Göteborgsbladet områdesfakta

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgsbladet områdesfakta"

Transkript

1 Göteborgsbladet 27 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram tills 2 då den fick ett helt nytt utseende. Göteborgsbladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område och är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden. Göteborgs områdesindelning Personer förvandlas till områdesstatistik För att finnas med i statistiken måste man vara folkbokförd i Göteborgs kommun. Via folkbokföringen kopplas varje person till en fastighet. Varje fastighet är sedan kopplad till ett så kallat basområde (se figuren här till höger). Efter det är det möjligt att ta fram statistik för ett område. Statistiken som vi presenterar avser alltså endast folkbokförda personer i Göteborg. Det innebär t.ex. att asylsökande inte räknas med i befolkningssiffrorna. Sekretess All vår statistik sekretesshanteras. Det innebär att man inte ska kunna hitta en enskild person eller persons uppgifter. Källa Befolkningsprognosen kommer från Stadsledningskontoret och valstatistiken kommer ifrån Valmyndigheten. All övrig statistik kommer ifrån Statistiska centralbyrån (SCB). Göteborgs stad är indelad i stadsdelsnämndsområden (SDN). Varje SDN är i sin tur indelad i ett antal primärområden. finns det 9 primärområden (PRI). Dessa är indelade i ännu mindre områden, så kallade basområden, som är den tredje och minsta byggstenen i stadens officiella områdesindelning. finns det ungefär 9 basområden i Göteborg. Målsättningen vid gränsdragningen för basområdena har varit att få en så likartad bebyggelse som möjligt. Hänsyn har tagits till fasta barriärer, markanvändning, trafik- och serviceförsörjning mm. Mer statistik! Mer statistik hittar du via vår hemsida. Har du frågor kring statistiken? Kontakta oss inom Statistik och Analys! Använd gärna siffrorna men uppge källa: Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor

2 Göteborgsbladet 27 - definitioner År Uppgifterna avser den 3 december om inget annat anges. Ohälsotal Antal dagar per person i befolkningen -4 år med ersättning från Åldersstruktur Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukettårsklass utgör av den totala befolkningen. och aktivitetsersättning. Observera att jämförelse över tid inte är möjlig då antal Nettoflytt Skillnaden mellan antal inflyttade och utflyttade, kan vara positivt eller negativt. dagar som ingår i definitionen har ändrats vid ett flertal tillfällen. Födelsenetto Skillnaden mellan antal födda och antal döda. Arbetslöshet Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd. Definitionen av Justering vid I samband med att folkmängd och befolkningsförändringar avläses, görs öppet arbetslösa är personer registrerade vid arbetsförmedling inom befolkningsförändring även vissa korrigeringar i befolkningsregistret. Detta innebär att nettoflyttningar sökandekategori och födelseöverskott inte alltid summeras till den totala befolkningsförändringen. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande eller sysselsatt (vilka används som synonyma begrepp) Hushåll Baseras på folkbokföring per lägenhet enligt Lägenhetsregistret. räknas alla som bedöms ha utfört minst en timmes arbete per vecka under HDI En förkortning av Human Development Index. Det tas årligen fram av FN:s november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under utvecklingsprogram, UNDP. Länder klassificeras efter ett mått som väger mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår. samman medellivslängd vid födelsen, utbildningsnivå, förväntat antal Utbildningsnivå Med förgymnasial utbildningsnivå menas folkskola eller grundskola. skolår samt Bruttonationalinkomst. Länderna klassificeras efter låg, Gymnasiebehörighet För behörighet till yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och medel, hög eller mycket hög (och okänt) HDI. Vi har valt att slå samman låg, matematik samt i ytterligare minst fem valfria ämnen. För behörighet till studiemedel och okänt, samt hög och mycket hög. förberedande program krävs, utöver sv, en och ma, godkända betyg i ytterligare Tid i Sverige Antal år i Sverige efter invandringsår (det år man blev folkbokförd). minst nio ämnen, varav vissa obligatoriska beroende på programmets inriktning. Födda i utlandet/ Barn som fötts utomlands räknas som inrikes född om modern var folkbokförd Yrkesf Yrkesförberedande program födelseland i Sverige vid barnets födelse. I tabellen över födelseländer redovisas de tio ES Estetiska programmet vanligaste länder i Göteborg, de behöver inte vara de vanligaste i området. EK, HU, SA Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet Asylsökande är inte med eftersom personer som inte fått uppehållstillstånd NA, TE Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet inte heller är folkbokförda i området. Kommunalvalet Endast de partier som är representerade i kommunfullmäktige i senaste Utländsk bakgrund Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes mandatperioden redovisas. födda föräldrar. Dagbefolkning Personer som förvärvsarbetar med arbetsplats i området. Inkomst Uppgifter om inkomster hämtas från de taxeringsuppgifter som SCB får via Nattbefolkning Personer som förvärvsarbetar och är folkbokförda i området. Skatteverket. Här avses "sammanräknad förvärvsinkomst" som innefattar Självförsörjningsgrad Kvoten mellan dag- och nattbefolkning. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst Privat näringsliv Ej offentligt ägda företag/organisationer/stiftelser samt ospec. ingår även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar Branscher Branschindelning enligt SNI27. Näringsgren avser företagets/arbetsställets från Försäkringskassan. Nollinkomsttagare ingår. huvudsakliga verksamhet. Variabeln redovisas efter 2 grupper som har slagits Inkomstfördelning Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i området som ligger i en låg, samman till 5 i tabellen. medel eller hög inkomstklass. Inkomstklasserna är är skapade efter fördelningen Bostadsstatistiken Uppgifterna hämtas fr.o.m. år 23 från det nationella lägenhetsregistret, vilket i Göteborg, 3 % av invånarna hamnar i den låga klassen, 4 % i mellanklassen omöjliggör jämförelser bakåt i tiden. I tabellen Byggnadsår redovisas inte och 3 % i den höga inkomstklassen. specialbostäder eller bostäder där uppgift om byggår saknas. Medelinkomst Beräknas genom att inkomstsumman divideras med antal personer. Flerbostadshus Omfattar flerfamiljshus, specialbostäder ( för äldre/funktionshindrade, Bilinnehav Antal personbilar i trafik per personer oavsett ålder. studentbostäder och övriga specialbostäder) och "övrig hustyp". Försörjningsstöd Antal personer 8 år eller äldre som under året erhållit ekonomiskt bistånd. Småhus Omfattar en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus. Biståndet avser hela hushållet men normalt kan endast en person registreras som mottagare. Använd gärna siffrorna men uppge källa: Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor

3 SDN 4 NORRA HISINGEN ,3 3 personer , 2, % 2% 4% % 8% % ,9 4 personer 3 52, ,8 3,4 5+ personer antal hushåll ,4,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,2 2,4 23,2 (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn , 5, , ,8 2 och äldre ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 353 % Låg + Medel + Okänt , Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 32 2, 2,2, ålder Iran 438 2,9 2, Somalia Bosnien - Hercegovina ,9 2,,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland 89,8,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 899,8, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen 442,9, Antal ersatta dagar per person Syrien 43,9, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet 478,,8 2,7 Indien 42,8, 25,5 Nettoflytt 54 8 Övriga länder 2, 2,3 Födelseöverskott , 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Döda Födda ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 % Utl. bakgr. 35,5 22,3 28,8 * PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2 2,3 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % ,2 person 7 8 3,2 43, ,3 2 personer 5 28, 27, , ,7 Barnhushåll 3 28,5 2 Ålder Kvinnor Män Samtliga , Sv. bakgr. 3,4 9,2 25, Samtliga 33,2 2,5 2,7 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

4 SDN 4 NORRA HISINGEN 27 5,7% 85,% BEHÖRIGA MINST TILL 34,5% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 9-7 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,3 4,8 Yrkesf , 84, ,7 9, ,9 5,2 ES , , 8, ,3,4 EK, HU, SA ,9 82, ,3 3, ,, NA, TE ,8 79, ,5 22, ,7 5, ,8 23 5,4 5 5, 3,2 Född utoml ,4,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve ,3 3, ,5 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt , % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 8,3, 3,2 3,8 7,4,4,4 8,,8 77,2 2 2,8, 3, 38,8 5,5 5,2,3,2, 77, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9, 35, FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) 8,9 Nattbef ,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, , 7, ,9 4, ,3 8, 8, ,3 24, , 7,4 9,5 Dagbef ,8 27, ,5 2, ,4 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,7 7, ,3 77, ,9 2, Utl. Bakgr , 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr ,2 84,9 Antal Antal % % Handel Tillverkning & utvinning ,,,9,7 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Transport & magasinering Byggverksamhet ,7 5,8 5,9 4,5 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Företagstjänster Vård & sociala tjänster Utbildning ,3,3 5,5,5 Hyresrätt Allmännyttan Övriga ,8 2,3 8,5 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Offentlig förv. & försvar ,5 5,3 Bostadsrätt , 28, % % % % Hotell & restaurang ,9 Äganderätt ,2 7, ,,3 2, 7,9 25,2 3,9 Kulturella & pers. tjänster Fastighetsverksamhet ,7,5 4,8,7 Tot. bostäder ,2 5, 3,7 3,4 7, 4,4 Info. & kommunikation Energi & miljö ,3,,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 2,7,7 3, 22,4,,2,9,7 23, 27,7 9, 24,5 34,8 38,5 3,3 Jord-, skogsbruk & fiske Okänd verksamhet Finans & försäkring ,3,,2,2,, Småhus Flerbostadshus ,%

5 45 Tuve 53 4,2 3 personer 54 3,7 2, % 2% 4% % 8% % ,9 4 personer 557 4,, ,7 3,2 5+ personer antal hushåll ,,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,7 9, 22,7 (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn , 5, , ,7 2 och äldre ,8 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,2% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 358 % Låg + Medel + Okänt , Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 25,4 2,2, ålder Iran 29 2,3 2, Somalia Bosnien - Hercegovina 87 2,9,2,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland 278 3,,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 3,2, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen 2,7, Antal ersatta dagar per person Syrien 37,4, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet,2,8 27,7 Indien 43,5, 25,5 Nettoflytt Födelseöverskott Födda Övriga länder ,5 23,2 2,3 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Döda 82 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 % Utl. bakgr. 38, 23,4 3,9 * PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2 2,3 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % 53 48, person ,8 43, ,2 2 personer 2 3,3 27, , ,4 Barnhushåll 95 27,7 2 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,4 Sv. bakgr. 33,4 7,9 25, Samtliga 35,3 2, 27,7 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

6 45 Tuve 27 5,% 8,3% BEHÖRIGA MINST TILL 5,% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 9-7 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,8 Yrkesf ,3 84, ,8 9, ,8 5,2 ES , ,5 8, ,3,4 EK, HU, SA ,9 82, ,4 3, ,3, NA, TE , 79, , 22, , , 5, ,8 4 3,4 4, 3,2 Född utoml ,9,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve , 3, ,2 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt -, % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 9,3 7,8 3,3 29,4 7,8 7, 9,2 7,4,4 78,8 2 2, 7, 2,8 3,3 5, 5,8 5,7 3,, 78, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9, 39, FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) 7,4 Nattbef , 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, ,2 7, ,8 4, ,4 8, 8, , ,2 7,4 9,5 Dagbef ,2 27, ,4 2, ,2 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,4 7, ,9 77, ,9 2, Utl. Bakgr , 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr ,5 84,9 Antal Antal % % Byggverksamhet Transport & magasinering ,8 7, 4,5 5,9 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel Vård & sociala tjänster , 5,5,9 5,5 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Utbildning Info. & kommunikation Företagstjänster ,9 3,,5,3 Hyresrätt Allmännyttan Övriga ,3 2,4 2,9 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Tillverkning & utvinning ,,7 Bostadsrätt ,2 28, % % % % Kulturella & pers. tjänster ,2 4,8 Äganderätt ,5 7, ,9 2, 7,9 3,7 2,5 3,9 Hotell & restaurang Offentlig förv. & försvar ,8 4,9 5,3 Tot. bostäder ,8 5, 3,7 28,8 7,7 4,4 Fastighetsverksamhet Jord-, skogsbruk & fiske ,2,2,7,2 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 2 3, 2,4 3,8 22,4,,2,9, 23,3 27,3 9,2 24,5 34,8 38,5 3,3 Okänd verksamhet Energi & miljö Finans & försäkring ,8,,,,7, Småhus Flerbostadshus ,3%

7 4 Säve 9 7 3,4 3 personer 33 2,8 2, % 2% 4% % 8% % , 4 personer 9, , 5+ personer antal hushåll ,3,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,4 9,3 29,4 (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn ,4 3, , ,8 2 och äldre ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 53 % Låg + Medel + Okänt 4 3 3, Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 2,2, ålder Iran 23,9 2, Somalia Bosnien - Hercegovina,4,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland 39,5,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen 9,7, Antal ersatta dagar per person Syrien 23,9, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet,8 2,4 Indien, 25,5 Nettoflytt 45 2 Övriga länder 87 7,3 2,3 Födelseöverskott , 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Döda Födda 4 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 % Utl. bakgr. 2,3,3 5,2 * PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 2 2,5 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % ,5 person 29 28, 43, ,7 2 personer , , , Barnhushåll Ålder Kvinnor Män Samtliga , Sv. bakgr. 3,4 3, 2, Samtliga 29,4 2,5 2,4 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

8 4 Säve 27 3,7% 88,% BEHÖRIGA MINST TILL 8,9% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA - 94 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,8 4,8 Yrkesf , 84, ,9 9,4 7 4,2 5,2 ES , ,5 8, ,,4 EK, HU, SA ,7 82, ,4 3, ,9, NA, TE ,9 79, ,7 22, , ,7 5, ,8 9 9, 48 4,8 3,2 Född utoml. 29,3,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve. 3 2,3 3, , M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,2 % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 22,4 7, 4,9 5,4 2,9,7,, 84, 2 25,7 4,5 2, 23,8 3, 4, 7,4 3,7, 84,8 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9, 7,8 FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) 73,4 Nattbef ,9 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, ,8 7, , 4, ,4 8, 89, ,4 24, ,5 7,4 9,5 Dagbef ,8 27, , 2, , 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,8 7, , 77, ,9 2, Utl. Bakgr ,2 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr ,7 84,9 Antal Antal % % Tillverkning & utvinning Transport & magasinering ,4 7,4,7 5,9 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Vård & sociala tjänster Utbildning , 7,7 5,5,5 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Företagstjänster Handel Byggverksamhet ,8 3,3 9,,3,9 4,5 Hyresrätt Allmännyttan Övriga ,4, 3,4 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Jord-, skogsbruk & fiske ,,2 Bostadsrätt ,3 28, % % % % Kulturella & pers. tjänster ,2 4,8 Äganderätt ,4 7, , 7,8 2, 7,9, 27, 3,9 Hotell & restaurang Offentlig förv. & försvar , 5,4 5,3 Tot. bostäder ,7 3,7 32,, 4,4 Okänd verksamhet Info. & kommunikation ,2 3,3, NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 3,9,2 7,8 4,2 22,4,,2,9 3, 23, 29,4 7,2 24,5 34,8 38,5 3,3 Fastighetsverksamhet Finans & försäkring Energi & miljö ,2,3,2,7,,7 Småhus Flerbostadshus ,%

9 47 Kärra ,8 3 personer 2 4,5 2, % 2% 4% % 8% % , 4 personer 895 2,, ,4 5+ personer antal hushåll ,5,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,9 2,3 23, (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn , , ,8 2 och äldre ,2 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,7% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 39 % Låg + Medel + Okänt , Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 2, 2,2, ålder Iran 58,5 2, Somalia Bosnien - Hercegovina 4 5,,4,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland,5,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 33,2, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen 73,7, Antal ersatta dagar per person Syrien 34,3, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet 33,3,8 2,9 Indien 38,4, 25,5 Nettoflytt 4 Övriga länder 79 7,2 2,3 Födelseöverskott ,7 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Födda 99 4 Döda 8 ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 % Utl. bakgr. 33, 4,8 24, * PERSONER I SNITT 78 FOLKMÄNGD 2 2,5 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % , person ,5 43, ,7 2 personer 58 27,4 27, , ,5 Barnhushåll 55 3,8 2 2 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,8 Sv. bakgr. 27,4 4,9 2, Samtliga 29, 4,9 2,9 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

10 47 Kärra 27 3,% 87,7% BEHÖRIGA MINST TILL 59,9% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 97-8 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,5 4,8 Yrkesf ,7 84, ,2 9,4 3, 5,2 ES , , 8, ,,4 EK, HU, SA ,3 82, , 3, ,9, NA, TE ,9 79, ,4 22, , , 5, ,8 8,5 744,8 3,2 Född utoml ,9,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve ,5 3, , M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt - 5 5,3 % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 2,9,8 2,9 3, 5, 5,3 3,4 7,5,9 84, 2 2,3 3,2 39,3 4,5 4, 7,4 8,9, 82, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, ,7 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9, 4, FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) 7,4 Nattbef ,4 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, ,9 7, ,7 4, ,5 8, 77, , 24, ,3 7,4 9,5 Dagbef ,5 27, ,4 2, ,5 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,4 7, ,7 77, ,8 2, Utl. Bakgr ,7 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr , 84,9 Antal Antal % % Handel Transport & magasinering ,5 7,,9 5,9 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Utbildning Tillverkning & utvinning ,9 7,8,5,7 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Vård & sociala tjänster Företagstjänster Byggverksamhet ,9,,4 5,5,3 4,5 Hyresrätt Allmännyttan Övriga ,7, 5,7 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Kulturella & pers. tjänster ,2 4,8 Bostadsrätt , 28, % % % % Info. & kommunikation ,4 Äganderätt ,8 7, ,2 2, 7,9 3, 2, 3,9 Hotell & restaurang Fastighetsverksamhet ,8,,7 Tot. bostäder ,8 3,2 3,7 3, 5,5 4,4 Okänd verksamhet Energi & miljö 3 55,7,,,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 32,7 9,9 8,2,8 22,4,,2,9 7,3 22, 7,5 24,5 34,8 38,5 3,3 Finans & försäkring Jord-, skogsbruk & fiske Offentlig förv. & försvar ,5, 4,5,,2 5,3 Småhus Flerbostadshus ,%

11 48 Rödbo 8 9, 3 personer 5, 2, % 2% 4% % 8% % personer 8 9,4, ,8 3,8 5+ personer antal hushåll 34 35,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,3 9, 28,8 (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn 7 8 4,8 2, , ,9 2 och äldre , ANDEL FÖDDA I Samtliga ,7% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 54 % Låg + Medel + Okänt 9 3, Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 2,2, ålder Iran, 2, Somalia Bosnien - Hercegovina,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader + Finland,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen, Antal ersatta dagar per person Syrien, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet,8 2 Indien, 25,5 Nettoflytt Födelseöverskott Födda Övriga länder 7,,7 2,3 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Döda 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 % Utl. bakgr. 2,5 2,5, * * Inklusive justering. 27 PERSONER I SNITT 94 FOLKMÄNGD 2 2,7 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % 5 5, person 8 24,5 43, ,2 2 personer 7 27, , ,7 Barnhushåll 8 33, 2 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,3 Sv. bakgr. 29, 23, 2, Samtliga 28,3 2,2 2 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

12 48 Rödbo 27 2,8% 8,8% BEHÖRIGA MINST TILL 22,8% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA - 94 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,8 Yrkesf. 9 8,8 84, ,8 9,4 5,2 ES 9 8, ,7 8, ,8,4 EK, HU, SA 9 8,8 82, , 3,8. 8 2,9, NA, TE 9 8,8 79, ,5 22, , 8-4 2,8 5, ,8 27 7,8 27 7,8 3,2 Född utoml.,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve. 3, ,7 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,3 % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 28,5 5, 2,8 8,5 5,, 5, 8,,9 8,7 2 33,3 4, 3, 24,2 4,4 8,5,2, 77,9 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, ,5 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9, 98,3 FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) 73, Nattbef ,3 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, , 7, , ,4 8, 97, ,8 24, , 7,4 9,5 Dagbef ,7 27, ,3 2, ,9 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,2 7, ,9 77, , 2, Utl. Bakgr , 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr , 84,9 Antal Antal % % Handel Byggverksamhet ,4,4,9 4,5 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster Transport & magasinering , 7,4,3 5,9 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Kulturella & pers. tjänster Vård & sociala tjänster Hotell & restaurang ,, 4,8 5,5 Hyresrätt Allmännyttan Övriga , 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Tillverkning & utvinning ,8,7 Bostadsrätt, 28, % % % % Jord-, skogsbruk & fiske 4,8,2 Äganderätt ,4 7, ,3, 2, 7,9 2, 4, 3,9 Info. & kommunikation Okänd verksamhet 5 2,2,, Tot. bostäder , 4,4 3,7 2, 8, 4,4 Finans & försäkring Utbildning 42,2,,5 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 3 2,4 7,, 22,4,,2,9, 2, 4,3 24,5 34,8 38,5 3,3 Energi & miljö Fastighetsverksamhet Offentlig förv. & försvar ,2,2 3,,7,7 5,3 Småhus Flerbostadshus ,%

13 49 Skogome , 3 personer 4,2 2, % 2% 4% % 8% % ,9 4 personer 87,5, ,8 3,9 5+ personer antal hushåll ,9,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,9 2, 23, (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn ,3 4, , ,2 2 och äldre ,9 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 35 % Låg + Medel + Okänt , Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 2,2, ålder Iran 45,7 2, Somalia Bosnien - Hercegovina 2 3,8,,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland 4,5,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 27,, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen 28,, Antal ersatta dagar per person Syrien 2 3,9, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet 5,,8,4 Indien, 25,5 Nettoflytt 53 Övriga länder 2 7,7 2,3 Födelseöverskott , 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Födda 2 4 Döda 5 ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 % Utl. bakgr.,,4 4, * PERSONER I SNITT 2 4 FOLKMÄNGD 2 2,3 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % 2 4 2, person 42 37, 43, , 2 personer 298 2,3 27, , , Barnhushåll Ålder Kvinnor Män Samtliga ,2 Sv. bakgr. 2,9 4,5 7, Samtliga 9,5,4 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

14 49 Skogome 27 4,% 95,% BEHÖRIGA MINST TILL 28,5% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 2 - ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,8 Yrkesf , 84, ,5 9,4 5,2 ES , ,2 8, ,8,4 EK, HU, SA , 82, , 3,8 27 4,5, NA, TE , 79, , , , 5, ,8 5,4 59 4,8 3,2 Född utoml. 35 2,,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve. 2,9 3, ,5 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,9 % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 23,2 8,5 4,4 2,,7,,4 8, 2, 82, 2 2,7 8, 3,2 3,9 5, 5,3 4,3 2,5, 8,8 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, ,2 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9, 42,7 FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) 9,8 Nattbef ,3 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, ,2 7, , 4, ,4 8, 32, ,7 24, , 7,4 9,5 Dagbef ,9 27, , 2, ,5 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,7 7, ,5 77, , 2, Utl. Bakgr ,5 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr , 84,9 Antal Antal % % 44 79,4 5,3 3% ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Offentlig förv. & försvar Vård & sociala tjänster Fastighetsverksamhet ,4 5,5 ÄGARKATEGORI ,9,7 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Utbildning 59 27,4,5 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Byggverksamhet Tillverkning & utvinning Hotell & restaurang ,9 3,3 4,5,7 Hyresrätt Allmännyttan Övriga ,2, 24,2 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Företagstjänster 27 3,,3 Bostadsrätt , 28, % % % % Kulturella & pers. tjänster ,2 4,8 Äganderätt ,2 7, ,, 2, 7,9 3,2 25, 3,9 Transport & magasinering Jord-, skogsbruk & fiske ,3,4 5,9,2 Tot. bostäder ,9 7,5 3,7 43, 28,5 4,4 Handel Info. & kommunikation 4 58,5,9 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 2,3 7,5 5,9 9, 22,4,,2,9 5,4 3 39,2 3,2 24,5 34,8 38,5 3,3 Okänd verksamhet Energi & miljö Finans & försäkring ,,7,7,,7, Småhus Flerbostadshus

15 4 Brunnsbo ,3 3 personer 388 2,5 2, % 2% 4% % 8% % personer 4 3,4, ,4 3,2 5+ personer antal hushåll ,5,,, MEDELINKOMST 25 (kr) , 22,3 22,4 (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn , , ,8 2 och äldre ,8 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 284 % Låg + Medel + Okänt , Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 237 3,2 2,2, ålder Iran 35 4, 2, Somalia Bosnien - Hercegovina 8 88,5 2,,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland 85,2,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 37,9, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen 9,9, Antal ersatta dagar per person Syrien 98,3, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet 5 2,,8 28, Indien 73 2,3, 25,5 Nettoflytt 3 4 Övriga länder 73 2,3 Födelseöverskott , 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Döda Födda ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga % Utl. bakgr. 35,4 24,8 29,8 * PERSONER I SNITT 7 34 FOLKMÄNGD 2 2,4 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % ,4 person , , 2 personer 77 25, 27, , ,3 Barnhushåll 87 27,9 2 Ålder Kvinnor Män Samtliga , Sv. bakgr. 32, 2,8 27, Samtliga 34, 23,4 28, 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

16 4 Brunnsbo 27 7,2% 85,% BEHÖRIGA MINST TILL 7,2% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 9-7 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,3 4,8 Yrkesf , 84, ,4 9, ,8 5,2 ES , , 8, ,2,4 EK, HU, SA ,4 82, ,3 3, ,8, NA, TE , 79, ,2 22, , ,2 5, ,8 27 4,2 23,8 3,2 Född utoml. 5 23,2,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve , 3, ,2 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt - % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 5,9 4,4 3,4 29, 9,9 9,9 8, 2,9 73,3 2 8,2 5, 38,2 7,2,7, 9,3, 74, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9, 3,9 FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) Nattbef ,5 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, ,3 7, ,4 4, ,8 8, 9, ,5 24, ,8 7,4 9,5 Dagbef ,4 27, ,8 2, ,3 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,5 7, , 77, , 2, Utl. Bakgr ,3 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr , 84,9 Antal Antal % % Handel Tillverkning & utvinning , 3,,9,7 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Byggverksamhet Företagstjänster ,8 5, 4,5,3 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Utbildning Transport & magasinering Hotell & restaurang ,8 7, 4,5,5 5,9 Hyresrätt Allmännyttan Övriga , 4,8 27, 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Vård & sociala tjänster ,4 5,5 Bostadsrätt 2 7 9,3 28, % % % % Kulturella & pers. tjänster , 4,8 Äganderätt ,8 7, ,5 8,2 2, 7,9 4,9 28,7 3,9 Energi & miljö Fastighetsverksamhet ,,7,7 Tot. bostäder , 7, 3,7 34, 7,3 4,4 Finans & försäkring Info. & kommunikation , 4,4, NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 27,7 3, 2, 22,4,,2,9 4, 2,2 29, 22,9 24,5 34,8 38,5 3,3 Okänd verksamhet Jord-, skogsbruk & fiske Offentlig förv. & försvar ,5 4,,,2 5,3 Småhus Flerbostadshus ,2%

17 42 Backa ,2 3 personer 44 2, % 2% 4% % 8% % ,3 4 personer 4,, ,7 3, 5+ personer antal hushåll ,3,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,2 2,8 (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn 228, , ,5 2 och äldre ,5 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,5% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 293 % Låg + Medel + Okänt , Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 34 4,3 2,2, ålder Iran 344 4,3 2, Somalia Bosnien - Hercegovina ,7 3,2,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland 93,2,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 23 2,7, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen 82,, Antal ersatta dagar per person Syrien 7,8, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet 8,3,8 3,2 Indien 9,, 25,5 Nettoflytt Födelseöverskott Födda Övriga länder ,9 38,5 2,3 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Döda 42 ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 % Utl. bakgr. 3,5 24, 3,2 * PERSONER I SNITT 8 23 FOLKMÄNGD 2 2,3 PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % ,4 person 23 3,8 43, ,4 2 personer ,8 27, , ,8 Barnhushåll ,9 2 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,9 Sv. bakgr. 35, 25,5 3, Samtliga 35,9 2 3,2 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

18 42 Backa 27 8,5% 84,8% BEHÖRIGA MINST TILL 58,% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 9-7 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,5 4,8 Yrkesf ,8 84, ,7 9, , 5,2 ES ,2 8, ,,4 EK, HU, SA ,3 82,4 5 -,4 3, ,8, NA, TE ,5 79, , 22, , ,5 5, ,8 22 3,4 58, 3,2 Född utoml ,9,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve ,3 3, - 2, M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt - 3 3, % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 3,9 2,5 37,4 9,,5 9,2 9,3 2,8 2 7,5 5, 2,3 45,7,3 5,8 5,8 7,8, 7, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, ,5 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 8,7 9, FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas),2 Nattbef ,9 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, ,5 7, , 4, , 8, 85, ,9 24, , 7,4 9,5 Dagbef , 27, ,7 2, ,5 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,3 7, ,3 77, , 2, Utl. Bakgr ,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr ,2 84,9 Antal Antal % % Handel Företagstjänster ,8 3,9,9,3 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Transport & magasinering Byggverksamhet ,8 4,5 5,9 4,5 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Tillverkning & utvinning Vård & sociala tjänster Utbildning ,8 7,,3,7 5,5,5 Hyresrätt Allmännyttan Övriga ,2 45,8 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Kulturella & pers. tjänster , 4,8 Bostadsrätt 32,3 28, % % % % Hotell & restaurang ,3 Äganderätt 5 5 8,5 7, ,9 3,9 2, 7,9 5,7 24,9 3,9 Info. & kommunikation Fastighetsverksamhet ,8,4,7 Tot. bostäder ,4 3,7 27,2, 4,4 Energi & miljö Okänd verksamhet ,,4,7, NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män,5 7,7 5,3 22,4,,2,9 8,8 22, 24,8 9,3 24,5 34,8 38,5 3,3 Jord-, skogsbruk & fiske Finans & försäkring Offentlig förv. & försvar ,,2, 5,3 Småhus Flerbostadshus ,%

19 43 Skälltorp ,9 3 personer 47,9 2, % 2% 4% % 8% % , 4 personer 438,3, ,8 2, 5+ personer antal hushåll ,9,,, MEDELINKOMST 25 (kr) ,9 9,4 2 (barnen under 8 år) Hushåll med 3 barn eller fler Ensamstående med barn 3 2, 3, , ,2 2 och äldre ,2 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,8% UTLANDET BILINNEHAV 25 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG UTRIKES FÖDDA EFTER HDI OCH TID I SVERIGE Antal bilar per personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG -4 år 5-9 år - år 352 % Låg + Medel + Okänt , Hög + Mycket hög PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I 2 25, Antal % % PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 9 2,2 2,2, ålder Iran 344 3,9 2, Somalia Bosnien - Hercegovina 79 25,9 2,8,4,3 Personer med registrerat bistånd - varav i minst månader Finland 95 2,2,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 28 3,, OHÄLSOTAL 2 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 2 Polen,2, Antal ersatta dagar per person Syrien 7,8, FÖRÄNDRING 2 FÖRÄNDRING 23-2 Turkiet 55,,8 3,4 Indien 59,7, 25,5 Nettoflytt Övriga länder 442,4 2,3 Födelseöverskott ,8 25,2 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 2 Döda Födda 2 97 ANDEL UTL. BAKGRUND 2 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 % Utl. bakgr. 39, 25,7 32,5 * PERSONER I SNITT 8 78 FOLKMÄNGD 2 2, PER HUSHÅLL kr MEDELINKOMST * Inklusive justering. 27 BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2 HUSHÅLL 2 INKOMSTFÖRD. 25 JÄMFÖRT MED 2-4 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga % Personer i hushållet Antal hushåll % % , person , 43, , 2 personer ,9 27, , Barnhushåll 853 2, 2 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,8 Sv. bakgr. 3,3 24,8 3, Samtliga 38, 25,3 3,4 34, Samtliga i 3, 2,2 25,5-2tkr 2tkr - 374tkr 374tkr -

20 43 Skälltorp 27 7,% 8,% BEHÖRIGA MINST TILL 5,2% BOSTÄDER ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 97-8 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 2 GYMNASIEBEHÖRIGHET 2 BYGGNADSÅR I - ÅRSINTERVALL 2 (exklusive specialbostäder och uppgift saknas) Kvinnor Män Samtliga % % Kvinnor Män Samtliga % % År Småhus Flerbostad % % ,8 4,8 Yrkesf , 84, ,2 9, ,7 5,2 ES , 8, ,3,4 EK, HU, SA , ,2 3, ,, NA, TE ,7 79, , 22, , , 5, ,8 34 4,, 3,2 Född utoml ,3,9 KOMMUNALVALET 24 JÄMFÖRT MED Född i Sve ,9 3, , M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt - 5 5, % UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 24 5, 3, 34,8 7,8,,4,7 73,7 2 8,7 5, 3,2 43, 5,9, 8,9, 75,3 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 2 % 4,3 3, ,3 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 9,2 9, FÖRVÄRVSARBETANDE 2 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV % ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 2 Kvinnor Män Samtliga % % (exklusive uppgift saknas) 8,8 Nattbef ,4 5,9 Kvm Småhus Flerbostad % % Ggb 7, ,3 7, ,2 4, ,7 8, 7, , 24, ,8 7,4 9,5 Dagbef ,2 27, ,8 2, ,9 3,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,3 7, ,2 77, ,5 2, Utl. Bakgr ,9 3,4 Dagbefolkn. Nattbefolkning Sv. Bakgr ,4 84,9 Antal Antal % % Handel Transport & magasinering ,3 9,,9 5,9 ÄGARKATEGORI 2 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Vård & sociala tjänster Utbildning ,4 9,4 5,5,5 Småhus Flerbostad % % ANDEL (%) HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 2 Eftergymnasial Tillverkning & utvinning Byggverksamhet Hotell & restaurang ,5 5,5,7 4,5 Hyresrätt Allmännyttan Övriga ,2 2,5 2, 54,3 2, 27,8 Förgymnasial 3 år och längre Offentlig förv. & försvar ,7 5,3 Bostadsrätt , 28, % % % % Företagstjänster ,4,3 Äganderätt ,2 7, ,9 2,2 2, 7,9,9 24,5 3,9 Energi & miljö Kulturella & pers. tjänster ,2 3,,7 4,8 Tot. bostäder ,9,4 3,7 2,8,2 4,4 Fastighetsverksamhet Finans & försäkring ,8,9,7, NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Kvinnor Män 32,7 3, 2,3 4,8 22,4,,2,9,5 2,5 25,3 8, 24,5 34,8 38,5 3,3 Info. & kommunikation Okänd verksamhet Jord-, skogsbruk & fiske ,5,9,2,,2 Småhus Flerbostadshus ,5%

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet 2019 områdesfakta 131 140 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 4 3 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet 215 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 215 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 1 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 1 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2010 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2010 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 21 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 217 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 211 - områdesfakta I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och äldre Materialet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område, med fokus på de äldre, och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 211 - områdesfakta I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och äldre Materialet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område, med fokus på de äldre, och

Läs mer

Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret

Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret Jonas.fellstrom@borlange.se 0243-74303 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Folkmängd i Borlänge kommun 1968-2017 51964 42781 Borlänge

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar., Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp och övrig

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män Norrköping Kommunfakta 2007 2008 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor antal Procentuell fördelning Procentuell fördelning

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun,, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal Norrköping Kommunfakta 2006 2007 2006-06-12 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor Totalt antal Procentuell fördelning

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista

Närområdesprofil Område: Kista Närområdesprofil Område: Kista Aktuell kommun: Stockholm Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Utländsk Förvärvs- Köpkraft Boendetyp Hushåll/fordon Arbets- Befolkning bakgrund Hushåll arbetande

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 34 34 33 33 32 32 28 21 212 214 216 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring från 28

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 1 11 11 1 1 9 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 14 138 136 134 132 13 128 126 124 122 12 118 28 21 212 214 216 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 19 1 1 1 1 1 17 17 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo Kompassen 2016 SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2016-11-16 Inledning Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där dagens behov inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 31 31 3 3 9 9 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 29 8 29 29 4 29 2 29 28 8 28 28 4 28 2 28 21 212 214 21 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 7 7 7 7 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 14 13 8 13 13 4 13 2 13 12 8 12 12 4 28 21 212 214 21 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 13 8 13 13 4 13 2 13 12 8 12 12 4 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 1 7 1 7 7 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 31 3 3 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 9-1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 9 9 9 9 9 9 1 1 3 7 9 + Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 9 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 9-1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 33 33 3 3 31 9 1 1 1 3 7 9 + Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 9 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 9-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 11 9 1 3 7 9 + Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 9 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer