Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140"

Transkript

1 Göteborgsbladet 214 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram tills 21 då den fick ett helt nytt utseende. Göteborgsbladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område men är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden. Så förvandlas personer till områdesstatistik! För att finnas med i statistiken måste man vara folkbokförd kfö di Göteborgs kommun. Via folkbokföringen kfö kopplas varje person som är folkbokförd i Göteborg till en fastighet. Varje fastighet är sedan kopplad till ett så kallat basområde (se figuren här till höger). Efter det är det möjligt att ta fram statistik för ett område. Statistiken som vi presenterar avser alltså endast folkbokförda personer i Göteborg. Det innebär t ex att asylsökande inte räknas med i befolkningssiffrorna. Göteborgs områdesindelning Göteborgs stad är indelad i 1 stadsdelar (SDN). Varje stadsdel är i sin tur indelad i ett antal primärområden. Totalt finns det 96 primärområden (PRI). Dessa är indelade dld i ännu mindre områden, så kallade klld basområden, och är totalt 934 stycken. Målsättningen vid gränsdragningen för basområdena har varit att få en så likartad bebyggelse som möjligt. Man har även tagits hänsyn till fasta barriärer, markanvändning, trafik och serviceförsörjning mm. Ingen hushållsstatistik! Till dess att hela befolkningen bokförs på lägenheter finns det ingen bra hushållsstatistik. I den statistisk som finns idag kan man bilda "familjer" av alla som är gifta eller har ett gemensamt barn. Sambor utan gemensamt barn registreras som ensamstående. Detta innebär att i "familjestatistiken" överskattas antalet ensamstående och antalet sambor med eller utan särkullsbarn underskattas Mer statistik! Mer övergripande statistik över Göteborg och Stor Göteborg samt regionen hittar dui"statistisk Årsbok". På vår hemsida hittar du en länk dit. På hemsidan hittar du även mer detaljerad statistik för alla våra ämnen, klicka på "Ämnesvis" Angered 132 Östra Göteborg 133 Örgryte Härlanda 134 Centrum 135 Majorna Linné 136 Askim Frölunda Högsbo 137 Västra Göteborg 138 Västra Hisingen 139 Lundby 14 Norra Hisingen Sekretess All vår statistik sekretesshanteras. Det innebär att man inte ska kunna hitta en enskild person eller persons uppgifter. Källa Befolkningsprognosen och bostadsstatistiken kommer från stadsledningskontoret och valstatistiken kommer ifrån Valmyndigheten. All övrig statistik kommer ifrån Statistiska centralbyrån (SCB). Har du frågor kring statistiken? Kontakta oss inom Samhällsanalys och Statistik! Jessica Engström tfn Använd gärna siffrorna men uppge källa:, Göteborgs stadsledningskontor

2 Göteborgsbladet 214 definitioner År Åldersstruktur Födda Döda Justering vid befolkningsförändring Befolkningsprognos Födelseland Födda i utlandet Medborgarskap Utländsk bakgrund Inkomst Bilinnehav Familj Familjer med försörjningsstöd Uppgifterna avser den 31 december om inget annat anges. Ohälsotal Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med ettårsklass utgör. aktivitets- och sjukersättning (tidigare förtidspension) divideras med Födda registreras där modern är folkbokförd. befolkningen år. Dödsfall registreras där den döde var folkbokförd. Arbetslöshet Öppet arbetslösa: Personer registrerade vid arbetsförmedling inom I samband med att folkmängd och befolkningsförändringar avläses, görs sökandekategori samt personer i program med även vissa korrigeringar i befolkningsregistret. Detta innebär att nettoflyttningar aktivitetsstöd. och födelseöverskott inte alltid summeras till den totala befolkningsförändringen. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma Göteborgs Stads befolkningsprognoser beräknas årligen för primärområden, begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes stadsdelar samt kommunnivå (ettårsklasser). arbete per vecka under november månad respektive år. Även de Födelseland anger det land där personen är född. Utrikes födda definieras som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av som personer som har ett annat födelseland än Sverige. I tabellerna redovisas sjukdom, ingår. de 1 vanligaste födelseländerna i Göteborg, de behöver inte vara de Utbildningsnivå Med förgymnasial menas avslutad folkskola eller grundskola, samt vanligaste i området. uppgift saknas. Nationellt bedömer SCB att ca 7 av de med okänd Personer som fötts i utlandet räknas som utrikes födda. Sedan 1947 registreras utbildningsnivå (uppgift saknas) egentligen skulle vara klassificerade inte barn som fötts utomlands som utrikes födda om modern vid barnets inom förgymnasial utbildning. födelse var folkbokförd i Sverige. Kommunalvalet Endast de partier som är/har varit representerade i fullmäktige under Som medborgarskapsland redovisas det land man är medborgare i. Om en person de två senaste mandatperioderna redovisas. har flera medborgarskap prioriteras ett av dessa som sedan används i SCB:s Dagbefolkning Personer som förvärvsarbetar med arbetsplats i området. register. I korthet prioriteras Sverige, statslös, under utredning och okänt Nattbefolkning Personer som är boende i området som förvärvsarbetar. meborgarskap först. Självförsörjningsgrad Kvoten mellan dag- och nattbefolkning. - Utländska medborgare är personer med annat än svenskt medborgarskap. Privat näringsliv Personer inom ej offentligt ägda företag/organisationer/stiftelser - Svenska medborgare är personer med svenskt medborgarskap. samt ej specificerat. Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes Branscher Branschindelning enligt SNI27. Näringsgren avser företagets/ födda föräldrar. arbetsställets huvudsakliga verksamhet. Inkomstuppgifterna avser begreppet sammanräknad förvärvsinkomst. Förvärvs- Variabeln redovisas efter 21 grupper vilka i tabellen har slagits inkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Upp- samman till 15 klasser. gifterna avser inkomsttagare 2-64 år. Nollinkomsttagare ingår. Bostadsstatistiken Källa för statistiken är från 213 det nationella lägenhetsregistret. Antal personbilar i trafik per 1 personer oavsett ålder. Detta innebär förändringar i antalet bostäder och att jämförelser bakåt Med familjer avses gifta, ej gifta med gemensamt barn samt ensamstående. i tiden inte är möjliga. Samboende utan gemensamt barn räknas således som två familjer, innebär Det totala antalet bostäder anges i tabellen efter ägarkategori. att antalet familjer och ensamstående överskattas. I övriga bostadstabeller redovisas inte uppgift saknas. Familjer som under året erhållit ekonomiskt bistånd (socialbidrag). "Övrig" hustyp redovisas under flerbostadshus. Långtidsberoende definieras som familjer som erhållit försörjningsstöd minst För 213 var det 3 25 st bostäder i "Övrig hustyp" i hela Göteborg. tio månader under året. Flerbostadshus Flerfamiljshus, specialbostäder och "övrig hustyp" Småhus Omfattar en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus. Använd gärna siffrorna men uppge källa:, Göteborgs stadsledningskontor

3 GÖTEBORG , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,8-145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,1 Samtliga , , , , ,3 ANDEL FÖDDA I Samtliga UTLANDET 3, 2, 1, ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Göteborg, Nettoflytt (IN-UT) Födelseöverskott Födda Döda ålder MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Född i Sv Född i Utl Totalt Sv. Medb Utl. Medb Totalt VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 213 Samtliga ,5 BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Antal bilar per 1 personer ANDEL FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak ,2 2,2 Iran ,2 2,2 Antal Finland ,3 1,3 Familjer med stöd ,5 6,5 Bosnien - Hercegovina ,3 1,3 - varav minst 1 mån ,4 3,4 Jugoslavien ,2 1,2 Somalia ,2 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen , 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 4 382,8,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 2 941,6,6 Norge 2 752,5,5 25,2 25, Övriga länder ,2 11, Totalt ,5 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 34,8 27,9 31,3 Totalt* ,7 Sv. bakgr. 26, 18,3 22, Samtliga 28,9 21,6 25,2 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22

4 GÖTEBORG 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 7,2 79, 24,9 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,4 8, ,7 2, , 7, ,8 9, ,5 75 7, ,3 15, ,3 6, ,9 24,9 Samtliga ,2 7, , 14, ,4 5,4 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,4 13, ,5 3,5 Född i Sve ,7 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,4 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,5 2,3 8,4 3,8 29,4 7,1 9,9 4,5 5, ,9 2,8 1,2 5,5 36, 7,2 7,9 3,, 2,9 2, ,2 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 26,3 1 I ALLMÄNNYTTAN ,7 48,7 67, ,4 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,5 79, , 75, 69, ,8 18,8 69,6 Dagbef ,1 55,1 Tot ,7 75,7 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,9 17,9 Utl. Bakgr ,6 59,6 Sv. Bakgr , 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 33,3 Företagstjänster ,7 14,7 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Vård & sociala tjänster ,9 14,9 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Tillverkning & utvinning ,1 12,1 Småhus Flerbostad Totalt Handel ,4 12,4 Hyresrätt ,1 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Utbildning ,3 1,3 Allmännyttan ,3 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Transport & magasinerin ,4 6,4 Övriga ,9 28,9 inkl uppg. saknas Info. & kommunikation ,8 4,8 Bostadsrätt ,9 26,9 Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 Äganderätt ,9 17, ,1 24,1 7,7 7,7 Byggverksamhet ,4 4,4 Tot. bostäder ,2 11,2 36,4 36,4 Kulturella & pers. tjänst ,9 4, ,2 12,2 39,5 39,5 Hotell & restaurang ,7 4,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,3 16,3 26,1 26,1 Finans & försäkring ,6 1, ,6 27,6 22,1 22,1 Fastighetsverksamhet ,6 1, Tot ,7 13,7 33,3 33,3 Energi & miljö ,7,7 Småhus Kvinnor 12,7 12,7 36,66 36,66 Okänd verksamhet ,7,7 Flerbostadshus Män 14,7 14,7 3,2 3,2 Jord-, skogsbruk & fiske ,2,2 Totalt

5 SDN 131 ANGERED , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,9 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,9 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,7 Samtliga , , , Samtliga ,9 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,9 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 246 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg ANDEL FAMILJER MED 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG ,3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,, ålder Turkiet 564 1,1,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 43,8,6 Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak ,1 2,2 Iran ,5 2,2 Antal Finland ,6 1,3 Familjer med stöd ,3 6,5 Bosnien - Hercegovina , 1,3 - varav minst 1 mån ,6 3,4 Jugoslavien ,6 1,2 Somalia , 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen ,2 1, Antal ersatta dagar per person Norge 229,5,5 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,6 11,2 Födelseöverskott 52 6 Totalt ,9 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 213 Födda 82 Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 35,8 3,7 33,2 Totalt* ,5 Sv. bakgr. 48,8 32, 4, Samtliga 39,1 31, 35, 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22 25,2 35,

6 SDN 131 ANGERED 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 14,2 62,8 41,2 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 6 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 8, ,6 2, ,4 7, ,6 9, ,3 75 7, ,3 15, ,2 6, ,7 24,9 Samtliga ,2 7, ,2 14, ,1 5,4 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml , 13, ,2 3,5 Född i Sve ,2 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,4 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,3 1,1 3,8 3,7 5,8 8,6 7, 5,8 3, ,3 1,6 4,7 4,9 54,6 8,9 6, 4,2, 1 23,9 2, ,5 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 56,6 1 I ALLMÄNNYTTAN ,2 48,7 68, ,3 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,9 79, ,5 75, 47,1 7, ,6 18,8 69,6 Dagbef ,1 Tot , 75,7 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,2 2,2 Utl. Bakgr ,8 59,6 Sv. Bakgr ,2 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 14,9 Vård & sociala tjänster ,3 14,9 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,3 1,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel ,9 12,4 Småhus Flerbostad Totalt Företagstjänster ,8 14,7 Hyresrätt ,6 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Tillverkning & utvinning ,6 12,1 Allmännyttan ,6 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Kulturella & pers. tjänst ,7 4,9 Övriga , 28,9 inkl uppg. saknas Byggverksamhet , 4,4 Bostadsrätt ,2 26,9 Transport & magasinerin ,2 6,4 Äganderätt ,22 17, ,6 24,1 2,6 7,7 Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 Tot. bostäder ,9 11,2 14,8 36,4 Fastighetsverksamhet ,4 1, ,2 12,2 17, 39,5 Energi & miljö ,9,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,2 16,3 12,9 26,1 Hotell & restaurang ,8 4, ,5 27,6 9,2 22,1 Okänd verksamhet ,6, Tot ,6 13,7 14,9 33,3 Finans & försäkring 36 77,4 1,6 Småhus Kvinnor 31,7 12,7 16,66 36,66 Info. & kommunikation i ,6 4,8 48 Flerbostadshus Män 29,6 14,7 13,3 3,2 Jord-, skogsbruk & fiske 32 31,2,2 Totalt

7 SDN 132 ÖSTRA GÖTEBORG , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,9 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,1 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,7 Samtliga , , ,9 Samtliga ,9 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,4 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 222 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg ANDEL FAMILJER MED 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG ,3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,, ålder Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak , 2,2 Iran , 2,2 Antal Finland 775 1,7 1,3 Familjer med stöd ,3 6,5 Bosnien - Hercegovina ,3 1,3 - varav minst 1 mån ,4 3,4 Jugoslavien ,9 1,2 Somalia ,4 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen 653 1,4 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 221,5,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 228,5,6 36,4 Norge 175,4,5 25,2 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,5 11,2 Födelseöverskott Totalt ,4 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 213 Födda 84 Döda 48 4 ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 42, 35,2 38,5 Totalt* ,5 Sv. bakgr. 37,6 29,8 33, Samtliga 4,1 32,9 36,4 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22

8 SDN 132 ÖSTRA GÖTEBORG 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 12,7 66,5 4,3 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 5 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,7 8, ,7 2, ,8 7, ,9 9, , ,3 15, ,7 6, ,2 24,9 Samtliga ,7 7, , 14, ,4 5,4 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR Född utoml ,1 13, ,8 3,5 Född i Sve ,2 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,8 6,4 UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG ,3 1,3 4,6 3,3 45,6 8,8 9,8 5,3 3, ,9 1,8 6,9 4,7 48,4 9,6 7,7 3,5, 1 12,7 2, ,9 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 42, 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 48,7 66, ,9 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI , 79, , 75, 68,9 72, ,6 18,8 69,6 Dagbef ,1 Tot ,9 75,7 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,8 11,2 Utl. Bakgr ,2 59,6 Sv. Bakgr ,1 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 2,9 Tillverkning & utvinning ,4 12,1 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Företagstjänster ,1 14,7 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Vård & sociala tjänster ,4 14,9 Småhus Flerbostad Totalt Handel , 12,4 Hyresrätt , 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Utbildning ,7 1,3 Allmännyttan , 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Byggverksamhet ,9 4,4 Övriga , 28,9 inkl uppg. saknas Transport & magasinerin ,3 6,4 Bostadsrätt ,8 26,9 Kulturella & pers. tjänst ,3 4,9 Äganderätt ,2 17, , 24,1 6,6 7,7 Offentlig förv. & försvar ,4 5,4 Tot. bostäder ,1 11,2 25, 36,4 Energi & miljö ,8, , 12,2 24,8 39,5 Hotell & restaurang ,3 4,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER , 16,3 14,4 26,1 Fastighetsverksamhet ,2 1, ,7 27,6 1,1 22,1 Info. & kommunikation ,2 4, Tot ,7 13,7 2,9 33,3 Finans & försäkring 4 15,8 1,6 Småhus 1 11 Kvinnor 24,3 12,7 23,1 36,66 Okänd verksamhet ,,7 7 Flerbostadshus Män 23,1 14,7 19, 3,2 Jord-, skogsbruk & fiske 25 25,1,2 Totalt

9 SDN 133 ÖRGRYTE-HÄRLANDA , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,3 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,4 Samtliga , , ,2 Samtliga ,2 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,1 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 276 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg ANDEL FAMILJER MED 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 213 2,7 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,, ålder Turkiet 133,2,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 241,4,6 Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak 22,4 2,2 Iran ,8 2,2 Antal Finland 538,9 1,3 Familjer med stöd ,7 6,5 Bosnien - Hercegovina 231,4 1,3 - varav minst 1 mån 462 1,3 3,4 Jugoslavien 29,5 1,2 Somalia 122,2 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen 416,7 1, Antal ersatta dagar per person Norge 35,5,5 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder , 11,2 Födelseöverskott Totalt ,1 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 213 Födda 99 6 Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 27,3 24,9 26,1 Totalt* ,1 Sv. bakgr. 21,6 15,2 18, Samtliga 22,7 17,2 2, 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22 2, 25,2

10 SDN 133 ÖRGRYTE-HÄRLANDA 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 4,7 8,7 35,2 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,9 8, ,2 2, ,4 7, , 9, ,8 7, ,7 15, ,9 6, ,8 24,9 Samtliga ,7 7, ,6 14, , 5,4 Född utoml ,3 13, ,6 3,5 Född i Sve ,9 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,1 6,4 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 28,5 2,8 1,1 3,6 24,4 6,5 12,4 3,8 5, ,3 3,4 12,6 5,1 3,9 6,2 9,3 2,3, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 212 2, ,7 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 15,2 1 I ALLMÄNNYTTAN ,2 48,7 65, ,5 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,1 79, ,2 75, 53, ,6 18,8 69,6 Dagbef ,3 55,1 Tot ,1 75,7 5 28,8 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,9 Utl. Bakgr ,8 59,6 Sv. Bakgr ,4 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 42,1 Vård & sociala tjänster , 14,9 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Tillverkning & utvinning ,2 12,1 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel ,4 12,4 Småhus Flerbostad Totalt Företagstjänster ,1 14,7 Hyresrätt ,3 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Utbildning ,9 1,3 Allmännyttan ,2 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Kulturella & pers. tjänst ,6 4,9 Övriga ,2 28,9 inkl uppg. saknas Byggverksamhet ,4 4,4 Bostadsrätt ,8 26,9 Offentlig förv. & försvar ,7 5,4 Äganderätt ,9 17, , 24,1 8,3 7,7 Transport & magasinerin ,3 6,4 Tot. bostäder ,1 11,2 43,6 36,4 Info. & kommunikation ,9 4, ,4 12,2 48,4 39,5 Hotell & restaurang ,3 4,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,8 16,3 34,6 26,1 Energi & miljö ,7, ,2 27,6 3,3 22,1 Fastighetsverksamhet ,8 1, Tot ,4 13,7 42,1 33,3 Finans & försäkring ,9 1,6 Småhus Kvinnor 59 5,9 12,7 46,2 36,66 Okänd verksamhet ,6,7 7 Flerbostadshus Män 9, 14,7 37,9 3,2 Jord-, skogsbruk & fiske 31 47,1,2 Totalt ,3 1

11 SDN 134 CENTRUM , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,4 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,3 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,2 Samtliga , , ,7 Samtliga ,5 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,4 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 228 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg 3, ANDEL FAMILJER MED VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 213 2,2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2 2, 1,, ålder Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak 228,4 2,2 Iran ,6 2,2 Antal Finland 56,9 1,3 Familjer med stöd 924 2,2 6,5 Bosnien - Hercegovina 31,5 1,3 - varav minst 1 mån 41,9 3,4 Jugoslavien 342,6 1,2 Somalia 27, 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen 472,8 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 153,3,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 556,9,6 16,7 Norge 269,5,5 25,2 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,9 11,2 Födelseöverskott 399 Totalt ,4 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 831 Döda 432 ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 5 1 Utl. bakgr. 27,8 17,5 22,6 Totalt* ,7 Sv. bakgr. 17,9 12,1 14, Samtliga 2,3 13,3 16,7 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22

12 SDN 134 CENTRUM 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 4,3 79,7 47,5 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,4 8, ,5 2, ,1 7, ,5 9, ,7 7, ,8 15, ,3 6, ,8 24,9 Samtliga ,3 7, ,1 14, ,4 5,4 Född utoml ,2 13, ,2 3,5 Född i Sve ,6 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,7 6,4 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 35,4 3,3 11,3 3,5 19,1 5,8 11,8 3,3 3, ,3 3,6 13,1 4,8 24,8 5,4 9,2 1,9, 1,4 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 212 2, , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 2,5 1 I ALLMÄNNYTTAN ,1 48,7 68, ,9 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,1 79, ,2 75, 7, ,8 18,8 69,6 Dagbef ,7 55,1 Tot ,1 75,7 5 33,2 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,9 59,6 1,1 Sv. Bakgr ,5 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 46,9 Företagstjänster ,6 14,7 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Offentlig förv. & försvar ,1 5,4 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Handel ,1 12,4 Småhus Flerbostad Totalt Info. & kommunikation ,5 4,8 Hyresrätt ,7 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Utbildning , 1,3 Allmännyttan ,5 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Hotell & restaurang ,7 4,7 Övriga ,2 28,9 inkl uppg. saknas Transport & magasinerin ,5 6,4 Bostadsrätt ,2 26,9 Kulturella & pers. tjänst ,8 49 4,9 Äganderätt ,1 17, ,1 24,1 16,1 7,7 Vård & sociala tjänster ,2 14,9 Tot. bostäder ,7 11,2 52, 36,4 Finans & försäkring ,5 1, ,7 12,2 52,6 39,5 Byggverksamhet ,9 4,4 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,8 16,3 36,7 26,1 Fastighetsverksamhet ,8 1, ,8 27,6 37,4 22,1 Tillverkning & utvinning ,8 12, Tot ,2 13,7 46,9 33,3 Energi & miljö ,6,7 Småhus 2 1 Kvinnor 6 6, 12,7 49,5 36,66 Okänd verksamhet ,7,7 7 Flerbostadshus Män 8,3 14,7 44,5 3,2 Jord-, skogsbruk & fiske 8 57,2,2 Totalt

13 SDN 135 MAJORNA-LINNÉ , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,7 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,3 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,7 Samtliga , , ,4 Samtliga , ANDEL FÖDDA I Samtliga ,8 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 233 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg ANDEL FAMILJER MED 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 213 3,6 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,, ålder + 32 Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak 18,3 2,2 Iran ,7 2,2 Antal Finland 597,9 1,3 Familjer med stöd ,6 6,5 Bosnien - Hercegovina 216,3 1,3 - varav minst 1 mån 674 1,6 3,4 Jugoslavien 265,4 1,2 Somalia 81,1 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen 337,5 1, Antal ersatta dagar per person Turkiet 194,3,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 259,4,6 24,2 Norge 33,5,5 25,2 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,1 11,2 Födelseöverskott Totalt ,8 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 213 Födda 1 37 Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 33,6 28,6 31,2 Totalt* 32 17,5 Sv. bakgr. 25,5 19,2 22, Samtliga 27,1 21, 24,2 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22

14 SDN 135 MAJORNA-LINNÉ 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 5,3 81,9 46, ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA 194 ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,1 8, , 2, , 7, ,7 9, ,8 75 7, , 15, ,8 6, ,1 24,9 Samtliga ,3 7, ,6 14, ,1 5,4 Född utoml ,2 13, ,4 3,5 Född i Sve ,6 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,1 6,4 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 22,1 2,4 8,5 2,3 23, 12,9 16,6 3, 3,5 26 2,9 3, 1,6 3,5 27,6 12,3 14,3 2,, 2,3 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 212 2, , SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 31,6 1 I ALLMÄNNYTTAN ,1 48,7 63, ,7 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI , 79, ,3 75, 54, ,6 18,8 69,6 Dagbef ,5 55,1 Tot ,3 75,7 5 36,6 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER Utl. Bakgr ,4 59,6 2, Sv. Bakgr ,4 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 45,3 Vård & sociala tjänster ,8 14,9 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,8 1,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,6 14,7 Småhus Flerbostad Totalt Handel ,8 12,4 Hyresrätt ,5 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Kulturella & pers. tjänst ,6 4,9 Allmännyttan ,6 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Transport & magasinerin ,9 6,4 Övriga ,9 28,9 inkl uppg. saknas Hotell & restaurang ,2 4,7 Bostadsrätt ,6 26,9 Info. & kommunikation ,2 48 4,8 Äganderätt , 17, ,8 24,1 9,6 7,7 Offentlig förv. & försvar ,6 5,4 Tot. bostäder ,5 11,2 46,3 36,4 Tillverkning & utvinning ,3 12, ,6 12,2 52,9 39,5 Fastighetsverksamhet ,5 1,6 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,4 16,3 36,7 26,1 Byggverksamhet ,9 4, ,5 27,6 34,7 22,1 Energi & miljö ,5, Tot ,1 13,7 45,3 33,3 Finans & försäkring ,6 1,6 Småhus Kvinnor 57 5,7 12,7 49,7 36,66 Okänd verksamhet ,5,7 7 Flerbostadshus Män 8,5 14,7 4,7 3,2 Jord-, skogsbruk & fiske 33 52,1,2 Totalt

15 SDN 136 ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,9 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,5 Samtliga , , , Samtliga ,4 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,3 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 329 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg ANDEL FAMILJER MED 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 213 4,5 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,, ålder Turkiet 218,4,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 354,6,6 Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak 668 1,2 2,2 Iran ,1 2,2 Antal Finland 422,7 1,3 Familjer med stöd 1 4 4,5 6,5 Bosnien - Hercegovina 36,6 1,3 - varav minst 1 mån 72 2,3 3,4 Jugoslavien 34,5 1,2 Somalia 141,2 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen 425,8 1, Antal ersatta dagar per person Norge 323,6,5 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,5 11,2 Födelseöverskott 47 8 Totalt ,3 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 213 Födda Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 31,1 23,5 27,4 Totalt* ,4 Sv. bakgr. 28,1 2,9 24, Samtliga 28,9 21,6 25,3 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22 25,3 25,2

16 SDN 136 ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 6,1 8,6 55,4 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,6 8, ,6 2, ,7 7, ,9 9, ,7 7, , 15, ,6 6, ,4 24,9 Samtliga ,1 7, ,4 14, ,6 5,4 Född utoml ,5 13, ,1 3,5 Född i Sve ,6 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,1 6,4 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 32,5 2,2 9,5 4,2 26,8 5,4 7,4 4,9 4, ,8 2,7 11,2 6,4 33,8 5,4 5,4 3,2, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 212 2, ,1 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 27,6 1 I ALLMÄNNYTTAN ,5 48,7 67, ,9 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,9 79, ,1 75, 79, ,5 18,8 69,6 Dagbef ,7 55,1 Tot ,6 75,7 5 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,8 24,4 Utl. Bakgr ,5 59,6 Sv. Bakgr ,4 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 35,6 Handel ,8 12,4 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Vård & sociala tjänster , 14,9 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,3 14,7 Småhus Flerbostad Totalt Byggverksamhet ,2 4,4 Hyresrätt ,7 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Tillverkning & utvinning ,1 12,1 Allmännyttan ,6 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Utbildning ,5 1,3 Övriga ,1 28,9 inkl uppg. saknas Info. & kommunikation ,9 4,8 Bostadsrätt ,8 26,9 Kulturella & pers. tjänst ,2 4,9 Äganderätt ,44 17, ,3 24,1 6,9 7,7 Transport & magasinerin ,7 6,4 Tot. bostäder ,5 11,2 35,6 36,4 Offentlig förv. & försvar ,3 5, ,8 12,2 43, 39,5 Hotell & restaurang ,7 4,7 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,3 16,3 29,4 26,1 Finans & försäkring ,8 1, , 27,6 23,8 22,1 Fastighetsverksamhet ,9 1, Tot , 13,7 35,6 33,3 Okänd verksamhet 8 179,7,7 Småhus Kvinnor 99 9,9 12,7 38,1 36,66 Jord-, skogsbruk k & fiske ,2,2 2 Flerbostadshus Män 12,2 14,7 33,1 3,2 Energi & miljö 27 22,8,7 Totalt ,2 1

17 SDN 137 VÄSTRA GÖTEBORG , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,7 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , ,5 Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,9 Samtliga , , ,8 Samtliga ,5 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,2 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 343 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg ANDEL FAMILJER MED 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 213 4,3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,, ålder Turkiet 629 1,2,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 25,4,6 Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak 814 1,6 2,2 Iran 623 1,2 2,2 Antal Finland 277,5 1,3 Familjer med stöd 996 4,3 6,5 Bosnien - Hercegovina 242,5 1,3 - varav minst 1 mån 578 2,5 3,4 Jugoslavien 233,4 1,2 Somalia 197,4 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen 317,6 1, Antal ersatta dagar per person Norge 269,5,5 Nettoflytt (IN-UT) 48 6 Övriga länder ,9 11,2 Födelseöverskott 128 Totalt ,2 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON Födda 552 Döda 424 ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 33,6 26,3 3, Totalt* ,2 Sv. bakgr. 24,3 14,5 19, Samtliga 26,6 17,4 22,1 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22 22,1 25,2

18 SDN 137 VÄSTRA GÖTEBORG 214 VALDELTAGANDE BOSTÄDER 5,7 84,2 45,5 ARBETSLÖSHET KOMMUNALVALET 21 BYGGDA ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I PROGRAM, OKT 213 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG BYGGNADSÅR I 1 ÅRSINTERVALL 4 Kvinnor Män Samtliga År Småhus Flerbostad Totalt ,7 8, ,6 2, ,8 7, ,4 9, ,9 7, ,5 15, ,4 6, ,5 24,9 Samtliga ,7 7, ,5 14, , 5,4 Född utoml ,5 13, ,7 3,5 Född i Sve ,8 4,7 KOMMUNALVALET 21 JÄMFÖRT MED ,8 6,4 1 M C FP KD S V MP SD VägV ÖVR UTVECKLING ANDEL ARBETSLÖSA M C FP KD S V MP SD Vägv 21 34, 2,4 11,1 8,8 23,4 3,6 6,1 3,8 5, 26 31,2 2,6 11,9 11,8 29,3 3,9 4,7 2,6, ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 212 2, ,5 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖRVÄRVSARBETANDE 212 ANDEL INOM PRIVAT NÄRINGSLIV BOSTÄDER Kvinnor Män Samtliga 11,3 1 I ALLMÄNNYTTAN ,9 48,7 69, ,2 68,4 67,9 Nattbef. BOSTÄDERNA EFTER ÄGARKATEGORI ,4 79, ,8 75, 6, ,7 18,8 69,6 Dagbef , 55,1 Tot ,7 75,7 5 28,2 ANSTÄLLDA I OLIKA BRANSCHER ,8 Utl. Bakgr ,3 59,6 Sv. Bakgr ,2 84, Dagbefolkn. Nattbefolkning Antal Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt 36,2 Vård & sociala tjänster , 14,9 ÄGARKATEGORI 213 ANDEL MED EFTERGYMNASIAL Utbildning ,9 1,3 UTBILDNING 3 ÅR ELLER LÄNGRE Företagstjänster ,3 14,7 Småhus Flerbostad Totalt Handel ,1 12,4 Hyresrätt ,2 55,1 ANDEL () HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 213 Offentlig förv. & försvar ,8 5,4 Allmännyttan ,3 26,3 Förgymnasial Eftergymn 3+ år Byggverksamhet ,5 4,4 Övriga ,9 28,9 inkl uppg. saknas Transport & magasinerin ,5 6,4 Bostadsrätt ,8 26,9 Tillverkning & utvinning ,6 12,11 Äganderätt , 17, ,1 24,1 3,6 7,7 Kulturella & pers. tjänst ,2 4,9 Tot. bostäder ,4 11,2 25,1 36,4 Hotell & restaurang ,9 4, ,8 12,2 42,4 39,5 Fastighetsverksamhet ,1 1,6 NYBYGGNATION: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER ,8 16,3 33,9 26,1 Info. & kommunikation ,7 4, ,7 27,6 25,8 22,1 Jord-, skogsbruk & fiske ,7, Tot ,2 13,7 36,2 33,3 Okänd verksamhet 1 168,7,7 Småhus Kvinnor 99 9,9 12,7 38,33 36,66 Finans & försäkring ,3 1,6 16 Flerbostadshus Män 12,6 14,7 34,1 3,2 Energi & miljö 2 186,8,7 Totalt ,5 1

19 SDN 138 VÄSTRA HISINGEN , kr FOLKMÄNGD 213 PROGNOS 218 MEDELINKOMST BEFOLKNING EFTER ÅLDER 213 PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR 13) INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED - 145tkr 145tkr - 345tkr 345tkr - Ålder Kvinnor Män Samtliga Ålder / , , , , , , , , , ,6 MEDELINKOMST 212 (kr) , , , , Ålder Kvinnor Män Samtliga , , , , , , ,2 Samtliga , , ,3 Samtliga ,7 ANDEL FÖDDA I Samtliga ,1 UTLANDET BILINNEHAV 213 JÄMFÖRT MED GÖTEBORG MEDBORGARSKAP OCH FÖDELSELAND 213 Antal bilar per 1 personer ÅLDERSSTRUKTUR JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Född i Sv Född i Utl Totalt 315 Sv. Medb , Utl. Medb Totalt Göteborg ANDEL FAMILJER MED 2, VANLIGASTE FÖDELSELÄNDERNA I GÖTEBORG 213 9,8 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,, ålder + 7 Turkiet ,9,8 FÖRÄNDRING 213 FÖRÄNDRING Kina 222,4,6 Antal i FAMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 213 Irak 888 1,7 2,2 Iran 841 1,6 2,2 Antal Finland 777 1,5 1,3 Familjer med stöd ,8 6,5 Bosnien - Hercegovina 683 1,3 1,3 - varav minst 1 mån ,8 3,4 Jugoslavien 888 1,7 1,2 Somalia ,2 1,2 OHÄLSOTAL 213 JÄMFÖRT MED FÖRÄNDRING 213 Polen 57 1, 1, Antal ersatta dagar per person Norge 317,6,5 Nettoflytt (IN-UT) Övriga länder ,2 11,2 Födelseöverskott Totalt ,1 23,5 OHÄLSOTAL, ERSATTA DAGAR PER PERSON 213 Födda Döda ANDEL UTL. BAKGRUND 213 JÄMFÖRT MED Kvinnor Män Samtliga 2 1 Utl. bakgr. 35,7 27, 31,2 Totalt* 7 35,4 Sv. bakgr. 26,7 16,6 21, Samtliga 3,2 2,6 25,3 31,7 * Inklusive justering. Tot. i 28,9 21,6 25,22 25,3 25,2

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet 27 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden.

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden. Norrköpings explorer Variabler i vyn Stadsdelar i Norrköping Källa: Statistiska centralbyrån Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 3 190 kvkm Invånare per kvkm: 31 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Promille STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska centralbyrån, SCB, om inte annat

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 151 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 125 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 211 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3 Folkmängd 31 december 21 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 21 Befolkningsförändring 2 21 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 109 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 092 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 039 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 51 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer