskedet som ytterligare ett övergripande strukturförslag inför det fortsatta planarbetet. I förslaget utgår strukturen från den befintliga stenmuren som löper diagonalt genom planområdet från Tångstigen och söderut. Området matas från Branteviksvägen i öster genom Tångstigen, från Styrmansgatan i söder samt från Haslevägen i norr. Förslaget innehåller en kvartersstruktur med en gata i norr och två gator diagonalt åt sydväst från Tångstigen. I förslaget finns naturmark främst sparad i mitten av programområdet, samt genom stråk i norr och i söder. Området ansluts även till Äppelbacken genom Haslevägen och naturmarken i norr. Se illustration och faktaruta (presenterade uppgifter är ungefärliga). Storlek på hela området: kvm Mark avsatt för bostadsändamål: kvm Förslag på antal tomter: 35 stycken med en genomsnittstorlek på 900 kvm per tomt Antal meter gata i området: 800 meter (avser både befintliga sträckningar och förslag på nya gatsträckningar) Antal anslutningar från området till allmän/ kommunal väg: 3 anslutningar Storlek på föreslagen natur-/parkmark i området: kvm Haslevägen Branteviksvägen infart miljöstation Skala: 1:2000 infart meter Styrmansgatan Flygfoto 2012, med förslag II på huvudstruktur. Fastigheter är markerade i rött. 13 (14)

14 5. Övergripande konsekvenser Behovsbedömning behov av att upprätta en miljöbedömning Vid den behovsbedömning som utförts (se bilagan Behovsbedömningen, ) har följande ställningstagande gjorts före samråd med länsstyrelsen: Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, i detta skede, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att ett genomförande av det övergripande förslaget i planprogrammet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900). Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av planprogrammet belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ett fortsatta planarbete kommer detaljnivån i ett planförslag tillta, gällande bland annat struktur, omfattning och utformning, varför en reviderad översyn kan komma att vara nödvändig för ett nytt ställningstagande. Kvarstår ställningstagandet från planprogrammet kommer miljöhänsyn istället belysas i planbeskrivningen i det fortsatta planarbetet. Övergripande konsekvensbeskrivning Programområdet är till största del obebyggt och består, förutom av två bebyggda bostadstomter, av tät trädbevuxen naturmark, åkermark och Tångstigen (väg) som sträcker sig från Branteviksvägen västerut. Föreslaget utbyggnadsområde följer kommunens bebyggelsestrategi, i pågående arbete med den nya översiktsplanen, som syftar till att förtäta basorterna istället för att sprida bebyggelse på landsbygden. Programområdet är lokaliserat inom ett område som ligger bland befintlig bebyggelse i norr, i söder och i öster samt intill en friliggande gård i väster. Området är också delvis planlagt för bostadsändamål men endast genomförd för del av gata (del av Tångstigen/Algstigen). Ett genomförande utifrån de övergripande riktlinjerna med förslagna huvudstrukturer bedöms sammanfattningsvis inte komma att utgöra någon betydande påverkan på riksintressena som omfattar programområdet. Föreslagen förtätning av Brantevik bedöms istället kunna främja en god hushållning av marken i kommunen och möjliggöra för ett större underlag för framtida service och samhällsfunktion. Samtidigt bedöms området natur- och kulturvärden kunna bevaras och integreras i omvandlingen av området. Även tillgängligheten med det rörliga friluftslivet bedöms kunna öka, genom möjlighet till allmänna stråk igenom området. I det fortsatta planarbetet kommer konsekvenserna för riksintressena studeras vidare tillsammans med en redovisning kring hur riksintressena beaktas. Föreslagen ny bebyggelse, omfattande cirka bostadstomter inom ca 4,5 ha, innebär till stor del en förtätning och att området som helhet får en ny sammanhängande bebyggelse som ansluter till befintliga bebyggelseområden, i både norr, öster och söder. Samtidigt kommer en ny bebyggelse i området även bli avläsbar i sammanhanget bland andra bebyggelseområden från olika tidsperioder. Bland annat bedöms ett respektavstånd till den friliggande gården (Nygård) med det öppna odlingslandskapet i väster kunna vidhållas. I jämförelse med hur landskapet kan upplevas idag, som oexploaterad med både tätare skogsmark i öster och öppna åkerlandskap i väster, kan föreslagen bebyggelse innebära en stor omvandling. Totalt berörs stora delar av programområdet där omvandling till andra ändamål (bostadsbebyggelse och gator) föreligger vid ett genomförande av förslaget. Likväl föreslås i planprogrammet att naturmark/skogsmark bevaras och integreras i bebyggelsestrukturen för att på bästa möjliga vis kunna skapa goda kvalitéer och säkerställa allmänna rekreationsytor. I förslagen till huvudstruktur för området rör det sig om områden på totalt cirka kvm grönytor. Att förslagen bebyggelse innebär en minskning av naturmarken/skogsmarken inom programområdet bör även sättas i relation till att omgivningen inte är av särskild tillgänglig karaktär. Skogsmarken är idag tät och vildvuxen medan åkermarken brukas. I Brantevik finns även flera grönytor, som kustområdet öster om programområdet. I det pågående arbete med den nya översiktsplanen anges att komplettering och utveckling av Brantevik ska prioriteras vid avvägning mellan exploatering av jordbruksmark och möjligheten att utveckla basorten. Den nya bebyggelsen bedöms inte förhindra möjligheterna till ett rationellt jordbruk i omgivningen till programområdet. Samtidigt bedöms föreslaget bebyggelseområde kunna utformas som en avrundning av tätorten västerut och kan därmed komma att kunna utgöra en klar gräns mellan jordbrukslandskap och den kulturhistoriskt värdefulla tätorten vilket kan stärka kontrasterna mellan tätt och glest. En vidare bedömning av förslagets påverkan på omgivningen kommer göras i ett fortsatt planarbete när konsekvenserna av bebyggelsens utformning, omfattning och utförande studeras i detalj med syftet att förhindra en betydande negativ påverkan och verka för att kunna främja befintliga, och skapa nya, kvalitéer i området. I ett fortsatt planarbete kommer flera frågeställningar behöva studeras vidare och förnyade ställningstaganden kan komma att tas bland annat angående trafiklösningar, geotekniska förutsättningar samt VA- och dagvattenhantering. 14 (14)

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer