Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140"

Transkript

1 Göteborgsbladet 212 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram tills 21 då den fick ett helt nytt utseende. Göteborgsbladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område men är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden. Så förvandlas personer till områdesstatistik! För att finnas med i statistiken måste man vara folkbokförd kfö di Göteborgs kommun. Via folkbokföringen kfö kopplas varje person som är folkbokförd i Göteborg till en fastighet. Varje fastighet är sedan kopplad till ett så kallat basområde (se figuren här till höger). Efter det är det möjligt att ta fram statistik för ett område. Statistiken som vi presenterar avser alltså endast folkbokförda personer i Göteborg. Det innebär t ex att asylsökande inte räknas med i befolkningssiffrorna. Göteborgs områdesindelning Göteborgs stad är indelad i 1 stadsdelar (SDN). Varje stadsdel är i sin tur indelad i ett antal primärområden. Totalt finns det 96 primärområden (PRI). Dessa är indelade dld i ännu mindre områden, så kallade klld basområden, och är totalt 934 stycken. Målsättningen vid gränsdragningen för basområdena har varit att få en så likartad bebyggelese som möjligt. Man har även tagits hänsyn till fasta barriärer, markanvändning, trafik och serviceförsörjning mm. Ingen hushållsstatistik! Till dess att hela befolkningen bokförs på lägenheter finns det ingen bra hushållsstatistik. I den statistisk som finns idag kan man bilda "familjer" av alla som är gifta eller har ett gemensamt barn. Sambor utan gemensamt barn registreras som ensamstående. Detta innebär att i "familjestatistiken" överskattas antalet ensamstående och antalet sambor med eller utan särkullsbarn underskattas Mer statistik! Mer övergripande statistik över Göteborg och Stor Göteborg samt regionen hittar dui"statistisk Årsbok". På vår hemsida hittar du en länk dit. På hemsidan hittar du även mer detaljerad statistik för alla våra ämnen, klicka på "Ämnesvis" Angered 132 Östra Göteborg 133 Örgryte Härlanda 134 Centrum 135 Majorna Linné 136 Askim Frölunda Högsbo 137 Västra Göteborg 138 Västra Hisingen 139 Lundby 14 Norra Hisingen Sekretess All vår statistik sekretesshanteras. Det innebär att man inte ska kunna hitta en enskild person eller persons uppgifter. Källa Befolkningsprognosen och bostadsstatistiken kommer från Stadsledningskontoret och valstatistiken kommer ifrån Valmyndigheten. All övrig statistik kommer ifrån Statistiska centralbyrån (SCB). Har du frågor kring statistiken? Kontakta oss inom Samhällsanalys och Statistik! Jessica Engström tfn Använd gärna siffrorna men uppge källa:, Göteborgs stadsledningskontor

2 Göteborgsbladet 212 definitioner År Åldersstruktur Födda Döda Justering vid befolkningsförändring Befolkningsprognos Födelseland Födda i utlandet Medborgarskap Utländsk bakgrund Inkomst Bilinnehav Familj Familjer med försörjningsstöd Uppgifterna avser den 31 december givet år om inget annat anges. Ohälsotal Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med ettårsklass utgör. aktivitets- och sjukersättning (tidigare förtidspension) divideras med Födda registreras där modern är folkbokförd. befolkningen år. Dödsfall registreras där den döde var folkbokförd. Arbetslöshet Öppet arbetslösa: Personer registrerade vid arbetsförmedling inom I samband med att folkmängd och befolkningsförändringar avläses, görs sökandekategori samt personer i program med även vissa korrigeringar i befolkningsregistret. Detta innebär att nettoflyttningar aktivitetsstöd. och födelseöverskott inte alltid summeras till den totala befolkningsförändringen. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma Göteborgs Stads befolkningsprognoser beräknas årligen för primärområden, begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes stadsdelar samt kommunnivå (ettårsklasser). arbete per vecka under november månad respektive år. Även de Födelseland anger det land där personen är född. Utrikes födda definieras som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av som personer som har ett annat födelseland än Sverige. I tabellerna redovisas sjukdom, ingår. de 1 vanligaste födelseländerna i Göteborg, de behöver inte vara de Andel med eftergymnasial Andel personer vars högsta utbildningsnivå klassificerats som eftervanligaste i området. utbildning gymnasial utbildning. Personer med uppgift saknas redovisas ej. Personer som fötts i utlandet räknas som utrikes födda. Sedan 1947 registreras Gymnasiebehöriga För att en elev skall vara behörig till gymnasieskolan krävs betyget inte barn som fötts utomlands som utrikes födda om modern vid barnets godkänd i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska födelse var folkbokförd i Sverige. och matematik t.o.m. 21. Ny definition gäller från 211 Som medborgarskapsland redovisas det land man är medborgare i. Om en person Kommunalvalet Endast de partier som är/har varit representerade i fullmäktige under har flera medborgarskap prioriteras ett av dessa som sedan används i SCB:s de två senaste mandatperioderna redovisas. register. I korthet prioriteras Sverige, statslös, under utredning och okänt Dagbefolkning Personer som förvärvsarbetar med arbetsplats i området. meborgarskap först. Nattbefolkning Personer som är boende i området som förvärvsarbetar. - Utländska medborgare är personer med annat än svenskt medborgarskap. Självförsörjningsgrad Kvoten mellan dag- och nattbefolkning. - Svenska medborgare är personer med svenskt medborgarskap. Privat näringsliv Personer inom ej offentligt ägda företag/organisationer/stiftelser Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes samt ej specificerat. födda föräldrar. Branscher Branschindelning enligt SNI27. Näringsgren avser företagets/ Inkomstuppgifterna avser begreppet sammanräknad förvärvsinkomst. Förvärvs- arbetsställets huvudsakliga verksamhet. Om det vid ett företag/ ett inkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Upp- arbetsställe förekommer flera verksamheter bestäms näringsgrensgifterna avser inkomståret 21 för inkomsttagare 2- år. Nollinkomsttagare ingår. koden i princip utifrån den verksamhet som sysselsätter flest anställda. Antal bilar per 1 personer oavsett ålder. Variabeln redovisas efter 21 grupper vilka i tabellen har slagits Med familjer avses gifta, ej gifta med gemensamt barn samt ensamstående. samman till 15 klasser. Samboende utan gemensamt barn räknas således som två familjer, innebär Bostadsstatistiken Det totala antalet bostäder anges i tabellen efter bostadsstorlek att antalet familjer och ensamstående överskattas. (antal rum). I övriga bostadstabeller redovisas inte uppgift saknas. Familjer som under året erhållit ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Årets statistik är hämtad från SCB. Bytet av källa kan innebära Långtidsberoende definieras som familjer som erhållit försörjningsstöd minst en förändring av tidigare redovisade värden. tio månader under 21. Flerbostadshus Småhus Flerfamiljshus, specialbostäder samt lägenheter i anslutning till förvärvslokal. Omfattar en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus. Använd gärna siffrorna men uppge källa:, Göteborgs stadsledningskontor

3 SDN 14 NORRA HISINGEN , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder /- - 13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr , , , , , , , , , ,8 MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,1 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,2 Samtliga , , , , ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Turkiet 359,8,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge 284,6,5 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED 5,2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak 833 1,8 2,2 Iran ,7 2,2 Antal Finland 1 2 2,1 1,4 Familjer med stöd ,2 6,9 Jugoslavien 944 2, 1,3 - varav minst 1 mån 527 2,2 3, Bosnien - Hercegovina 844 1,8 1,3 Polen 416,9 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia 182,4,9 Antal ersatta dagar per person Kina 139,3,5 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,8 1,7 Födelseöverskott 54 23, 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 525 Döda 471 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 4,2 29,7 35,1 Totalt* ,2 Sv. bakgr. 29,9 18,6 24, Samtliga 33,8 22,6 28,2 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1 28,2 25,1

4 SDN 14 NORRA HISINGEN 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 6,5 77,1 36,8 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 5 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,4 8, ,9 2, ,8 6, ,6 9, ,1 6, ,5 15, ,2 6, ,8 25,2 Samtliga ,5 6, ,2 14, ,7 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,2 12, ,2 3,6 Född i Sve , 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED , 6,4 1 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 21 2,8 2,1 6, 3, 38,8 5,5 5,2 6,3 1, ,3 2,7 8,2 4,7 48,7 6,4 4,2 4,3, 36,2 19, ,2 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 2,8 1 I ALLMÄNNYTTAN ,6 46,9 67, ,4 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,3 78, ,6 72,9 74, ,6 8, 64,8 Dagbef ,3 41,7 Tot ,9 73,9 5 27,5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,8 Utl. Bakgr ,9 55,9 Sv. Bakgr ,9 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 35,2 Handel ,6 12,9 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Tillverkning & utvinning ,1 12,5 UTBILDNING Transport & magasinerin ,3 6,5 Småhus Flerbostad Totalt Vård & sociala tjänster ,4 15,3 Hyresrätt ,5 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Byggverksamhet ,7 4,3 Allmännyttan ,8 27,4 21 års definition Företagstjänster ,2 13,9 Övriga ,6 26,9 Kvinnor Män Samtliga Utbildning , 1,4 Bostadsrätt ,7 27,2 Gymnasiebehöriga 9,8 86, 88,3 83,6 Offentlig förv. & försvar ,6 5,4 Äganderätt ,8 18,5 Hotell & restaurang ,6 4,5 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Kulturella & pers. tjänst ,8 4,8 Fastighetsverksamhet ,5 1,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Info. & kommunikation ,1 4,6 Energi & miljö ,1, Finans & försäkring ,4 1,7 Småhus Jord-, skogsbruk k & fiske ,2 2,2 Flerbostadshus Okänd verksamhet 55 15,5,6 Totalt

5 45 Tuve , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,8-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,2 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,6 Samtliga , , , , ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer 5, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak 125 1,4 2,2, ålder Iran 193 2,1 2,2 Antal Finland 32 3,5 1,4 Familjer med stöd 228 5, 6,9 Jugoslavien 131 1,4 1,3 - varav minst 1 mån 99 2,2 3, +29 Bosnien - Hercegovina 98 1,1 1,3 Polen 59,7 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia 43,5,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet 12 1,3,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge 67,7,5 28,6 Kina 26,3,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) -6 8 Övriga länder 742 8,2 1,7 Födelseöverskott ,3 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 211 Födda 11 Döda 77 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 41, 3,8 36,1 Totalt* 29 3,5 Sv. bakgr. 3,9 18,3 24, Samtliga 34,6 22,6 28,6 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

6 45 Tuve 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 6,6 78,1 5,6 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,7 8, ,9 2, ,9 6, ,4 9, ,2 6, ,44 15, ,2 6, ,6 25,2 Samtliga ,6 6, ,3 14, ,3 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,1 12, ,2 3,6 Född i Sve ,3 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,9 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,1 1,5 7, 2,8 36,3 5,1 5,8 5,7 13, ,2 2,7 9,3 5,4 46, 5,8 4,4 4,1, 39,8 19, ,8 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 2,6 1 I ALLMÄNNYTTAN , 46,9 66, ,4 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,9 78, ,6 72,9 75, ,7 8, 64,8 Dagbef ,3 Tot ,5 73,9 5 4,6 36,6 22,9 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,1 55,9 Sv. Bakgr , 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 35,5 Handel ,9 12,9 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Byggverksamhet ,1 4,3 UTBILDNING Vård & sociala tjänster ,2 15,3 Småhus Flerbostad Totalt Tillverkning & utvinning ,9 12,5 Hyresrätt ,9 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Transport & magasinerin ,9 6,5 Allmännyttan ,6 27,4 21 års definition Utbildning ,1 1,4 Övriga ,2 26,9 Kvinnor Män Samtliga Företagstjänster ,4 13,9 Bostadsrätt ,6 27,2 Gymnasiebehöriga 83,33 87, 85,2 83,6 Hotell & restaurang ,7 4,5 Äganderätt ,66 18,5 Kulturella & pers. tjänst ,3 4,8 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Fastighetsverksamhet ,4 1,7 Offentlig förv. & försvar ,1 5,4 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Info. & kommunikation , 4,6 Energi & miljö 18 37,9, Okänd verksamhet 12 24,6,6 Småhus Jord-, skogsbruk k & fiske.... 1,1 2,2 Flerbostadshus Finans & försäkring.. 5 1,3 1,7 Totalt

7 46 Säve , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,2-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,5 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,9 Samtliga , , , , ,2 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer 2, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak.... 2,2, ålder Iran.... 2,2 Antal Finland 31 1,4 1,4 Familjer med stöd 19 2, 6,9 Jugoslavien.... 1,3 - varav minst 1 mån.... 3, +27 Bosnien - Hercegovina.... 1,3 Polen.... 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia....,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge....,5 2,8 Kina....,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) 15 4 Övriga länder 13 4,7 1,7 Födelseöverskott 1 3 7,8 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 211 Födda 18 Döda 8 2 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 1 1 Utl. bakgr. 24,3 13,8 18,5 Totalt* 27 1,8 Sv. bakgr. 26,8 15,8 21, Samtliga 26,5 15,5 2,8 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

8 46 Säve 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 3,5 84,8 22,4 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,4 8, ,4 2, ,6 6, , 9, ,7 69 6, ,4 15, ,1 6, ,2 25,2 Samtliga ,5 6, ,9 14, ,3 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,5 12, ,8 3,6 Född i Sve , 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED , 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,7 13,8 4,5 2,6 23,8 3,1 4, 7,4 13, ,4 1,1 8,4 5,1 36,3 3,5 5, 6,3, 91,7 19, ,8 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga, 1 I ALLMÄNNYTTAN , 46,9 7, ,6 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,7 78,3 1 83, ,4 72,9 91, ,6 8, 64,8 Dagbef ,3 Tot ,2 73,9 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER 21 Utl. Bakgr ,5 55, , 4,2 Sv. Bakgr ,1 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 34,5 Tillverkning & utvinning ,4 12,5 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Transport & magasinerin ,5 6,5 UTBILDNING Byggverksamhet ,1 4,3 Småhus Flerbostad Totalt Utbildning ,1 1,4 Hyresrätt , 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Vård & sociala tjänster ,6 15,3 Allmännyttan, 27,4 21 års definition Handel , 12,9 Övriga , 26,9 Kvinnor Män Samtliga Företagstjänster , 13,9 Bostadsrätt ,2 27,2 Gymnasiebehöriga 93,33 94,44 93,99 83,6 Jord-, skogsbruk & fiske ,9 2,2 Äganderätt ,9 18,5 Kulturella & pers. tjänst ,5 4,8 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Offentlig förv. & försvar ,6 5,4 Hotell & restaurang ,4 4,5 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Info. & kommunikation ,7 4,6 Okänd verksamhet 1 1,9, Fastighetsverksamhet ,9 1,7 Småhus Finans & försäkring ,5 17 1,7 Flerbostadshus 51 Energi & miljö ,9,7 Totalt

9 47 Kärra , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,7-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , , Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,6 Samtliga , , , , , ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer 1, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak 69,7 2,2 Iran 15 1,4 2,2 Antal Finland 196 1,9 1,4 Familjer med stöd 5 1,1 6,9 Jugoslavien 128 1,2 1,3 - varav minst 1 mån 22,5 3, Bosnien - Hercegovina 117 1,1 1,3 Polen 81,8 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia....,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge 67,6,5 23,1 Kina 26,2,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder 6 5,7 1,7 Födelseöverskott ,7 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 211 Födda 112 Döda 16 5 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 1 Utl. bakgr. 33,8 19,7 26,9 Totalt* , Sv. bakgr. 26,8 16,8 21, Samtliga 28,5 17,5 23,1 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

10 47 Kärra 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 4,1 82, 63,9 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 5 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,3 8, ,2 2, ,6 6, , 9, ,6 6, ,11 15, ,7 6, ,5 25,2 Samtliga ,1 6, ,9 14, ,6 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,5 12, , 3,6 Född i Sve ,6 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,7 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,5 1,5 6,3 3,2 39,3 4,5 4,1 7,4 8, ,6 2,1 7,6 4,5 52,3 5,5 3,1 4,8, 46,3 19, ,7 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga, 1 I ALLMÄNNYTTAN ,1 46,9 69, ,1 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,8 78, ,2 72,9 69, ,3 8, 64,8 Dagbef , 54,3 Tot ,6 73,9 5 34,3 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER 21 Utl. Bakgr ,7 55,9 25 3,7 Sv. Bakgr , 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 32,4 Handel ,8 12,9 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,5 1,4 UTBILDNING Vård & sociala tjänster ,9 15,3 Småhus Flerbostad Totalt Transport & magasinerin ,7 6,5 Hyresrätt ,7 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Tillverkning & utvinning ,3 12,5 Allmännyttan, 27,4 21 års definition Byggverksamhet ,2 4,3 Övriga ,7 26,9 Kvinnor Män Samtliga Företagstjänster ,9 13,9 Bostadsrätt , 27,2 Gymnasiebehöriga 94,8 83,33 89, 83,6 Kulturella & pers. tjänst ,3 4,8 Äganderätt ,33 18,5 Info. & kommunikation ,2 4,6 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 Hotell & restaurang ,2 4,5 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Fastighetsverksamhet ,4 1,7 Energi & miljö ,2, Okänd verksamhet 8 15,3,6 Småhus Finans & försäkring ,5 17 1,7 Flerbostadshus 2 12 Jord-, skogsbruk & fiske.. 7,1,2 Totalt

11 48 Rödbo , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,2-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,2 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,2 Samtliga , , , , ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer 1, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak.... 2,2, ålder Iran.... 2,2 Antal Finland.... 1,4 Familjer med stöd.... 6,9 Jugoslavien.... 1,3 - varav minst 1 mån.... 3, +12 Bosnien - Hercegovina.... 1,3 Polen.... 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia....,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet....,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge....,5 25,3 Kina....,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) 8 2 Övriga länder 48 5,4 1,7 Födelseöverskott ,4 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 211 Födda 8 1 Döda 3 5 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 1 Utl. bakgr. 24,2 22,1 22,8 Totalt* ,1 Sv. bakgr. 35,6 16,3 25, Samtliga 34,5 17,2 25,3 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

12 48 Rödbo 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 3,3 77,9 21,6 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt , ,6 2, , ,6 9, , ,3 15, ,7 6, ,4 25,2 Samtliga ,3 6, ,8 14, ,2 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml , ,2 3,6 Född i Sve ,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,1 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,3 6,2 4, 3,1 24,2 3,5 4,4 8,5 11, ,9 7,4 9,6 4,2 33,1 3,8 5,6 7,2, 1, 19, ,4 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga, 1 I ALLMÄNNYTTAN , 46,9 74, ,6 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,3 78,3 1 86, ,2 72,9 5, ,2 8, 64,8 Dagbef ,3 Tot ,2 73,9 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER 21 Utl. Bakgr ,1 55,9 25 3,9 9,9 Sv. Bakgr ,7 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 33,8 Handel ,2 12,9 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Byggverksamhet ,1 4,3 UTBILDNING Vård & sociala tjänster ,3 15,3 Småhus Flerbostad Totalt Företagstjänster ,7 13,9 Hyresrätt ,9 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Kulturella & pers. tjänst ,1 4,8 Allmännyttan, 27,4 21 års definition Transport & magasinerin ,4 6,5 Övriga ,9 26,9 Kvinnor Män Samtliga Hotell & restaurang 6 6 1,3 4,5 Bostadsrätt ,9 27,2 Gymnasiebehöriga 83,33 6, 72,77 83,6 Jord-, skogsbruk & fiske ,1 2,2 Äganderätt ,2 18,5 Tillverkning & utvinning ,8 12,5 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Finans & försäkring.. 7 1,5 1,7 Okänd verksamhet......,6 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Energi & miljö.. 5 1,1,7 Fastighetsverksamhet , Info. & kommunikation ,8 4,6 Småhus Offentlig förv. & försvar ,1 54 5,4 Flerbostadshus Utbildning ,2 1,4 Totalt

13 49 Skogome , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,6-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,7 Samtliga , , , , ,5 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak.... 2,2, ålder Iran 35 1,4 2,2 Antal Finland 42 1,7 1,4 Familjer med stöd.... 6,9 Jugoslavien 3 1,2 1,3 - varav minst 1 mån.... 3, +52 Bosnien - Hercegovina 29 1,1 1,3 Polen 15,6 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia....,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet 15,6,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge 13,5,5 17,8 Kina....,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder 15 5,9 1,7 Födelseöverskott ,3 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 36 Döda 64 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 1 Utl. bakgr. 15, 12,9 14, Totalt* 52 19,9 Sv. bakgr. 22,7 15,6 19, Samtliga 2,7 15, 17,8 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

14 49 Skogome 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 3,4 8,8 41,9 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 21 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 8, ,8 2, , ,1 9, ,7 69 6, ,1 15, , ,8 25,2 Samtliga ,4 6, ,1 14, ,5 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,9 12, ,6 3,6 Född i Sve , 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,9 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,7 2,4 8,1 3,2 3,9 5,6 5,3 4,3 12, ,4 2,3 8,8 5,1 46,1 6,3 4,4 2,7, 5,6 19, ,4 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga, 1 I ALLMÄNNYTTAN ,9 46,9 68, , 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,7 78, ,5 72,9 23, ,9 8, 64,8 Dagbef ,8 45,4 Tot ,5 73,9 5 54,3 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,8 Utl. Bakgr , 55,9 Sv. Bakgr ,4 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 5,2 Vård & sociala tjänster ,1 15,3 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Offentlig förv. & försvar ,7 5,4 UTBILDNING Utbildning ,1 1,4 Småhus Flerbostad Totalt Fastighetsverksamhet ,2 1,7 Hyresrätt ,8 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Byggverksamhet ,5 4,3 Allmännyttan, 27,4 21 års definition Tillverkning & utvinning ,3 12,5 Övriga ,8 26,9 Kvinnor Män Samtliga Hotell & restaurang ,9 4,5 Bostadsrätt ,8 27,2 Gymnasiebehöriga 1, 83,33 9,99 83,6 Företagstjänster ,7 13,9 Äganderätt ,44 18,5 Handel ,3 12,9 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Kulturella & pers. tjänst ,4 4,8 Transport & magasinerin ,2 6,5 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Jord-, skogsbruk & fiske 6....,2 Info. & kommunikation.. 6 4,9 4, Okänd verksamhet......,6 Småhus Energi & miljö ,1 7,7 Flerbostadshus Finans & försäkring ,9 1,7 Totalt 54 84

15 41 Brunnsbo , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,3-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,5 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,6 Samtliga , , , , ,6 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, ålder MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer 8, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak 174 2,7 2,2 Iran 258 4,1 2,2 Antal Finland 86 1,4 1,4 Familjer med stöd 296 8,5 6,9 Jugoslavien 14 2,2 1,3 - varav minst 1 mån 13 3,7 3, Bosnien - Hercegovina 123 1,9 1,3 Polen 68 1,1 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia 43,7,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet 61 1,,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge 28,4,5 3,7 Kina 21,3,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,8 1,7 Födelseöverskott 17 28,6 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 77 Döda 6 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 1 Utl. bakgr. 4,2 31,9 36,2 Totalt* 115 4,1 Sv. bakgr. 32,2 2,9 26, Samtliga 35,8 25,6 3,7 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

16 41 Brunnsbo 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 8, 74, 7,8 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 5 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,3 8, ,9 2, ,5 6, ,9 9, ,4 6, ,1 15, ,4 6, ,8 25,2 Samtliga , 6, ,6 14, ,3 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,5 12, ,1 3,6 Född i Sve , 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,4 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,2 1,6 5,6 3,5 38,2 7,2 6,7 6,1 9, ,5 2,4 8,3 5, 45,9 8,1 5,4 3,8, 31, 19, ,3 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 42,4 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 46,9 66, ,6 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,4 78, ,2 72,9 88,3 69, ,7 8, 64,8 Dagbef ,3 Tot ,3 73,9 5 29,6 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,5 55,9,5 Sv. Bakgr ,1 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 39,5 Handel ,2 12,9 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Tillverkning & utvinning ,2 12,5 UTBILDNING Byggverksamhet ,6 4,3 Småhus Flerbostad Totalt Företagstjänster ,6 13,9 Hyresrätt ,9 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Transport & magasinerin ,8 6,5 Allmännyttan ,4 27,4 21 års definition Utbildning ,2 1,4 Övriga ,5 26,9 Kvinnor Män Samtliga Vård & sociala tjänster ,4 15,3 Bostadsrätt ,5 27,2 Gymnasiebehöriga 88,2 9,6 89,4 83,6 Hotell & restaurang ,8 45 4,5 Äganderätt ,6 18,5 Kulturella & pers. tjänst ,4 4,8 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Info. & kommunikation ,6 4,6 Finans & försäkring ,5 1,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Fastighetsverksamhet ,8 1,7 Energi & miljö ,, Okänd verksamhet 9 21,8,6 Småhus Jord-, skogsbruk k & fiske ,2 Flerbostadshus 6 Offentlig förv. & försvar ,1 5,4 Totalt

17 412 Backa ,7 28 kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,3-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,9 Samtliga , , , , ,3 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer 9, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak 36 4, 2,2, ålder Iran 353 4,7 2,2 Antal Finland 113 1,5 1,4 Familjer med stöd 39 9,7 6,9 Jugoslavien 237 3,1 1,3 - varav minst 1 mån 159 3,9 3, +57 Bosnien - Hercegovina 255 3,4 1,3 Polen 81 1,1 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia 45,6,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet 96 1,3,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge 42,6,5 31,3 Kina 35,5,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,7 1,7 Födelseöverskott 32 35,4 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 81 Döda 49 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 1 Utl. bakgr. 37, 3, 33,5 Totalt* 57 48,8 Sv. bakgr. 34,5 22,9 28, Samtliga 35,8 26,7 31,3 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

18 412 Backa 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 9,1 7,6 61,8 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 5 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,4 8, ,8 2, ,8 6, ,1 9, ,6 69 6, ,5 15, ,8 6, ,8 25,2 Samtliga ,1 6, ,5 14, ,5 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,5 12, ,7 3,6 Född i Sve ,1 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,2 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,5 1,1 5,1 2,3 45,7 6,3 5,8 5,8 7, ,5 1,9 6,6 3,8 52,5 7,5 4,8 4,8, 1 18,9 19, ,5 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 44,7 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 46,9 66, ,7 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,2 78, ,3 72,9 81, ,9 8, 64,8 Dagbef ,3 48,1 Tot ,8 73,9 5 33,2 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,8 Utl. Bakgr , 55,9 Sv. Bakgr , 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 32,2 Handel ,4 12,9 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,2 13,9 UTBILDNING Byggverksamhet ,7 4,3 Småhus Flerbostad Totalt Transport & magasinerin ,9 6,5 Hyresrätt ,1 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Tillverkning & utvinning ,3 12,5 Allmännyttan ,7 27,4 21 års definition Vård & sociala tjänster , 15,3 Övriga ,4 26,9 Kvinnor Män Samtliga Utbildning ,6 1,4 Bostadsrätt ,2 27,2 Gymnasiebehöriga 9,6 86,4 88,4 83,6 Hotell & restaurang ,2 45 4,5 Äganderätt ,88 18,5 Fastighetsverksamhet ,6 1,7 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Kulturella & pers. tjänst ,3 4,8 Info. & kommunikation ,3 4,6 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Okänd verksamhet 1 21,7,6 Finans & försäkring ,3 1, Energi & miljö ,2,7 Småhus Offentlig förv. & försvar ,3 54 5,4 Flerbostadshus Jord-, skogsbruk & fiske......,2 Totalt

19 413 Skälltorp , kr FOLKMÄNGD 211 PROGNOS 216 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER PROGNOS 216 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 11) INKOMSTFÖRDELNING 21 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,3-13tkr 13tkr - 324tkr 324tkr MEDELINKOMST 21 (kr) , , , ,1 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,1 Samtliga , , , , ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 211 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 211 Samtliga BILINNEHAV 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer 5, ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 21 Irak 154 1,8 2,2, ålder Iran 279 3,3 2,2 Antal Finland 227 2,7 1,4 Familjer med stöd 262 5,5 6,9 Jugoslavien 269 3,2 1,3 - varav minst 1 mån 16 2,2 3, +11 Bosnien - Hercegovina 221 2,6 1,3 Polen 99 1,2 1, OHÄLSOTAL JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 211 Somalia 44,5,9 Antal ersatta dagar per person Turkiet 45,5,8 FÖRÄNDRING 211 FÖRÄNDRING Norge 53,6,5 34,3 Kina 24,3,5 25,1 Nettoflytt (IN-UT) 37 8 Övriga länder ,9 1,7 Födelseöverskott ,7 22,8 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 211 Födda 83 Döda 14 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 211 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 53,2 37,3 45,3 Totalt* 11 39,9 Sv. bakgr. 31,3 19,7 25, Samtliga 41,5 27,5 34,3 3,6 * Inklusive justering. Tot. i 28,6 21,7 25,1

20 413 Skälltorp 212 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 7,8 75,3 59,8 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 11 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 5 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,7 8, ,3 2, ,3 6, ,6 9, ,1 6, ,2 15, ,1 6, ,3 25,2 Samtliga ,8 6, ,8 14, ,1 5,3 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,9 12, ,1 3,6 Född i Sve , 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,6 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,7 1,1 5,6 3,2 43,6 5,9 4,6 6, 8, ,9 2, 8,7 4,6 51,6 7,2 3,6 3,7, 21,1 19, ,4 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 21 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 18,7 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 46,9 66, ,7 66,1 67,2 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,1 78, ,5 72,9 7,3 66, ,9 8, 64,8 Dagbef ,3 Tot , 73,9 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER , 14,1 Utl. Bakgr ,2 55,9 Sv. Bakgr , 82,6 Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 33,5 Handel ,6 12,9 ÄGARKATEGORI 211 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Transport & magasinerin ,7 6,5 UTBILDNING Vård & sociala tjänster ,5 15,3 Småhus Flerbostad Totalt Utbildning ,8 1,4 Hyresrätt , 54,3 ANDEL () BEHÖRIGA SENASTE AVGÅNGSÅRET Tillverkning & utvinning ,5 12,5 Allmännyttan ,7 27,4 21 års definition Byggverksamhet ,9 4,3 Övriga ,3 26,9 Kvinnor Män Samtliga Företagstjänster ,3 13,9 Bostadsrätt ,9 27,2 Gymnasiebehöriga 96,99 84,2 9, 83,6 Hotell & restaurang ,2 45 4,5 Äganderätt ,11 18,5 Fastighetsverksamhet ,6 1,7 Tot. bostäder HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ, ÅR Energi & miljö 82 28,8,7 Kulturella & pers. tjänst ,6 4,8 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER Förgymn. Gymnasial Eftergymn. Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 Finans & försäkring ,2 1, Info. & kommunikation ,7 4,6 Småhus Jord-, skogsbruk k & fiske ,2 Flerbostadshus 6 Okänd verksamhet.. 9,2,6 Totalt 6 1

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet 27 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden.

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden. Norrköpings explorer Variabler i vyn Stadsdelar i Norrköping Källa: Statistiska centralbyrån Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 3 190 kvkm Invånare per kvkm: 31 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 125 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 211 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3 Folkmängd 31 december 21 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 21 Befolkningsförändring 2 21 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Promille STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska centralbyrån, SCB, om inte annat

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 109 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 092 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 039 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 51 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 151 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer