DIN FRAMTID FINNS HÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN FRAMTID FINNS HÄR"

Transkript

1 DIN FRAMTID FINNS HÄR Centerpartiet i Skåne valprogram 2014 En skola att växa i Tåg & buss i tid Fler företag Hela Skåne ska leva Vård nära patienten HÅLLBART SKÅNE Miljö

2 Din framtid finns här Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Vi ser samhället som större än bara staten, det är en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Detta gör Centerpartiet till det långsiktigt hållbara valet i skånsk politik vi tar ansvar och formar en levande region där du ska kunna bo, arbeta och studera var du vill. Vi satsar på en tillgänglig vård nära dig, investerar i en pålitlig kollektivtrafik, skapar en skola där alla barn får växa, möjliggör en levande landsbygd och bygger hållbara städer. Du ska kunna studera i en spännande kunskapsregion och vi vill både bredda och vässa kulturlivet i hela Skåne. Centerpartiet ökar din valfrihet: du vet bäst hur ditt liv ska se ut. Fler beslut ska fattas vid ditt köksbord och färre i region- och kommunfullmäktige. Du håller Centerpartiet i Skånes valprogram för 2014 i din hand och vi hoppas att du följer med oss längs vägen mot ett Skåne som är ännu friare, tryggare och grönare. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön Din framtid finns här. 2

3 Innehållsförteckning Vi sätter Skåne i arbete 4 Rätt vård i rätt tid 6 Vi skapar en hållbar region 10 Vi ger dig rörelsefrihet 13 I vår skola får alla växa 15 Hela Sveriges kunskapsregion 17 Hela Skåne ska leva 18 Vi gör Skåne tryggare 20 Ett öppet kulturliv 22 3

4 Vi sätter Skåne i arbete Jobben är grunden för välfärden och det är företagen och ett starkt näringsliv som i sin tur skapar jobben. Centerpartiets jobbskaparlinje innebär att vi satsar på ett gott företagsklimat, vi kortar vägarna in till arbeten, minskar regelkrångel för företagarna och ser till att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv blir starkare. Så sätter vi Skåne i arbete, säkrar välfärden, stärker integrationen och minskar utanförskapet. Så lyckas vi: Vi vill se fler regelförenklingar för företagarna. Det är nödvändigt särskilt för att små och nya företag ska kunna överleva och växa. Förädlingsindustrin inom livsmedelssektorn är en viktig skånsk näringsgren inte minst för jordbruket och bör få en ökad betydelse i det skånska näringslivet, exempelvis genom ökad forskning. Fler jobbskapare i hela Skåne 4

5 En stor och viktig del av morgondagens arbetsmarknad finns på landsbygden, särskilt inom livsmedelssektorn, besöksnäringen och gröna jobb. Genom bland annat Matlandet Skåne och biogasarbetet fortsätter Centerpartiet att rikta ljuset mot landsbygdens potential. En stark skånsk arbetsmarknad är nödvändig för en bra integration. Centerpartiet vill att Skåne ska ha ett livskraftigt företagsklimat där alla människor, oavsett ursprung, kan få ett jobb eller starta ett företag. Alla ska ha möjlighet att kunna försörja sig själva. Innovation är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Därför vill Centerpartiet i Skåne satsa på innovativa företagare och främja den miljötekniska utvecklingen. Centerpartiet vill att du som söker jobb även ska kunna vända dig till en privat arbetsförmedling och att utbudet av branschspecifika arbetsförmedlare ska öka. Eftersom din jobbpeng följer med dig så får du större valfrihet men behåller din trygghet. Vi vill också att Arbetsförmedlingen lägger ännu mer kraft på att finna tillgängliga arbeten. Centerpartiet vill att kommunerna och Region Skåne gör både fler delade och mindre upphandlingar. Detta är särskilt viktigt för små-och medelstora företag. Vi vill också att det lokala näringslivet ska få en väg in i kommunen där du som företagare ska få tillgång till en samlad kunskaps - och kontaktbank. Vi vill även se en generellt förbättrad information om kommunens tjänster och service som exempelvis planerade upphandlingar, planer och tillstånd. Det antal lärlingsplatser den offentliga sektorn kan erbjuda har stor betydelse för framför allt unga och andra grupper som står längre från arbetsmarknaden. Därför vill vi se en ökning av lärlingsplatser i Region Skåne och i de skånska kommunerna. 5

6 Rätt vård i rätt tid En hållbar vård och omsorg utgår från dig och dina behov: du ska själv välja vilken vårdcentral du vill gå till, ha bra insyn i din egen vårdprocess och som äldre ska du kunna påverka din omsorg både vad du behöver och vem som ska utföra den. Du ska få en likvärdig vård, oavsett var du bor i Skåne eller om du är man eller kvinna. Vi vill ge äldre och människor med funktionsnedsättningar större möjlighet att bestämma över sin vardag. Människor som lider av psykisk ohälsa ska också få en starkare röst i vården. Självklart är en välmående vårdpersonal som ges möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förutsättningen för en välfungerande vård. Att vistas i naturen, att röra sig och att uppleva kultur är läkande för både kropp och själ. Därför satsar vi även framöver på att ge fler möjligheten att få dessa typer av rehabilitering. Vi vill också satsa på den högspecialiserade sjukvården liksom på en ökad tillgänglighet. Tillsammans skapar dessa byggstenar en hållbar skånsk vård och omsorg som vi vill investera i. Centerpartiet sätter alltid patienten i centrum och ger dig rätt vård i rätt tid. Så lyckas vi: Välfärden ska finansieras offentligt men vi behöver både privata och offentliga utförare för att vården ska fortsätta att vara högkvalitativ och erbjuda en bred kompetens. Både förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering är viktiga för att fler ska kunna vara friskare längre och för att fler ska kunna bli friska fortare. All hälso- och sjukvård i Skåne ska arbeta aktivt med hälsofrämjande åtgärder och ha med ett folkhälsoperspektiv. 6

7 Centerpartiet vill se fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler och även fler vårdcentraler som kan erbjuda en bredare vårdkompetens och specialistvård som exempelvis familje - och äldremottagningar. Din trygghet är viktigast. Därför ska du alltid ha nära till tillgänglig ambulanssjukvård. Vi vill investera i IT för en bättre vård. IT och e-hälsa är grundbultar för en modern vård och sjukvården ska gå i takt med den tekniska utvecklingen. Det minskar risken för felbehandlingar och frustration hos både personal och patienter. Vi vill ge sjukvårdspersonal möjlighet att få kompetensutveckling inom digitala hjälpmedel. Ny teknik innebär att ännu fler vårdinsatser kan ges utanför sjukhusen. Genom mobil vård i form av exempelvis undersökningsmöjligheter och röntgen flyttas vården närmare patienten. Den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens förmåga att minska stress och öka välbefinnande är i dag stor. Inom grön rehab kombineras vistelser i gröna miljöer med väletablerade rehabmetoder inom sjukgymnastik och terapi, vilket visat sig vara en Likvärdig vård oavsett var du bor framgångsrik behandlingsmodell för exempelvis stressrelaterade sjukdomar. Därför vill Centerpartiet i Skåne införa grön rehab på recept. Detta ska även bli ett naturligt komplement i arbetet med psykisk ohälsa bland såväl barn, ungdomar som vuxna i Skåne. 7

8 Parallellt med grön rehab vill vi fortsätta att utveckla Fysisk aktivitet på recept och Kultur på recept som visat sig vara mycket framgångsrikt. Både Grön rehab, Fysisk aktivitet och Kultur på recept ska ingå i högkostnadsskyddet för sjukvård. Vi vill se riktig måltidsglädje på våra sjukhus. Maten är viktig för välbefinnande och återhämtning hos patienten och därför kommer vi också fortsatt att arbeta för att välsmakande, näringsrika och vällagade måltider på sjukhus ses som en naturlig del av vårdkedjan. Tänderna är en del av kroppen. Centerpartiet i Skåne vill inte särbehandla tänderna och kommer därför fortsätta att arbeta för och driva frågan att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet. Vi ska motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Vi vill att en ökad del av det arbetet också sker i samarbete mellan Region Skåne, kommunerna och civilsamhället. En översyn av kommunernas och regionens ansvar och arbetsfördelning inom sjukvården bör ske under nästa mandatperiod. Centerpartiet vill att fullgod tandvård och mödravård ska finnas i hela Skåne det vill vi införa garantier på. Du ska få behålla din valfrihet genom hela livet. Därför vill vi införa LOV, lagen om valfrihet, inom färdtjänsten. Du ska själv kunna välja vilket företag som passar dig och dina behov bäst. Vi vill att Region Skåne ska lyfta statusen bland medarbetarna och erbjuda en ny typ att utbildning för sjuksköterskor som vill uppgradera sig till så kallade supersjuksköterskor och ta över en del av läkarnas uppgifter som att gå rond, ordinera prover och skriva in patienten. De sköterskor som går den här avancerade specialistutbildningen kommer totalt att ha fem års medicinsk utbildning. Alla ska få sin röst hörd i vården. Vi vill att vårdcentralernas förmåga och kompetens att möta personer med psykisk ohälsa ska bli bättre. 8

9 Ungdomsmottagningarnas samarbete med grundskolan, gymnasieskolan och särskolans elevhälsa ska vara större. Vi vill även se fler ambulerande ungdomsmottagningar som är tillgängliga på kvällar, helger och under lov. Vi vill även att LOV ska komma att omfatta ungdomsmottagningar. För den som drabbas av cancer är rätt och tidig diagnos oerhört viktigt. Centerpartiet i Skåne vill att Skånes sjukhus ska ha särskilda diagnoscenter för cancer för att tidsödande remisser ska undvikas. Centerpartiet vill även att alla skånska sjukhus ska kunna erbjuda organiserad mammografi och pappografi, prostatacancer-undersökningar. Vi vill se fler trygghetsboenden för äldre runt om i hela Skåne. Vi vill även att fler äldre ska ha möjlighet att leva tillsamman i parboenden. Alltför ofta kullkastas vårdens och omsorgens insatser för missbrukare på grund av dålig samordning mellan kriminalvården, socialtjänst, missbruksvård, psykiatri, boende, arbetsmarknad och kommuner. Vi vill att missbruksvården ska bli bättre på att se helheten och sätta omsorg för individen i fokus. Vården ska finnas nära dig Centerpartiet vill ha en köfri vård. Det är en viktig politisk målsättning som sätter patientens hälsa och tillgänglighet i första rummet. 9

10 Vi skapar en hållbar region Centerpartiet införde kretsloppstänkandet i svensk politik och det är också Centerpartiet som fortsätter vara det hållbara valet. Vi gör Skåne grönare. Det är självklart att miljöfrågorna ska ingå i alla samhällsområden som gröna jobb, sjukvård och ett hållbart byggande. Vi ska fortsätta att nyttja naturresurser som sol, vind och vatten samt producera mer biogas och investera i miljöteknik och energieffektivisering. Centerpartiet är dessutom drivande för att din vardag ska vara giftfri. Målet är ett fossilfritt samhälle, ett grönt näringsliv och en hållbar region. Så lyckas vi: Skåne ska vara fossilfritt år För att nå dit vill vi sätta tydligare etappmål och stärka uppföljningen av dessa. Ett av dessa är att Region Skåne ska vara fossilfritt Endast antibiotikafri mat och dryck som håller svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering ska erbjudas av offentliga verksamheter. Samma miljökrav ska ställas på offentliga som på privata aktörer. En fast biogasledning i Skåne, bland annat på sträckan Klippan- Kristianstad skulle göra Kristianstad till en del av det väst-svenska gasnätet och binda samman de mellanliggande kommunerna. Därför vill vi undersöka om och i så fall hur en sådan ska kunna etableras. 10

11 Vår skånska kust vetter mot tre väderstreck och såväl havet som våra insjövatten är viktiga delar i vår region. Miljöarbetet ska därför i större utsträckning inkludera både vatten och våra strandområden. Detta behövs både för miljön och för att trygga fiskerinäringen i Skåne. Vi vill kunna äta mer fisk från vårt närområde. Fler våtmarker behöver också anläggas så att vattenkvaliteten förbättras och övergödningen i havet minskar. Centerpartiet vill se en samordnad varudistribution mellan de skånska kommunerna. Det minskar onödiga transporter och skapar möjligheter för exempelvis mindre livsmedelsleverantörer att enkelt kunna distribuera sina varor. Fossilfritt Skåne 2030 Hela Skåne måste ges goda förutsättningar och rätt verktyg för att kunna göra miljösmarta val. För dig innebär det att det ska vara enkelt att leva klimatsmart i din vardag. Det ska vara enkelt att källsortera och attraktivt att resa kollektivt och med cykel. Både kommunerna och Region Skåne ska erbjuda såväl invånare som anställda hållbara och klimatsmarta resealternativ. 11

12 Hållbarhetskrav i alla offentliga upphandlingar är ett viktigt styrmedel för en bättre miljö. Vi vill att skånska kommuner och Region Skåne ska ställa höga hållbarhetskrav i sina upphandlingar och att uppföljningar sker under avtalstiden. Storstäderna ska byggas och planeras efter människan. Genom att bygga hållbart och på höjden, sparar vi den värdefulla åkermarken. Vi vill även se fler miljöcertifierade stadsdelar och satsa på pendlarvänliga cykel- och kollektivtrafikstråk. Medicinskt avfall utgör en riskfaktor för vår hälsa, miljö, djuroch naturliv. Vi vill fortsätta att minska den totala mängden medicinskt avfall och öka forskningen om återanvändande och återvinning av läkemedel. 12

13 Vi ger dig rörelsefrihet Skånsk kollektivtrafik ska vara tillgänglig och välfungerande. Det ger dig möjligt att leva, arbeta och studera där du vill. Vi ser hela Skåne som en arbetsmarknad med ett dynamiskt näringsliv. Därför fortsätter vi att driva en politik som tar ett helhetsgrepp om tågen, rälsen, bussarna och cykelstråken. Du ska kunna lita på att tåget och bussen går i tid och att det finns en hållplats nära dig. I ett 24-timmars-samhälle ska trafiken anpassas till nya behov. Vi vill att du ska kunna åka kollektivt både helger och kvällar, var du än bor och vart du än vill åka. Därför vill vi ha fler busslinjer och tåg med kvälls-och natturer. Det är Centerpartiet som gör att du kan åka kollektivt hela vägen. Det är rörelsefrihet på riktigt. Du ska kunna lita på att tågen och bussarna går i tid 13

14 Så lyckas vi: Informationen till resenärerna om tider, eventuella förseningar och ruttförändringar ska förbättras. Skånetrafiken behöver bli bättre på att försörja hela Skåne med kollektivtrafik och se hela regionen i den långsiktiga trafikplaneringen. Det ska vara säkert att cykla året runt. Därför satsar vi på fler, bättre upplysta och under vintertid snöröjda cykelvägar. Det vara tryggt att resa med buss på kvällar och nätter. Därför vill Centerpartiet etablera fler busslinjer med så kallade flexibla stopp vilket gör att du kan hoppa av bussen närmare ditt hem. Så kommer kollektivtrafiken närmare dig. För Centerpartiet är färjetrafik också kollektivtrafik. Landskrona kommun ansvarar för färjeförbindelsen till Ven. Eftersom många turister och den fasta befolkningen åker till och från ön vill vi utreda förutsättningarna för en övergång av ansvaret för Ventrafiken till Skånetrafiken. Vi vill skapa en bättre närtrafik och fler lokala samarbeten mellan Skånetrafiken, kommunerna och privata aktörer. Det ger flexibla och skräddarsydda trafiklösningar för exempelvis skolskjuts och taxipendling. Skånetrafiken ska kunna erbjuda tidsmässigt attraktiva reselösningar för att vi ska kunna ställa bilen oftare. Anslutningstrafiken till Pågatågsstationerna ska säkras och utvecklas. Det vinner både plånboken och miljön på. Anslutningstrafiken till Pågatåg nordost behöver stärkas och förbättras. Prioriterade sträckningar för ny påtagågstrafik är Söderåsbanan, Marieholmsbanan och Simrishamnsbanan. Vi vill ha en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Alla trafikförbindelser mellan Skåne och övriga Sverige ska utvecklas och förstärkas. 14

15 I vår skola får alla växa Skolan ska ge barn och unga ett lärande för livet. Elevperspektivet ska vara starkt och fokus ligga på den enskilde elevens förmågor. Centerpartiet i Skåne vill att både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan genomsyras av en stark tro på att alla elever både kan och vill utvecklas. Eftersom de bästa besluten fattas nära dig vill Centerpartiet att ansvaret för grundskolan även i fortsättningen ligger på kommunal nivå. Varje barn är unikt och har sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Därför ska både teoretiska och praktiska kunskaper ges utrymme i undervisningen på alla nivåer. Både ramar och kramar behövs för att alla ska få växa i skolan. Så lyckas vi: Den digitalt drivna pedagogiken blir allt viktigare. Därför är det viktigt att eleverna tidigt tar till sig, och får använda, nya digitala hjälpmedel i skolarbetet. Lika viktigt är det att lärarna ges möjlighet till att få rätt kompetens för att använda dessa i undervisningen. Ett gott samarbete mellan gymnasieskolor och näringslivet är avgörande för att ungdomar ska hitta vägen till arbete. Därför satsar vi på fler lärlingsoch praktikmöjligheter. Elever vill och kan utvecklas 15

16 Elever och föräldrar ska få tydlig information om vilka krav de kan ställa på skolan samt vilka förväntningar skolan har på dem. Alla elever har rätt till en kunskapsbaserad skolgång och att nå nödvändiga kunskapsmål. Det ger både elever och föräldrar trygghet. Skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där. Centerpartiet vill att en nolltolerans ska gälla mot mobbning och trakasserier. Vi vill också att den ska sträcka sig utanför skolan och inkludera fritiden för att aktivt kunna motverka exempelvis nättrakasserier. Vi stärker det fria grundskole- och gymnasievalet genom att förbättra möjligheterna för eleverna att resa kollektivt till sina skolor även om de ligger utanför hemkommunen. Entreprenörskap är en viktig del av det kreativa lärandet och ger eleverna möjlighet att visa initiativförmåga och bygga sitt självförtroende oavsett vad de senare vill arbeta med. Centerpartiet vill att gymnasieelever ska ges utökade möjligheter att prova att driva UF, ung företagsamhet, företag. Lärare ska lägga mer tid på undervisning och mindre på administration och dokumentation. Därför vill vi minska den administrativa bördan på lärare när detta är möjligt. Skolan ska ge alla barn ett lärande för livet 16

17 Hela Sveriges kunskapsregion Skåne är en stolt kunskapsregion med både universitet och högskolor som har ett brett utbud av utbildningsmöjligheter. Det vill vi att du som studerar eller vill studera ska kunna ta stor nytta av. Vi vill ge dig som studerar bättre möjligheter att få jobb efter dina studier och att fler ska vilja komma till Skåne för att studera. Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skånes högskolor ska erbjuda högkvalificerad utbildning och skapa förutsättningar för forskning på högsta internationella nivå. Etableringar som MAX 4 och ESS i Lund ska också mer ses som viktiga för kunskaps-utvecklingen, företagandet och jobbskapandet i hela Skåne. Så lyckas vi: Skåne ska vara en internationellt attraktiv kunskapsregion. Därför vill Centerpartiet avskaffa studieavgifter på högskolor för utomeuropeiska studenter. När du som nyexaminerad kommer ut på arbetsmarknaden ska du redan ha fått möjlighet att knyta kontakter med näringslivet och skapat en egen arbetslivserfarenhet. Centerpartiet vill att fler företag och kommuner inför studentmedarbetarsystemet. Det innebär att du som student på teoretiska utbildningar vid sidan av dina studier kan anställas till ett jobb som är anpassat till det du läser på din utbildning. 17

18 Hela Skåne ska leva Centerpartiet har varit hela landets och hela Skånes röst i över 100 år. Hela Skåne ska leva och ges möjligheter att också utvecklas i framtiden. Så får vi en levande och hållbar region med tillgänglighet och tolerans som signum. Så lyckas vi: Region Skåne ska fokusera på att stärka samarbetet inom vård och kollektivtrafik i södra Sverige och inte lägga pengarna på en storregion som det inte finns något behov av. Idrottsrörelsen och föreningsverksamheten är viktiga för demokrati, gemenskap, glädje och integration. Därför vill vi att kommunerna och Region Skåne ska fortsätta att stödja dessa. Landsbygden ska ha en garanterad basservice och därför vill vi inrätta en servicegaranti. Alla hushåll ska ha en i lag garanterad tillgång till bland annat kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, telekommunikationer, bredband, postdistribution, dagligvarubutik och elektricitet. Vi vill öka det offentliga stödet till djurägare som vill skydda sin tamboskap mot rovdjur. Skånes fina åkermark är en värdefull resurs. Centerpartiet fortsätter att driva frågan om att högklassig åkermark (klass 9 10) lyfts upp som riksintresse och att åkermarkens lagliga skydd förstärks. städer ska byggas hållbart och på höjden 18

19 Skånes bönder ger dig bra mat och skapar många jobb inom gröna näringar. Därför ska vi även i fortsättningen ha ett aktivt jordbruk i Skåne. Centerpartiet vill fortsätta utveckla de gröna näringarna och att Region Skåne ska köpa in mer svenskproducerad mat i sina verksamheter. Det gynnar både de lokala näringsidkarna och miljön. Vi fortsätter satsningen på Matlandet Skåne som ger dig mer närproducerad och högkvalitativ mat. Bredband är helt nödvändigt för både nuet och framtiden. Centerpartiet driver på bredbandsutvecklingen. Vårt mål är att 100 % av alla hushåll och fasta verksamhetsställen i Skåne ska ha tillgång till en effektiv och snabb bredbandshastighet år Servicegaranti för landsbygden 19

20 Vi gör Skåne tryggare Skåne ska vara en trygg region att leva i. För att fortsätta att säkra din trygghet och minska brottsligheten krävs det att både det förebyggande arbetet ökar och att samarbetet mellan polis, socialtjänst, skola och andra relevanta aktörer blir starkare. Även civilsamhällets ideella krafter som exempelvis nattvandrare fyller en viktig funktion i trygghetsbyggandet. Också när det gäller trygghet så satsar Centerpartiet på ökad tillgänglighet, ringer du 112 ska du direkt få kontakt och om du behöver hjälp av polisen ska du få det, oavsett var du befinner dig i Skåne. Vi värnar Den lokala polisen 20

21 Så lyckas vi: Den lokala polisverksamheten är grunden för en trygg närmiljö. En systematisk förflyttning av nödvändiga polisresurser till större städer får aldrig äventyra tryggheten på landsbygden och i mindre orter. Centerpartiet vill skapa en organiserad samverkan med grannländerna närmast Skåne där delar av skånsk polis, tull och kustbevakning har ett nära samarbete med bland andra motsvarande danska myndigheter för att minska den gränsöverskridande brottsligheten. Det är en demokratisk rättighet att kunna röra sig fritt dygnet runt utan att behöva känna sin rädd. Därför prioriterar vi bland annat bättre upplysta tåg- och busstationer och gång- och cykelvägar. Dieselstölderna, framför allt på landsbygden, har ökat markant under senare år. Detta är ett reellt problem för berörda företagare och behöver lösas. 21

22 Ett öppet kulturliv Närheten till kulturupplevelser är en förutsättning för ett levande och öppet kulturliv. Ett kulturliv som är viktigt för folkbildning och för allas vårt välmående. Kulturen bör framhävas som en viktig del i det skånska näringslivet Det gäller både den skapande konsten och matkulturen inom t ex besöksnäringen. Centerpartiet vill öppna upp institutionernas dörrar och göra kultur tillgängligare för fler och inte minst för nya målgrupper. Ett öppet kulturliv är en nyckel till ett öppet samhälle. Studieförbunden är viktiga bärare av både demokratiutvecklingen och kulturlivet. Det är till stora delar Studieförbunden och hembygdsrörelsen som har säkerställt det historiska kulturarvet. De medverkar också i otaliga kulturevenemang runt om i både Skåne och i Sverige. De ger ungdomar möjlighet att ägna sig åt musik och har en stor verksamhet för funktionshindrade. Även det övriga föreningslivet som ägnar sig åt kultur bör uppmärksammas i större utsträckning än idag. Det är tack vare många frivilliginsatser som det finns ett så stort kulturutbud. Konstrundorna i Skåne fungerar bra. Det finns dock ett behov av ökade möjligheter för de skånska konstnärerna att visa upp och sälja sina konstverk även under övriga delen av året. Filmskapandet är en annan del som bl.a. genom teknikutvecklingen har fått helt nya möjligheter. Ett ökat samarbete mellan kulturens aktörer och utbildningar skulle kunna sätta den skånska kulturen ännu mer på kartan. Så lyckas vi: Vi ska fortsätta att bygga varumärket Matlandet Skåne. 22

23 Fler ska kunna ta del av stora kulturupplevelser. Därför vill vi att fler av städernas föreställningar och utställningar kommer ut i hela Skåne. Region Skåne och kulturinstitutionerna ska aktivt ta ansvar för att föra ut kultur till fler målgrupper. Betydelsen av föreningslivet, folkbildningen och Studieförbundens verksamhet behöver uppgraderas av både Region Skåne och de skånska kommunerna. Region Skåne och kommunerna bör medverka till att säkerställa både Skånes äldre och modernare historia. Genom ett ökat samarbete mellan olika aktörer, kan bildkonsten och övriga kulturyttringar i än högre grad utgöra en naturlig del av Skånes utveckling och varumärke. Barn och ungdomar ska få uttrycka sin kreativitet genom olika kulturaktiviteter. Både buskis, Bollywood och balett 23

24 Centerpartiet i Skåne Väpnaregatan 6, Hässleholm Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. 24

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer