15-1. MONITOR IT-utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15-1. MONITOR IT-utbildning"

Transkript

1 Sortering 15-1

2 Sortering I detta kapitel skall vi ta en titt på hur vi kan använda sorteringsprogrammet från ett COBOL-program, s.k. internsortering. 15-2

3 Sortering 15-3

4 Sortering Vid sortering så finns det alltid en osorterad INFIL och en sorterad UTFIL. När sorteringsprogrammet anropas från COBOL, kan det göras på liknande sätt som vid en BATCH-sortering; sorteringen baseras på sorteringsuttryck och samtliga poster sorteras. Vid en COBOL internsortering så läser COBOL-programmet poster från den osorterade filens i en Input Procedure och kan där avgöra vilka poster från den osorterade infilen som skall överlämnas till sorteringsprogrammet. Alla poster behöver ej släppas (Release) till sorteringsprogrammet, utan kan helt enkelt förkastas. Posterna kan även förändras innan de överlämnas för sortering. När sorteringen är avslutad hämtar COBOL-programmet varje sorterad post i en Output Procedure, (Return) och där kan du avgöra vad du vill göra med den sorterade posten; kanske skriva till den sorterade utfilen eller hanteras på annat sätt. Möjligheterna med en internsortering är stora. 15-4

5 Sortering Sorteringsprogrammet kräver en sorteringsfil, en virtuell fil, som bara används under själva sorteringen. Alla filer som används vid sorteringen måste beskrivas i COBOL-programmet på vanligt sätt med Select och FD, men sorteringsfilen beskrivs med ett SD-uttryck. Denna innehåller beskrivning av sorterade poster 15-5

6 Sortering Programmets infil och utfil beskrivs på vanligt sätt med Select- och FD-uttryck. Sort använder en tänkt arbetsfil vid sorteringen som beskrivs med Select-uttryck på vanligt sätt, men den har en Sortfile Description, SD i stället för FD. I dess postbeskrivning så skall samtliga sorteringsnycklar finnas beskrivna. Dessa kommer senare att refereras i ett Sort-verb. Filen behöver EJ allokeras med JCL vid exekvering av programmet. 15-6

7 Sortering Sort-verbet används för att starta själva sorteringen. Den sortfil (virtuell sortfil) som refereras innehåller beskrivning över de sorterade posterna; nyckelvärden och övrig data. Sort kan ange flera sorteringsnycklar (Key) med olika sorteringsordning. I Sort-uttrycket anges om posterna skall hämtas från en fil (Using) eller om en procedur skall ges kontrollen (Input Procedure) innan sorteringen alternativt om posterna skall skrivas till en fil (Giving) eller om en procedur skall ges kontrollen (Output Procedure) efter sorteringen. Input-Procedure används om du vill kunna ta hand om en post innan den är sorterad. I denna procedur kan du förändra postens innehåll innan den skickas för sortering, eller helt förkasta den; den kanske inte skall vara med i sorteringen. Du måste själv läsa posterna från den osorterade filen i denna procedur. Using används om du vill använda den osorterade infilen utan förändring. Output Procedure används för att ta hand om sorterade poster. Här kan du själv avgöra vad du vill göra med de sorterade posterna. Om du vill skriva till en sorterad fil så gör du det i denna procedur. Du kanske bara vill göra en utskrift av posten och då gör du det här. Alternativ kan vara att du vill spara den på annat sätt, kanske i en intern tabell. Giving används när du inte vill hantera sorterade poster själv, utan låta sorteringsprogrammet själv skriva till filen. Notera att du kan använda antingen Procedur eller fil för både indata och utdata. När du använder Using eller Giving så öppnar och stänger COBOL dessa filer automatisk, men när du använder en procedur så måste du själv öppna och stänga filen, samt även läsa och skriva. 15-7

8 Sortering I detta exempel så sker en helt vanlig sortering på nyckel med namnet Sortfil-Namn. 15-8

9 Sortering Sortfil, som är den tänkta filen som skall sorteras, är beskriven med en SD i Data Division. Här finns en exakt beskrivning av posterna. Denna sorteringsfil måste förses med poster. Detta kan göra genom att beskriva Using filnamn i Sort-verbet. Då används de poster som finns i denna fil utan förändring. Om du behöver göra ändring av de poster som finns i denna fil, så kan du använda en Input Procedure. I denna procedur får du själv läsa poster från indata-filen, analysera innehållet och kanske förändra eller förkasta. För att överlämna posten till COBOL för sortering använder du COBOL-verbet Release. Du behöver inte ha en Infil utan data kan hämtas från en annan källa. Det kan t.ex. vara från en intern tabell, men du överlämnar poster för sortering med Release. Sorterade poster kan skrivas till en Utfil utan förändring efter sorteringen. Då anger du Giving i Sort-verbet. Om du själv vill ta hand om de poster som COBOL har sorterat, dvs innehållet av Sortfil, så kan du ange en Output Procedure. I denna procedur hämtar du själv sorterade poster, en efter en med verbet Return, och behandlar dom hur du vill. Om du vill skriva till Utfil så kan du göra det, men posterna kan givetvis placeras på annan plats. Det kan t.ex. vara en intern tabell med sorterat data. 15-9

10 Sortering I inputproceduren används Release för att frisläppa en post till sorteringsprogrammet. Varje Release ger en (1) post, så du måste ha en slinga för att hämta osorterat data och sedan gör Release för varje post. Den fil du har som en osorterad fil måste hanteras som andra filer; den måste öppnas och sedan läsas. I exemplet ser du en slinga som läser samtliga poster från filen Sortin. I villkoret Not At End kan du analysera posten och avgöra om den skall förändras eller ej eller kanske förkastas

11 Sortering I en Ouput Procedure hämtar du poster från den sorterade filen med Return. Du gör detta i en slinga och använder villkoret AT End för att förstå när det inte finns fler sorterade poster att hämta. Om du vill skriva den sorterade posten till en fil, så får du inte glömma att först öppna filen för skrivning. Detta sker inte automatiskt som i fallet med Giving. I proceduren är du fri att ha egen logik

12 Sortering Sort-Return är ett s.k. Special Register, vilket innebär att denna variabel inte behöver beskrivas, utan finns inbyggd, och tilldelas ett värde som berättar med vilken retur-kod som sorteringsprogrammet avslutades

13 Adresser och pekare 18-1

14 Adresser och pekare I detta kapitel skall jag försöka reda ut hur strukturer adresseras, d v s hur programmet egentligen fungerar för att referera ett dataelement eller en struktur. 18-2

15 Adresser och pekare Adressering av strukturer sker genom att en basadress tilldelas en fysisk adress vid programexekveringen. Denna adress varierar och beror på hur programmet exekveras; som huvudprogram eller subprogram, var strukturen finns placerad m.m. En struktur som består av flera element adresseras på så sätt att till basadressen adderas avståndet till det element som refereras (Displacement/Offset). Avståndet till ett specifikt element är ju alltid detsamma, men den fysiska placeringen av strukturen kan variera, dvs basadressen kan olika värde. För att kunna referera en struktur så måste basadressen ha ett verkligt värde, annars uppstår ett exekveringfel på grund av felaktig adress ( Program Check Interrupt; 0C4, 0C5), och COBOL avbrotthanterare kommer att avsluta programmet onormalt (Abnormal End, ABEND) 18-3

16 Adresser och pekare Strukturer i Working-Storage Section är alltid adresserbara eftersom COBOLs initieringsrutiner skaffar fysisk utrymme till hela WS. Kompilatorn bygger kod för att adressera elementen i WS med tekniken Basadress + Tilläggsaddress, och run-time försäkrar att basadressen har ett verkligt värde. Det kan aldrig uppstå några exekveringsfel på grund av felaktig adress vid referens till element i WS. Strukturer i Linkage Section adresseras med basadress och tilläggsadress på samma sått som WS, men du måste själv ansvara för att basadressen har ett verkligt värde. Detta sker vanligen i samband med Call Using WS-ref och beskrivningen Procedure Division Using LS-ref. Andra sätt är att själv med programmering tilldela en verklig adress till en basadress. 18-4

17 COBOL påbyggnad Adresser och pekare Du kan själv deklarera en pekare. Detta görs genom att beskriva ett dataelement på valfri nivå, utan picture och endast Usage is Pointer. Du kan även försäkra dig om att värdet inledningsvis är ogiltigt, genom att ange Value Null. För att tilldela ett värde till en pekare, eller pekarvariabel, kan du inte använda Move, utan tilldelning sker med verbet Set. Genom att tilldela värdet Null till en pekarvariabel, kan du göra den ogiltig, vilket senare kan konstateras i en jämförelse med Null. Innehållet i pekare kan jämföras mot varandra eller mot värdet Null. Du kan även använda en uttrycklig pekarvariabel som ett argument i ett Call-anrop. 18-5

18 COBOL påbyggnad Adresser och pekare Address Of är ett s.k. Special Register (jfr Return-Code) som är en underförstådd pekarbeskrivning. När du behöver få tillgång till en strukturs adress använder du detta uttryck, eller tvärtom när du vill tilldela en struktur ett värde från en pekare eller från en annan struktur. En pekare kan tilldelas värdet Null (ogiltig) och kan användas i programlogik som du ser i detta exempel. 18-6

19 COBOL påbyggnad Adresser och pekare I detta exempel ser du en struktur som är beskriven i Linkage Section. Initialt så är detta bara en bild över hur en Kundpost ser ut, men basadressen (Address of Kundpost) är ogiltig eftersom den inte har blivit tilldelad något värde. För att kunna använda denna Kundpost-struktur, så måste en verklig förekomst av Kundpost existera. I detta exempel antar vi att det anropade programmet tillhandahåller en sådan via pekaren Minpekare. Efter anropet görs en test om pekaren har ett giltigt värde och i så pall tilldelas denna pekares adress till Address of Kundpost. Nu kan de olika elementen i Kundpost refereras utan risk för exekveringsfel orsakad av felaktig adress. 18-7

20 Adresser och pekare 18-8

21 Övningar II Övningar II 2015, Cobolskolan Sverige, B2-1

22 Övningar II Innehållsförteckning Uppgift 1 Frequent Flyer File... 3 Övning 2 Frequent Flyer Program... 4 Övning 3 Bonus Report... 5 Övning 4 Frequent Flyer Mileage... 6 Övning 5 Mileage File... 7 Övning 6 Date-and-Day Program... 8 Övning 8 Airline ID Övning 9 Mileage Table, sort, pekare , Cobolskolan Sverige, B2-2

23 Övningar II Uppgift 1 Frequent Flyer File Denna fil är grunden för flertalet övningar. Filen innehåller information om olika flygresor som en person gjort. Uppgifter som datum (Flight-Date), avrese- och destinationsort (City-Pair), flygbolag (Airline-Id), etc. finns lagrade här. Filen har ett utseende som du ser i nedanstående bild. Kol Fält Format 01 Reserved Flight-Date mm/dd City-Pair xxx-xxx Airline-ID xx Flight-Number nnnn 20 Class-of-Travel x Mileage nnnnn Filler Filen FREQFILE finns i mappen C:\COBOLKURS\DATA. Lokalisera filen, notera namnet och bekanta dig med innehållet. 2015, Cobolskolan Sverige, B2-3

24 Övningar II Övning 2 Frequent Flyer Program I denna uppgift kommer du att skriva ett program som skapar en rapport från information i resefilen. Skriv ett program, FREQPGM, som läser samtliga poster i filen FREQFILE och skriver en rapport. FREQFILE FREQPGM FREQLIST Rapporten skall ha följande utseende: Frequent Flyer Report Date Id Fl# Cl C-Pair Mileage 01/ Y DFW-ATL / Y LAS-DFW / Y BNA-DFW / C SXM-DFW / Y RDU-DCA / Y DFW-LAX / C SJU-SXM Total Mileage nn nnn Page , Cobolskolan Sverige, B2-4

25 Övningar II Övning 3 Bonus Report Komplettera ditt program så att rapporten kommer att ha följande utseende: Frequent Flyer Report Date Id Fl# Cl C-Pair Mileage Inc Bonus 01/ Y DFW-ATL / Y ATL-BNA / Y BNA-DFW / C SXM-DFW / Y RDU-DFW / Y DFW-LAX / C LAX-DFW Total Mileage mm mmm nn nnn Page 1 End of Report Som Du ser så har det tillkommit en kolumn, Inc Bonus. För varje resa så skall en extra bonus tillkomma enligt följande regler: o o o o Samtliga klasser skall alltid få minst 500 miles när reslängden är lägre än 500, men ingen ytterligare bonus skall då tillkomma. Turistklass, Y, skall inte ha någon extra bonus. Business Class, C skall erhålla 125% på aktuell reslängd. First Class, F skall erhålla 150% på aktuell reslängd. 2015, Cobolskolan Sverige, B2-5

26 Övningar II Övning 4 Frequent Flyer Mileage I denna uppgift så kommer du att skapa en ny indexerad fil som skall fyllas med data, så att du från denna kan hämta reseavstånd (Mileage) när du senare skall skapa din rapport. Du skall skriva ett program som skapar en indexerad fil. Innehållet till filen finns mappen C:\COBOLKURS\DATA och innehåller reseavstånd för olika destinationer. Kontrollera och notera namnet. Filen antas vara osorterad, varför du först skall sortera filen till en ny fil, FREQMILS.TXT. Sorteringsbegreppet skall vara City-Pair. Den indexerad filen skall ha City-Pair som primärnyckel. Namnet på den skapade filen skall vara FREQMILE.NDX Filen har ett utseende som liknar denna: Kol Fält Format City-Pair xxx-xxx 08 Filler x Mileage nnnnn Filler x Innehållet ser du delar av här: AKL-HNL/04406 AKL-MEL/01636 AKL-NAN/01341 AKL-PPT/02544 AKL-SYD/ DFW-DEN/00645 DFW-DSM/00624 DFW-DTW/00987 DFW-ELP/ SYD-NLK/01043 YYZ-DFW/01199 YYZ-LGA/00356 YYZ-ORD/00437 Notera att filen bara innehåller information om flygväg i ena riktningen, t.ex DFW-DSM, men FREQFILE-filen kan mycket väl innehålla information om en resa gjord i andra riktningen. 2015, Cobolskolan Sverige, B2-6

27 Övningar II Övning 5 Mileage File Komplettera ditt tidigare program så att det hämtar reseavståndet från den nyligen skapade filen, FREQMILE.NDX, och inte från posterna i filen FREQFILE. FREQFILE FREQPGM FREQMILE Mileage? FREQLIST 2015, Cobolskolan Sverige, B2-7

28 Övningar II Övning 6 Date-and-Day Program I den här uppgiften skall du skriva ett program som skall kunna skapa datum i olika format. Programmet skall kunna anropas med en parameter som beskriver i vilket format datumet skall levereras. Skriv ett program, FREQDATE, som skall kunna anropas som ett subprogram, där du i anropet skall kunna ange att det returnerade datumet skall vara i något av nedanstående format. DATE=S ( 4/4, 200x ) DATE=M ( April 4, 200x ) DATE=L ( Tuesday, April 4, 200x, at hh:mm ) Programmet skall konstrueras så att det består av ett huvudprogram som analyserar att anropsparametern är korrekt. Sedan skall de olika datumformaten konstrueras av inbakade program i samma laddmodul/källkod. FREQPGM FREQDATE Call Program Using Parm1, Parm2,.. Exit Program Datshort Datmed Datlong Datnext Lämpligen skapar du ett huvudprogram som innehåller enskilda program för att skapa de olika datumformaten. Du behöver ju även ett hjälp-program som beräknar framtida datum. Bestäm själv formatet för interna anropsparametrar etc. Datum som programmet skall returnera är dagens datum samt datum om 30 dagar. Komplettera sedan huvudprogrammet så att det kan anropas med en parameter vid exekveringen (DATE=S/DATE=M/DATE=L). Programmet skall även skriva ut ett meddelande om exekveringsparameter utelämnats eller är felaktig och avslutas med lämplig returkod. Uppdatera programmet, så att rapporten får ett utseende som liknar denna: 2015, Cobolskolan Sverige, B2-8

29 Övningar II Frequent Flyer Report Printed : Monday, March 3, 200x, at hh:mm Valid until : Friday, April 7, 200x Date Id Fl# Cl C-Pair Mileage Inc Bonus Total Mileage mm mmm nn nnn Page 1 End of Report 2015, Cobolskolan Sverige, B2-9

30 Övningar II Övning 8 Airline ID Komplettera rapporten så att den skriver ut namnet på flygbolaget. Detta namn finns i en indexerad fil i mappen C:\COBOLKURS\DATA. Airline-Id är nyckel. Filen har följande utseende: Kol Fält Format Airline-Id nn 03 Filler x Airline-Name xxxx xxx (25) Filler x Det kan vara lämpligt att läsa in denna fil i en intern COBOL-tabell och söka i denna för att hämta Airline-Name. Räkna med att maxantalet flygbolag är , Cobolskolan Sverige, B2-10

31 Övningar II Övning 9 Mileage Table, sort, pekare I denna uppgift så kommer du skapa en ny version av programmet FREQMILE. Programmet FREQMIL2 skall använda samma fil som användes för att skapa filen FREQMILE.NDX, för fylla en intern COBOL-tabell med data från filen samt kunna göra sökning i tabellen. Filen antas vara osorterad och programmet skall gör en COBOL internsort av filen innan tabellen fylls med data. Nyckeln är som tidigare City-Pair. Utrymme för tabellen skulle i icke-windows -miljö kunna allokeras dynamiskt m.h.a Cobol Language Environment callable services. I vår miljö antar vi att tabellen kan innehålla maximalt 500 element. Programmet FREQPGM2 skall anropa FREQMIL2 med begäran om sökning av visst City-Pair samt med en pekare, som detta program skall peka på den sökta posten i tabellen vid lyckad sökning. Om sökningen misslyckas skall pekaren ha värdet Null. FREQPGM2 Postpekare FREQMIL2 Postpekare FREQMILE CALL Pgmnamn Using City- Pair,Postpekare Sort 2015, Cobolskolan Sverige, B2-11

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF)

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF) EXAMENSARBETE 1 (37) Organisationsenhet Division Communications Tjänsteställe, Utfärdad av, Telefon KFF, Johan Nyvaller KFF, Hans Ström Mottagare Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s

Läs mer

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås Tomas Larsson 760519-7016 (tln99006@student.mdh.se) Handledare ABB: Stefan Wedin Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson IDT - Institutionen för Datateknik Examinator:

Läs mer

Rule IT TelemarketWeb... 2

Rule IT TelemarketWeb... 2 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Ett exempel som illustration till Laboration 1

Ett exempel som illustration till Laboration 1 Ett exempel som illustration till Laboration 1 Filen java_average_points.zip innehåller Java-koden till exemplet. Programmets avsikt enligt kravspecifikationen Användaren matar in poäng på en tentamen

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett webservicebaserat bokningssystem

Ett webservicebaserat bokningssystem Datavetenskap Olof Petterson Ett webservicebaserat bokningssystem Examensarbete, C-nivå 2002:21 Ett webservicebaserat bokningssystem Olof Petterson 2002 Olof Petterson och Karlstads universitet Denna

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska 15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska Följande är tänkt att tjäna som instuderingsfrågor inför den praktiska tentamen. Troligtvis ligger dock uppgifterna här

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer