DIN FRAMTID FINNS HÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN FRAMTID FINNS HÄR"

Transkript

1 DIN FRAMTID FINNS HÄR Centerpartiet i Skåne valprogram 2014 En skola att växa i Tåg & buss i tid Fler företag Hela Skåne ska leva Vård nära patienten HÅLLBART SKÅNE Miljö

2 Din framtid finns här Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Vi ser samhället som större än bara staten, det är en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Detta gör Centerpartiet till det långsiktigt hållbara valet i skånsk politik vi tar ansvar och formar en levande region där du ska kunna bo, arbeta och studera var du vill. Vi satsar på en tillgänglig vård nära dig, investerar i en pålitlig kollektivtrafik, skapar en skola där alla barn får växa, möjliggör en levande landsbygd och bygger hållbara städer. Du ska kunna studera i en spännande kunskapsregion och vi vill både bredda och vässa kulturlivet i hela Skåne. Centerpartiet ökar din valfrihet: du vet bäst hur ditt liv ska se ut. Fler beslut ska fattas vid ditt köksbord och färre i region- och kommunfullmäktige. Du håller Centerpartiet i Skånes valprogram för 2014 i din hand och vi hoppas att du följer med oss längs vägen mot ett Skåne som är ännu friare, tryggare och grönare. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön Din framtid finns här. 2

3 Innehållsförteckning Vi sätter Skåne i arbete 4 Rätt vård i rätt tid 6 Vi skapar en hållbar region 10 Vi ger dig rörelsefrihet 13 I vår skola får alla växa 15 Hela Sveriges kunskapsregion 17 Hela Skåne ska leva 18 Vi gör Skåne tryggare 20 Ett öppet kulturliv 22 3

4 Vi sätter Skåne i arbete Jobben är grunden för välfärden och det är företagen och ett starkt näringsliv som i sin tur skapar jobben. Centerpartiets jobbskaparlinje innebär att vi satsar på ett gott företagsklimat, vi kortar vägarna in till arbeten, minskar regelkrångel för företagarna och ser till att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv blir starkare. Så sätter vi Skåne i arbete, säkrar välfärden, stärker integrationen och minskar utanförskapet. Så lyckas vi: Vi vill se fler regelförenklingar för företagarna. Det är nödvändigt särskilt för att små och nya företag ska kunna överleva och växa. Förädlingsindustrin inom livsmedelssektorn är en viktig skånsk näringsgren inte minst för jordbruket och bör få en ökad betydelse i det skånska näringslivet, exempelvis genom ökad forskning. Fler jobbskapare i hela Skåne 4

5 En stor och viktig del av morgondagens arbetsmarknad finns på landsbygden, särskilt inom livsmedelssektorn, besöksnäringen och gröna jobb. Genom bland annat Matlandet Skåne och biogasarbetet fortsätter Centerpartiet att rikta ljuset mot landsbygdens potential. En stark skånsk arbetsmarknad är nödvändig för en bra integration. Centerpartiet vill att Skåne ska ha ett livskraftigt företagsklimat där alla människor, oavsett ursprung, kan få ett jobb eller starta ett företag. Alla ska ha möjlighet att kunna försörja sig själva. Innovation är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Därför vill Centerpartiet i Skåne satsa på innovativa företagare och främja den miljötekniska utvecklingen. Centerpartiet vill att du som söker jobb även ska kunna vända dig till en privat arbetsförmedling och att utbudet av branschspecifika arbetsförmedlare ska öka. Eftersom din jobbpeng följer med dig så får du större valfrihet men behåller din trygghet. Vi vill också att Arbetsförmedlingen lägger ännu mer kraft på att finna tillgängliga arbeten. Centerpartiet vill att kommunerna och Region Skåne gör både fler delade och mindre upphandlingar. Detta är särskilt viktigt för små-och medelstora företag. Vi vill också att det lokala näringslivet ska få en väg in i kommunen där du som företagare ska få tillgång till en samlad kunskaps - och kontaktbank. Vi vill även se en generellt förbättrad information om kommunens tjänster och service som exempelvis planerade upphandlingar, planer och tillstånd. Det antal lärlingsplatser den offentliga sektorn kan erbjuda har stor betydelse för framför allt unga och andra grupper som står längre från arbetsmarknaden. Därför vill vi se en ökning av lärlingsplatser i Region Skåne och i de skånska kommunerna. 5

6 Rätt vård i rätt tid En hållbar vård och omsorg utgår från dig och dina behov: du ska själv välja vilken vårdcentral du vill gå till, ha bra insyn i din egen vårdprocess och som äldre ska du kunna påverka din omsorg både vad du behöver och vem som ska utföra den. Du ska få en likvärdig vård, oavsett var du bor i Skåne eller om du är man eller kvinna. Vi vill ge äldre och människor med funktionsnedsättningar större möjlighet att bestämma över sin vardag. Människor som lider av psykisk ohälsa ska också få en starkare röst i vården. Självklart är en välmående vårdpersonal som ges möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förutsättningen för en välfungerande vård. Att vistas i naturen, att röra sig och att uppleva kultur är läkande för både kropp och själ. Därför satsar vi även framöver på att ge fler möjligheten att få dessa typer av rehabilitering. Vi vill också satsa på den högspecialiserade sjukvården liksom på en ökad tillgänglighet. Tillsammans skapar dessa byggstenar en hållbar skånsk vård och omsorg som vi vill investera i. Centerpartiet sätter alltid patienten i centrum och ger dig rätt vård i rätt tid. Så lyckas vi: Välfärden ska finansieras offentligt men vi behöver både privata och offentliga utförare för att vården ska fortsätta att vara högkvalitativ och erbjuda en bred kompetens. Både förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering är viktiga för att fler ska kunna vara friskare längre och för att fler ska kunna bli friska fortare. All hälso- och sjukvård i Skåne ska arbeta aktivt med hälsofrämjande åtgärder och ha med ett folkhälsoperspektiv. 6

7 Centerpartiet vill se fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler och även fler vårdcentraler som kan erbjuda en bredare vårdkompetens och specialistvård som exempelvis familje - och äldremottagningar. Din trygghet är viktigast. Därför ska du alltid ha nära till tillgänglig ambulanssjukvård. Vi vill investera i IT för en bättre vård. IT och e-hälsa är grundbultar för en modern vård och sjukvården ska gå i takt med den tekniska utvecklingen. Det minskar risken för felbehandlingar och frustration hos både personal och patienter. Vi vill ge sjukvårdspersonal möjlighet att få kompetensutveckling inom digitala hjälpmedel. Ny teknik innebär att ännu fler vårdinsatser kan ges utanför sjukhusen. Genom mobil vård i form av exempelvis undersökningsmöjligheter och röntgen flyttas vården närmare patienten. Den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens förmåga att minska stress och öka välbefinnande är i dag stor. Inom grön rehab kombineras vistelser i gröna miljöer med väletablerade rehabmetoder inom sjukgymnastik och terapi, vilket visat sig vara en Likvärdig vård oavsett var du bor framgångsrik behandlingsmodell för exempelvis stressrelaterade sjukdomar. Därför vill Centerpartiet i Skåne införa grön rehab på recept. Detta ska även bli ett naturligt komplement i arbetet med psykisk ohälsa bland såväl barn, ungdomar som vuxna i Skåne. 7

8 Parallellt med grön rehab vill vi fortsätta att utveckla Fysisk aktivitet på recept och Kultur på recept som visat sig vara mycket framgångsrikt. Både Grön rehab, Fysisk aktivitet och Kultur på recept ska ingå i högkostnadsskyddet för sjukvård. Vi vill se riktig måltidsglädje på våra sjukhus. Maten är viktig för välbefinnande och återhämtning hos patienten och därför kommer vi också fortsatt att arbeta för att välsmakande, näringsrika och vällagade måltider på sjukhus ses som en naturlig del av vårdkedjan. Tänderna är en del av kroppen. Centerpartiet i Skåne vill inte särbehandla tänderna och kommer därför fortsätta att arbeta för och driva frågan att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet. Vi ska motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Vi vill att en ökad del av det arbetet också sker i samarbete mellan Region Skåne, kommunerna och civilsamhället. En översyn av kommunernas och regionens ansvar och arbetsfördelning inom sjukvården bör ske under nästa mandatperiod. Centerpartiet vill att fullgod tandvård och mödravård ska finnas i hela Skåne det vill vi införa garantier på. Du ska få behålla din valfrihet genom hela livet. Därför vill vi införa LOV, lagen om valfrihet, inom färdtjänsten. Du ska själv kunna välja vilket företag som passar dig och dina behov bäst. Vi vill att Region Skåne ska lyfta statusen bland medarbetarna och erbjuda en ny typ att utbildning för sjuksköterskor som vill uppgradera sig till så kallade supersjuksköterskor och ta över en del av läkarnas uppgifter som att gå rond, ordinera prover och skriva in patienten. De sköterskor som går den här avancerade specialistutbildningen kommer totalt att ha fem års medicinsk utbildning. Alla ska få sin röst hörd i vården. Vi vill att vårdcentralernas förmåga och kompetens att möta personer med psykisk ohälsa ska bli bättre. 8

9 Ungdomsmottagningarnas samarbete med grundskolan, gymnasieskolan och särskolans elevhälsa ska vara större. Vi vill även se fler ambulerande ungdomsmottagningar som är tillgängliga på kvällar, helger och under lov. Vi vill även att LOV ska komma att omfatta ungdomsmottagningar. För den som drabbas av cancer är rätt och tidig diagnos oerhört viktigt. Centerpartiet i Skåne vill att Skånes sjukhus ska ha särskilda diagnoscenter för cancer för att tidsödande remisser ska undvikas. Centerpartiet vill även att alla skånska sjukhus ska kunna erbjuda organiserad mammografi och pappografi, prostatacancer-undersökningar. Vi vill se fler trygghetsboenden för äldre runt om i hela Skåne. Vi vill även att fler äldre ska ha möjlighet att leva tillsamman i parboenden. Alltför ofta kullkastas vårdens och omsorgens insatser för missbrukare på grund av dålig samordning mellan kriminalvården, socialtjänst, missbruksvård, psykiatri, boende, arbetsmarknad och kommuner. Vi vill att missbruksvården ska bli bättre på att se helheten och sätta omsorg för individen i fokus. Vården ska finnas nära dig Centerpartiet vill ha en köfri vård. Det är en viktig politisk målsättning som sätter patientens hälsa och tillgänglighet i första rummet. 9

10 Vi skapar en hållbar region Centerpartiet införde kretsloppstänkandet i svensk politik och det är också Centerpartiet som fortsätter vara det hållbara valet. Vi gör Skåne grönare. Det är självklart att miljöfrågorna ska ingå i alla samhällsområden som gröna jobb, sjukvård och ett hållbart byggande. Vi ska fortsätta att nyttja naturresurser som sol, vind och vatten samt producera mer biogas och investera i miljöteknik och energieffektivisering. Centerpartiet är dessutom drivande för att din vardag ska vara giftfri. Målet är ett fossilfritt samhälle, ett grönt näringsliv och en hållbar region. Så lyckas vi: Skåne ska vara fossilfritt år För att nå dit vill vi sätta tydligare etappmål och stärka uppföljningen av dessa. Ett av dessa är att Region Skåne ska vara fossilfritt Endast antibiotikafri mat och dryck som håller svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering ska erbjudas av offentliga verksamheter. Samma miljökrav ska ställas på offentliga som på privata aktörer. En fast biogasledning i Skåne, bland annat på sträckan Klippan- Kristianstad skulle göra Kristianstad till en del av det väst-svenska gasnätet och binda samman de mellanliggande kommunerna. Därför vill vi undersöka om och i så fall hur en sådan ska kunna etableras. 10

11 Vår skånska kust vetter mot tre väderstreck och såväl havet som våra insjövatten är viktiga delar i vår region. Miljöarbetet ska därför i större utsträckning inkludera både vatten och våra strandområden. Detta behövs både för miljön och för att trygga fiskerinäringen i Skåne. Vi vill kunna äta mer fisk från vårt närområde. Fler våtmarker behöver också anläggas så att vattenkvaliteten förbättras och övergödningen i havet minskar. Centerpartiet vill se en samordnad varudistribution mellan de skånska kommunerna. Det minskar onödiga transporter och skapar möjligheter för exempelvis mindre livsmedelsleverantörer att enkelt kunna distribuera sina varor. Fossilfritt Skåne 2030 Hela Skåne måste ges goda förutsättningar och rätt verktyg för att kunna göra miljösmarta val. För dig innebär det att det ska vara enkelt att leva klimatsmart i din vardag. Det ska vara enkelt att källsortera och attraktivt att resa kollektivt och med cykel. Både kommunerna och Region Skåne ska erbjuda såväl invånare som anställda hållbara och klimatsmarta resealternativ. 11

12 Hållbarhetskrav i alla offentliga upphandlingar är ett viktigt styrmedel för en bättre miljö. Vi vill att skånska kommuner och Region Skåne ska ställa höga hållbarhetskrav i sina upphandlingar och att uppföljningar sker under avtalstiden. Storstäderna ska byggas och planeras efter människan. Genom att bygga hållbart och på höjden, sparar vi den värdefulla åkermarken. Vi vill även se fler miljöcertifierade stadsdelar och satsa på pendlarvänliga cykel- och kollektivtrafikstråk. Medicinskt avfall utgör en riskfaktor för vår hälsa, miljö, djuroch naturliv. Vi vill fortsätta att minska den totala mängden medicinskt avfall och öka forskningen om återanvändande och återvinning av läkemedel. 12

13 Vi ger dig rörelsefrihet Skånsk kollektivtrafik ska vara tillgänglig och välfungerande. Det ger dig möjligt att leva, arbeta och studera där du vill. Vi ser hela Skåne som en arbetsmarknad med ett dynamiskt näringsliv. Därför fortsätter vi att driva en politik som tar ett helhetsgrepp om tågen, rälsen, bussarna och cykelstråken. Du ska kunna lita på att tåget och bussen går i tid och att det finns en hållplats nära dig. I ett 24-timmars-samhälle ska trafiken anpassas till nya behov. Vi vill att du ska kunna åka kollektivt både helger och kvällar, var du än bor och vart du än vill åka. Därför vill vi ha fler busslinjer och tåg med kvälls-och natturer. Det är Centerpartiet som gör att du kan åka kollektivt hela vägen. Det är rörelsefrihet på riktigt. Du ska kunna lita på att tågen och bussarna går i tid 13

14 Så lyckas vi: Informationen till resenärerna om tider, eventuella förseningar och ruttförändringar ska förbättras. Skånetrafiken behöver bli bättre på att försörja hela Skåne med kollektivtrafik och se hela regionen i den långsiktiga trafikplaneringen. Det ska vara säkert att cykla året runt. Därför satsar vi på fler, bättre upplysta och under vintertid snöröjda cykelvägar. Det vara tryggt att resa med buss på kvällar och nätter. Därför vill Centerpartiet etablera fler busslinjer med så kallade flexibla stopp vilket gör att du kan hoppa av bussen närmare ditt hem. Så kommer kollektivtrafiken närmare dig. För Centerpartiet är färjetrafik också kollektivtrafik. Landskrona kommun ansvarar för färjeförbindelsen till Ven. Eftersom många turister och den fasta befolkningen åker till och från ön vill vi utreda förutsättningarna för en övergång av ansvaret för Ventrafiken till Skånetrafiken. Vi vill skapa en bättre närtrafik och fler lokala samarbeten mellan Skånetrafiken, kommunerna och privata aktörer. Det ger flexibla och skräddarsydda trafiklösningar för exempelvis skolskjuts och taxipendling. Skånetrafiken ska kunna erbjuda tidsmässigt attraktiva reselösningar för att vi ska kunna ställa bilen oftare. Anslutningstrafiken till Pågatågsstationerna ska säkras och utvecklas. Det vinner både plånboken och miljön på. Anslutningstrafiken till Pågatåg nordost behöver stärkas och förbättras. Prioriterade sträckningar för ny påtagågstrafik är Söderåsbanan, Marieholmsbanan och Simrishamnsbanan. Vi vill ha en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Alla trafikförbindelser mellan Skåne och övriga Sverige ska utvecklas och förstärkas. 14

15 I vår skola får alla växa Skolan ska ge barn och unga ett lärande för livet. Elevperspektivet ska vara starkt och fokus ligga på den enskilde elevens förmågor. Centerpartiet i Skåne vill att både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan genomsyras av en stark tro på att alla elever både kan och vill utvecklas. Eftersom de bästa besluten fattas nära dig vill Centerpartiet att ansvaret för grundskolan även i fortsättningen ligger på kommunal nivå. Varje barn är unikt och har sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Därför ska både teoretiska och praktiska kunskaper ges utrymme i undervisningen på alla nivåer. Både ramar och kramar behövs för att alla ska få växa i skolan. Så lyckas vi: Den digitalt drivna pedagogiken blir allt viktigare. Därför är det viktigt att eleverna tidigt tar till sig, och får använda, nya digitala hjälpmedel i skolarbetet. Lika viktigt är det att lärarna ges möjlighet till att få rätt kompetens för att använda dessa i undervisningen. Ett gott samarbete mellan gymnasieskolor och näringslivet är avgörande för att ungdomar ska hitta vägen till arbete. Därför satsar vi på fler lärlingsoch praktikmöjligheter. Elever vill och kan utvecklas 15

16 Elever och föräldrar ska få tydlig information om vilka krav de kan ställa på skolan samt vilka förväntningar skolan har på dem. Alla elever har rätt till en kunskapsbaserad skolgång och att nå nödvändiga kunskapsmål. Det ger både elever och föräldrar trygghet. Skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där. Centerpartiet vill att en nolltolerans ska gälla mot mobbning och trakasserier. Vi vill också att den ska sträcka sig utanför skolan och inkludera fritiden för att aktivt kunna motverka exempelvis nättrakasserier. Vi stärker det fria grundskole- och gymnasievalet genom att förbättra möjligheterna för eleverna att resa kollektivt till sina skolor även om de ligger utanför hemkommunen. Entreprenörskap är en viktig del av det kreativa lärandet och ger eleverna möjlighet att visa initiativförmåga och bygga sitt självförtroende oavsett vad de senare vill arbeta med. Centerpartiet vill att gymnasieelever ska ges utökade möjligheter att prova att driva UF, ung företagsamhet, företag. Lärare ska lägga mer tid på undervisning och mindre på administration och dokumentation. Därför vill vi minska den administrativa bördan på lärare när detta är möjligt. Skolan ska ge alla barn ett lärande för livet 16

17 Hela Sveriges kunskapsregion Skåne är en stolt kunskapsregion med både universitet och högskolor som har ett brett utbud av utbildningsmöjligheter. Det vill vi att du som studerar eller vill studera ska kunna ta stor nytta av. Vi vill ge dig som studerar bättre möjligheter att få jobb efter dina studier och att fler ska vilja komma till Skåne för att studera. Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skånes högskolor ska erbjuda högkvalificerad utbildning och skapa förutsättningar för forskning på högsta internationella nivå. Etableringar som MAX 4 och ESS i Lund ska också mer ses som viktiga för kunskaps-utvecklingen, företagandet och jobbskapandet i hela Skåne. Så lyckas vi: Skåne ska vara en internationellt attraktiv kunskapsregion. Därför vill Centerpartiet avskaffa studieavgifter på högskolor för utomeuropeiska studenter. När du som nyexaminerad kommer ut på arbetsmarknaden ska du redan ha fått möjlighet att knyta kontakter med näringslivet och skapat en egen arbetslivserfarenhet. Centerpartiet vill att fler företag och kommuner inför studentmedarbetarsystemet. Det innebär att du som student på teoretiska utbildningar vid sidan av dina studier kan anställas till ett jobb som är anpassat till det du läser på din utbildning. 17

18 Hela Skåne ska leva Centerpartiet har varit hela landets och hela Skånes röst i över 100 år. Hela Skåne ska leva och ges möjligheter att också utvecklas i framtiden. Så får vi en levande och hållbar region med tillgänglighet och tolerans som signum. Så lyckas vi: Region Skåne ska fokusera på att stärka samarbetet inom vård och kollektivtrafik i södra Sverige och inte lägga pengarna på en storregion som det inte finns något behov av. Idrottsrörelsen och föreningsverksamheten är viktiga för demokrati, gemenskap, glädje och integration. Därför vill vi att kommunerna och Region Skåne ska fortsätta att stödja dessa. Landsbygden ska ha en garanterad basservice och därför vill vi inrätta en servicegaranti. Alla hushåll ska ha en i lag garanterad tillgång till bland annat kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, telekommunikationer, bredband, postdistribution, dagligvarubutik och elektricitet. Vi vill öka det offentliga stödet till djurägare som vill skydda sin tamboskap mot rovdjur. Skånes fina åkermark är en värdefull resurs. Centerpartiet fortsätter att driva frågan om att högklassig åkermark (klass 9 10) lyfts upp som riksintresse och att åkermarkens lagliga skydd förstärks. städer ska byggas hållbart och på höjden 18

19 Skånes bönder ger dig bra mat och skapar många jobb inom gröna näringar. Därför ska vi även i fortsättningen ha ett aktivt jordbruk i Skåne. Centerpartiet vill fortsätta utveckla de gröna näringarna och att Region Skåne ska köpa in mer svenskproducerad mat i sina verksamheter. Det gynnar både de lokala näringsidkarna och miljön. Vi fortsätter satsningen på Matlandet Skåne som ger dig mer närproducerad och högkvalitativ mat. Bredband är helt nödvändigt för både nuet och framtiden. Centerpartiet driver på bredbandsutvecklingen. Vårt mål är att 100 % av alla hushåll och fasta verksamhetsställen i Skåne ska ha tillgång till en effektiv och snabb bredbandshastighet år Servicegaranti för landsbygden 19

20 Vi gör Skåne tryggare Skåne ska vara en trygg region att leva i. För att fortsätta att säkra din trygghet och minska brottsligheten krävs det att både det förebyggande arbetet ökar och att samarbetet mellan polis, socialtjänst, skola och andra relevanta aktörer blir starkare. Även civilsamhällets ideella krafter som exempelvis nattvandrare fyller en viktig funktion i trygghetsbyggandet. Också när det gäller trygghet så satsar Centerpartiet på ökad tillgänglighet, ringer du 112 ska du direkt få kontakt och om du behöver hjälp av polisen ska du få det, oavsett var du befinner dig i Skåne. Vi värnar Den lokala polisen 20

21 Så lyckas vi: Den lokala polisverksamheten är grunden för en trygg närmiljö. En systematisk förflyttning av nödvändiga polisresurser till större städer får aldrig äventyra tryggheten på landsbygden och i mindre orter. Centerpartiet vill skapa en organiserad samverkan med grannländerna närmast Skåne där delar av skånsk polis, tull och kustbevakning har ett nära samarbete med bland andra motsvarande danska myndigheter för att minska den gränsöverskridande brottsligheten. Det är en demokratisk rättighet att kunna röra sig fritt dygnet runt utan att behöva känna sin rädd. Därför prioriterar vi bland annat bättre upplysta tåg- och busstationer och gång- och cykelvägar. Dieselstölderna, framför allt på landsbygden, har ökat markant under senare år. Detta är ett reellt problem för berörda företagare och behöver lösas. 21

22 Ett öppet kulturliv Närheten till kulturupplevelser är en förutsättning för ett levande och öppet kulturliv. Ett kulturliv som är viktigt för folkbildning och för allas vårt välmående. Kulturen bör framhävas som en viktig del i det skånska näringslivet Det gäller både den skapande konsten och matkulturen inom t ex besöksnäringen. Centerpartiet vill öppna upp institutionernas dörrar och göra kultur tillgängligare för fler och inte minst för nya målgrupper. Ett öppet kulturliv är en nyckel till ett öppet samhälle. Studieförbunden är viktiga bärare av både demokratiutvecklingen och kulturlivet. Det är till stora delar Studieförbunden och hembygdsrörelsen som har säkerställt det historiska kulturarvet. De medverkar också i otaliga kulturevenemang runt om i både Skåne och i Sverige. De ger ungdomar möjlighet att ägna sig åt musik och har en stor verksamhet för funktionshindrade. Även det övriga föreningslivet som ägnar sig åt kultur bör uppmärksammas i större utsträckning än idag. Det är tack vare många frivilliginsatser som det finns ett så stort kulturutbud. Konstrundorna i Skåne fungerar bra. Det finns dock ett behov av ökade möjligheter för de skånska konstnärerna att visa upp och sälja sina konstverk även under övriga delen av året. Filmskapandet är en annan del som bl.a. genom teknikutvecklingen har fått helt nya möjligheter. Ett ökat samarbete mellan kulturens aktörer och utbildningar skulle kunna sätta den skånska kulturen ännu mer på kartan. Så lyckas vi: Vi ska fortsätta att bygga varumärket Matlandet Skåne. 22

23 Fler ska kunna ta del av stora kulturupplevelser. Därför vill vi att fler av städernas föreställningar och utställningar kommer ut i hela Skåne. Region Skåne och kulturinstitutionerna ska aktivt ta ansvar för att föra ut kultur till fler målgrupper. Betydelsen av föreningslivet, folkbildningen och Studieförbundens verksamhet behöver uppgraderas av både Region Skåne och de skånska kommunerna. Region Skåne och kommunerna bör medverka till att säkerställa både Skånes äldre och modernare historia. Genom ett ökat samarbete mellan olika aktörer, kan bildkonsten och övriga kulturyttringar i än högre grad utgöra en naturlig del av Skånes utveckling och varumärke. Barn och ungdomar ska få uttrycka sin kreativitet genom olika kulturaktiviteter. Både buskis, Bollywood och balett 23

24 Centerpartiet i Skåne Väpnaregatan 6, Hässleholm Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. 24

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Handlingsprogram för Centerpartiet i Vetlanda kommun 2014

Handlingsprogram för Centerpartiet i Vetlanda kommun 2014 Handlingsprogram för Centerpartiet i Vetlanda kommun 2014 Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Gotland vill och kan

Gotland vill och kan Gotlandsmoderaterna valprogram 2014 Meishuan Wong Samarbete ger bästa vården Stefan Wramner Återinför utmaningsrätten Anna Hrdlicka Bygg fler hyreslägenheter Inger Harlevi Rädda Östersjön Simon Härenstam

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Helsingborg den skapande staden

Helsingborg den skapande staden 100- dagarsprogram Punkterna i detta program ska vi i Blågröna Helsingborg ha påbörjat arbetet med eller fattat beslut om de första 100 dagarna från den 1 januari 2015 när nämnder och styrelser tillträder.

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009 till dig som ska åka regionbuss till skolan HT 2009 Strövelstorp Kattarp Hasslarp Klippan Vedby en Hjälmshult Allerum Maria kviken Ödåkra Ramlösa Rydebäck Ventrafiken Ålabodarna Påarp Bårslöv Gantofta

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer