Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140"

Transkript

1 Göteborgsbladet 213 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram tills 21 då den fick ett helt nytt utseende. Göteborgsbladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område men är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden. Så förvandlas personer till områdesstatistik! För att finnas med i statistiken måste man vara folkbokförd kfö di Göteborgs kommun. Via folkbokföringen kfö kopplas varje person som är folkbokförd i Göteborg till en fastighet. Varje fastighet är sedan kopplad till ett så kallat basområde (se figuren här till höger). Efter det är det möjligt att ta fram statistik för ett område. Statistiken som vi presenterar avser alltså endast folkbokförda personer i Göteborg. Det innebär t ex att asylsökande inte räknas med i befolkningssiffrorna. Göteborgs områdesindelning Göteborgs stad är indelad i 1 stadsdelar (SDN). Varje stadsdel är i sin tur indelad i ett antal primärområden. Totalt finns det 96 primärområden (PRI). Dessa är indelade dld i ännu mindre områden, så kallade klld basområden, och är totalt 934 stycken. Målsättningen vid gränsdragningen för basområdena har varit att få en så likartad bebyggelse som möjligt. Man har även tagits hänsyn till fasta barriärer, markanvändning, trafik och serviceförsörjning mm. Ingen hushållsstatistik! Till dess att hela befolkningen bokförs på lägenheter finns det ingen bra hushållsstatistik. I den statistisk som finns idag kan man bilda "familjer" av alla som är gifta eller har ett gemensamt barn. Sambor utan gemensamt barn registreras som ensamstående. Detta innebär att i "familjestatistiken" överskattas antalet ensamstående och antalet sambor med eller utan särkullsbarn underskattas Mer statistik! Mer övergripande statistik över Göteborg och Stor Göteborg samt regionen hittar dui"statistisk Årsbok". På vår hemsida hittar du en länk dit. På hemsidan hittar du även mer detaljerad statistik för alla våra ämnen, klicka på "Ämnesvis" Angered 132 Östra Göteborg 133 Örgryte Härlanda 134 Centrum 135 Majorna Linné 136 Askim Frölunda Högsbo 137 Västra Göteborg 138 Västra Hisingen 139 Lundby 14 Norra Hisingen Sekretess All vår statistik sekretesshanteras. Det innebär att man inte ska kunna hitta en enskild person eller persons uppgifter. Källa Befolkningsprognosen och bostadsstatistiken kommer från stadsledningskontoret och valstatistiken kommer ifrån Valmyndigheten. All övrig statistik kommer ifrån Statistiska centralbyrån (SCB). Har du frågor kring statistiken? Kontakta oss inom Samhällsanalys och Statistik! Jessica Engström tfn Använd gärna siffrorna men uppge källa:, Göteborgs stadsledningskontor

2 Göteborgsbladet 213 definitioner År Åldersstruktur Födda Döda Justering vid befolkningsförändring Befolkningsprognos Födelseland Födda i utlandet Medborgarskap Utländsk bakgrund Inkomst Bilinnehav Familj Familjer med försörjningsstöd Uppgifterna avser den 31 december om inget annat anges. Ohälsotal Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med ettårsklass utgör. aktivitets- och sjukersättning (tidigare förtidspension) divideras med Födda registreras där modern är folkbokförd. befolkningen år. Dödsfall registreras där den döde var folkbokförd. Arbetslöshet Öppet arbetslösa: Personer registrerade vid arbetsförmedling inom I samband med att folkmängd och befolkningsförändringar avläses, görs sökandekategori samt personer i program med även vissa korrigeringar i befolkningsregistret. Detta innebär att nettoflyttningar aktivitetsstöd. och födelseöverskott inte alltid summeras till den totala befolkningsförändringen. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma Göteborgs Stads befolkningsprognoser beräknas årligen för primärområden, begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes stadsdelar samt kommunnivå (ettårsklasser). arbete per vecka under november månad respektive år. Även de Födelseland anger det land där personen är född. Utrikes födda definieras som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av som personer som har ett annat födelseland än Sverige. I tabellerna redovisas sjukdom, ingår. de 1 vanligaste födelseländerna i Göteborg, de behöver inte vara de vanligaste i området. Utbildningsnivå Med förgymnasial menas avslutad folkskola eller grundskola, samt Personer som fötts i utlandet räknas som utrikes födda. Sedan 1947 registreras uppgift saknas. Nationellt bedömer SCB att ca 7 av de med okänd inte barn som fötts utomlands som utrikes födda om modern vid barnets utbildningsnivå (uppgift saknas) egentligen skulle vara klassificerade födelse var folkbokförd i Sverige. inom förgymnasial utbildning. Som medborgarskapsland redovisas det land man är medborgare i. Om en person Kommunalvalet Endast de partier som är/har varit representerade i fullmäktige under har flera medborgarskap prioriteras ett av dessa som sedan används i SCB:s de två senaste mandatperioderna redovisas. register. I korthet prioriteras Sverige, statslös, under utredning och okänt Dagbefolkning Personer som förvärvsarbetar med arbetsplats i området. meborgarskap först. Nattbefolkning Personer som är boende i området som förvärvsarbetar. - Utländska medborgare är personer med annat än svenskt medborgarskap. Självförsörjningsgrad Kvoten mellan dag- och nattbefolkning. - Svenska medborgare är personer med svenskt medborgarskap. Privat näringsliv Personer inom ej offentligt ägda företag/organisationer/stiftelser Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes samt ej specificerat. födda föräldrar. Branscher Branschindelning enligt SNI27. Näringsgren avser företagets/ Inkomstuppgifterna avser begreppet sammanräknad förvärvsinkomst. Förvärvs- arbetsställets huvudsakliga verksamhet. Om det vid ett företag/ ett inkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Upp- arbetsställe förekommer flera verksamheter bestäms näringsgrensgifterna avser inkomsttagare 2-64 år. Nollinkomsttagare ingår. koden i princip utifrån den verksamhet som sysselsätter flest anställda. Antal personbilar i trafik per 1 personer oavsett ålder. Variabeln redovisas efter 21 grupper vilka i tabellen har slagits Med familjer avses gifta, ej gifta med gemensamt barn samt ensamstående. samman till 15 klasser. Samboende utan gemensamt barn räknas således som två familjer, innebär Bostadsstatistiken Det totala antalet bostäder anges i tabellen efter ägarkategori. att antalet familjer och ensamstående överskattas. I övriga bostadstabeller redovisas inte uppgift saknas. Familjer som under året erhållit ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Långtidsberoende definieras som familjer som erhållit försörjningsstöd minst Flerbostadshus Flerfamiljshus, specialbostäder samt lägenheter i anslutning till tio månader under året. förvärvslokal. Småhus Omfattar en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus. Använd gärna siffrorna men uppge källa:, Göteborgs stadsledningskontor

3 SDN 135 MAJORNA-LINNÉ , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,1-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,8 Samtliga , , , , ,1 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 3,6 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak 152,2 2,2 Iran ,7 2,2 Antal Finland 66 1, 1,3 Familjer med stöd ,6 6,6 Bosnien - Hercegovina 199,3 1,3 - varav minst 1 mån 61 1,5 3,1 Jugoslavien 268,4 1,2 Polen 336,5 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia 7,1 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 189,3,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 219,3,5 23,9 Norge 335,5,5 25,3 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,9 1,9 Födelseöverskott 62 6 Totalt ,4 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda 1 12 Döda 5 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 33,1 29,8 31,5 Totalt* ,1 Sv. bakgr. 24,9 19,2 22, Samtliga 26,5 21,2 23,9 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3

4 SDN 135 MAJORNA-LINNÉ 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 5,3 81,9 45,8 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,9 9, ,8 2, ,1 6, , 9, ,5 73 7, ,9 14, ,8 6, ,4 25,1 Samtliga ,3 7, ,6 14, ,7 5,2 Född utoml ,2 13, ,6 3,5 Född i Sve ,8 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED , 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 22,1 2,4 8,5 2,3 23, 12,9 16,6 3, 3,5 26 2,9 3, 1,6 3,5 27,6 12,3 14,3 2,, 2,1 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 32,9 1 I ALLMÄNNYTTAN ,8 47,4 63, ,3 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,4 79, ,9 74,2 53, ,1 17,4 69,3 Dagbef. 75 6,1 54, Tot ,8 75, 5 37,9 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,9 58,1 2, Sv. Bakgr ,2 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 45,1 Vård & sociala tjänster ,9 14,9 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,9 1,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,3 14,4 Småhus Flerbostad Totalt Handel , 12,7 Hyresrätt ,1 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Kulturella & pers. tjänst ,3 4,8 Allmännyttan ,9 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Transport & magasinerin ,2 6,5 Övriga ,1 26,7 inkl uppg. saknas Hotell & restaurang ,9 4,5 Bostadsrätt ,9 27,5 Info. & kommunikation ,1 47 4,7 Äganderätt , 18, ,4 24,7 8,3 7, Tillverkning & utvinning ,6 12,4 Tot. bostäder ,1 11,3 46,6 36,6 Fastighetsverksamhet ,6 1, ,6 12,1 52,3 38,6 Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,7 16,8 36,5 25,8 Byggverksamhet , 4, ,1 29,1 32,8 2,9 Energi & miljö ,5, Tot ,2 14, 45,1 32,9 Finans & försäkring ,6 1,6 Småhus Kvinnor 57 5,7 12,9 49,44 35,9 Okänd verksamhet ,6 7,7 Flerbostadshus Män 8,6 14,9 4,5 29,9 Jord-, skogsbruk & fiske 26 47,1,2 Totalt

5 11 Kungsladugård , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,8-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,2 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,5 Samtliga , , , , ,1 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 5, FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1, Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak 21,2 2,2, ålder Iran 155 1,4 2,2 Antal Finland 111 1, 1,3 Familjer med stöd 349 5, 6,6 Bosnien - Hercegovina 32,3 1,3 - varav minst 1 mån 137 2, 3,1 +88 Jugoslavien 36,3 1,2 Polen 46,4 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia 12,1 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 35,3,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 3,3,5 28, Norge 46,4,5 25,3 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder 747 6,9 1,9 Födelseöverskott Totalt ,7 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda 165 Döda 62 1 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 1 Utl. bakgr. 38,5 41,1 39,8 Totalt* 88 15,2 Sv. bakgr. 27,4 23,7 25, Samtliga 29,1 26,8 28, 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3

6 11 Kungsladugård 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 6,1 82, 79,9 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,6 9, ,9 2, ,8 6, , 9, ,3 73 7, , 14, ,2 6, ,7 25,1 Samtliga ,1 7, ,1 14, 81-9, 5,2 Född utoml ,9 13, 91 -, 3,5 Född i Sve ,4 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,3 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 14,6 2,2 6,6 2,1 24,3 16,5 2,8 3,4 2, ,3 3, 8,9 2,8 28,5 15,2 18, 2,2, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,4 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 61,1 1 I ALLMÄNNYTTAN ,9 47,4 59, ,2 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,9 74,2 74,8 75, ,4 17,4 69,3 Dagbef , ,8 79,2 Tot ,1 75, 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,3 25 Utl. Bakgr , 58,1 6,7 Sv. Bakgr ,3 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 43,2 Företagstjänster ,4 14,4 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Transport & magasinerin ,5 6,5 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Utbildning , 1,3 Småhus Flerbostad Totalt Handel ,5 12,7 Hyresrätt ,9 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Hotell & restaurang ,5 4,5 Allmännyttan ,1 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Kulturella & pers. tjänst ,9 4,8 Övriga ,8 26,7 inkl uppg. saknas Vård & sociala tjänster ,3 14,9 Bostadsrätt ,3 27,5 Info. & kommunikation ,2 47 4,7 Äganderätt ,7 18, ,6 24,7 7,8 7, Byggverksamhet ,3 4,4 Tot. bostäder ,8 11,3 44,5 36,6 Tillverkning & utvinning ,1 12, ,7 12,1 5,3 38,6 Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,9 16,8 35,1 25,8 Fastighetsverksamhet ,7 1, ,3 29,1 24,1 2,9 Okänd verksamhet 12 31,5, Tot ,8 14, 43,2 32,9 Jord-, skogsbruk & fiske.. 12,2,2 Småhus Kvinnor 59 5,9 12,9 47,77 35,9 Finans & försäkring ,1 1,6 16 Flerbostadshus Män 9,8 14,9 38,4 29,9 Energi & miljö.. 25,4,7 Totalt ,8 1

7 12 Sanna , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,7-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,2 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,4 Samtliga , , , , ,2 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 5, 4, 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder - 8 MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina....,5 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 8,5 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak.... 2,2 Iran 39 2, 2,2 Antal Finland 19 1, 1,3 Familjer med stöd 139 8,5 6,6 Bosnien - Hercegovina 11,6 1,3 - varav minst 1 mån 58 3,6 3,1 Jugoslavien.... 1,2 Polen 1,5 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia.... 1, Antal ersatta dagar per person Norge 1,5,5 Nettoflytt (IN-UT) 2 8 Övriga länder 129 6,6 1,9 Födelseöverskott -1 6 Totalt ,5 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda 33 4 Döda 43 2 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 1 Utl. bakgr. 38, 32,9 35,4 Totalt* , Sv. bakgr. 37, 35,3 36, Samtliga 37,2 34,9 36,1 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3 25,3 36,1

8 12 Sanna 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 7,2 75,3 54, ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,6 9, ,5 2, ,6 6, , 9, ,1 73 7, , 14, ,6 6, , 25,1 Samtliga ,2 7,1 71-8, 14, , 5,2 Född utoml ,7 13, ,3 3,5 Född i Sve ,2 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,2 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 15,3 1,8 5,6 2, 28,2 14,9 15,5 6,2 3, 26 13,7 2,8 7,4 2,9 33,2 17,5 13,2 3,6,, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,9 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 59,4 1 I ALLMÄNNYTTAN ,8 47,4 63, ,5 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,2 79,2 1 88, ,4 74,2 54, ,5 17,4 69,3 Dagbef , Tot ,2 75, 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,7 Utl. Bakgr ,2 58,1, Sv. Bakgr ,7 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 34,8 Vård & sociala tjänster ,9 14,9 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Tillverkning & utvinning ,7 12,4 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Utbildning ,5 1,3 Småhus Flerbostad Totalt Kulturella & pers. tjänst ,1 4,8 Hyresrätt ,3 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Handel ,5 12,7 Allmännyttan ,4 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Företagstjänster ,6 14,4 Övriga ,9 26,7 inkl uppg. saknas Byggverksamhet ,4 4,4 Bostadsrätt ,7 27,5 Info. & kommunikation , 47 4,7 Äganderätt, 18, ,7 24,7 4,9 7, Hotell & restaurang ,9 4,5 Tot. bostäder ,7 11,3 39,5 36,6 Transport & magasinerin ,8 6, ,9 12,1 41,2 38,6 Fastighetsverksamhet ,3 1,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,5 16,8 21,2 25,8 Jord-, skogsbruk & fiske......, ,4 29,1 19,6 2,9 Energi & miljö......, Tot ,4 14, 34,8 32,9 Finans & försäkring.. 8,7 1,6 Småhus Kvinnor 88 8,8 12,9 4,2 35,9 Offentlig förv. & försvar , 5,4 54 Flerbostadshus 6 Män 1, 14,9 29, 29,9 Okänd verksamhet......,7 Totalt 6 1

9 13 Majorna , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,2-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,1 Samtliga , , , , ,1 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Turkiet 28,3,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 32,3,5 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 3,4 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak 4,4 2,2 Iran 191 1,8 2,2 Antal Finland 115 1,1 1,3 Familjer med stöd 236 3,4 6,6 Bosnien - Hercegovina 41,4 1,3 - varav minst 1 mån 93 1,3 3,1 Jugoslavien 56,5 1,2 Polen 65,6 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia 16,2 1, Antal ersatta dagar per person Norge 55,5,5 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder 787 7,5 1,9 Födelseöverskott 84 1 Totalt ,7 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda Döda 98 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga -5 1 Utl. bakgr. 35,4 29,2 32,5 Totalt* ,4 Sv. bakgr. 26,7 2,6 23, Samtliga 28,4 22,2 25,4 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3 25,4 25,3

10 13 Majorna 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 5,6 81,7 28,2 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 9, ,2 2, ,6 6, ,5 9, ,3 73 7, ,8 14, ,8 6, ,6 25,1 Samtliga ,6 7, ,9 14, ,9 5,2 Född utoml ,1 13, ,4 3,5 Född i Sve ,9 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,7 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 18,3 2, 7,3 2,7 25,9 13,8 16,1 3,5 4, 26 18,4 3, 9,5 4,2 31,4 12,2 12,5 2,3,, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,9 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 4,8 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 47,4 62, ,5 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,5 79, ,3 74,2 69, ,7 17,4 69,3 Dagbef ,3 54, Tot ,3 75, 5 4,7 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,7 58,1, Sv. Bakgr ,4 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 41,5 Vård & sociala tjänster ,3 14,9 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,2 14,4 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel ,1 12,7 Småhus Flerbostad Totalt Offentlig förv. & försvar ,2 5,4 Hyresrätt ,3 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Utbildning ,4 1,3 Allmännyttan ,8 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Tillverkning & utvinning ,2 12,4 Övriga ,5 26,7 inkl uppg. saknas Kulturella & pers. tjänst ,1 4,8 Bostadsrätt ,7 27,5 Transport & magasinerin ,4 65 6,5 Äganderätt, 18, , 24,7 6,2 7, Energi & miljö ,6,7 Tot. bostäder ,5 11,3 44,7 36,6 Hotell & restaurang ,1 4, ,2 12,1 49,7 38,6 Fastighetsverksamhet ,4 1,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,1 16,8 3,5 25,8 Info. & kommunikation ,6 4, ,8 29,1 27,2 2,9 Byggverksamhet ,7 4, Tot ,3 14, 41,5 32,9 Finans & försäkring ,2 1,6 Småhus Kvinnor 6 6, 12,9 46,9 35,9 Okänd verksamhet ,5 7,7 Flerbostadshus 47 Män 8,6 14,9 36, 29,9 Jord-, skogsbruk & fiske......,2 Totalt 47 1

11 14 Stigberget , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,2-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,5 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,8 Samtliga , , , , ,9 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 4, 3, 2 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder + 15 MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 5,2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak 34,5 2,2 Iran 124 1,7 2,2 Antal Finland 74 1, 1,3 Familjer med stöd 244 5,2 6,6 Bosnien - Hercegovina 27,4 1,3 - varav minst 1 mån 96 2,1 3,1 Jugoslavien 29,4 1,2 Polen 3,4 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia 18,2 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 32,4,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 12,2,5 28, Norge 36,5,5 25,3 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder 614 8,2 1,9 Födelseöverskott 119 Totalt ,8 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 148 Döda 29 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 1 Utl. bakgr. 4,1 41,6 4,8 Totalt* ,8 Sv. bakgr. 27,4 22,2 25, Samtliga 29,8 26,1 28, 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3

12 14 Stigberget 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 7, 82,5 67,6 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,2 9, ,6 2, , 6, , 9, ,2 73 7, ,3 14, ,6 6, ,5 25,1 Samtliga , 7, ,3 14, ,5 5,2 Född utoml ,2 13, ,8 3,5 Född i Sve ,4 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED , 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 12,8 2,1 5,4 1,6 25,5 18, 19,9 2,3 3, ,8 2,9 8,4 2,4 29, 16,2 18, 1,9,, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,3 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 55,1 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 47,4 59, ,3 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI , 79,2 1 84, ,5 74,2 68, ,2 17,4 69,3 Dagbef , Tot , 75, 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,7 Utl. Bakgr ,9 58,1, Sv. Bakgr ,8 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 43,4 Företagstjänster , 14,4 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Vård & sociala tjänster , 14,9 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Utbildning ,3 1,3 Småhus Flerbostad Totalt Handel ,5 12,7 Hyresrätt ,3 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Kulturella & pers. tjänst , 4,8 Allmännyttan ,1 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Info. & kommunikation ,4 4,7 Övriga ,2 26,7 inkl uppg. saknas Transport & magasinerin ,4 6,5 Bostadsrätt ,7 27,5 Hotell & restaurang ,8 45 4,5 Äganderätt, 18, ,1 24,7 6,9 7, Byggverksamhet ,2 4,4 Tot. bostäder ,9 11,3 46,5 36,6 Tillverkning & utvinning ,1 12, ,7 12,1 51,4 38,6 Fastighetsverksamhet , 1,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER , 16,8 31,1 25,8 Okänd verksamhet.. 29,7, ,1 29,1 24,4 2,9 Jord-, skogsbruk & fiske.. 3,1, Tot ,8 14, 43,4 32,9 Finans & försäkring.. 35,9 1,6 Småhus Kvinnor 71 7,1 12,9 48,7 35,9 Energi & miljö ,4,7 7 Flerbostadshus Män 1,6 14,9 37,6 29,9 Offentlig förv. & försvar ,2 5,4 Totalt 1

13 15 Masthugget , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,9-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,1 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,2 Samtliga , , , , ,1 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 2,9 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1, Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak.... 2,2, ålder Iran 215 1,9 2,2 Antal Finland 13,9 1,3 Familjer med stöd 218 2,9 6,6 Bosnien - Hercegovina 3,3 1,3 - varav minst 1 mån 92 1,2 3,1 +42 Jugoslavien 42,4 1,2 Polen 62,6 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia.... 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 51,5,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 44,4,5 2,6 Norge 67,6,5 25,3 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder 977 8,8 1,9 Födelseöverskott 89 8 Totalt ,6 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda Döda 97 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 29,2 26,7 28, Totalt* 42 18,7 Sv. bakgr. 22,6 14,8 18, Samtliga 24, 17,1 2,6 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3

14 15 Masthugget 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 5, 82,6 45,3 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,6 9, ,6 2, ,5 6, ,2 9, ,6 73 7, ,11 14, ,4 6, ,3 25,1 Samtliga , 7, ,1 14, ,8 5,2 Född utoml ,9 13, ,6 3,5 Född i Sve ,6 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,4 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 21, 2,4 8,3 1,9 23,2 13,2 17,1 3, 3, ,3 2,7 9,9 3,1 28,1 13,9 15,4 1,9,, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,8 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 8,2 1 I ALLMÄNNYTTAN ,1 47,4 63, ,4 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,6 79, ,4 74,2 92, ,4 17,4 69,3 Dagbef ,5 54, Tot , 75, 5 38,5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,8 58,1, Sv. Bakgr ,6 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 47,6 Transport & magasinerin ,1 6,5 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,8 14,4 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Vård & sociala tjänster ,3 14,9 Småhus Flerbostad Totalt Kulturella & pers. tjänst ,1 4,8 Hyresrätt ,5 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Handel ,3 12,7 Allmännyttan ,2 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Fastighetsverksamhet ,7 1,7 Övriga ,3 26,7 inkl uppg. saknas Utbildning , 1,3 Bostadsrätt ,5 27,5 Info. & kommunikation ,5 47 4,7 Äganderätt, 18, ,7 24,7 1,4 7, Hotell & restaurang , 4,5 Tot. bostäder ,8 11,3 46,6 36,6 Byggverksamhet ,8 4, , 12,1 56, 38,6 Tillverkning & utvinning ,7 12,4 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,1 16,8 39,4 25,8 Okänd verksamhet 16 38,6, ,5 29,1 35,5 2,9 Finans & försäkring ,8 1, Tot ,2 14, 47,6 32,9 Offentlig förv. & försvar ,7 5,4 Småhus Kvinnor 47 4,7 12,9 53,4 35,9 Jord-, skogsbruk k & fiske 5 9 1,1,2 2 Flerbostadshus Män 7,6 14,9 41,9 29,9 Energi & miljö.. 28,4,7 Totalt 1

15 16 Änggården , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,5-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,9 Samtliga , , , , ,6 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder - 26 MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 28 1,8,5 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 7,1 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak.... 2,2 Iran 17 1,1 2,2 Antal Finland 15 1, 1,3 Familjer med stöd 64 7,1 6,6 Bosnien - Hercegovina.... 1,3 - varav minst 1 mån 32 3,6 3,1 Jugoslavien.... 1,2 Polen.... 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia.... 1, Antal ersatta dagar per person Norge....,5 Nettoflytt (IN-UT) 3 6 Övriga länder 147 9,4 1,9 Födelseöverskott Totalt , 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda 13 2 Döda 42 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga -2 1 Utl. bakgr. 22,4 32,8 27,2 Totalt* ,4 Sv. bakgr. 26,2 2, 23, Samtliga 25,3 22,7 23,9 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3 23,9 25,3

16 16 Änggården 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 3,8 76,1 58,6 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,4 9, ,6 2, ,7 6, ,4 9, ,4 73 7, ,7 14, ,3 6, ,8 25,1 Samtliga ,8 7, ,2 14, 81-9, 5,2 Född utoml ,6 13, ,3 3,5 Född i Sve ,4 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED , 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 36,4 2,9 15,4 4,9 15,7 4,6 13,2 1,2 3, ,1 2,6 15,4 7,6 19,6 5,2 1,6 1,1, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,8 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 18,1 1 I ALLMÄNNYTTAN ,1 47,4 61, ,5 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,4 79, ,3 74,2 8, ,1 17,4 69,3 Dagbef ,8 54, Tot ,3 75, 5 35,1 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,1 Utl. Bakgr ,7 58,1 Sv. Bakgr ,5 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 55,8 Vård & sociala tjänster ,8 14,9 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,7 1,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster , 14,4 Småhus Flerbostad Totalt Kulturella & pers. tjänst , 4,8 Hyresrätt ,1 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Handel ,6 12,7 Allmännyttan ,1 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Hotell & restaurang , 4,5 Övriga , 26,7 inkl uppg. saknas Tillverkning & utvinning ,8 12,4 Bostadsrätt ,1 27,5 Offentlig förv. & försvar ,3 54 5,4 Äganderätt ,88 18, ,8 24,7 6,6 7, Fastighetsverksamhet ,3 1,7 Tot. bostäder ,9 11,3 5,5 36,6 Info. & kommunikation ,8 4, ,8 12,1 56,2 38,6 Finans & försäkring ,9 1,6 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,2 16,8 56,9 25,8 Okänd verksamhet ,6, ,1 29,1 55,9 2,9 Transport & magasinerin ,6 6, Tot ,8 14, 55,8 32,9 Byggverksamhet.. 1 1,4 4,4 Småhus Kvinnor 73 7,3 12,9 57,2 35,9 Energi & miljö ,7 Flerbostadshus Män 8,3 14,9 54,3 29,9 Jord-, skogsbruk & fiske......,2 Totalt 53,9 1

17 17 Haga , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,7-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , , Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,8 Samtliga , , , , ,9 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder - 69 MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 3,3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak.... 2,2 Iran 93 2,3 2,2 Antal Finland 49 1,2 1,3 Familjer med stöd 8 3,3 6,6 Bosnien - Hercegovina.... 1,3 - varav minst 1 mån 37 1,5 3,1 Jugoslavien 24,6 1,2 Polen 22,5 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia.... 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 16,4,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 12,3,5 28,3 Norge 28,7,5 25,3 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder 356 8,6 1,9 Födelseöverskott 57 5 Totalt , 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda 76 Döda 19 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga -5 1 Utl. bakgr. 37,6 28,7 33,5 Totalt* ,5 Sv. bakgr. 31,2 22,1 26, Samtliga 32,6 23,5 28,3 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3

18 17 Haga 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 5, 82, 65,4 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 9, ,3 2, ,5 6,9 41-5, 9, ,2 73 7, , 14, ,2 6, , 25,1 Samtliga , 7,1 71-8, 14, ,4 5,2 Född utoml ,2 13, ,3 3,5 Född i Sve ,6 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED , 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 24,3 2,3 9,2 2,3 21,5 13, 16,9 2,4 3, ,4 3,4 1,2 2,9 25,6 12,1 15,2 1,6,, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,2 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 83,7 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 47,4 62, ,3 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,5 79,2 1 85, ,5 74,2 65, ,4 17,4 69,3 Dagbef , Tot ,6 75, 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,4 Utl. Bakgr ,2 58,1, Sv. Bakgr ,8 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 43,7 Utbildning , 1,3 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Handel ,7 12,7 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Kulturella & pers. tjänst ,9 4,8 Småhus Flerbostad Totalt Företagstjänster ,5 14,4 Hyresrätt ,6 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Vård & sociala tjänster ,7 14,9 Allmännyttan ,7 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Hotell & restaurang ,1 4,5 Övriga ,9 26,7 inkl uppg. saknas Info. & kommunikation ,2 4,7 Bostadsrätt ,4 27,5 Transport & magasinerin ,9 65 6,5 Äganderätt, 18, ,3 24,7 3, 7, Tillverkning & utvinning ,7 12,4 Tot. bostäder ,6 11,3 42,8 36,6 Fastighetsverksamhet ,4 1, ,3 12,1 48,3 38,6 Offentlig förv. & försvar ,3 5,4 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,9 16,8 4, 25,8 Okänd verksamhet 15 14,6, ,2 29,1 32,1 2,9 Byggverksamhet ,9 4, Tot ,1 14, 43,7 32,9 Finans & försäkring ,6 1,6 Småhus Kvinnor 62 6,2 12,9 47,9 35,9 Jord-, skogsbruk k & fiske......,2 2 Flerbostadshus Män 1,4 14,9 39, 29,9 Energi & miljö.. 1,4,7 Totalt 1

19 18 Annedal , kr FOLKMÄNGD 212 PROGNOS 217 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 212 PROGNOS 217 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 12) INKOMSTFÖRDELNING 211 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , , , ,5-138tkr 138tkr - 334tkr 334tkr MEDELINKOMST 211 (kr) , ,9 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,8 Samtliga , , , , ,8 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 4, 3, 2 2, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 212 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 212 Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 212 FÖRÄNDRING Kina 11,3,5 Norge 23,6,5 Samtliga BILINNEHAV 212 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 1,5 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1, Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 211 Irak.... 2,2, ålder Iran 51 1,3 2,2 Antal Finland 36,9 1,3 Familjer med stöd 42 1,5 6,6 Bosnien - Hercegovina 18,4 1,3 - varav minst 1 mån 11,4 3,1 +33 Jugoslavien 16,4 1,2 Polen 36,9 1, OHÄLSOTAL 212 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 212 Somalia.... 1, Antal ersatta dagar per person Nettoflytt (IN-UT) 17 1 Övriga länder 295 7,3 1,9 Födelseöverskott 16 8 Totalt ,2 23,1 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 212 Födda 66 6 Döda 5 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 212 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 35,7 17,8 28, Totalt* 33 15,1 Sv. bakgr. 23,7 18,2 21, Samtliga 25,9 18,2 22,1 31, * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,9 25,3 22,1 25,3

20 18 Annedal 213 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 4,1 8,5 83,4 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 212 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 9, ,4 2, ,6 6, ,3 9, ,8 73 7, ,7 14, ,6 6, ,2 25,1 Samtliga ,1 7, ,4 14, 81-9, 5,2 Född utoml ,2 13, 91 -, 3,5 Född i Sve ,7 4,8 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED , 7, 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 31,4 2,8 11,4 3,1 21, 7,2 12,4 2,9 4, ,1 3,3 11,7 5,6 27,8 6,6 1, 2,4,,6 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , ,6 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 211 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 3,2 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 47,4 66, , 67,3 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,1 79, ,1 74,2 45, ,7 17,4 69,3 Dagbef. 75 6,7 54, Tot ,4 75, 5 38,7 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,1 58,1,6 Sv. Bakgr ,3 83,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 45,6 Vård & sociala tjänster ,2 14,9 ÄGARKATEGORI 212 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,7 1,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel ,6 12,7 Småhus Flerbostad Totalt Hotell & restaurang ,2 4,5 Hyresrätt ,7 54, ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 212 Kulturella & pers. tjänst ,6 4,8 Allmännyttan ,2 27,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Företagstjänster ,4 14,4 Övriga ,5 26,7 inkl uppg. saknas Byggverksamhet , 4,4 Bostadsrätt ,7 27,5 Info. & kommunikation ,4 47 4,7 Äganderätt ,6 18, ,7 24,7 9,8 7, Finans & försäkring ,2 1,6 Tot. bostäder ,2 11,3 49,6 36,6 Transport & magasinerin ,7 6, ,5 12,1 52,3 38,6 Tillverkning & utvinning ,6 12,4 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,5 16,8 36,1 25,8 Fastighetsverksamhet ,1 1, ,4 29,1 32,9 2,9 Okänd verksamhet 5 8,4, Tot ,5 14, 45,6 32,9 Jord-, skogsbruk & fiske......,2 Småhus Kvinnor 62 6,2 12,9 47,5 35,9 Energi & miljö ,5,7 7 Flerbostadshus Män 8,9 14,9 43,6 29,9 Offentlig förv. & försvar ,3 5,4 Totalt 1

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet 27 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden.

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden. Norrköpings explorer Variabler i vyn Stadsdelar i Norrköping Källa: Statistiska centralbyrån Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 3 190 kvkm Invånare per kvkm: 31 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Promille STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska centralbyrån, SCB, om inte annat

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 151 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 125 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 211 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3 Folkmängd 31 december 21 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 21 Befolkningsförändring 2 21 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 109 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 092 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 039 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 51 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer