Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson"

Transkript

1 1 2 - Block, räckvidd Dagens föreläsning Programmering i Lisp - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning - Felhantering (kap 17) icke-normala återhopp catch och throw unwind-protect - Lexical closure (kap 19) generatorer objektorienterad programmering Det finns två olika slags omgivningar: Statiska / lexikala omgivning. Hur ser läget ut i koden då funktionerna definieras. Dynamiska omgivningen. Hur ser läget ut då vi exekverar programmet. Många konstruktioner i programspråken kan tolkas relativt en av dessa två omgivningar eller båda. Vi skall studera: Fria variabler, hur man finner värdet på dessa i båda dessa omgivningar. Icke-normala återhopp, dvs hur man kan avsluta beräkningen och återgår till andra positioner i programmet, t ex för felhantering. Funktioner / lexical closure. Funktioner definieras i en omgivning och kan sedan som dataobjekt lämna denna omgivning. Ger en förklaring varför vi använder function i stället för quote för funktionsobjekt. Detta kan utnyttjas till intressanta konstruktioner t ex generatorer, och objektorientering. 3 4 Bindning av variabler Blockstruktur - räckvidd (scope) f x g l e (lambda (e) (+ e x)) x h Bindning av variabler Fri variabel (defun f (x) (+ x y)) Statisk (lexikalisk) bindning: (defun g (y z) (labels ((f (x) (+ x y))) (f z))) (g 10 20) => 30 (defun f (x) (labels ((g (l) (cons x (mapcar # (lambda (e) (+ e x)) l))) (h (x) (+ 2 x))) (g (cons (h x) (2 3))))) En fri variabel slås upp i närmast omslutande block (följer blockstrukturen). Entydigt bestämd från programkoden. Vanligen standard i programspråk.

2 5 6 Dynamisk bindning: (defun f (x) (declare (special y)) (+ x y)) 1 (defun g (y z) (declare (special y)) (f z)) Senast bundna y på stacken. Följer exekveringen av programmet. Den fria variabeln är ej entydigt bestämd. 2 (defun h (x y z) (declare (special y)) (+ x (f z))) värdet på y? värdet på y? f f x 20 x 3 h g x 1 y 10 y 2 z 20 z 3 Anrop fall 1 Anrop fall 2 Det kan bli problem med att komma åt andra funktioners lokala variabler och frågan är hur man kan lösa detta. Detta kan vara ett problem i projektarbetet. Två mer motsatta modeller. Hela programmet/funktionen bildar en enhet genom blockstruktur: Programmet består av egna enheter/funktioner: 7 8 Vi illustrerar problemet med ett litet exempel ur läroboken sid 275. Med kommandon (lagra och hämta) läggs personer till på en stack och kan tas bort. Skulle t ex kunna vara kommandon i en dialog (men är ej viktigt för att illustrera problemet) (setq några-kommandon ((lagra. anna) (lagra. karin) (hämta) (lagra. anders) (lagra. eva) (hämta) (hämta) (lagra. peter) (hämta))) (person-bearbetning några- => (peter anders eva karin) Exempel A Alla globala funktioner (defun person-bearbetning ( (cons (hämta) resultat)))))) resultat)) (defun lagra (person) (defun hämta () (rest *person-stack*)))) CL-USER(4): (person-bearbetning några- Error: Attempt to take the value of the unbound variable *PERSON-STACK*. Funktionen lagra kan ej komma åt en lokal variabel i person-bearbetning. Båda funktionerna är definierade på samma nivå.

3 9 10 Exempel B Strukturera med lokala funktioner (defun person-bearbetning ( (labels ((lagra (person) (hämta () (rest *person-stack*))))) (cons (hämta) resultat))))) resultat))) CL-USER(5): (person-bearbetning några- (PETER ANDERS EVA KARIN) Åtkomlig genom räckviddsregeln = närmast omslutande block. Exempel C Globala funktioner och global variabel (defun person-bearbetning ( (cons (hämta) resultat)))))) resultat)) (defun lagra (person) (defun hämta () (rest *person-stack*)))) ()) CL-USER(6): (person-bearbetning några- (PETER ANDERS EVA KARIN) CL-USER(7): *person-stack* (ANNA) Man vill undivka globala variabler. man kan t ex bara ha en personstack. Man kanskse vill kunna ha flera Exempel D. Globala funktioner och lokal variabel med dynamisk bindning (defun person-bearbetning ( (declare (special *person-stack*)) (cons (hämta) resultat)))))) resultat)) (defun lagra (person) (declare (special *person-stack*)) (defun hämta () (declare (special *person-stack*)) (rest *person-stack*)))) CL-USER(8): (person-bearbetning några- (PETER ANDERS EVA KARIN) Icke-normala återhopp används oftast vid felhantering. Normalt går man in i en funktion, gör alla beräkningar och avslutar då allt är klart. Men vi kan avsluta funktionen/blocket i förtid Återhopp inom statisk omgivning: return / return-from Återhopp inom dynamisk omgivning: catch / throw Möjlighet att återställa sidoeffekter med: unwind-protect Genom ordningen på anropen så kommer vi åt en tidigare införd lokala variaberl som fortfarande finns kvar på.

4 13 14 Återhopp inom statisk omgivning (defun f (x) namn på block (labels ((g (y) resultatuttryck (when (< y 0) (return-from f neg)) (+ y 10))) (print (+ (g x) 1)))) Vid fel sker direkt uthopp med return-from ur först g och sedan f och ger värdet av resultatuttrycket som värde av anropet till f. (defun h (x) (let ((value (f x))) (if (eq value neg) 0 value))) (h -5) ; fel -> ingen utskrift => 0 (h 5) ; ok öka 5 med 10 och sedan 1 16 ; utskrift =>16 Återhopp inom dynamisk omgivning (catch catch-label uttryck) (throw catch-label värdeuttryck) catchlabel uttryck att beräkna (defun p (x) (let ((value (catch error (fn x)))) (if (eq value arg-error) fel har uppstått bearbeta värde.))) (defun fn (x) (throw error arg-error) )) catchlabel resultatuttryck Exempel Vi skall hitta elementen före ett givet element på en lista. (first-part x (a b x c)) = > (a b) Normalfallet är att elementet skall finnas på listan, men man vill lägga in en kontroll om man inte hittar elementet och i så fall signalera någon typ av fel. Normal definition (utan felkontroll) (defun first-part (x l) (cond ((eq x (first l)) ()) (t (cons (first l) (first-part x (rest l))))) Om ett fel uppstår så har vi gjort ett stort antal rekursiva anrop och vill inte backa och returnera på ett vanligt sätt, utan direkt kunna återgå till ett högre anrop. Vi vill signalera något felvärde, t ex element-not-in-list (first-part y (a b x c)) = > element-not-in-list Vi strukturer problemet i två funktioner. (defun first-part (e l) (catch element-error (first-part-hlp e l))) (defun first-part-hlp (e l) (cond ((endp l) (throw element-error element-not-in-list)) ((eq e (first l)) ()) (t (cons (first l) (first-part-hlp e (rest l))))) Anropsstruktur: first-part -> first-part-hlp -> first-part-hlp -> first-part-hlp -> first-part-hlp -> first-part-hlp -> direkt återhopp till first-part

5 17 18 Alternativt ett statiskt hopp om first-part-hlp görs lokal. (defun first-part (e l) (labels ( (first-part-hlp (e l) (cond ((endp l) (return-from first-part element-not-in-list)) ((eq x (first l)) ()) (t (cons (first l) (first-part-hlp e(rest l)))))) (first-part-hlp e l))) Direkt uthopp, dvs lämnar alla anrop, som ej ännu har slutförts. Dynamiskt återhopp Följer den dynamiska omgivningen, dvs följer i tur och ordning funktionsanropen (som ligger på stacken) och ser om det finns en catch-label med givet namn. (defun p (x) (labels ((q (y) (throw error felkod) ) (r (x) (catch error (q 20)) )) )) (catch error (r 10)) (catch error (q)) Återställning (unwind-protect uttryck återställningsuttryck) Funktionsobjekt - Lexical closure Vad händer med fria variabler om en funktion returneras som värde från sin statiska omgivning? Exempel: (unwind-protect (bearbeta-data fil) (when (fil-är-öppen? fil) (stäng fil))) y (lambda (x) (+ x y)) returneras som värde Med function sparas den statiska omgivningen, dvs fria variabler (variabeln y ovan) behåller sitt ursprungliga värde.

6 21 22 Man skapar ett sk lexical closure. Sparade värden kan även ändras! Vad kan det användas till? Man kan se en sådan funktion / lexical closure som ett objekt som bibehåller ett tillstånd. När man returnerar från en vanlig funktion försvinner ju alla bindningar av parametrar och lokala variabler. y (lambda (x) (+ x y)) Generatorer - Skapa flip-flop Funktionen returnerar 0, 1, 0, 1 etc (defun skapa-flip-flop () (let ((tillstånd 0)) # (lambda () (prog1 tillstånd (if (eq tillstånd 0) (setq tillstånd 1) (setq tillstånd 0)))))) (setq f1 (skapa-flip-flop)) (setq f2 (skapa-flip-flop)) (funcall f1) => 0 (funcall f1) => 1 (funcall f1) => 0 (funcall f2) => 0 (funcall f2) => 1 (funcall f1) => 1 Vi har två generatorer (funktioner) med sina egna lokala variabeler tillstånd. Global variabel kan ju ej användas. Då kan bara en generator skapas Objektorienterad programmering. Idé: Fokusera dataobjektet. Objektet har en datatyp. Datatyperna ingår i en hierarki av typer. Associera värden (tillstånd) med objektet och funktioner (metoder) med objektet/typerna. Man skickar meddelanden till objekt. skriv ut dig addera 10 till dig hur gammal är du? Objektorienterad packetering: I Lisp kan vi representera dessa objekt med lexical closures. Vad vi får med den objektorienterade packeteringen är: 1) Interna tillstånden, data och metoder blir gömda. Kan endast nå via meddelanden till objektet. (information hiding) Exempel. Bankkonton Varje bankkonto har med sig associerat följande tillstånd: - kontoställningen - en funktion som beräknar räntan (på just detta konto) Ett bankkonto kan ta emot följande meddelanden: - sätt in x kr - ta ut x kr - skriv ut kontoställningen - vad är räntan (på årsbasis) 2) Enda sättet att komma åt innehållet är vi meddelanden.

7 25 26 (defun skapa-bankkonto (&optional (konto 0) (ränte-fn # standard-ränte-fn)) (labels ((bankkonto (meddelande &optional argument) (cond ((eq meddelande in) (setq konto (+ konto argument)) ok) ((eq meddelande ut) (cond ((< konto argument) konto-för-litet) (t (setq konto (- konto argument)) ok))) ((eq meddelande ränta) (funcall ränte-fn konto)) ((eq meddelande konto) konto) (t (error "Fel meddelande: ~s" meddelande))))) # bankkonto)) Funktionen returnerar bankkonto i en omgivning där bankkonto, konto och ränte-fn har lokala värden. Denna funktion tar emot ett meddelande. Brukar kallas dispatch-funktion. (setq mitt-konto (skapa-bankkonto 0 # (lambda (konto) (* 0.08 konto)))) Värdet av mitt-konto är en lexical closure bankkonto konto - 0 ränte-fn (funcall mitt-konto in 100) ; sätt in 100:- (funcall mitt-konto konto) ; vad finns på kontot? => 100 (funcall mitt-konto in 200) ; sätt in 200:- (funcall mitt-konto ut 50) ; ta ut 50:- (funcall mitt-konto ut 300) ; försök ta ut 300:- => kontot-för-litet (funcall mitt-konto konto) ; vad finns på konto? => 250 (funcall mitt-konto ränta) ; räntan? => 20 (setq nytt-konto ; skapa ett nytt konto med (skapa-bankkonto ; 200:- och 10% ränta 200 # (lambda (konto) (* 0.10 konto)))) (funcall nytt-konto ut 125) (funcall nytt-konto in 250) (funcall nytt-konto konto) ; ta ut 125:- på nya kontot ; sätt in 250:- på gamla kontot ; kontoställningen på nya? Man skulle kunna definiera funktioner för respektive metod: (defun ta-ut (konto belopp) (funcall konto ut belopp)) (ta-ut nytt-konto 200) ; nytt-konto är en lexical closure 27 Nu kan vi förklara skillnaden med att använda quote eller function för lambda-uttryck. Med quote: (defun f (x) (quote (lambda (y) (+ x y)))) (funcall (f 1) 5) Error: Attempt to take the value of the unbound variable X. Formella parametern x är känt vid skapartillfället men ej vid exekveringstillfället. (setq x 10) (funcall (f 1) 5) => 15 Här är däremot den globala variabeln x känd. Med function: (defun g (x) (function (lambda (y) (+ x y))))) (funcall (g 1) 5) => 6 Formella parametern x är känt vid skapartillfället och sparas till exekveringstillfället.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad Erlang Programspråk 5DV086 Sebastian Backstad Love Engman Joel Viklund Christer Jakobsson Petter Johansson c11sbd c11len c11jvd dv12cjn oi12pjn \_(ツ)_/ 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Om Erlang 4 Syntax

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Övningsuppgift Bankkonton Steg 2 Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...

BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING... Banksynkronisering BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...9 SKAPA NYTT SYNKRONISERINGFÖRHÅLLANDE...11

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer