Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgsbladet 2016 områdesfakta"

Transkript

1 Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram tills 21 då den fick ett helt nytt utseende. Göteborgsbladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område och är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden. Så förvandlas personer till områdesstatistik! För att finnas med i statistiken måste man vara folkbokförd i Göteborgs kommun. Via folkbokföringen kopplas varje person till en fastighet. Varje fastighet är sedan kopplad till ett så kallat basområde (se figuren här till höger). Efter det är det möjligt att ta fram statistik för ett område. Statistiken som vi presenterar avser alltså endast folkbokförda personer i Göteborg. Det innebär t.ex. att asylsökande inte räknas med i befolkningssiffrorna. Göteborgs stad är indelad i 1 stadsdelsnämndsområden (SDN). Varje SDN är i sin tur indelad i ett antal primärområden. Totalt finns det 96 primärområden (PRI). Dessa är indelade i ännu mindre områden, så kallade basområden, som är den tredje och minsta byggstenen i stadens officiella områdesindelning. Totalt finns det ungefär 9 basområden i Göteborg. Målsättningen vid gränsdragningen för basområdena har varit att få en så likartad bebyggelse som möjligt. Hänsyn har tagits till fasta barriärer, markanvändning, Mer statistik! Mer statistik hittar du via vår hemsida. Sekretess All vår statistik sekretesshanteras. Det innebär att man inte ska kunna hitta en enskild person eller persons uppgifter. Källa Befolkningsprognosen kommer från Stadsledningskontoret och valstatistiken kommer ifrån Valmyndigheten. All övrig statistik kommer ifrån Statistiska centralbyrån (SCB). Har du frågor kring statistiken? Kontakta oss inom Analys och Statistik! Använd gärna siffrorna men uppge källa: Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs stadsledningskontor

2 Göteborgsbladet definitioner År Uppgifterna avser den 31 december om inget annat anges. Ohälsotal Antal dagar per person i befolkningen år med ersättning från Åldersstruktur Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukettårsklass utgör av den totala befolkningen. och aktivitetsersättning. Observera att jämförelse över tid inte är möjlig då antal Nettoflytt Skillnaden mellan antal inflyttade och utflyttade, kan vara positivt eller negativt. dagar som ingår i definitionen har ändrats vid ett flertal tillfällen. Födelsenetto Skillnaden mellan antal födda och antal döda. Arbetslöshet Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd. Definitionen av Justering vid I samband med att folkmängd och befolkningsförändringar avläses, görs öppet arbetslösa är personer registrerade vid arbetsförmedling inom befolkningsförändring även vissa korrigeringar i befolkningsregistret. Detta innebär att nettoflyttningar sökandekategori och födelseöverskott inte alltid summeras till den totala befolkningsförändringen. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande eller sysselsatt (vilka används som synonyma begrepp) Befolkningsprognos Göteborgs Stads befolkningsprognoser beräknas årligen för kommunen totalt räknas alla som bedöms ha utfört minst en timmes arbete per vecka under stadsdelar samt primärområden. Basår innebär senaste årets folkmängd. november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under Medborgarskap Om en person har flera medborgarskap prioriteras ett av dessa. I första hand mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår. redovisas svenskt medborgarskap, sedan i EES-länder (i fallande ordning) Utbildningsnivå Med förgymnasial utbildningsnivå menas folkskola eller grundskola samt de där därefter länder utanför EES (med vilka Sverige har socialförsäkrings- uppgift om utbildningsnivå saknas. Nationellt bedömer SCB att ca 7 av de konvention) och sist prioriteras övriga länder. med okänd utbildningsnivå egentligen skulle vara klassificerade med en Födda i utlandet/ Barn som fötts utomlands räknas som inrikes född om modern var folkbokförd förgymnasial utbildning. födelseland i Sverige vid barnets födelse. I tabellen över födelseländer redovisas de tio Gymnasiebehörighet För behörighet till yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och vanligaste länder i Göteborg, de behöver inte vara de vanligaste i området. matematik samt i ytterligare minst fem valfria ämnen. För behörighet till studie- Asylsökande är inte med eftersom personer som inte fått uppehållstillstånd tå förberedande d program krävs, utöver sv, en och ma, godkända d betyg i ytterligare inte heller är folkbokförda i området. minst nio ämnen, varav vissa obligatoriska beroende på programmets inriktning. Utländsk bakgrund Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes Yrkesf Yrkesförberedande program födda föräldrar. ES Estetiska programmet Inkomst Uppgifter om inkomster hämtas från de taxeringsuppgifter som SCB får via EK, HU, SA Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet Skatteverket. Här avses "sammanräknad förvärvsinkomst" som innefattar NA, TE Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst Kommunalvalet Endast de partier som är representerade i kommunfullmäktige i senaste ingår även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar mandatperioden redovisas. från Försäkringskassan. Nollinkomsttagare ingår. Dagbefolkning Personer som förvärvsarbetar med arbetsplats i området. Inkomstfördelning Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i området som ligger i en låg, Nattbefolkning Personer som förvärvsarbetar och är folkbokförda i området. medel eller hög inkomstklass. Inkomstklasserna är är skapade efter fördelningen Självförsörjningsgrad Kvoten mellan dag- och nattbefolkning. i Göteborg, 3 av invånarna hamnar i den låga klassen, 4 i mellanklassen Privat näringsliv Ej offentligt ägda företag/organisationer/stiftelser samt ospec. och 3 i den höga inkomstklassen. Branscher Branschindelning enligt SNI27. Näringsgren avser företagets/arbetsställets Medelinkomst Beräknas genom att inkomstsumman divideras med antal personer. huvudsakliga verksamhet. Variabeln redovisas efter 21 grupper som har slagits Bilinnehav Antal personbilar i trafik per 1 personer oavsett ålder. samman till 15 i tabellen. Familj Med familjer avses gifta, ej gifta med gemensamt barn samt ensamstående. Bostadsstatistiken Uppgifterna hämtas fr.o.m. år 213 från det nationella lägenhetsregistret, vilket Samboende utan gemensamt barn räknas således som två familjer, vilket omöjliggör jämförelser bakåt i tiden. I tabellen Byggnadsår redovisas inte innebär att antalet familjer och ensamstående överskattas. specialbostäder eller bostäder där uppgift om byggår saknas. Försörjningsstöd Antal personer 18 år eller äldre som under året erhållit ekonomiskt bistånd. Flerbostadshus Omfattar flerfamiljshus, specialbostäder ( för äldre/funktionshindrade, Biståndet avser hela hushållet men normalt kan endast en person registreras studentbostäder och övriga specialbostäder) och "övrig hustyp". som mottagare. Småhus Omfattar en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus. Använd gärna siffrorna men uppge källa: Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs stadsledningskontor

3 SDN 14 NORRA HISINGEN , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,2 1 person ,6 42, ,5 2 personer , 28, ,3 3 personer ,3 12, , 4 4 personer ,8 1, ,6 5+ personer ,3 6, ,2 Totalt antal hushåll , 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,3 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,9 Barnhushåll ,5 23, , (barnen under 18 år) ,4 Hushåll med 3 barn eller fler 843 4, 3, ,2 Ensamstående med barn ,8 4, , ,8 2 och äldre ,3 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,8 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 351 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 972 2, 2,2, ålder Iran ,8 2, Somalia 412,8 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 975 2, 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 936 1,9 1,2 Jugoslavien 924 1,9 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 423,9 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 389,8,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien 296,6,8 27, Kina 222,4,6 25,9 Nettoflytt Övriga länder ,8 11,9 Födelseöverskott Totalt ,8 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda 585 Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 Utl. bakgr. 36,1 24,4 3,3 Totalt* ,7 Sv. bakgr. 3,9 18,7 24, Samtliga 33,1 21, 27, 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9

4 SDN 14 NORRA HISINGEN BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 5,9 85,1 34,6 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,5 5,7 Yrkesf ,1 82, ,8 19, ,9 5,8 ES ,4 81, ,6 8, ,3 69 6,9 EK, HU, SA ,88 79, ,5 14, ,4 6, NA, TE , 78, ,6 22, ,8 12, ,9 6, ,4 5, Född utoml ,7 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED ,7 3,2 Född i Sve ,6 3, ,5 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,5 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,3 6, 3,2 3,8 7,4 74 6,4 64 1,4 8,6 86 1, ,2 21 2,8 1 6, 3, 38,8 5,5 5,2 6,3 1,2, 77,1 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,2 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 35, FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 68,9 Nattbef ,5 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,4 69, , 14, ,4 79,4 78, ,3 24, ,2 75,8 69,6 Dagbef ,7 27, ,2 2, ,4 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,7 7, ,7 76, ,9 12,2 Utl. Bakgr ,5 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr , 84,3 Antal Antal Handel ,1 12,3 Tillverkning & utvinning ,1 11,6 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Transport & magasinering ,9 6,1 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,4 14,8 Småhus Flerbostad Totalt Byggverksamhet ,7 4,4 Hyresrätt ,1 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Vård & sociala tjänster ,6 15,2 Allmännyttan ,3 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Utbildning ,9 1,6 Övriga ,8 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Offentlig förv. & försvar ,5 5,4 Bostadsrätt ,9 27,7 Hotell & restaurang , 4,9 Äganderätt ,99 17, , 24,4 5,2 8, Kulturella & pers. tjänster ,7 4,8 Tot. bostäder ,6 1,8 24, 36,9 Fastighetsverksamhet ,6 1, ,6 12,2 29,7 4,9 Info. & kommunikation ,3 4,8 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,9 15,3 16,5 26,9 Energi & miljö ,1, ,8 25, 11,4 23,8 Jord-, skogsbruk & fiske 73 56,2, ,7 13,2 22,9 34,4 Okänd verksamhet ,8,9 Småhus Ki Kvinnor 13,6 12,1 1 26,8 38, Finans & försäkring ,2 12 1,6 16 Flerbostadshus Män 15,8 14,3 19, 3,9 Totalt Totalt ,9

5 45 Tuve , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,2 1 person ,9 42, ,2 2 personer ,7 28, ,2 3 personer ,7 12, ,9 4 personer ,2 1, ,3 5+ personer 291 7,5 6, ,1 Totalt antal hushåll , 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,5 Barnhushåll ,6 23, ,5 (barnen under 18 år) , Hushåll med 3 barn eller fler 16 4,1 3, ,9 Ensamstående med barn 197 5,1 4, , ,7 2 och äldre ,6 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,2 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 353 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 125 1,4 2,2, ålder Iran 189 2,1 2, Somalia 67,7 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 17 1,2 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 282 3,1 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 117 1,3 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 54,6 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet 18 1,2,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien 5,5,8 27,4 Kina 3,3,6 25,9 Nettoflytt Övriga länder 96 9,99 11,9 Födelseöverskott 26 Totalt ,2 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda 11 5 Döda 84 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga Utl. bakgr. 37,4 25,6 31,6 Totalt* ,4 Sv. bakgr. 31,8 18, 24, Samtliga 33,9 2,8 27,4 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9

6 45 Tuve BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 5,2 82,7 5,1 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,9 5,7 Yrkesf ,7 82, ,8 19, ,2 5,8 ES ,7 81, ,5 8, ,9 69 6,9 EK, HU, SA ,88 79, ,5 14, ,5 6, NA, TE ,5 78, ,1 22, ,9 12, ,2 6, ,3 5, Född utoml , 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED , 3,2 Född i Sve ,4 3, ,2 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,1 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,3 7,8 3,3 3 29,4 7,8 78 7, 7 9,2 92 7,4 74 1, , ,1 1 7, 2,8 36,3 5,1 5,8 5,7 13,6, 78,1 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 39, FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 67,5 Nattbef ,1 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,3 69, ,7 14, ,1 79,4 79, ,5 24, , 75,8 69,6 Dagbef ,2 27, ,4 2, ,2 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,4 7, ,1 76, ,9 12,2 Utl. Bakgr ,8 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,8 84,3 Antal Antal Transport & magasinering ,2 6,1 Byggverksamhet ,1 4,4 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Handel ,5 12,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Vård & sociala tjänster ,7 15,2 Småhus Flerbostad Totalt Utbildning , 1,6 Hyresrätt ,3 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Företagstjänster ,6 14,8 Allmännyttan ,4 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Info. & kommunikation ,9 4,8 Övriga ,9 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Tillverkning & utvinning ,7 11,6 Bostadsrätt ,2 27,7 Kulturella & pers. tjänster ,5 4,8 Äganderätt ,5 17, ,2 24,4 3,9 8, Hotell & restaurang ,4 4,9 Tot. bostäder ,5 1,8 24, 36,9 Offentlig förv. & försvar ,8 5, ,1 12,2 28,2 4,9 Fastighetsverksamhet ,3 1,7 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER , 15,3 17,6 26,9 Okänd verksamhet 7 32,8, ,8 25, 15,7 23,8 Jord-, skogsbruk & fiske 6 8,2, ,7 13,2 22,6 34,4 Energi & miljö ,1,8 Småhus 3 2 Ki Kvinnor 13,8 12,1 1 26,9 38, Finans & försäkring ,2 12 1,6 16 Flerbostadshus Män 15,7 14,3 18,3 3,9 Totalt Totalt ,6

7 46 Säve , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,1 1 person ,2 42, ,6 2 personer ,5 28, ,6 3 personer ,2 12, ,9 4 personer ,2 1, ,4 5+ personer 71 7,9 6, ,7 Totalt antal hushåll 896 1, 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,1 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,8 Barnhushåll ,9 23, ,8 (barnen under 18 år) ,2 Hushåll med 3 barn eller fler 27 3, 3, ,6 Ensamstående med barn 27 3, 4, , ,8 2 och äldre ,3 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,6 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 55 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak.... 2,2, ålder Iran 15,6 2, Somalia.... 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina.... 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 39 1,6 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien.... 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 15,6 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien....,8 22,5 Kina....,6 25,9 Nettoflytt 35 1 Övriga länder 183 7,6 11,9 Födelseöverskott 18 8 Totalt ,6 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda 29 6 Döda 11 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 Utl. bakgr. 23,1 17,2 19,8 Totalt* 53 15,5 Sv. bakgr. 32,3 14,8 23, Samtliga 3,7 15,2 22,5 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9 1

8 46 Säve BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 3,7 9,9 2,5 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,5 5,7 Yrkesf ,9 82, ,5 19, ,8 5,8 ES ,9 81, ,2 8, ,3 69 6,9 EK, HU, SA ,99 79, ,2 14, , 6, NA, TE ,4 78, ,9 22, ,6 12, ,7 6, ,8 5, Född utoml ,2 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED ,2 3,2 Född i Sve ,7 3, ,7 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,8 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,4 7,1 4,9 15,4 2,9 29 4, ,7 11, 1, , 21 25,7 1 4,5 2,6 23,8 3,1 4, 7,4 13,7, 84,8 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,3 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 82,9 FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 71,9 Nattbef ,5 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,7 69, ,1 14, , 79,4 88, ,6 24, ,5 75,8 69,6 Dagbef , 27, ,6 2, ,6 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,4 7, ,2 76, ,3 12,2 Utl. Bakgr ,4 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,1 84,3 Antal Antal Tillverkning & utvinning ,3 11,6 Transport & magasinering ,1 6,1 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,6 1,6 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Vård & sociala tjänster ,8 15,2 Småhus Flerbostad Totalt Företagstjänster ,9 14,8 Hyresrätt ,1 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Handel ,7 12,3 Allmännyttan, 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Byggverksamhet ,1 4,4 Övriga ,1 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Jord-, skogsbruk & fiske ,9,2 Bostadsrätt ,7 27,7 Offentlig förv. & försvar ,6 54 5,4 Äganderätt ,2 17, ,3 24,4 2,3 8, Kulturella & pers. tjänster ,8 4,8 Tot. bostäder ,6 1,8 23,7 36,9 Hotell & restaurang ,7 4, ,1 12,2 31,2 4,9 Okänd verksamhet ,1,9 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,6 15,3 15,9 26,9 Fastighetsverksamhet ,1 1, , 25, 11,8 23,8 Info. & kommunikation ,6 4, ,1 13,2 22,1 34,4 Finans & försäkring ,4 1,6 Småhus Ki Kvinnor 9, ,1 1 27,8 38, Energi & miljö ,4 14,8 8 Flerbostadshus Män 16,3 14,3 16,9 3,9 Totalt Totalt ,1

9 47 Kärra , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,1 1 person ,6 42, ,2 2 personer , 28, ,6 3 personer 67 14,6 12, ,1 4 personer 89 21,4 1, ,8 5+ personer 36 7,4 6, ,1 Totalt antal hushåll , 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,7 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,5 Barnhushåll ,3 23, ,5 (barnen under 18 år) ,3 Hushåll med 3 barn eller fler 193 4,6 3, ,4 Ensamstående med barn 26 5, 4, , ,9 2 och äldre , ANDEL FÖDDA I Samtliga ,1 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 384 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 11,9 2,2, ålder Iran 162 1,5 2, Somalia 14,1 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 139 1,3 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 165 1,5 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 131 1,2 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 69,6 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet 34,3,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien 3,3,8 21,5 Kina 44,4,6 25,9 Nettoflytt 25 6 Övriga länder 72 6,7 11,9 Födelseöverskott 8 4 Totalt ,1 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda 17 Döda 99 2 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga Utl. bakgr. 33, 14,4 23,9 Totalt* ,8 Sv. bakgr. 26, 15,4 2, Samtliga 27,9 15,1 21,5 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9 18

10 47 Kärra BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 3,4 87,6 6,5 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,4 5,7 Yrkesf ,6 82, ,3 19, ,4 5,8 ES ,8 81, , 8, ,9 69 6,9 EK, HU, SA ,88 79, , 14, ,2 6, NA, TE , 78, ,4 22, ,5 12, ,4 6, ,6 5, Född utoml ,1 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED , 3,2 Född i Sve ,7 3, , 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,3 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA 214 2,9 6,8 2,9 31, 5,6 56 5, ,4 7,5 75,9 9 84, 21 23,5 1 6,3 3,2 39,3 4,5 4,1 7,4 8,9, 82, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,7 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 46,6 FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 7,8 Nattbef ,7 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,7 69, ,7 14, ,8 79,4 75, ,1 24, ,6 75,8 69,6 Dagbef ,8 27, ,3 2, ,7 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,6 7, ,5 76, , 12,2 Utl. Bakgr , 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,3 84,3 Antal Antal Handel ,7 12,3 Utbildning ,2 1,6 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Transport & magasinering ,4 6,1 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Vård & sociala tjänster ,5 15,2 Småhus Flerbostad Totalt Tillverkning & utvinning ,9 11,6 Hyresrätt ,7 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Företagstjänster ,6 14,8 Allmännyttan, 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Byggverksamhet ,7 4,4 Övriga ,7 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Kulturella & pers. tjänster ,2 4,8 Bostadsrätt ,2 27,7 Hotell & restaurang ,8 4,9 Äganderätt ,1 17, ,8 24,4 3,9 8, Info. & kommunikation ,5 4,8 Tot. bostäder ,2 1,8 2,7 36,9 Fastighetsverksamhet ,6 1, ,9 12,2 28,8 4,9 Okänd verksamhet 1 26,5,9 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,1 15,3 15, 26,9 Energi & miljö 8...., , 25, 7,5 23,8 Finans & försäkring ,5 1, , 13,2 21,8 34,4 Jord-, skogsbruk & fiske......,2 Småhus Ki Kvinnor 8, ,1 1 26,7 38, Offentlig förv. & försvar ,7 47 5,4 54 Flerbostadshus 12 Män 13,2 14,3 16,7 3,9 Totalt Totalt ,8

11 48 Rödbo 924 2, kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,2 1 person 75 22,5 42, , 2 personer ,3 28, ,3 3 personer 52 15,6 12, , 4 personer 65 19,5 1, ,8 5+ personer 3 9, 6, ,4 Totalt antal hushåll 333 1, 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) , Ålder Kvinnor Män Samtliga ,3 Barnhushåll ,3 23, ,4 (barnen under 18 år) ,7 Hushåll med 3 barn eller fler 2 6, 3, ,7 Ensamstående med barn 8 2,4 4, , ,1 2 och äldre ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,5 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 545 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak.... 2,2, ålder Iran 1 1,1 2, Somalia.... 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina.... 1,3 - varav i minst 1 månader Finland.... 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien.... 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen.... 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien....,8 24, Kina....,6 25,9 Nettoflytt 19 3 Övriga länder 63 6,8 11,9 Födelseöverskott 5 2 Totalt 97 1,5 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda 11 1 Döda 6 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga -1 Utl. bakgr. 27,2 12,4 19, Totalt* , Sv. bakgr. 29,2 21,1 24, Samtliga 28,9 19,7 24, 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9..

12 48 Rödbo BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 3,6 85,7 22,1 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,7 Yrkesf ,7 82, ,1 19, ,8 ES ,7 81, ,8 8, ,5 69 6,9 EK, HU, SA ,7 79, ,8 14, ,2 6, NA, TE ,7 78, ,8 22, ,9 12, ,6 6, ,9 5, Född utoml ,3 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED ,9 3,2 Född i Sve ,3 3, ,2 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,9 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,5 5,6 2,8 18,5 5,6 56 6, 6 15,1 1 8,6 86,9 9 81, ,3 1 4, 3,1 24,2 3,5 4,4 8,5 11,2, 77,9 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,4 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 98,3 FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 72,9 Nattbef ,5 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,5 69, ,5 14, ,5 79,4 97, , 24, ,2 75,8 69,6 Dagbef ,6 27, ,1 2, ,1 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,1 7, ,9 76, ,7 12,2 Utl. Bakgr ,2 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,2 84,3 Antal Antal Handel ,9 12,3 Byggverksamhet ,8 4,4 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,2 14,8 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Transport & magasinering ,2 6,1 Småhus Flerbostad Totalt Hotell & restaurang ,2 4,9 Hyresrätt ,8 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Kulturella & pers. tjänster ,5 4,8 Allmännyttan, 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Tillverkning & utvinning ,3 11,6 Övriga ,8 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Okänd verksamhet.. 8 1,6,9 Bostadsrätt ,2 27,7 Info. & kommunikation ,9 48 4,8 Äganderätt , 17, ,7 24,4 1,3 8, Jord-, skogsbruk & fiske.. 3,6,2 Tot. bostäder ,5 1,8 17,1 36,9 Vård & sociala tjänster ,1 15, ,4 12,2 24,7 4,9 Finans & försäkring.. 4,8 1,6 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,8 15,3 19,2 26,9 Utbildning ,4 1, ,3 25, 14,1 23,8 Energi & miljö.. 7 1,4, ,1 13,2 21,1 34,4 Fastighetsverksamhet.. 4,8 1,7 Småhus 1 5 Ki Kvinnor 9, ,1 1 27,4 38, Offentlig förv. & försvar ,3 43 5,4 54 Flerbostadshus Män 18,6 14,3 15,5 3,9 Totalt Totalt ,1

13 49 Skogome , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,2 1 person ,7 42, , 2 personer 39 29,1 28, ,5 3 personer ,8 12, ,9 4 personer 19 17,9 1, ,3 5+ personer 59 5,6 6, ,3 Totalt antal hushåll , 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,3 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,8 Barnhushåll ,2 23, ,4 (barnen under 18 år) ,9 Hushåll med 3 barn eller fler 36 3,4 3, ,5 Ensamstående med barn 43 4, 4, , ,5 2 och äldre , ANDEL FÖDDA I Samtliga ,3 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 363 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak.... 2,2, ålder Iran 48 1,9 2, Somalia 36 1,4 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 25 1, 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 42 1,6 1,2 BEFOLKNINGS- Jugoslavien 28 1,1 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 27 1, 1,1 Antal ersatta dagar per person Turkiet 16,6,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien 18,7,8 15,7 Kina....,6 25,9 Nettoflytt 35 6 Övriga länder 198 7,77 11,9 Födelseöverskott -5 4 Totalt ,3 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda 3 Döda 8 2 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga Utl. bakgr. 14,5 11,9 13,2 Totalt* , Sv. bakgr. 19,9 13,7 16, Samtliga 18,2 13,2 15,7 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9 16

14 49 Skogome BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 3,6 96, 26,7 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA 21 - ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,8 5,7 Yrkesf , 82, ,1 19, ,2 5,8 ES , 81, ,2 8, ,2 69 6,9 EK, HU, SA , 79, ,9 14, ,5 6, NA, TE , 78, ,7 22, ,9 12, ,6 6, ,4 5, Född utoml ,5 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED ,5 3,2 Född i Sve ,2 3, ,7 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,6 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,2 2 8,5 4,4 4 26,1 6,7 67 6,1 61 6,4 64 8,1 81 2, 2 82, 21 26,7 1 8,1 3,2 3,9 5,6 5,3 4,3 12,5, 8,8 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,2 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 4,9 FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 7,4 Nattbef ,1 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,4 69, ,3 14, ,5 79,4 32, ,8 24, ,6 75,8 69,6 Dagbef ,8 27, , 2, ,9 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER , 7, ,9 76, ,2 12,2 Utl. Bakgr ,5 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,5 84,3 Antal Antal Offentlig förv. & försvar ,7 5,4 Vård & sociala tjänster ,4 15,2 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Fastighetsverksamhet ,9 1,7 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Utbildning ,8 1,6 Småhus Flerbostad Totalt Byggverksamhet ,8 4,4 Hyresrätt ,6 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Tillverkning & utvinning ,9 11,6 Allmännyttan, 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Hotell & restaurang ,5 4,9 Övriga ,6 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Företagstjänster ,5 14,8 Bostadsrätt ,4 27,7 Kulturella & pers. tjänster , 48 4,8 Äganderätt , 17, ,3 24,4 6, 8, Transport & magasinering ,2 6,1 Tot. bostäder ,4 1,8 33,3 36,9 Handel ,7 12, ,6 12,2 45,5 4,9 Jord-, skogsbruk & fiske 11 4,3,2 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,3 15,3 24,4 26,9 Info. & kommunikation , 4, , 25, 18, 23,8 Okänd verksamhet.. 9,7, ,7 13,2 34,7 34,4 Energi & miljö.. 1,8,8 Småhus 1 Ki Kvinnor 6, ,1 1 39,6 38, Finans & försäkring ,8 18 1,6 16 Flerbostadshus Män 1,6 14,3 29,8 3,9 Totalt Totalt 1 34,7

15 41 Brunnsbo , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,4 1 person ,4 42, ,9 2 personer ,9 28, ,2 3 personer 42 13,8 12, ,8 4 personer ,9 1, ,4 5+ personer 263 9, 6, ,9 Totalt antal hushåll , 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,3 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,7 Barnhushåll 88 27,7 23, , (barnen under 18 år) ,2 Hushåll med 3 barn eller fler 136 4,7 3, ,7 Ensamstående med barn 152 5,2 4, , , 2 och äldre , ANDEL FÖDDA I Samtliga ,1 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 296 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 217 3,1 2,2, ålder Iran 287 4,1 2, Somalia 74 1,1 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 174 2,5 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 86 1,2 1,2 Jugoslavien 144 2,1 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 66,9 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 66,9,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien 66,9,8 31,2 Kina 27,4,6 25,9 Nettoflytt Övriga länder ,8 11,9 Födelseöverskott 4 Totalt ,1 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 87 Döda 47 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 1 Utl. bakgr. 36,3 31,2 33,7 Totalt* ,9 Sv. bakgr. 36,6 2,9 28, Samtliga 36,4 26,1 31,2 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9

16 41 Brunnsbo BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 7,1 8, 67,6 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 5,7 Yrkesf , 82, ,5 19, ,1 5,8 ES , 81, , 8, ,8 69 6,9 EK, HU, SA ,77 79, ,3 14, ,7 6, NA, TE , 78, ,6 22, ,5 12, ,1 6, ,1 5, Född utoml ,4 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED ,8 3,2 Född i Sve ,1 3, ,2 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,6 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,9 4,4 4 3,4 29,6 9,9 99 8,4 84 9,9 99 8, 8 2, , ,2 1 5,6 3,5 38,2 7,2 6,7 6,1 9,3, 74, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,1 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19,2 31,4 FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 67,8 Nattbef ,1 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,6 69, ,7 14, ,7 79,4 9, ,6 24, ,7 75,8 69,6 Dagbef ,7 27, ,6 2, ,4 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,5 7, ,3 76, , 12,2 Utl. Bakgr ,4 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,1 84,3 Antal Antal Handel ,5 12,3 Tillverkning & utvinning ,4 11,6 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Byggverksamhet ,7 4,4 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,9 14,8 Småhus Flerbostad Totalt Utbildning , 1,6 Hyresrätt ,5 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Transport & magasinering ,6 6,1 Allmännyttan ,2 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Vård & sociala tjänster ,3 15,2 Övriga ,3 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Hotell & restaurang ,2 4,9 Bostadsrätt 1 7 8,3 27,7 Kulturella & pers. tjänster ,1 48 4,8 Äganderätt ,2 17, ,2 24,4 5,9 8, Energi & miljö 41 23,8,8 Tot. bostäder ,9 1,8 3, 36,9 Fastighetsverksamhet ,4 1, ,2 12,2 35,6 4,9 Finans & försäkring ,2 1,6 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,3 15,3 17,1 26,9 Info. & kommunikation ,9 4, ,5 25, 13, 23,8 Okänd verksamhet , ,5 13,2 26,7 34,4 Jord-, skogsbruk & fiske......,2 Småhus Ki Kvinnor 15,2 12,1 1 29,4 38, Offentlig förv. & försvar ,6 36 5,4 54 Flerbostadshus 6 58 Män 17,8 14,3 24, 3,9 Totalt Totalt ,7

17 412 Backa , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,3 1 person ,6 42, ,6 2 personer ,1 28, , 3 personer ,5 12, ,6 4 personer 46 12, 1, ,4 5+ personer 31 8,9 6, ,9 Totalt antal hushåll , 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga , Barnhushåll 93 27,4 23, ,7 (barnen under 18 år) ,7 Hushåll med 3 barn eller fler 168 4,9 3, ,1 Ensamstående med barn 223 6,6 4, , ,5 2 och äldre ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,8 UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 282 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 333 4,2 2,2, ålder Iran 341 4,3 2, Somalia 12 1,5 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 267 3,4 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 14 1,3 1,2 Jugoslavien 222 2,8 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 85 1,1 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 115 1,4,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien 46,6,8 29,2 Kina 57,7,6 25,9 Nettoflytt Övriga länder ,66 11,9 Födelseöverskott 62 2 Totalt ,8 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda Döda 47 1 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 Utl. bakgr. 35,8 24,8 3,4 Totalt* ,9 Sv. bakgr. 31, 24,1 27, Samtliga 33,8 24,5 29,2 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9

18 412 Backa BEHÖRIGA MINST TILL BOSTÄDER 8,9 84,6 58,2 ARBETSLÖSHET YRKESPROGRAM BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 215 GYMNASIEBEHÖRIGHET 215 BYGGNADSÅR I 1 - ÅRSINTERVALL 215 exklusive specialbostäder och uppgift saknas Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 5,7 Yrkesf ,6 82, ,7 19, ,3 5,8 ES ,1 81, ,2 8, ,3 6,9 EK, HU, SA ,1 79, ,4 14, , 6, NA, TE ,5 78, ,2 22, ,6 12, ,9 6, ,4 5, Född utoml ,9 12,6 KOMMUNALVALET 214 JÄMFÖRT MED ,6 3,2 Född i Sve ,2 3, ,1 4,3 M FP KD S V MP SD Vv Fi Delt ,1 3,2 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA ,5 3,9 2,5 37,4 9,1 91 6,5 65 9,2 92 9,3 93 2, , ,5 2 5,1 2,3 45,7 6,3 5,8 5,8 7,8, 7,6 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,6 1,6 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD 19, FÖRVÄRVSARBETANDE 214 ANDEL SOM ARBETAR INOM PRIVAT NÄRINGSLIV ANTAL BOSTÄDER EFTER AREA 215 Kvinnor Män Samtliga 66,8 Nattbef ,3 48,3 Kvm Småhus Flerbostad Totalt Ggb 67, ,6 69, ,6 14, ,2 79,4 83, ,9 24, ,4 75,8 69,6 Dagbef ,1 27, ,2 2, ,5 13,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,2 7, ,2 76, ,6 12,2 Utl. Bakgr ,2 61,2 Dagbefolkn. Nattbefolkning Totalt Sv. Bakgr ,6 84,3 Antal Antal Handel ,6 12,3 Företagstjänster ,3 14,8 ÄGARKATEGORI 215 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Transport & magasinering ,5 6,1 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Byggverksamhet ,4 4,4 Småhus Flerbostad Totalt Tillverkning & utvinning ,3 11,6 Hyresrätt ,2 54,6 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 215 Vård & sociala tjänster ,6 15,2 Allmännyttan ,8 26,7 Förgymnasial Eftergymnasial Utbildning ,2 1,6 Övriga ,4 27,9 inkl uppg. saknas 3 år och längre Hotell & restaurang ,7 4,9 Bostadsrätt ,3 27,7 Kulturella & pers. tjänster ,6 48 4,8 Äganderätt ,4 17, ,8 24,4 6,2 8, Info. & kommunikation ,9 4,8 Tot. bostäder ,8 1,8 24,2 36,9 Fastighetsverksamhet ,6 1, ,6 12,2 26,2 4,9 Okänd verksamhet ,2,9 NYBYGGNATION - FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,6 15,3 15,6 26,9 Energi & miljö......, ,5 25, 8,3 23,8 Jord-, skogsbruk & fiske......, ,4 13,2 21,2 34,4 Finans & försäkring ,1 1,6 Småhus Ki Kvinnor 19,5 12,1 1 24,8 38, Offentlig förv. & försvar ,3 43 5,4 54 Flerbostadshus Män 17,4 14,3 17,6 3,9 Totalt Totalt ,2

19 413 Skälltorp , kr PERSONER I SNITT FOLKMÄNGD 215 PER HUSHÅLL 215 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 215 HUSHÅLL 215 INKOMSTFÖRD. 214 JÄMFÖRT MED 2-64 ÅR Ålder Kvinnor Män Samtliga Personer i hushållet Antal hushåll ,1 1 person , 42, ,2 2 personer ,6 28, ,1 3 personer ,4 12, ,1 4 personer 431 1,2 1, , 5+ personer 25 4,8 6, ,4 Totalt antal hushåll , 1, - 15tkr 15tkr - 361tkr 361tkr MEDELINKOMST 214 (kr) ,2 Ålder Kvinnor Män Samtliga ,6 Barnhushåll 848 2, 23, , (barnen under 18 år) ,3 Hushåll med 3 barn eller fler 13 2,4 3, ,4 Ensamstående med barn 155 3,7 4, , , 2 och äldre ,1 ANDEL FÖDDA I Samtliga , UTLANDET BILINNEHAV 214 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 215 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 346 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt PERSONER I Göteborg LÅNGTIDSBEROENDE 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I , Antal PERSONER MED UTBETALT EKONOMISKT BISTÅND Irak 184 2,1 2,2, ålder Iran 336 3,8 2, Somalia 11 1,1 1,3 Personer med registrerat bistånd Bosnien - Hercegovina 26 3, 1,3 - varav i minst 1 månader Finland 212 2,4 1,2 Jugoslavien 277 3,1 1,2 OHÄLSOTAL 215 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG FÖRÄNDRING 215 Polen 11 1,1 1,1 Antal ersatta dagar per person BEFOLKNINGS- Turkiet 42,5,8 FÖRÄNDRING 215 FÖRÄNDRING Syrien 76,9,8 32,3 Kina 53,6,6 25,9 Nettoflytt Övriga länder ,4 11,9 Födelseöverskott 1 15 Totalt , 24,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 215 Födda 12 Döda 92 1 ANDEL UTL. BAKGRUND 215 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 Utl. bakgr. 42,4 26,6 34,5 Totalt* ,9 Sv. bakgr. 38,1 22,6 29, Samtliga 4,3 24,6 32,3 33,1 * Inklusive justering. Samtliga i 3,2 21,7 25,9

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet 27 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet 215 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 215 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet 2019 områdesfakta 131 140 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 4 3 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta

Göteborgsbladet 2018 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 140 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta

Göteborgsbladet 2019 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. 138 139 135 134 132 133 Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 1 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 1 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2011 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 211 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2010 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2010 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 21 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 217 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 211 - områdesfakta I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och äldre Materialet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område, med fokus på de äldre, och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 211 - områdesfakta I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och äldre Materialet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område, med fokus på de äldre, och

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret

Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret Statistik om Borlänge kommun Jonas Fellström Plan- och markkontoret Jonas.fellstrom@borlange.se 0243-74303 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Folkmängd i Borlänge kommun 1968-2017 51964 42781 Borlänge

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar., Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp och övrig

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun,, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män Norrköping Kommunfakta 2007 2008 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor antal Procentuell fördelning Procentuell fördelning

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal Norrköping Kommunfakta 2006 2007 2006-06-12 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor Totalt antal Procentuell fördelning

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista

Närområdesprofil Område: Kista Närområdesprofil Område: Kista Aktuell kommun: Stockholm Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Utländsk Förvärvs- Köpkraft Boendetyp Hushåll/fordon Arbets- Befolkning bakgrund Hushåll arbetande

Läs mer

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo Kompassen 2016 SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2016-11-16 Inledning Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där dagens behov inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo Kompassen 2017 SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2017-10-13 Inledning Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där dagens behov inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistik om Essunga kommun en fördjupning

Statistik om Essunga kommun en fördjupning Statistik om Essunga kommun en fördjupning Innehåll: Befolkningsstatistik s. 3-7 Inkomstutveckling s. 8 Skattekraftsutveckling s. 9 Utbildningsnivå s. 10-11 Sjuk- och aktivitetsersättning s. 12 Arbetssökande

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo Kompassen 2018 SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2018-10-22 Inledning Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där dagens behov inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Promille STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska centralbyrån, SCB, om inte annat

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 34 34 33 33 32 32 28 21 212 214 216 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring från 28

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 1 11 11 1 1 9 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 14 138 136 134 132 13 128 126 124 122 12 118 28 21 212 214 216 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 19 1 1 1 1 1 17 17 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 31 31 3 3 9 9 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 29 8 29 29 4 29 2 29 28 8 28 28 4 28 2 28 21 212 214 21 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -17 Befolkningens åldersfördelning 17 7 7 7 7 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 17 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 28-217 Befolkningens åldersfördelning 217 14 13 8 13 13 4 13 2 13 12 8 12 12 4 28 21 212 214 21 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 217 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 13 8 13 13 4 13 2 13 12 8 12 12 4 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 1 7 1 7 7 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer