Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif Berglund, ordförande Leif Lindström, viceordf. Tiina Aho-Gustafsson Margaretha Fransén Dan Mattsson Karl-Erik Sjöberg Brita Söderlund Sebastian Jakobsson Tom Bergman Tiina Lehtonen Ingrid Jansson Bengt Leppäkorpi Tore Johansson Arja-Liisa Broman Merja Fredriksson, fullmäktiges ordförande Terhi Ahosola, fullmäktiges 1. viceordförande Jörgen Palmqvist, fullmäktiges 2. viceordförande Patrik Nygrén, kommundirektör Otto Ilmonen, kommunsekreterare Joakim Nyström, kommunbyggmästare Underskrifter: Leif Berglund Ordförande Otto Ilmonen Protokollförare Justering, Korpo den / 2008 Leif Lindström Margaretha Fransén Bengt Leppäkorpi Protokolljusterare Protokolljusterare Protokolljusterare , 188A, 188E,189 Protokollet officiellt framlagt : Kommunkansliet i Korpo, den Intygar, tjänsteställning: Patrik Nygrén Kommundirektör

2 KOMMUNSTYRELSEN ÄRENDEN 178 ÖPPNANDE AV MÖTET SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN ÄNDRING AV VISSA NAMN PÅ VÄGAR I KORPO FÖRSÄLJNING AV KANONLAGRET ARRENDEAVTAL, KABELUDDEN ARRENDEAVTAL, DAGEMA ANHÅLLAN OM BIDRAG, HEIMDAL ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM BORDLAGDA OCH BRÅDSKANDE ÄRENDEN A ÖVERLÅTELSE AV BRYGGKONSTRUKTIONER, VERKAN B BETALNING AV LÅNEANDEL, KVISTÅKER C ERKKI OCH HELENA SOLJAS ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV D PERSONALÄRENDE STEN GUSTAFSSON E PERSONALÄRENDE JOAKIM NYSTRÖM AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET OCH BESVÄRSANVISNING

3 KOMMUNSTYRELSEN ÖPPNANDE AV MÖTET Ordförande öppnade mötet kl SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Konstaterades att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare utsågs Leif Lindström och Margaretha Fransén GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslistan godkänns med följande tillägg under bordlagda och brådskande ärenden: 188 A ÖVERLÅTELSE AV BRYGGKONSTRUKTIONER, VERKAN 188 B BETALNING AV LÅNEANDEL, KVISTÅKER 188 C ERKKI OCH HELENA SOLJAS ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV 188 D PERSONALÄRENDE STEN GUSTAFSSON 188 E PERSONALÄRENDE JOAKIM NYSTRÖM Enligt förslag.

4 KOMMUNSTYRELSEN ÄNDRING AV VISSA NAMN PÅ VÄGAR I KORPO Bilaga 1 Kommunsammanslagningen medför att namnen på vissa gator och vägar i Korpo, Nagu och Pargas måste ändras, eftersom samma namn inte får förekomma flera gånger i den nya kommunen. Det är viktigt att kunna garantera invånarnas säkerhet i nödsituationer. Då alarmcentralernas verksamhet har centraliserats saknas lokalkännedom och en entydig adress är livsviktig. Räddningsväsendets önskan är att de nya namnen kan tas i bruk redan innan årsskiftet. Kommunernas tjänstemän har delvis i samarbete med berörda invånare förberett ett förslag till nya namn. En huvudprincip har varit att ändringarna skall förorsaka så lite men som möjligt. Det betyder att namnet i allmänhet ändras för den med färre fastigheter av flera vägar med samma namn. Man har också beaktat om det finns företag längs vägen och fast boende har haft större prioritet än semesterboende. Vid namngivningen har man följt vedertagna principer. På glesbygden är strävan att namnet i sig skall ge information om ungefär var i kommunen vägen finns. Man försöker också bevara gamla historiska namn, som i regel inte översätts om de tidigare varit enspråkiga. I Korpo byter fyra gator i centrum namn och i Pargas görs sammanlagt åtta ändringar, varav tre st. berör centrum. I Nagu sker mest förändringar, delvis på grund av att adressystemets uppbyggnad har varit lite avvikande. Sammanlagt föreslås nya namn för drygt 40 vägar och gator. Dessutom faller knappt 20 namn bort. Hela förslaget har varit i kommunkansliet under tiden Eventuella anmärkningar gällande Korpo riktas till kommunstyrelsen, adress Korpo kommun, Genvägen Föreslås ändring till Isblomman - Jääkukka Köpmansvägen Föreslås ändring till Hjalmarsvägen Hjalmarintie Granvägen Föreslås ändring till Gransuset - Kuusenhumina Skärgårdsvägen Föreslås ändring till Korpoströmsvägen Korpoströmintie Undel framläggningstiden har ett antal kommentarer inlämnats (bilaga). Kommunstyrelsen beslutar att vägnamnen i Korpo ändras enligt följande: Genvägen Köpmansvägen Granvägen Skärgårdsvägen Enligt förslag -> Eriksgränd - Eerikinkuja -> Handelsmansvägen - Kauppamiehentie -> Grankottevägen- Kuusenkävyntie -> Korpo Skärgårdsväg fram till Korpo Kyrkby, Korpoströmsvägen från Kyrkbyn till Korpoström, Galtbyvägen från korsningen i Galtby till Galtby hamn

5 KOMMUNSTYRELSEN FÖRSÄLJNING AV KANONLAGRET Bilaga 2 Ab Kabeludden Oy har den inkommit med anbud för lagerbyggnad i Verkan, det s.k. kanonlagret, invid gästhamnen. Lagret är beläget på fastigheten Verkanhamn RNr 2, Korpogård by, Korpo kommun. Marken ägs av kommunen men är genom arrendeavtal arrenderad åt anbudsgivaren. Anbudet är Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen säljer kanonlagret till Ab Kabeludden Oy i enlighet med anbud, för euro, under villkor att kommunens fång av lagret är klart. Kommundirektören befullmäktigas att före årsskiftet genomföra försäljningen. Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige. Konstaterades att Margaretha Fransén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av 183. Till protokolljusterare valdes Bengt Leppäkorpi.

6 KOMMUNSTYRELSEN ARRENDEAVTAL, KABELUDDEN Bilaga 3 Ab Kabeludden Oy arrenderar av kommunen, genom följande tre separata arrendeavtal, ett område vid Verkanhamn med en total areal motsvarande m2. Ändamålet för arrende är ästhamns- och övrig turistisk verksamhet. Arrendeavtal 1, daterat den 17 juni 1992: Ett m2 stort jordområde från Verkanhan RN:r 2 av Korpogård, Korpo kommun. Arrendeavtal 2, daterat den 17 juni 1992: Ett m2 stort jordområde från Verkanhan RN:r 2 av Korpogård, Korpo kommun. Arrendeavtal 3, daterat den3 juni 1995: Ett m2 stort jordområde från Verkanhan RN:r 2 av Korpogård, Korpo kommun. Kommunen har med Kabeludden Ab kommit överens om förnyande av arrendeavtal. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen ingår arrendeavtal med Ab Kabeludden Oy i enlighet med bilaga. Kommundirektören befullmäktigas att göra tekniska justeringar. Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige Konstaterades att Margaretha Fransén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av 184. Till protokolljusterare valdes Bengt Leppäkorpi.

7 KOMMUNSTYRELSEN ARRENDEAVTAL, DAGEMA Bilaga 4 DaGeMa AB (Dan och Gertrud Mattsson) har med hänvisning till ett stort investeringsbehov anhållit om en förlängning av arrendeavtalet för den s.k. Bryggtomten på Norrskata. Den föreslagna arrendetiden är 50 år. Dan Mattssons företag företag CDS Design Service Ab har i dagsläget ett 15 årigt arrendeavtal med kommunen som gjorts är Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen ingår arrendeavtal med DaGeMa Ab i enlighet med bifogad arrendeavtal. Ärendet remitterades enhälligt. På grund av kommunfullmäktigemötet ajournerades kommunstyrelsemötet kl efter behandling av Mötet återupptogs kl för behandling av 188 A E, varefter mötet ajournerades ånyo kl Noterades att Karl-Erik Sjöberg avlägsnade sig kl

8 KOMMUNSTYRELSEN ANHÅLLAN OM BIDRAG, HEIMDAL Bilaga 5 Hembygdsföreningen Heimdal r.f. har anhållit om verksamhetsbidrag för renovering av fönster, uppvärmningssystem samt förbättring av isolation till föreningens festsal. - luftvärmepump fönster isolation av festsal golv/tak 4600 Totalt 8000 euro. Hembygdsföreningen Heimdal r.f. beviljas 3000 i bidrag. Enligt förslag. Bidraget belastar resultatet. 187 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM Förelåg ej.

9 KOMMUNSTYRELSEN BORDLAGDA OCH BRÅDSKANDE ÄRENDEN 188 A ÖVERLÅTELSE AV BRYGGKONSTRUKTIONER, VERKAN Bilaga 6 Som ett led i utvecklandet av den turismverksamheten och gästhamnverksamheten i Verkan borde ansvarsfördelningen för bryggorna regleras. Kommunen är nu ägare till följande brygg- och kajkonstruktioner. Inga hinder för överlåtelse p.g.a. tidigare finanisering av bryggor föreligger. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen utan vederlag överlåter i kommunens ägo varande, nuvarande brygg- och kajkonstruktioner, på det av Ab Kabeludden Oy arrenderade området, till Ab Kabeludden Oy. Samtidigt övergår allt ansvar för underhåll, utveckling och reparationer på Kabeludden Ab. Enligt förslag. Ärendet till fullmäktige. Konstaterades att Margaretha Fransén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av 184. Till protokolljusterare valdes Bengt Leppäkorpi.

10 KOMMUNSTYRELSEN B BETALNING AV LÅNEANDEL, KVISTÅKER Bilaga 7 Kommunen är aktieägare i fastighetsbolaget Kviståker. Fastighetsbolagen har upptagit lån för skötsel av reparationer i bolagen. Kommunens låneandel är i Kviståker. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen betalar sin låneandel i fastighetsbolagen Kviståker 9615,23 euro. Enligt förslag. Ärendet till fullmäktige.

11 KOMMUNSTYRELSEN C ERKKI OCH HELENA SOLJAS ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV Bilaga 8 BMN 183 Erkki och Helena Solja ansöker om undantagslov för byggande av fritidshus (175 m2), bastu (25 m2) och ekonomiebyggnad (80 m2) på fastigheten Kulist RN:r 4:47 i Prästgården by av Korpo kommun. Planläggarens utlåtande har inbegärts. Rågrannarna har underrättats. BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG Hänvisande till planläggarens utlåtande förordas ansökan under förutsättning att det gamla bostadshuset rivs. Ärendet vidare via kommunstyrelsen till Sydvästra Finlands Miljöcentral. BESLUT Enligt förslag. Kommunstyrelsen förordar ansökan under förutsättning att det gamla bostadshuset rivs. Ärendet vidare via kommunstyrelsen till Sydvästra Finlands Miljöcentral.

12 KOMMUNSTYRELSEN D PERSONALÄRENDE STEN GUSTAFSSON Bilaga 9 Serviceman Sten Gustafsson har den anhållit om lönejustering från och med december Ärendet remitteras för fortsatt beredning. Enligt förslag. Konstaterades att Tiina Aho-Gustafsson anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av 184. Noterades att Margaretha Fransén avlägsnade sig kl E PERSONALÄRENDE JOAKIM NYSTRÖM Bilaga 10 Kommunbyggmästare Joakim Nyström har den anhållit om lönejustering. Ärendet remitteras för fortsatt beredning. Enligt förslag. Kommunstyrelsen i Korpo vill lyfta fram att Skärgårdskontorets platschef har en uppgift och ett ansvar som motsvarar enhetschefers, och lönesättningen bör motsvara denna nivå. 189 AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET OCH BESVÄRSANVISNING Ordförande avslutade sammanträdet kl och hänvisade till anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning i enlighet med kapitel 11 i kommunallagen. --

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 18:00 21:00 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 16.2.2011

Tekniska nämnden 16.2.2011 Kristinestad Tekniska nämnden 16.2.2011 Föredragningslista STADEN KRISTINESTAD Tekniska nämnden Sammanträdets: Tidpunkt Onsdag 16.2.2011 kl. 17.00 Plats Högåsens huvudbyggnad/möterum vån III Ärende 25

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.5.2015 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.5.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer