Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgsbladet 2016 områdesfakta"

Transkript

1 Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram tills 2010 då den fick ett helt nytt utseende. Göteborgsbladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område och är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden. Så förvandlas personer till områdesstatistik! För att finnas med i statistiken måste man vara folkbokförd i Göteborgs kommun. Via folkbokföringen kopplas varje person till en fastighet. Varje fastighet är sedan kopplad till ett så kallat basområde (se figuren här till höger). Efter det är det möjligt att ta fram statistik för ett område. Statistiken som vi presenterar avser alltså endast folkbokförda personer i Göteborg. Det innebär t.ex. att asylsökande inte räknas med i befolkningssiffrorna. Göteborgs stad är indelad i 10 stadsdelsnämndsområden (SDN). Varje SDN är i sin tur indelad i ett antal primärområden. Totalt finns det 96 primärområden (PRI). Dessa är indelade i ännu mindre områden, så kallade basområden, som är den tredje och minsta byggstenen i stadens officiella områdesindelning. Totalt finns det ungefär 900 basområden i Göteborg. Målsättningen vid gränsdragningen för basområdena har varit att få en så likartad bebyggelse som möjligt. Hänsyn har tagits till fasta barriärer, markanvändning, Mer statistik! Mer statistik hittar du via vår hemsida. Sekretess All vår statistik sekretesshanteras. Det innebär att man inte ska kunna hitta en enskild person eller persons uppgifter. Källa Befolkningsprognosen kommer från Stadsledningskontoret och valstatistiken kommer ifrån Valmyndigheten. All övrig statistik kommer ifrån Statistiska centralbyrån (SCB). Har du frågor kring statistiken? Kontakta oss inom Analys och Statistik! Använd gärna siffrorna men uppge källa: Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs stadsledningskontor

2 Göteborgsbladet definitioner År Uppgifterna avser den 31 december om inget annat anges. Ohälsotal Antal dagar per person i befolkningen år med ersättning från Åldersstruktur Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukettårsklass utgör av den totala befolkningen. och aktivitetsersättning. Observera att jämförelse över tid inte är möjlig då antal Nettoflytt Skillnaden mellan antal inflyttade och utflyttade, kan vara positivt eller negativt. dagar som ingår i definitionen har ändrats vid ett flertal tillfällen. Födelsenetto Skillnaden mellan antal födda och antal döda. Arbetslöshet Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd. Definitionen av Justering vid I samband med att folkmängd och befolkningsförändringar avläses, görs öppet arbetslösa är personer registrerade vid arbetsförmedling inom befolkningsförändring även vissa korrigeringar i befolkningsregistret. Detta innebär att nettoflyttningar sökandekategori och födelseöverskott inte alltid summeras till den totala befolkningsförändringen. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande eller sysselsatt (vilka används som synonyma begrepp) Befolkningsprognos Göteborgs Stads befolkningsprognoser beräknas årligen för kommunen totalt räknas alla som bedöms ha utfört minst en timmes arbete per vecka under stadsdelar samt primärområden. Basår innebär senaste årets folkmängd. november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under Medborgarskap Om en person har flera medborgarskap prioriteras ett av dessa. I första hand mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår. redovisas svenskt medborgarskap, sedan i EES-länder (i fallande ordning) Utbildningsnivå Med förgymnasial utbildningsnivå menas folkskola eller grundskola samt de där därefter länder utanför EES (med vilka Sverige har socialförsäkrings- uppgift om utbildningsnivå saknas. Nationellt bedömer SCB att ca 70 av de konvention) och sist prioriteras övriga länder. med okänd utbildningsnivå egentligen skulle vara klassificerade med en Födda i utlandet/ Barn som fötts utomlands räknas som inrikes född om modern var folkbokförd förgymnasial utbildning. födelseland i Sverige vid barnets födelse. I tabellen över födelseländer redovisas de tio Gymnasiebehörighet För behörighet till yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och vanligaste länder i Göteborg, de behöver inte vara de vanligaste i området. matematik samt i ytterligare minst fem valfria ämnen. För behörighet till studie- Asylsökande är inte med eftersom personer som inte fått uppehållstillstånd tå förberedande d program krävs, utöver sv, en och ma, godkända d betyg i ytterligare inte heller är folkbokförda i området. minst nio ämnen, varav vissa obligatoriska beroende på programmets inriktning. Utländsk bakgrund Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes Yrkesf Yrkesförberedande program födda föräldrar. ES Estetiska programmet Inkomst Uppgifter om inkomster hämtas från de taxeringsuppgifter som SCB får via EK, HU, SA Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet Skatteverket. Här avses "sammanräknad förvärvsinkomst" som innefattar NA, TE Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst Kommunalvalet Endast de partier som är representerade i kommunfullmäktige i senaste ingår även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar mandatperioden redovisas. från Försäkringskassan. Nollinkomsttagare ingår. Dagbefolkning Personer som förvärvsarbetar med arbetsplats i området. Inkomstfördelning Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i området som ligger i en låg, Nattbefolkning Personer som förvärvsarbetar och är folkbokförda i området. medel eller hög inkomstklass. Inkomstklasserna är är skapade efter fördelningen Självförsörjningsgrad Kvoten mellan dag- och nattbefolkning. i Göteborg, 30 av invånarna hamnar i den låga klassen, 40 i mellanklassen Privat näringsliv Ej offentligt ägda företag/organisationer/stiftelser samt ospec. och 30 i den höga inkomstklassen. Branscher Branschindelning enligt SNI2007. Näringsgren avser företagets/arbetsställets Medelinkomst Beräknas genom att inkomstsumman divideras med antal personer. huvudsakliga verksamhet. Variabeln redovisas efter 21 grupper som har slagits Bilinnehav Antal personbilar i trafik per personer oavsett ålder. samman till 15 i tabellen. Familj Med familjer avses gifta, ej gifta med gemensamt barn samt ensamstående. Bostadsstatistiken Uppgifterna hämtas fr.o.m. år 2013 från det nationella lägenhetsregistret, vilket Samboende utan gemensamt barn räknas således som två familjer, vilket omöjliggör jämförelser bakåt i tiden. I tabellen Byggnadsår redovisas inte innebär att antalet familjer och ensamstående överskattas. specialbostäder eller bostäder där uppgift om byggår saknas. Försörjningsstöd Antal personer 18 år eller äldre som under året erhållit ekonomiskt bistånd. Flerbostadshus Omfattar flerfamiljshus, specialbostäder ( för äldre/funktionshindrade, Biståndet avser hela hushållet men normalt kan endast en person registreras studentbostäder och övriga specialbostäder) och "övrig hustyp". som mottagare. Småhus Omfattar en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus. Använd gärna siffrorna men uppge källa: Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs stadsledningskontor

3 GÖTEBORG , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,4 1 person ,6 42, ,2 2 personer ,3 28, ,2 3 personer ,2 12, , personer ,9 10, ,9 5+ personer ,1 6, ,7 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,9 Barnhushåll ,6 23, ,9 (barnen under 18 år) ,6 Hushåll med 3 barn eller fler ,5 3, ,8 Ensamstående med barn ,6 4, , ,5 20 och äldre ,2 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,5 UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 285 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2,0 VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak ,2 2,2 0,0 ålder Iran ,1 2, Somalia ,3 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina ,3 1,3 - varav i minst 10 månader Finland ,2 1,2 Jugoslavien ,2 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen ,1 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet ,8 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien ,8 0,8 Kina ,6 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,9 11,9 Födelseöverskott Totalt ,5 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2015 Födda Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2000 Utl. bakgr. 33,7 26,5 30,0 Totalt* ,1 Sv. bakgr. 28,2 19,0 23, Samtliga 30,2 21,7 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

4 GÖTEBORG BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 6,2 82,2 22,8 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2015 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2015 BYGGNADSÅR I 10 - ÅRSINTERVALL 2015 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,7 5,7 Yrkesf ,2 82, ,1 19, ,8 5,8 ES ,5 81, ,9 8, ,9 6,9 EK, HU, SA ,99 79, ,0 14, ,0 6,0 NA, TE ,0 78, ,8 22, ,8 12, ,2 6, ,0 5,0 Född utoml ,6 12,6 KOMMUNALVALET 2014 JÄMFÖRT MED ,2 3,2 Född i Sve ,6 3, ,3 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,2 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,3 8,1 3,9 22,4 9, ,7 7,0 70 4,9 49 4, , ,5 10 8,4 3,8 29,4 7,1 9,9 4,5 5,3 0,0 79,0 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,2 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 19,2 FÖRVÄRVSARBETANDE 2014 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2015 Kvinnor Män Samtliga 67,9 Nattbef ,3 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,1 69, ,3 14, ,4 79,4 69, ,2 24, ,8 75,8 69,6 Dagbef ,9 27, ,0 20, ,8 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,7 7, ,1 76, ,2 12,2 Utl. Bakgr ,2 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,3 84,3 Antal Antal Företagstjänster ,8 14,8 Vård & sociala tjänster ,2 15,2 ÄGARKATEGORI 2015 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Tillverkning & utvinning ,6 11,6 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel ,3 12,3 Småhus Flerbostad Totalt Utbildning ,6 10,6 Hyresrätt ,6 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2015 Transport & magasinering ,1 6,1 Allmännyttan ,7 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Info. & kommunikation ,8 4,8 Övriga ,9 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 Bostadsrätt ,7 27,7 Byggverksamhet ,44 4,44 Äganderätt ,8 17, ,4 24,4 8,0 8,0 Hotell & restaurang ,9 4,9 Tot. bostäder ,8 10,8 36,9 36,9 Kulturella & pers. tjänster ,8 4, ,2 12,2 40,9 40,9 Fastighetsverksamhet ,7 1,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,3 15,3 26,9 26,9 Finans & försäkring ,6 1, ,0 25,0 23,8 23,8 Energi & miljö ,8 0, ,2 13,2 34,4 34,4 Okänd verksamhet ,9 0,9 Småhus Ki Kvinnor 12,1 1 12,1 1 38,0 38,0 Jord-, skogsbruk k&fi fiske ,2 0,2 Flerbostadshus Män 14,3 14,3 30,9 30,9 Totalt Totalt ,4

5 SDN 131 ANGERED , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,7 1 person ,2 42, ,1 2 personer ,4 28, ,5 3 personer ,2 12, , personer ,0 10, ,3 5+ personer ,2 6, ,2 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,0 Barnhushåll ,5 23, ,4 (barnen under 18 år) ,1 Hushåll med 3 barn eller fler ,8 3, ,5 Ensamstående med barn ,0 4, , ,1 20 och äldre ,8 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 250 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2,0 VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak ,0 2,2 0,0 ålder Iran ,3 2, Somalia ,2 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina ,9 1,3 - varav i minst 10 månader Finland ,3 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien ,3 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen ,4 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet 573 1,1 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien ,0 0,8 34,9 Kina 366 0,7 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,6 11,9 Födelseöverskott Totalt ,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2015 Födda 847 Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 200 Utl. bakgr. 34,7 29,6 32,1 Totalt* ,2 Sv. bakgr. 53,0 35,8 44, Samtliga 39,0 3 34,9 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

6 SDN 131 ANGERED BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 13,0 69,2 40,2 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2015 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2015 BYGGNADSÅR I 10 - ÅRSINTERVALL 2015 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,3 5,7 Yrkesf ,2 82, ,5 19, ,4 5,8 ES ,6 81, ,5 8, ,9 6,9 EK, HU, SA ,8 79, ,3 14, ,4 6,0 NA, TE ,4 78, ,7 22, ,2 12, ,0 6, ,9 5,0 Född utoml ,1 12,6 KOMMUNALVALET 2014 JÄMFÖRT MED ,1 3,2 Född i Sve ,3 3, ,0 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,5 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,1 1 3,4 2,5 44,1 10,2 8,0 80 8,9 89 3,2 32 1, , ,3 20 3,8 3,7 50,8 8,6 7,0 5,8 3,3 0,0 62,8 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,5 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 23,5 19,2 FÖRVÄRVSARBETANDE 2014 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2015 Kvinnor Män Samtliga 68,9 Nattbef ,7 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,9 69, ,3 14, ,3 79,4 47, ,6 24, ,9 75,8 69,6 Dagbef ,2 27, ,4 20, ,8 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,2 7, ,4 76, ,9 12,2 Utl. Bakgr ,9 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,3 84,3 Antal Antal Vård & sociala tjänster ,0 15,2 Utbildning ,2 10,6 ÄGARKATEGORI 2015 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Handel ,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,2 14,8 Småhus Flerbostad Totalt Byggverksamhet ,0 4,4 Hyresrätt ,4 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2015 Tillverkning & utvinning ,2 11,6 Allmännyttan ,4 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Kulturella & pers. tjänster ,8 4,8 Övriga ,9 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Transport & magasinering ,6 6,1 Bostadsrätt ,2 27,7 Offentlig förv. & försvar ,33 5,4 Äganderätt ,4 17, ,5 24,4 2,4 8,0 Energi & miljö ,9 0,8 Tot. bostäder ,1 10,8 14,3 36,9 Fastighetsverksamhet ,2 1, ,9 12,2 18,0 40,9 Hotell & restaurang ,2 4,9 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,4 15,3 13,0 26,9 Okänd verksamhet ,3 0, ,7 25,0 10,2 23,8 Info. & kommunikation ,5 4, ,9 13,2 15,3 34,4 Jord-, skogsbruk & fiske ,2 0,2 Småhus Ki Kvinnor 30,9 12,1 1 17,2 38,0 Finans & försäkring ,4 04 1,6 16 Flerbostadshus Män 28,9 14,3 13,4 30,9 Totalt Totalt ,3

7 SDN 132 ÖSTRA GÖTEBORG , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,7 1 person ,1 42, ,5 2 personer ,8 28, ,3 3 personer ,9 12, ,6 4 personer ,7 10, ,3 5+ personer ,4 6, ,0 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,1 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,6 Barnhushåll ,6 23, ,2 (barnen under 18 år) ,6 Hushåll med 3 barn eller fler ,5 3, ,2 Ensamstående med barn ,6 4, , ,7 20 och äldre ,8 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,4 UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 221 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2,0 VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak ,7 2,2 0,0 ålder Iran ,9 2, Somalia ,5 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina ,3 1,3 - varav i minst 10 månader Finland 712 1,5 1,2 Jugoslavien ,7 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen 687 1,4 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 223 0,5 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien 803 1,7 0,8 34,8 Kina 250 0,5 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,9 11,9 Födelseöverskott 458 Totalt ,4 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 820 Döda 362 ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 500 Utl. bakgr. 39,0 32,2 35,5 Totalt* ,0 Sv. bakgr. 39,0 28,8 33, Samtliga 39,0 30,8 34,8 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

8 SDN 132 ÖSTRA GÖTEBORG BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 11,5 68,9 36,5 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2015 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2015 BYGGNADSÅR I 10 - ÅRSINTERVALL 2015 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,6 5,7 Yrkesf ,9 82, ,6 19, ,8 5,8 ES ,3 81, ,8 8, ,0 6,9 EK, HU, SA ,9 79, ,5 14, ,8 6,0 NA, TE ,1 78, ,2 22, ,6 12, ,5 6, ,2 5,0 Född utoml ,5 12,6 KOMMUNALVALET 2014 JÄMFÖRT MED ,7 3,2 Född i Sve ,2 3, ,3 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,9 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,8 4,1 3,0 36,9 12,4 10,7 7,8 78 3,2 32 4, , ,3 20 4,6 3,3 45,6 8,8 9,8 5,3 3,5 0,0 66,5 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,8 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 11,8 19,2 FÖRVÄRVSARBETANDE 2014 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2015 Kvinnor Män Samtliga 66,2 Nattbef ,0 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,5 69, ,2 14, ,7 79,4 65, ,5 24, ,2 75,8 69,6 Dagbef ,4 27, ,9 20, ,5 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,1 7, ,6 76, ,2 12,2 Utl. Bakgr ,6 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,2 84,3 Antal Antal Tillverkning & utvinning ,5 11,6 Vård & sociala tjänster ,9 15,2 ÄGARKATEGORI 2015 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,2 14,8 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Utbildning ,5 10,6 Småhus Flerbostad Totalt Handel ,9 12,3 Hyresrätt ,9 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2015 Byggverksamhet ,6 4,4 Allmännyttan ,7 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Transport & magasinering ,1 6,1 Övriga ,3 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Kulturella & pers. tjänster ,3 4,8 Bostadsrätt ,0 27,7 Offentlig förv. & försvar ,2 5,4 Äganderätt , ,6 24,4 6,5 8,0 Energi & miljö ,8 0,8 Tot. bostäder ,3 10,8 27,7 36,9 Hotell & restaurang ,1 4, ,0 12,2 27,1 40,9 Fastighetsverksamhet ,4 1,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,0 15,3 14,9 26,9 Info. & kommunikation ,2 4, ,1 25,0 11,1 23,8 Jord-, skogsbruk & fiske ,1 0, ,5 13,2 22,7 34,4 Finans & försäkring ,9 1,6 Småhus Ki Kvinnor 22,8 12,1 1 25,5 5 38,0 Okänd verksamhet ,3 13 0,9 09 Flerbostadshus Män 22,3 14,3 20,2 30,9 Totalt Totalt ,7

9 SDN 133 ÖRGRYTE-HÄRLANDA , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,4 1 person ,1 42, ,1 2 personer ,6 28, ,8 3 personer ,1 12, ,6 4 personer ,1 10, ,2 5+ personer ,0 6, ,0 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,3 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,8 Barnhushåll ,9 23, ,9 (barnen under 18 år) ,8 Hushåll med 3 barn eller fler 561 1,9 3, ,2 Ensamstående med barn ,8 4, , ,1 20 och äldre ,9 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,7 UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 275 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2,0 VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 254 0,4 2,2 0,0 ålder Iran ,8 2, Somalia 175 0,3 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 255 0,4 1,3 - varav i minst 10 månader Finland 540 0,9 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 296 0,5 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen 412 0,7 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet 125 0,2 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien 97 0,2 0,8 2 Kina 256 0,4 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,88 11,9 Födelseöverskott Totalt ,7 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2015 Födda Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 200 Utl. bakgr. 29,2 22,0 25,5 Totalt* ,0 Sv. bakgr. 24,3 15,2 19, Samtliga 25,3 16,7 2 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

10 SDN 133 ÖRGRYTE-HÄRLANDA BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 4,1 89,8 32,8 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2015 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2015 BYGGNADSÅR I 10 - ÅRSINTERVALL 2015 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,5 5,7 Yrkesf ,8 82, ,8 19, ,3 5,8 ES ,4 81, ,9 8, ,4 69 6,9 EK, HU, SA ,7 79, ,7 14, ,4 6,0 NA, TE ,8 78, , ,4 12, ,1 6, ,6 5,0 Född utoml ,6 12,6 KOMMUNALVALET 2014 JÄMFÖRT MED ,6 3,2 Född i Sve ,9 3, ,2 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,4 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,4 4 10,0 0 3,6 17,7 7 9, ,5 6,1 61 4,6 46 4, , , ,1 3,6 24,4 6,5 12,4 3,8 5,2 0,0 80,7 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,7 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 12,1 19,2 FÖRVÄRVSARBETANDE 2014 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2015 Kvinnor Män Samtliga 65,9 Nattbef ,3 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,6 69, ,9 14, ,5 79,4 52, ,1 24, ,7 75,8 69,6 Dagbef ,5 27, ,5 20, ,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,2 7, ,1 76, ,3 12,2 Utl. Bakgr ,7 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,4 84,3 Antal Antal Vård & sociala tjänster ,4 15,2 Handel ,1 12,3 ÄGARKATEGORI 2015 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Tillverkning & utvinning ,8 11,6 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,0 14,8 Småhus Flerbostad Totalt Utbildning ,6 Hyresrätt ,5 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2015 Kulturella & pers. tjänster ,2 4,8 Allmännyttan ,0 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Byggverksamhet ,5 4,4 Övriga ,5 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Hotell & restaurang ,4 4,9 Bostadsrätt ,9 27,7 Offentlig förv. & försvar ,7 5,4 Äganderätt ,6 17, ,9 24,4 9,1 8,0 Transport & magasinering ,1 6,1 Tot. bostäder ,4 10,8 42,2 36,9 Info. & kommunikation ,1 4, ,4 12,2 49,0 40,9 Fastighetsverksamhet ,9 1,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,1 15,3 35,2 26,9 Energi & miljö ,8 0, ,1 25,0 32,0 23,8 Finans & försäkring ,9 1, ,2 13,2 42,3 34,4 Okänd verksamhet ,7 0,9 Småhus Kvinnor Ki 5, ,1 1 46,4 4 38,0 Jord-, skogsbruk k&fi fiske ,2 02 0,2 02 Flerbostadshus Män 8,6 14,3 38,1 30,9 Totalt Totalt ,3

11 SDN 134 CENTRUM , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,3 1 person ,2 42, ,8 2 personer ,7 28, ,6 3 personer ,0 12, ,5 4 personer ,1 10, ,3 5+ personer 694 2,1 6, ,3 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,3 Barnhushåll ,7 23, ,3 (barnen under 18 år) ,8 Hushåll med 3 barn eller fler 300 0,9 3, ,2 Ensamstående med barn 921 2,7 4, , ,8 20 och äldre ,3 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,0 UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 225 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg 3,0 LÅNGTIDSBEROENDE VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I ,0 Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 253 0,4 2,2 0,0 ålder Iran ,6 2, Somalia 71 0,1 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 350 0,6 1,3 - varav i minst 10 månader Finland 526 0,9 1,2 Jugoslavien 379 0,6 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen 469 0,8 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 130 0,2 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien 116 0,2 0,8 18,1 Kina 541 0,9 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,7 11,9 Födelseöverskott Totalt ,0 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2015 Födda Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 200 Utl. bakgr. 27,8 18,1 23,0 Totalt* ,7 Sv. bakgr. 19,9 13,4 16, Samtliga 21,9 14,5 18,1 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

12 SDN 134 CENTRUM BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 3,4 9 39,7 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2015 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2015 BYGGNADSÅR I 10 - ÅRSINTERVALL 2015 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,2 5,7 Yrkesf , ,7 19, ,1 5,8 ES , ,1 8, ,0 69 6,9 EK, HU, SA ,3 79, ,4 14, ,5 6,0 NA, TE ,4 78, ,5 22, ,8 12, ,4 6, ,0 5,0 Född utoml ,6 12,6 KOMMUNALVALET 2014 JÄMFÖRT MED ,6 3,2 Född i Sve ,7 3, ,1 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,8 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,2 2 10,6 3,8 14,0 7, ,7 5,2 52 4,6 46 4, , , ,3 3,5 19,1 5,8 11,8 3,3 3,7 0,0 79,7 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,0 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 1,1 19,2 FÖRVÄRVSARBETANDE 2014 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2015 Kvinnor Män Samtliga 68,5 Nattbef ,7 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,4 69, ,4 14, ,0 79,4 70, ,5 24, ,8 75,8 69,6 Dagbef ,1 27, ,4 20, ,1 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,0 7, ,5 76, ,9 12,2 Utl. Bakgr ,1 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,5 84,3 Antal Antal Företagstjänster ,5 14,8 Offentlig förv. & försvar ,2 5,4 ÄGARKATEGORI 2015 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Handel ,0 12,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Info. & kommunikation ,4 4,8 Småhus Flerbostad Totalt Utbildning ,1 10,6 Hyresrätt ,5 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2015 Hotell & restaurang ,1 4,9 Allmännyttan ,8 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Kulturella & pers. tjänster ,6 4,8 Övriga ,7 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Transport & magasinering ,2 6,1 Bostadsrätt ,4 27,7 Finans & försäkring ,5 16 1,6 Äganderätt ,11 17, ,0 24,4 17,1 8,0 Vård & sociala tjänster ,5 15,2 Tot. bostäder ,5 10,8 52,1 36,9 Byggverksamhet ,0 4, ,9 12,2 54,1 40,9 Fastighetsverksamhet ,9 1,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,4 15,3 37,2 26,9 Tillverkning & utvinning ,3 11, ,9 25,0 38,4 23,8 Energi & miljö ,7 0, ,1 13,2 47,7 34,4 Okänd verksamhet ,8 0,9 Småhus Ki Kvinnor 6, ,1 1 50,3 38,0 Jord-, skogsbruk k&fi fiske ,2 02 0,2 02 Flerbostadshus Män 8,2 14,3 45,2 30,9 Totalt Totalt ,7

13 SDN 135 MAJORNA-LINNÉ , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,4 1 person ,1 42, ,4 2 personer ,2 28, ,9 3 personer ,4 12, ,3 4 personer ,5 10, ,0 5+ personer 945 2,8 6, ,8 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,0 Barnhushåll ,2 23, ,3 (barnen under 18 år) ,6 Hushåll med 3 barn eller fler 470 1,4 3, ,3 Ensamstående med barn ,4 4, , ,5 20 och äldre ,9 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,5 UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 235 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2,0 VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 205 0,3 2,2 0,0 ålder Iran ,8 2, Somalia 108 0,2 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 231 0,4 1,3 - varav i minst 10 månader Finland 614 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 273 0,4 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen 364 0,6 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet 190 0,3 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien 106 0,2 0,8 25,5 Kina 246 0,4 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,0 11,9 Födelseöverskott Totalt ,5 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2015 Födda 972 Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 280 Utl. bakgr. 32,7 27,2 30,0 Totalt* ,4 Sv. bakgr. 28,0 20,5 24, Samtliga 29,0 21,9 25,5 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

14 SDN 135 MAJORNA-LINNÉ BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 4,4 87,4 43,1 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2015 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2015 BYGGNADSÅR I 10 - ÅRSINTERVALL 2015 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,5 5,7 Yrkesf ,4 82, ,1 19, ,1 5,8 ES ,7 81, ,2 8, ,1 69 6,9 EK, HU, SA ,7 79, ,7 14, ,3 6,0 NA, TE ,0 78, ,3 22, ,1 12, ,4 6, ,4 5,0 Född utoml ,3 12,6 KOMMUNALVALET 2014 JÄMFÖRT MED ,4 3,2 Född i Sve ,7 3, ,7 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,4 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,7 7 8,3 2,6 14,5 16,7 15,7 4,7 47 4,0 40 8, , ,1 10 8,5 2,3 23,0 12,9 16,6 3,0 3,5 0,0 81,9 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 2,2 19,2 FÖRVÄRVSARBETANDE 2014 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2015 Kvinnor Män Samtliga 63,1 Nattbef ,8 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,7 69, ,0 14, ,4 79,4 54, ,4 24, ,1 75,8 69,6 Dagbef ,2 27, ,7 20, ,0 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,3 7, ,4 76, ,1 12,2 Utl. Bakgr ,8 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,7 84,3 Antal Antal Vård & sociala tjänster ,8 15,2 Utbildning ,0 10,6 ÄGARKATEGORI 2015 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,6 14,8 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel ,9 12,3 Småhus Flerbostad Totalt Kulturella & pers. tjänster ,6 4,8 Hyresrätt ,7 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2015 Hotell & restaurang ,4 4,9 Allmännyttan ,1 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Transport & magasinering ,5 6,1 Övriga ,6 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Info. & kommunikation ,0 4,8 Bostadsrätt ,3 27,7 Tillverkning & utvinning ,0 11,6 Äganderätt ,0 17, ,5 24,4 9,0 8,0 Offentlig förv. & försvar ,7 5,4 Tot. bostäder ,8 10,8 47,0 36,9 Fastighetsverksamhet ,6 1, ,7 12,2 53,5 40,9 Byggverksamhet ,0 4,4 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,9 15,3 37,4 26,9 Energi & miljö ,5 0, ,2 25,0 37,0 23,8 Finans & försäkring ,4 1, ,0 13,2 46,0 34,4 Okänd verksamhet ,8 0,9 Småhus Ki Kvinnor 5, ,1 1 50,8 38,0 Jord-, skogsbruk k&fi fiske ,1 01 0,2 02 Flerbostadshus Män 8,5 14,3 4 30,9 Totalt Totalt ,0

15 SDN 136 ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,2 1 person ,2 42, ,1 2 personer ,5 28, ,2 3 personer ,1 12, , personer ,2 2 10, ,1 5+ personer ,0 6, ,9 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,4 Barnhushåll ,2 23, ,7 (barnen under 18 år) ,3 Hushåll med 3 barn eller fler 820 3,0 3, ,3 Ensamstående med barn ,5 4, , ,9 20 och äldre ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,1 UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 328 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2,0 VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 709 1,2 2,2 0,0 ålder Iran ,2 2, Somalia 192 0,3 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 359 0,6 1,3 - varav i minst 10 månader Finland 423 0,7 1,2 Jugoslavien 306 0,5 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen 441 0,8 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 253 0,4 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien 237 0,4 0,8 26,9 Kina 387 0,7 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,2 11,9 Födelseöverskott Totalt ,1 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2015 Födda Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 200 Utl. bakgr. 33,2 24,7 29,0 Totalt* ,7 Sv. bakgr. 3 21,2 26, Samtliga 31,6 22,2 26,9 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

16 SDN 136 ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 5,1 88,1 51,4 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2015 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2015 BYGGNADSÅR I 10 - ÅRSINTERVALL 2015 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,8 5,7 Yrkesf ,1 82, ,4 19, ,0 5,8 ES ,9 81, ,8 8, ,3 69 6,9 EK, HU, SA ,4 79, ,3 14, ,0 6,0 NA, TE ,5 78, ,4 22, ,4 12, ,1 6, ,5 5,0 Född utoml ,2 12,6 KOMMUNALVALET 2014 JÄMFÖRT MED ,8 3,2 Född i Sve ,5 3, ,4 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,1 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,3 9,7 4,5 20,1 7,3 73 8,6 86 7,9 79 4,7 47 2, , ,5 10 9,5 4,2 26,8 5,4 7,4 4,9 4,4 0,0 80,6 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 25,5 FÖRVÄRVSARBETANDE 2014 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2015 Kvinnor Män Samtliga 67,5 Nattbef ,5 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,3 69, ,1 14, ,4 79,4 79, , ,0 75,8 69,6 Dagbef ,2 27, ,8 20, ,7 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,0 7, ,0 76, ,0 12,2 Utl. Bakgr ,1 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,6 84,3 Antal Antal Handel ,5 12,3 Vård & sociala tjänster ,6 15,2 ÄGARKATEGORI 2015 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,7 14,8 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Byggverksamhet ,2 4,4 Småhus Flerbostad Totalt Tillverkning & utvinning ,5 11,6 Hyresrätt ,3 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2015 Utbildning ,8 10,6 Allmännyttan ,6 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Info. & kommunikation ,0 4,8 Övriga ,7 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Kulturella & pers. tjänster ,1 4,8 Bostadsrätt ,3 27,7 Transport & magasinering ,3 6,1 Äganderätt ,3 17, ,2 24,4 7,7 8,0 Offentlig förv. & försvar ,2 5,4 Tot. bostäder ,3 10,8 36,9 36,9 Hotell & restaurang ,8 4, ,4 12,2 44,6 40,9 Fastighetsverksamhet ,8 1,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,2 15,3 30,6 26,9 Finans & försäkring ,8 1, ,5 25,0 25,8 23,8 Energi & miljö ,8 0, ,2 13,2 37,1 34,4 Okänd verksamhet ,8 0,9 Småhus Kvinnor Ki 9, ,1 1 40,1 38,0 Jord-, skogsbruk k&fi fiske ,2 02 0,2 02 Flerbostadshus Män 11,4 14,3 34,0 30,9 Totalt Totalt ,1

17 SDN 137 VÄSTRA GÖTEBORG , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2015 PER HUSHÅLL 2015 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2015 HUSHÅLL 2015 INKOMSTFÖRD JÄMFÖRT MED ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,1 1 person ,8 42, ,9 2 personer ,3 28, ,6 3 personer ,6 12, , personer ,7 10, ,0 5+ personer ,6 6, ,8 Totalt antal hushåll ,0 100,0-150tkr 150tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 2014 (kr) ,7 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,1 Barnhushåll ,6 23, ,5 (barnen under 18 år) ,1 Hushåll med 3 barn eller fler ,7 3, ,4 Ensamstående med barn 888 4,4 4, , ,0 20 och äldre ,5 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,8 UTLANDET BILINNEHAV 2014 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 2015 Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 342 Sv. Medb ,0 Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2,0 VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 804 1,5 2,2 0,0 ålder Iran 650 1,2 2, Somalia 248 0,5 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 225 0,4 1,3 - varav i minst 10 månader Finland 261 0,5 1,2 Jugoslavien 209 0,4 1,2 OHÄLSOTAL 2015 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2015 Polen 347 0,7 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 631 1,2 0,8 FÖRÄNDRING 2015 FÖRÄNDRING Syrien 502 0,8 23,7 Kina 219 0,4 0,6 Nettoflytt Övriga länder ,0 11,9 Födelseöverskott Totalt ,8 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2015 Födda Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 2015 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 100 Utl. bakgr. 33,5 26,0 29,8 Totalt* ,1 Sv. bakgr. 26,6 16,3 21, Samtliga 28,4 18,8 23,7 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 30,2 21,7

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Promille STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska centralbyrån, SCB, om inte annat

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 109 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 3 190 kvkm Invånare per kvkm: 31 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 125 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2012 Landareal: 1 731 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 2 3 kvkm Invånare per kvkm: 7 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2011 Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 203 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 203 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 203 kvkm Invånare per kvkm: 40 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 697 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 697 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 697 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 220 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 220 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2011 Landareal: 220 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 15 691 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 75. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 75. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 75 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 618 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 618 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Nora Landareal: 618 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 211 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3 Folkmängd 31 december 21 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 21 Befolkningsförändring 2 21 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 910 kvkm Invånare per kvkm: 119. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 910 kvkm Invånare per kvkm: 119. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 910 kvkm Invånare per kvkm: 119 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 718 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 718 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 718 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 317 kvkm Invånare per kvkm: 91. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 317 kvkm Invånare per kvkm: 91. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 317 kvkm Invånare per kvkm: 91 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 201 Landareal: 1 748 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0, 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 799 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 799 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 799 kvkm Invånare per kvkm: 21 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 5. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 5. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 292 kvkm Invånare per kvkm: 5 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Landareal: 929 kvkm Invånare per kvkm: 36. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 929 kvkm Invånare per kvkm: 36. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 929 kvkm Invånare per kvkm: 36 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Landareal: 674 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 674 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 674 kvkm Invånare per kvkm: 21 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 420. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 420. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 420 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 667. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 667. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 667 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 3 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 35. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 35. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 35 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 83 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 386 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 386 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 386 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 576 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 576 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 576 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer