Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl Kommunalstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan"

Transkript

1 Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg, ordförande Johan Broos, vice ordförande Susann Franzén Jan-Erik Karlsson Berit Lindholm Henry Melén Mia Peussa x Frej Henriksson Johan Svahnström Eija Lamsijärvi Christa Perämaa Petra Palmroos Martina Sjöstrand Airi Vahalahti - x x x x Monica Forss, kfmge ordförande Kaj Åberg, kfmge I-vice ordförande Åke Åberg, kfmge II-vice ordförande Bo Lindholm, kommundirektör Folke Andersson, kommunsekreterare Paragrafer Underskrift Mikael Holmberg ordförande Folke Andersson sekreterare Justering, plats och tid: Tisdagen den 25 november 2008 på Kommunkansli Jan-Erik Karlsson protokolljusterare Mia Peussa protokolljusterare Protokollet framlagts till, ort och tid: Onsdagen den 26 november 2008 på Kommunkansli under kanslitid Intygar, plats och tid: ort, tid och tjänsteställning:

2 Kallelsesida 2 2 Utfärdat den Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 11 november 2008 kl Kommunalstugan Ärendets nr Ärende Laglighet och beslutförhet Protokollets justering Delgivningar Ändring av Nagu kommuns adressregister Bevilja undantagslov, Bodil Blomberg, Mattnäs by Bevilja undantagslov, Eva Maria Schauman, Laggarnäs by Bevilja undantagslov, Fastighets Ab Nagu Ämbetscentrum Godkänna detaljplan och detaljplanerättelse, Stenhagen Godkänna stranddetaljplan och ändring av strandgeneralplan, Prostvik Anhållan om avsked från tjänst, kommunsekreterare Folke Andersson Anhållan om att få köpa tilläggsmark, MeMera Bokföringsbyrå Anhållan om tilläggsfinansiering, turistföretagarnas Nagubroschyr Besvärsanvisning, tid och plats: Onsdagen den 26 november 2008 på Kommunkansli Ordförande: Mikael Holmberg Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser: Intygar: Folke Andersson, komm.sekr.

3 Laglighet och beslutförhet Beslut: Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört. 213 Protokollets justering Beslut: Till justerare av detta protokoll väljs Jan-Erik Karlsson och Mia Peussa. Utdragets riktighet bestyrker

4 Delgivningar antecknar följande skrivelser och beslut för kännedom: Centralvalnämndens sammanställning av kommunalvalet i Väståbolands stad. Inlämnade motioner, Tommy Nymalm och Pia Hotanen. BESLUT: Beslöts att dessa motioner överförs för fortsatt beredning till staden Väståboland. Jordlegoavtalet mellan Nagu kommun och under bildning varande bolaget Ab Nagu Seniorbostäder undertecknades den Fullmäktige håller avslutningsmöte den Bildningsnämndens och svenska sektionens protokoll från den Kommunens sista personalfest sker den på Framnäs. Ole Kuhlbergs skrivelse av den omfattande 4 punkter gällande bl.a. kommunalteknik, förverkligandet av vägen Kyrkobrinken, byggrättsjusteringar, och vägbelysningsstolpar. BESLUT: Ärendet delges planekommittén, kommunens byggmästare Joakim Enckell, för fortsatt beredning. Byggnadsnämndens beslut angående beviljandet av bygglov för en lagerhall åt Ole Kuhlberg diskuterades. Kommunens totala skatteinkomster ökade med hela % för år Övriga delgivningar Nyårsfest - Kommunen är beredd att i samråd med företagare att delta i kostnaderna för ordnandet av en nyårsfest för naguborna, så att kommunen står för Framnäs lokalen, orkester och ett fyrverkeri, med gratis inträde. Diskuterades påstådda olägenheter gällande nödgeneratorns placering i Grannas servicehus, samt vem som tagit rivningsbeslut gällande det gamla garaget/förrådet vid gamla kommunkansliet. Konstaterades att det i brådskande ordning bör tillsättas en arbetsgrupp för planerade av det kommande Sjöfartsmuséet. Kaj Engblom kontaktas. Råvattensituationen i Käldinge fiskehamn fortfarande olöst. Frågan bör lösas med det snaraste för att snarast möjligt få en företagare till utrymmena. Frågan bör få högsta prioritet i stadens nya utvecklingsavdelning.

5 Ändring av Nagu kommuns adressregister Kommunsammanslagningen medför att namnen på vissa gator och vägar måste ändras, eftersom samma namn inte får förekomma flera gånger i den nya kommunen. Det är viktigt att kun garantera invånarnas säkerhet i nödsituationer. Efter att alarmcentralernas verksamhet har centraliserats saknas lokalkännedom och en entydig adress är livsviktig. Räddningsväsendets önskan är att de nya vägnamnen kan tas i bruk före årsskiftet. En huvudprincip vid arbetet med byten av namnen är att ändringarna skall förorsaka så lite besvär som möjligt. Det betyder att namnet i allmänhet ändras för den vägen med färre fastigheter av flera vägar med samma namn. Man har också beaktat om det finns företag längs vägen och fast boende har större prioritet än semesterboende. Vid namngivningen följs vedertagna principer. På glesbygden är strävan att namnet i sig skall ge information om ungefär var i kommunen vägen finns. Man försöker också bevara gamla historiska namn, som i reg inte översätts om de tidigare varit enspråkiga. Huvudprincipen för att en väg skall få eget namn, är att längs den finns minst fyra bebyggda fastigheter. Undantag har endast beaktats för större företag med inkörd adress. Förslaget till ändring av gatu- och vägnamn i Nagu har varit till under tiden Alla anmärkningar som inlämnats framgår av bilaga, ur vilken även framgår förslag till åtgärder. Största delen av de skrivelser som inte berör de föreslagna ändringarna, behandlas som ett skilt ärende senare. Förutom namnen måste även numreringen harmoniseras i den nya kommunen. För Nagus del betyder det en övergång från nuvarande sk. 100-system till ett 10-system. Det här innebär att adressnumret ändras för alla fastigheter på glesbygden. Förslag: beslutar ändra gatu- och vägnamnen i Nagu enligt bifogad bilaga. Styrelsen beslutar samtidigt, att fastigheternas numrering följer 10-systemet. besluter fastställa ändringarna i enlighet med förslag. Bilaga 1. Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med uppgjort förslag. Fortsättning på följande sida

6 6 nr Sammanträdes datum Föregående ärende fortsätter Antecknades att det senare inkommit ett ändringsförslag av Inger Henriksson och Johan Skibdahl gällande bibehållandet av Ramsdalsvägen, vilket inte föranleder några åtgärder. Tilläggsförslag: föreslår ytterligare att besluter bevilja sammanlagt föranledda av dessa ändringar av vägskyltar och fastigheternas nummerskyltar. Kostnaderna påförs samgångskostnader för staden Väståboland konto 1062 Delges: Byggnadsinspektör Carl-Henrik Sjöstrand Pargas stad/tage Mollgren

7 7 Byggnads- och miljönämnden Byggnads- och miljönämnden Bevilja undantagslov, Bodil Blomberg, Mattnäs by Bodil Blomberg anhåller om undantagslov på lägenhet Bokulla Rnr 3:32 i Mattnäs by. Anhållan gäller en undantags ansökan för byggnation för ett egnahem på ett strandområde med fastställd generalplan. Byggplatsen är ett RA-område(område för fritidsbyggnader), till tomten finns väg, avloppet planeras avledas till ett minireningsverk. Undantagsansökan gäller ett undantag från fastställd generalplan i enlighet med stadgandena i MoBL 171. Undantagsmyndighet är kommunstyrelse. Grannarna har beretts tillfälle att avge sitt utlåtande. Förslag: Nämnden besluter förorda ansökan om undantag från generalplanens bestämmelser. Beslut: Godkänns. Komm.styr Förslag: besluter i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag bevilja ansökt undantag. Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med förslag. Delges: Byggnads- och miljönämnden Sökanden

8 8 Byggnads- och miljönämnden nr Sammanträdes datum Byggnads- och miljönämnden Bevilja undantagslov, Eva Maria Schauman, Laggarnäs by Eva Mari Schauman anhåller om undantagslov på lägenhet Kaskisudd RNr 1:1 i Laggarnäs by. Anhållan gäller en undantags ansökan för ett egnahem på ett strandområde med fastställd generalplan. Byggplatsen är ett RA-område(område för fritidsbyggnader), till tomten finns väg, avloppet kompletteras enligt gällande krav på basen av separat planering. Undantagsansökan gäller ett undantag från fastställd generalplan i enlighet med stadgandena i MoBL 171. Undantagsmyndighet är kommunstyrelse. Grannarna har beretts tillfälle att avge sitt utlåtande. Förslag: Nämnden besluter förorda ansökan om undantag från generalplanens bestämmelser. Beslut: Godkänns. Komm.styr Förslag: besluter i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag bevilja ansökt undantag. Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med förslag. Delges: Byggnads- och miljönämnden Sökanden Nagu kommun nr Sammanträdes datum

9 9 nr Sammanträdes datum Byggnads- och miljönämnden Byggnads- och miljönämnden Bevilja undantagslov, Fastighets Ab Nagu Ämbetscentrum Fastighets Ab Nagu Ämbetscentrum anhåller om undantagslov för ändring av byggnads bruksändamål. Nuvarande kommunkanslibyggnaden har bytt ägare och den nuvarande ägaren Naficon Liitin Oy har för avsikt att idka småindustriverksamhet i byggnaden, verksamheten gäller småelektronik (huvudsakligen gäller verksamheten fiberoptik, datateknologi) I gällande detaljlan är området avsett för offentligt närservice med beteckningen YL. Verksamheten förorsakar ej buller ej heller medför verksamheten miljöpåverkan. Grannarna har beretts tillfälle att avge sitt utlåtande gällande undantagslovsansökan. Ett tidigare grannemeddelande gällande bygglov föranledde ej anmärkningar, 2 grannar hade då ej ännu avgett ett utlåtande. Förslag: Ansökan gäller ett undantag för en icke miljöstörande verksamhet. Ansökan förordas. Beslut: Godkänns. Komm.styr Förslag: besluter i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag bevilja ansökt undantagslov. Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med förslag. På grund av att ärendet är brådskande, besluter kommunstyrelsen förklara denna paragraf omedelbart justerad. Delges: Byggnads- och miljönämnden Sökanden

10 Godkänna detaljplan och detaljplanerättelse, Stenhagen Detaljplanen för Stenhagen har varit till allmänt under tiden Inga anmärkningar har inkommit. Miljöcentralen, Egentliga Finlands förbund och Vägverket har avgivit sina utlåtanden enligt följande: - Egentliga Finlands förbund, inga anmärkningar - Miljöcentralen - anser att den planerade markanvändningen kompletterar befintliga samhällsstrukturen i Kyrkbyn. - beträffande anvisad byggrätt anser Miljöcentralen att den högsta tillåtna våningsyten borde anges tomtvis som m²- vy. I kvarter 26 och på tomterna 2 och 3 i kvarter 8 ger explaoteringstalet en överdimensionerad våningsyta. På AP och AR- tomterna borde även det högsta tillåtna antalet bostäder anges. - beträffande lättrafikleden i planeområdets norra del, anser Miljöcentralen att pp/t-1- reserveringen skapar en trafiksäkerhetsmässigt ohållbar lösning då biltrafik anvisas på gångoch cykelväg. Kommunen bör innan godkännande av planen inhämta vägdistriktets ställningstagande i frågan. - Vägverket - anser det inte är bra planlägganing att placera nu kommersiell verksamhet längs Skärgårdsvägen så här långt från Nagus komersiella centrum, eftersom verksamheten inte längre finns på normalt gångavstånd från centrum och biltrafiken på Skärgårdsvägen därför skulle öka. - Åbo vägdistrikt förhåller sig negativt till den eventuella avsikten att leda dagvattnet från planområdet i fråga till landsvägsdiket. - vägverket konstaterar i sitt utlåtande trafiklösningarna enligt planen men framför inga anmärkningar Förslag: besluter föreslå att kommun godkänner detaljplanen och rättelsen, med ändringen att AP-området i kvarter 26 erhåller en byggrätt som inbegriper en byggrätt med 2 bostäder. Bilaga 2. Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med förslag.

11 Godkänna stranddetaljplan och ändring av strandgeneralplan, Prostvik Stranddetaljplanen över lägenheten Branten Rnr 1:101 och strandgeneralplanerättelsen gällande samma lägenhet och Koivulahti 3:4 båda i Prostvik by har varit till allmänt under tiden Inga anmärkningar har inkommit. Miljöcentralen och Egentliga Finlands förbund har avgivit sina utlåtanden enligt följande: - Egentliga Finlands förbund, förordar ändring av strandgeneralplan och godkännande av stranddetaljplan. - Miljöcentralen, har inget att anmärka gällande strandgeneralplan. Beträffande ändring av stranddetaljplanens byggnadsytor konstaterar Miljöcentralen att man på den nya tomten bättre borde ta hänsyn till de bredvidliggande tomternas byggnadsrätt och flytta byggnadsytorna längre från stranden. - Ytterligare konstaterar Miljöcentralen att bygglagens stadganden gällande samråd med myndigheterna alltid gäller när en stranddetaljplan utarbetas. Gällande anmärkningen byggnadsytornas placering konstateras att huvudbyggnadens byggruta ligger mellan meter från stranden. Bastuns byggruta ligger mellan meter från stranden. Byggrutornas placering är i enlighet med tidigare godkända stranddetaljplaner vilket även omfattar Prostviks stranddetaljplan från 1981 där bastuns byggruta kan ligga mellan 8 meter och högre avstånd från stranden. Byggrutans närmaste avstånd för huvudbyggnaden varierar mellan meter från stranden. Därtill konstateras att myndighetssamråd gällande stranddetaljplanen hölls den Förslag: föreslår för att stranddetaljplanen och strandgeneralplanerättelsen godkänns. Bilagor 3. Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med förslag.

12 12 Nagu kommun Anhållan om avsked från tjänst, kommunsekreterare Folke Andersson Kommunsekreterare Folke Andersson har den meddelat att han ansökt om pension från den och meddelar att han ämnar avgå från tjänsten som kommunsekreterare i Nagu kommun den Förslag: besluter föreslå för kommun att kommunsekreterare Folke Andersson befrias från tjänsten som kommunsekreterare från den Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med förslag. Delges: Löneavdelningen/pensionsombudet Väståbolands stad/förvaltningsavdelningen

13 Anhållan om att få köpa tilläggsmark, MeMera Bokföringsbyrå Merja Kaarto ägare till bokföringsbyrå MeMera anhåller om att få köpa ett tilläggsmarkområde från gamla kommunkanslitomten. Ansökan motiveras med att nuvarande tomtgräns till en del går genom befintlig byggnad, och härrör sig från ett gammalt arrendeavtal mellan kommunen och Tele. Förslag: besluter föreslå att kommun godkänner köpebrev mellan Nagu kommun och Merja Kaarto gällande ett tilläggsområde om ca 300 m 2 för ett pris om 5 euro/m 2. Bilaga. Beslut: Godkänns enhälligt i enlighet med förslag.

14 Komm.styr Ansökan om tilläggsfinansierg, turistföretagarnas Nagubroschyr Turistföretagarna i Nagu anhåller om bidrag för uppgörande av en Nagu Imagebroschyr med tanke på Matka 2009-mässan. Kostnadsförslag ca Företagarna är själva villiga att delta med 250 per företag. Beslut: beslöt delta i kostnaderna samt täcka kostnaderna till den del som inte kan finansieras med deltagaravgiften. Kommunens andel max Komm.styr tog del av Erika Lunds presentation och information angående olika alternativ för utformning av broschyren, gällande antal exemplar språk osv. För tillfället har 18 st företagare förbundit sig att delta i kostnaderna. Om man går in för en 16 sidig broschyr, som utges på fyra olika språk behövs tilläggsfinansiering av kommunen. Beslut: konstaterar med hänvisning till tidigare ställningstagande att kommunen inte beviljar tilläggsanslag och rekommenderar att det trycks två broschyrer, den ena på svensk-finska, den andra på engelska-tyska. Delges: Erika Lund

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Kfge 23.10.2013 Bilaga A-49 BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Lemland den 23.10.2013 49 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Syfte I Lemlands

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer