Verksamhetsrapport Februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Februari 2015"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Februari Datum:

2 Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset 5 Södersjukhuset AB 6 Danderyds Sjukhus AB 7 Södertälje Sjukhus AB 8 TioHundra AB 9 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1 Folktandvården Stockholms län AB 11 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 12 MediCarrier AB 13 Stockholm Care AB 14 Locum AB 15 Landstingsfastigheter Stockholm 16

3 SLL-koncernen Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Verksamhetens intäkter ,4% Skatteintäkter ,7% Summa intäkter ,6% ,8% Köpt hälso- och sjukvård ,9% Köpt trafik ,2% ,8% Avskrivningar, finansnetto ,2% Summa kostnader ,3% Intäkts- och kostnadss Totala intäkter Bem. kostnader Köpt vård Köpt trafik,8% 1,4% 3,6% 2,8% 3,9% 2,9% 2,9% 4,6% 4,8% 3,9% 4,5% 7,2% Utfall 215 Utfall LPIK inkl. läkemedel umulerat resultat Befolknings Utfall 2,3% Utfall 1,7% 215 1,9% 215 1,7% 8,% 6,% 4,% 2,%,% * jan maj sep erad, Vård LPIK exkl. läkemedel Vårdkonsumtion (PR15/Utf14)* Trafik 8 Totala kostnader 3,7% 4,3% 4,1% Utfall 2,8% Vårdtillfällen 3,3% 215 2,5% Läkarbesök 1,6% Personalutv. 215/ Kömiljard utfall jan-15 ** Fastighet erad (ackumulerad) tiserad Lönekostnad 5,2% Mottagning 8% sarbeten 2,4% Behandling 65% * Vårdkonsumtion från HSN. ** Kömiljard/Professionsmiljard - kriterier ännu ej fastställda Övrigt umulerat resultat tiserat resultat SLL:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 47, vilket är 56 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. en för 215 visar ett nollresultat, vilket är 53 lägre än det budgeterade resultatet. n består främst av ökade läkemedelskostnader, som till viss del finansieras av ökade stadsbidrag, och ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av ökade samlade skatteintäkter. Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett resultat för perioden på 97. en för 215 uppgår till 342 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för perioden på -181,5 och en årsprognos på 37 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Inom respektive akutsjukvårdsverksamhet planeras och genomförs en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt stärka intäkterna. Trafikverksamheten visar ett resultat för perioden på 8. en för 215 följer budget på ett nollresultat. na för perioden är 149 högre än föregående år och 11,4 lägre än budget för perioden. Investeringarna för perioden uppgår till vilket är 42 lägre än motsvarande period föregående år. Årsprognosen för investeringarna uppgår till vilket är lägre än årsbudgeten på Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Vårdkonsumtion från HSN och Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje 1

4 Trafiknämnden Februari 215 räkning () Tillskott/landstingsbidrag ,1% Resenärsavgifter ,9% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,9% Köpt trafik ,2% Reparation & underhåll ,5% ,1% Summa kostnader ,8% Kapitalkostnader ,8% mot periodbudget, -11,4 69, 74,3 4,4 42,5 214,9 Köpt trafik Reparation & underhåll i Kapitalkostnader Produktion (Tusental) Påstigningar, landtrafik ,8% Passagerare, sjötrafik ,9% Resor, funktionsnedsättning ,7% Nyckeltal - tillförlitlighet och kvalitet (mål) Punktlighet tunnelbana (96%) uppgift saknas Tidspassning, sjötrafik (83%) uppgift saknas Kollektivtrafik på vatten Tidspassning taxiresa (94%) uppgift saknas Nöjda resenärer, landtrafik (79%) uppgift saknas Kollektivtrafik funktionsnedsättning Nöjda resenärer, färdtjänst (9%) uppgift saknas Trafikförvaltningen 88% Koll tr andel motor resor (39%) uppgift saknas umulerat resultat Utfall 215 Utfall Kollektivtrafik på land 1 ingen uppg Periodens resultat uppgår till 8 vilket är 46 lägre i jämförelse med föregående år och 215 högre än den periodiserade budgeten. 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad resultatavvikelse per verksamhetsgren () * erad Större avvikelser mot periodiserad budget avser 34 högre resenärsavgifter inom landtrafiken, 5 lägre kostnader för köpt landtrafik samt 74 lägre kostnader för reparation och underhåll. Kapitalkostnader är 43 lägre än periodiserad budget till följd av lägre marknadsräntor. en för 215 redovisar ett nollresultat i enlighet med budget. Investeringarna uppgick till 556 vilket motsvarar upparbetningsgraden på 9 jämfört med budget 215. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 2

5 Hälso- och sjukvårdsnämnden Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Landstingsbidrag ,1% Övriga intäkter ,7% Summa intäkter ,3% Köpta vårdtjänster ,2% Läkemedelsförmånen ,5% ,4% Summa kostnader ,2% Konsumtion mot periodbudget, Köpta vårdtjänster Läkemedelsförmånen Läkarbesök ,1% Övriga besök ,6% Vårdtillfällen ,1% Andel inom vårdgaranti, andel i % (obs! jan -15) Mottagning, SLL 3 dgr (1%) 71% Mottagn. nationellt 9 dgr (1%) 94% Behandling, 9 dgr (1%) 94% Utfall per jan- 15 (kriterier för utbet. ej fastställda) Kömiljard - mottagning (7%) 8% Kömiljard - behandling (7%) 65% umulerat resultat Utfall 215 Utfall Somatisk spec.sjukv. Geriatrik Psykiatri Primärvård Läkemedel Tandvård Övr. sjukv ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad avvikelse (feb -15) per verksamhetsgren () erad Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgår till 29, 18 högre än motsvarande period föregående år. mot periodiserad budget uppgår till 148. Större avvikelser finns inom verksamhetsområdena: primärvård, 7, psykiatri, 62, övrig sjukvård, 96, somatisk specialistvård, -38, samt läkemedel, -58. För 215 prognostiseras ett nollresultat som dock förutsätter att beslutat (HSN 16 mars 215) sparbeting kan genomföras. Jämfört med föregående år har totala et läkarbesök i öppenvården ökat med 2,1. en för 215 är i enlighet med budget. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med,1 jämfört med motsvarande period föregående år. en för 215 är i enlighet med budget. Andelen patienter som väntat kortare tid än SLL:s vårdgarantigräns för mottagningsbesök hos specialistläkare (3 dagar) uppgår till 71, vilket är 7 enheter lägre än februari. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (9 dagar) för behandlingar uppgår till 94, vilket är en enhet lägre än februari. Kriterier för ersättning till Kömiljarden/Professionsmiljarden ännu inte fastställda. 318 Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 3

6 Stockholms läns sjukvårdsområde Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,1% Försäljning övr tjänster ,9% Övriga intäkter ,9% Summa intäkter ,1% ,1% Vårdrelaterade kostnader ,4% ,6% Summa kostnader ,2% ,4-38, 212 Produktion (Total prod) Primärvårdsbesök ,4% Geriatriska vårdtillfällen ,3% Geriatriska besök ,5% Psykiatriska vårdtillfällen ,4% Psykiatriska besök ,4% Viktad produktion totalt ,4% sarbeten exkl extratid ,1% Väntetid husläkare <5 dgr Telefontillgänglighet PV (>9%) 88% Vårdrel infektioner mot periodbudget, 4,7 1,9 23,7 Vårdrelaterade kostnader Telefontillgänglighet till beroendevård (>97%) % Utfall 215 Utfall 3,% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid 88% Lönekostnads 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep 2,5% 2,2% erad Personalstatistik 215/ 5,2% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% Under perioden har verksamheten haft 1,4 i omställningskostnader. en för 215 har skrivits ner med 2 vilket är en konsekvens av förseningar i FHS-projekt. SLSO:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -23 vilket är 38 lägre än periodiserad budget och 34 lägre än motsvarande period år. en för helåret är att fastställt resultatkrav på 2 kommer uppnås. na är 1 högre än motsvarande period och 77 lägre än periodiserad budget. na är 4,1 % högre än motsvarande period. I jämförelse med periodiserad budget är bemanningskostnaderna,4 % lägre. Vid en jämförelse med motsvarande period har SLSO en kostnads för perioden på 3,2 %. Under perioden januari-februari 215 har den totala viktade produktionen minskat med 2,4 % i jämförelse med motsvarande period. Besöken inom primärvården har minskat med 1,4 % och inom geriatriken har besöken minskat med 11,5 %. erat förväntas uppnås under 215. När det gäller slutenvården har et vårdtillfällen inom geriatriken minskat med,3 % i jämförelse med motsvarande period. Inom psykiatrin är et vårdtillfällen 2,4 % lägre än under motsvarande period. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 4

7 Karolinska Universitetssjukhuset Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,1% Försäljning övr tjänster ,2% Övriga intäkter ,9% Summa intäkter ,% ,8% Vårdrelaterade kostnader ,3% ,2% Summa kostnader ,% ,7-114,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,3% Besök totalt ,5% Summa viktad produktion ,1% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,5% sarbeten exkl extratid ,6% Väntetid på akuten < 4 min 1:31 Totalt väntande () MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget, -24, Vårdrelaterade infektioner (-) 8,3 15,6 Vårdrelaterade kostnader ingen uppg. ingen uppg. Utfall 215 Utfall 1,1% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 2,5% 1,8% 4,3% erad -4,% -2,%,% 2,% 4,% 6,% 8,% Karolinska uppvisar för perioden ett resultat på -15, vilket är 2 lägre än för samma period. Jämfört med den periodiserade budgeten avviker resultatet med n beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat. en är lämnad oförändrad och överensstämmer med fastställt resultatkrav för året. na för perioden är 136 lägre än periodens budget vilket främst beror på lägre intäkter för huvudavtalet och såld utomläns- och utlandsvård. De lägre intäkterna beror främst på en periodiseringseffekt och bedöms komma i nivå med budget under året. Kostnadsen visar en ökning på 2, % jämfört med motsvarande period fg år. Utfallet är i nivå med budget. Även om utfallet för perioden var inom budgeterad ram finns en farhåga att kostnaderna som är volymdrivna kan öka under året. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med 22. Antal helårsarbetare är 91 stycken,,6 %, fler än budgeterat för perioden och 134 fler än budgeterat för året. Lönekostnaden ökar med 4,3 %, och helårsarbeten exklusive extratid med 2,5 %, vilket ger en pris på 2,3 jämfört med motsvarande period. Karolinskas ledning redovisar i samband med månadsrapport per februari ett flertal risker för året. Fokus är att det åtgärdprogram som tagits fram ska realiseras. Det finns dock risk att åtgärderna inte är tillräckliga och att nya åtgärder måste initieras. Ytterligare risker är bland annat risk för högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal samt risk för lägre intäkter för vårdproduktion. Den viktade produktionen ökar jmf med februari med 2,1 %, varav den planerade produktionen minskar med ca 1 % och det akuta flödet ökar med ca 5 %. Antal genomsnittligt disponibla vårdplatser har ökat med 5 till Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 5

8 Södersjukhuset AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,9% Försäljning övr tjänster ,6% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,3% ,3% Vårdrelaterade kostnader ,6% ,7% Summa kostnader ,7% mot periodbudget, -7,7-1,1-6,3 -,6,2 Vårdrelaterade kostnader umulerat resultat Utfall 215 Utfall Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,1% Besök totalt ,4% Summa viktad produktion ,3% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,4% sarbeten exkl extratid ,3% Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (76%) 57% Justerad sarbeten produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet Totalt väntande () Närvarotid MRSA-odlingar (93%) 4,5% Lönekostnads Negativ = Vårdrelaterade infektioner(>6,8%) lägre kostnads 88% -,2% -,7% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep erad -2,%,% 2,% 4,% SÖS resultat per februari uppgår till -1, en avvikelse med -7 mot periodiserad budget och 9 högre än föregående år. Den största negativa avvikelsen avser sålda sjukvårdstjänster, -5, samt personalkostnader, -6. Ökade personalkostnader förklaras främst av hög sjukfrånvaro, hög kostnad för övertidsersättning och lönesatsning på specialistsjuksköterskor som inte är budgeterad 215. n avseende sålda sjukvårdstjänster avser främst lägre produktion inom akut slutenvård, akut öppenvård samt lägre förlossningstal. Förlossningar under perioden uppgår till (1 272). en för 215 uppgår till 9 vilket motsvarar budget. För att nå det budgeterade resultatet för 215 är SÖS bedömning att rationaliseringar på drygt 46 behöver göras. Cirka 8 av rationaliseringskravet är hanterat per sista februari. I jämförelse med budget har det under perioden januari till februari skett en ökning av akut öppenvård och minskning av akut slutenvård. Minskningen av akut slutenvård är kopplat till bristen på vårdplatser och färre förlossningar. Investeringar för perioden uppgår till 1 och är enligt plan såväl för utfallet som för prognosen för året. 4,6% Källa: Cognos Controller, enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 6

9 Danderyds Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,9% Försäljning övr tjänster ,9% Övriga intäkter ,6% Summa intäkter ,% ,9% Vårdrelaterade kostnader ,8% ,5% Summa kostnader ,7% ,1-13,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,2% Besök totalt ,3% Summa viktad produktion ,7% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,3% sarbeten exkl extratid ,4% Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 53% Totalt väntande () MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget,,9,6 Vårdrelaterade infektioner (-) 2, Vårdrelaterade kostnader i.u. i.u. i.u. Utfall 215 Utfall 7,7% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% Personalstatistik 215/ 3,% 4,2% * 7,% erad % 2% 4% 6% 8% 1% 12% DSAB:s resultat för perioden uppgår till -9, vilket är en avvikelse mot periodiserad budget på -14. n förklaras främst av ökade kostnader för bemanning. Sjukhuset arbetar för närvarande intensivt med att successivt öppna vårdplatser som länge varit stängda. Antalet genomsnittligt disponibla vårdplatserna uppgår i februari 215 till 433 stycken, vilket är 6 färre än motsvararande period förra året. DSAB prognostiserar ett resultat i enlighet med budget på 7. en förutsätter att den budgeterade besparingen om 22 kan uppnås. en förutsätter även att vårdplatsläget radikalt förbättras under året samt att DSAB får en slutenvårdsersättning i nivå med budget. Periodens investeringar, till största del ersättningsinvesteringar uppgår till 5. för helåret uppgår i enlighet med budget till 14. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 7

10 Södertälje Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster ,% Försäljning övr tjänster ,7% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,6% ,7% Vårdrelaterade kostnader ,5% ,% Summa kostnader ,% ,9-5,5 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,9% Besök totalt ,2% Summa viktad produktion ,7% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -3,3-1,4 Vårdrelaterade kostnader, Utfall 215 Utfall 2,1% umulerat resultat Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-),% 1,% 2,% 3,% 88% 1 StSAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -8,1, vilket är 5, lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 9,9 lägre än den periodiserade budgeten. n beror framförallt på lägre intäkter och högre bemanningskostnader än budgeterat. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * erad sarbeten exkl extratid ,3% Justerad Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (79%) 78% produktionskostnad per sarbeten exkl extratid viktad produktionsenhet,6% Totalt väntande () - sept Närvarotid,8% Negativ = lägre kostnads StSAB:s prognos för 215 visar ett resultat på 3,3, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 3,3. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är något lägre än föregående år. n inom slutenvården beror främst på att andelen besökare till akutmottagningen som skrivs in på en slutenvårdsavdelning minskar samtidigt som et vårdtillfällen inom förlossningen är lägre än föregående år. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. Ett arbete med målsättningen att successivt öka et ambulanser från Botkyrka till Södertälje pågår under 215. För att svara upp mot detta ökade vårduppdrag pågår ett omfattande arbete inom sjukhuset för att öka vårdkapaciteten inom slutenvården. Den enskilt viktigaste faktorn för att begränsa kostnadsen är, enligt StSAB, att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Ett åtgärdspaket, som förväntas ge avsedd effekt successivt under året, är framtaget och håller på att implementeras. 2,5% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 8

11 TioHundra AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster ,8% Försäljning övr tjänster ,6% Övriga intäkter ,5% Summa intäkter ,9% ,6% Vårdrelaterade kostnader ,1% ,4% Summa kostnader ,9% ,3 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,6% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) sarbeten exkl extratid ,1% Väntetid på akuten < 4 tim (78%) Vänt på behandl/op <9 dgr (1%) MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -6,4-3,6,9 Vårdrelaterade kostnader 6, umulerat resultat Utfall 215 Utfall sarbeten exkl extratid Närvarotid Personalstatistik 215/ Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-) -1,%,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 88% 1 TioHundra:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -15, vilket är 9 lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 6,4 lägre än den periodiserade budgeten. n mot budget beror framförallt på högre kostnader avseende bemanning samt räntekostnader hänförda till sänkt diskonteringsränta på pensioner. Justerat för effekten av den sänkta diskonteringsräntan är resultatet för perioden -1. -,4% -,6% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% * erad prognosen för 215 ligger 32 under det budgeterade nollresultatet. na prognostiseras bli 28 högre än budget vilket främst beror på att överföringen av LSS-verksamheten till annan utförare fördröjts. Detta genererar intäkter som inte finns med i budget. Kostnaderna prognostiseras bli 6 högre än budget där merparten beror på de ökade kostnader utöver budget som LSS-verksamheten generarer samt ränteeffekten av den sänkta diskonteringsräntan. Justerat för effekten av diskonteringsräntan prognostiserar bolaget uppnå det budgeterade nollresultatet. Den totala produktionen av vårdtillfällen är 4,6 % lägre än föregående år medan besöken är i stort sett på samma nivå. Den prognos för året som TioHundra lagt visar att de inte räknar med att komma upp i de budgeterade volymerna för slutenvården, primärvården, psykiatri och den planerade (elektiva) öppenvården inom den akutsomatiska och geriatriska verksamheten. De akuta öppenvårdsbesöken inom akutsomatik och geriatrik prognostiseras hamna 9 % över budget. 5,1% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 9

12 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster ,7% Försäljning övr tjänster 2 2-2,% Övriga intäkter ,3% Summa intäkter ,6% ,3% Vårdrelaterade kostnader ,1% ,8% Summa kostnader ,6% ,3 -,7 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,6% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,2% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% Totalt väntande () mot periodbudget, 1,2 5,5 Vårdrelaterade kostnader 8,3 2-1 MRSA-odlingar (9%) 1% Utfall 215 Utfall 9,5% umulerat resultat Närvarotid Lönekostnads 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,5% * erad sarbeten exkl extratid ,9% Justerad Personalstatistik 215/ sarbeten Väntetid på akuten < 4 tim (95%) 94% produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet 4,8% Negativ = lägre kostnads Vårdrelaterade infektioner (-) % 88% 1 S:t Eriks resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 2,3, vilket är 3, högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger den periodiserade budgeten med 5,5. n mot budget beror framförallt på högre intäkter än budgeterat för behandlingar med intravitreala läkemedel. 5,4%,% 2,% 4,% 6,% S:t Eriks prognos för 215 visar ett resultat på 3,4, vilket är 2,1 högre än det budgeterade resultatkravet på 1,3. Högre intäkter för behandling med intravitreala läkemedel och utomlänspatienter balanserar de ökade kostnaderna för pensioner, operationsmateriel och läkemedelskostnader för intravitreala injektioner. Nettoeffekten ger en prognos som överträffar budget. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är lägre än föregående år. n inom öppenvården beror främst på bristen på ögonläkare. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. S:t Erik arbetar ständigt med kostnadseffektivitet i fokus. Diskussioner pågår i syfte att försöka få ner priset på intravitreala läkemedel. Kontakt har tagit med läkemedelsansvarig på HSF. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 1

13 Folktandvården i Stockholms län AB Februari 215 räkning () Avgifter från enskilda ,6% Såld tandvård ,3% Övriga intäkter ,4% Summa intäkter ,9% ,9% Vårdrelaterade kostnader ,3% ,1% Summa kostnader ,4% ,122-1,83 mot periodbudget, 2,436 4, Vårdrelaterade kostnader 8, Produktion Antal behandlade barn ,6% Antal behandlade vuxna ,1% Antal beh spec. tandvård ,6% Bokad tid / arbetad tid, % ,% sarbete exkl extratid ,8% Väntetid nya patienter (9%) 92% Väntetid spec.tandvård BoU (1%) 1% Väntetid remiss (92%) 85% Utfall 215 Utfall,8% umulerat resultat Justerad produktionskostnad per total produktion Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Andelen nöjda patienter (1%) 88%,% 2,% 4,% 6,% 1 FTV:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 12, vilket är 5 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger periodens budget med 4 vilket framförallt beror på lägre kostnader för köpta primärtjänster. 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Personalstatistik 215/ * 2,9% erad FTV:s prognos för 215 visar ett resultat på 1, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 1. Antal behandlade barn är något fler än motsvarande period föregående år. Antal behandlade vuxna är 3 % färre än föregående år och behandlade inom specialisttandvården är 1 % färre. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar verksamheten för specialisttandvården för barn. När det gäller minskningen av et vuxenpatienter drar FTV i dagsläget inga slutsatser, men följer en. Antalet aktiva frisktandvårdsavtal var vid slutet av ca 64, i jämförelse med ca 48 år 213. Antalet avtal förväntas öka även under 215. FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna justerades med i genomsnitt 2,5 fr.o.m. 1 januari ,9% 5,4% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 11

14 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Februari 215 räkning () Sålda vård SLL ,2% Utomlänsintäkter 1 1 3,% Övriga intäkter 22,% 6 Summa intäkter ,2% ,3% Verksamhetsrel kost ,1% ,4% Summa kostnader ,6% ,6 -,6 mot periodbudget,,3,4,4 Verksamhetsrel kost 212 Produktion Ambulansuppdrag ,4% Transport av avlidna ,7% Total produktion ,8% Antal beredskapstimmar ,4% sarbeten exkl extratid ,4% Tillgänglighet (>99,7%) 99,7% Startintervall Prio 1 9 sek (1%) Startintervall Prio 2 18 sek (1%) Startintervall Prio 3 18 sek (1%) Utfall 215 Utfall -,6% umulerat resultat Justerad totalkostnad per uppdrag totalt Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 7,2% 9,1% 1,8% erad,% 5,% 1,% 15,% 2,% AISAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -,4, vilket är,6 lägre än periodiserad budget. En stor del av avvikelsen från budget kan förklaras av bemanningskostnader som till och med februari månad är 1,6 högre än periodiserad budget. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. I jämförelse med budget har ytterligare en ambulansenhet satts in, den tionde och sista enheten i det så kallade Ambulanslyftet. Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (6,4 %) som för transporter av avlidna (13,7%) i jämförelse med föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 6,4 % i jämförelse med motsvarande period. Tillgängligheten uppfyller kravet för ambulansavtalet. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 12

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Diarienummer K 0338-2013. Karolinska Universitetssjukhuset

Diarienummer K 0338-2013. Karolinska Universitetssjukhuset Diarienummer K 0338-2013 Karolinska Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse 2 (45) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förväntad utveckling 2013... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Verksamheten

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB TIOHUNDRA AB FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER 2011-12-31... 4 1. SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2012... 4 1.1. SAMMANFATTNING

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1 2012 Årsredovisning Stockholms läns landsting verksamhet 1 Innehåll Finanslandstingsrådet har ordet...3 Stockholms läns landsting...4 Vi satsar för framtiden...6 Storsatsning på hälsa och vård...7 Trafiksystem

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidens hälso- och sjukvård Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om sjukvården i Stockholms läns landsting 2008 2025 Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om hälso- och sjukvården

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 58 59 Ärende Val av justerare. Tid för justering: tisdagen den 8 april 2014

Läs mer

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB

Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB Sida 1(13) Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer