Verksamhetsrapport Februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Februari 2015"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Februari Datum:

2 Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset 5 Södersjukhuset AB 6 Danderyds Sjukhus AB 7 Södertälje Sjukhus AB 8 TioHundra AB 9 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1 Folktandvården Stockholms län AB 11 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 12 MediCarrier AB 13 Stockholm Care AB 14 Locum AB 15 Landstingsfastigheter Stockholm 16

3 SLL-koncernen Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Verksamhetens intäkter ,4% Skatteintäkter ,7% Summa intäkter ,6% ,8% Köpt hälso- och sjukvård ,9% Köpt trafik ,2% ,8% Avskrivningar, finansnetto ,2% Summa kostnader ,3% Intäkts- och kostnadss Totala intäkter Bem. kostnader Köpt vård Köpt trafik,8% 1,4% 3,6% 2,8% 3,9% 2,9% 2,9% 4,6% 4,8% 3,9% 4,5% 7,2% Utfall 215 Utfall LPIK inkl. läkemedel umulerat resultat Befolknings Utfall 2,3% Utfall 1,7% 215 1,9% 215 1,7% 8,% 6,% 4,% 2,%,% * jan maj sep erad, Vård LPIK exkl. läkemedel Vårdkonsumtion (PR15/Utf14)* Trafik 8 Totala kostnader 3,7% 4,3% 4,1% Utfall 2,8% Vårdtillfällen 3,3% 215 2,5% Läkarbesök 1,6% Personalutv. 215/ Kömiljard utfall jan-15 ** Fastighet erad (ackumulerad) tiserad Lönekostnad 5,2% Mottagning 8% sarbeten 2,4% Behandling 65% * Vårdkonsumtion från HSN. ** Kömiljard/Professionsmiljard - kriterier ännu ej fastställda Övrigt umulerat resultat tiserat resultat SLL:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 47, vilket är 56 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. en för 215 visar ett nollresultat, vilket är 53 lägre än det budgeterade resultatet. n består främst av ökade läkemedelskostnader, som till viss del finansieras av ökade stadsbidrag, och ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av ökade samlade skatteintäkter. Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett resultat för perioden på 97. en för 215 uppgår till 342 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för perioden på -181,5 och en årsprognos på 37 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Inom respektive akutsjukvårdsverksamhet planeras och genomförs en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt stärka intäkterna. Trafikverksamheten visar ett resultat för perioden på 8. en för 215 följer budget på ett nollresultat. na för perioden är 149 högre än föregående år och 11,4 lägre än budget för perioden. Investeringarna för perioden uppgår till vilket är 42 lägre än motsvarande period föregående år. Årsprognosen för investeringarna uppgår till vilket är lägre än årsbudgeten på Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Vårdkonsumtion från HSN och Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje 1

4 Trafiknämnden Februari 215 räkning () Tillskott/landstingsbidrag ,1% Resenärsavgifter ,9% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,9% Köpt trafik ,2% Reparation & underhåll ,5% ,1% Summa kostnader ,8% Kapitalkostnader ,8% mot periodbudget, -11,4 69, 74,3 4,4 42,5 214,9 Köpt trafik Reparation & underhåll i Kapitalkostnader Produktion (Tusental) Påstigningar, landtrafik ,8% Passagerare, sjötrafik ,9% Resor, funktionsnedsättning ,7% Nyckeltal - tillförlitlighet och kvalitet (mål) Punktlighet tunnelbana (96%) uppgift saknas Tidspassning, sjötrafik (83%) uppgift saknas Kollektivtrafik på vatten Tidspassning taxiresa (94%) uppgift saknas Nöjda resenärer, landtrafik (79%) uppgift saknas Kollektivtrafik funktionsnedsättning Nöjda resenärer, färdtjänst (9%) uppgift saknas Trafikförvaltningen 88% Koll tr andel motor resor (39%) uppgift saknas umulerat resultat Utfall 215 Utfall Kollektivtrafik på land 1 ingen uppg Periodens resultat uppgår till 8 vilket är 46 lägre i jämförelse med föregående år och 215 högre än den periodiserade budgeten. 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad resultatavvikelse per verksamhetsgren () * erad Större avvikelser mot periodiserad budget avser 34 högre resenärsavgifter inom landtrafiken, 5 lägre kostnader för köpt landtrafik samt 74 lägre kostnader för reparation och underhåll. Kapitalkostnader är 43 lägre än periodiserad budget till följd av lägre marknadsräntor. en för 215 redovisar ett nollresultat i enlighet med budget. Investeringarna uppgick till 556 vilket motsvarar upparbetningsgraden på 9 jämfört med budget 215. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 2

5 Hälso- och sjukvårdsnämnden Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Landstingsbidrag ,1% Övriga intäkter ,7% Summa intäkter ,3% Köpta vårdtjänster ,2% Läkemedelsförmånen ,5% ,4% Summa kostnader ,2% Konsumtion mot periodbudget, Köpta vårdtjänster Läkemedelsförmånen Läkarbesök ,1% Övriga besök ,6% Vårdtillfällen ,1% Andel inom vårdgaranti, andel i % (obs! jan -15) Mottagning, SLL 3 dgr (1%) 71% Mottagn. nationellt 9 dgr (1%) 94% Behandling, 9 dgr (1%) 94% Utfall per jan- 15 (kriterier för utbet. ej fastställda) Kömiljard - mottagning (7%) 8% Kömiljard - behandling (7%) 65% umulerat resultat Utfall 215 Utfall Somatisk spec.sjukv. Geriatrik Psykiatri Primärvård Läkemedel Tandvård Övr. sjukv ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad avvikelse (feb -15) per verksamhetsgren () erad Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgår till 29, 18 högre än motsvarande period föregående år. mot periodiserad budget uppgår till 148. Större avvikelser finns inom verksamhetsområdena: primärvård, 7, psykiatri, 62, övrig sjukvård, 96, somatisk specialistvård, -38, samt läkemedel, -58. För 215 prognostiseras ett nollresultat som dock förutsätter att beslutat (HSN 16 mars 215) sparbeting kan genomföras. Jämfört med föregående år har totala et läkarbesök i öppenvården ökat med 2,1. en för 215 är i enlighet med budget. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med,1 jämfört med motsvarande period föregående år. en för 215 är i enlighet med budget. Andelen patienter som väntat kortare tid än SLL:s vårdgarantigräns för mottagningsbesök hos specialistläkare (3 dagar) uppgår till 71, vilket är 7 enheter lägre än februari. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (9 dagar) för behandlingar uppgår till 94, vilket är en enhet lägre än februari. Kriterier för ersättning till Kömiljarden/Professionsmiljarden ännu inte fastställda. 318 Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 3

6 Stockholms läns sjukvårdsområde Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,1% Försäljning övr tjänster ,9% Övriga intäkter ,9% Summa intäkter ,1% ,1% Vårdrelaterade kostnader ,4% ,6% Summa kostnader ,2% ,4-38, 212 Produktion (Total prod) Primärvårdsbesök ,4% Geriatriska vårdtillfällen ,3% Geriatriska besök ,5% Psykiatriska vårdtillfällen ,4% Psykiatriska besök ,4% Viktad produktion totalt ,4% sarbeten exkl extratid ,1% Väntetid husläkare <5 dgr Telefontillgänglighet PV (>9%) 88% Vårdrel infektioner mot periodbudget, 4,7 1,9 23,7 Vårdrelaterade kostnader Telefontillgänglighet till beroendevård (>97%) % Utfall 215 Utfall 3,% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid 88% Lönekostnads 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep 2,5% 2,2% erad Personalstatistik 215/ 5,2% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% Under perioden har verksamheten haft 1,4 i omställningskostnader. en för 215 har skrivits ner med 2 vilket är en konsekvens av förseningar i FHS-projekt. SLSO:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -23 vilket är 38 lägre än periodiserad budget och 34 lägre än motsvarande period år. en för helåret är att fastställt resultatkrav på 2 kommer uppnås. na är 1 högre än motsvarande period och 77 lägre än periodiserad budget. na är 4,1 % högre än motsvarande period. I jämförelse med periodiserad budget är bemanningskostnaderna,4 % lägre. Vid en jämförelse med motsvarande period har SLSO en kostnads för perioden på 3,2 %. Under perioden januari-februari 215 har den totala viktade produktionen minskat med 2,4 % i jämförelse med motsvarande period. Besöken inom primärvården har minskat med 1,4 % och inom geriatriken har besöken minskat med 11,5 %. erat förväntas uppnås under 215. När det gäller slutenvården har et vårdtillfällen inom geriatriken minskat med,3 % i jämförelse med motsvarande period. Inom psykiatrin är et vårdtillfällen 2,4 % lägre än under motsvarande period. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 4

7 Karolinska Universitetssjukhuset Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,1% Försäljning övr tjänster ,2% Övriga intäkter ,9% Summa intäkter ,% ,8% Vårdrelaterade kostnader ,3% ,2% Summa kostnader ,% ,7-114,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,3% Besök totalt ,5% Summa viktad produktion ,1% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,5% sarbeten exkl extratid ,6% Väntetid på akuten < 4 min 1:31 Totalt väntande () MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget, -24, Vårdrelaterade infektioner (-) 8,3 15,6 Vårdrelaterade kostnader ingen uppg. ingen uppg. Utfall 215 Utfall 1,1% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 2,5% 1,8% 4,3% erad -4,% -2,%,% 2,% 4,% 6,% 8,% Karolinska uppvisar för perioden ett resultat på -15, vilket är 2 lägre än för samma period. Jämfört med den periodiserade budgeten avviker resultatet med n beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat. en är lämnad oförändrad och överensstämmer med fastställt resultatkrav för året. na för perioden är 136 lägre än periodens budget vilket främst beror på lägre intäkter för huvudavtalet och såld utomläns- och utlandsvård. De lägre intäkterna beror främst på en periodiseringseffekt och bedöms komma i nivå med budget under året. Kostnadsen visar en ökning på 2, % jämfört med motsvarande period fg år. Utfallet är i nivå med budget. Även om utfallet för perioden var inom budgeterad ram finns en farhåga att kostnaderna som är volymdrivna kan öka under året. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med 22. Antal helårsarbetare är 91 stycken,,6 %, fler än budgeterat för perioden och 134 fler än budgeterat för året. Lönekostnaden ökar med 4,3 %, och helårsarbeten exklusive extratid med 2,5 %, vilket ger en pris på 2,3 jämfört med motsvarande period. Karolinskas ledning redovisar i samband med månadsrapport per februari ett flertal risker för året. Fokus är att det åtgärdprogram som tagits fram ska realiseras. Det finns dock risk att åtgärderna inte är tillräckliga och att nya åtgärder måste initieras. Ytterligare risker är bland annat risk för högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal samt risk för lägre intäkter för vårdproduktion. Den viktade produktionen ökar jmf med februari med 2,1 %, varav den planerade produktionen minskar med ca 1 % och det akuta flödet ökar med ca 5 %. Antal genomsnittligt disponibla vårdplatser har ökat med 5 till Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 5

8 Södersjukhuset AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,9% Försäljning övr tjänster ,6% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,3% ,3% Vårdrelaterade kostnader ,6% ,7% Summa kostnader ,7% mot periodbudget, -7,7-1,1-6,3 -,6,2 Vårdrelaterade kostnader umulerat resultat Utfall 215 Utfall Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,1% Besök totalt ,4% Summa viktad produktion ,3% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,4% sarbeten exkl extratid ,3% Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (76%) 57% Justerad sarbeten produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet Totalt väntande () Närvarotid MRSA-odlingar (93%) 4,5% Lönekostnads Negativ = Vårdrelaterade infektioner(>6,8%) lägre kostnads 88% -,2% -,7% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep erad -2,%,% 2,% 4,% SÖS resultat per februari uppgår till -1, en avvikelse med -7 mot periodiserad budget och 9 högre än föregående år. Den största negativa avvikelsen avser sålda sjukvårdstjänster, -5, samt personalkostnader, -6. Ökade personalkostnader förklaras främst av hög sjukfrånvaro, hög kostnad för övertidsersättning och lönesatsning på specialistsjuksköterskor som inte är budgeterad 215. n avseende sålda sjukvårdstjänster avser främst lägre produktion inom akut slutenvård, akut öppenvård samt lägre förlossningstal. Förlossningar under perioden uppgår till (1 272). en för 215 uppgår till 9 vilket motsvarar budget. För att nå det budgeterade resultatet för 215 är SÖS bedömning att rationaliseringar på drygt 46 behöver göras. Cirka 8 av rationaliseringskravet är hanterat per sista februari. I jämförelse med budget har det under perioden januari till februari skett en ökning av akut öppenvård och minskning av akut slutenvård. Minskningen av akut slutenvård är kopplat till bristen på vårdplatser och färre förlossningar. Investeringar för perioden uppgår till 1 och är enligt plan såväl för utfallet som för prognosen för året. 4,6% Källa: Cognos Controller, enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 6

9 Danderyds Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,9% Försäljning övr tjänster ,9% Övriga intäkter ,6% Summa intäkter ,% ,9% Vårdrelaterade kostnader ,8% ,5% Summa kostnader ,7% ,1-13,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,2% Besök totalt ,3% Summa viktad produktion ,7% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,3% sarbeten exkl extratid ,4% Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 53% Totalt väntande () MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget,,9,6 Vårdrelaterade infektioner (-) 2, Vårdrelaterade kostnader i.u. i.u. i.u. Utfall 215 Utfall 7,7% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% Personalstatistik 215/ 3,% 4,2% * 7,% erad % 2% 4% 6% 8% 1% 12% DSAB:s resultat för perioden uppgår till -9, vilket är en avvikelse mot periodiserad budget på -14. n förklaras främst av ökade kostnader för bemanning. Sjukhuset arbetar för närvarande intensivt med att successivt öppna vårdplatser som länge varit stängda. Antalet genomsnittligt disponibla vårdplatserna uppgår i februari 215 till 433 stycken, vilket är 6 färre än motsvararande period förra året. DSAB prognostiserar ett resultat i enlighet med budget på 7. en förutsätter att den budgeterade besparingen om 22 kan uppnås. en förutsätter även att vårdplatsläget radikalt förbättras under året samt att DSAB får en slutenvårdsersättning i nivå med budget. Periodens investeringar, till största del ersättningsinvesteringar uppgår till 5. för helåret uppgår i enlighet med budget till 14. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 7

10 Södertälje Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,% Försäljning övr tjänster ,7% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,6% ,7% Vårdrelaterade kostnader ,5% ,% Summa kostnader ,% ,9-5,5 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,9% Besök totalt ,2% Summa viktad produktion ,7% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -3,3-1,4 Vårdrelaterade kostnader, Utfall 215 Utfall 2,1% umulerat resultat Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-),% 1,% 2,% 3,% 88% 1 StSAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -8,1, vilket är 5, lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 9,9 lägre än den periodiserade budgeten. n beror framförallt på lägre intäkter och högre bemanningskostnader än budgeterat. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * erad sarbeten exkl extratid ,3% Justerad Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (79%) 78% produktionskostnad per sarbeten exkl extratid viktad produktionsenhet,6% Totalt väntande () - sept Närvarotid,8% Negativ = lägre kostnads StSAB:s prognos för 215 visar ett resultat på 3,3, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 3,3. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är något lägre än föregående år. n inom slutenvården beror främst på att andelen besökare till akutmottagningen som skrivs in på en slutenvårdsavdelning minskar samtidigt som et vårdtillfällen inom förlossningen är lägre än föregående år. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. Ett arbete med målsättningen att successivt öka et ambulanser från Botkyrka till Södertälje pågår under 215. För att svara upp mot detta ökade vårduppdrag pågår ett omfattande arbete inom sjukhuset för att öka vårdkapaciteten inom slutenvården. Den enskilt viktigaste faktorn för att begränsa kostnadsen är, enligt StSAB, att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Ett åtgärdspaket, som förväntas ge avsedd effekt successivt under året, är framtaget och håller på att implementeras. 2,5% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 8

11 TioHundra AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster ,8% Försäljning övr tjänster ,6% Övriga intäkter ,5% Summa intäkter ,9% ,6% Vårdrelaterade kostnader ,1% ,4% Summa kostnader ,9% ,3 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,6% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) sarbeten exkl extratid ,1% Väntetid på akuten < 4 tim (78%) Vänt på behandl/op <9 dgr (1%) MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -6,4-3,6,9 Vårdrelaterade kostnader 6, umulerat resultat Utfall 215 Utfall sarbeten exkl extratid Närvarotid Personalstatistik 215/ Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-) -1,%,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 88% 1 TioHundra:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -15, vilket är 9 lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 6,4 lägre än den periodiserade budgeten. n mot budget beror framförallt på högre kostnader avseende bemanning samt räntekostnader hänförda till sänkt diskonteringsränta på pensioner. Justerat för effekten av den sänkta diskonteringsräntan är resultatet för perioden -1. -,4% -,6% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% * erad prognosen för 215 ligger 32 under det budgeterade nollresultatet. na prognostiseras bli 28 högre än budget vilket främst beror på att överföringen av LSS-verksamheten till annan utförare fördröjts. Detta genererar intäkter som inte finns med i budget. Kostnaderna prognostiseras bli 6 högre än budget där merparten beror på de ökade kostnader utöver budget som LSS-verksamheten generarer samt ränteeffekten av den sänkta diskonteringsräntan. Justerat för effekten av diskonteringsräntan prognostiserar bolaget uppnå det budgeterade nollresultatet. Den totala produktionen av vårdtillfällen är 4,6 % lägre än föregående år medan besöken är i stort sett på samma nivå. Den prognos för året som TioHundra lagt visar att de inte räknar med att komma upp i de budgeterade volymerna för slutenvården, primärvården, psykiatri och den planerade (elektiva) öppenvården inom den akutsomatiska och geriatriska verksamheten. De akuta öppenvårdsbesöken inom akutsomatik och geriatrik prognostiseras hamna 9 % över budget. 5,1% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 9

12 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster ,7% Försäljning övr tjänster 2 2-2,% Övriga intäkter ,3% Summa intäkter ,6% ,3% Vårdrelaterade kostnader ,1% ,8% Summa kostnader ,6% ,3 -,7 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,6% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,2% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% Totalt väntande () mot periodbudget, 1,2 5,5 Vårdrelaterade kostnader 8,3 2-1 MRSA-odlingar (9%) 1% Utfall 215 Utfall 9,5% umulerat resultat Närvarotid Lönekostnads 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,5% * erad sarbeten exkl extratid ,9% Justerad Personalstatistik 215/ sarbeten Väntetid på akuten < 4 tim (95%) 94% produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet 4,8% Negativ = lägre kostnads Vårdrelaterade infektioner (-) % 88% 1 S:t Eriks resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 2,3, vilket är 3, högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger den periodiserade budgeten med 5,5. n mot budget beror framförallt på högre intäkter än budgeterat för behandlingar med intravitreala läkemedel. 5,4%,% 2,% 4,% 6,% S:t Eriks prognos för 215 visar ett resultat på 3,4, vilket är 2,1 högre än det budgeterade resultatkravet på 1,3. Högre intäkter för behandling med intravitreala läkemedel och utomlänspatienter balanserar de ökade kostnaderna för pensioner, operationsmateriel och läkemedelskostnader för intravitreala injektioner. Nettoeffekten ger en prognos som överträffar budget. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är lägre än föregående år. n inom öppenvården beror främst på bristen på ögonläkare. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. S:t Erik arbetar ständigt med kostnadseffektivitet i fokus. Diskussioner pågår i syfte att försöka få ner priset på intravitreala läkemedel. Kontakt har tagit med läkemedelsansvarig på HSF. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 1

13 Folktandvården i Stockholms län AB Februari 215 räkning () Avgifter från enskilda ,6% Såld tandvård ,3% Övriga intäkter ,4% Summa intäkter ,9% ,9% Vårdrelaterade kostnader ,3% ,1% Summa kostnader ,4% ,122-1,83 mot periodbudget, 2,436 4, Vårdrelaterade kostnader 8, Produktion Antal behandlade barn ,6% Antal behandlade vuxna ,1% Antal beh spec. tandvård ,6% Bokad tid / arbetad tid, % ,% sarbete exkl extratid ,8% Väntetid nya patienter (9%) 92% Väntetid spec.tandvård BoU (1%) 1% Väntetid remiss (92%) 85% Utfall 215 Utfall,8% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per total produktion Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Andelen nöjda patienter (1%) 88%,% 2,% 4,% 6,% 1 FTV:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 12, vilket är 5 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger periodens budget med 4 vilket framförallt beror på lägre kostnader för köpta primärtjänster. 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Personalstatistik 215/ * 2,9% erad FTV:s prognos för 215 visar ett resultat på 1, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 1. Antal behandlade barn är något fler än motsvarande period föregående år. Antal behandlade vuxna är 3 % färre än föregående år och behandlade inom specialisttandvården är 1 % färre. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar verksamheten för specialisttandvården för barn. När det gäller minskningen av et vuxenpatienter drar FTV i dagsläget inga slutsatser, men följer en. Antalet aktiva frisktandvårdsavtal var vid slutet av ca 64, i jämförelse med ca 48 år 213. Antalet avtal förväntas öka även under 215. FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna justerades med i genomsnitt 2,5 fr.o.m. 1 januari ,9% 5,4% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 11

14 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Februari 215 räkning () Sålda vård SLL ,2% Utomlänsintäkter 1 1 3,% Övriga intäkter 22,% 6 Summa intäkter ,2% ,3% Verksamhetsrel kost ,1% ,4% Summa kostnader ,6% ,6 -,6 mot periodbudget,,3,4,4 Verksamhetsrel kost 212 Produktion Ambulansuppdrag ,4% Transport av avlidna ,7% Total produktion ,8% Antal beredskapstimmar ,4% sarbeten exkl extratid ,4% Tillgänglighet (>99,7%) 99,7% Startintervall Prio 1 9 sek (1%) Startintervall Prio 2 18 sek (1%) Startintervall Prio 3 18 sek (1%) Utfall 215 Utfall -,6% umulerat resultat Justerad totalkostnad per uppdrag totalt Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 7,2% 9,1% 1,8% erad,% 5,% 1,% 15,% 2,% AISAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -,4, vilket är,6 lägre än periodiserad budget. En stor del av avvikelsen från budget kan förklaras av bemanningskostnader som till och med februari månad är 1,6 högre än periodiserad budget. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. I jämförelse med budget har ytterligare en ambulansenhet satts in, den tionde och sista enheten i det så kallade Ambulanslyftet. Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (6,4 %) som för transporter av avlidna (13,7%) i jämförelse med föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 6,4 % i jämförelse med motsvarande period. Tillgängligheten uppfyller kravet för ambulansavtalet. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 12

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (52) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Månadsbokslut till och med september och prognos för för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +981

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Månadsbokslut till och med februari och prognos för 2010 för HSN-förvaltningen

Månadsbokslut till och med februari och prognos för 2010 för HSN-förvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA -03-31 Bilaga 1 1 (29) Månadsbokslut till och med februari och prognos för för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsrapporter

Ekonomi- och verksamhetsrapporter Bilaga PS 2014-06-24, 68. 2014-06-24 Dnr PS2014-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 ANMÄLAN 20120508 LS 12030360 Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 Ärendebeskrivning Tiohundranämnden har överlämnat budget för år 2012. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Uppföljning per augusti 2007

Uppföljning per augusti 2007 2007-09-18 Uppföljning per augusti 2007 1 Sammanfattning Det prognostiserade resultatet för 2007 beräknas till 0,0 mkr. Förvaltningens kostnadskontroll är god. Bruttokostnadsutvecklingen är 4,4 % (justerad

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Danderyds Sjukhus AB

ÅRSRAPPORT 2014. Danderyds Sjukhus AB ÅRSRAPPORT 2014 N Danderyds Sjukhus AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Årsredovisning år 2013 för Stockholms läns landsting. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Årsredovisning år 2013 för Stockholms läns landsting. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT 2014-04-08 LS 1310-1285 Ärende 10 Årsredovisning år 2013 för Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Produktionsplanering av vårdverksamheter

Produktionsplanering av vårdverksamheter Produktionsplanering av vårdverksamheter Utvärdering av en sjukhusövergripande satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-05-15 Emma Svensson Logistiker Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läns-,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

XC 1301-0036. Tiohundra AB

XC 1301-0036. Tiohundra AB Tiohundra AB Förvaltningsberättelse 2012 2 (51) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013... 4 1.1 Sammanfattning 2012... 4 1.2 Förväntad utveckling 2013... 5 2. Verksamhetsfakta...

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-03-27 Diarienummer: HSN 1303-0394 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Nettelbladt 08-123 13 250

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Psykiatri och habilitering Oktober 2014

Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Psykiatri och habilitering 2014-11-13 Landstingsledningen MånMånadsbokslut 2014-10-31 Ekonomiska utfallet för oktober månad är 331,9 mkr vilket är

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer