Verksamhetsrapport Februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Februari 2015"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Februari Datum:

2 Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset 5 Södersjukhuset AB 6 Danderyds Sjukhus AB 7 Södertälje Sjukhus AB 8 TioHundra AB 9 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1 Folktandvården Stockholms län AB 11 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 12 MediCarrier AB 13 Stockholm Care AB 14 Locum AB 15 Landstingsfastigheter Stockholm 16

3 SLL-koncernen Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Verksamhetens intäkter ,4% Skatteintäkter ,7% Summa intäkter ,6% ,8% Köpt hälso- och sjukvård ,9% Köpt trafik ,2% ,8% Avskrivningar, finansnetto ,2% Summa kostnader ,3% Intäkts- och kostnadss Totala intäkter Bem. kostnader Köpt vård Köpt trafik,8% 1,4% 3,6% 2,8% 3,9% 2,9% 2,9% 4,6% 4,8% 3,9% 4,5% 7,2% Utfall 215 Utfall LPIK inkl. läkemedel umulerat resultat Befolknings Utfall 2,3% Utfall 1,7% 215 1,9% 215 1,7% 8,% 6,% 4,% 2,%,% * jan maj sep erad, Vård LPIK exkl. läkemedel Vårdkonsumtion (PR15/Utf14)* Trafik 8 Totala kostnader 3,7% 4,3% 4,1% Utfall 2,8% Vårdtillfällen 3,3% 215 2,5% Läkarbesök 1,6% Personalutv. 215/ Kömiljard utfall jan-15 ** Fastighet erad (ackumulerad) tiserad Lönekostnad 5,2% Mottagning 8% sarbeten 2,4% Behandling 65% * Vårdkonsumtion från HSN. ** Kömiljard/Professionsmiljard - kriterier ännu ej fastställda Övrigt umulerat resultat tiserat resultat SLL:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 47, vilket är 56 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. en för 215 visar ett nollresultat, vilket är 53 lägre än det budgeterade resultatet. n består främst av ökade läkemedelskostnader, som till viss del finansieras av ökade stadsbidrag, och ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av ökade samlade skatteintäkter. Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett resultat för perioden på 97. en för 215 uppgår till 342 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för perioden på -181,5 och en årsprognos på 37 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Inom respektive akutsjukvårdsverksamhet planeras och genomförs en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt stärka intäkterna. Trafikverksamheten visar ett resultat för perioden på 8. en för 215 följer budget på ett nollresultat. na för perioden är 149 högre än föregående år och 11,4 lägre än budget för perioden. Investeringarna för perioden uppgår till vilket är 42 lägre än motsvarande period föregående år. Årsprognosen för investeringarna uppgår till vilket är lägre än årsbudgeten på Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Vårdkonsumtion från HSN och Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje 1

4 Trafiknämnden Februari 215 räkning () Tillskott/landstingsbidrag ,1% Resenärsavgifter ,9% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,9% Köpt trafik ,2% Reparation & underhåll ,5% ,1% Summa kostnader ,8% Kapitalkostnader ,8% mot periodbudget, -11,4 69, 74,3 4,4 42,5 214,9 Köpt trafik Reparation & underhåll i Kapitalkostnader Produktion (Tusental) Påstigningar, landtrafik ,8% Passagerare, sjötrafik ,9% Resor, funktionsnedsättning ,7% Nyckeltal - tillförlitlighet och kvalitet (mål) Punktlighet tunnelbana (96%) uppgift saknas Tidspassning, sjötrafik (83%) uppgift saknas Kollektivtrafik på vatten Tidspassning taxiresa (94%) uppgift saknas Nöjda resenärer, landtrafik (79%) uppgift saknas Kollektivtrafik funktionsnedsättning Nöjda resenärer, färdtjänst (9%) uppgift saknas Trafikförvaltningen 88% Koll tr andel motor resor (39%) uppgift saknas umulerat resultat Utfall 215 Utfall Kollektivtrafik på land 1 ingen uppg Periodens resultat uppgår till 8 vilket är 46 lägre i jämförelse med föregående år och 215 högre än den periodiserade budgeten. 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad resultatavvikelse per verksamhetsgren () * erad Större avvikelser mot periodiserad budget avser 34 högre resenärsavgifter inom landtrafiken, 5 lägre kostnader för köpt landtrafik samt 74 lägre kostnader för reparation och underhåll. Kapitalkostnader är 43 lägre än periodiserad budget till följd av lägre marknadsräntor. en för 215 redovisar ett nollresultat i enlighet med budget. Investeringarna uppgick till 556 vilket motsvarar upparbetningsgraden på 9 jämfört med budget 215. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 2

5 Hälso- och sjukvårdsnämnden Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Landstingsbidrag ,1% Övriga intäkter ,7% Summa intäkter ,3% Köpta vårdtjänster ,2% Läkemedelsförmånen ,5% ,4% Summa kostnader ,2% Konsumtion mot periodbudget, Köpta vårdtjänster Läkemedelsförmånen Läkarbesök ,1% Övriga besök ,6% Vårdtillfällen ,1% Andel inom vårdgaranti, andel i % (obs! jan -15) Mottagning, SLL 3 dgr (1%) 71% Mottagn. nationellt 9 dgr (1%) 94% Behandling, 9 dgr (1%) 94% Utfall per jan- 15 (kriterier för utbet. ej fastställda) Kömiljard - mottagning (7%) 8% Kömiljard - behandling (7%) 65% umulerat resultat Utfall 215 Utfall Somatisk spec.sjukv. Geriatrik Psykiatri Primärvård Läkemedel Tandvård Övr. sjukv ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad avvikelse (feb -15) per verksamhetsgren () erad Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgår till 29, 18 högre än motsvarande period föregående år. mot periodiserad budget uppgår till 148. Större avvikelser finns inom verksamhetsområdena: primärvård, 7, psykiatri, 62, övrig sjukvård, 96, somatisk specialistvård, -38, samt läkemedel, -58. För 215 prognostiseras ett nollresultat som dock förutsätter att beslutat (HSN 16 mars 215) sparbeting kan genomföras. Jämfört med föregående år har totala et läkarbesök i öppenvården ökat med 2,1. en för 215 är i enlighet med budget. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med,1 jämfört med motsvarande period föregående år. en för 215 är i enlighet med budget. Andelen patienter som väntat kortare tid än SLL:s vårdgarantigräns för mottagningsbesök hos specialistläkare (3 dagar) uppgår till 71, vilket är 7 enheter lägre än februari. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (9 dagar) för behandlingar uppgår till 94, vilket är en enhet lägre än februari. Kriterier för ersättning till Kömiljarden/Professionsmiljarden ännu inte fastställda. 318 Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 3

6 Stockholms läns sjukvårdsområde Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,1% Försäljning övr tjänster ,9% Övriga intäkter ,9% Summa intäkter ,1% ,1% Vårdrelaterade kostnader ,4% ,6% Summa kostnader ,2% ,4-38, 212 Produktion (Total prod) Primärvårdsbesök ,4% Geriatriska vårdtillfällen ,3% Geriatriska besök ,5% Psykiatriska vårdtillfällen ,4% Psykiatriska besök ,4% Viktad produktion totalt ,4% sarbeten exkl extratid ,1% Väntetid husläkare <5 dgr Telefontillgänglighet PV (>9%) 88% Vårdrel infektioner mot periodbudget, 4,7 1,9 23,7 Vårdrelaterade kostnader Telefontillgänglighet till beroendevård (>97%) % Utfall 215 Utfall 3,% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid 88% Lönekostnads 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep 2,5% 2,2% erad Personalstatistik 215/ 5,2% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% Under perioden har verksamheten haft 1,4 i omställningskostnader. en för 215 har skrivits ner med 2 vilket är en konsekvens av förseningar i FHS-projekt. SLSO:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -23 vilket är 38 lägre än periodiserad budget och 34 lägre än motsvarande period år. en för helåret är att fastställt resultatkrav på 2 kommer uppnås. na är 1 högre än motsvarande period och 77 lägre än periodiserad budget. na är 4,1 % högre än motsvarande period. I jämförelse med periodiserad budget är bemanningskostnaderna,4 % lägre. Vid en jämförelse med motsvarande period har SLSO en kostnads för perioden på 3,2 %. Under perioden januari-februari 215 har den totala viktade produktionen minskat med 2,4 % i jämförelse med motsvarande period. Besöken inom primärvården har minskat med 1,4 % och inom geriatriken har besöken minskat med 11,5 %. erat förväntas uppnås under 215. När det gäller slutenvården har et vårdtillfällen inom geriatriken minskat med,3 % i jämförelse med motsvarande period. Inom psykiatrin är et vårdtillfällen 2,4 % lägre än under motsvarande period. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 4

7 Karolinska Universitetssjukhuset Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,1% Försäljning övr tjänster ,2% Övriga intäkter ,9% Summa intäkter ,% ,8% Vårdrelaterade kostnader ,3% ,2% Summa kostnader ,% ,7-114,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,3% Besök totalt ,5% Summa viktad produktion ,1% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,5% sarbeten exkl extratid ,6% Väntetid på akuten < 4 min 1:31 Totalt väntande () MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget, -24, Vårdrelaterade infektioner (-) 8,3 15,6 Vårdrelaterade kostnader ingen uppg. ingen uppg. Utfall 215 Utfall 1,1% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 2,5% 1,8% 4,3% erad -4,% -2,%,% 2,% 4,% 6,% 8,% Karolinska uppvisar för perioden ett resultat på -15, vilket är 2 lägre än för samma period. Jämfört med den periodiserade budgeten avviker resultatet med n beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat. en är lämnad oförändrad och överensstämmer med fastställt resultatkrav för året. na för perioden är 136 lägre än periodens budget vilket främst beror på lägre intäkter för huvudavtalet och såld utomläns- och utlandsvård. De lägre intäkterna beror främst på en periodiseringseffekt och bedöms komma i nivå med budget under året. Kostnadsen visar en ökning på 2, % jämfört med motsvarande period fg år. Utfallet är i nivå med budget. Även om utfallet för perioden var inom budgeterad ram finns en farhåga att kostnaderna som är volymdrivna kan öka under året. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med 22. Antal helårsarbetare är 91 stycken,,6 %, fler än budgeterat för perioden och 134 fler än budgeterat för året. Lönekostnaden ökar med 4,3 %, och helårsarbeten exklusive extratid med 2,5 %, vilket ger en pris på 2,3 jämfört med motsvarande period. Karolinskas ledning redovisar i samband med månadsrapport per februari ett flertal risker för året. Fokus är att det åtgärdprogram som tagits fram ska realiseras. Det finns dock risk att åtgärderna inte är tillräckliga och att nya åtgärder måste initieras. Ytterligare risker är bland annat risk för högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal samt risk för lägre intäkter för vårdproduktion. Den viktade produktionen ökar jmf med februari med 2,1 %, varav den planerade produktionen minskar med ca 1 % och det akuta flödet ökar med ca 5 %. Antal genomsnittligt disponibla vårdplatser har ökat med 5 till Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 5

8 Södersjukhuset AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,9% Försäljning övr tjänster ,6% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,3% ,3% Vårdrelaterade kostnader ,6% ,7% Summa kostnader ,7% mot periodbudget, -7,7-1,1-6,3 -,6,2 Vårdrelaterade kostnader umulerat resultat Utfall 215 Utfall Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,1% Besök totalt ,4% Summa viktad produktion ,3% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,4% sarbeten exkl extratid ,3% Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (76%) 57% Justerad sarbeten produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet Totalt väntande () Närvarotid MRSA-odlingar (93%) 4,5% Lönekostnads Negativ = Vårdrelaterade infektioner(>6,8%) lägre kostnads 88% -,2% -,7% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep erad -2,%,% 2,% 4,% SÖS resultat per februari uppgår till -1, en avvikelse med -7 mot periodiserad budget och 9 högre än föregående år. Den största negativa avvikelsen avser sålda sjukvårdstjänster, -5, samt personalkostnader, -6. Ökade personalkostnader förklaras främst av hög sjukfrånvaro, hög kostnad för övertidsersättning och lönesatsning på specialistsjuksköterskor som inte är budgeterad 215. n avseende sålda sjukvårdstjänster avser främst lägre produktion inom akut slutenvård, akut öppenvård samt lägre förlossningstal. Förlossningar under perioden uppgår till (1 272). en för 215 uppgår till 9 vilket motsvarar budget. För att nå det budgeterade resultatet för 215 är SÖS bedömning att rationaliseringar på drygt 46 behöver göras. Cirka 8 av rationaliseringskravet är hanterat per sista februari. I jämförelse med budget har det under perioden januari till februari skett en ökning av akut öppenvård och minskning av akut slutenvård. Minskningen av akut slutenvård är kopplat till bristen på vårdplatser och färre förlossningar. Investeringar för perioden uppgår till 1 och är enligt plan såväl för utfallet som för prognosen för året. 4,6% Källa: Cognos Controller, enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 6

9 Danderyds Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,9% Försäljning övr tjänster ,9% Övriga intäkter ,6% Summa intäkter ,% ,9% Vårdrelaterade kostnader ,8% ,5% Summa kostnader ,7% ,1-13,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,2% Besök totalt ,3% Summa viktad produktion ,7% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,3% sarbeten exkl extratid ,4% Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 53% Totalt väntande () MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget,,9,6 Vårdrelaterade infektioner (-) 2, Vårdrelaterade kostnader i.u. i.u. i.u. Utfall 215 Utfall 7,7% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% Personalstatistik 215/ 3,% 4,2% * 7,% erad % 2% 4% 6% 8% 1% 12% DSAB:s resultat för perioden uppgår till -9, vilket är en avvikelse mot periodiserad budget på -14. n förklaras främst av ökade kostnader för bemanning. Sjukhuset arbetar för närvarande intensivt med att successivt öppna vårdplatser som länge varit stängda. Antalet genomsnittligt disponibla vårdplatserna uppgår i februari 215 till 433 stycken, vilket är 6 färre än motsvararande period förra året. DSAB prognostiserar ett resultat i enlighet med budget på 7. en förutsätter att den budgeterade besparingen om 22 kan uppnås. en förutsätter även att vårdplatsläget radikalt förbättras under året samt att DSAB får en slutenvårdsersättning i nivå med budget. Periodens investeringar, till största del ersättningsinvesteringar uppgår till 5. för helåret uppgår i enlighet med budget till 14. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 7

10 Södertälje Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,% Försäljning övr tjänster ,7% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,6% ,7% Vårdrelaterade kostnader ,5% ,% Summa kostnader ,% ,9-5,5 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,9% Besök totalt ,2% Summa viktad produktion ,7% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -3,3-1,4 Vårdrelaterade kostnader, Utfall 215 Utfall 2,1% umulerat resultat Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-),% 1,% 2,% 3,% 88% 1 StSAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -8,1, vilket är 5, lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 9,9 lägre än den periodiserade budgeten. n beror framförallt på lägre intäkter och högre bemanningskostnader än budgeterat. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * erad sarbeten exkl extratid ,3% Justerad Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (79%) 78% produktionskostnad per sarbeten exkl extratid viktad produktionsenhet,6% Totalt väntande () - sept Närvarotid,8% Negativ = lägre kostnads StSAB:s prognos för 215 visar ett resultat på 3,3, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 3,3. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är något lägre än föregående år. n inom slutenvården beror främst på att andelen besökare till akutmottagningen som skrivs in på en slutenvårdsavdelning minskar samtidigt som et vårdtillfällen inom förlossningen är lägre än föregående år. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. Ett arbete med målsättningen att successivt öka et ambulanser från Botkyrka till Södertälje pågår under 215. För att svara upp mot detta ökade vårduppdrag pågår ett omfattande arbete inom sjukhuset för att öka vårdkapaciteten inom slutenvården. Den enskilt viktigaste faktorn för att begränsa kostnadsen är, enligt StSAB, att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Ett åtgärdspaket, som förväntas ge avsedd effekt successivt under året, är framtaget och håller på att implementeras. 2,5% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 8

11 TioHundra AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster ,8% Försäljning övr tjänster ,6% Övriga intäkter ,5% Summa intäkter ,9% ,6% Vårdrelaterade kostnader ,1% ,4% Summa kostnader ,9% ,3 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,6% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) sarbeten exkl extratid ,1% Väntetid på akuten < 4 tim (78%) Vänt på behandl/op <9 dgr (1%) MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -6,4-3,6,9 Vårdrelaterade kostnader 6, umulerat resultat Utfall 215 Utfall sarbeten exkl extratid Närvarotid Personalstatistik 215/ Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-) -1,%,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 88% 1 TioHundra:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -15, vilket är 9 lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 6,4 lägre än den periodiserade budgeten. n mot budget beror framförallt på högre kostnader avseende bemanning samt räntekostnader hänförda till sänkt diskonteringsränta på pensioner. Justerat för effekten av den sänkta diskonteringsräntan är resultatet för perioden -1. -,4% -,6% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% * erad prognosen för 215 ligger 32 under det budgeterade nollresultatet. na prognostiseras bli 28 högre än budget vilket främst beror på att överföringen av LSS-verksamheten till annan utförare fördröjts. Detta genererar intäkter som inte finns med i budget. Kostnaderna prognostiseras bli 6 högre än budget där merparten beror på de ökade kostnader utöver budget som LSS-verksamheten generarer samt ränteeffekten av den sänkta diskonteringsräntan. Justerat för effekten av diskonteringsräntan prognostiserar bolaget uppnå det budgeterade nollresultatet. Den totala produktionen av vårdtillfällen är 4,6 % lägre än föregående år medan besöken är i stort sett på samma nivå. Den prognos för året som TioHundra lagt visar att de inte räknar med att komma upp i de budgeterade volymerna för slutenvården, primärvården, psykiatri och den planerade (elektiva) öppenvården inom den akutsomatiska och geriatriska verksamheten. De akuta öppenvårdsbesöken inom akutsomatik och geriatrik prognostiseras hamna 9 % över budget. 5,1% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 9

12 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster ,7% Försäljning övr tjänster 2 2-2,% Övriga intäkter ,3% Summa intäkter ,6% ,3% Vårdrelaterade kostnader ,1% ,8% Summa kostnader ,6% ,3 -,7 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,6% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,2% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% Totalt väntande () mot periodbudget, 1,2 5,5 Vårdrelaterade kostnader 8,3 2-1 MRSA-odlingar (9%) 1% Utfall 215 Utfall 9,5% umulerat resultat Närvarotid Lönekostnads 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,5% * erad sarbeten exkl extratid ,9% Justerad Personalstatistik 215/ sarbeten Väntetid på akuten < 4 tim (95%) 94% produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet 4,8% Negativ = lägre kostnads Vårdrelaterade infektioner (-) % 88% 1 S:t Eriks resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 2,3, vilket är 3, högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger den periodiserade budgeten med 5,5. n mot budget beror framförallt på högre intäkter än budgeterat för behandlingar med intravitreala läkemedel. 5,4%,% 2,% 4,% 6,% S:t Eriks prognos för 215 visar ett resultat på 3,4, vilket är 2,1 högre än det budgeterade resultatkravet på 1,3. Högre intäkter för behandling med intravitreala läkemedel och utomlänspatienter balanserar de ökade kostnaderna för pensioner, operationsmateriel och läkemedelskostnader för intravitreala injektioner. Nettoeffekten ger en prognos som överträffar budget. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är lägre än föregående år. n inom öppenvården beror främst på bristen på ögonläkare. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. S:t Erik arbetar ständigt med kostnadseffektivitet i fokus. Diskussioner pågår i syfte att försöka få ner priset på intravitreala läkemedel. Kontakt har tagit med läkemedelsansvarig på HSF. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 1

13 Folktandvården i Stockholms län AB Februari 215 räkning () Avgifter från enskilda ,6% Såld tandvård ,3% Övriga intäkter ,4% Summa intäkter ,9% ,9% Vårdrelaterade kostnader ,3% ,1% Summa kostnader ,4% ,122-1,83 mot periodbudget, 2,436 4, Vårdrelaterade kostnader 8, Produktion Antal behandlade barn ,6% Antal behandlade vuxna ,1% Antal beh spec. tandvård ,6% Bokad tid / arbetad tid, % ,% sarbete exkl extratid ,8% Väntetid nya patienter (9%) 92% Väntetid spec.tandvård BoU (1%) 1% Väntetid remiss (92%) 85% Utfall 215 Utfall,8% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per total produktion Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Andelen nöjda patienter (1%) 88%,% 2,% 4,% 6,% 1 FTV:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 12, vilket är 5 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger periodens budget med 4 vilket framförallt beror på lägre kostnader för köpta primärtjänster. 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Personalstatistik 215/ * 2,9% erad FTV:s prognos för 215 visar ett resultat på 1, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 1. Antal behandlade barn är något fler än motsvarande period föregående år. Antal behandlade vuxna är 3 % färre än föregående år och behandlade inom specialisttandvården är 1 % färre. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar verksamheten för specialisttandvården för barn. När det gäller minskningen av et vuxenpatienter drar FTV i dagsläget inga slutsatser, men följer en. Antalet aktiva frisktandvårdsavtal var vid slutet av ca 64, i jämförelse med ca 48 år 213. Antalet avtal förväntas öka även under 215. FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna justerades med i genomsnitt 2,5 fr.o.m. 1 januari ,9% 5,4% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 11

14 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Februari 215 räkning () Sålda vård SLL ,2% Utomlänsintäkter 1 1 3,% Övriga intäkter 22,% 6 Summa intäkter ,2% ,3% Verksamhetsrel kost ,1% ,4% Summa kostnader ,6% ,6 -,6 mot periodbudget,,3,4,4 Verksamhetsrel kost 212 Produktion Ambulansuppdrag ,4% Transport av avlidna ,7% Total produktion ,8% Antal beredskapstimmar ,4% sarbeten exkl extratid ,4% Tillgänglighet (>99,7%) 99,7% Startintervall Prio 1 9 sek (1%) Startintervall Prio 2 18 sek (1%) Startintervall Prio 3 18 sek (1%) Utfall 215 Utfall -,6% umulerat resultat Justerad totalkostnad per uppdrag totalt Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 7,2% 9,1% 1,8% erad,% 5,% 1,% 15,% 2,% AISAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -,4, vilket är,6 lägre än periodiserad budget. En stor del av avvikelsen från budget kan förklaras av bemanningskostnader som till och med februari månad är 1,6 högre än periodiserad budget. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. I jämförelse med budget har ytterligare en ambulansenhet satts in, den tionde och sista enheten i det så kallade Ambulanslyftet. Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (6,4 %) som för transporter av avlidna (13,7%) i jämförelse med föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 6,4 % i jämförelse med motsvarande period. Tillgängligheten uppfyller kravet för ambulansavtalet. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 12

Arbetsutskottet One-pager Årsbokslut 2014

Arbetsutskottet One-pager Årsbokslut 2014 Arbetsutskottet One-pager Årsbokslut 8-123 132 Datum: 215-2-19 Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSÅRET 2010 1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport September 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-12-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september

Läs mer

Månadsrapport per juli 2017

Månadsrapport per juli 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2017 2 (10) Perioden januari-juli i korthet Periodens resultat före omställningskostnader 1 uppgår till 2 888 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-09-07 LS 2016-0311.. Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport September Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november LS -0313 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (10) LS -0313 Perioden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0776 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Oktober Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2 (11) Perioden januari oktober

Läs mer

Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting 1 (10) Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 300 miljoner kronor.

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor.

Resultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor. Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och länet antas fortsätta att öka med 35 000-40 000 invånare årligen. I denna växande region är det landstingets uppgift att se till

Läs mer

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 1 (2) Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04-08 0 0 0 1 3 Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Läs mer

1 (10) RAPPORT LS Stockholms läns. då ökning- ringsbehov inom. hälso- och. verksamhet detta inom. för en kon- grad. Med.

1 (10) RAPPORT LS Stockholms läns. då ökning- ringsbehov inom. hälso- och. verksamhet detta inom. för en kon- grad. Med. 1 (10) 2013-11-26 LS 1311-1443 Månadsrapport per oktober 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2016-02-25 - ÄRENDE 14 I ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsbokslut för oktober 2009

Månadsbokslut för oktober 2009 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (22) Landstingsstyrelsen Månadsbokslut för oktober 2009 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att notera månadsbokslut för oktober 2009 samt prognosen för helåret 2009. Mer

Läs mer

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-08-29 '2016-09-29 - ÄRENDE 12 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0317 Ekonomidirektör Dan Eriksson Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landstim g 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (52) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Månadsbokslut till och med september och prognos för för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +981

Läs mer

Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2015-11-26 - ÄRENDE 09 VÄRDEN FOR VÅRDEN ANMÄLAN 1 (1) 2015-10-29 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Anmälan av månadsrapport

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT september KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1.

Läs mer

Månadsrapport per maj 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per maj 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-08-14 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2014 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Landstingens personal

Landstingens personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

Tertialrapport Stockholms läns landsting Januari-April (30)

Tertialrapport Stockholms läns landsting Januari-April (30) Tertialrapport Stockholms läns landsting Januari-April 2012 1 (30) 2 (30) Tertialrapport per april 2012, Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING 3 2. MÅL 4 2.1. TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-12-04 LS 1311-1443 Landstingsstyrelse» Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport per november 2013 för Stockholms läns landsting. att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2013

Månadsrapport per november 2013 för Stockholms läns landsting. att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-15 LS 1312-1575 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 14-02- 04 0 0008 Månadsrapport per november 2013 för Stockholms läns

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Hallands Sjukhus: januari - september 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 KAPHAB 2015-09-22 Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer